Om Ribes Kathoveddør To notater: Kattespor og Kongesønnen som metafor Haastrup, Niels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Ribes Kathoveddør To notater: Kattespor og Kongesønnen som metafor Haastrup, Niels"

Transkript

1 Om Rbes Kathoveddør To notater: Kattespor og Kongesønnen som metafor Haastrup, Nels Publshed n: Romanske Stenarbejder 5 Publcaton date: 2003 Document Verson Også kaldet Forlagets PDF Ctaton for publshed verson (APA): Haastrup, N. (2003). Om Rbes Kathoveddør: To notater: Kattespor og Kongesønnen som metafor. I J. Vellev (red.), Romanske Stenarbejder 5: 2. Skandnavske symposum om romanske stenarbejder, 1999 Slkeborg, Danmark. (s ). Hkun. (Romanske Stenarbejder; Nr. 5). General rghts Copyrght and moral rghts for the publcatons made accessble n the publc portal are retaned by the authors and/or other copyrght owners and t s a condton of accessng publcatons that users recognse and abde by the legal requrements assocated wth these rghts. Users may download and prnt one copy of any publcaton from the publc portal for the purpose of prvate study or research. You may not further dstrbute the materal or use t for any proft-makng actvty or commercal gan. You may freely dstrbute the URL dentfyng the publcaton n the publc portal. Take down polcy If you beleve that ths document breaches copyrght please contact provdng detals, and we wll remove access to the work mmedately and nvestgate your clam. Download date: 01. jan

2 Om Rbes KathoveddØr To notater: Kattespor og KongesØnnen som metafor Af lr{els Haastrup 1-. Kort om d,e to notøter Med betegnelsen Rbes Kathove ddør peges påt ndgangen tl domkrkens søndre korsarm. I grove træk opdelt a) en (", dør med et gammelt beslag, forestllende nogle drager rundt om et løvehoved, der bder en rng, som fungerer som håndtag, b) over døren et tympanon med korsnedtagelsen og Øverst c) et trekantrelef med ndskrfter: bbelctater, et stednavn og to tekster tl dentfkaton af to personer, som af de mange netop kke behøvede den. (fg. t). Første notat (afsnt 2) har overskrften,rkattespor". Dsse spor er først og fremmest sproglge blleder, ord eller stavelser, der kunne begrunde andre narratve tolknnger af navnet end den knæsatte forklarrng, baseret på en lokai erfarngshorsont,l eller et vandresagn,' der er belagt fra 1736, en ætolog, hvor løven tolkes som en kat, ob dragerne som mus, og beslaget forstås som en votvgave, en tak for fjernet museplage. Der er et spand af td på knap to hundrede år mellem optegnngen af ætologen og det første belæg på, øgenavnet 1549:,rKatte Hod Daarrr.3 Katten har en let gang på jorden, og kke alle spor, der fremlægges her, kan umddelbart og skkert henføres tl tden før 1736, men de er fundet gængse vdenskabelge, kldebaserede ordbogsarbejder. Hensgten med notatet er at pege på ldt af den fylde af spor, som sproget tlbyder, og som evt. kunne have ndgået en gennemgangaf klder tl de monumentdokumenterende værker, der næppe baghånd vl fnde dem nævneværdge på nveau med en allerede knæsat ætolog, der har tendens tl at stoppe for yderlgere research. Andet notat (afsnt 3) har overskrften som metafor.. og angår trekantreleffet, som Moltke skønner er opsat et godt "KongesØnnen stykke nd r l200'erne. Dets ndhold er meget komplekst og utradtonelt. Kun to personer kan dentfceres ved hjæip af skrft: dels de to bogstaver (aifa og omega), dels ndskrften: s. MARIA. For de mange andre) er der frt slag, de to centrale par har dog kroner på. Notatet forudsætter, at et centralt bllede af en skægløs yngre mand med en korsmærket hue skal forstås som en kon gesøn, der forholder sg tl de to kronede par. Forsknngstradtonen har en fyld e af forslag tl navne på ham, der så kan determnere navne på andre personer. Men han er altså kke navngvet af releffet. Det må rejse tvvl off, at rel- 281

3 Fg. :,,. - 'r...,,'. 1. Køthoaeddøren. Tbtal øf dørpartet nkl. trekantrelfft, der mange år vør skj ult. Trekøntrelff ts øv e?' ste ndshrft lyder clwus HIERVSALEM. I et brev skrver Bernhard om Clørvaztx: jf, no-,psa est Jerusalem" terne og Galaterbrevet zivitas refererer nok, tl S. Augustn's De crttøte *..- - De (O* Stad). Erymologen tl Guds Jeru.- salem er,herren er /ter" (Ezehel 48.35, Bbelen, udgaee 1992). ]f. G. Raoas s. 33 ff. Perer Foro: Jens Wllev effet er et eptafum. Og de lange ndhuggede ndskrfter ndcerer, at der kke - som en del af monumentet - kan have været malede ndskrfter, med navne. Notatets d6 er, at denne konges øn kan tolkes på to nveaner) dels et generelt teologsk nveau, der ser mennesket/enhver krsten som 282 en konges Øn, det Gud er kongen, dels på et hstorsk nveau, som sandelg har vst sg åbent for mange hstorske fortolknnger. Denne ny generalserende teologske tolknng notat et på, gammelkendt stof, den fromhed, der er formuleret Den hellge Bernhards baseres skrfter, sær en af hans lgnelse r/ parabler.

4 hvoraf en afskrft fndes et berømt håndskrft, Valdemørs lordebog, med tlknytnng tl både det danske kongehus og et dansk cstercenserkloster.o Denne lgnelse har ttlen: De f.lo regs ("Om den fangne konges Øn") og er en sndrg kombnaton af to bbelske narratver, dels Uddrvelsen af Paradset (lmos.), dels lgnelsen om Den fortabte Søn (Luk. 15.L1-32). I argumentatonen ndgår yderlgere belæg på, Bernhards tolknng af "Det hmmelske Jerusalem.., jf. releffets øverste ndskrft. Mne to notater tager udgangspunkt undren over, hvad man tager med, og hvad kke, dokumenterende værker? Og dermed over, captrsaro hvad en søgeprofl fastlagt før den forudgående research tl sådanne værker kan opfange (jf. Stagl s. 90ff.). Mt ræsonnement btg dette er, at det afgørende for vor forhåndsnteresse for den slags emner, der har sne natonalromantske rødder hos Herder og Grundtvg, andre tl fordel også tendensen emte-j ægerness optegnelser og dverse skønånders ekfrase t (jf.ndf.) om end kke vedr. dette sammenhænge prorteres anderledes, for receptonen. Det vser ford den umddelbare og konkrete sammenhæng med det navngvne - n casu de,rmuseale.. genstande - kke altd kan dokumenteres sagn eller beretnnger. Undertden som v skal se - regstreres de sproglge udtryk dog lekskografske værker. Og ved ldt opfndsomhed kunne man dag gerne dgte passende narratver som dem, man kan man fnde "dannede.. skrbenters lyrske beskrvelser af bldende kunst.s Men heller kke dsse har fundet en lge så (ldt) naturlg plads de dokumente- rende værker. De hører åbenbart tl ordbøgerne og ltteraturhstoren, hvor analoger og metafo rer har en anden status. Men ordhstorerne kan vse, at lgheder kunne konstateres.e Hvs v antage r, at konstaterede lghederlo på vrkelgheds- eller sprognveau ofte er btggrund for narratver - og kke omvendt, kan det være nteressant - ud fra sprogbrugen - at sktsere nogle deer netop vedr. kathov eddørerl. De kommer nu, knyttet tl potentelle forfattere tll narratver, som bare kke fndes. Kort sagt, at vden om recepton er lge så nteressant som hypoteser om produkton, når tradtonen Dette notat gælder ordet (appellatvet) kat(te)hoved som ndgår navnet (propret) "Kathoveddørerl<<. Navnet fndes belagt fra 1549 for- det gælder folkets tanker om monumenters funkton og betydntg. Man må blot vde, men:,tkatte Hod Daar.r. Man kan læse en passage Danmarks Krker hvad man taler om. at navnet "kathoved" allerede var brugt Men undertegnede har endnu kke kunnet fnde nogen mddelalderlg omtale af det utvvlsomt mddelalderlge beslag. Tl gengæld har man bakket den gamle 'tolknng op ved et nyt kunstv ærk: Den fornyede dør fra 1904 r "kathoved døren* har udover monument. Kathoveddøren således, 2. Køttespor Om na,vne og narratver Navne er også en del af sproget: Selv om de henvser tl/udpeger noget bestemt,u kan de undertden også tolkes lgesom andre ord. Det kan sær stednavneforskere tale med off, hvad mddelalderen.tl det orgnale gamle kattehoved nogle nye bron- zereleffer støbt efter modeller af Anne Mara cepton.t Carl Nelse n. DK s. 464b: "Indgangens betegnelse har kunstneren markeret med fem små Det lekskografske materale kan som proprer betragtet have svagere bevsk raft, række". enten de dskuterer ordenes oprndelse eller re- sovende kattehoveder den nederste fyldngs- 283

5 Inden v går vdere med overvejelser over navnet, må nævnes flg. mere jordnære fortolknng - uden relaton tl folkesj æien. Derfor flg. llle caveat, som jrg forhåbentlg kke er Fg. 2. Dørbeslaget, der sb,al bøve gvet navn tl døren, det løaen er tolket som en bøt, og dragerne som mus) lf. Terpøger's nl.rratv om årsagen tl en donatonen. Foto: Jens Wllev den første, der kommer med: Tradtonen deler det treleddede navn kathovedd Øren to: som kathoved - døren og kke som kat hovedd Øren. Den sdste mulghed kræver en komm entar. Det fremgår af DK's bygnngshstorske oversgt,l3 at døren søndre korsarm, altså kathov eddøren, peroder må have været krkens hovedndgang. Først sent står krkens vestende, tårn(e) og porøi færdg. Og der kan så på et tdspunkt.være opstået behov for at dfferentere sproglgt mellem de to ndgange. Denne sproglge dfferenterng kan meget forståelgt have været skabt folkemunde., hvor ordet kat - modsætnng tl ordetløve - ofte har en nedsættende betydnng.lo Men, hvorfor skulle den fne dør med de to releffer dog kke nyde respekt, som Iøven gør, r modsætnng tl katten?: Løven har - også på beslaget (fg. 2) sn manke, som ngen almndelge katte har. Og Løven, dyrenes kong e, -var mg bekendt ældre tder kke klassfceret som en kat.1t Jeg går nu ud fra ordet,rkattehoved" og vl for- søgsvs præsentere en række kattespor, der hver tl katt edøren: Folklorsten Flvordan blver en Iøve tl en kat? DK anlægger sær kunne føre et folklorstsk synspunkt, fnder det nteressant, at der er tale om et kattehoved og refererer Terpagers formdlng fra 1736 af ætologen om katten og musene, uden at acceptere den. stetsstudentens.tu Og de er helt forskellge. t antyder med en brander (vel ndrekte henvsnng tl rng.r), at ordet kathoved lgger bedre munden end ordet løvehoved. Dette det Becket tl Soldatens, messe- drengens fra latnskolen, låsesmedens og unver- Soldaten Det er kke svært at fnde nteressant materale t ordbøserne. ODS X 1928 sp. 217 har opslagsordet,kattehoved" og henvser tl "Kartove<< ODS X sp. 1,32, en llle mort6r tl saluterng, navnet va ms- dannet efter talensk >quart ana<< gennem tolknngen af det nævnte beslag (jf. ovf.). Man har åbenbart manglet spor af bjæider tl at Iægge om kattens hals,t' ogderfor fundet på en tysk/hollandsk. Kalkar O.II sp. 488b opregner en række ctater på Kartove, hvoraf det ældste første kattespor fører anden hstore. 284 er fra Svensk har et æidre belæg. Man ved. at der fandtes skydevåben med løvemundng.

6 der sklte sg ud fra dem, man kaldte,rslange..,1z et andet dyrenavn. J.g har kke belæg på,, atka- velse af den er omtalt og refereret2r noner med løvehoved bar kathovednavnet. Måske har nogen syntes, at beslaget lgnede mundngen på en kartove med løvehoved (jf. Apoc. 13.2). Måsk e har der stået salutkanoner ved døren en festlg anledntg. Det var) hvad en soldat måske kunne have fundet på, at fortælle! Evt. endda på grundlag af beslaget. tehoved hft. 6 s. 464b). Hvs den gamle forføige,rkartoven<< det tyske, skønt den naturlgvs er velbelagt, men gå drekte efter kattehovedet. Brødrene Grmm har en artkel >>Katzenkopf" den store tyske natonalordbog: Deutscbes Worterbuch, V (1873) p.297, med kke mndre end L0 forskellge be- V vl kke tydnnger.l8betydnngerne 1 (dummk"pfl og (ørefrgen) kunne referere 3 tl messedrenge. Man blot Bjørn Kornerups beskrvelse af dscplenes forhold, sær krketjeneste mddelalderen. Men jeg ved kke om dscplene passerede læse netop gennem Lndegården og Kathovedd Øren på vej tl deres altertjeneste. Det er kke svært at forestlle sg, at der kunne yære brug for et skældsord eller et par flade tl mere urolge eller forsnkede knægte.ie Det var) hvad en dscpel katedralskolen måske kunne have fundet p at fortælle. lås havde et kat- - den fndes måske endnu på et loft? -, kunne en håndværker måske have spundet en ende" over det, eller en krk eværge med sans for skkerhed. (J n o er s t e t s s t u d e n te n V mangler endnu et ordbogsopslag og slår op Messedrengen DK (Rbe, nogle græske ordbøger under "Kat'hodos.. (hodos _ "vej", kathå _,rned.., anå -,rop").t' Mange moderne mennesker ved, at et batter har to poler, en anode ("vejen op") og en katode ("vejen ned"). De angver el-strømmens bevægelse. Fø r batterernes td talte man også om veje og op og ned, jf. tympanons korsnedtagelse, ob trekantreleffets nåde, der strømmer ned tl de enfoldge masser, som så rejser op mod Guds Bjerg og det hmmelske Jerusal em.'o Men hvem kunne fnde på at benytte sådanne græske gloser om en ndgang tl sdeskbet? Hvs v befnder os reformatonstdens Rbe, er det kke svært at pege på, 6n.2t Den senere rbebskop Peder Hegelund, hvs optegnelser, latn og dansk, ndskyder græske gloser, netop på baggrund af en græcserende begejstrng, både for sjov og aivor,zu han som skoledreng eller ung student kunne have fundet på, snarere end som bsp, hvs han benyttede dørensom genvej fra bspegården. Låsesmeden Ad 6 hos Grmm. Denne betydntg kunne måske også forbndes med døren, kke Iøvebeslaget, men selve døriåsen: 'rene art alter vorlegeschlosser, welche enschlezen ohne der regel herauskomt; bohm: nur dasz kocka katze." Jf. ODS XV[, sp "rgel" betydn. 3 "Rgelen blver først smedet med st Floved, gjort jevn med Faldet, og sat fast tl Laaseblkket, for at bestemme Punkterne tl Angrebet for Nøg1en...20 Det er kke den gamle lås, der nu sdder den ny dør, men en beskr- De mange kattespor Det eneste katteord, der kke med sandsynlghed beror på en msforståelse, pe blede- eller 'sprognveau, er det med reservedøren. Ellers må v sge, at for moderne mennesker er en løve et katt edyr, og en llle drage kan da godt lgne en mus. En kanon med løvehoved kunne forstås som et,rkattehoved.., ford de professonelle kalder det en,kartove<<. Det lyder næsten lge sådan, så de mndre professonelle reanaly- serer" det, de hører, som "kat-hode.., og det 285

7 ka'l - Talemåde (tt den der sger: c løb træ.sgo mæ,'u. h,cw.l6): tkø'd,thcu). æ guta ø 3 Aflrykfra Peter Skautup: Et Hardsysselmå, Ordfon,d, afsnt 235:,Hue ogglemrneo. Noteme lyder: 15) ho" kke høe (NH: huske). 16),kattehoaeo er god at hppe træsko med. leg (NHjforklarer:,lappeo : reparere, kg,ltoyal (om hoztdyrs) sænes ander klarnper på træsko 0f. Felbo.). t mn QVtt) fynske barndom bugte o gumm fra bldæk. Kattehove må være meget lydløse. Katten har en let gang på jorden, jf, note 30. Ftg. styrer så, hvad de ser. Det ene bllede og ord kan vrke som katalysator for de andre. Den samme forskydnng, reanalyse, af noget uforståelgt kunne man have [å,et ud af det græske,'kat'hodos... En sammenhæng mellem katte- tolknng af den type, der var så udbredt mddelalderen (jf. ndf.), med metaforkken omkrng "kongesønnen<< som et sammenlgnngspunkt (tertum comparatons), mellem de to dskurser, den verdslge og den krstelg.. hoved og øretæver eller udskældnng af drenge foruds ætter tysk jargon kendt Danmark på rette tdspunkt, og vlle kke have noger med beslaget eller klasssk lærdom at gøre.28 Der er meget mere at sge,2e fx om reelle mu- Man har undret sg ove r, at en verdslg begvenhed, skønt afgørende på rgsnv eav) kunne få plads over en ndgangsd ør ttl en kat edral.tt Det ny, jeg vl brnge på bane, vedrører som nævnt en krstelge tolknng, som en lgevær- vl slutte med er eksempel, dg og parallel mulghed nden for den mddelalderlge tolknngsprakss - tl den krkepoltske og personal-hstorsk/dynasrske, seplager, men jeg der kun har sn rod de lokale sprog: "A katt håw" det hel, ua katt håw'et" ("jeg kan kke huske det"), som jyderne sger, og fortsæt ter, når de får den slags svar: >>Kattehove tl at lappe træsko med...3o En vts, tl at sroppe huller vore forklarnger med. Så vdt resultatet af nogle opslag gængse sproglge hån dbøger (fg. :). der har afsat sg de fleste spor dskussonerne. Man har refereret tl krkepoltske forhold, regnum / sacerdotum-konflkten (Rs 1977) og korsto gsprop agandaen (Kolstrup/Markur). O g Krstelg vs. verdslg tolknng Denne spændng tolknngen af trekantreleffet er kke mndst fremkaldt af dskussonen man har ofte sat releffets jordske fgurer forbndelse med hstorske personer fra samtden, kke mndst den unge Valdem ar, der sad fangenskab med sn far Valdemar Sejr." Men senesr er også Kong Valdemars søn med Bereng arra Kong Chrstoffer I. (død 1,259) reaktualseret. Han lgger begravet krken,33 hvad den unge Valdemar kke gør. om dentfkatonen af den unge mand med den runde, korsmærkede hue. Dvs. ham der ses under det kronede par (blot hans forældre, el- Derfor er tolknngen af kongesønnen central. Og her kommer jrg så nd. Folkedgtnngen kender tl kongesønnen, som den gene- ler faktsk royale forældre?) og den rronende ralserede unge mand.3a Guddom med Mara (angvelgt efter ndskrften) ved sn sde.jeg vl kke afvse eller blande mg de hstorske dentfkatonsfo rsøg, men Crøfte mulgheden af en ntenderet flertydg V skal også her se på det generalserede menneske, men overfor Gud, som Kongen. 3. KongesØnnen som metafor 286 Og hvor fnder v en samtdg klde rl dette synspunkt? F,eks. hos Bernhard af Clarvaux,

8 - :.-..e'i Fg. 4, Kongesønnen, dos. den unge mand med hue eller hjelm. Bemærk sær de to kors, denfastholdte oprahte arm m.p. Korset skal forsone jøderne (gamle pagt) og de krstne (ny pagr, rt note 43 og honflkten mellem de to brødre lgnelsen om,den fortabte søno. Foto: Jens Wlleo ' og efte rf.øigere, bruge n af kongesønsme :'afo' ren og tolknngen af Det hmmelske Jerusalem. Den hellge Bernhard af Clarvaux ( ) spllede som bekendt en stor rolle kr- kepoltsk bl.a som korstogsprædkant med adresse tl konger og adelge." Men her skal argumentatonen koncentreres om en parallel rent krstelg tolknng ud fra en anden sde af Bernhard, der stod for en vsonær krsten287

9 dom,'6 Mara-dyrkels," og kke mndsr en enfoldg teolog modsætnng rl Abelards ntellektualstske,t' jf. bjergprædkenens salgprsnngen af de fattge ånden på trekantreleffets ene sde,3e der korresponderer med opstgnngen tl Gudr bjerg, som er rema ndskrften på den modsatte sde.ao Men først en kort komm entar tl trek antreleffet som en apokalyptsk fremstllng. Man har utvvlsomt med rette oftest læst trekantreleffet på bass af Apocalypsens kap. 2..' Men releffet mangler de velkendte velsgnelser (Vbnte benedct...) og forbandelser (Ite maledct...), hvad enten v tager dem fra Apoc. ktp. 2L eller andetsteds. Den velsgnelse, der faktsk fndes ndskrevet releffer er salgprsnngen af de fattge ånden, taget fra bjergprædkenen. Og releffethar ngen negatv parai\el, vedr. de kke-salge. V fnder heller kke spor af de 24 æidste, med mndre de mod sædvane kunne være markeret ved releffets mange Der er kke tale om en almndelg apokalyptsk fremstllng, nden for det vara- hoveder. tonsm Ønster v kend er fra tden omkr. I2OO.41 Tl gengæid er der tlføjelser (jf. ndf. fx om de små kors, der rækkes mellem personerne, samt en række markerede hoveder folkemængden). De ka n dlhøre en ntenderer parallel poltserende tolknn g af releffet, som jeg kke dybe mg her, skønt Bernhards vl for høj værker rakte hånds fre fngre (jf. Johannes evangelet 10.25:,,ngen skal rve dem ud af mn hånd" (fg. +). Det hmmelske Jerusalem Det hmmelske Jerusalem er kun tl stede som en ndskrft, der dog markerer en llle del af den trekantede blledfl ade, hvor det hmmelske Jerusalem kunne have været. Men det blev ved ndskrften crvrtas HTERVSALEM. Det hmmelske Jerusalem omtales flere steder Bbelen. I vor sammenhæng skal det forsrås forbndelse med den ene af ndskrfterne: Kom, lad os stge op på Guds Bjerg (Vente ascendamus ad montem de). Dette passer med flere bbelsteder, som fx salme 23., som Bernhard en prædken om opstandelmen det mest relevante, ud fra Bernhards skrfte r, er vst hdtl unævnt vor forbndelse, nemlg Galaterbrevet ,05 hvor forskellen mellem det jordske og det hmmelske Jerusakommenterer sen,oo lem fremstlles, som forskellen mellem trælkvnden Hagars barn, Ismael, ob hustruens, dvs. Saras, Isak (jf. de to sønner lgnelsen, Lucas 15.11ff.), og som forskellen mellem det gamle og den ry pagt. Hvor GT betegn er trældom ved arv) men NT frhed ved etiøfte.a6 I et brev tl bskop Alexander af Lncoln (Epst. 64, Bd. 2 s ) kommenrerer Bernhard dette sted. Brevet tl bskoppen hand- grad også kunne belyse poltske emner, off ler om en ung mand Phlppus, der var på rejse end kke lokale danske. Det jeg vl henlede opmærksomheden på, er tl (det jordske) altså den bernhardnske fromhed. Bernhard opfattede klosterlvet som en begyndelse på lvet evghe den.a2 Og han benyttede meraforen en lgnelse, komb nereta3 af GT's beretnrg om Uddrvelsen af Paradset, "kongesønnen<< og NT's lgnelse om Den fortabte Søn, der tl slut vender hjem og modtages som hædersgæsr - det hmmelske Jerusale ff, må v tro, - af,rfaderen.., der på releffet holder fast om hans op288 Jerusalem, men som på vejen gør en afstkker tl Clarvaux. Og her foretrækker han at blve. Overfor bskoppen, som åbenbart har sendt Phlppus på plgrmsrejsen, argumenterer Bernhard for, ar Phlppus nu Clarvaux - faktsk har nået st måi. Clarvaux er nemlg (det hmmelske) Jerusalem:,Et s vults scre, CIara Valls esr. Ipsa esr Jerusalem vaux. Det er Jerusalem).o' Det er Phlppus under den ny pagt - fr tl at vælge.o8

10 Bernhard dentfcerer lvet klostre med (begyndelsen tl) lvet det hmmelske Jerusalem.oe Han taler her kke om krken, men om klostret.so Men det kan åbenbart også gælde lvet krken - dvs. uden for de monastske crkler. Ursula Mendetl fremlægger en velkendt tankerække, som kunne have været møntet pe Kathoveddøren: Krken er Guds hus, og porten ndgangen tl det.tt Guds Hus er som det hmmelske Jerusaleff, og Krstus er porten dertl (Johs. 10.9). FIun erkender, at dsse bogstavelge dentfkatoner kke uden vdere hører tl krkens dogmer, men fremhæver, at den var udbredt mddelalderen. Sagen dskuteres af Gnther Bandmann (1951) r afsnttet om "De Auffassung des Krchengebåudes als Hmmelsstadt m Mttelalter., og han konkluderer efter at have sat lghedstegn mellem ecclesa som menghed og som bygnng: "de Frage darf bejaend beantwortet werden. Von Eusebus an fnden wr schrftlche Quellen, dass das Krchengebåude, de ecclesa, den Gottesstaat darstelle". Et lgnende synspunktt' kan fndes hos Barbara Demltg (1997) med flere henvsnnger tl nyere analyser, der lgger b^g hendes uddybnng af emnet ved at sam- menholde med den krkelge bod askeonsdag, som den d^ghvor syndere fremstlles og får deres bod forkyndt og den flg. skærtorsdag for konstaterng af dens opfyldelse og synderens genndførelse krken.to Jf. den sproglgt begrundede hypotese ovf. om afstraffelse af mes- NT (Luk ,-32).5? I^, hvorfor det hmmelske Jerusalem (jf. Apocalypsen 22.5, hvor de salge >>regnabunt n sæculo sæculorum..), som er tlstede Ø-verst trekantreleffet, dog kun sproglgt for m af en ndskrft jf. ovf. Bernhards værker er netop (g.r)udgvet med tysk paralleltekst.t8 Parablerne fndes IV (s. 806ff.) med en fortrnlg ndlednng (s ), der også kommenterer denne metafork, der har velken dte paralleller den høvske dgtnng fx Roman de la Rose.Parablen De flo regs captvato, begynder således mn oversættelse af den latnske tekst. s. 261,: 'ren rg og mægtg konge, den almægtge Gud, gjorde det menneske, han havde skabt, tl sn søn. Som tl et elsket barn sendte han tl ham loven og profeterne som opdragere...t' Senere gk det ham lde:,rden tåbelge dreng begyndte at strejfe omkrng, over overmodets bjerge, gennem nysgerrghedens dale, over selvrådghedens marker, gennem tøjlesløshedens skove, gernem den kø- delge lysts sumpe og gennem den verdslge sorgs floder". Han endte fangenskab, hvor han måtte udføre alskens nedværdgende arbe jd", men Gud sendte sne hjælpere (dyd.t), der fk ham ttl at udbryde de kendte ord fra Lucas Is.Lgff. og angre sne vldfarelser. Med størst styrke greb nu Guds medherskernde (consortem regn su, Cartatem) Kærlgheden nd, befrede konge- kendte (dobbelttydge) ord fra lgnelsen om Kongesønnen Nu tl tl sønnen og tog ham med tl fædrenehjemmet, hvor Gud som faderen modtog ham, jf. de vel- sedrengene ved denne krkedør. konges Ønnen Bernhard tabte Søn kke ynder sne prædkener, og kke mndst sne lgnelser at anvende metaforen konges Ønnenrtt om mennesket,,rkongens søn<<) dvs. "Guds barn.., der efter syndefaldet uddrves af hjemmet,56 paradset, men - efter mange trængsler og frstelser "verden.., vender hjem tl Gud som Den for- den fortabte søn (Latnsk tekst. s. 266): : "hc flus meus mortuus erat, et revxt.. (Denne mn søn var død, og han levede).. Hvs v betragter de to små kors, som 6t kors på vej mellem to postoner, er spøresmålet, om korset er på, vej op eller ned. Tankegangen de cterede tekster pege r på, at vejen er ned (kathå) 289

11 og kke op (anå )f. ovf.), som vlle støtte en verdslg tolknng. Problemet er, om den oprakte arm ttlhører den jordske konge eller kongesønnen (se fg. 3 ovf.). Flvs korset rækkes fra Guddommen tl Mara og fra hende tl "kongesønnen.., kan det være udtryk for kærlgheden (som Consors formdler), og de markerede hoveder folkemængden kan være dyderne.60 Armens drejnng og de manglende navne fremmer flertydgheden og mulgheden for parallelle tolknnger. Så korstogstanken og dynastske dentfkatoner er stadg mulg.. Ttlerne på Bernhards parabler er t øvrgt sgende: I Om konges Ønnen (D. flo regs captvato). II Om kampen mellem de to konger. III Om specalster at fremlægge overbevsend e belæg, kan tolknnger, der refererer tl verdslg hstore, forklares alene som hypoteser om recep- ton og kke hypoteser om produkton. Men en kombnato n af krstelg og verdslg er også mulg jf. ndf. Pragtaskesen Tl trods for at Bernhard ofte ene og asketske pol sættes som den strden om blleder og udsmyknng af krker og klostre (.t af hans konfrontatonspunkter med benedktnerne og Suger St. Denr),ut synes jeg kke man kan afstå fra at overveje at Iægge en bernhardnsk metafork, udtrykt en parabel (mennesket ken, som var fanget Ægypten. V Om de tre konged Øtre. VI Om etopernden, som kongesønnen hjemførte som brud. VII Om de otte salgprsnnger. VIII Om kongen og hans el- som konges Øn, og klostret/krken som det hmmelske Jerusalem), tl grund for en mulg parallel krstelg tolknng af releffets blleder. Flerunder er parablen om salgprsnngerne også relevant, )f. ndskrften (heraldsk højre) skede tjener. om de enfoldge (bevægelsen ned). Den ene af dsse parabler: Vom Kongssohn / pår latn: De Flo Regs Cøptvaro fndes også overleveret et håndsk rtft fra Sorø: Kong Valdemars Jordebog.ut Så nogen Danm ark har nok kendt den. Dette blandngshåndskrft, (hvoraf dele som tekster, off end kke som ske pragtaskese, der dog snarere skal forstås som en afst andtagen fra bllede r, der kke har et (korrekt) monastsk/sprtuelt ndhold,66 kunne støttes af en hypotese om en ntenderet kombnatonen med andre tolknngsmulghe- konges Ønnen, der sad på en hest. IV Om kr- skrevne, dateres tl 1231) refererer ved st ndhold både tl kongehuset (jordebogen) og tl cstercenserordenen (Sorø). En relaton tl cstercenserne gver også Bskop Stephanus Rbe ( ), der var forhenværende abbed cstercenserklosteret Herrdsvad. 62 Men hverken denn e parabel63 eller de andre slv, kan hver for sg bruges som en >>nøgle" der lge netop og restløst forklarer det overrakte kors eller releffets andre hoveder, som det fremst år den bestemte konfguraton af guddommelge og unavngvne personer, v ser på releffet.64 Hermed er kke sagt, at der kke an- dre af Bernhards tekster kan fndes krstelge belæg også for dem. Idet omfang det vl lykkes 290 Afvgelsen fra den (tradtonens) bernhardn- der, som. fremgå r af samtdshstorske forhold og begvenheder. Flerrydgbeden De mange (fre) tolknngsnveauer, frspandet/ quadrgaen, var udbredt mddelalderen, sær vedrørende bbelske tekst er.u' Og det var kke enhver gvet at udlæsge en dybere forståelse, således at den passede nd de herskende teologske abstraktoner. I vort tlfæld e er an' tagelgt hvert fald den bogstavelge/hstorske og den anagogske (der løfter opad og omf atter det eskatologske) tl stede, men der er også spor af de andre, hvs v ndd rager parablerne, der omfatter både den allegorske og den tro-

12 pologske (moralske), således også tl det krkepoltske og dynastske. Jeg har lagt megen vægt på, at fnde en generel tolknng, hvor releffets budskab om Guds barmhjertghed mod syndere gælder 'enhver<<, som konges Ønnen så repræsente rer) som Guds barn. Og dette er mt egentlge ærnde med dette llle bdrag ttl analysen af trekantreleffet. Men dette, altså mn nssteren på dette nveau, forhndrer kke, at releffets kongesøn både produkton og recepton, men under alle omstændgheder recepton - også kan tolkes ad hoc og få sat et navn på fra andre syndere, hvad enten det gælder den unge Valdemar, Chrstoffer eller en helt tredje, måske en gejstlg person. J.g gver bolden vdere, og anbefaler sporet fra Bernhard for så vdt angår en mere generel krs- telg tolknng. nnger der evt. foruds ætter andre. Her må man sætte en grænse, men hvad kathoveddøren angår, er man vst allerede nået ret langt, så hvorfor kke et skrdt vdere?. J.g er specelt spændt på, om man kan fnde bodsfunktonen ved krked Øren belagt Rbe ud over det svage ndcum, som referencen tl messedrengene stller tl rådghed. Det er vgtgt også at nddrage forståelge, men problematske, tolknnger - som her - påt både de mere sofstkerede (Hegelund og Bernhard) og de mndre sofstkerede nveauer, ud fra den hverdag og det sprog, folk kendte. Det gælder måske både kathovednavnet og den unge mand med den runde hue. Og det er så den fælles ponte overfor forsknngstradtonen. Også andre sammenhænge er der sjældent kun 6n årsag tl begvenheder, tekster, blleder og navne. 4. Afrundng De to notate r er meget forskellge, og en fælles ponte må blve ret vag og ldet spektakulær. J.g har begge tlfælde peget på spændngen mellem det folkelge og det mere avancerede tolknngsnveau. Og derpå vst, hvorledes nogle tager udgangspunkt den verdslge hsto- re, dokumenterbar eller udokumenterbar, nogle går ud fra lghed mellem blleder, og andre som jeg selv - supplerer med blleder sprog og tekster. Man kan nok dskutere - ad nfntu m (" h ønen o g ægget<<-p aradoks et), hvad der her komm er først, den hstorske begven- hed/person, blleddannelsen eller narratvet? Et skarpt skel mellem produkton og recepton er endda kke altd at anbefale, vekselvrknng forekommer også. Man kan overveje, hvorledes såvel kathovednavnet som trekantreleff ethar kunnet fungere med forskellg (fornuftg) betydnng for personer, med forskellg baggrund, og hvlke betyd- Noter l.jf.jensen 1996 og Erslev I referar af forskellge varanter af sagnene DK Rbe 1.-2,s. B1a-b. De gver ngen rmelge forklarnger pe overgangen fra kat tl \øve. Men sagn kan også rumme en kerne af sandhed: at donatonen skyldes taknemlghed for et effekt wt/hurtgt stop for museplage. Illustraton, DK s Klder: regstreret af Jacob Helms t870 s. 37 note 1. Desværre er orgnal-dokumentet, en perm / på Rbes By'r ældste skattebog gået tabt efter en restaurerng af håndskrftet f. brev fra Landsarkvet Vborg af 2.If.det udførlge sgn. A. Øsr.ergaard Schultz. I Terpager 1736,Iæses s.302: "... dctur Kathoved-Dør, fels capts janua, de qua nfra.". Ibd. s. 304: (blledtekst):, Gmpl "Janua Cathedrals Rpenss, vulgo Kathovet-Dør,,.. Ibd. s. 353 ff. Referat på latn om sagnet om katten og musene (skønt det er drager). Beckett 1905 fnder Samlnger s. 436 ff. en mulg forklarn gpå, at der fndes et dørbeslag med løvehoved omgvet af drager. FIan refererer tl Davds Salme 9I.L3, hvor \øve og drage dog sdestlles som dyr, Herren træder på. Hans hentydnng tl tympanons korsnedtagelse forekommer ret søgt. Beckett undrer sg med rette over Terpagers stllngtagen tl sagnene s. 44I. Beckett vurderer s.447 belægget for navnet "kath oveddøren": "Allerede L549 kan 29r

13 betegnelsen,rkathoveddøren<( (Katte hode daar) paavses, men heraf tør mafl dog ngenlunde slutte, at Fortællngen dengang alleredevar knyttet tl Releffet, man kan end kke slutte, at man allerede dengang havde ms- forstået Releffets Hovedfremstllng, th Ordet "Kathoveddør" falder lettere paa Tungen og lyder bedre og fyndgere end den rgtgere Betegnelse "Løvehoveddør,,. Beckett fandt afskllge folklorstske paralleller tl musesagnet, nteressantest forbndelse med bygger. Deraf hans hypotese om sammenhæng med opførelsen 4. af korsgangen Lndegården. denne tekst og Bernhard er mn ndgang tl problemet, skyldes at jeg allerede 1980'erne blev opmærksom på den (Haastrup 1987), og naturlgvs at netop den er en af de få Bernhard-tekster overleveret et dansk håndskrft. Teksten er altså kke udvalgt af en At netop ekspert 1lOO-tallets teolog og fromhedslv, selv om jeg har studeret og bdraget tl et værk, der tager dette emne op forbndelse med Anders Sunesens Hexadmeron (Haastrup 1985c). Jeg afstår derfor fra at brnge en oversgt over klansmen og dskussonen om "Guds Rget" som dentsk med krken som nsttuton, krkebygnngerne eller blot den krstne menghed. Jf. Perer!983 og Elder 1983 og blledtekst tl fg. 1 ovf. Ovst. benyttet, da jegfor sent blev opmærksom på Aagaard red.: Det ny Jerusalem, belagte mange håndbøger Spørgsmålene er vel- s.jf. YaIlø tb6i/79 erg t998 S 73 ff. 6. Lausb 7.If. Kousgaard og Dalberg, Stednavneforsknngl-Il, samt et par småforsøg af mne egne Haastrup 1988 om 1åneord og Flaastrup 1985b om klosternavne. B. Som - blandt kunsthstorkere og ltterater med en omtydnng - kaldes ekfraser, f. Haastrup I999a. Se The New Prnceton Encyclopeda of Poetry and Poetcs, ogfor regstrerng af tekster Kranz (1981'-57). Moderne ekfraser er ofte dgte over et bllede, med en personlg og bevdst kke-hstorsk tolknng. Skønt genren er gammel, en typsk >>postmodernstsk foreteelse... Folkelge reanalyser af navne tegner åbenbart et felt mellem de folklorstske narratver og de "dannedes" ekfraser. 9. De sammenlgnngspunkter, der f.ører tl betydnngsskred ved reanalyse behøver kke blot at være lgheder materale, men også blleder sprogbrugen selv. Det er sær træk af den slags, der som supplement skal nddrages her - uden at sætte undersøgelsen på term er fra metaforteorer. Se fx Togeby t993 Bd.I, $45 Met afortyper, s , 10. Som tematseret oglakoff Foucaults teorer om skftende reg- mer og epstemer. Se fx Tbe Cambrdge Companon to Foucault. Jf. krtkken af æiåre etymologsk forsknng og lægevdenskab (homøopaten og Paracelsus). 11. I DK Rbe Amt. hft.i-2, s. BLa skrves flg.: "Det beslag, der f.ra mddelalderen har gvet navn tl Kathoveddøren søndre korsarms gavl, er formet som et løvehoved 292 omsluttet af ftre smådrager og med rng flaben". Rohrtch tgtl/77,8d.2 s. 496 med blleder. 1,3. DK Rbe Amt hft. 3-4 s og s. 237 ff ,4.Førsteleddet "Kat(te)., bruges en række sammensatte udtryk med betydnngen "snyde-... Jf. udtryk fra ODS X tp. 222 som "katte-streg.. ("tttyder / puds"), og,rkatte-sø1v., (uægte sølv, )f. også,katte-guld"). Blandt de mange plantenavne, kan næves,'kattehovedu, dvs. vld stedmoder, se Ordbog over Danmarks Plantenavne L-3,8d. 2 sp. 8t7 og Bd. 3 sp ,. tger var det. Dyrenes konge var vst af sn egen art. Det er skkert undersøgt den bologske faghstore, men kke efterset her. Jf. note 3: Terpaqers overs. 16. Jeg har prøvet en lgnende d6 a{, dog med autentsk dagbogsmateral e fra en dansk hærs marchrute under Napoleonskrgene (offcerer, Præst og menge), f. Flaastrup I9B4 og I9B5a. 17. ODS XX.351, I. Slange Her refereret oversættelse uden klder og daternger. For god ordens skyld: Grmm har kke et lemma: "Lowen-tr.. eller >>-tor<(, men dermod,'lowen-kopf" med reference tl netop dørbeslag. Grmm har 10 betydnnger af Katzen-kopf O) caput fels; 1) skældsord om mennesker (dumm-kopf) eller specelt om hekse (der jo har katte som,rdyr.., jf. "De Katze als Verwandlungsgestalt der Hexe und als Hexenter<, se L. Rohrch 19973/77, sp. 4I9a. Om hekse og heksebrændng Rbe se Degn 1971', s (vedr. 1'590 og 1611) og s optegnelse fra 1620 af byfoged Dtlev Hansen Guldsm ed); 2) kattelort; 3) ørefgen 4) llle kanon (jf. om soldaten ovf.);5) en gammel mønt;6) rgel lås, jf. ndf.); 7) en vnterpære; 8) en æblesort; 9) en kartoffelsort; 10) et stykke træ påt ankertovet. Af nteresse kunne være flg. nrr.: O, der kke behøver kommentar, nr. L og 3, der kunne have at gøre med messedrenge og dscple latnskoien,4 som allerede er nævnt, ob 6.J"g kan kke konstruere en god begrundelse for reference tl hekse, bet. 1". L9. Kornerup!947, s , hvor sparsomme klder suppleres med vden fra andre skoler.se også Kaae L977, og 15. Således som den mankeløse, kattestrbede Kultkkt.X{ 636 Skole og XVII, 81 ff Straffredskap. 20.If. ODS XVII sp. 1025: "Rgel-laas lås med rgel, men uden haandtag, kun tl at lukke med en nøgle,,. Der henvses tl Fagordbogfor snedkere og Opfndelsernes Bog F,d.7. I9I (1,. el.2.udg) 1, Jf.Kalkaro III.566b:,rdørtræ", 2) >>søm<<, "kantnng". "slå", 21.. L6B4 ndsattes en lås - kordørens gamle forsynet med ny stang og nøgle -. Hængslerne forbedre des 1723 med nye >gevtnd.,, lgesom 1ås og nøg\er de føigende år jævnlgt måtte sættes stand. Dørfløen blev kasseret, rrregelu 1) da åbnngen blev tlmuret en ny kathove ddør I1.844 blev der ndsat 22. f. seddel Inst. f. Jysk Sprog og Kultur, t173 Med henv.:,rkattehoved.. bruges om >>et Vends. stykke lern

14 med et frkantet hul mdten, der passer tl langjernets ende.,. 23.N8 at æiårq som moderne dansk, gerne udtaler ordet,'hovedu som "hode", jf. GG anm.i, KalkarO.II.274 fra CPVoc 24."Klatren op<< 1,514 og FelbO. Bd. 1, 653b-5b. og >>strømmen ned.. fndes også den gamle krstelge dagvse (der mddelalderen ofte blev anset for et værk fra Johannes evangelstens hånd), jf. Bruun t965 og Haastrup 1968 med henvsnng tl Dantes Paradrso 32. og 33. sang, og dermed Bernhards bøn: 32.v.I45 og 33.v , og v.49, tl "Jomfru og moder...<(, s. 455 ff Ole Meyer's oversættelse (2000).Jf. Bernhards >>consors"-fgur parablen, der trekantreleffet ved ndskrft er dentfceret som St. Mara. 25.Der. er endog måske en tlfældghed, at jeg kke er faldet over flere med hang tl den slags sprogleg. 26.1f. Kaae 1976 og t Reanalyse, pt et modeord ndenfor sprogvdenskaben, har jeg prøvet - uden at bruge ordet - Haastrup 1987, note 6 og 8., hvor jegførste gang blev opmærksom på problemerne med Kathove ddøren og kongesønnen. Det drejer sg om ætologen tl det gyldne alter Stadl. 28.Det er vanskelgt at etablere forbndelse mellem på den ene sde navnevalg ("kat" fremfor "1øve") og på den anden sde funktonelle forklarnger som hos Beckett, at krkefreden omfattede den, der blot rørte ved dørhåndtaget. Jf. Mende (1981) om "Rechtsfunktonen des Trrnges<< s. 16I-67, spec. s. t62 om "Rngschwur<<, hvoraf to ekspl. fra Norden (Vopnafjordur på Island og Ullensaker ved Oslo). Hun henvser også t "Bocca della vertå" Rom. Dermod synes bodsforklarngerne hos Demlng(1997) mere lovende, jf. note 53. 2g.Handbuch des deutschen Abergløubens IY li07-1t33, Berln I93l-32, dvs. artklen,rkatzrr, men ngen art.,rkatzenkopf". 30. Jf. fg. 3 ovf. med vtsen (der mnder om Kanntverstan) fra Et Hardsysselmå\, l. 103,17. lf. FelbO. Bd.1 (1886) sp. 663a (huge), sp. 668a (huges) og Bd.2 (1894) sp. 111a okattehode", optegnet Darum. Danske Folkemål VII.113 sær meddelelse fra professor Anders Bjerrum. Talemåden bekræftes af oplysnnger fra seddelsam- lngen r Inst. for jysk sprog og kultur. Den bygger vst delvs på fælles klde: Ewald Tang Krstensen. JyF.IX. 185b. H.P. Flansen Optegnelser. Ms. 219 og Skøttegraoeren II. s. 1,26 nr.635. Seddelsamlngen omfatter også en henvsnng tl vor dør Rbe, va Helms jf. ovf. Samlngens belæg er stort set fra 1,880'erne. Men jeg fnder kke sproghstorske argumenter mod, at dette jyske ud- tryk (for "jeg kan kke huske det") eller den vttge brug, Skautrup anfører, kan have været brugt langt tdlgere, altså før Terpager's tolknng af navnet. 31.Hermed søger jeg at mødekomme et krav, som Frederksen stller Frederksen & Gotfredsen 1987, s En anden ndvendng: At en konge kke skulle kunne gennemtvnge opsætn ng af et eptaphum, forekommer mg usandsynlgt, hvs dette er generelt forkyn- troende" holder næppe dende. Foragt for en "enfoldgt hstorsk, jf. om Bernhards poston ovf. Abelard ndf. 32. Moltke DK, Rbe, s. 225 ff. (p.g. af hans ny daterngsmulghed, jf. Beckett s.445). Den unge Valdemar døde kort efter hjemkomsten (1226) ved en vådeskudsulykke (L231). Det var kort efter konens døå barselsseng. Relevans: de små skægløse hoveder under og rundt om "konges Ørrflen<<. 33. Becketts tese genfremsættes død) Roesdahl Kaptel 13 (sygdom og red Per Krstan Madsen (Nat- Mus) foreslår s , at trekantreleffet kan være et eptafum over Chrstoffer den første, der døde Rbe Rygtet sger, at dødsårsagen var forgftet altervn, gvet ham af Arnfast (abbed Ryd cstercenserkloster), der støttede Erlandsen's part jf. ndf. Jeg spørger: Markerer Arnfast sn uskyld ved at medvrke tl releffets teologske udformnng?. I Seres epscoporwm (Gams) for Rbe er kun 6n, nemlg Stefan jf. ovf., markeret som cst(erscenser) den relevante perode. Men bskop Gunner blev som pensonst munk Løgum. Stlstsk - efter Moltke's overvejelser, vlle der næppe være noget vejen for en daterng t1 efter Hypotesen om Chrstoff er støttes af, at han er gravlagt krken (DK Rbe Gravmnder h[t..7 s ), og at hans enke Margrete Sambra, "Sprænghest.,, skænkede den store gave. Chrstoffers gravsten er af blå Tournasten, mens trekantreleffet er af \Øesersandsten (DK Rbe hft s.222). Så der er her kke ndcer for forbndelse. Madsen vl dentfcere den yngre mand med den korsmærkede hue, som Kong Chrstoffer's sjæl. Madsen kalder releffets royale jordske par "de efterladte". Hvs manden er en slægtnng, må det være Chrstoffers far, Valdemar Sejr med Berengara ved sn sde. Dette par agerede næppe den senere konflkt med ærkebsp Erlandsen, der Vejlekonsttutonen 1256 truede med nterdkt, hvs kongen brugte magt mod bsperne. Interdktet kom r 1259, med Erlandsens fængslng, p.g. af vægrtng ved at krone den allerede hyldede (ca. 10årge) Erk tl konge. Yægrngen var måske krkepoltsk, men favorserede Abellnjens tronkrav. 34.1f. Flaastrup I9B7 s.7 ff., hvor jeg kommenterer folkevsen "Kongens Søn af Engelland", DGF 1,57. Mere generelt se Jauss 1,977 samt Stth Thomps on t963 ff. 35. Jf. hans sermo exhortatorus:,de laude novae mltae" dvs. tempelrdderne se Bd.1 s f. tympanonreleffet over Kathove ddøren og Bern' hards vson om (selv) at have taget Krstus ned fra korset, McGure 1982, s. 255 og McGure 199I, jf.også Gullou's roman fra ]f. Krhelekskon f. Norden I, 272b og Trekantsreleffets ko mp leks : h m meldro n-n rng/ Mar ra-/ E ccles a (NB ku n Sct. Mara betegnet ved ndskrft), taget som dentsk med >sponsam ornatam vro suo<< Johs. Apoc.2I.2. Og "Muler amcta sole.. Apoc. t2.i. Jf. "mater nostra<( brevet ndf. 38.Jf. \Tnklers kommentar Bernhardudgaven 8d.10. s. 293

15 202: "Bernhardbezechnet dese Thesen (dvs. Abelards) als Håresen zu deren Feststellung das gewohnlche Glaubenswssen reche". Jf. Gtnzburg 1999 s.24 ff med redegørelse for holdnnger tl Romerbrevet 1, Beat pauperes sprtu quonam (zzzzzz fejl for regnum) de possdebts. Teksten er kke helt dentsk med Matthæus 5.3. En nteressant afvgelse lyset af Galaterbrevets tekst: arv vs. Iøfte. 40. E asa tas 2.3, Mkas 4.2, Ezekel Se Klen Jf. mange PR-prægede navne på hans cstercenserklostre, der ofte peger på denne d6: fx Locus De, Casa De, Portus Saluts, Ascende Coelum. Jf. Haastrup 1985b,. med henv. tl Cottneau t Parablens kombnaton af Gamle og Ny Testamente, repræsenteret ved henholdsvs uddrvelsen af Parads og modtagelsen af den fortabte søn) peger på en forenngen a{ jøder og krstne, men også af den gamle og den nye pagt ved korset, som det er udtrykt klart Paulus brev tl Efese rne , spec. vers :Han (dvs. Jesus) satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for sg at skabe et nyt menneske af de to / og så,ledes stfte fred og for ved kors et at forsone dem begge med Gud et legeme, ob dermed dræbte han tjendskabet. Vulg.v.16: et reconclet ambos n uno corpore, Deo per crucem, nterfcens nmctas n semetpso. 44,In Ascensone sermo 4: Bd.VIII, 357 Yente ascendamus n montem domn : Hc ( ps.23) est gtur Mons Domus Domn præparatus n vertce montum etc. 45. Men let at fnde va regstre \Ønklers udgave Bbelen 1992: 'rder står skrevet, at Abraham fk to sønner, 6n med trælkvnden og 6n med den fre kvnde. Sønnen med trælkvnden blev født efter naturens orden, men sønnen med den fre kvnde ved et løfte. Det skal forstås blledlgt. Dsse kvnder er nemlg to pagter. Den ene kommer fra bjerget Snaj, hun føder børn tl trældom og det er Hagar. r'hagar.. betegner bjerget Snaj Araben og svarer tl det nuværende Jerusalem, for det lever trældom med sne børn. Men det hmmelske Jerusalem er frt, og det er vor moder, der står jo skrevet... Men Ibrødre, er børn kraft af etløfte, lgesom Isak". non curosus tantum spectator, sed devotus habtator et cvs conscrptus Ierusalem, non autem terrenae huus, cu Arabae mons Sna conjunctus est, quae servt cum fls sus, sed lberae llus, quae est sursum mater nostra. Et s vults scre, Clara Valls est. Ipsa est Ierusalem, e quae n coels est, tota ments devotone, et conversatons mtatone, et cognatone quadam sprtus socata. Haec reques eus, scut pse promttt, n saeculum saecul: elgt eam n habtatonem sb, quod apud eam st, ets nondum vso, certe expectato verae pacs, llus utque de qua dctur: Pax De quae exsuperat omnem sensum". Jf. s. 98 Gatt Perer ed Lgnende tanker fndes Sermo nr. 6In Ascensone, 47. rrfactus est ergo 294 Vnkler bd. B, s , Sermo 19, op.ct. Bd.9. s.34649, Sermo 22, op.ct. Bd.9. s Og sn kommentar tl Højsangen, Patrollat 183.C.1045: 'rputo enm hoc loco prophetam Jerusalem desgnasse llos, qu n hoc saeculo vtam ducunt relgosam, mo- llus Jerusalem conversatone honesta et ordnata pro vrbus mtantbus". Ct. efter Gatt Perer 1983 s Ikke efterset den ny udg. Jf. også vedr. Geness : Da Jakob vågnede (NH: efter stgedrømmen) sagde han:,rherren er sandhed på dette sted, og jeg vdste det kke". Og han blev grebet af frygt og sagde:,rhvor er dette sted frygtndgydende! Dette er jo selve Guds hus, det er hmmelens port<<. NB Over ndgangen tl Hørnng Krke fndes en ndskrft fra 1726 ',Flvor hellg er denne sted, her er + kke andet end (: selve, NH) Guds huus og hmmelens port". Jf. note 42 og etymologen tl ordet "krke.., et tllægsord tl ordet ukyros " (herre/gud). 4g.Bernhard kunne værelarge på krkens vegne. Han formulerede et løfte om aflad tl korsf arere, så dens udstræknng kunne msforstås, jf. Paulus 2000 s. 136 ff med noter. 50. Hvs v her vl støtte os tl netop Bernhard's tekst, må man gang med at fnde klostergvne noblteter tl en dentfkaton med releffets unge mand. Det må vente tl en anden gang. 51. Mende 1983, s. 1,6-17 ( begyndelsen af st afsnt om res supernae,'der Bldnhalt.., s. I6a-I6b). 52. Netop releffets trekantede form kunne mnde om gavlen på et krkeskb og jo et bjerg. 53. Demlng s. 326d: legal sgnfcance of the church "The portal n the Mddle Ages also explans the pentental walk of Ramund VI, whch was mentoned earler. The publc rte of repentance took place by the church portal as t was also a judcal act and comprsed the punshment and reconclaton of the snner. Accordng to the rules of the rte of repentance those snners upon whom the punshment had been lad were drven out of the church on Ash \Øednesday, just as Adam were drven out of Paradse... (NB første onsdag efter fastelavnssøndrg). The parallels drawn between the snners and Adam explans why Raymond was requred to go to the portal naked t was not ust a queston of publcly humlatng hm, but of llustratng hs connecton wth Adam. 54. "Thursday. The snners had to come to the church portal, where the prest would take them by the rght hand and lead them back to the church. Ths act llust rated the reconclaton of the snners wth the church, and ther readmttance to the communty of the fathful... Jf. Krkehst. Leks. f. Norden 3 (191,I), s. 668b ff. om askeonsdag, som den dag hvor syndere fremstlles og får deres bod forkyndt og den flg. skærtorsdag for konstaterng af dens opfyldelse og synderens genndføre\se r krken. 4. Laterankoncl (L215) fastslog, at alle krstne skærtorsdag skulle deltage eucharsten, jf. J. Galldn

16 Kultleks 2 s. IB vl kende metaforen, stadg brugt skønt ldt anderledes vendt, fra Grundtvgs dgtnng, se Salmer og Aandelge Sange I.347 ( Et Barn er født) og III.115 (I Nazareth trangekaar... Da er v alle Kongebørn). 56. Og ad hoc: Det jordske kongelge forældrepar, for at vende tlbage tl det hmmelske dtto. 57.Jeg har ovf. nævnt referencen tl det græske udtryk,kat'hodos... Det har hos Berg de to betydnnger ovf.: nedfart og tlbagekomst. De kunne forene trekantrelef og tympanon (korsnedtagelsen) og den verdslge og krstelge tolknng af trekantreleffet. Det kunne Hegelund have vdst. Jeg kan kke forestlle -g, at Hegelund har tænkt på mskundhed (: b"t-hjertghed) og derefter på en mssekat. 58. Bernhard von Clarvaux Rex dves et potens, Deus omnpotens) flum sb fect 55. Mange homnem, eu m creaverat. 60. Vedr. Efesern e 2.Lt-22: I en kommentar tl dette sted Pentecostes Sermo 2, (Bd.VIII.s.403) skrver Benhard: De egene Gte hat also das n der Hohe Thronende \Wort Gottes aufgefordert, ztr uns herabstegen, de Barmhe rzrgket hat es dazu veranlasst, de \Wahrhet, mt der er sen Kommen verhessen hatte, hat es gedrångt. 61. Aakjærs udg. af Valdemt.rs Jordebog 1926 ff se sderne 19 og 24 (med astersk). Aakjær nteresserede sg nok kke for tekst 20, men for jordelster m.v. Selve ms. ( RA København) dateres tl ca jf. Kultleks og 21, Bskop Stefan Rbe fra 1,171,-77, først kannk Rbe, dernæst cstercenser abbed Herrsvad, hvo rfra han kaldtes tl bskop netop Rbe, ford han var barnefødt på egnen. Man sporede jærtegn ved hans grav søndre sdeskb. Men han blev aldrg helgenkåret. Brcka (H. Olrk) og DBL Rbebspen Gunner, der understøttede genopf.ørelsen af Løgum Kloster efter en brand slutn. af 11OOtallet. endte sne dage d6r som cstercensermunk t249 Krkelekskon f. Norden III.I24b. 63. If. Haastru pi987 note 6 og Jeg havde lejlghed tl at lufte mn bernhardnske tolknng et dskussonsndlæg på, Det 17 nordska konoqrafska symposet Bld ocb Beråttelse, Kaksherta (ved Abo) september Mt eget foredrag får sympose-rapporten ttlen: Narrato, ekphrøss og topk. En retorsk, analyse øf en tavlefra Haor bllede ogtekst afløser bnanden en fælles repræsentaton. 65.Jf. Panofsky 195L om bl.a. abbederne Suger og Bernhard. I Prltz ndlednng tl Romønsk Kunst Sgnums svenska Konst/tstora. domnerer forholdet tl nomnalsmen Jf. de krtske bemærknnger Alf Hårdeln (1998) s. 201 ff. med referencer tl nyere faglttt. spec. s. 206), fx af Conrad Rudolph, hvs skrfter om dette tl- syneladende kke er tlgængelge DK. 66. Se Stegman L984. og Benhards cap.32f.: Apologa de vta et morbus relgosorum. 67.If. Haastrup 1999b. Huen,harjeg omtalt som sådan, måske er det en rundpullet hjelm, en jernha\ jf. Kultleks. 6 (196I), tp. 61,6t7 og 620-2L, passende for en kongesøn. 68. Ltteratur Berg, C.: Græsk-Dansk, Ordbog. København Bernhard von Clarvaux: Scmtlche Werk,e, latensch/ deursclt,i-x, ed. Gerh. B. Vnkler. Innsbruck Brcka, C.F.: Dansk, Bograf.sk, Inxkon. København IBBT1905. Bruun, Henry: Den mddelalderlge Dagvse. København Cottneau, L.FI.: Repertore topo-bblographque des abbayes etpreurds, vol Macon CPVoc - Chrstern Pedersen: Vocøbularum ad usum Da' corum. Pars DBL: Dansk Bografsk Lekskon Demlng; Barbara kaptlet "Medeval church portals and ther mportance n the hstory of law., Toman, Rolf ed.: Romanesque arclttecture - sculpture - pøntng Koln DK : Danmarks Krker, Rbe, København Degn, Ole: Lvet Rbe Århu s L971.. Den jyske Ordbog trykte bnd og seddelsamlng, Aarhus, Unv. Ebbesen, St. red.: Anders Swnesen, stormand, teolog admnstrator, dgter. København, Elder, L. R. ed.: Heanen on Eartb, : Studes n Medertøl Cstercan Hstory IX. Kalamazoo Erslev, Krstan: Hstorsk Teknk, København, I9Il. Foucault se The Cambrdge. Frederksen, H.J. Ec L. Gotfredsen.: Toens Blleder Ro' mansk, Kunst Danmark. Hernng Gams, P.B.: Seres epscoporum ecclesæ catltolcæ, Ratsbonæ 1,873. GG : Brøndum-Nelsen: Gammeldansb Grømmath l-8. Københ avn Gnzburg, Carlo: SPOR, O* hstore og hstorsk rnetode, Københ avn L999. Grmm, Jacob 6c a1.: Deutsches V(orterbuch.Lepzrgt8s4 ff Grundtvg, N.F.S.: Salmer ogaandelge Sange,I-Y, København Gullou,lan: Vcgen tll Jerusalem. Stockholm Flaastrup, N.: Anmeldelse af Bruun 1965, Danske Studer 1968, s. 138 ff. -- :Uddrag af Chr. Jensens Fauerbyes paprer, ROLIG-pø, pr 34, RUC :Soldateroptegnelser fra Napoleonstd en, It{ordsk Språksekretarets Rapporter 6, Oslo 1985a, s : Esrom et kloste r nær Ødemarken, Danske Studer København 1985b s :Bøger Danmark på Anders Sunesens td Ebbesen, Kø- benhavn, 1985c. s

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at:

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at: FRIE ABELSKE GRUPPER. IAN KIMING Hvs X er delmængde af en abelsk gruppe, har v det v som sædvanlgt en abelsk gruppe bruger addtv notaton at: X = {k 1 x 1 +... + k t x t k Z, x X} (jfr. tdlgere sætnng angående

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere