Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø"

Transkript

1 Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1

2 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede serviceydelser. Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø - Niveau 1 er den overordnede beskrivelse af Skanska Asfalts kvalitets-, miljøledelsessystem. Beskrivelsen er ikke alene skrevet for at opfylde kravene i systemstandarderne. Den er også et dokument, som alle ansatte i Skanska Asfalt skal kende og forholde sig til, for at sikre at vores politikker, målsætninger og mål er kendte og accepterede i Skanska Asfalts organisation. Niveau 1 er samtidig en information til omverdenen, hvor vi offentliggør vores kvalitets- og miljøpolitik. Informationen kan gives ved prækvalifikationer, medsendes ved afgivelse af tilbud og skal offentliggøres internt på Intranettet og eksternt på Internettet: Grundlaget for Skanska Asfalts indsats inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er Skanska Code of Conduct, der fastlægger Skanskas overordnede principper, forholdet til medarbejderne, etik og miljø. Bjarne Kjærside Administrerende direktør

3 Side 3 af 9 Indholdsfortegnelse Selskabsbeskrivelse og vision... 4 Kvalitets- og miljøledelsessystem... 6 Kvalitets- og miljøorganisation... 6 Politikker og målsæltninger... 7 Kvalitets- og miljøpolitik... 7

4 Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 4 af 9 Selskabsbeskrivelse og vision Skanska Asfalt A/S er et 100% Skanska-ejet selskab. Koncernens moderselskab er Skanska AB, som er registreret på børsen i Stockholm. Skanska Asfalt A/S har ansvar for asfaltvejområdet på hjemmemarkedet i Danmark. Skanska Asfalt A/S sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer og udfører vejbygningsrelaterede serviceydelser landsdækkende på det danske hjemmemarked. Skanska Asfalt A/S har hovedkontor i Køge og har produktionsfaciliteter på følgende adresser: Hovedkontor og asfaltproduktion Sjælland: Nordhavnsvej 9, 4600 Køge Afdelingskontor og asfaltproduktion Jylland/Fyn: Kometvej 13, 8700 Horsens Klippevej 16, 9220 Aalborg Ø I tilknytning til hvert af ovennævnte produktionssteder er tilknyttet en salgs- og udlægningsorganisation, som opererer på landsplan. Yderligere råder Skanska Asfalt A/S over egne drifts- og udviklingslaboratorier placeret på adresserne i Horsens og Køge. I Skanska-koncernen samarbejdes på tværs af nationale grænser med henblik på at udnytte den samlede kompetence til gavn for vores kunder. Skanska Asfalt omsatte i år 2009 for 205 mio. kr. på det danske marked og beskæftigede ca. 95 medarbejdere. Skanska Asfalts miljøledelsessystem har siden år 2000 været certificeret i henhold til DS/EN ISO Skanska Asfalts arbejdsmiljøledelsessystem har siden år 2003 været certificeret i henhold til OHSAS (Operational Health and Safety Series) og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005. Skanska Asfalts kvalitetsstyringssystem har siden år 2004 været certificeret i henhold til DS/EN ISO Systemet dækker ovennævnte standarder uden udeladelser, dog for ISO 9001 undtaget 7.3, hvilket bl.a. betyder, at Skanska Asfalt også opfylder kravene i KS-Asfalt (seneste version af Vejdirektoratets udbudsforskrift for Kvalitetsstyring m.v. af asfaltproduktion ). De tre systemer er integreret i det samlede ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Skanska Asfalts produktionsstyringssystem ( FPC ) er i juni 2007 certificeret for overensstemmelse med de fælleseuropæiske standarder (CEN-standarder) for asfaltprodukter (DS/EN , -3, -5 og -7). CE-mærket betyder således, at asfaltproduktet er produceret i overensstemmelse med CEN-standarderne.

5 Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 5 af 9 Mission, vision og mål Med udgangspunkt i Skanskas overordnede mission, vision og mål har Skanska Asfalt udarbejdet følgende mission, vision og mål: Skanska Asfalt sikrer og udbygger infrastrukturen gennem vejbygningsrelaterede opgaver og serviceydelser. Vores overordnede mål er at være kundens førstevalg og at udvikle branchens stærkeste brand (mærkevare) ved at have branchens: mest tilfredse kunder bedste og mest motiverede medarbejdere højeste standard for sikkerhed og sundhed bedste indtjening Skanskas 5 nul-visioner 0 tabsgivende projekter 0 ulykker 0 kvalitetsfejl 0 miljøuheld 0 brud på etiske regler (Code of Conduct) Specielt om miljø Skanska-koncernens forretningsplan for miljø Environmental Strategy Skanska Group udpeger bl.a. følgende strategiske indsatsområder for miljøledelse: Minimere brugen af farlige stoffer og materialer Minimere udslip af drivhusgasser Minimere den negative påvirkning af biodiversitet Minimere den negative påvirkning af det lokale miljø Med udgangspunkt i den operationelle strategi og miljøkortlægning, fokuserer Skanska Asfalt på følgende væsentlige miljøpåvirkninger: Energiforbrug Affald Farlige stoffer og materialer Miljøuheld Støv, støj, røg og vibrationer Det kan endvidere oplyses, at Skanska Asfalts fabrikker er omfattet af specifikke godkendelser i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse 1640, punkt C202 (opr. Miljølovens kapitel 5, som C4-virksomhed) som omfatter anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover.

6 Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 6 af 9 Kvalitets- og miljøledelsessystem Kvalitets- og miljøledelsessystemet er opdelt i 3 niveauer: I Niveau 1 (strategisk niveau) beskriver de overordnede beslutninger om Skanska Asfalts kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøindsats. Formålet er at formidle disse informationer til kunder, medarbejdere og andre interessenter. Niveau 1 indeholder følgende beskrivelser: Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik jf. Skanska Code of Conduct Virksomheden og dens påvirkning af miljøet Organisation og ansvarsfordeling Kvalitets- og miljøledelsessystemets opbygning og referencer til standarderne. Kvalitets- og miljøledelsessystemets niveau 2 (taktisk niveau) er retningslinier for overordnede tekniske og administrative aktiviteter. Niveau 2 indeholder følgende afsnit med underliggende systeminstruktioner: Generelt Opfølgning og forbedringer Implementering og brug af kvalitets- og miljøledelsessystemet Tilbud og kontrahering Produktionsforberedelse Produktionsstyring Kvalitets- og miljøledelsessystemets niveau 3 (operativt niveau) er retningslinier for specifikke tekniske og administrative aktiviteter og dokumentation af disse. I daglig tale kaldes det integrerede kvalitets- og miljøledelsessystem for KSML-systemet. Niveau 1 kan gøres tilgængeligt for interesserede kunder og samarbejdspartnere. Instruktioner fra Niveau 2 og arbejdsinstruktioner samt paradigmaer fra Niveau 3 er interne, men kan gøres tilgængelige efter særlig aftale med den tekniske chef. Spørgsmål vedrørende kvalitet, miljø og arbejdsmiljø kan endvidere rettes til Skanska Asfalts tekniske chef. Kvalitets- og miljøledelsessystemet er trådt i kraft pr. 22. juni Kvalitets- og miljøorganisation Den øverste ledelse i Skanska Asfalt er ansvarlig for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet. Dette ansvar er videregivet til den tekniske chef, som har de beføjelser, der er nødvendige, for at sikre at kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er implementeret i hele organisationen. Det er samtidig den tekniske chefs ansvar, at kvalitets- og miljøledelsessystemet er velegnet, opdateret og implementeret, så vores politikker efterleves. Skanska Asfalt anvender ekstern konsulent ved intern audit af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Dette medvirker til at sikre, at arbejder med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø lever op til Skanska Asfalts politikker.

7 Side 7 af 9 Politikker og målsæltninger Skanska Asfalt har formuleret en kvalitets- og miljøpolitik, som omfatter kvalitets- og kundeforhold samt miljø og arbejdsmiljø. Politikken er udarbejdet af Skanska Asfalts direktion. I forbindelse med ledelsens evaluering af kvalitets- og miljøledelsessystemet evalueres politikken årligt, og revideres hvis nødvendigt. Det sikres gennem orientering på det fælles forårsmøde samt KSML-dage i afdelingerne og interne kurser at medarbejderne er orienteret om virksomhedens politik og målsætninger. Endvidere er oplysningerne tilgængelige på intranettet samt KSML-info-tavlerne i afdelingerne. Vi vil herigennem sikre, at virksomhedens politikker og målsætninger forstås og efterleves. Politikken for kvalitet og miljø er tilgængelig gennem Skanskas Internet - og for medarbejderne gennem det interne Intranet. Politikker med originale underskrifter opbevares hos den tekniske chef. De detaljerede målsætninger og mål for miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og kundetilfredshed fremgår af Skanska Asfalts handlingsprogram samt virksomhedens forretningsplan. Kvalitets- og miljøpolitik Formål Kvalitets- og miljøpolitikken er grundlaget for Skanska Asfalts systematiske arbejde med at blive førende i branchen og kundens førstevalg ved at have tilfredse kunder. Politikken er vores grundlag for at fastlægge mål og målsætninger for vores indsats omkring kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Politikken understøtter efterlevelse af Skanskas Code of Conduct (CoC), Environmental Strategy (ES) og Safety Policy (SP), og fastlægger vores stræben efter at forstå, påvirke og opfylde kundernes krav, gennemføre systematisk kvalitetssikring og demonstrere, at Skanska Asfalt arbejder systematisk for at opnå løbende forbedringer indenfor såvel kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Gyldighed Denne politik gælder for Skanska Asfalt A/S. Ansvar og bemyndigelse Skanska Asfalts direktion er ansvarlig for formuleringen af kvalitets- og miljøpolitikken. Den gennemgås årligt af direktionen og teknisk chef under ledelsens evaluering (jf. ISO 9001, herunder KS-Asfalt, ISO samt OHSAS og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005, samt DS/EN serien) for at sikre, at den er egnet, tilstrækkelig og hensigtsmæssig. Teknisk chef har ansvaret for vedligeholdelse af politikken. Fravigelser fra politikken kan kun ske efter forudgående godkendelse fra direktionen. Konstateres afvigelser fra politikken, skal de formelt rapporteres til ledelsen gennem kvalitets- og miljøorganisationen.

8 Side 8 af 9 Kvalitets- og miljøpolitik Vi er drevet af kundernes og brugernes krav, forventninger og ønsker. Vores kunder skal kende os på, at vi til rette tid afleverer det rette produkt i den rette kvalitet og at vi med vores kvalitetssikring effektivt kan dokumentere det. Vi sætter kompetente medarbejdere til at løse opgaverne og det gør os til en attraktiv samarbejdspartner. Påtager vi os en risiko er det fordi vi har kalkuleret den og har kompetencen til at håndtere den. Vi arbejder systematisk på at udføre arbejdet korrekt første gang samt at aflevere fejlfri arbejder til tiden. Vi er hæderlige at handle med og vil overholde indgåede skriftlige og mundtlige aftaler. Vi tilstræber gensidigt gennemskuelige og klare kontrakter, der sikrer, at de gensidige forventninger er afstemt. Ved at afsætte de rigtige ressourcer tilstræber vi at optimere planlægnings- og udførelsesfasen, da de er afgørende for kvalitet og lønsomhed. Hvor vi samarbejder med leverandører og underentreprenører stiller vi krav til deres præstation og dokumentation, afstemt efter leverancens omfang og betydning for arbejdets samlede kvalitet. Skanska Asfalt vil være en del af en bæredygtig udvikling, der tilgodeser og balancerer såvel sociale, miljømæssige, sundhedsmæssige som økonomiske forhold. Højeste standard for miljø, sikkerhed og sundhed skal gøre os førende i branchen og medvirke til at gøre os til den foretrukne samarbejdspartner. Vi forpligtiger os til at overholde gældende lovgivning, relevante myndighedskrav og ordninger vi er tiltrådt. Hvor Skanska Asfalt finder det formålstjenligt stiller vi krav til vores indsats, der ligger over lovgivningens. Ligeledes stiller vi krav til vores væsentlige samarbejdspartnere og leverandører om at respektere og efterleve vores politikker. Vi vil opfylde vore kunders krav til kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø og vi tilstræber ligeledes at vejlede kunden til miljøtilpassede alternativer (f.eks. mere støjsvage belægninger og mindre miljøbelastende metoder/materialer) og således fremme kundens valg heraf. Vi accepterer ikke forurening, unødigt spild af energi og ressourcer, arbejdsskader, ulykker og uheld. Vi vil undgå unødig og skadelig påvirkning af miljøet og arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser gennem kvalificeret vurdering af risici. Den efterfølgende planlægning og styring af aktiviteter, samt etablering af passende beredskab, skal sikre tilstrækkelig forebyggelse. Er det ikke muligt at overskue eller reducere kritiske risici, vælger vi ikke at deltage. Vi vil systematisk forbedre vores indsats på kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøområdet bl.a. gennem audits og indførelse af erfaret best practice samt rapportere resultater og hændelser fra vores produktion, så det kan dokumenteres, at vi opnår vores konkrete mål. Vi vil desuden årligt måle vores kundetilfredshed. På baggrund af kundetilfredshedsundersøgelsen udarbejdes handlingsplan for opfølgning på indsatsområder. Vi vil give lige muligheder til alle mennesker vi respekterer det rummelige arbejdsmarked og tillader ikke diskrimination eller chikane. Vi accepterer ikke, at vores medarbejdere er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. Alkohol, herunder øl, må ikke medbringes på vores arbejdspladser. Ligesom Skanska Asfalt siger fra, så vores politikker ikke fraviges, har medarbejderne pligt til at sige fra, hvis regler og politikker ikke efterleves. Vores ansatte skal have den fornødne instruktion, træning og de værktøjer der skal til, for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt hensyntagen til miljøet på alle vores arbejdssteder.

9 Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 9 af 9 Vi vil afsætte de nødvendige kompetencer og ressourcer, der skal til for at vores politikker kendes og efterleves i organisationen og vi opnår vores mål. Dokumentation og resultater Retningslinierne for Skanska Asfalts arbejde med arbejdsmiljøforhold fremgår af Skanska Asfalts arbejdsmiljøredegørelse som fastlægger de praktiske rammer for arbejdsmiljøorganiseringen i Skanska Asfalt. Gennem sikkerhedsudvalget arbejdes desuden med sundhedsfremme på Skanska Asfalts arbejdspladser. Ved interne audits undersøges og vurderes efterlevelsen af vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Der måles lokalt og årligt rapporteres på auditresultater og kundetilfredshed. Skanska Asfalts konkrete arbejdsmiljømål inden for ulykker, påbud, forbud og retslige tiltaler på arbejdsmiljøområdet fremgår af virksomhedens handlingsprogram. Skanska Asfalts miljømål, der dækker ulykkesforebyggelse, farlige stoffer og materialer, ressourcebevidsthed, naturbeskyttelse og påvirkninger af nærmiljøet med støv, støj, vibrationer og affald, fremgår af Skanska Asfalts handlingsprogram. Årligt opsamles de miljø-/arbejdsmiljømæssige resultater fra afdelingerne samt fra gennemførte interne og eksterne audits i et handlingsprogram, der dokumenterer præstationen på miljø- og arbejdsmiljøområdet og dokumenterer den løbende forbedring af vores systemer og resultater. Yderligere udarbejdes for Skanska Asfalts fabrikker et frivilligt grønt regnskab i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse. Hjælpeværktøjer og paradigmaer Kvalitets-, miljø og arbejdsmiljøledelsessystemet (KSML-systemet) Skanska Code of Conduct (CoC) Safety Policy (SP) Environmental Strategy (ES) Skanska Asfalts Arbejdsmiljøredegørelse Retningslinier for efterlevelse af Skanskas sikkerhedspolitik Gældende lovgivning og relevante myndighedskrav og ordninger omfatter for Skanska Asfalt bl.a.: Bek (tidl. 943) / C202 (tidl. kapitel 5) godkendelser af asfaltfabrikker Relevante godkendelser og tilladelser fra kommunale myndigheder Fælleseuropæiske regler og lovkrav i det omfang disse er gjort gældende i Danmark Køge, den 25. januar 2010 Adm. Direktør Bjarne Kjærside

Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION

Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION GRØN ÅRSRAPPORT 2011 Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst Januar 2012 Skanska Asfalt A/S side 2 (16) 1. BAGGRUND Denne grønne årsrapport giver et indblik i Skanska Asfalts miljøforhold vedr.

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Størst mulig kundetilfredshed

Størst mulig kundetilfredshed www.kaeser.com Størst mulig kundetilfredshed Finde den bedste løsning for kunden Tilbyde til priser, der passer til markedet Producere i den forventede kvalitet Levere til den aftalte termin Arbejde så

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere