Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Besvarede høringskommentarer 18/08/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Besvarede høringskommentarer 18/08/14"

Transkript

1 Standardiserede og digitaliserede tilbudslis Besvarede hørings 18/08/14 til slide figur 1 Ved valg af XML- formatet forventes det, at Cuneco udarbejder vejledninger for, hvordan XML- formatet skal anvendes i praksis, så rådgivere og entreprenører (stor som lille og uden væsentlige IT- kompetencer) kan anvende og hånde tilbudslisten på en sikker måde. BIM7AA Side 5 Generel XML- formatet 2 Heri må det være underforstået, at hverken rådgivere entreprenører skal ud og invese i yderligere software end f.eks. Microsoft Office- pakken tilsvarende, for at kunne udarbejde tilbudslisten afgive et tilbud. BIM7AA Side 5 Generel XML- formatet til informationsudveksling i gængse IT- programmer accepet Det er ikke tanken, at slutbrugere i form af fx rådgivere og entreprenører skal kunne hånde XML- formatet. De vil komme til at møde den standardiserede tilbudsliste i enten de kalkulationsprogrammer, som de anvender, i fx regneark. Flere leverandører har givet tilsagn om, at de vil implemene tilbudslisten, når det endelige format foreligger. Tilbudslisten skal både kunne håndes i de kalkulationsprogrammer, der er på markedet i dag, og i de programmer, der findes i Office- pakker som fx den fra Microsoft. 3 BIM7AA Side 5 Generel Tilbudslis: Standardisering af tilbudslis er meget fint. Men så må den ikke være bundet op på CCS klassifikation identifikation. Hvis bygherrer ønsker Forvaltningsklassifikation, DBK en helt anden, skal en standardiseret tilbudsliste være tilstrækkelig fleksibel til at kunne hånd dette. Er de udarbejdede tilbudslis flexible nok til at kunne danne grundlag for en standard? Anvendelse af tilbudslisten forudsæt, at de enkelte pos tildeles en identifikationskode, der unikt definerer posten. I CCS- minologi vil der typisk være tale om et Type- ID et Produkt- ID. Denne kode kan anvendes til at finde yderligere specifikation af posten i fx bygningsdelsbeskrivelser og/ bygningsmod. cuneco anbefaler at CCS identifikation anvendes i denne sammenhæng, da det medfører, at der anvendes standardiserede regler, men anvendelse af tilbudslisten udelukker ikke anden form for identifikation. Navnet på feltet CCS identifikation vil blive ændret til Identifikation. BIM7AA Side 5 Generelt Og Part lll Generel Underopdeling af tilbudsliste I de viste eksempler er der kun vist arbejde: Døre, vinduer og porte. Hvordan ser tilbudslisten ud ved en Hovedentreprise? Der laves en tilbudsliste for hvert arbejde. I en hovedentreprise vil der være en tilbudsliste for hvert arbejde i hovedentreprisen typisk svarende til en pr. beskrivelse. Post numrene er defineret inden for rammerne af én tilbudsliste, så de ikke skal synkroniseres på tværs af tilbudslisne.det er identifikationsfeltet, der identificerer posten og som således skal være unikt. 4 Er der en tilbudsliste for hver beskrivelse? Kommer der en ny serie af post nr. til hvert arbejde?: Døre, vinduer og porte post nr. 1.1 Indervægge post nr ? Det er umuligt at vurdere om forslaget til standardiseringen af tilbudslis er fyldestgørende, da der ikke er redegjort for den større sammenhæng i forskellige udbudsformer. 5 BIM7AA Side 18 Idebtifikation og omfang 6 iveau 5, Døre, porte BIM7AA s Informationsn Generel Informationsniveauer Informationsniveau Er det rimeligt, at entreprenøren skal forholde sig til informationsniveauer på tilbudslisten? Hvis det har betydning for deres arbejde, bør det stå under arbejdsbeskrivelsen og ikke blandes ind i tilbudslisten? Generelt bør det understreges, at arkitektrådgiveren ikke udbyder på højere niveau end niveau 4. Altså bygningsdelstypeniveau ( også kaldet delsystem). Komponen (Fuger, glas mv.) beskrives i arbejdsbeskrivelsen samt på tegninger. Det er altså entreprenørerens opgave at danne sig et overblik over bygningsdelens indhold samt kompleksitet. Referencen til informationsniveauerne i tilbudslisten er ikke lavet for at påføre entreprenøren en større forpligtelse men derimod ud fra en betragtning om, at hvis der tages udgangspunkt i informationsniveauerne i udarbejdelsen af tilbudslisten, vil dette føre til en større konsistens og genkendelighed på tværs af projek og dermed større gennemskuelighed for de bydende. Derudover vil angivelsen af informationsniveau give en indikation på niveauet for den information, der ligger til grund for tilbudsafgivelsen. Dette fastlægges af den udbydende i forbindelse med valg af det informationsniveau, som der udbydes på. Tilbudslisten diker ikke nogle krav i den forbindelse. 7 beslutningstager, projektleder, udbyder, bydende, den daglige bruger m.fl. som ikke er teknikkere. Formidlingen kan tænkes lidt som IDM. Formål, hvilket problem løses, metode proces m.m. og så teknik (xml, tab m.m.) til sidst. NIRAS Generel Det anbefales, at man i formidlingen har fokus på den almindelige modtager i form af Mere fokus på metode til opbygningen af et helt tilbud og sammenkobling til resten af udbudsprojektet. F.eks. med udgangspunkt i illustrationen i sammenfatningen side 5. Den foreliggende høringsrapport er lavet med henblik på at gøre det muligt at evaluere struktur for tilbudsliste og XML på et rimeligt højt teknisk niveau. Maialet er dermed meget langt fra det maiale, der skal anvendes af den slutbruger, der skal udarbejde udbudsmaiale på et konkret projekt. De i øvrigt svaret på kommentar 1. 8 tilbudslisten. NIRAS Generel Tilbudslisten bør indeholde opmålingsreglen for den pågældnende post. Delvist accepet Målereglen vil fremgå af bygningsdelsbeskrivelsen, som der linkes til fra 9 og en publikation for udviklere. NIRAS Generel XML forklaringen er meget teknisk og virker ikke afklarende. Publikationen kunne med fordel opdeles i en publikation for brugere Se svaret på kommentar 7. Side 1 af 7

2 Standardiserede og digitaliserede tilbudslis Besvarede hørings 18/08/14 til slide figur 10 NIRAS Generel Der bør kun være en tilbudsliste pr arbejde. Alnativt skal der være en overordnet soring. Hermed opnås en tydelig relation til arbejdsbeskrivelse og en mulighed for at distribuerer til UE. accepet Dette er i overensstemmelse med den foreslåede struktur for tilbudslisten. XML- formatet vil danne grundlag for dels at videredistribuere tilbudslisten for underentreprenører og dels at sammenholde indkomne tilbud fra underentreprenørerne. 11 NIRAS Generel Det fremstår uklart hvordan relationen er mellem projektets øvrige dokumene, som beskrivelser, model osv. 12 NIRAS Generel Forklaring på fag emne, forbindelse til nuværende beskrivelsesværktøj B Dette er vigtigt i forhold til at kunne tage hul på at bruge tilbudslisten aktiv fra og med nu Eksempler på dette er ønskeligt. Der pågår i øjeblikket - både i og uden for bips - aktivite med henblik på at lave en model for den overordnede sammenhæng mellem alle byggeprocessens systemer - tilbudslis, beskrivelser, bygningsmod etc. Den foreliggende tilbudsliste er udarbejdet med henblik på at passe ind i denne struktur, men selve definitionen af sammenhængen er uden for rammerne af dette projekt. Se svaret på kommentar NIRAS Generel Det fremstå uklart om feltet CCS- identifikation skal være delsystem (teknisksystem) komponent. Det bør i sagens natur være helt entydigt. Endvidere fremstår det uklart om denne kode/nummer/klassifikation svaret til bygningsdels- kode/nummer/klassifikation i kapitel NIRAS Hvad gør man med bygningsdele/komponen med flere arbejder, hvordan kobles de på enkelte fag? 15 NIRAS Generel Inden for f.eks. entrepriserne VVS og Ventilation vil man formentlig arbejde med opdeling på Udformning af mængdeliste, samt kobling til tilbudslisten ønskes delsystemsniveau, og derved ønkes sin pris på det niveau og ikke nødvendigvis prisen for den belyst. samlede mængde af den enkelte komponente (da der ikke må reguleres med den pris, er den jo ikke så væsentlig, det er mere prisen for bygningsdelen der er relevant). Delvist accepet Om tilbudslistens pos refererer til funktionelle systemer, tekniske systemer komponen afhænger af hvilket informationsniveau, der udbydes på, og vil være op til udbyderen. Det er tanken, at identifikationen på tilbudslisten refererer til identifikationskoden i bygningsdelsbeskrivelsen. Disse vil skulle splittes ud på flere tilbudslis, der effølgende vil kunne distribueres til og udfyldes af de bydende, der skal byde på de enkelte arbejder. Ved at anvende XML- formatet vil udbyderen på et senere tidspunkt kunne konsolidere disse tilbudslis med henblik på at kunne se en samlet pris på bygningsdelen. cuneco anerkender fuldt ud behovet for eksempler, der belyser fx dette scenarie. Det er dog inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer tvivlsomt, om vi vil kunne levere disse. Generelt må det siges, at der ikke er noget i det foreslåede format for tilbudslisten, der er til hinder for dette. 16 NIRAS Generel Hvor er det tænkt egenskaben arbejde kommer fra? Er det overhoved tænkt som en egenskab? Arbejde bør indedeles ef en fælles standard, da det formentlig skal kunne kobles til en BIM- model. Arbejde er at betragte som en egenskab i forhold til tilbudslisten. Der vil dog ikke blive udarbejdet en værdiliste for denne egenskab, da det vil være op til udbyderen, at definere de arbejder, som tilbudslisten udbydes ef. 17 Søren Jensen s. 6 Afsnit Tilbudsliste uden mængder Hvad menes der med Hvor den bydende angiver mængden hvor mængden eksplicit fremgår af det tilbudte. Hvis det er tilbudsliste uden mængder, så fremgår mængden vel ingen steder? 18 Søren Jensen s. 12 Figur 1 Enheden bør sidestilles med opmålingsregler for at enheden er entydig. Tilknytningen til opmålingsreglerne kan evt. oplistes i særskilt bilag. 19 Søren Jensen s. 12 Figur 1 an der være forskel på informationsniveau i mængder og modellen? f.eks. betonelemen kan være modet til informationsniveau 4, med konsoller, udsparinger osv. Men udbydes til info.niv. 3 hvis elementleverandøren selv skal dimensionere elemenne. Med formuleringen menes der, at i forbindelse med afgivelse af tilbuddet vil en mængde for det, der er givet pris på, fremgå af tilbuddet. Den anvendte opmålingsregel vil fremgå af bygningsdelsbeskrivelsen. Ja - det kan der godt. Det er tilbudslisten, der er det entydige grundlag for det tilbud, der afgives. En bygningsmodel kan være udgøre supplerende ation til understøttelse af tilbudsgivningen. 20 Søren Jensen s. 18 Byder information 21 Søren Jensen s. 19 Identifikation og omfang 22 Søren Jensen s. 19 Identifikation og omfang Hvor angives revisioner af byder information? Eller er det ikke tilladeligt? Det forudsættes, at der foreligger ét tilbud pr. revision af tilbudslisten. Der er således ikke mulighed for at der foreligger tilbud i forskellige revisioner til én revision af tilbudslisten. Antallet af decimaler på mængderne kunne fastlægges her. Dette er beskrevet i forbindelse med cunecos publikation omkring måleregler. Modelteknisk ville det være rart at slå CCS og navne kollonen sammen. Er det tilladt CCS og navnekollonen slås sammen. Dette vil så sammentidig blive typenavnet i modellen. Ikke accepet Det vil ikke være en del af standarden, at disse kolonner slås sammen. I CCS er der defineret en egenskab, der indeholder Type- ID for et objekt, og dette felt forudsættes anvendt til at etablere link mellemtilbudsliste, beskrivelse og bygningsmodel. Dette vil blive undergravet af, at type nogle gange indeholder navnet for typen og andre gange ikke. Side 2 af 7

3 Standardiserede og digitaliserede tilbudslis Besvarede hørings 18/08/14 til slide figur 23 Søren Jensen s. 21 Eksempler Generel Der ønskes et eksempel på heireki/nedbrydning i tilbudslisten, med hensyn til sumpos, og forskelliger udbudsstrategier. (fagentreprise, hovedentrepriser, storentreprise, totalentreprise.) 24 Jan Karlshøj, DTU- 25 Jan Karlshøj, DTU- 26 Jan Karlshøj, DTU- 27 Jan Karlshøj, DTU- 28 <?xml version="1.0" encoding="utf- XML- koder burde være på engelsk og meget gerne i overensstemmelse med eksistende standarder på feltet. accepet Delvist accepet cuneco har stor forståelse for dette ønsker men har samtidig begrænsede ressourcer til at udarbejde sådanne eksempler, hvorfor det ikke kan garanes, at disse vil blive udarbejdet. Lav engelske betegnelser I den første officielle version vil tilbudslisten komme til at indeholde engelske betegnelser og med datatyper, der er forankret i relevante standarder. 8"?> Side 14 Hvorfor gul baggrund optræder flere steder. Hvorfor Adobe Reader kommentar symbol Fjern farve og symbol. Delvist accepet Vi kan i skrivende stund ikke se eksempler på gule markeringer og Adobe kommentar symboler, men i det omfang de forekommer, er det en fejl. Generelt er høringsrapporten udarbejdet med henblik på at understøtte forståelsen tilbudslisten i høringssituationen og maialet vil derfor ikke blive redigeret og genudgivet. Side 22 Informationsn Generel Lovligt i CCS, men hvor ofte køber man vinduer uden ruder? Find et andet eksempel Delvist accepet Dette synspunkt vil blive taget med i det omfang, der effølgende bliver iveau 5 udarbejdet eksempler. Side 23 Der er ingen angivelse af navn nummer Generel Navn på bygningsdel indeholder dimensioner og farve. I Implemening CCS Jeg har ikke et svar på dette, men der bør vel være Egenskabsstruktur er dimensioner egenskaber. Det virker som der vil være redundant i data, overensstemmelse mellem publikationerne. hvis dimensioner indgår i navn og som egenskab. Skal navn dannes ved at kombinere noget og nogle af dimensionerne? Generel Generelt Generel Der er stor opbakning og støtte til cunecos arbejde med opmålingsprojekne. Det virker som om der nu tegner sig en klar struktur i den måde cuneco har dannet standarderne. Ud fra det præsenede maiale virker det dog som om der mangler et stort stykke arbejde i at få fyldt det nødvendige indhold i standarderne. Ingen ændringsforslag. Tak for opbakningen. Enig. Teksne afspejler gængs praksis, hvor betegnelsen for typer i beskrivelser og tilbudslisten ofte indeholder udvalgte egenskaber - på linje med fx typerne i V&S bygningsdelskataloget. CCS indeholder en metode til at udvælge de egenskaber, der definerer typerne og derved på baggrund af instansernes konkrete egenskaber generer betegnelser for typerne. 29 Rapport Side 7 Vigtig kommentar I maialet lægges os til at der ikke er en kolonne til enhedspriser. Dette forslag kan FRI og ikke støtte. Det er helt afgørende, at der udbydes med enhedspriser, og at der ikke indføres et parallelsystem, hvis juridske rækkevidde er uafklaret. Reguleringspriser på op til +/- 15% af en entreprisesum og op til 100% af et enkelt arbejde (ydelse), er en fleksibel og integreret del af den måde entrepriser udbydes i dag. Ifølge AB 92, 14 stk. 3 kan sådanne reguleringer kun foretages, hvis der udbydes med enhedspriser. Den beskrevne metodik med at udarbejde en specifik reguleringsprisliste vil være relevant hvis man overvejer at anvende en anden løsning har option på et yderligere arbejde. Det vil dog ikke være relevant at benytte til almindelig jusing af mængder, der uvilkårligt vil forekomme i løbet af projektforløbet. Der indføres en kolonne for enhedspris. Jf AB 92 er enhedspriser en indarbejdet kutume aftalt mellem parne. Det er ikke cuneco s bips rolle at ændre på en sådan juridisk forankret kotume. cuneco vil meget klart understrege, at indførelsen af tilbudslisten ikke i sig selv må have indflydelse på de aftalemæssige forhold mellem parne. Baggrunden for, at der ikke er en kolonne med enhedspris på tilbudslisten er, at tilstedeværelsen af både mængdekolonne, enhedspriskolonne og totalpriskolonne giver mulighed for dataredundans og uklarheder, hvis et konkret tilbud indeholder en totalpris, der afviger fra produktet af mængde og enhedspris. Vi vil indføre en enhedspriskolonne og arbejde ud fra det princip, at totalprisen altid er enhedsprisen gange mængden. Har cuneco gjort sig overvejelser om hvordan man kan konkurrenceudsætte den specielle reguleringsprisliste i udbud? Er der tænkt tanker om hvordan man hvordan man kan afgive alnative bud? At udelade muligheden for at anvende enhedspriser vil klart gøre anvendelsen af standardtilbudslisten mindre, da bygherrer og rådgivere vil undlade at anvende denne. FRI og vil se sig nødsaget til at advare sine medlemmer mod at anvende skabelonen såfremt denne kolonne ikke findes. Side 3 af 7

4 Standardiserede og digitaliserede tilbudslis Besvarede hørings 18/08/14 til slide 30 figur Rapport Side 19 Generel Som vi forstår det er CCS- id et den link der henviser til det de relevante objek i BIM modellen. Det forekommer dog, at der for en række arbejder er behov for en supplerende Der indføres mulighed for en kolonne med link/reference til teks (fx arbejdsbeskrivelser) udover de informationer der indgår som del beskrivelse af det arbejde der forventes udført det kunne fx være at et anker skal fjernes, at af objektet. der skal påregnes særlige arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdet, at arbejdet ikke må udføres i tidsrummetn xx, at bygherren stiller xx til rådighed for byggepladsen, særlige aftalemæssige krav osv. Det fremstår utydeligt at CCS identifikation er relationen til BDB og Fremgår målereglen af CCS identifikationen? BIM modellen. Det fremstår endvidere utydeligt om CCS identifikationen er på Delssystem på komponentniveau. Standarden bør foreskrive hvordan relationene er mellem egenskaber i tilbudslisten og egenskabs navne i modellen. accepet ID'et er primært et link til beskrivelsen, og i de tilfælde, hvor objekne er modet, også til bygningsmodellen. Mht. niveauet for de objek, som tilbudslisten omfat - se svaret på kommentar 13.Målereglen vil ligeledes fremgå af beskrivelsen. Hvad angår sammenhængen mellem egenskaberne for posne i tilbudslisten og egenskaberne i modellen - se svaret på kommentar Rapport Side 5, 3. afsnit Rapport Side 6, 2. afsnit Der bør være en mere entydlig relation mellem et Arbejde (læs arbejdsbeskriveler) og en tilbudsliste. Kan én tilbudsliste bestå både af mængder af med og uden mængder? Definer Hvis der er krav om udbud med mængder, skal mængder fremgå af tilbudslisten. I de tilfælde, hvor optælling af mængder ikke er relevant, kan mængden 1 opgives med mulighed for at angive en sumpris. Hvis der ikke er krav om udbud med mængder kan mængder på udvalgte pos stadig væk leveres med af udbyderen. Sætningen der star med Tilbudslisten indeholder.. er ikke forståelig. Omformuler Meningen med sætningen er, at én tilbudsliste omfat ét arbejde. Et sådant arbejde kan fx være Betonelement montage inkl. fugearbejde Tagværk inkl. inddækninger. I begge disse tilfælde kan arbejdet omfatte flere fag, hvilket vil betyde, at tilbudslisten indeholder flere fag. Som anført i svaret til kommentar 25 vil maialet ikke blive genudgivet i redigeret form. 33 Standardiserede Side 7, 3. og digitaliserede afsnit tilbudslis Afsnittet er svært formuleret "Af ovenstående figur kan det overordnet set udledes at vi har 2 hovedgrupper af aktører Udbyder og Byder ved tilbudsgivning hvor tilbudslisne anvendes." Ny formulering "Af ovenstående figur fremgår overordnet hvorledes de 2 hovedgrupper af aktører Udbyder og Byder er påtænkt ved tilbudsgivning hvor tilbudslisne anvendes." Forslaget til ny formulering er afgjort bedre end den oprindelige formulering men som anført i svaret på kommentar 25 vil maialet ikke blive genudgivet i redigeret form. 34 Rapport Side 9, XML- format afsnittet En forklaring af hvad XML er bør være kendt stof for de fleste og gør blot vejledningen for lang. Evt. kan definitioner indgå i en ordforklaring. Lad beskrivelsen af XML udgå og fokuser på anvendelsen heraf. Det maiale, der udgives fremadrettet, vil have fokus på anvendelse og ikke på fx opbygning af XML- formatet. 35 Rapport Side 10, 2. afsnit Man bruger ordet organisationer dette kan give forkerte associationer. Erstat organisationer med virksomheder.. Det vil vi huske i forbindelse med den fremadrettede formidling. 36 Rapport Side 15 Nogle små petitesser: Er der en logisk grund til at virksomhedens navn ikke er øverst? Er kontaktinformation ikke vigtigere end kontaktperson? nnn bruges om numre i fx CVR og xxx bruges om bogstaver bør disse byttes om alle angives som xxx? Evt. byt om på Virksomhed/part og Virksomhedsnavn Evt. angiv kontaktinformation fx tlf mail også i stedet for person. Alt sammen fornuftige og konstruktive forslag, der vil blive taget med i den fremadrettede redigering af format og eksempler. 37 Rapport Side 21 mv. Er det ikke muligt at lave delsummer i TBL? Eller er det op til den bydende/udbydernes software? Det skal være muligt at lave delsummer i tilbudslisten. Side 4 af 7

5 Standardiserede og digitaliserede tilbudslis Besvarede hørings 18/08/14 til slide 38 figur Sammenfatning Side 4, opmålingsprojek nederst Generel "Prissætningsreglerne er ikke en del af resultatet fra cunecos opmålingsprojek, men der er i projektet vedrørende måleregler udarbejdet eksempel på, hvordan prissætningsreglerne kan struktureres og udformes". At disse regler ikke er med vækker bekymring, og der bør arbejdes på at disse kommer til at indgå i den samlede løsning så hurtigt som muligt. accepet Enig i at dette arbejde bør have høj prioritet. Desværre har bips/cuneco ikke midler til at finansiere dette arbejde. 39 Sammenfatning Side 5, opmålingsprojek Ilustrationen Bør der ikke være en pil fra bygningsmodellen og til tilbudslisten, da mængderne jo kommer fra modellen og til TBL. Tilsvarende bør der vel være en pil fra bygningsdelsbeskrivelsen til tilbudslisten for at vise samhørigheden? samt fra BDB'en til modellen? Eller dette søgt defineret vha. cirklen "objekt" Jo - de nævnte pile burde være der. Det er tanken med figuren, at cirklen skulle symbolisere de beskrevne sammenhænge, men vi må erkende, at dette ikke fremgår særlig tydeligt. I den præsentation, der blev anvendt på høringen - og som ligger på cunecos hjemmeside - er der rettet op på dette og cirklen er erstattet med pile. 40 Sammenfatning Side 8, 5. opmålingsprojek afsnit Der er dobbelt "at" i sætningen "Som supplement til de generelle måleregler er der beskrevet en metode til at at angive, " Det er korrekt. Se i øvrigt svaret på kommentar 25 mht. genudgivelse af maialet. 41 Sammenfatning Side 8, 5. opmålingsprojek afsnit "...projektspecifikke præciseringer og tilpasninger til de generelle måleregler." Er dette tænkt ifm. fravigelser/tilføjelser/præcisering til de generelle måleregler? Ja. Det er sådan det er tænkt. 42 Sammenfatning opmålingsprojek Er der gjort overvejelser ifm. funktions- og systemudbud og hvorledes dette prissættes? Dette har været med i grundlaget for udarbejdelse an tilbudslisten, da denne type udbud også skal kunne håndes. Udbyderen vil gennem valget af informationsniveau, der udbydes på, fastlægge om der er tale om fx funktions- systemudbud. 43 DiKon s. 19 Generel Problematik ved benyttelse af Post nr. (positionsnummer) og CCS identifikation. Posne på tilbudslisten for det enkelte fag sores ef CCS- identifikationen. Derved samles alle vinduer (QQA) og Døre (QQC). Ved et rettelsesblad hvor flere typer tilføres eksisende fjernes, bliver positionsnumrene ligeledes revideret. Positionsnummeret skal ikke benyttes til definering af post. Derved benyttes CCS identifikationen, som identifikation af den enkelte post på tilbudslisten uanset rettelsesblade. Det er identifikationen, der entydigt definerer posten, og dermed linket mellem tilbudsliste, beskrivelse og bygningsdel. Dette vil blive rettet i det maiale, der udarbejdes fremadrettet. Risiko for tvetydig bestemmelse af bygningsdele vil derfor fremkomme, da positionsnummeret er dynamisk. 44 DiKon s. 22 Skema Generel Indsættelse af ekstra kolonne, som indikerer, om mængden er manuelt indtastet om mængden er automatisk genereret fra 3D- model. Oprettelse af ekstra kolonne ex. Metode. Mængder, som udtrækkes fra 3D- modellen påføres ex. aut., dermed synliggøres mængderne for entreprenøren, hvilke der kan findes i 3D- modellen og hvilke, som er manuelt indtastet. Vi vil arbejde videre med dette forslag. 45 DiKon Generel Hvorfor skal måleregler ID hægtes op på A104? Det kan hægtes op på bygningsklassifikation noget mere Delvist accepet I den første officielle version af målereglerne er metoden til at navngve måleregler Koden bliver uoverskuelig og på mange projek bruger man ikke A104 da den ikke er et simpelt. forenklet noget. Anvendelsen af principper fra A104 forudsæt ikke, at der krav. Det bliver unødigt kompliceret! anvendes A104 på projektet men er valgt for at definere en entydig metode. Vi har fundet det nødvendigt at navngivningen redegør for følgende elemen for at sikre entydighed: Fag, tema(bygningsdel) og målemetode. 46 DiKon Generel En tilbudsliste skal kunne indeholde en hel entreprise med flere arbejder Eksempel ønskes. Delvist accepet cuneco anerkender fuldt ud behovet for gode illustrative men har som anført i svaret på kommentar 23 begrænsede ressourcer til at udarbejde disse. I det omfang, der udarbejdes eksempler vil forslaget i denne kommentar blive prioriet. 47 DiKon Generel Vi opfat det som at der kun er angivet pos under et enkelt arbejder og derfor mangler der eksempel på hvordan der laves automatisk opsummering. Eksempel ønskes. Delvist accepet Se svar på kommentar 46. Side 5 af 7

6 Standardiserede og digitaliserede tilbudslis Besvarede hørings 18/08/14 til slide figur 48 DiKon Generel Der skal tages hånd om hvordan reguleringspriser håndes. Der er behov for at der både er en enhedspris og en regulering som er uafhængige. Der bør udarbejdes et eksempel hvordan enheds og reguleringspriser bruges. accepet Delvist accepet Se svarene på ne 29 og DiKon Generel Der mangler eksempel på sammenhæng mellem arbejder i tilbudslisten og i beskrivelsen. Eksempel på sammenhæng ønskes. Delvist accepet Se svar på kommentar 46. Eksempel: Hvordan skabes sammenhængen mellem tilbudsliste og bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet kraftinstallationer under el- arbejdet? 50 DiKon Generel Det er uklart hvilke pos der skal indeholde hvad på tilbudslisten. Hvis der eksempelvis er pos med betonelemen og pos med byggeplads. Skal omkostningen til kran, så medtages under elemenne under byggeplads? 51 Betech Data Tilbudsliste med mængder s Det er svært om ikke umuligt at skabe sporbarhed imellem pos i tilbudslisten, Type ID bør suppleres med en Egenskab med værdi for variant af bygningsdelsbeskrivelser og kravspecifikationer samt mellem tilbudslis på Typen (SubType). informationsniveau 3 og højere ved alene at benytte Type ID. Typen ID kan derved benyttes til at skelne bygværker, rum Samtidig vil det skabe et behov for et meget stort antal Type ID er, særligt ved tilbudslis på bygningsdele på mere overordnede kriier som ved Informationsniveau 4 og 5. informationsniveau 3. Der kan derved også skabes en direkte kobling mellem Typerne i tilbudslisten til bygningsdelsbeskrivelser og kravspecifikationer. De underlæggende varian af Typen kan derved yderligere opdele bygværker, rum bygningsdele på baggrund af andre egenskaber for at skabe den nødvendige opdeling på Informationsniveau 4 5. Eksempel for Søjler: <D>%ULE1 (CrossSectionalShape:Rectangel, ConstructionType:Concrete, Width) - Rektangulære Beton Søjler SubType 1: Beton søjle 450x450 mm SubType 2: Beton søjle 500x450 mm <D>%ULE2 (CrossSectionalShape:Cylinder, ConstructionType:Concrete, Diame) - Cirkulære Beton Søjler SubType 1: Beton søjle Ø 300 mm SubType 2: Beton søjle Ø 400 mm Det er helt op til udbyderen, at afgøre dette. At der er udarbejdet en skabelon for en standardiseret tilbudsliste betyder ikke, at cuneco skal dike, hvad posne på tilbudslisne skal indeholde. Hvis der er et ønske om, i højere at standardisere dette i branchen, deltager bips gerne i dette arbejde, men det ligger ikke indenfor rammerne af et standardiseret format for en tilbudsliste. cuneco er meget enig i principperne i den foreslåede metode. cunecos metode til at definere subtyper til objektklasser ved hjælp af klassificerede egenskaber, understøt den tilgang, der er beskrevet i denne kommentar, og cuneco vil arbejde med at eksemplificere, hvordan dette kan anvendes i fx beskrivelses-, modings- og udbudssammenhæng. 52 White Arkitek Illustration I Kommentar til venstre. Generel Vil det ikke være naturligt at have måleregel ID med på tilbudslisten. Ikke accepet Måleregel ID vil fremgå af bygningsdelsbeskrivelsen. Baggrunden for dette er bl.a., at der ofte vil være mindre projektspecifikke tilføjelser/jusinger til målereglerne og at man i den forbindelse vil have bedre mulighed for at skabe overblik ved at have denne informationi bygningsdelsbeskrivelsen. 53 White Arkitek Det er svært ud fra høringsmaialet at se grænsefladen mellem et arbejde, en bygningsdel og et byggeobjekt. Klar difinition og grænseflade mellem et arbejde, en bygningsdel og et byggeobjekt. Der henvises til byggeriets begrebskatalog ( for definitioner af arbejde og bygningsdel. Ordet byggeobjekt anvendes ikke i denne sammenhæng og er således ikke defineret i CCS. 54 White Arkitek s. 14 Arbejde Arbejde, navn, er et entydig navn på pågældende arbejde. Navnet kan referere til Bips arbejdsbeskrivelser navne som er relevante i den givne situation. Arbejdsbeskrivelser kan indeholde flere bygningsdele med forskelligt omfang. Præsisering ønskes (i relation til bips B1.000): 1 tilbudsliste = 1 arbejde 1 tilbudsliste = 1 bygningsdel i et arbejde I denne sammenhæng indeholder en tilbudsliste ét arbejde, der fx kan omfatte en række bygningsdele. Side 6 af 7

7 Standardiserede og digitaliserede tilbudslis Besvarede hørings 18/08/14 til slide 55 White Arkitek s. 19 figur CCS identifikation henviser til type forekomst i model/tegningsmaiale Type- id et extraheres fra Bimmodellen angives manuelt. Det forudsættes at CCS identifikationen er af byggeobjek. Entydig Identifikation til arbejdsbeskrivelse bygningsdelspunkt mangler, da et arbejde er mere end et byggeobjekt. Konsekvens vil være at leverancer under andet arbejde, koordinering, prøver, undersøgelser mv. ifm. arbejdet ikke er entydigt for tilbudsgiver, og derfor ikke medtages. Kolonne med entydig henvisning til arbejdsbeskrivelse og bygningsdelspunkt bør tilføjes. Pris i alt bør altid henvise til ovennævnte arbejdsbeskrivelsespunkt. Dvs. det er ikke byggeobjektet med arbejdet (som kan indeholde bygningsdele som igen kan være repræsenet af byggeobjek) der gives pris på. Der bør indføres Kolonne med delpriser således at type forekoms i et arbejde kan adskilles hensigtsmæssigt i fbm. Kontrahering (dybte i 2 niveauer på tilbudslisten). vil medføre at summen af delpriser (bygningsdele og/ byggeobjek) kan være mindre end Pris i alt (arbejdet), hvilket kan accepes der kan indføjes en juridisk tilbudstekst omkring fordeling af koordinering, prøver, undersøgelser ol. Ydelser. accepet Delvist accepet Det er tanken i tilbudslisten, at identifikationen refererer til et punkt i beskrivelsen, der så igen kan referere til et objekt i fx bygningsmodellen. Prisen til tilbudslisten skal altså afspejle den ydelse, der er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen, som godt kan pmfatte 'mere' end det, man får ved at lave et udtræk fra modellen. Der vil ikke blive indført en kolonne med delpriser, men det vil blive beskrevet, hvordan man kan operere med delsummer ved at opsummere underliggende posistioner i tilbudslisten med henblik på bl.a. at opfylde det skitserede behov. 56 White Arkitek s. 19, Informationsniveau angives som en numerisk kode mellem 1 og 7. Værdierne angiver konkretiseringsgraden af udbuddet. Er udbuddet et objekt? og hvordan behandles dette i Informationsniveauprojektet? Eksempel på hvordan en tilbydsgiver fastslår hvilket informationsniveau en tilbudspost befinder sig på. Delvist accepet cuneco anerkender behovet for dette eksempel men henviser i øvrigt til svaret på kommentar White Arkitek s. 21, 26 & 27 Mangler mængde kolonne? Eller Hvis tilbudsliste er uden mængder hvad skal Enhed benyttes til? Eksemplet ville givetvis være bedre, hvis alle kolonner var med i både de tilfælde hvor tilbudslisten er uden og med mængder. At tilbudslisten var uden mængder ville så fremgå af, at der ikke står noget i mængdekolonnen ikke er udfyldt. Enhed er vel under alle omstændigheder relevant, da man vil forholde sig til, hvilken enhed en ydelse opgøres i, uanset om udbuddet er med mængder ej. 58 Dansk Byggeri Generel En tilbudsliste skal kunne indeholde en hel entreprise med flere fag og opdeling pr. fag Der udarbejdes eksempel cuneco vil arbejde på at lavet et eksempel, der illustrerer dette. 59 Dansk Byggeri Generel Hvordan håndes reguleringspriser i forhold til enhedspriser Der udarbejdes eksempel cuneco vil arbejde på at lavet et eksempel, der illustrerer dette. Se i øvrigt svaret på kommentar 29. Side 7 af 7

KOMMENTARSKABELON. Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister. Ingeniører, FRI og DANSKE ARK E mail: ime@frinet.

KOMMENTARSKABELON. Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister. Ingeniører, FRI og DANSKE ARK E mail: ime@frinet. KOMMENTARSKABELON Dato Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Udfyldt af: Foreen af Rådgivende Ingeniører, FRI og DANSKE ARK E mail: ime@frinet.dk pd@frinet.dk Navn

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

CCS Måleregler og Prissætningsregler

CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS- værktøjer Iden9fika9on Klassifika9on Så vi taler om det samme objekt Så vi kan adskille objekter Prissætningsregler Så vi taler om de samme mængder og ydelser Informa9onsniveau

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_2013-01-09.pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps adj@pfmp.com Navn på CPC - ADJ CPC - ADJ afsnit

Læs mere

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Informationsstruktur. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og DANSKE ARK ime@frinet.dk pd@danskeark.

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Informationsstruktur. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og DANSKE ARK ime@frinet.dk pd@danskeark. KOMMENTARSKABELON Dato Dokument Høring af CCS Informationsstruktur Udfyldt af: E- mail: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og DANSKE ARK ime@frinet.dk pd@danskeark.dk Navn på er Inge Ebbensgaard

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret)

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret) KOMMENTARSKABELON Dato Dokument 02-02-2014 Høring af CCS Klassifikation af ressourcer Udfyldt af: E-mail: Arkidata v. Peter Hauch hauch@arkidata.dk Navn på person der kommer med kommenta rer Henvisni ng

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Standardiserede og digitaliserede tilbudslister. 17. januar 2014

Standardiserede og digitaliserede tilbudslister. 17. januar 2014 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 17. januar 2014 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Rapportens navn Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Arbejdet omkring struktureringen

Læs mere

CCS strukturelle aspekter

CCS strukturelle aspekter Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Typeaspekt 5 Produktaspekt 6 Sammensat produktaspekt 7 Placeringsaspekt 8 Funktionsaspekt 9 Supplerende strukturelle aspekter 10 Eksempler på kodning af bygningsdele

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele cuneco projekt 14 041 CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele bips konference Mandag den 16. september 2013 Michael Blom Søefeldt (ALECTIA) cuneco en del af bips Introduktion Hvorfor CCS Måle- og Mængderegler?

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Type-ID 5 Produkt-ID 6 Sammensat produkt-id 7 Placerings-ID 8 Funktions-ID 9 Supplerende ID er 10 Eksempler på kodning af bygningsdele 11 Eksempler på kodning

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

CCS Identifikation R4, januar 2015

CCS Identifikation R4, januar 2015 CCS Identifikation R4, januar 2015 Kolofon 2015-01- 09 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth. Navn på er afsnit figur 5.3 Generel Hele funktionsinddelingen er ikke tilgængelig. Hvad

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning

CCS en helhedsbetragtning CCS en helhedsbetragtning Keynote bips konference, 16. september 2013 Bent Feddersen, Rambøll, og formand for cunecos styregruppe cuneco en del af bips CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 2 Før CCS CCS/BF/bips

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS

Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS Ronny Niemann - Produk2onsleder Jesper Pildal Hansen IT Chef BIPS konference 2015, Nyborg Strand JJW ARKITEKTER 85 medarbejdere BY OG BOLIG

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

NOTAT INFORMATIONSNIVEAUER SVAR PÅ HØRING

NOTAT INFORMATIONSNIVEAUER SVAR PÅ HØRING Notat Svar på høringskommentarer V2013-03-22.docx NOTAT cuneco en del af bips Dato 2013-03-22 Projektnr. 13011 Sign. KBP/Exigo INFORMATIONSNIVEAUER SVAR PÅ HØRING Der har været stor interesse for informationsniveaumetoden

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om projekteringsfasen 14.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om projekteringsfasen 14.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om projekteringsfasen 14.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 1.11. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Leverancespecifikationer med informationsniveauer Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. bips konference, 16. september 2013 cuneco en del af bips 2 Hvad er et hovedprojekt? 13

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informationer Objektet og dets informationer Tilsammen kan CCS Klassifikation, Identifikation og Egenskaber bidrage til at holde

Læs mere

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede

CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede CCS på Det Nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup - det samlede billede Copyright 2013 Curavita Ved Mads Valentin, IKT Leder, CuraVita/Arkitema Architects Jacob Güldner, BIM Specialist, CuraVita/Grontmij 1 DNV-Gødstrup

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Branchen sætter nye standarder Temamøde Onsdag den 20. marts 2013 Kosmopol cuneco en del af bips Objekt Et objekt kan være en bebyggelse, et bygværk, et brugsrum eller en bygningsdel.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informa?oner Objektet og dets informa?oner Tilsammen kan CCS Klassifika/on, Iden/fika/on og Egenskaber bidrage /l at holde konsistens

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

KOMMENTARSKABELON Dato Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Udfyldt af: Kaj A. Jørgensen (KAJ)

KOMMENTARSKABELON Dato Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Udfyldt af: Kaj A. Jørgensen (KAJ) KOMMENTARSKABELON Dato 2013-05-05 Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Udfyldt af: Kaj A. Jørgensen (KAJ) E-mail: kaj@m-tech.aau.dk Navn på er figur KAJ G Med tilfredshed konstateres at der nu efter

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen indeholder dels en redegørelse for

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben Bilag 1 - Felter i CCS- egenskabstabel - 3. udgave.docx BESKRIVELSE AF FELTNAVNE I CCS EGENSKABSTABEL cuneco en del af bips 21. januar 2014 Projektnr. 12 061 Sign. SSP 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling Totalt digitalt udbud Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud. En anbefaling til byggebranchen

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse Januar 2016 a 102-6 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 6 mængdefortegnelse Kolofon 2016-01-08

Læs mere