Brugsvejledning MODEL 4170

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning MODEL 4170"

Transkript

1 Frithængende DAVLUMBAZ Emhætte (ADA) Brugsvejledning MODEL

2 KEND DIN EMHÆTTE ) Skorsten Indvendig 2) Skorsten Udvendig 3) Betjeningspanel 4) Fedtfilter 5) Lys 5a) Kantsug plade Billede a Skitsetegning Figur 1-2-

3 Kære kunde *Bu ürün evde kullanýlmak üzere Tillykke tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ *Alev alan yiyecekler cihazýn altýnda piþirilmemelidir. med *Ürününüzün Deres nye Silverline kullanma emhætte. voltajýfor at De kan få *Ocaklarýn størst mulig üzerine glæde af tencere, emhætten tava og vb. sikre den længst mulige Volt~50 levetid, Hz tir. anbefaler vi, at De gennemlæser koyduktan denne sonra brugsanvisning ürününüzü çalýþtýrýnýz. grundigt inden emhætten tages i brug. Brugsanvisningen indeholder Aksi halde en yüksek række vigtige ýsý ürününüzün bazý *Ürününüzün þebeke kablosuna parçalýnýn deforme olmasýna sebep sikkerhedsforanstaltninger topraklý fiþ monte edilmiþtir. for installation Bu kablo og brug af emhætten. Gem brugsanvisningen til olabilir. eventuel mutlaka senere topraklý brug. bir pirize takýlmalýdýr. *Ocaklarýn üzerinde tencere, tava vb. Bemærk: *Bütün denne elektrik brugsvejledning tesisatý kalifiye kan bir gælde for flere almadan modeller önce i Silverline ocaðý emhætte kapatýnýz. program. Det elektrikçi er derfor tarafýndan ikke sikkert yapýlmalýdýr. at alle funktioner, som er beskrevet i denne brugsvejledning, er netop på din emhætte. *Ocak üzerinde kýzgýn yað *Yetkisiz kiþilerce yapýlan kurulum býrakmayýnýz. Ýçinde kýzgýn yað bulunan düþük performansla çalýþmaya, kaplar kendiliðinden tutuþmaya sebep Garantibestemmelser: ürünün zarar görmesine ve kazalara olabilir. sebep olabilir. Dette apparat er omfattet af fabriksgaranti jævnfør *Kýzartma købeloven cinsi Garantien vb. yemekler dækker ikke skader opstået *Montajda som følge elektrik af forkert besleme brug, kablosu, manglende vedligeholdelse yaparken yaðlar eller forkert alev alabilir opstilling perde og installation. bir yere sýkýþtýrýlmaya, Garantien er gældende ezilmeye for apparater der ve örtülerinize bruges i en normal dikkat husholdning ediniz. og ikke maruz býrakýlmamalýdýr. Þebeke apparater som er opstillet i udlejningsejendomme, hvor mere end en familie der bruger den kordonu ocaklarýn yakýnýndan *Filtrelerin zamanýnda deðiþtirilmesini eller geçirilmemelidir, erhvervsbrug. eriyip yangýna sebep saðlayýnýz. Zamanýnda deðiþtirilmeyen olabilir. filtreler üzerinde biriken yaðlardan Sikkerhed: dolayý yangýn riski taþýr. *Ürünün montajý yapýlmadan fiþi pirize Dette takmayýnýz. apparat skal installeres af en faguddannet tekniker *Filtre yerine i overensstemmelse aleve dayanýksýz med de filtreleme anførte anvisninger. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar malzemeleri for ukorrekt kullanmayýnýz. installation, der kan *Herhangi bir tehlike halinde ürünün forårsage elektriðini skade kesebilmek på personer, amacýyla dyr eller fiþi ting. *Ürününüzü filtresiz çalýþtýrmayýnýz, prizden kolayca ulaþýlabilir yerde ürün çalýþýr durumdayken filtreleri Vigtigt: olmasýný afbryd saðlayýnýz. altid strømmen til apparatet, inden çýkartmayýnýz. der udføres nogen form for ændringer, reparationer, vedligeholdelse eller lignende herpå. *Ürününüzün lambalarý uzun süre *Bir alevlenme baþlamasý halinde, Denne çalýþtýðýnda brugsvejledning dokunmayýnýz. gælder for Lambalar en eller flere modeller. aspiratörün Det kan ve derfor piþirme være cihazlarý-nýn at netop en beskrevet sýcak olacaðýndan funktion ikke elinizi passer yakabilir. med din model emhætte. enerjisini kesiniz. (Cihazýn fiþini pirizden çekerek enerjisini kesiniz.) *Mutfak aspiratörleri normal yemek Advarsler yapýmýyla ev tipi kullaným için *Temizlik periyodik zamanlara uygun yapýlmýþtýr. Diðer amaçlar için yapýlmaz ise ürününüz yangýn riski kullanýlýrsa Dette produkt arýzamå riski kun vardýr anvendes garanti til privat brug oluþturabilir. hjemme kapsamý Strøm: dýþýna çýkar. Volt 50 Hz Apparatet skal tilsluttes jordforbindelse *Bakým iþlemlerinden evvel cihazýn *Çýkýþ Dette havasýnýn produkt må boþaltýlmasý kun tilsluttes ile af ilgili en autorisret enerjisini montør/person kesiniz. ( Cihazýn fiþini prizden yetkili Forkert makamlarýn montering kural og tilslutning yönergelerine kan være skyld çekerek i at produktet enerjisini ikke kesiniz. vil virke ) korrekt, at den uyunuz.(bu vil tage skade uyarý og bacasýz vil være skyld kullanýmlar i uheld için geçerli deðildir.) Tilslut ikke apparatet til strøm, før den er færdig monteret Sørg for at strømstikket er placeret et sted, -3- som er let at komme til i nødstilfælde Når apparatets lys har været tændt, kan de nå at blive meget varme. Kom ikke i kontakt

4 *Elektrikli Vær opmærksom ocak üstü på davlumbaz at strømkabelet ve ikke kommer *Çocuðunuzun i klemme eller ürün er placeret ile oynamadýðýndan emin olunuz. Küçük tæt på elektrikten kogepladen baþka enerji ile beslenen cihazlar Tilslut ayný ikke anda apparatet çalýþýrken til strøm, odadaki før den er færdig çocuklarýn monteretürününüzü -5 negatif Sørg basýnç for at strømstikket 4 Pa ( 4 X 10 er placeret bar )'ý et sted, som kullanmasýna er let at komme izin til vermeyiniz. i nødstilfælde aþmamalýdýr. Når apparatets lys har været tændt, kan de nå at blive meget varme. Kom ikke i kontakt med lyset derefter *Besleme kordonu hasarlanýrsa, bu *Ürününüzün Dette apparat kullanýlacaðý må kun anvendes ortamda til alm. husholdnings kordon, madlavning tehlikeli bir og duruma ikke andet. engel Hvis akaryakýt veya gaz halindeki yakýtlarla tilfælde, bortfalder garantien olmak için, imalatçýsý veya onun servis çalýþan, örneðin kat kaloriferi gibi, bu acentesi ya da ayný derecede uzman cihazýn Overhold egzostu altid bulunduðu de gældende hacimden regler for ventilation bir personel og aftrækskanaler. tarafýndan (Dette gælder ikke tamved anlamýyla brug af recirkulationsmetoden) yalýtýlmýþ veya cihaz deðiþtirilmelidir. hermetik Undgå tip at tilberede olmalýdýr. mad under emhætten, som er let selvantændelig Tænd altid emhætten 3-5 min før tilberedning *Bir af mad alevlenme baþlamasý halinde, *Ürününüze Stil ikke opvarmet baca baðlantýsý olie på komfuret. Kogegrej med aspiratörün opvarmet ve olie piþirme i kan gå cihazlarýnýn op i flammer af yaptýðýnýzda sig selv 150mm veya120 mm çaplý enerjisini kesiniz, alevin üstünü borular Sørg kullanýnýz. for at skifte/rengør Yapýlankulfilter/fedtfilter boru i god kapatýnýz. tid. Fedtede Söndürmek filtre øger için risikoen asla for su brand baðlantýsý mümkün olduðu kadar kýsa kullanmayýnýz. Brug original filter og ikke andre filtreringsformer som ikke er brandfaste ve az dirsekli olmalýdýr. Afbryd emhætten og andre madlavningsapparater Güvenliðiniz med det samme için, aspiratör under brand, ved at *Ambalaj hive strømstikket malzemeleri ud tehlikeli tesisatýnda MAX 6 A sigorta Husk olabileceðinden at rengør apparatet çocuklardan og dens uzak dele jævnlig, da er kullanýnýz. med til at øge apparatets levetid og funktionsevne. tutunuz. I modsat Nakliye tilfælde ve vil Taþýma det øge ile risikoen ilgili Uyarýlar for brandfare og dårlig funktionsevne. *Ürününüzün Inden rengøring ambalajýnda afbryd altid kullanýlmýþ strømmen olan til apparatet tüm malzemeler ved at hive geri strømstikket dönüþümeud. uygundur. Sammen med emhætten må andre elektriske apparater ikke tilsammen skabe et negativ *Nakliye undertryk esnasýnda på 4 Pa (4 koli x 10 üzerinde bar i rummet belirtmiþ olan iþaretlere uyunuz. *Ürününüzü Sørg for ordentlig taþýmakventilation için kolinin ved yan samtidig kýsýmlarýnda brug af emhætte bulunan elcek og komfur/ovn, yerlerinden der ikke tutunuz. drives af elektricitet (gas, petroleum mv). Emhætten kan bevirke undertryk, der forringer Eðer lufttilførslen nakliye ihtiyacýnýz til ovnen eller olursa; komfuret, hvilket kan bevirke, at komfuret eller ovnen kan *Orjinal afgive ambalajýný gas-/petroleumsdampe saklayýnýz. *Orjinal ambalaj ile taþýyýnýz,ambalaj üzerindeki taþýma iþaretlerine uyunuz. Brug flexrør i størrelse af 120 mm og 150 mm afhængig af model. Undgå lang afstand og Orjinal knæk ambalajý i flexrør yok ise; *Davlumbazýn Hold børn og üzerine dyr væk aðýrlýk fra affaldsemballage koymayýnýz. da det kan være farligt *Dýþ I tilfælde yüzeyi af darbelerden brand af apparatet koruyunuz. afbryd strømmen ved at hive strømstikket ud. Tildæk *Ürünü flammerne. hasar görmeyecek BRUG ALDRIG þekilde VAND! paketleyerek taþýyýnýz. For jeres egen sikkerheds skyld brug max 6 A sikring Advarsler om transport og emballage Al emballage kan genbruges Adlyd de angivne regler som er gjort opmærksom på transportkassen med tegn og skrift Ved flytning af transportkassen benyt håndtags hullerne i siderne Stil ikke noget tungt ovenpå kassen. Beskyt kassen mod slag. -4-

5 Standard Tilbehør Aftræksstuds Plastik baca Monteres Aspiratörün ovenpå emhættekabinettet. hava çýkýþýna takýlan Billede plastik 2 baca. (Resim 2) Billede 2 Placering af emhætten Cihazýn Konumu: Emhætten Aspiratörün monteres kurulum på væggen. tamamlandýðýnda Der tilsluttes først ürün strøm ile elektirikli når den er ocaklar færdig arasýnda monteret. en Min azafstand 65 cm mellem Gazlý el-kogeplade veya diðer yakýtlarla çalýþan ocaklar arasýnda en az 75 cm mesafe olmalýdýr. Og emhætte er 65cm og 75cm hvis det er gasplade. (Þekil 2) Figur 2 Figur 2 Ved udpakning: Kurulum Cihazý Ambalajýndan Çýkarma: * Cihazýnýzda bir deformasyon olmadýðýný kontrol ediniz. Kontroller emhætten for buler og skader * Nakliye arýzalarý derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir. * Görülen hatalar ayrýca satýcýya da bildirilmelidir. * Kontakt forhandleren og transportfirmaet straks ved skader og mangler * Çocuklarýn ambalajlama malzemeleriyle oynamasýna izin vermeyiniz!!! * Børn må ikke lege med affaldsemballagen!!! Kenardan emiþ sacýnýn çýkartýlmasý For at Kenardan tage den nederste emiþ sacýný rustfri yerinden plade af, tag çýkartmak fat i højre için og venstre sað hjørne ve sol vedüst kanten noktalardan og træk nedad. tutarakse aþaðý Figur 3doðru çekiniz. Þekil 3 Figur 3-5-

6 Montering af Frithængende emhætte 1) Motor bloðu ile ocak arasýndaki mesafe gazlý 1) Afstanden mellem kogeplade og emhætte 84 cm elektrikli 94 cm olmalýdýr. Þekil 4 skal være max 65cm ved el-kogeplade og 2) Motor 75cm bloðunu ved gasplade ambalajýn (figur dan 6) çýkartýnýz. Min.84 cm Min.94 cm 2) Motorblokken skal placeres 94cm ved gasplade og 84cm ved el-plade over bordpladen (figur 7) Figur 4 Figur 5 3) 3) Tag motorblokken ud af emballagen og gøre den klar til montering. 3) Madde 1 de belirtilen mesafe ayarýný yapmak için; 4) Nu Þekil skal 5motorblokken de gösterilenjusteres, vidalarý som sökerek beskrevet iki bloktan i oluþan punkt 2. motor Dette bloðunu gøres ved içeri at løsne yada de skruer dýþarýsom çekerek uygun ölçüye getiriniz. holder skelettet sammen (figur 5). Derefter kan man 4) hive Çýkardýðýnýz eller skubbe skelettet vidalarý til tekrar den afstand uygunman deliklere takýnýz ønsker. 5) Sæt skruerne i igen når man har fundet den rigtige længde. A C D B Figur 6 6) Brug skabelonen som medfulgte. Tape den fast til loftet 5)Ürün ile birlikte verilmis olan montaj sablonunu med tekst og tegning vendt mod jer. Bor hullerne til at montaj yapilacak olan yüzeye yapistirin ve fastgøre skelettet. Bor 10 mm huller (A,B,C,D) og sæt 10 A,B,C,D ile belirtilmis olan yerlerden Ø10 mm lik mm rawlplugs i (figur 6) 7)Sæt matkapla 4 skruer delik (5,5 deliniz. x 45 mm) i hullerne fra punkt 1 og lad 6)Ürün der blive montaji en afstand için delmis på 5mm oldugunuz til loftet. deliklere Ø10 8) mm På motorblokken lik plastik dübelleri er der çakiniz. 4 huller som passer til de 4 skruer 7) 5,5fra xpunkt 45 ysb 2. Løft vidalari motorblokken daha önceden op og sæt çakmis den ind over oldugunuz skruerne. plastik Drej blokken dübellere med urets duvar retning. ile vida basi 9) arasinda Fastgør skruerne 5 mm mesafe så motorblokken kalacak sekilde sidder vidalayiniz. stramt fast (figur 6). 8)Motor blogu üzerinde buluna anahtar deligine benzer delikleri duvara vidalamis oldugunuz 5,5x45 VIGTIG ysb vidalara NOTE: geçirin Der hvor veder motor står blogunu front, er hvor saat yönünde betjeningspanelet çevirin. side skal være. 9) Motor blogu üzerindeki vida kanalarini montaj vidalarina sikica geçirdikten sonra vidalari sikarak -6-

7 Aluminium Rør 10 ) Temin edeceginiz alüminyum borunun bir ucunu ürünün plastik bacasina diger ucunu ise 10) mutfak Fastgør bacasina flexslangen baglayin. og spænd ( Bu efter iki med baglantinin spændebånd davlumbazin (figur en 7) yüksek devirde çikmayacak siklikta oldugunu kontrol ediniz. Þekil 7 Figur 7 Eftersom bøjninger på aluminium røret vil svække sugeevnen, bør man undgå dette så vidt som muligt. Billede 3 Rigtigt Billede 3 Forkert 11) Påsæt inderskorstens 11 ) Sac bacayi røret motor ud over blogu motorblokken üzerine geçirerek og ürün ile birlikte verilmis vidalar ile bacayi motor fastgør de medfølgende skruer. Se figur 8. bloguna sabitleyiniz. Þekil 8 Figur 8-7-

8 10) Påsæt emhætte kabinettet (figur 9) ud over 12) Ürünün gövdesini motor blogu üzerine motorblokken. geçiriniz. Þekil 9 13) Anahtar deliðine benzeyen aský deliklerini 11) Sæt plastic skruerne på de huller som ligner plastik kafalý vidalara geçirerek gövdeyi saat nøglehuller, og drej emhætte kabinettet med urets yönünde çevirin ve vidalarý sýkýn. Þekil 9a retning. Fastgør plasticskruerne (figur 9a). Figur 9a Figur 9 12) Sæt kablerne sammen som vist i figur 10. Den ene er til lys og den anden er for betjeningspanel. 13 )Sæt fedtfiltret i 14) Duy ve anahtar baglantilarini yapin. Þekil 10 14) Sæt strømkablet 15) Alüminyum til og kaset tænd filtreyi for strømmen. yerine takýnýz. Din emhætte er nu klar til brug. Figur 10-8-

9 Figur 11 Udskiftning Lambalarýn afdeðiþimi 50W Haloogen Aspiratör pærer: elektrik baðlantýsýný kesiniz. Alüminyum kaset filtreyi çýkartýnýz. Sluk Hatalý altid ampulü for emhætten yerinden forud sökerek for al ayný deðerdeki rengøring, yenisi ile vedligeholdelse deðiþtiriniz. (Lambalar og sýcakken elinizi udskiftning yakabilir soðumasýný af pærer. bekleyiniz.) 1-50 sluk W for Halojen strømmen Lamba Deðiþimi 2- Halojen tag aluminiumsfilter ampulleri deðiþtirmek (fedtfilteret) için lamba af duyunun 3- arka tryk kýsmýndan på det bagerste aþaðý af doðru fatningen bastýrarak og skub lambayý pæren alt nedaf tarafa (Fig doðru 11) çýkartýnýz ve saat yönünün tersine doðru 4- skrue pæren af mod urets retning biraz çevirerek aþaðý doðru çýkartýnýz. Þekil udskift med en ny følg proceduren som ovenfor i modsat retning Figur Udskiftning W Halojen af Lamba 20W pære Deðiþimi Ürünün yüzeyini çizmeycek bir cisimle resimde gösterildiði 1-Fjern glasset gibisom lambanýn vist i figur üzerindeki 12 med et cam kapaðý çýkartýnýz. objekt som Hatlý ikke ampülü skader eller aþaðý ridser doðru çekerek çýkartýn ve overfladen. yenisi ile Hold deðiþtirin. fat med Þekil spids12 genstand og træk mod dig selv Not:Yeni ampülü çýplak el ile tutmayýnýz, elinizde bulunan 2- Fjern den ter defekte yada ýslaklýk halogen ampülün lampe ved çalýþmasý at sýrasýnda trække den oluþacak ud, og erstat ýsý nedeniyle med en patlamasýna ny. sebep 3- Sæt olacaktýr. glasset tilbage ved at klikke den på Note: Pærene kan købes hos din lokale forhandler Cihazýn Fonksiyonlarý Aspiratör bacalý veya bacasýz mutfaklarda kullanýlýr. Bacalý kullanýmda; Baca Emhætten baðlantýlý kan bruges kullanýmda med og aspiratör uden luftstrøm havayý til det dýþarý fri. atacak bir bacaya baðlanmalýdýr. Aspiratörünüzden iyi verim alabilmek için bacaya giden boru sisteminin en kýsa yolu izlemesine Ved brug når dikkat luften ediniz. føres ud Ürününüz af rummet: fabrikadan bacalý kullanýma uygun bir þekilde çýkmakta. Uyarý!!! Der skal tilsluttes flexslange som kan fører luften ud af rummet til de fri. Aspiratör Undgå knæk çýkýþý og lange baþkaafstand. dumanlarýn bulunduðu hava kanallarýna baðlanmamalýdýr. Udsugningen må ikke ledes til samme udluftningskanal/skorsten som boligopvarmningen, hvad enten der er tale om gasfyr, oliefyr mv. Følg altid de gældende regler for ventilation og aftrækskanaler -9-

10 Rund Kulfilter Billede 4 Alu. kasette kulfilter Aktif Ved brug karbon af kulfilter filtre Bacasý Ved brug bulunmayan uden aftræk(recirkulation ortamlarda içerdeki metoden, havanýn fig. 13): filtre edilerek tekrar içeriye verilmesinde Emhætter til aktif recirkulering karbon er filtre med aktiv kullanýlamalýdýr. kulfilter der renser Aktif luften karbon inden filtre den servisten sendes veya satýcýnýzdan temin edilmelidir. tilbage ud i rummet igen. Bruges typisk i (Resim 4) boliger hvor der ikke er aftræk til det fri. Billede 4 Karbon Kulfilter Filtre (recirkulationsmetoden) Kullanýmlarý Kullanmýþ Denne model olduðunuz emhætte ürün kan 2 farklý bruge karbon 2 forskellige filtre kullaným model özelliðine kulfilter. Begge sahiptir. kulfilter typer Her iki beskrevet karbon filtrenin nedenunder. kullanýmý aþaðýda belirtildiði gibidir. Karbon Før montering filtreyi deðiþtirmeden eller udskiftning önce af cihazýn kulfilter enerjisini skal strømmen kesiniz. til emhætten være Karbon filtre baca çýkýþý olmayan mutfaklarda kullanýldýðý için kullanýma baðlý afbrudt. olarak her 3-5 ayda bir yenisi ile deðiþtirilmelidir. Karbon Kulfilter filtre bruges hiçbir i køkkener zaman yýkanmamalýdýr. hvor det ikke er muligt med udtræk til det fri. Alt efter Karbon brug skal filtrekulfilteret kullanýlsýn udskiftes yada kullanýlmasýn i en periode her mellem durumda 4-8 yað måneder. filtreleri Kulfilter üründekan takýlý ikke olmalýdýr. genbruges Ürününüzü eller rengøres. yað filtresiz Brugt kullanmayýnýz. og ineffektiv kulfilter kan være skyld i at emhætten ikke suger korrekt. Fedtfiltret skal altid bruges selv om Kulfilter Karbon man bruger Filtre udskiftning Deðiþimi kulfilter eller ej Üründe 2 adet karbon filtre kullanýlmalýdýr. Brug Karbon altid filtreyi 2 kulfilter yerine til dette takmak produkt. için Afmonter motor kapaðý ved üzerinde bulunan kanallar ile karbon filtre üzerinde at bulunan dreje mod kanallarý urets ayný retning. hizaya Figur getirip 13 saat yönünde çeviriniz. Çýkarmak için ise saat yönünün tersine doðru çeviriniz. Þekil 13 Figur 13 Aluminium kulfilter udskiftning Alüminyum Kaset Karbon Filtre Deðiþimi Tryk på håndtaget og tag filtret ud. Figur Karbon filtreyi yerinden çýkartmak için üst 14 mandallardan kendinize doðru çekiniz. Þekil 14 Figur

11 Figur 15 Vaskbare aluminium fedtfiltre Billede 5 Effektiv Bakým ventilation *Bakým ve temizleme iþlemlerinden önce fiþ For çekilmeli at opnå veya korrekt þalterventilation, indirilmelidir. skal vinduer ud til det * Alüminyum fri være lukkede. kaset filtre Døre havadaki og vinduer tozlarý til andre ve yaðlarý rum tutar. må gerne være åbne. *Metal filtre ayda bir sýcak sabunlu suyla veya VIGTIGT mümkünse bulaþýk makinesinde yýkanmalýdýr. (60 C) Sørg *Alüminyum for ordentlig kaset ventilation filtreyived uçsamtidig taraftaki brug yaylý af emhætte mandallara og komfur basarak eller ovn, yerinden der ikke drives ç ýkartýnýz. af elektricitet Tem izledik (gas, tenpetroleum sonra kmv). urulam Emhætten adan yerine takmayýnýz. Þekil 15 / Resim 5 kan bevirke undertryk, der forringer lufttilførslen *Aspiratörün dýþ yüzeyleri sabunlu su veya alkol ile til ovnen eller komfuret. Hvilket kan bevirke, at ýslatýlmýþ nemli bir bezle silinmelidir. komfuret eller ovnen kan afgive Gas- *Elektronik kýsýmlarýn su veya benzeri maddelerle /petroleumsdampe. temas ettirilmemesine dikkat edilmelidir. Skorstenen *Ýnox ürünler skal için altid piyasada være monteret satýlan inox på emhætten temizleyici ved bakým brug. ürünlerini kullanmak ürününüzün daha uzun ömürlü olmasýný saðlar. Vedligeholdelse: Uyarý: Alüminyum filtreler bulaþýk makinesinde Sluk yýkanabilir. for strømmen Birkaç til yýkamadan emhætten ved sonra at afbryde alüminyum på stikkontakt filtrelerin rengi eller deðiþebilir. ved at tage Bu stikket normal ud. bir durumdur ve filtrelerin deðiþtirilmesini gerektirmez. Aluminiumsfilter (Billede 5): Fedtfilteret bør rengøres ved almindelig opvaks mindst hver anden måned. Eller afhængig af brug (filteret tåler også almindelig maskinopvask 60grader) Verimli Filteret Havalandýrma tages af ved at trykke håndtagene ind (Figur 15). Efter rengøring skal Havalandýrmanýn filteret tørres inden det doðru sættes yapýlabilmesi i igen. için mutfakta bulunan dýþarýya açýlan pencerelerin kapalý tutulmasý gerekmektedir. Kulfilter (Billede 4): ÖNEMLÝ NOT Cihaz Bruger ayný man zamanda kulfilter i ortamdaki emhætten, havayý skal det ve yakýt udskiftes ile kullanýlarak regelmæssigt çalýþan dvs. ( ved örneðin hver gaz, dizel yakýtlar, kömür veya odun ile çalýþan ýsýtýcýlar,þofben vb.) Birlikte çalýþtýrýldýðýnda dikkatli 4-5 måneder olunmalýdýr. under Çünkü normalt aspiratör brug. Kulfilter ortamdaki kan ikke havayý renses dýþarýya men skal attýðý udskiftes. için yanmayý For olumsuz udskiftning etkileyebilir. af kulfilter drej mod uret. Bu uyarý bacasýz kullanýmlar için geçerli deðildir. Rengøring: Emhættens yderside rengøres med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Modeller med stål blankholdes med specielle stålmidler spørg forhandler. -11-

12 55 Speed Spd Djital digital kumanda styring kullanýmý Fjern Kullaným beskyttelses folie efter opsætning af produktet (gælder rustfri design modeller). Montajdan sonra inox modellerde ürün üzerindeki folyolarý sökünüz Betjening Hýz Seçimi (figur 16) Dette Cihazda produkt 5kademeli har 5 hastighedsniveauer. havalandýrma Vælg vardýr. et af Piþirme niveauerne fra kýzartma 1,2,3,4 og buharýna 5 i henhold göre til 1,2,3,...5 det behov havalandýrma man har. kademelerinden birisi seçilir. Ön panelde bulunan Denne knap vil starte emhætten. Vil skrue op for sugestyrken, Vil skrue ned for sugestyrken. Elektronik kumandalý modellerde otomatik zamanlama (TIMER) vardýr. Timer Butonuna 2 saniyeden daha uzun süreli basmanýz halinde 15 dakikalýk Bir Hvis zamanlayýcý tasten holdes fonksiyonu længere devreye nede end 2 girecektir,zamanlama sek. aktiveres timer funktion. baþladýðýnda Når timeren Display er aktiveret de vil sinyal tallet verecektir i displayet nu veblinke 15 dakika og motor sonra og motor lys vil automatisk kendiliðinden slukke duracaktýr efter 15 Lütfen minutter. ocaðý ayný Start anda emhætten çalýþtýrýnýz mindst ki hava 2 minutter akýmý oluþsun. før madtilberedning Bu þekildefor çekme at få optimal gücü pozitif udsugning etkilenecektir. Efter endt mad Piþirme tilberedning, iþlemi lad bittikten emhætten sonra forsat cihazý være birtændt müddet så den daha kan çalýþýr suge det vaziyette sidste mados býrakýn,böylece der befinder geri kalan sig koku i lokalet ve(evt. buhar brug da emilecektir. TIMER funktionen) Betjeningspanel Figur 16 Aydýnlatma Belysning Üründe 2 adet lamba ve aydýnlatmayý kumanda etmek için bir lamba butonu vardýr. Aydýnlatmayý Apparatet çalýþtýrmak har 2 lys için spots lamba (ikke butonuna alle modeller) basýnýz. til at give belysning samt en Metal Filtrelerin Temizleme Periyotlarý: betjeningsknap til at tænde og slukke lyset med. Tryk på tasten for at tænde og Filtreler slukke. Display de C sinyali görüldüðünde veya ( kullanýma göre ) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra C sinyalini silmek için ( ürün kapalý iken ) butonuna 3sn den uzun bir süre basýnýz. Display de E harfi görünecek Lysdæmperfunktion ve normal(gælder çalýþmaya kun geçilecektir. nogle modeller) C sinyali silinmeden çalýþtýrmaya devam Hold lys etmek knappen istenirse inde. Herved butonuna justeres bastýðýnýzda lysets kraft. Ved 1snønsket süresince lys slippes aktif devir knappen. görünecek, ve tekrar C sinyali görünerek motor çalýþmaya devam edecektir. NOT: C iþareti ürünün 60 saatlik kullanýmý sonunda çýkacaktýr. NOT: Advarsels Almýþsignal olduðunuz når fedtfiltret üründe skal dimmer rengøres. özelliði var ise aþaðýda belirtilmiþ olan anlatýmý dikkate alýnýz. Rengør fedtfiltret når signalet C vises i skærmen eller husk at fedt filtret ør Lamba rengøres Parlaklýðýnýn hver 2-3 uge. Deðiþtirilmesi:( Efter rengøring Dimmer og efter ) filtrerne er sat i igen, skal man Lamba kunne açýldýktan fjerne C sonra, signalet lamba på panelet, tuþuna basýlý holde tutulduðunda tasten nede lamba i ca. parlaklýðý 3 sek. Herefter sürekli deðiþmeye baþlar. Lambayý istediðiniz parlaklýk seviyesini getirip, tuþu dukker signalet E op på displayet og derefter fungerer emhætten normal igen. býraktýðýnýzda, ayarlý olan parlaklýk hafýzaya kaydedilir ve bir sonraki açýlýþta ayarlý olan Hvis parlaklýkta du bruger açýlýr. emhætten uden at reset vil C signalet stadig være på, men Lamba emhætten tuþuna kan açarken stadig bruges iki kez arka-arkaya helt normalt. basýlýrsa, lamba en yüksek parlaklýkta açýlýr. Lamba her zaman en son ayarlý olan parlaklýkta açýlýr. -12-

13 Tekniske Specifikationer Model Volt V 50Hz Lampe 2 x 20 W 2 x 35 W Motor Kraft (W) 210 W Debi (m³/h) Emiþ gücü K o n u m Motor yalýtým sýnýfý Yalýtým sýnýfý F CLASS I -13-

14 Elektrik baðlantýsýný kontrol et (Þebeke voltaj V olmalý, Aspiratör topraklý prize baðlanmalýdýr.) Motor anahtarýný kontrol et (Motor anahtarý açýk konumda olmalýdýr.) Lamba anahtarýný kontrol et (Lamba anahtarý açýk konumda olmalýdýr.) Alüminyum filtreyi kontrol et (Alüminyum kaset filtre normal þartlarda ayda bir yýkanmalýdýr.) Ampulleri kontrol et (Ampulleri saðlam olmalýdýr.) Hava çýkýþ bacasýný kontrol et (Hava çýkýþ bacasý açýk olmalýdýr.) Karbon filtreyi kontrol et (Karbon filtre ile çalýþanlarda Karbon filtre normal þartlarda 3 ayda bir deðiþtirilmelidir.) Aspiratör çalýþmýyor X X Aydýnlatma lambasý yanmýyor X X X Aspiratör hava çekiþi zayýf X X X Dýþarý hava vermiyor (bacasýz ortamlarda) X X Aspiratör çalýþmýyor ise : Servis ile temasa geçmeden önce : Fiþin For at pirize bruge takýlý emhætten olduðundan optimalt: ve tesisattaki elektrik sigortasýnýn saðlam olduðundan emin olunuz, Ürüne zarar verebilecek herhangi bir iþlem yapmayýnýz. Servisle temasa *Flexrør anbefales i 150/120mm og undgå helst for meget bøjninger. geçmeden önce Tablo 1 e göre Aspiratörünüzü kontrol ediniz. Problem devam ediyor ise satýcýnýz *Vær opmærksom ile veya en på yetkili rengørings/udskiftings servis ile temasa geçiniz. perioden med fedtfiltre og kulfiltre. *Kør sugestyrken på mellemniveau når der ikke er brug for mere sugekraft. Servis *For at ve kunne Yedek optimere parça: sugeevnen, bør alle vinduer og døre som åbnes til det fri være Ürününüzü lukket. ücretsiz olarak yetkili servislerimize montaj yaptýrýnýz. Ürününüzün yedek parçalarýný satýcýnýz veya yetkili servisinizden temin edebilirsiniz. Ambalajýn Hvis emhætten içindeikke ürün virker ile birlikte yetkili servis listesi bulunmaktadýr. Servisiniz veya satýcýnýz Før servicemontør ile temas tilkaldes kurduðunuzda yedek parça isteyebilmek için ürün etiketinde görebileceðiniz Sikre dig/jer at apparatet ürün model er tilsat adýný strøm og bildiriniz. sikringen Alüminyum ikke er sprunget. kaset Fortag filtreyi ikke noget yerinden çýkardýðýnýzda indgreb som kan ürün skade etiketini apparatet. görebileceksiniz. Før servicemontør tilkaldes kontroller emhætten jævnfør Tabel 1. Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Silverline på Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Det autoriserede servicenummer står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Henvendelse kan også ske hos under service. I sin stræben efter produktforbedringer, forbeholder JGNordic Silverline sig ret til uden varsel at ændre specifikationer for sine produkter. JGNordic tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning -14-

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning 1175 Indsatsmodel

Emhætte Brugsvejledning 1175 Indsatsmodel Emhætte Brugsvejledning 1175 Indsatsmodel www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 INTRODUKTION TIL PRODUKTET

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning. 3420 Vægmodel. www.jgnordic.com

Emhætte Brugsvejledning. 3420 Vægmodel. www.jgnordic.com Emhætte Brugsvejledning 3420 Vægmodel www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF

SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF SILVERLINE EKSKLUSIV EMHÆTTE MODEL 4220 MATIX ROOF 1 3 5 2 4 6 1 Strøm kabel 2 Lys 3 Kabinet 4 Kantsug plader 5 Kontrol panel 6 Metal fedtfilter 7 Fjernbetjning 7 2 Kære kunde Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte. Brugsvejledning MODEL 1170

Emhætte. Brugsvejledning MODEL 1170 Emhætte Brugsvejledning MODEL 1170 Produktet 4 1) Kabinet 2) Halogen lampe 3) Aluminium fedtfilter 4) Betjeningspanel Billede1 1 2 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model 1170 Volt 220-240 V 50Hz Lampe (W) 2

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL 3360 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 1) Inder Skorsten 2) Ydre Skorsten 3) Front glas/låg 4) Kontrolpanel/Display 5) Belysning 6) Dekorationslys 4 5 25 262 250 350 330

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER

EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3262-3341 - 3342-3370 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 5 Min 820 Max 1200 400 400 262 25 80 20 250 4 420 460 470 470 496 80 1 2 3 5 1 2 3 5 Min 870 Max 1250 20

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3240-3261 - 3262-3263 - 3280-3330 20 20 20 80 20 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 1 2 2 3 5 5 6 6 3 4 4 1 2 6 3 5 4 262 400 20 80 20 500 598,698,798,898 250 390 410 280

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC900U i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning. UDTRÆKSEMHÆTTE centraludsugning

Emhætte Brugsvejledning. UDTRÆKSEMHÆTTE centraludsugning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1151 - centraludsugning 139,5 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 4 5 6 284 500 462 223 174 134 50 284 40 600 MÝN 305 MAX 425 20 41 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Side 1

Betjeningsvejledning. Side 1 DK Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at lette installationen, og emfanget kan

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nube

Da: Betjeningsvejledning Nube Da: Betjeningsvejledning Nube Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM DK FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM Monterings- og brugsanvisning 1104 2 DK DK 3 4 DK 5 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Llano

Da: Betjeningsvejledning Llano Da: Betjeningsvejledning Llano Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning

Da: Betjeningsvejledning Da: Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner skal afbrydes til emfanget, før det rengøres. Sørg for, at der ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Underlagt tekniske forandringer!

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX DF7460-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere