Kulturmiljøer i Odder Kommune. Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturmiljøer i Odder Kommune. Bestyrelsesmøde 18.02.2015"

Transkript

1 Kulturmiljøer i Odder Kommune Bestyrelsesmøde Odder Kommune har nu vedtaget en strategi for igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af bevarende lokalplaner for blandt andet Over Randlev landsby, som er et af de udpegede kulturmiljøer i Kommuneplanen. Yderligere information findes på Odder Kommunes hjemmeside under referater. Vi er stadig interesseret i et møde med MTU men har ikke hørt nærmere fra Elvin Hansen. CT har lavet en forespørgsel til samtlige kommuner og spurgt, hvordan de forholder sig til og hvordan de administrerer bygningskulturen. Der har ikke været stor respons, men den respons han har modtaget, har til gengæld været fyldestgørende. Der arbejdes under tre forskellige lovgivninger i kommunerne. Afhængig af hvilken model/lovgivning der er valgt hedder rådene: Kulturmiljøråd, Bygningsforbedrings Udvalg og Bygningsbevaringsråd. Vi anmoder endnu engang MTU om et møde og har dertil forberedt et konkret forslag ud fra Sønderborg modellen. (Se bestyrelsesmøde den ) Bestyrelsesmøde Der er kommet svar fra MTU-formand Elvin Hansen. Svaret lyder, at Byrådet har planlagt et temamøde omhandlende Bygningsbevaring/Kulturmiljøer, som finder sted i november. Dette møde skal gå forud et møde mellem Teknisk Udvalg og Bevaringsforeningen. Alt dette falder sammen med Kommunes fyring af ledelsen. Vi giver arbejdsro indtil ny ledelse er ansat. Bestyrelsesmøde Vi har endnu ikke hørt fra Elvin Hansen. Det blev besluttet at LO kontakter kommunen med c.c. til borgmester Uffe Jensen, og spørger til om temamødet har været afholdt og evt. resultater mv. Som forberedelse til et kommende møde har vi henvendt os til Landsforeningen, og spurgt til hvilke kommuner der har oprettet bygningsbevaringsråd. Foreningen har svaret, at det har de ikke noget egentligt overblik over, men oplyser at Randers, Sønderborg, Esbjerg og Aalborg har bygningsbevaringsråd. Det finder vi er lidt underligt CT iværksætter vores egen lille undersøgelse og forespørger alle landets 98 kommuner om de har oprettet bygningsbevaringsråd. Vi har p.t. følgende input fra Sønderborg: SØNDERBORG KOMMUNE NEDSÆTTER BYGNINGSBEVARINGSRÅD

2 Kulturarven er på dagsordenen i de danske kommuner. Med strukturreformen har kommunerne fået en stor del af ansvaret for, kulturlandskaber kulturmiljøer og bevaringsværdige ikke-fredede bygninger. Samtidig har undersøgelser vist, at kulturarven er en vigtig faktor i brandingen af byer og egne som bolig- og arbejdssteder. Bevidstheden om en rig kulturarv giver simpelthen livskvalitet. For at styrke arbejdet med kulturarven i Sønderborg Kommune har kommunen nedsat et bygningsbevaringsråd med repræsentanter for kommunens bevaringsforeninger og lokalarkiver, Museum Sønderjylland Sønderborg Slot og kommunens afdelinger på rådhuset (Plan, Byg og Kommunale ejendomme). Rådet skal bl.a. Styrke dialogen mellem eksperter og "græsrødder" med interesse i kulturarven. Bidrage med idéer og synspunkter til kommunens kulturarvspolitik, f.eks. kommune- og lokalplanlægning, byfornyelse og landsbyudvikling, registrering og undersøgelser, formidling mv. Drøfte konkrete sager, der berører bevaringsværdige bygninger og helheder og evt. afgive vejledende udtalelser om spørgsmål og enkeltsager. Bestyrelsesmøde Olaf Lind afgik ved døden den 1. august Olaf var blandt meget andet drivkraften i foreningens deltagelse i Odder Kommunes udvalg til udpegning af bevarende kulturmiljøer i Odder Kommune. Han vil blive savnet. MTU ved formand Elvin Hansen har tidligere givet udtryk for, at de gerne vil have et møde med foreningen og at dette forventes afholdt i september Inden da har hele Byrådet afholdt temamøde om Bygningsbevaring/Kulturmiljøer. Foreningen ønsker at opfordre kommunen til at oprette en Bygningsbevaringsråd. LO kontakter Landsforeningen og spørger til deres erfaringer med disse råd. Hvilke byer har, og hvordan er de sammensat? Findes der parallel til Odder? Tanken er, at Kommunen vil skulle udpege bevaringsværdige bygninger i kommunen formodentlig med afsæt i Kulturmiljøerne og derved vitalisere dette arbejde. Endvidere foreslås Bygningsprisen genindført. Bestyrelsesmøde :

3 LO orienterede om, at Odder Museum går videre med en eventuel dokumentation af den gamle forvalterbolig ved Randlev Præstegård. Svend og Hanne Theilmann, der ejer Balle Nygård som Odder Kommune har indstillet til kondemnering har hyret en specialist til at lave gennemgang af stuehuset i håbet om, at denne kommer frem til en anden konklusion end kommunens sagkyndige. Bestyrelsesmøde : Forvalterboligen Randlev Præstegård: AJ orienterede om de foreliggende planer Menighedsrådet i Randlev har, for indretning af graverfaciliteter i den gamle forvalterbolig, som er blevet tom. Bygningen fremstår yderst originalt både udvendig og indvendigt. Så vidt vides ønsker menighedsrådet at indrette graverfaciliteter i bygningen, som ikke længere ønskes anvendt til beboelse/udlejning. LO kontakter Odder Museum og hører, om de vil være interesserede i, at fotodokumentere interiør og indretning, såfremt menighedsrådet ønsker at ændre radikalt på indretningen. HB undersøger hvordan sagsgangen plejer at være, når menighedsråd ønsker at istandsætte/ombygge/restaurere en fredet bygning, herunder om man altid starter med, at kontakte Kulturstyrelsen. Balle Nygård: Nik Hyllestad orienterede om de udfordringer ejerne (Svend og Hanne Theilmann) har med en mulig kondemnering af det bevaringsværdige stuehus ved ejendommen Balle Nygaard i Balle. Odder Kommune har efter en henvendelse fra en tidligere lejer i ejendommen bestilt en besigtigelsesrapport udført af et ingeniørfirma NH har sammen med ejerne deltaget i møder med Odder Kommune. Resultatet af disse møder er, at ejerne p.t. overvejer at bestille en ny besigtigelsesrapport udarbejdet af en uvildig rådgiver for at dokumentere misforhold i den først udarbejdede. Desuden vil de kontakte en advokat med erfaring i kondemneringssager. Vi kan støtte disse anbefalinger, og afventer sagens gang, før vi eventuelt går ind i sagen. Intet at bemærke Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : OL konstaterer, at nogle af kommunens 40 kulturmiljøer allerede er voldsomt ændrede og nogle så voldsomme, at de ikke længere bør figurere på listen. OL vil opfordre politikerne til, jævnligt at skimme optegnelsen igennem og ændre i den ved stor ændringer. AJ gør opmærksom på, at der i Bygningskultur Danmarks nyhedsbrev, har været fremhævet eksempler på, lokalforeninger som har et godt samarbejde med deres kommuner. Det ønsker vi os også!

4 Cand. Arch. Jette Lehrmann Harlund er kontaktperson i kommunens administration. Vi forventer, at det nye byråd behandler Kulturmiljøerne politisk og beslutter om der på baggrund af rapporten evt. lave bevarende lokalplaner. Landsforeningen tilbyder at holde oplæg ude i lokalafdelingerne. Hvordan anvender en kommune bevarende lokalplaner? AJ undersøger denne mulighed og hvilket materiale landsforeningen har i forbindelse med indkaldelse til et sådant arrangement. Teknisk udvalg, andre interesserede byrådsmedlemmer og ansatte i administrationen er målgruppen. Bestyrelsesmøde : Odder Kommune ønsker, at udarbejde bevarende lokalplaner for Holsteinsgade 24 og 28 fotograf Otzens ejendom og Dommergården. Der var enighed i bestyrelsen om, at Otzens ejendom ikke er bevaringsværdig, da ALT er ændret på ejendommen. LO skriver med udgangspunkt i Lars Nicolaisens indsigelse, vores høringssvar til lokalplanforslaget. Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse af Fiskerhuset ved Rathlousdal og vi er orienteret gennem Danmarks Naturfredningsforening. JT og LO skriver til Fredningsnævnet og Odder Kommune. Vores bemærkninger skal dokumentere vigtigheden af, at beslutning om nedrivning af ejendommen, skal følges af en sikring af, at en ny bygning sker med stort hensyn til det bestående kulturmiljø og områdets proportioner. Et fokuspunkt! Vi ønsker svar fra Odder Kommune på, hvordan de agter at kontrollere, hvorvidt kulturmiljøerne forringes, og hvilke forholdsregler de forventer at tage. Der er allerede flere eksempler på, at kulturmiljøerne forringes Aakjær, Rodstenseje, Torrild Præstegård, Rathlousdal Den offentlige vej gennem Rodstensejes gårdsplads er spærret med opsatte skilte med PRIVAT. Vi vil foretage en besigtigelse. OL finder egnede datoer. Møde med Mads Gammelmark er ENDNU ENGANG blevet aflyst. LO tager kontakt og beder om en ny dato. Bestyrelsesmøde : Landsforeningen, Kommunerne og Kulturstyrelsen har igangsat et projekt, der går på fotografering af bevaringsværdige bygninger i de danske kommuner. Projektet støttes af Realdania. Hvert år vil 10 kommuner få fotograferet deres bevaringsværdige bygninger. Vi følger sagen fra sidelinjen, da vi i Odder Kommune ikke p.t. har ret mange (om nogen) registrerede bevaringsværdige bygninger.

5 Bestyrelsesmøde : Vi har haft aftale med Mads Gammelmark (direktør for Miljø- og Teknik) om afholdelse af et møde, hvor vi blandt andet skulle drøfte Byatlas Odder. Som forening mener vi ikke, registranten har fået den status og effekt, den bør have. Mødet er blevet aflyst, og på nuværende tidspunkt vides ikke, hvornår vi får mulighed for at drøfte emnet med kommunens forvaltning. Der er søgt nedrivningstilladelse til Fiskerhuset, som er en del af det bevaringsværdige kulturmiljø ved Rathlousdal. LO kontakter Claus Markmann (Odder Museum) for at høre, hvad de påtænker at gøre. Pulje til Landsbyfornyelse for 2014 er givet fra MBBL (Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter) med ,00 til Odder Kommune. Tanken er, at staten financierer 60% og kommunen 40% til givne projekter. Desværre ser det ud til, den politiske holdning er, at puljen alene anvendes til nedrivning og kondemnering. Vi følger sagens gang. Bestyrelsesmøde : Kulturmiljøer LO, JT og OL har deltaget i møde med Hanne Broe (formand for Teknik- og Miljøudvalget, samt medlem af Kulturudvalget). Vi har bedt om en forklaring på, at Odder Kommunes Bygningsafdeling har givet tilladelse til nedrivning af dele af Rodstenseje, som er omfattet af de udpegede kulturmiljøer i kommunen. Kommunen anfører, at der i forbindelse med tilladelsen ikke fra kommunen var klarhed over, at dette var tilfældet. Vi undres, da området allerede i 2009 er med på kommunens liste over bevaringsværdige kulturmiljøer. Som eksempel på et kulturmiljø, som også er med på listen over mulige bevaringsværdige kulturmiljøer kan nævnes Torrild Præstegård, som først er kommet med ved den seneste gennemgang i Odder Avis Der er i eftermiddags afholdt møde med journalist Charlotte Rafn fra Odder Avis / Horsens Folkeblad. Avisen vil skrive en artikel omhandlende 40 kulturmiljøer i Odder Kommune, med fokus på Det at bo i et udpeget kulturmiljø hvilke fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger er der forbundet med det? Ifølge CR kommer artiklen i Horsens folkeblad førstkommende lørdag, og efterfølgende i Odder Avis i næste uge. Vi håber avisen vil sætte ressourcer af til, efterfølgende at lave en artikelserie, som fortæller om de enkelte mulige kulturmiljøer, som kan komme med i den kommende Kommuneplan for Odder Kommune

6 Det vil være fint med en debat i lokalbefolkningen, så opfordring til at skrive læserbreve Bestyrelsesmøde : Kulturmiljøer Sidste Nyt Arbejdet er mundet ud i 40 kulturmiljøer. Torrild Præstegård Biskoppen over Århus Stift og Provstiudvalget ønsker fortsat at rive bygninger ned som er med til at danne et kulturmiljø omkring Præstegården. Odder Kommune kan kun forhindre nedrivningen ved selv at købe bygningerne. Det har kommunen fundet for dyrt betalt, hvorfor bygningerne nu står til nedrivning. Odders Kommuneplan kommer til høring de kommende to måneder. Møder vedrørende planen annonceres i Odder Avis. Henvendelse fra Landsforeningen Vi har modtaget en skrivelse fra Landsforeningen vedr. Bevarende Lokalplaner. De efterlyser gode eksempler på, at Bevarende Lokalplaner er overholdt. Havhusene, Rosensgade og Tinghuset nævnes. Men der er enighed om, at de gode eksempler desværre ikke findes i Odder Kommune. Bestyrelsesmøde : Udvalget for bevarelse af kulturarv OL beretter, at udvalget har afsluttet sit arbejde med udvælgelsen af Kulturmiljøer i Odder Kommune. Der er p.t. udpeget 55 steder. Det udarbejdede katalog er endnu ikke godkendt af Byrådet. Når kataloget er godkendt af Byrådet lægges det på Kommunens hjemmeside og foreningen lægger det ud på sin. Eller linker dertil. Præstegården i Torrild: Torrild by er udpeget som kulturmiljø. Menighedsrådet i Torrild søger tilladelse til at rage nogle bygninger ned, som udgør en del af den samlede Præstegårdsbebyggelse. Menighedsrådet har ikke brug for bygningerne og de er i dårlig stand. Der er ikke givet tilladelse til nedrivning. Kulturmiljøer Intet aktuelt Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : Udvalget for bevarelse af kulturarv Olaf orienterede om, at arbejdet er ved at være tilendebragt. Kommunen får et vigtigt redskab til, hvilke kulturmiljøer der er væsentlige, at få med i den kommende kommuneplan. Desværre er det afsluttende møde som skulle afholdes i uge 33 blevet aflyst, og det vides p.t. ikke, hvornår der indkaldes til nyt møde.

7 Udvalget har gjort et stort stykke arbejde, som er mundet ud i, at 40 emner/kulturmiljøer er udvalgt. I øjeblikket er man ved at lægge sidste hånd på revidering af det skriftlige materiale. Niels Rosenberg (kommunens repræsentant) er garant for, at det udarbejdede materiale er gangbart til en kommende kommuneplan. Vi følger spændt, og afventer Vi vil gerne afholde et orienteringsmøde, når kommuneplanen er endelig. Det kan være en ide til et kommende medlemsarrangement. Bestyrelsesmøde : Kulturmiljøer Teknisk Skole og Håndværkerforeningens bolig er kommet med på Udvalget til bevarelse af Kulturarv i Odder Kommune s liste. Kulturmiljøer kan indskrives i Kommuneplanen og formuleres som politisk hensigtserklæring, hvorved det kan indlemmes i lokalplaner.

8 Bestyrelsesmøde : Udvalget for bevarelse af kulturarv. Udvalget har ikke afholdt møde siden generalforsamlingen. Snakken faldt på en Bevaringspris. Kommunens Bygningspris blev lukket pga. besparelser. Skal vi tilbyde at overtage administrationen af den? Prisen skulle kunne gives til urørte huse og respektfuldt restaurerede huse. Kulturmiljøer Intet aktuelt Bestyrelsesmøde :

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 BERETNING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26-03-2015 Generalforsamling den 18. marts 2014 Årets første arrangement fandt sted den 18. marts, hvor vi holdt generalforsamling.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Da bestyrelsen konstituerede sig for et år siden fremlage jeg som ny formand for bestyrelsen mine ideer til det kommende års aktiviteter. I forbindelse med forberedelsen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset.

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Generalforsamling i Svaneke 2010. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009 2010 Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Landsforeningen

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014 Velkomst ved Poul Agergaard: Et møde der ønsket afholdt af en gruppe i menigheden. Et møde hvorom der i en leder i Dagbladet i dag er skrevet, at der skal være en god tone. Det håber jeg sker fyldest.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere