Denne lille havfugl på knap 15 cm yngler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne lille havfugl på knap 15 cm yngler"

Transkript

1 Lille stormsvale Hydrobates pelagicus Drunnhvíti European storm petrel Denne lille havfugl på knap 15 cm yngler kun i Europa, hvor dens kolonier findes ved klippekyster på øer i det nordøstatlantiske område. Lille stormsvale yngler i det sydlige Island, på Færøerne, i Vestnorge, De Britiske Øer, Biscayabugten, De Kanariske Øer og Middelhavet. Artens kerneområde er Færøerne (vurderet til 25. par), Island (5-1. par) og De Britiske Øer ( par). 5-6% af verdens ynglebestand antages at findes på Færøerne. På Færøerne yngler lille stormsvale på de fleste øer, på steder, hvor der ikke lever rotter. Kolonien på Nólsoy er antagelig blandt verdens største på cirka 15. par. Lille stormsvale yngler også i store tal på Sandoy, Mykines og på de fleste små øer. Det siges, at man i gamle dage trak en væge gennem unger af små stormsvaler og brugte dem som lys. Men det er måske en skrøne. Lille stormsvales ynglesæson strækker sig fra sidst i maj til helt hen i december, hvilket gør den til den ynglefugl med den seneste ynglesæson på Færøerne. Rugetiden er primært i juli til september. De første unger forlader kolonierne sidst i oktober, de fleste i løbet af november, og de seneste unger er set i begyndelsen af januar (J-K. Jensen, personlig observation). På Fakta Facts Mærkninger Birds ringed heraf mærket som unger Ringed as chicks 12 (,3%) Genmeldinger Recoveries Antal genmeldinger No. of recoveries 37 - heraf udenfor Færøerne Recovered abroad 8 Antal fugle No. of individuals 35 - heraf mærket som unger Ringed as chicks 1 (,3%) Genmeldingsandel Proportion recovered,8% Mærket i udlandet og genmeldt på Færøerne Ringed abroad, recovered in the Faroes 239 Mærket som Ringed as unge chick ældre older Fig. 1. Samtlige genfund af lille stormsvale ringmærket på Færøerne (n=37). All recoveries of European storm petrels ringed in the Faroes (n=37). Ekstremer Extremes Højeste alder Oldest bird 22 år mdr. Længste afstand Longest distance Sydafrika South Africa km Nordligst Northernmost Norge Norway (7 23 N) Sydligst Southernmost Sydafrika South Africa (34 3 S) Østligst Easternmost Norge Norway (31 9 E) Vestligst Westernmost Island Iceland (2 22 W) Lille stormsvale 43

2 A Mærkninger Genmeldinger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Fig. 3. Mærknings- og genmeldingsmåned for lille stormsvale ringmærket på Færøerne. Month of ringing (green circles) and recovery (red squares) of European storm petrels ringed in the Faroes. B α=127 o r=,86 n= Mærkninger Genmeldinger Fig. 2. A) Mærkningslokaliteter for lille stormsvale ringmærket på Færøerne (n=37.523). B) Retning af direkte efterårstræk (august-december, >1 km). A) Ringing sites of European storm petrels ringed in the Faroes (n=37,523). B) Direction of direct autumn migration (August-December, >1 km). Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for lille stormsvale ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. Year of ringing (green bars) and recovery (red squares) of European storm petrels ringed in the Faroes (five-year periods). Færøerne yngler lille stormsvale typisk i dybe huller blandt sten i fjeldskred ( urð ), stenmure i ruiner og udhuse. Den besøger rederne om natten. De fugle, som ikke er ved reden, opholder sig langt til havs (Jensen 1993), og artens levevis er dårligt kendt. På Nólsoy er mere præcise bestandsvurderinger forsøgt flere gange, dog uden større suc ces. Ringmærkningstal indikerer, at der er sket en drastisk nedgang i bestanden inden for de sidste årtier, både i udbredelsen på øen og i antallet af ynglepar (J-K.Jensen, personlig observation). Tilbagegangen kan skyldes at der er kommet rotter, mus og katte til kolonien (Jensen 22, Hammer 211). Der har muligvis været en tilsvarende nedgang på Mykines. På europæisk plan anses bestanden for at være stabil. Lille stormsvale er fredet på Færøerne. Lille stormsvale overvintrer primært i det sydlige Atlanterhav ud for det sydlige Afrika. Enkelte fugle, overvejende fra Middelhavet, bliver nær ynglekolonierne vinteren igennem. Mærknings- og genmeldingsdata Med mærkede fugle er lille stormsvale den talrigst mærkede fugleart på Færøerne. Arten er mærket mange forskellige steder (fig. 2A), blandt andet fra båd i Djúpini nordvest for Kalsoy. Flest er mærket på Nólsoy (26.1), Mykines (4.719) og Sandoy (3.92). Syv fugle er mærket på ikke nærmere angivet lokalitet. Den første lille stormsvale blev mærket i 1931 på 44 Lille stormsvale

3 Tindhólmur, Vágar, og flest er mærket i 1987 (4.87), 1989 (2.969) og 1988 (2.587) (fig. 4). Som led i et internationalt projekt under ledelse af Tony Martin, hvor også Island, Norge, Irland og Storbritannien deltog (Martin 1988), blev fugle ringmærket , svarende til 3% af det samlede antal mærkede små stormsvaler på Færøerne. Fuglene er ringmærket fra 24. maj til 21. november, flest (95%) i juli (6.689), august (24.4) og september (5.124) (fig. 3). Mørke nætter er ideelt for fangsten, hvorfor flere er mærket i august, hvor det er mørkere end i juli. Samtidigt er der mange voksne fugle i kolonierne. Langt størstedelen er fanget i spejlnet opsat om natten i og ved kolonierne, og ved afspilning af fuglenes kald. Kun 1% af de ringmærkede fugle er redeunger, idet disse normalt ikke kan nås i redehullerne. Med 37 genmeldinger er,8% genfundet. På De Britiske Øer er genmeldingsandelen omkring 2% og i Norge 8% (Wernham m.fl. 22, Bakken m.fl. 23). Den lave genmeldingsandel i det færøske materiale skyldes formentlig, at kun et fåtal af aflæsningerne blev registreret tidligere. Størstedelen af de genmeldte fugle er mærket på Nólsoy (71%). 227 er genfundet på Færøerne og 8 i udlandet (fig. 1). Genmeldingerne er især fra de lokaliteter, hvor der målrettet ringmærkes stormsvaler, som for eksempel på Nólsoy, Fair Isle (Skotland) og ved Algarve-kysten i Portugal. De genfundne fugle er mærket på Færøerne i yngletiden, 6. juni til 26. oktober. 239 små stormsvaler ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, fordelt med én fra Island, 168 fra Skotland, 7 fra England, én fra Irland, 5 fra Norge og 12 fra Portugal (fig. 6). Flere fugle er aflæst flere gange. Træk, overvintring og spredning Kun én fugl mærket som redeunge er genmeldt. Den blev mærket 26. oktober 199 på Nólsoy og aflæst 2. juli 1993 på Fair Isle, næsten 3 år gammel. Små stormsvaler flyver mod sydøst i augustdecember (fig. 2B). To aflæsninger på Fair Isle af fugle kun fire dage efter mærkning viser, at lille stormsvale i yngletiden kan strejfe vidt omkring i Nordøstatlanten. Det gælder også en fugl mærket 11. august 22 i Salthøvdi, Sandoy, som 17 dage senere blev genmeldt i A B 1. okt nov (n=3) 1. dec mar (n=4) 1. apr - 3. jun (n=45) 1. jul - 3. sep (n=253) Fig. 5. Genmeldinger i A) efteråret og vinteren, og B) foråret og yngletiden. Linjer angiver direkte træk. Recoveries during A) autumn and winter, and B) spring and breeding season. Lines indicate direct migration. Lille stormsvale 45

4 Mærket som Ringed as unge chick ældre older Fig. 6. Mærkningslokaliteter for lille stormsvale ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=239). Ringing sites of European storm petrels ringed abroad and recovered in the Faroes (n=239). Finnmark i Nordnorge (fig. 5B), km fra mærkningsstedet og svarende til en gennemsnitshastighed på 127 km/døgn. Små stormsvaler ringmærket på Færøerne og genfundet samme efterår i udlandet, er alle gen meldt i august, fordelt på Shetlandsøerne (3), Ydre Hebrider (2), Vestnorge (1) og Finmarken, Norge (1) (fig. 5B). Måske er der tale om udveksling mellem forskellige ynglekolonier, inklusive fra Island (fig. 5B), frem for et egentlig efterårstræk, da stormsvalerne yngler sent på året. Dette understøttes af, at 214 små stormsvaler ringmærket i udlandet i yngletiden (juli-september), er genmeldt enten samme ynglesæson (n=45) eller i en senere ynglesæson (n=171) på Færøerne (fig. 6). Det drejer sig om 161 fugle fra Skotland, fem fra England, én fra Irland, 46 fra Norge, to fra Portugal og én fra Island. Eksempelvis blev en lille stormsvale, mærket 1. august 1988 omkring midnat ved Wick i Skotland, aflæst et døgn senere på Nólsoy, 443 km mod nordnordvest. Af 12 fugle mærket 8. juni til 1. juli ved Algarvekysten i Portugal som voksne, er 1 genmeldt 1-2 måneder senere på Færøerne og to 1½ år senere. Hvorvidt disse fugle er portugisiske ynglefugle er uvist. Efterårets sidste genmeldinger på Færøerne er fra 2., 8. og 12. oktober. På Færøerne forlader ungerne først kolonierne fra sidst i oktober til ind i december, flest i november (J-K.Jensen, personlig observation). Ingen genmeldinger fra udlandet af færøske fugle er fra efterårstrækket i september-november. I vinterperioden (december-marts) er tre færøske små stormsvaler genfundet ved Namibias og Sydafrikas kyster (fig. 5A). Én mærket 25. august 1987 på Nólsoy blev fundet frisk død (af en færing!) 23. december 1987 ombord på en båd ud for Namibia. De to øvrige blev mærket 2. juni 1991 på Nólsoy og 9. august 22 i Skálavík og blev meldt omkommet på grund af dårligt vejr henholdsvis 17. december 1995 og 31. december 26 ved Sydafrika, omkring 11. km fra Færøerne. Om foråret, april-juni, er færøske små storm svaler genmeldt i udlandet i Sydafrika (1), Vestsahara (1) og Portugal (15) (fig. 5B). Alle 15 færøsk-mærkede stormsvaler genmeldt fra Portugal er aflæst ved Faro, langs Algarvekysten De første fugle tilbage på Færøerne fra vinteren er fra 4. juni (3) og 11. juni (3), og i alt er 29 genmeldt i juni. Sep (n=9) Okt (n=3) Jul (n=94) Aug (n=149) Jun (n=43) Dec (n=3) Fig. 8 Månedlige gennemsnitspositioner for genfund af lille stormsvale ringmærket på Færøerne. Monthly mean positions for recoveries of European storm petrels ringed in the Faroes. 46 Lille stormsvale

5 Fugle, som er mærket og genmeldt i yngletiden (juli-september) op til tre år efter mærkningen, er i gennemsnit genmeldt 173 (-2.773) km fra mærkningslokaliteten (n=124), fordelt på Færøerne (88), Island (4), Norge (7), Skotland (23), England (1) og Portugal (1). Fugle, som er mærket i yngletiden og genmeldt i yngletiden over tre år efter mærkningen, er i gennemsnit genmeldt 81 (-831) km fra mærkningslokaliteten (n=81), fordelt på Færøerne (69), Island (2), Skotland (9) og England (1). Fugle i sidstnævnte gruppe (> tre år) var med sikkerhed i en kønsmoden alder, da de blev genmeldt, og dermed sandsynligvis ynglefugle. På Færøerne er 47 genmeldt på mærkningslokaliteten og 3 mellem 2 og 55 km fra mærk ningslokaliteten, i gennemsnit 6 km, og med længste flytning mellem Nólsoy og Mykinesholmur (to fugle). To små stormsvaler er genmeldt mere end én gang: En fugl, mærket 11. september 1949 i Mikladalur, Kalsoy, blev aflæst i 17. juli 1955 og igen 21. juli 1957 på mærkningslokaliteten. En anden fugl, mærket 22. juli 1956 i Mikladalur, Kalsoy, blev aflæst 17. juli 1961 og igen 23. juli 1962, begge gange på mærkningslokaliteten. Lille stormsvale strejfer muligvis rundt til de forskellige kolonier i løbet af yngletiden. Alternativt skifter de mellem ynglelokaliteterne fra år til år. Genmeldings- og dødsårsager 95% af genfundene er af fugle aflæst i forbindelse med ringmærkning. Blot 5% af genmeldingerne er af døde fugle (fig. 7A), og det afspejler artens levevis langt til havs, hvor døde fugle normalt ikke findes. Den hyppigste kendte dødsårsag er dræbt af kat eller fugl (fig. 7B). Et tilsvarende mønster er fundet på De Britiske Øer og i Norge (Wernham m.fl. 22, Bakken m.fl. 23). Den længstlevende fugl blev ringmærket 8. august 1987 på Breiðarókfjeldet, Nólsoy og aflæst 24. august 29 på Nólsoy, 23 år efter. En anden fugl, mærket 8. august 1962 på Shetlandsøerne blev aflæst 17. juli 1994 på Nólsoy, svarende til en levealder på mindst 32 år og 11 måneder. Den længstlevende europæiske lille stormsvale blev mærket på De Britiske Øer og aflæst i en alder af mindst 33 år og måneder. 95% Aflæst - Controlled 5% Død - Dead A Dræbt af kat Killed by cat 27% Dræbt af anden fugl Killed by bird 27% B Død i stormvejr Died in bad weather 13% Ukendt årsag Unknown cause 33% Fig. 7. A) Genmeldingsårsager (n=33) og B) dødsårsager (n=15) for lille stormsvale ringmærket på Færøerne. Cause of A) recovery (n=33) and B) death (n=15) of European storm petrels ringed in the Faroes. Lille stormsvale 47

6 English summary The European storm petrel is the most numerously ringed bird species in the Faroes with 37,53 ringed birds. The majority has been ringed on Nólsoy (26,1) where they are ringed either in or close to the large colony which is estimated to hold 15, pairs. During a high number were ringed (11,439) in a regional cooperative ringing initiative under the coordination of Tony Martin, where Britain, Iceland and Norway also participated. European storm petrels have been ringed from 24 May to 21 November, most in August (24,4)..3% were ringed as chicks. 37 have been recovered, 8 of them from abroad. Only.8% have been recovered, most of them controlled during ringing activities, in the Faroes and abroad. All recoveries are of birds ringed between 6 June and 26 October. Two recoveries of birds in Fair Isle, Shetland only four days after ringing in the Faroes, seem to suggest a wide dispersal in the NE Atlantic as does a bird ringed 1 August 1988 in Wick, Scotland and caught the day after on Nólsoy, 443 km NNE of the ringing site. Autumn migration is from late October to early December towards S. The wintering area of European storm petrels is off the coast of South Africa. Most have been controlled (95%). The main causes of death of recovered birds are killed by other bird (27%) or by cat (27%). 48 Lille stormsvale

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts Havterne Sterna paradisaea Terna Arctic tern H avternen yngler cirkumpolart i arktiske egne samt nogle steder i temperede egne. Den yngler i kolonier i kystnære egne samt ved søer og elve i fjeldegne og

Læs mere

Almindelig kjove har en cirkumpolar yngleudbredelse

Almindelig kjove har en cirkumpolar yngleudbredelse Almindelig kjove Stercorarius parasiticus Kjógvi Arctic skua Almindelig kjove har en cirkumpolar yngleudbredelse på den nordlige halvkugle, overvejende i kystnære områder i bl.a. Grønland, Island, Færøerne,

Læs mere

Sildemågen yngler overvejende i kystnære

Sildemågen yngler overvejende i kystnære Sildemåge Larus fuscus Likka Lesser black-backed gull Sildemågen yngler overvejende i kystnære områder fra Grønland i vest til Taimyr i øst. I Europa yngler sildemågen langs Nord- og Vesteuropas kyster

Læs mere

Lomvien yngler på fuglefjelde langs kysterne

Lomvien yngler på fuglefjelde langs kysterne Lomvie Uria aalge Lomvigi, lomviga Common guillemot Lomvien yngler på fuglefjelde langs kysterne af Nordatlanten og det nordlige Stillehav. I Nordatlanten yngler den på Newfoundland og det sydvestlige

Læs mere

Denne smukke havfugl har en nordatlantisk

Denne smukke havfugl har en nordatlantisk Sule Morus bassanus Súla Gannet Denne smukke havfugl har en nordatlantisk yngleudbredelse, med kolonier i Frankrig, De Britiske Øer, Færøerne, Island og Norge samt i Quebec og Newfoundland i Nordamerika.

Læs mere

Hættemågen er den talrigeste og mest udbredte

Hættemågen er den talrigeste og mest udbredte Hættemåge Larus ridibundus lack-headed Gull Hættemågen er den talrigeste og mest udbredte mågeart i Danmark, som kendes af de fleste pga. yngledragtens brunsorte hoved. Hættemågerne ses næsten overalt,

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Rotternes liv i de danske kloakker

Rotternes liv i de danske kloakker Aarhus Universitet Rotternes liv i de danske kloakker Aarhus Universitet Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotte Påbegyndt sommeren 26 Afsluttet foråret 29 Finansieret

Læs mere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere? Anders P. Tøttrup, ph.d., lektor Statens Naturhistorisk Museum Københavns Universitet Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Læs mere

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle

Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle Fugle af to verdener kortlægning af danske fugles træk til Afrika viser vejen for vidensbaseret beskyttelse af trækfugle? Anders P. Tøttrup DOF SV 15. Marts 2013 Aristoteles (ca. 300 fkr): Fuglene forvandler

Læs mere

Blisgås Anser albifrons

Blisgås Anser albifrons Blisgås Anser albifrons Blisgåsen er en af de gåse-arter der overvintrer i Naturpark Tystrup-Bavelse. For blot få vintre siden var denne art ret ualmindelig i naturparken om vinteren sås oftest med enkelte

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området

Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området ERIK HANSEN (2003) (With a summary in English: Population dynamics of Common Tern Sterna hirundo and

Læs mere

Ringmærkningens historie på Færøerne

Ringmærkningens historie på Færøerne Ringmærkningens historie på Færøerne JENS-KJELD JENSEN og BERGUR OLSEN (With a summary in English: Bird ringing in the Faeroes) Den kendte færøske ornitolog Mikkjal Dánjalsson á Ryggi foretog i 1923 de

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

Måger. i Vesthimmerlands Kommune

Måger. i Vesthimmerlands Kommune Måger i Vesthimmerlands Kommune Måger i Vesthimmerlands Kommune Intro En række dyr og fugle har tilpasset sig livet i vores byer på godt og ondt. Godt, fordi det kan være en stor glæde at opleve dyre-

Læs mere

Fast moniteringsprogram (ca. 32 kolonier) Supplerende optælling GN (ca. 25 kolonier)

Fast moniteringsprogram (ca. 32 kolonier) Supplerende optælling GN (ca. 25 kolonier) Antal aktive reder Pinngortitaleriffik Outi Tervo AC Fuldmægtig Afd. for Fangst, Jagt og Landbrug 3900 Nuuk Nuuk den 10. oktober 2013 Biologisk rådgivning om ederfugl, oktober 2013 Efter aftale med Afdeling

Læs mere

Svanekolonien på Elleore. The Mute Swan colony at Elleore

Svanekolonien på Elleore. The Mute Swan colony at Elleore Yngledynamik for Elleores knopsvaner (Cygnus olor) ERIK HANSEN (2014) (With a summary in English: Breeding dynamics of a coastal colony of Mute Swans Cygnus olor) Indledning Knopsvanekolonien på den lille

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Patterns of predation on ground nesting meadow birds Mønstre i prædation på reder af jordrugende engfugle. Henrik Olsen Sektion for Zoologi

Patterns of predation on ground nesting meadow birds Mønstre i prædation på reder af jordrugende engfugle. Henrik Olsen Sektion for Zoologi Patterns of predation on ground nesting meadow birds Mønstre i prædation på reder af jordrugende engfugle Henrik Olsen Sektion for Zoologi Meadowbirds at Vestamager Breeding numbers 195-1995 8 7 6 5 4

Læs mere

Træk og overvintring for hedehøge (Circus pygargus) ynglende i Danmark

Træk og overvintring for hedehøge (Circus pygargus) ynglende i Danmark Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Dansk Ornitologisk Forening 24. november 2014 Træk og overvintring for hedehøge (Circus pygargus) ynglende i Danmark Henning Heldbjerg og Iben Hove Sørensen Projekt Fokuseret

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Fænologiske og ynglebiologiske undersøgelser af Stær Sturnus vulgaris i Sydvestjylland, med bemærkninger om trækket

Fænologiske og ynglebiologiske undersøgelser af Stær Sturnus vulgaris i Sydvestjylland, med bemærkninger om trækket Population trends in Baltic migrants 75 Fænologiske og ynglebiologiske undersøgelser af Stær Sturnus vulgaris i Sydvestjylland, med bemærkninger om trækket PEDER V. THELLESEN (With a summary in English:

Læs mere

Seasonal and geographical variation in net-entrapment of Danish Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis

Seasonal and geographical variation in net-entrapment of Danish Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis Seasonal and geographical variation in net-entrapment of Danish Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis THOMAS BREGNBALLE (Med et dansk resumé: Hvor og hvornår på året drukner danske Skarver i fiskeredskaber?)

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Konkursanalyse februar 2015

Konkursanalyse februar 2015 Februar 2015 Kommentarer til regionale konkurser Der har i februar 2015 været 300 konkurser, hvilket er en stigning på 20,5% sammenlignet med februar 2014, hvor der var 249 konkurser. Det er første gang

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

Metoder. Dataindsamling og analyser

Metoder. Dataindsamling og analyser Metoder Dataindsamling og analyser Projektet startede 1. februar 2005 og blev endeligt afsluttet i foråret 2009. Således er der indsamlet og analyseret informationer fra 3 fulde ynglesæsoner. Endvidere

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Førsteårs- og voksenoverlevelse hos danske Tejster Cepphus grylle

Førsteårs- og voksenoverlevelse hos danske Tejster Cepphus grylle Førsteårs- og voksenoverlevelse hos danske Tejster Cepphus grylle MORTEN FREDERIKSEN (With a summary in English: First-year and adult survival of Danish Black Guillemots) Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016

Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Team Island en del af A/S info@ Eventyr på Færøerne Sommeren 2016 Fra Kastrup eller Billund eller lufthavn Rejse nr. F-100 På denne tur er der god tid til at opleve Færøerne bedste steder, i roligt tempo.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Konkursanalyse juni 2014

Konkursanalyse juni 2014 Konkursanalyse i 20 Juni 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i i måned 20 været 239 konkurser. Sammenlignet med i 20, hvor der var 432 konkurser, svarer det til et fald på hele 44,7%. Det er

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Konkursanalyse marts 2015

Konkursanalyse marts 2015 Konkursanalyse ts 20 Marts 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts 20 været 408 konkurser, hvilket er en stigning på 20,4 % sammenlignet med ts 20, hvor der var 339 konkurser. For anden måned

Læs mere

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Maldiverne. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Maldiverne Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Maldiverne Hovedstad Indbyggere Sprog Malé 390.000 Divehi Religion Valuta Areal Sunni-Islam Maldiviske rufiyaa samt amerikanske dollars

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000

Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen. Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen Økonomiafdelingen Statistik over Luftfartsaktiviteter 2000 Statens Luftfartsvæsen 2001 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Antal operationer på betjente danske lufthavne/flyvepladser

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75 75-002 VNTERTÆLLNGER OPTÆLLNGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN VNTERHALVÅRENE 1970-75 ACCPTER 1/1975 N. P.Andreasen. FORMÅL: Formålet var fra begyndelsen at danne os et indtryk af områdets værdi som tilholdssted

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Værd at vide om. Portugal. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Portugal. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Portugal Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Portugal Hovedstad Indbyggere Sprog Lissabon 11 mio. Portugisisk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Euro 91.831 km2 Herunder kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Undersøgelse af vandrefalkebestanden i Sydgrønland

Undersøgelse af vandrefalkebestanden i Sydgrønland Undersøgelse af vandrefalkebestanden i Sydgrønland Feltrapport 1997 Knud Falk 1 og Søren Møller 2 1 Ornis Consult, Vesterbrogade 140, 1620 København V 2 Roskilde Universitetsbibliotek, Box 258, 4000 Roskilde

Læs mere

Rapport Tal om får og geder 2006

Rapport Tal om får og geder 2006 7 Rapport 117 Tal om får og geder 2006 2007 Tal om får og geder 2006 Tekst Lene Marcussen Stolberg Redaktion Lene Marcussen Stolberg, Jørn Pedersen Korrektur Hanne Mosbech Opsætning Christian Ertebjerg

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Σ = i begyndelsen af 1960 erne

Σ = i begyndelsen af 1960 erne TEMADAG OM KONFLIKTARTER 27. JANUAR 2016 BRAMGÆS Tony Fox, Preben Clausen, Thomas Kjær Christensen og Jesper Madsen Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Kalø, Grenåvej 14, 8410 Rønde Hugh Boyd

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2009 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere