Bosætningsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætningsstrategi"

Transkript

1 Bosætningsstrategi

2 1 Den overordnede sammenhæng og strategiske ramme Som reaktion på blandt andet et stagnerende eller svagt faldende befolkningstal siden 2008 vedtog byrådet i starten af 2014 at igangsætte udarbejdelsen af en strategi for en målrettet styrkelse af bosætningen i kommunen. Bosætningsstrategien skulle supplere de øvrige overordnede strategiske indsatsområder, der blev etableret med planstrategien Overordnet strategisk perspektiv 1. Vi fastholder arbejdet med udviklingen af de hidtidige tre konkrete indsatsområder; sundhed, uddannelse og erhverv 2. Vi supplerer dette strategiske arbejde med en bosætningsstrategi 3. Vi styrker arbejdet med sammenholdsskabelse, borgerinddragelse og dialog Sundhed Uddannelse Erhverv - samt, som en tværgående overligger Sammenhængskraft og frivillighed Sideløbende med færdiggørelsen af arbejdet med bosætningsstrategien i foråret 2015 har byrådet truffet beslutning om indhold og rammer for Planstrategien Heri indgår at de tre hidtidige sektorstrategiske indsatser videreføres, nu suppleret med bosætningsstrategien, og at arbejdet med dialog og borgerinddragelse styrkes. Styrket borgerinddragelse Vi arbejder nu på tre spor: 1. Frivillighed: Det hidtidige frivillighedsarbejde fortsættes, baseret på charter og hidtidige rammer. Fokus på de sociale og kulturelle områder 2. Borgerpanelet: Under opbygning. Løbende pejlinger af holdninger og ønsker til den kommunale service 3. Dialogsystemet : Skal udvikles med støtte fra Realdania under projektet Ydområder på Forkant. Baseres på geografien/lokalområderne Arbejdet med en sammenhængende Erhvervsudviklingsstrategi blev i 2014 placeret i regi af Vækst- og Erhvervsudviklingsudvalg, der skal aflevere sit oplæg ved udgangen af Sideløbende arbejdes internt i Faxe Kommune med Sundhed og Uddannelse i sammenhæng med en hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling af de kommunale serviceområder, hvor dagtilbuddene, skolerne, ældreservice og fritids- og kulturtilbuddene er kerneområder. Den foreliggende bosætningsstrategi vil altså kunne læne sig op ad, inddrage og supplere det øvrige strategiske arbejde og udgøre et væsentligt element i både erhvervspolitik og serviceudvikling. 2

3 2 RESUMÉ Den samlede bosætningsstrategi rummer en overordnet, tværgående værdi- og målsætningsdiskussion samt følgende hovedelementer, hvis indhold uddybes i de respektive afsnit: Sammenhæng med kommunens øvrige strategiske arbejde og en særlig indsats til gavn for tilflyttere. Se afsnit 4: Bosætningsstrategiens værdigrundlag og tværgående målsætninger og indsatser. Der nedsættes en intern tværfaglig arbejdsgruppe eller Taskforce, der får til opgave at forestå strategiens vedligeholdelse og udmøntning og et til grund liggende analysearbejde. Se afsnit 5: Monitorering og analyse. Det sikres i dialog med eksterne parter, at der i alle de syv bymønsterbyer til stadighed findes et relevant boligudbud, der lever op til de stedlige forudsætninger og kvaliteter. Der skal skabes realistiske planer for en positiv udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter, afkoblet fra forestillingen om befolkningstilvækst og serviceudbygning. Se afsnit 7: Attraktive landdistrikter. Dialogprojektet, der søsættes i efteråret 2015 skal blive et centralt instrument til at skabe samtale, forståelse og konsensus om de vigtigste udviklingsinitiativer og lokalpolitiske spørgsmål, herunder bosætningen både som øget tilflytning og styrket fastholdelse. Se afsnit 8: Styrket borgerinddragelse og branding. Udviklingen af den kommunale service og en stærk og velbegrundet faglig stolthed og arbejdsglæde skal også ses som et virkemiddel til at øge bosætning og fastholdelse af nuværende borgere. Se afsnit 9: Kvalitet i den kommunale service. Se afsnit 6: Bymønster og boligudbud. 3

4 3 BOSÆTNINGSSTRATEGIENS RAMMER OG FORMÅL Med bosætningsstrategien ønsker byrådet at fremme en harmonisk, bæredygtig og sammenhængende udvikling i Faxe Kommune. Strategien fokuserer handlingsorienteret på, hvordan byrådet ønsker at fremme bosætning og gode levevilkår i vores kommune. Det overordnede pejlemærke for hele den strategiske indsats i Faxe Kommune er styrkelsen af sammenholdsfaktoren og fællesskabet i kommunen og lokalsamfundene. Et hovedelement i arbejdet vil således være den sideløbene udvikling af dialogen med borgerne ad de tre spor, der fremgår af indledningen: Frivillighed: Det hidtidige frivillighedsarbejde fortsættes, baseret på Faxe Kommunens frivillighedscharter fra 2013 og de øvrige, hidtidige rammer for arbejdet. Indsatserne har fokus på de sociale og kulturelle områder. Borgerpanelet: Et stående borgerpanel opbygges i løbet af Formålet er at etablere et repræsentativt forum, der efter behov kan inddrages med henblik på løbende pejlinger af borgernes holdninger til lokalpolitiske mærkesager, ønsker til den kommunale service osv. Dialogsystemet : Med støtte fra Realdania under projektet Yderområder på Forkant etablerer byrådet fra efteråret 2015 en strategisk samtale med hver af de syv centerbyer samt landsbyer og landdistrikter. Det vil ske i form af faste årligt tilbagevendende møder med politisk deltagelse og administrativ støtte til at udarbejde langsigtede strategier og udviklingsplaner for kommunens byer og lokalområder. Et andet afgørende træk vil være, at strategierne inden for de fire primære sektorindsatsområder sundhed, uddannelse, erhverv og bosætning skal interagere i et konstruktivt samspil. En velfungerende bosætningsstrategi er en afgørende faktor for en vellykket erhvervsudvikling, og velfungerende serviceområder med kompetente og tilfredse medarbejdere er et væsentligt bosætningsstrategisk element også i forhold til fastholdelse. Sammenhænge mellem bosætningsstrategien og de øvrige tre strategiske sektorer er uddybet i næste afsnit. Som en tredje, vigtig faktor i bosætningsstrategien indgår kommuneplan 2013 som er det overordnede pejlemærke for kommunens fysiske udvikling. Særligt indgår det bymønster med syv centerbyer, der siden den første kommuneplan i 2009, har ligget til grund for byudvikling, bolig- og infrastrukturudbygning, serviceforsyning osv., med Haslev som kommunecenter Faxe, Rønnede og Faxe Ladeplads som udviklingscentre og Dalby, Karise og Terslev som lokalcentre Se Kommuneplan 2013 på: kommuneplan

5 Strategiens egentlig udgangspunkt er befolkningsudviklingen. I 2014 havde Faxe Kommune for første gang siden 2009 en klar befolkningstilvækst, mens tallet lå meget stabilt Forventningerne til de kommende års udvikling er umiddelbart en meget beskeden befolkningsfremgang, men strategien skal understøtte og styrke den mulige positive udvikling. Det gælder både i kommuneplanens syv center-byområder, hvor udvikling gerne skal betyde vækst; - og i landsbyer og landdistrikter, hvor det forventelige grundvilkår vil være, at befolkningen udtyndes. Her skal der skabes positive billeder, hvor positiv udvikling er afkoblet fra forventninger om befolkningstilvækst. Som anført i kommuneplanen er det forventningen, at ydre faktorer som en gunstig udvikling i Hovedstadsområdet, betydelige infrastrukturinvesteringer i Sjællandsregionen og flere store projekter i Køge vil kunne skabe gunstige forudsætninger og udviklingsmuligheder for vores kommune - men det er Faxe Kommunes egne strategiske indsatser over en bred flade, der skal opfange disse muligheder og skabe den gode udvikling. 5

6 Bosætningsstrategiens værdigrundlag og Tværgående målsætninger og indsatser 4 Alle er velkomne Vi vil gerne være flere i Faxe Kommune. Især fordi vi selv synes her er dejligt at bo og leve. Men også fordi vi ønsker at flere indgår i de fælles løsninger og medvirker til grundlaget for, at vi kan fastholde eller forbedre den fælles service og de fælles livsbetingelser. Og fordi forskellighed, inklusion, fællesskab og samskabelse er kvaliteter vi sætter højt. Vi ønsker hele og mangfoldige byer og lokalsamfund. Vi ønsker ikke, at der med målrettede satsninger på særlige grupper som fx højtuddannede børnefamilier skabes et indtryk af, at ikke alle er særligt velkomne i Faxe Kommune. For det er de, og det skal de fortsat være. Det gælder børnefamilier som ældre, erhvervsaktive som pensionister og studerende; par såvel som singler, etniske danskere såvel som indvandrere og flygtninge; om du er til byliv eller gerne vil bo på landet. Det gælder også, uanset om du har et job eller midlertidigt ikke har det. For det første vil vores virksomheder gerne medvirke til væksten og øget beskæftigelse. Det gælder hele spektret, fra højtuddannede til ufaglærte. For det andet er det danske samfund er sådan indrettet, at vi som kommune står for størstedelen af de ydelser, vi som velfærdssamfund til stiller til rådighed og/eller udbetaler. Befolkningstilvækst koster i de fleste tilfælde en kommune penge primært i form af øgede udgifter til offentlige service. Men alligevel vil vi jo gerne være flere i Faxe Kommune. Og når fx en enlig på bistandshjælp med et barn flytter til, betyder de statslige tilskudsordninger, at der faktisk kommer flere kroner i kommunekassen. Der er altså slet ikke nogen økonomiske argumenter for at vi ikke skal byde alle velkomne. Vi stiller blot med en enkel forventning til borgere og tilflyttere. Ikke et krav, men en forventning: At de har lyst til at bidrage til, og indgå i fællesskabet. Det kan betragtes som en invitation. Sundhed, uddannelse og erhverv: Dit liv, din fremtid, dit job... Det handler først og sidst om at trives, hvor man bor, og en del af det fælles handler om at styrke den enkeltes muligheder for at træffe de sunde valg. Vi satser på sundhedsfremme og forebyggelse frem for helbredelse, på at gøre de lettere at vælge de sunde alternativer, skabe gode og sunde miljøer og fremme samarbejdet om sunde vaner og det gode liv. Det er en central værdi i bosætningsstrategien og samtidig kernen i en målrettet indsats for sundhed 6

7 og trivsel. Det har vi en selvstændig strategi for. Vi ved, at uddannelsesniveauet er én af de bedste indikatorer for livskvalitet. Vi ved, at afvandring af unge til uddannelsesbyerne er både uundgåelig og vigtig. Men de unge, der skal rejse for at uddanne sig, kan tilskyndes til at vende tilbage senere. Og gode transportmuligheder og lokale uddannelsestilbud kan gøre det muligt for andre unge såvel som voksne - at uddanne sig og samtidig blive boende og fastholde tilknytningen. Det vil vi arbejde for som led i bosætningsstrategien. Vi ved, at mange i Faxe Kommune pendler og at de pendler langt. Gennem en tæt dialog med det lokale erhvervsliv både de færre store virksomheder og de mange små arbejder vi både erhvervsstrategisk og konkret for at øge de lokale beskæftigelsesmuligheder. Vi vil gerne gøre det lettere at tage et lokalt job, og tiltrække nye bosættere ved at øge de lokale beskæftigelsesmuligheder. Effektiv jobformidling, øget bosætning, bedre bygningsvedligeholdelse og styrket nybyggeri er også en erhvervspolitisk satsning på bl.a. bygge- og anlægsområdet. både en bredere introduktion til kommunen og lokalområdet, kontaktskabelse til naboer, foreninger mv. og en række features, herunder en bustur rundt i kommunen. - Vi iværksætter etableringen af en tilflytterportal som en del af Faxe Kommune hjemmeside. Portalen skal lede de interesserede enkelt og direkte frem til de relevante informationer og skabe kontakter til dels tilflytternetværket og den kommunale borgerservice, dels de hjemmesider, som byerne/landsbyerne, de frivillige organisationer og andre driver, og ønsker at forbinde portalen med. Vi undersøger mulighederne for, via jobcentret og bosætningstaskforcen, at etablere et udbygget samarbejde med de lokale virksomheder om en jobservice for tilflyttere og boligservice for indpendlere. Vi vil gerne gøre det lettere at være tilflytter. Vi vil også gerne reducere fraflytningen og styrke de gode grunde til at blive boende. Det indgår i de øvrige dele af strategien. En samlet erhvervsstrategi skal være færdig inden udgangen af 2015, og på det konkrete plan styrker vi job- og beskæftigelsesmulighederne i samarbejde med Business Faxe Copenhagen. Den konkrete velkomst Vi vil gerne gøre det lettere at være tilflytter. - Vi understøtter opbygningen af et tilflytternetværk, der skal skabe en håndholdt modtagelse for dem, der ønsker det. Som led i opbygningen af netværket udvikler vi en velkomstpakke, der skal omfatte 7

8 5 MONITORERING OG ANALYSE Med finanskrisen fra efteråret 2008 skete en markant ændring af boligmarkedet og befolkningens flyttemønstre. Nye tider og positive forventninger er nu ved at ændre det billede, der fra 2009 har præget udviklingen, især i områder uden for de store byer. En strategi for bosætning, der skal kunne opfange det skifte, der synes at være på vej, kan ikke være statisk og endeligt fastlagt. Det er afgørende vigtigt for en målrettet indsats, at den bygger på aktuel og dækkende viden om forudsætninger og sammenhænge. Derfor bliver det et centralt element i strategien, at der etableres en løbende overvågning af centrale udviklingstræk, og at indhentet viden, kombineret med politiske overvejelser, omsættes i konkrete initiativer. De indsatser, som analyser og drøftelser skal udmøntes i, skal i første række tage sigte på at konkrete forbedringer af kommunen som bosætningsområde og ramme for det gode liv. En egentlig strategisk brandingsog markedsføringsindsats skal afvente, at kvaliteten af det produkt vi ønsker af præsentere, er på et ensartet højt niveau. Vi iværksætter etableringen af en bosætnings-taskforce, der sammensættes af medarbejdere fra Erhvervs- og Direktionssekretariatet, Center for Økonomi og HR og Center for Plan og Miljø, evt. suppleret med andre efter konkret behov. Gruppen skal: - fungere som referenceforum for det videre arbejde med bosætningsstrategien, herunder udarbejdelse af boligprogrammer og befolkningsprognosticering mv. - indsamle og formidle informationer, såvel internt fra kommunens centre som eksternt, af betydning for befolkningsudviklingen, styrket bosætning og øget fastholdelse - tilvejebringe analyser og oplæg til politiske drøftelser og beslutninger inden for hele bosætningsstrategiens virkefelt, herunder i forhold til de kommunale serviceområder og målrettede indsatser fx i forhold til i forhold til særlige familietyper eller livsstilsformer, initiativer over for udvalgte målgrupper og/eller fx med henblik på integration af flygtninge/indvandrere samt styrket fastholdelse af herboende. Vi iværksætter årlige møder med ejendomsmæglerne inden for Faxe Kommunes område med henblik på vidensdeling og en styrket sammenhæng mellem planlægningen forområdefornyelse, byudvikling og boligudbygning og den efterspørgsel, der kan registreres i markedet. Vi iværksætter bl.a. via borgerpanelet en kortlægning af de styrker og svagheder, der præger Faxes omdømme som bosætningskommune. 8

9 6 BYMØNSTER OG BOLIGUDBUD Ca eller omkring tre fjerdedele af kommunens befolkning bor i de syv bymønsterbyer, der er udpeget i Kommuneplan Det fremgår af kommuneplanen, at al byudvikling skal foregå i de syv byer, og planen angiver overordnede retningslinjer for en grøn byudvikling samt et boligbyggeprogram som grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning. Det er i byerne, vi kan fastholde og udvikle de fælles servicefaciliteter og erhvervsmuligheder, og koble bosætningen til både offentlige og private serviceudbud. I afsnit for hver af byerne er deres beliggenhed, overordnede Uddrag fra Karise-afsnittet:... Karise skal derfor styrkes og forskønnes som bosætningsby. Karise tilbyder sig med drømmen om boligen i den lille by på landet til de, der arbejder i den store by. Byens planlægning skal sigte mod at sætte en positiv udvikling på skinner, så Karise kan leve op til sådanne forventninger. Boligprojektet Permatopia er et godt eksempel på, at byen har forudsætninger for at gribe og udnytte mulighederne... udviklingshistorie og aktuelle planer beskrevet som baggrund for en skitsering af de strategiske muligheder og udfordringer for hver enkelt by. Herefter følger en gennemgang af de konkrete plantiltag indenfor bolig, erhverv, centerområder, detailhandel, offentlig service samt trafik og teknik. Den viden, der indhentes i bosætnings-taskforcen, (gennem blandt andet møder med ejendomsmæglere, investorer mv.) skal udmøntes i, at der med udgangspunkt i kommuneplanens retningslinjer og rammer løbende udvikles et lokalt tilpasset, varieret boligudbud i hver af de syv bymønsterbyer. Vi vil løbende sikre et lokalt tilpasset, varieret boligudbud i hver af de syv bymønsterbyer. Målet er at udnytte de sted bundne kvaliteter optimalt, skabe hele, mangfoldige bysamfund og at sikre, at byerne løbende kan tilbyde boligtyper til fremtidige boligbehov. Det skal ske via undersøgelse af markedsforudsætninger og markedsudvikling, analyse af ledige boligarealer og boligbyggemuligheder, tilpasning og udvikling af konkrete projekter i lokale samarbejder mv. Det skal omfatte den bredeste vifte af virkemidler, så som: - byomdannelse - som aktuelt i Haslev - bymiljøsatsninger - som de er på vej i Faxe Ladeplads - type- og boformsvariationer, flexboliger, ældre- og ungdomsboliger, seniorfællesskaber, ØKO-landsbyer - som Permatopia i Karise Den løbende dialog med borgere og andre interessenter (jf. afsnit 8) skal sikre den lokale tilpasning og forankring. Vi iværksætter en analyse af byernes lejeboligmarkeder med henblik på en kortlægning af miljøforhold, boligkvalitet samt potentialer og udfordringer i såvel den almene som den private udlejningsboligmasse. 9

10 7 ATTRAKTIVE LANDDISTRIKTER Befolkningstallet i landdistrikterne er faldende, og der er ikke udsigt til at denne udviklingstendens, der er landsdækkende, kan vendes. Samtidig må vi konstaterer, at størstedelen af de funktioner, der tidligere var knyttet også til de mindre landsbyer den lokale butik og lokale serviceerhverv og måske en skole eller enkelte andre offentlige funktioner er forsvundet, og ikke kommer tilbage. Der skal altså planlægges konkret for en positiv udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter, afkoblet fra forestillingen om befolkningstilvækst og serviceudbygning. Tværtimod skal fokus sættes på samarbejde og støtte udarbejdelse og realisering af udviklingsplaner for lokalområder i landdistrikter og landsbyer, baseret på andre kvaliteter - fx støtte til fællesskaber og inspiration til lokale fællesinitiativer til miljøforbedringer og inklusion af nye tilflyttere, båret af lokalområdernes egne evne til problemløsning. Det er i høj grad en opgave, som det kommende dialogsystem skal tage fat på. Vi iværksætter dialogsystemet fra efteråret 2015, jf. afsnit 8. For landsbyer og landdistrikter skal dialogen særligt medvirke til at afgrænse og skabebæredygtige lokalsamfund og at udvikle konkrete strategier, planer og løsninger, baseret på et 2030-perspektiv. Arbejdet skal omfatte den bredeste vifte af virkemidler, så som fx udvikling af OPP om forskønnelse, bygningsforbedring og fælles energiforsyning, udmøntning af nedrivningspulje, gennemførelse af systematiske boligtilsyn og boligsocial indsats, revision af lokalplaner i landsbyerne mv. Vi iværksætter en analyse af landdistrikternes lejebolig marked med henblik på en kortlægning af miljøforhold og boligkvalitet. Vi iværksætter gennemførelse af systematiske boligtilsyn og boligsocial indsats med henblik på at hæve boligstandarden og via nedrivningspulje mv. at fjerne den allerdårligste del af boligmassen. Vi iværksætter en aflysning af landsbylokalplaners udstykningsmuligheder, hvor de ikke indgår i, og medvirker til at styrke det oprindelige landsbymiljø. Det skal ske for at fremme efterspørgsel efter eksisterende boliger, der fraflyttes. 10

11 STYRKET BORGER- INDDRAGELSE OG BRANDING 8 Den styrkede indsats for dialog og borgerinddragelse, jf. afsnit 1 og 3 skal også bruges til at kommunens og lokalområdernes kvaliteter synliggøres. Vi ved, at politik og udvikling i høj grad bæres af uenighed og utilfredshed, men vi ved også, at samtale fremmer både forståelse og fælles løsninger med bred opbakning. Det er et overdrevet mål at sætte, at alle Faxe Kommunes nuværende indbyggere skal agere som tilfredse ambassadører for deres hjemkommune. Men det er et reelt mål, at den styrkede inddragelse og den løbende samtale mellem lokalområderne og kommunen såvel politisk som på det administrative plan skal fungere som bærebølger for lokal identitetsskabelse og udvikling. En løbende dialog kan medvirke til, at mindre udfordringer og deres mulige løsninger kommer til debat, før problemerne vokser til kritik eller skandaler. Dialogen kan bruges til at skabe både de fælles løsninger på langt sigt og de konkrete valg og prioriteringer her og nu. Styrket synliggørelse, identitet og selvfølelse kan blive båret af både nære ting som konkrete forbedringer i lokalområdet eller gode naboskaber, såvel som af store, markante projekter som De Hvide Dronninger i Faxe Ladeplads og Tårnet ved Gisselfeld. En række aktuelle satsninger inden for bæredygtig energi og fødevareproduktion, grøn omstilling og turisme skal på det overordnede og langsigtede niveau være karakteriserende vil Faxe Kommune, men jf. afsnit 5 er det vores prioritering, at det er de gode løsninger og tilfredse borgere og brugere, der er den bedste reklame for Faxe Kommune. En strategisk markedsføring af kommunens bosætningskvaliteter skal i første række tage sigte på at kvaliteten i indholdet er det der skal sælge varen. Vi iværksætter dialogsystemet fra efteråret 2015 med det dobbelte formål både at etablere en løbende, udviklingsorienteret samtale mellem kommune og lokalområder og at udvikle konkrete strategier, planer og løsninger i lokalområderne - i udgangspunktet baseret på et 2030-perspektiv. Den løbende samtale skal med virke til øget forståelse og konsensus, også om de vanskelige prioriteringer. Strategierne skal danne grundlag for konkrete projekter og initiativer, der afspejler bredt forankrede, lokale prioriteringer Vi vil styrke den udadrettede informationsvirksomhed i kommunen via de konkrete projekter og resultater, der skaber kvalitet for borgere og brugere 11

12 9 KVALITET I DEN KOMMUNALE SERVICE Vi ved, at en god kommunal service og et velfungerende netværk har betydning for, hvor man slår sig ned. Velfungerende kommunal service er ikke en tiltrækningsfaktor i sig selv, men blot en klar forventning blandt potentielle tilflyttere. Med dygtige og tilfredse medarbejdere, der passer godt på børn og ældre, som giver eleverne gode og aktive oplevelser i skolerne osv. skaber vi de bedste argumenter for mindsket fraflytning og øget tilflytning. Bosætningsstrategien skal ikke indeholde en kommunal serviceog/eller HR-strategi, men skal synliggøre, at kvaliteten af den service, vi leverer, er en vigtig dimension i sammenhæng med de øvrige strategiske indsatser. medvirke til at kommunens medarbejderstab bliver ambassadører både i deres arbejde og deres private liv for deres institution, lokalområde eller by; altså for vores kommune som bo-, leve- og arbejdssted. Vi vil styrke den udadrettede informationsvirksomhed i kommunen via de konkrete projekter og resultater, der skaber kvalitet for borgere og brugere. Vi iværksætter i løbet af 2015 en ejendomsstrategi med sigte på at optimere den kommunale bygningsportefølje, samt en opdateret HR-strategi med et bredt spektrum af virkemidler. Heri vil vi arbejde for, at en stærk og velbegrundet faglig stolthed og arbejdsglæde vil 10

13 10 STRATEGIENS VEDTAGELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Bosætningsstrategien er udarbejdet hen over 2014 og første halvdel af Dele er drøftet i byrådet undervejs og strategien er vedtaget i juni Implementering af strategien påhviler naturligvis den samlede administration under direktionens ansvar og ledelse. Strategien er ikke et statisk dokument, men skal vedligeholdes via dialogen med borgerne, medarbejdere og andre interessenter. Strategien skal drøftes politisk/ tematisk én gang årligt med en status og oplæg til ajourføring og/eller nye initiativer. 11

14 Vedtaget af Faxe Byråd 9. juni 2015.

BOSÆTNINGSSTRATEGI 2015-2022 FORSLAG TIL BYRÅDET MAJ/JUNI 2015

BOSÆTNINGSSTRATEGI 2015-2022 FORSLAG TIL BYRÅDET MAJ/JUNI 2015 Erhvervs & Direktionssekretariatet BOSÆTNINGSSTRATEGI 2015-2022 FORSLAG TIL BYRÅDET MAJ/JUNI 2015 1. Den overordnede sammenhæng og strategiske ramme Som reaktion på bl.a. et stagnerende eller svagt faldende

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

I det følgende uddybes dialogprojektets forudsætninger og planlagte forløb og indhold.

I det følgende uddybes dialogprojektets forudsætninger og planlagte forløb og indhold. Center for Erhverv & Udvikling DIALOGPROJEKT: BORGERINDDRAGELSE OG LOKALE UDVIKLINGSSTRATEGIER - ET UDVIKLINGSPROJEKT UNDER YDEROMRÅDER PÅ FORKANT 1. Indledning Faxe Kommune har primo 2015 ansøgt og modtaget

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Bosætning som strategi

Bosætning som strategi Bosætning som strategi Hans Thor Andersen 22. NOVEMBER 2013 Bosætning som strategi Baggrund hvorfor bosætningsstrategi? Udfordringerne funktionel og regional forandring Det regionale billede Lokale akvisitionsstrategier

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

1. Hovedstruktur. 1. Hovedstruktur. Faxe Kommuneplan

1. Hovedstruktur. 1. Hovedstruktur. Faxe Kommuneplan 1. Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur afspejler de væsentlige, fysiske strukturer i Faxe Kommune og tegner billedet af den fremtidige udvikling. Hovedstrukturen gengiver kommuneplanens overordnede

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding

Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding Præsentation af handlinger til budget 2015 under de tre indsatsområder bosætning, beskæftigelse og branding Kommunalbestyrelsen er i gang med at revidere kommunens udviklingsstrategi og ønsker allerede

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere