Vedr. bekendtgørelsens definitioner og anvendelsesområde (bekendtgørelsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. bekendtgørelsens definitioner og anvendelsesområde (bekendtgørelsens"

Transkript

1 Notat Vejledning til bekendtgørelse nr. 731 af 30. juni 2008 om nummeroplysningsdatabaser (nummeroplysningsdatabasebekendtgørelsen) Baggrund Videnskabsministeren har ved lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) med senere ændringer fastsat de overordnede rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata, jf. telelovens 34. fastsætter i henhold til bestemmelsen nærmere regler om minimumskrav til indsamling og videregivelse af data, de pågældendes datas fremtrædelsesform, opdatering af oplysninger mv. og omfanget af de forpligtelser, der kan pålægges udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre over for slutbrugere. Disse nærmere regler er indeholdt i bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser. Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor. Bekendtgørelsen er senest blevet revideret ved bekendtgørelse nr. 731 af 30. juni Baggrunden for revisionen var primært behovet for indførsel af et mere tidssvarende data-format end det hidtil gældende format, ASCII. Datakøber kan 12 måneder efter ikrafttrædelsen af den reviderede bekendtgørelse kræve at få leveret nummeroplysningsdata i XML-format. 6. maj 2009 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Hans Bøgesvang Riis Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr Side 1/1 Vedr. bekendtgørelsens definitioner og anvendelsesområde (bekendtgørelsens kapitel 1) 1.1 Anvendelsesområde (bekendtgørelsens 1) 1 fastlægger bekendtgørelsens anvendelsesområde. Bekendtgørelsen omfatter således krav til teleudbyderes indsamling, registrering og opdatering af deres slutbrugeres nummeroplysningsdata, jf. 1, nr. 1. Reglerne herom findes i bekendtgørelsens kapitel 2. I kapitel 3 findes reglerne for teleudbyderes videregivelse af nummeroplysningsdata til tredjemand, jf. 1, nr. 2. Slutteligt er der i kapitel 4 fastsat forbrugerbeskyttende regler, jf. 1, nr Definitioner (bekendtgørelsens 2) I 2, stk. 1, defineres nummeroplysningsdata. Definitionen er identisk med telelovens 34, stk. 2. Bestemmelsen indeholder en udtømmende opremsning af, hvad der forstås ved nummeroplysningsdata. Ved nummeroplysningsdata forstås således alene oplysninger, der er direkte knyttet til et abonnentnummer, såsom

2 navn, adresse mv. Derimod er andre oplysninger, der ikke er direkte knyttet til et nummer, ikke at anse for egentlige nummeroplysningsdata. Dette gælder eksempelvis de særlige oplysninger, der kan registreres i bilag 1, tabel E. Definitionen af en datasælger fremgår af 2, stk. 2. Der er tre krav, der alle skal være opfyldte for at være omfattet af definitionen på en datasælger: 1) der skal være tale om en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, jf. definitionen heraf i telelovens 6, stk.1. Endvidere kræves det, at den pågældende udbyder 2) videretildeler 8-cifrede abonnentnumre til 3) slutbrugere, jf. definitionen heraf i telelovens 4. Dette betyder dels, at eksempelvis 4-cifrede numre ikke er omfattet af definitionen, dels at videretildeling af numre til andre end slutbrugere heller ikke er omfattet. Sidstnævnte vil alene være tilfældet ved én udbyders videretildeling af et nummer til en anden udbyder. En erhvervsdrivende, der ikke selv er udbyder, vil således ligeledes være at betragte som slutbruger i telelovens forstand, jf. bemærkningerne til telelovens 4. I 2, stk. 3, defineres en datakøber. Definitionen er i overensstemmelse med telelovens 34, stk. 1, hvoraf det fremgår, at retten til at købe nummeroplysningsdata ikke ønskes begrænset til udbydere af egentlige nummeroplysningsdatabaser og registre. Definitionen omfatter således enhver, der ønsker at købe nummeroplysningsdata. Side 2/2 Vedr. indsamling, registrering og opdatering af nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens kapitel 2) 2.1 Indsamling og registrering af nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens 3) Det følger af 3, stk. 1, at en datasælger er forpligtet til at indsamle og registrere sine slutbrugeres nummeroplysningsdata, når der indgås en kontrakt om levering af teletjenesten. Dette betyder omvendt, at der ikke er nogen selvstændig forpligtelse for datasælgeren til efterfølgende at indsamle og registrere nummeroplysningsdata medmindre den oprindelige indsamling og registrering var mangelfuld, jf. punkt 3.1. Det skal dog bemærkes, at persondatalovens krav om ajourføring mv. finder anvendelse sideløbende med bekendtgørelsens regler. 3, stk. 2, bestemmer hvilke obligatoriske oplysninger, som datasælgeren skal indsamle efter stk. 1. De obligatoriske oplysninger er nærmere specificeret i bilag 1, felt nr Oplysningerne omfatter blandt andet oplysninger om tjenestetype, nummerserie, navn og adresse. Uanset den obligatoriske karakter af oplysningerne i bilag 1, felt nr. 1-24, er der imidlertid en række af felterne, der kun skal udfyldes, såfremt det er relevant for så vidt angår det konkrete abonnentnummer. Det obligatoriske består således i, at felterne til enhver tid skal udfyldes men kun i det omfang, at oplysningerne eksisterer. Dette gælder felterne: nr. 8 mellemnavn, nr. 9 stilling, nr. 10 firmanavn, nr. 16 etage, nr. 17 dør, nr. 18 lokalitet, nr. 19 bynavn, nr. 20 postboks, nr. 23 C/o-navn og nr. 24 udenlandsk adresse. Ifølge 3, stk. 3, kan der tillige optages oplysningerne i felt nr , såfremt slutbrugeren anmoder om dette. Dette er ikke egentlige nummeroplysningsdata,

3 og de er dermed ikke obligatoriske. Indholdet af felterne afhænger af slutbrugerens individuelle valg og er således ikke tilknyttet selve abonnentnummeret på samme måde som felterne nr Det bemærkes dog, at datasælgeren altid er forpligtet til at registrere oplysningerne, såfremt slutbrugeren afgiver disse. Det skal i øvrigt bemærkes, at undernumre, der benyttes på anden fysisk adresse end hovednummeret, bør oprettes som selvstændige under-nummerserier jf. bilag 1, pkt. B. For yderligere vejledning til de enkelte punkter i bilaget henvises til de generelle og individuelle instrukser og forklaringer, der fremgår af bilag Generelt vedrørende rettelse og sletning (bekendtgørelsens 4) Bekendtgørelsens 4, stk. 1, vedrører alene rettelse og kontrol af nummeroplysningsdata, mens 4, stk. 2, omhandler decideret sletning (hemmeligholdelse, jf. telelovens 34, stk. 3) af nummeroplysningsdata. Der sondres mellem disse to kategorier af slutbrugerhenvendelser, idet sletning af nummeroplysningsdata kræver den dataansvarliges umiddelbare handling for at sikre, at disse data ikke spredes. Sondringen mellem sletning og rettelse af data skal forstås således, at der med sletning menes sletning af hele telefonnummeret (hemmeligt nummer), sletning af hele adressen (hemmelig adresse) eller udeladelse af samtlige oplysninger (udeladt nummer). Med rettelse menes derimod, at et nummer, navn, adresse eller andre oplysninger bliver korrigeret enten på grund af fejl, eller fordi oplysningerne har ændret sig eksempelvis grundet navne-, adresse- eller nummerskift. Side 3/ Kontrol og rettelse af nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens 4, stk. 1) Det fremgår af 4, stk. 1, at datasælgeren og datakøberen skal sikre, at slutbrugeren har mulighed for at kontrollere og få rettet sine nummeroplysningsdata snarest muligt efter slutbrugerens henvendelse herom. Heri ligger, at både datasælgeren og datakøberen har et ansvar for at sikre, at der bliver etableret en ordning, der fungerer på en betryggende og fyldestgørende måde. Det er en konkret vurdering, hvorvidt henholdsvis datasælger og datakøber har opfyldt forpligtelsen i 4, stk. 1. De kriterier, der gælder for bedømmelsen af et sådant forhold, vil imidlertid i vid udstrækning følge persondataloven. Det kan udledes af persondatalovens 37, stk. 1, at datasælgeren og datakøberen skal sikre, at en slutbrugers nummeroplysningsdata bliver berigtiget efter anmodning herom, såfremt disse viser sig urigtige eller vildledende. Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at anmodningen om berigtigelse skal komme fra den registrerede selv (slutbrugeren) eller dennes fuldmægtig. Endvidere fremgår det af lovbemærkningerne til persondatalovens 5, stk. 4, om ajourføring af oplysninger, at der påhviler den dataansvarlige en forpligtelse til om nødvendigt at foretage ajourføring af oplysninger, der viser sig forældede. Den dataansvarlige vil i denne situation være både datasælger og datakøber. I nogle situationer vil den dataansvarlige imidlertid ifølge lovbemærkningerne kunne afvente den førstkommende normale ajourføring, førend ajourføring finder sted. Afgørende, for hvor hurtigt ajourføring skal finde sted, er karakteren af de

4 oplysninger, som er undergivet behandling. Er der eksempelvis tale om oplysninger, der vil kunne påføre den registrerede eller andre uoprettelig skade, skal ajourføring finde sted umiddelbart efter, at behovet herfor er konstateret. I en situation, hvor en slutbruger henvender sig til en datakøber med ønske om rettelse eller kontrol af sine nummeroplysningsdata, og datakøberen ikke med en rimelig grad af sikkerhed kan verificere identiteten på slutbrugeren, vil det efter en konkret vurdering således være muligt for datakøberen at etablere et samarbejde med datasælger, der, i kraft af unikke kundeoplysninger, vil have bedre mulighed for at sikre identiteten på slutbrugeren, jf. dog pkt om sletning af data. Om datakøberen herefter kan afvente den førstkommende normale opdatering fra datasælger før end ajourføring finder sted, vil afhænge af en konkret vurdering, hvor navnlig den aftalte opdateringsfrekvens vil have betydning. En aftale om daglig elektronisk opdatering vil i den forbindelse typisk være tilstrækkelig. Dette gælder dog kun, såfremt datakøbers database eller register snarest muligt herefter vil blive opdateret med de nye oplysninger, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1. Hvis en 3. mand fejlagtigt er registreret på en slutbrugers adresse, er det datakøber, som er forpligtet til at udrede fejlen. Datakøber er som nævnt i 4, stk. 1, forpligtet til at sikre, at slutbrugeren kan få rettet sine data, og denne forpligtelse vil i sådan situation udstrækkes til, at datakøber skal afklare, fra hvilken datasælger de fejlagtigt registrerede data kommer fra, og herefter sørge for, at fejlen bliver rettet. Side 4/ Sletning af nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens 4, stk. 2) Det er dog væsentligt at bemærke, at ovenstående alene gælder rettelse og kontrol af nummeroplysningsdata. Ved sletning af data (hemmeligholdelse, jf. telelovens 34, stk. 3) kan der være tale om en situation, som kan medføre uoprettelig skade på den registrerede. Det er derfor bestemt i bekendtgørelsens 4, stk. 2, at datakøberen og datasælgeren skal foretage sletning af en slutbrugers nummeroplysningsdata umiddelbart efter slutbrugerens henvendelse herom. Datakøberen vil således ikke have mulighed for at afvente den førstkommende opdatering fra datasælger, såfremt datakøberen bliver kontaktet af en slutbruger, der ytrer ønske om sletning af sine nummeroplysningsdata. Det forventes derfor, at datakøberen har etableret en særlig procedure for at sikre, at henvendelser vedrørende sletning kan imødekommes straks Underretning ved sletning og rettelse af nummeroplysningsdata Hvis der er videregivet oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, foreskriver persondatalovens 37, stk. 2, at datasælgeren efter omstændighederne har pligt til at underrette datakøberen om, at de videregivne oplysninger er slettet eller rettet, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig. I en situation, hvor en slutbruger alene kontakter datasælgeren og ikke datakøberen vedrørende sletning eller rettelse af urigtige nummeroplysningsdata, følger det således af persondataloven, at datasælgeren som hovedregel er forpligtet til at underrette datakøberen om sletningen eller rettelsen snarest muligt efter anmodning herom er fremsat. Denne ekstraordinære underretning kan navnlig

5 være relevant i de tilfælde, hvor der ikke er indgået en aftale om daglig elektronisk opdatering, eller den førstkommende opdatering ikke er nært forestående. 2.3 Generelt vedrørende opdatering af almindelige og slettede data (bekendtgørelsens 5) På samme måde som 4, sondrer 5 mellem opdatering af almindelige nummeroplysningsdata og opdatering af nummeroplysningsdata, der vedrører sletning (hemmeligholdelse, jf. telelovens 34, stk. 3) af nummeroplysningsdata. Formålet er at sikre, at hemmeligholdte nummeroplysningsdata ikke bliver spredt. Forskellen i proceduren består alene i, hvor hurtigt datakøberen skal implementere en modtaget opdatering fra datasælgeren snarest muligt eller umiddelbart efter levering er sket. Datasælgeren bør i forbindelse med levering af opdaterede nummeroplysningsdata foretage en markering af de opdateringer, der vedrører sletning af nummeroplysningsdata, for på den måde at give datakøberen en praktisk mulighed for at udskille disse data til en hurtigere behandling end de almindelige opdateringsdata Datakøbers opdatering af nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens 5, stk. 1) Bekendtgørelsens 5, stk. 1, foreskriver, at datakøberen skal opdatere egne databaser og registre snarest muligt efter, at datakøberen har modtaget opdaterede nummeroplysningsdata fra datasælgeren. Det beror på en konkret vurdering, om opdatering er sket snarest muligt efter levering. Under alle omstændigheder bør opdatering ske inden for et par dage efter modtagelsen af de opdaterede nummeroplysningsdata. Side 5/ Datakøbers opdatering af slettede nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens 5, stk. 2) Ifølge bekendtgørelsens 5, stk. 2, forventes opdatering dog at ske umiddelbart efter modtagelsen, såfremt de opdaterede nummeroplysningsdata vedrører sletning (hemmeligholdelse, jf. telelovens 34, stk. 3) af nummeroplysningsdata. Det beror på samme måde som efter 5, stk. 1, på en konkret vurdering, om opdatering er sket umiddelbart efter levering. Det må dog almindeligvis gælde, at opdatering skal ske inden for én arbejdsdag efter levering af opdateringen. Vedr. videregivelse af nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens kapitel 3) 3.1 Omfang af pligten til videregivelse af nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens 6) Ifølge 6, stk. 1, er alle udbydere som nævnt i 2, stk. 2, forpligtet til at videregive de data, som er indsamlet og registreret i medfør af 3. Videregivelsen skal indeholde alle oplysningerne i bilag 1, felt nr Endvidere skal videregivelsen indeholde oplysningerne i bilag 1, nr , hvis slutbrugeren har anmodet datasælgeren om registrering af disse oplysninger. Videregivelsen må dog ikke indeholde oplysninger, som slutbrugeren har krævet hemmeligholdt i medfør af telelovens 34, stk. 3. Kræver en slutbruger således, at dennes nummeroplysningsdata ikke må videregives til brug for nummeroplysningstjenester, indebærer dette ligeledes, at de ikke må videregives til andre.

6 Ifølge telelovens 34, stk. 4, nr. 2, gælder dette dog ikke videregivelse til forsyningspligtudbyders udtømmende nummeroplysningstjeneste (118). Dette skyldes, at forsyningspligtudbyderen er forpligtet til at føre en fortegnelse over samtlige numre i den danske nummerplan, herunder hemmelige numre, som er tildelt slutbrugere, jf. telelovens 16, stk. 2, nr. 5. Oplysninger videregivet til forsyningspligtudbyderens nummeroplysningstjeneste kan dog kun anvendes til brug for besvarelse af henvendelser fra den offentlige alarmtjeneste eller politiet (og fremgår således ikke af den offentligt tilgængelige nummeroplysningstjeneste (118)), jf. telelovens 34, stk. 5, såfremt slutbrugeren har benyttet sig af muligheden i telelovens 34, stk. 3, til at kræve, at vedkommendes nummeroplysningsdata ikke skal videregives til nummeroplysningstjenester. Datasælgerens indsamling og registrering af nummeroplysningsdata er begrænset til at skulle ske i forbindelse med datasælgerens kontraktindgåelse med slutbrugeren, jf. 3, stk. 1. Omfanget af oplysninger, som datasælgeren skal indsamle og registrere i medfør af bilag 1, er imidlertid blevet udvidet ved bekendtgørelsesrevisionen i Dette betyder, at aftaler indgået før den reviderede bekendtgørelse har været undergivet lempeligere indsamlings- og registreringskrav i form af færre oplysninger. Alle de tidligere gældende kategorier af oplysninger er imidlertid medtaget i den reviderede bekendtgørelses bilag 1. Side 6/6 En datasælger, der ikke har indsamlet og registreret samtlige de i bilag 1 nævnte nummeroplysningsdata i forbindelse med en aftale indgået efter denne bekendtgørelses (bekendtgørelse nr. 731 af 30. juni 2008) ikrafttræden, vil i givet fald være forpligtet til efterfølgende at indsamle og registrere de manglende nummeroplysningsdata. Er aftalen indgået før denne bekendtgørelses ikrafttræden, er datasælgeren tillige forpligtet til at videregive de nævnte nummeroplysningsdata. Dog vil der forekomme situationer, hvor datasælgeren ikke er i besiddelse af samtlige data, idet de udvidede indsamlings- og registreringskrav ikke var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. I dette tilfælde er der alene pligt til at videregive de allerede indsamlede og registrerede nummeroplysningsdata. Der er dermed ikke nogen pligt til efterfølgende at foretage indsamling og registrering af manglende nummeroplysningsdata, hvis de manglende data vedrører de kategorier af oplysninger, der er blevet indført ved revisionen, og forholdet i øvrigt vedrører en aftale indgået før denne bekendtgørelses ikrafttræden. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 6, stk. 2, at videregivelsen ikke omfatter en eventuel forædling af registeret foretaget af datasælgeren. Med forædlet register menes eksempelvis, at registeret indeholder oplysninger, udover, hvad der er indeholdt i bilag 1, felt nr Adgang til nummeroplysningsdata (bekendtgørelsens 7) Ifølge 7 er det uden betydning for pligten til videregivelse, om datasælgeren har placeret de i selskabet registrerede nummeroplysningsdata i et særskilt koncerninternt forretningsområde, outsourcet driften og vedligeholdelsen af sine kundedatabaser eller overdraget de nævnte data til en selvstændig juridisk enhed. Pligtsubjektet for videregivelse er dermed altid slutbrugerens udbyder, jf. definitionen af datasælger i 2, stk. 2.

7 3.3 Strukturering af nummeroplysningsdata ved videregivelse (bekendtgørelsens 8, stk. 1) Det følger af 8, stk. 1, at nummeroplysningsdata ved videregivelse skal struktureres som specificeret i bilag 1. Bestemmelsens indhold må ikke forveksles med 8, stk. 2, der giver datakøber mulighed for at kræve data leveret i XML-format. 8, stk. 1, vedrører alene strukturen ikke det benyttede format. Ifølge 8, stk. 1, er det et obligatorisk krav, at data struktureres som specificeret i bilag 1 uanset hvilket format, der benyttes. Med struktur menes, at der ved videregivelse skal anvendes samme opbygning og kronologi som det i bilag 1 specificerede. 3.4 Format ved videregivelse (bekendtgørelsens 8, stk. 2) I medfør af bekendtgørelsens 8, stk. 2, kan datakøberen kræve at modtage nummeroplysningsdata i det i bilag 1 nævnte XML-format. Heri ligger også, at datakøberen ikke kan kræve at modtage i andre formater, hvorfor datasælgeren dermed alene er forpligtet til at afgive nummeroplysningsdata i det i bilag 1 nævnte format. Datakøber vil derfor skulle indføre XML-formatet, såfremt en datasælger alene ønsker at aflevere data i XML-formatet. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at en datasælger og en datakøber frivilligt indgår aftale om levering i et andet format end det i bilag 1 nævnte, hvis dette sker med respekt af kravene til strukturen af data, jf. 8, stk. 1. Side 7/7 Vejledningen til de enkelte felter i bilaget er beskrevet under hvert enkelt felt. Det skal dog overordnet bemærkes, at datakøber alene er forpligtet til at kunne modtage nummerdata, som ligger inden for ISO (Latin 1) tegnsættet. 3.5 Opdateringsløsninger (bekendtgørelsens 9) 9 sikrer, at en potentiel datakøber som minimum har mulighed for at vælge mellem tre leverings- og opdateringsløsninger. Det skal dog indledningsvist bemærkes, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at en datasælger og en datakøber indgår en frivillig aftale om en leverings- eller opdateringsløsning, der ikke er nævnt i 9. 9, nr. 1, vedrører primært den første levering fra en datasælger til en datakøber. Bestemmelsen sikrer, at datakøberen som minimum kan vælge et elektronisk totaludtræk. De to øvrige løsninger i 9, nr. 2 og 3, er opdateringsløsninger og forudsætter som udgangspunkt, at datakøberen er i besiddelse af et totaludtræk fra datasælgeren, der løbende kan opdateres. Der stilles i medfør af 9, nr. 2 og 3, krav om, at datasælgeren som minimum kan tilbyde 2) daglig og 3) månedlig elektronisk opdatering. Med elektronisk opdatering menes, at opdateringen skal leveres i et elektronisk format, således at datakøberen uden videre har mulighed for at anvende og implementere opdateringen i sine systemer. Det er således ikke tilstrækkeligt at levere data i eksempelvis et indskannet format, såfremt der derigennem ikke gives datakøberen mulighed for elektronisk at udtrække og anvende de enkelte oplysninger, men i stedet må implementere opdateringen ved manuel indtastning eller lignende.

8 Vedr. forbrugerbeskyttelse (bekendtgørelsens kapitel 4) 4.1 Datasælgers informationsforpligtelser (bekendtgørelsens 10) Det følger af bekendtgørelsens 10, at udbydere som nævnt i 2, stk. 2, skal informere dennes slutbrugere om nærmere bestemte relevante rettigheder, der følger af bekendtgørelsen samt anden lovgivning. Dette skal ske i forbindelse med oprettelse eller eventuel senere ændring af kundeforholdet. Informationsforpligtelsen vedrører blandt andet, at slutbrugeren bliver gjort bekendt med de rettigheder, der følger af bekendtgørelsens 4. Dette indebærer oplysning om muligheden for uden omkostninger for slutbrugeren at få rettet, kontrolleret og slettet nummeroplysningsdata. Endvidere skal slutbrugeren gøres opmærksom på dennes mulighed for at kræve, at den pågældendes nummeroplysningsdata ikke oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester, jf. telelovens 34, stk. 3. Slutbrugeren skal i den forbindelse oplyses om, at dette tillige bevirker, at vedkommendes nummeroplysningsdata ikke bliver videregivet til andre. Endeligt skal slutbrugeren informeres om dennes mulighed for at henvende sig til slutbrugerens bopælskommune og bede om at få indsat en markering i CPRregisteret om, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. CPR-lovens 29, stk. 3. Det fremgår af CPR-lovens 29, stk. 3, at en sådan markering dels giver beskyttelse mod markedsføring, der er fastsat i markedsføringslovens 6, dels den beskyttelse mod videregivelse m.v. til brug ved anden virksomheds markedsføring, der er fastsat i persondatalovens 36. Vælger slutbrugeren at benytte sig af en sådan markering, må vedkommendes udbyder og andre som vedkommendes nummeroplysningsdata bliver videregivet til ikke benytte disse til markedsføringsformål. Side 8/8

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. marts 2004 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2002-945-0922 Dok.: LHL20442 UDKAST Bekendtgørelse nr. om telenet- og teletjenesteudbyderes registrering

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: P RIVATLIVSPOLITIK Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Dansk Fuels A/S (samlet betegnet Dansk Fuels, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS.

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale

Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Tillægsvilkår for TDC Bredbåndstelefoni FriTale Februar 2015 2 Indhold Abonnementsvilkår for TDC s IP-telefonitjeneste.... 4 1. Abonnementsaftalen... 4 2. Forudsætning om xdsl eller fiber... 4 3. Registrering

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Vejledning om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger

Vejledning om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger VEJ nr 126 af 10/07/2000 Vejledning om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger 1. Indledning 1.1. Lovgrundlaget Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere