Ballerup i verden verden i Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup i verden verden i Ballerup"

Transkript

1 Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger Ballerup Kommune 1

2 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor den internationale dimension indtænkes i alle aspekter af den kommunale virkelighed. Det vil sige, at Ballerup Kommune bruger den internationale dimension som en naturlig del af kommunens konkurrenceberedskab for at højne områdets attraktionsværdi og for at tiltrække velkvalificerede medarbejdere, innovative virksomheder, ressourcestærke borgere og fremtidsorienterede uddannelsesinstitutioner HANDLING 1 Der udarbejdes en strategi for styrkelse af indsatsen over for udenlandske virksomheder, udenlandske borgere, udenlandske medarbejdere, udenlandske studerende m.m. for at gøre det attraktivt at komme til Ballerup, samt for at gøre det attraktivt for allerede herboende udlændinge at blive i Ballerup. En sådan strategi bør etableres på grundlag af en analyse af hvilke elementer, der tiltrækker såvel virksomheder som medarbejdere, borgere og studerende. Formålet er at synliggøre relevante eksisterende kommunale servicetilbud. Strategien bør bl.a. indeholde Etablering af en engelsksproget hjemmeside på ballerup.dk Udarbejdelse af relevant materiale til en sådan hjemmeside med særligt udvalgte søgeord og med angivelse af Ballerup Kommunes vedtagne værdier og eksisterende servicetilbud En del af hjemmesiden bør henvende sig til virksomheder der modtager udenlandske besøg og indeholde relevante kultur- og turisttilbud i lokalområdet i relation til sådanne besøg TID 1. halvår 2008 ØKONOMI

3 Udenlandske virksomheder, medarbejdere, borgere og studerende SUCCESKRITERIE Vækst i antallet af udenlandske hits på ballerup.dk Kommunaldirektøren International Gruppe/ International Koordinator i samarbejde med kommunikation HANDLING 2 Der udarbejdes en strategi i forbindelse med modtagelse af udenlandske virksomheder, medarbejdere, borgere og studerende. Strategien udarbejdes på grundlag af en analyse af virksomheders, medarbejderes, borgeres og studerendes behov ved ankomsten til Ballerup. Strategien skal bestå af bl.a. En såkaldt modtagelsespakke bestående af bl.a. tilbud om kontakt til frivillige kontaktpersoner inden for relevante områder samt oplysninger der synliggør Ballerups fritidstilbud og andre relevante servicetilbud for udlændinge på kortere ophold i kommunen En særlig modtagelsespakke udarbejdes for unge uddannelsessøgende fra andre lande Uddannelse af et antal medarbejdere i Ballerup Kommune, så de er i stand til på 2 forskellige sprog foruden dansk at kommunikere med de nyankomne Skiltning på engelsk på rådhuset og andre relevante steder i kommunen Udarbejdelse af en DVD om Ballerup på engelsk som studerende, praktikanter eller medarbejdere kan vise i deres hjemlande Udarbejdelse af engelsksproget basismateriale om Ballerup Kommune til brug ved besøg fra udlandet Etablering af et internationalt område på Ballerup Bibliotek med international litteratur og aviser 3

4 TID 2009 ØKONOMI Udenlandske virksomheder, medarbejdere, borgere og studerende SUCCESKRITERIE At materialet er produceret Vicekommunaldirektøren International gruppe HANDLING 3 Etablering af et konkret samarbejde mellem Ballerup Kommune og de uddannelsesinstitutioner, der har internationale kontakter om bl.a.: Etablering af et centralt placeret internationalt mødested hvor udenlandske elever, studerende, praktikanter og medarbejdere både kan mødes indbyrdes og med Ballerups borgere. Stedet administreres af frivillige. Beskrivelse af mulige boligforhold for f.eks. gæstelærere, udenlandske praktikanter, udenlandske studerende o.a. evt. i form af etablering af et internationalt hus, i en villa eller i et kollegium samt etablering af et netværk af familier eller ældre, der har lyst til at indkvartere en udenlandsk studerende privat. Udbygning af internationale praktikophold for studerende Etablering af et permanent koordinationsudvalg mellem Ballerup Kommune og de uddannelsesinstitutioner der har internationalt samarbejde TID 2. halvår 2008 ØKONOMI

5 Udenlandske virksomheder, medarbejdere, borgere og studerende SUCCESKRITERIE At alt er etableret Vicekommunaldirektøren International Gruppe 2. UDDANNELSE Formål At sikre at børn og unge gives de bedste muligheder for at beredes til en tilværelse som borger i en internationaliseret verden HANDLING 1 Der udarbejdes en international handleplan for børn og unge fra 0-18 år. Handleplanen bør bl.a. indeholde Udpegning af en international koordinator på hver skole/i hvert skoledistrikt Krav om at alle børn i løbet af deres skoletid deltager i et internationalt undervisningsprojekt i samarbejde med elever og lærere fra et eller flere lande Alle børn skal i løbet af deres skoletid have besøgt en venskabsby, en Edge-City eller en anden af Ballerups internationale samarbejdspartnere Gæstelærere i fremmedsprog skal være en del af skolens dagligdag og lærerudveksling skal opprioriteres som led i lærernes kompetenceudvikling Tilbud om nye valgfag i både folkeskolen og Ungdomsskolen, f.eks. kinesisk, spansk og arabisk 5

6 TID 2008 ØKONOMI (strategi + koordinatorer) (projekter og udveksling) Samt fundraising Daginstitutioner, skoler, klub- og byggeområdet SUCCESKRITERIE At strategien er færdig 2008 Udviklingsdirektøren Børn og Unge området HANDLING 2 Der arbejdes hen imod at skabe grundlag for internationale børnehaver og skoleklasser/linjer, hvor store dele af undervisningen foregår på engelsk. Formålet er dels at imødekomme at udenlandske medarbejdere fra Ballerups virksomheder etablerer sig i Ballerup, dels for at imødekomme danske børn som ønsker en mere international uddannelse. TID 2. halvår 2008 ØKONOMI 0 Udenlandske medarbejdere og danske borgere SUCCESKRITERIE At emnet bliver drøftet blandt centrale aktører Udviklingsdirektøren 6

7 Børn og Unge området HANDLING 3 Etablering af sommerskoler/summer camps for børn og unge med et internationalt indhold for at fremme møder mellem børn og unge, der har baggrund i forskellige kulturer. Sommerskolerne finder sted enten i Ballerup eller i venskabsbyerne eller i Edge City regi. Det vil være oplagt at samtænke disse sommerskoler både med Ungdomsskolen, der allerede har udenlandske studerende om sommeren, og med tankerne om oprettelse af en international demokratiskole. TID 2010 ØKONOMI Skolebørn SUCCESKRITERIE At sommerskolerne gennemføres i 2010 Vicekommunaldirektøren Kultur & Fritid 7

8 3. ERHVERV Formål At sikre at den internationale dimension er en del af de rammebetingelser kommunen sætter for samarbejdet med erhvervslivet HANDLING 1 For at lette små og mellemstore virksomheder med at finde relevante internationale samarbejdspartnere, etableres partnerskaber mellem Ballerup Kommune og erhvervslivet med udgangspunkt i de politiske kontakter, som er etableret til f.eks. Wuxi i Kina, angående ud og indstationering af medarbejdere etablering af praktikpladser for udenlandske studerende i Ballerup og for Ballerups studerende i udlandet støtte til etablering af virksomhed i Ballerup eller til at finde egnede samarbejdspartnere i området. TID Afhængigt af det samlede Kina-projekt ØKONOMI 0 Små og mellemstore virksomheder i lokalområdet SUCCESKRITERIE Etablering af konkrete partnerskaber Kommunaldirektøren Kina Projektleder HANDLING 2 Afdække mulighederne for at danne partnerskaber mellem Ballerup Kommune og erhvervslivet vedrørende større internationale begivenheder i Ballerup inden for f.eks. idræt og kultur 8

9 TID 2. halvår 2008 ØKONOMI 0 Større virksomheder inden for det lokale og regionale erhvervsliv SUCCESKRITERIE At potentialet er afsøgt Vicekommunaldirektøren Kultur & Fritid m.fl. HANDLING 3 Etablering af internationale konferencer og andre internationale aktiviteter inden for oplevelsesøkonomi, f.eks. i samarbejde med de internationale samarbejdspartnere som kommunen allerede har. TID 2. halvår 2008 ØKONOMI 0 Kultur, erhverv og uddannelse i regionen SUCCESKRITERIE Der er afholdt en international konference inden for oplevelsesøkonomien Vicekommunaldirektøren Ansatte inden for kultur, erhverv og uddannelse 9

10 4. MELLEMFOLKELIGE RELATIONER Formål At sikre menneskers og kulturers respekt for hinanden ved at støtte udvekslinger og personlige møder blandt børn og unge og borgere generelt At medvirke til en fredelig, demokratisk og bæredygtig udvikling HANDLING 1 I dialog med Idrætsrådet, Folkeoplysningsudvalget og udvalgte foreninger, udarbejdes en strategi for samarbejdet mellem kommunen og foreninger. Strategien etableres på grundlag af en udredning om allerede eksisterende samarbejde. Mange foreninger arbejder allerede med internationale udvekslinger. Disse kontakter kunne med fordel systematiseres og udvikles til fordel for foreningernes medlemmer. F.eks. kunne voksenudvekslinger have et kulturelt, demokratisk, politisk indhold evt. i form af en international sommerhøjskole. Dette kunne også være medvirkende til at gøre foreningsarbejdet mere attraktivt for blandt andet unge. En sådan strategi bør bl.a. indeholde geografiske prioriteringer i det internationale samarbejde arten af udvekslinger og tilskud foreningers deltagelse i Ballerup Kommunes modtagelse af udenlandske studerende eller udenlandske medarbejdere på virksomheder i Ballerup ved for eksempel at udstede klippekort til udvalgte foreninger Etablering af et internationalt netværk blandt borgere og foreninger, der kan fungere som kontaktpersoner og værtsfamilier f.eks. med udgangspunkt i Internationalt Samråd TID Påbegyndes 1. halvår 2008 ØKONOMI Foreninger, borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner 10

11 SUCCESKRITERIE At strategien er udarbejdet Kommunaldirektøren International Gruppe/International Koordinator HANDLING 2 Der udarbejdes nye retningslinjer vedrørende støtte til børn, unge og foreningers internationale samarbejde. For at skabe et incitament for kommunens foreninger til at skabe internationale eller multikulturelle aktiviteter, etableres en international pulje, der bl.a. kan støtte udstillinger, foredrag, kulturmøder etc. TID ØKONOMI Påbegyndes når strategien i handling 1 er udarbejdet Den nuværende pulje forhøjes med fra og med 2008 Skoler, foreninger, uddannelsesinstitutioner SUCCESKRITERIE Retningslinjerne er udarbejdet Kommunaldirektøren International Gruppe/International Koordinator 11

12 HANDLING 3 Etablering af et pilotprojekt for særligt udvalgte elever i 9. og 10. klasse til et 14 dages udvekslingsophold i f.eks. Kina. TID 2009/2010 ØKONOMI Finansieres af forhøjelsen af tilskudsmidlerne på skoleområdet Udvalgte elever SUCCESKRITERIE Projektet er fuldført og evalueret Skolechefen Børn og Unge området 12

13 5. KOMPETENCE Formål At sikre at den internationale dimension indgår som et naturligt muligt redskab for alle politikere og medarbejdere i bestræbelserne på at nå den bedste praksis for den kommunale opgaveløsning HANDLING 1 Der udarbejdes en strategi for kommunens internationale kompetenceudvikling. En sådan strategi bør bl.a. indeholde Metoder til rekruttering af flere medarbejdere med udenlandsk baggrund. Rekrutteringsgrundlaget kan være ægtefæller til udenlandske ansatte i det private lokale erhvervsliv. Formålet er at få ledige stillinger besat og øge de internationale kompetencer. Der skal i 2008 foretages en oplysningsindsats til virksomheder i Ballerup kommune, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, med oplysning om, at vi er positive over for tidsbegrænset beskæftigelse af medfølgende ægtefæller. En intern kommunikationsindsats, således at arbejdspladserne er parate til at ansætte og modtage denne arbejdskraft. Tilbud om niveaudelte kurser på engelsk til interesserede medarbejdere og politikere Etablering og uddannelse af en gruppe medarbejdere med tilstrækkelige sproglige og interkulturelle kompetencer og med indgående viden om kommunens almene virksomhed til støtte for de kommunale driftsenheder ved modtagelse af besøg fra udlandet. Retningslinjer for det fortsatte samarbejde med Edge Cities Network Ballerup Kommunes deltagelse i internationale organisationer som bl.a. Union of Baltic Cities og ICLEI Local Governments for Sustainability TID 1. halvår 2008 ØKONOMI til kampagne og sprogundervisning Medarbejdere og politikere SUCCESKRITERIE Strategien er udarbejdet 13

14 Kommunaldirektøren International gruppe/ International Koordinator i samarbejde med HR HANDLING 2 Tilvejebringelse af praktikophold for ansatte og elever i andre europæiske lande med det sigte at bibringe personalet og studerende viden og læring om forholdene i andre kulturer/organisationer. Det undersøges, om der kan tilvejebringes økonomisk tilskud/dækning gennem f.eks. EU-programmer. Det bør desuden overvejes at ændre Studierejsefondens vedtægter, således at fonden også kan støtte udenlandske praktikophold. TID 1. halvår 2009 ØKONOMI 0 Medarbejdere og studerende SUCCESKRITERIE Der er tilvejebragt praktikophold for ansatte og elever Kommunaldirektøren HR 14

15 HANDLING 3 International kompetenceudvikling for politikere og politiske udvalg, herunder bl.a. tilbud om sprogundervisning og tilskud til studierejser til venskabsbyer, Edge Cities Network byer eller andre steder, hvor det er relevant at hente inspiration, erfaring og viden mhp videreudvikling af de kommunale servicetilbud. TID 2. halvår 2008 ØKONOMI Politikere SUCCESKRITERIE Politikere har været på studierejse Kommunaldirektøren International Gruppe FINANSIERING Der er på budget 2008 tilført området kr. udover de der tidligere har været til rådighed. Vedtaget af Ballerup Økonomiudvalg den 11. december

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere