En frivillig moderniseringsproces ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En frivillig moderniseringsproces ~"

Transkript

1 S6;.,. pobl En frivillig moderniseringsproces ~ Trinvis modernisering af en etageejendom på Høffdingsvej SB RAPPORT 126 STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT 1980 ~ ~ ~ ~-- p:u

2 En frivillig moderniseringsproces Trinvis modernisering afen etageejendom på Høffdingsvej SØREN SKBSTRUP ERKSEN PER JAKOBSEN VGGO NELSEN STATENS BVGGEFOASKNNGSNsnTUT 16 NOV. ~ ~ SB-RAPPORT 126. STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT 1980

3 ndhold SB-publikationer Statens Byggeforskningsinstituts publikationer udgives i følgende serier: Anvisninger, Rapporter, Meddelelser, Landbrugsbyggeri, Byplanlægning, Pjecer, Ydeevnebeskriveiser, Særtryk og Nomogrammer. Salg sker gennem boghandelen eller direkte fra SB. nstituttets årsberetning og publikationsliste er gratis og kan rekvireres fra SB. SB-abonnement nstituttets publikationer kan også fås ved at tegne et abonnement. et sikrer samtidig løbende orientering om alle nye udgivelser. er kan vælges mellem fire abonnementer om 'fattende forskellige af de udgivne serier. nformation om abonnementernes omfang og vilkår fås hos SB. Forord. ndledning. Eksisterende forhold. Boligselskabet KSB. Afdelingen på Høffdingsvej,bebyggelsen. Lejerforhold. Fremgangsmåder ved modernisering. Boligselskabernes og lejernes muligheder. Moderniseringsformer - generelt. Valg af moderniseringsform. nitiativ. Forundersøgelser. deprojekt. Beboerinformation ndhøstede erfaringer. Projekteringen. Arbejdets gennemførelse. Generelle betragtninger. Økonomi. Budget og finansieringsplan. Finansiering i byggeperioden. Enhedspriser. Litteraturfortegnelse. Summary. Bilag Projektering Registrering af eksisterende forhold 11 Registrering af fase 1A Registrering af fase 1 B 11 Registrering af fase 1 C Lejlighederne Kældrene 12 Bebyggelsen i øvrigt 12 Skitseprojektering og detailprojektering 13 Fase 2 og 3 A Projektilpasning 13 Fase 1 og 3 B Udbud l. 22 pct. moms. Myndighedsbehandling 14 Ansøgninger og forhandlinger ispensationer og tilladelser 14 ispensation fra størrelse af rum og afstande 14 Byggetilladelse Ansøgning om afløb 14 Ansøgning om vandinstallationer 14 Ansøgning om dispensation fra højde i kælder 14 Forhandling om fjernvarme Gas El-installation 15 Telefon Tilskud til energibesparende foranstaltninger 15 Konklusion 15 med kildeangivelsen: seringsproces. Trinvis rydingsvej Projektets gennemførelse Tidsplaner 16 Byggepladsindretning Bemanding Forhold til bygherre, lejere m. fl. 18 Ekstraarbejder

4 ndledning enne rapport er en redegørelse for et moderniseringsprojekt og dets gennemførelse - eller måske snarere dets foreløbige gennemførelse, for projektet omfatter en frivillig, trinvis modernisering, hvor det vil vare en årrække, før alle bebyggelsens lejligheder er blevet bragt op på det ønskede niveau. e første overvejelser i forbindelse med projektet blev påbegyndt i erefter foregik forundersøgelse og projektering frem til medio 1978, hvor udførelsen af forbedringsarbejderne startede. e blev fra starten opdelt i to hovedgrupper: Fællesarbejder og individuelle arbejder. Fællesarbejdernes iværksættelse var betinget af udfaldet af en afstemning blandt beboerne fra alle boligblokke. e individuelle arbejder i de enkelte lejemål blev - inden for visse givne rammer - udført efter de enkelte lejeres ønsker. Projektet har fundet sin foreløbige afslutning i et er imidlertid tanken, at arbejdet skal videreføres, indtil alle lejlighederne er moderniseret med badeværelse og køkken. Rapporten skulle således have været beretningen om et usædvanligt moderniseringsprojekt, idet den grad af medbestemmelse og det omfang af valgmuligheder, som har været til stede her, ikke tidligere har været set i så stor skala. ndstillingen til gennemføring afbyfornyelse og boligforbedring har imidlertid ændret sig siden projektets start, så man måske i stedet for et usædvanligt projekt skulle tale om det første af en række sædvanlige projekter. en gældende lovgivning for almennyttige boliger giver allerede i dag en betydelig beboermedbestemmelse, men dette har normalt ikke resulteret i projekter med frivillig tilslutning, som der nu er lagt op til i lovforslaget om byfornyelse og boligforbedring - tanken er at ingen skal underkastes boforbedring mod sin vilje, og heller ikke tvinges til at forlasin bolig. Til gengæld må den enkelte heller ikke blokere jen for de mange, som gerne vil have deres bolig forbedret. overensstemmelse med disse tanker har SB i samarbejde byggebranchen arbejdet med installationssystemer, som er en vis fleksibilitet i tilslutningstakten samtidig med, varer muligheden for en rationel udførelse. Et ekstte er basisinstallationer, som er beskrevet i for -publikationer.*) Basisinstallationer indgår dire års forslag til forsøgsprojekter, men man e ne nogle af installationerne i Høffdingsvejrste praktiske udførelse af basisinstallabebyggelsen på Høffdingsvej er ikke ilket både er en svaghed og en hvor der fra starten havde væersøgelser, ville man have haft mulighed for at studere hele processen omkring den gradvise tilslutning mere indgående. Til gengæld er Høffdingsvejprojektet - i modsætning til flere forsøgsprojekter blevet gennemført, og det står som et bevis for, at en frivillig, trinvis modernisering kan gennemføres. erfor er erfaringerne herfra af særlig værdi for fremtiden. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem SB og Kooperativ Byggeindustri A/S, der har været bygherren Københavns Social-filantropiske Boligselskab's rådgiver og projekterende for byggesagen. Rapporten er udarbejdet af ingeniør Søren Skibstrup Eriksen, SB, ingeniør Per Jakobsen, KB, og civilingeniør Viggo Nielsen, SB. Statens Byggeforskningsinstitut, november Kaj Ovesen. Rapporten omtaler hele projektforløbet fra bygherrens initiativ, beboernes medvirken, projekteringen m.v. indtil det stadium, realiseringsprocessen er nået til ved udgangen af Moderniseringen omfatter etablering af centralvarmeanlæg, anlæg for varmt brugsvand, badeværelser, udskiftning af køkkeninventar og installationer samt mindre arbejder med bygningsisolering. Projektet omfatter desuden etablering af selskabslokaler for ejendommens beboere. enne del af projektet er ikke behandlet i nærværende rapport. Rapporten er opbygget således, at den først gennemgår hele hændelsesforløbet i forbindelse med moderniseringen, derunder registrerer de faktiske problemer, der er opstået under arbejdets gennemførelse. er redegøres desuden for de økonomiske forhold omkring moderniseringen. Endvidere vurderes hvilke faktorer, der har væsentlig indflydelse på en rationel gennemførelse af en moderniseringsproces. rapporten er også givet en summarisk gennemgang af de beslutningsprocesser, man har skullet igennem undervejs. 5

5 1J.00igselsk~lbet KSB Social-filantropiske Boligselskab (KSB) blev af repræsentanter for sociale og filantropiske folrenlinl~erog institutioner med det formål at samarbejde for bejkæm1=le bolignød og boligmangel. har i de forløbne år virket ved dels at udleje boliger i ejendotlmle, som man har forpagtet af Københavns komdels ved at opføre ejendomme i forskellige kvarte- Kølbenh;aVll. ledelsen for KSB findes en repræsentatiforeninger og institutioner, som har været med til KSB, og derudover har boligselskabet i sine vedtægbe~;telmt, at halvdelen af bestyrelsen skal være beboere. bel)oe:rf(~præsenltanltervælges på et fællesmøde med deltagere fra de afdelingsbestyrelser, som er dannet i selskaforske:lli~~e afdelinger (ejendomme). Hver afdeling, som er økonomisk uafhængig af andre afdelinger, ledes af en afdelingsbestyre1se valgt af beboerne i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen vælges på et årligt beboermøde og har udover at være bindeled mellem afdelingen og boligselskabets ledelse bl.a. til opgave at føre tilsyn med afdelingen og at træffe beslutning om anvendelse af de midler, der afsættes til afdelingens daglige drift og vedligeholdelse. Afdelingen på Høffdingsvej, bebyggelsen Bebyggelsen er en afdeling i KSB. Geografisk er den placeret i Valby i København, syd for Vigerslev Alle i et blandet bolig- og industriområde afgrænset af Høffdingsvej, August Vimmers Vej og Vilhelm Thomsens Alle. 1. Situationsplan over bebyggelsen. en samlede bebyggelse af5 boligblokke. Børnehave og vuggestue er indrettet i blok lt:ltt:.'''1l angivet på planen. Figur 2. Fotografi afblok 2 set fra gårdsiden. Virksomhederne i nærheden er store, og grundene er tæt bebyggede. en tunge trafik til disse virksomheder er generende i bebyggelsen. Gennemgående trafik forekommer ikke Kp på nuværende tidspunkt, men der foreligger imidlertid planer om at videreføre Høffdingsvej til Gammel Køge Lande vej. o Kam. Afdelingen omfatter 5 selvstændigt beliggende blokke, ~k. ~ 7<i ~ KØk. som alle er opført i røde mursten med tegltag. Bebyggelsens ~17r' Kam. friarealer er gode, ligesom lysforhold og adgang til offentlige transportmidler er tilfredsstillende..-- Som helhed må bebyggelsen siges at være velegnet for familier med børn, hvad angår bebyggelsens placering og fri o - Køk. ~ ro arealer. På figur 1 er vist den samlede bebyggelse med markering af børneinstitutioner. Figur 2 og 3 giver et indtryk af Kam. blokkene og friarealet i gårdene. Kp et samlede lejlighedsantal andrager: rums boliger Kp rums boliger 75 4-rums boliger Af ovennævnte boliger er en del 2-rums ensidigt orienteret. Kam. ~k. l= r-~ Køk. Hver bolig i blok 1, 2 og 3 var forsynet med toiletrum. ~ Kam. blok 4 og 5 var toiletrummene større og desuden forsynet r- med håndvask og gulvafløb. m kælderen var oprindelig indrettet fælles baderum til blok 1, 2 og 3, men dette blev lukket i tagrummet og i kælderenvar indrettet pulterrum. Ejendommen var ikke isoleret, hverken i ydervægge eller i etageadskillelser over øverste lejligheder. Vinduerne var med et G G lag glas. Bygningernes udvendige vedligeholdelsesmæssige standard var rimelig god, idet dog ventilationshætter, brugsvands- og afløbsanlæg samt enkelte vinduer trængte til istandsættelse. Figur 3. Plan afstueetagen i blok 1.! ~ ~ Eld - 'El EV O ~~ Køk. Kør ~~' Kam. o 7

6 stueetagen af 2-stens fuld og på 2. etage 1Yz-stens som træbjælkelag med leretageadskillelse beton om stålgulvl:lel::egnilg af terrazzo. traditionel opbygning med beton med ka)illa,rbrydende lag. af uglaserede tegl på 2 x 4" åse og konstruktive forhold fremgår i 36 cm hul mur tværskillemed faste rum 12 cm bindere 36 cm tværskillefuld mur rum 16 cm 48 cm fuld mur 48cm beton tværskillerum 16 cm 4. Normalsnit med angivelse af konstruktive forhold. Fremgangsmåder ved modernisering Boligselskabernes og lejernes muligheder Boliglovgivningen sikrer i dag beboerne i de ca almennyttige lejligheder ret til efter nærmere regler at beslutte, hvilke moderniseringsarbejder og lign. arbejder, der skal gennemføres inden for deres afdelinger. isse regler betyder i praksis, at lejerne sikres reel indflydelse på ledelsen af den ejendom, de bor i, gennem den valgte afdelingsbestyrelse. et administrative arbejde varetages normalt af en forretningsfører, der skal iværksætte vedtagne arbejder og forestå regnskabsfunktionen. et daglige arbejde på ejendommene udføres af ejendomsfunktionærer og en inspektør ansat af forretningsføreren. Systemet omkring boligselskabernes og lejernes muligheder i forbindelse med moderniseringer i almennyttige boliger er fastlagt i gældende boliglovgivning og behandlet i en række publikationer, hvortil der henvises bl.a. i denne rapports litteraturfortegnelse*). Moderniseringsformer - generelt esværre findes der ingen klare definitioner af moderniseringsformer, som de anvendes i dag. SB-notat 97*) og SB-særtryk 287*) er skitseret nogle modeller for, hvorledes en mulig struktur kan se ud, og i nogle tilfælde vil denne struktur være gavnlig, når en ønsket moderniseringsform skal beskrives eller analyseres. Moderniseringen på Høffdingsvej er iværksat inden de nævnte SB-publikationer forelå, og der er derfor ikke tilstræbt nogen form for overensstemmelse i rapporten med de omtalte, mulige strukturer..ba,ggrulde:n for moderniseringen var, at selskabet skønnede, bel)yggelsen ikke gav tilfredsstillende forhold for lejerne. f()'sk(~llil~e tegn, der tydede på dette, fx at selskabet på tilbudte lejligheder, og at fraflyttede l~jlighledlel"otte mlme opgøres med tab. Man regnede med, at \'a:~sejntljigslteårsager hertil var, at mange af lejlighederne uden centralvarme og varmt vand. ej~jr.llclskiftlin,geni afdelingen har i de senere år ligget på alarmlerejnde høj for en sådan de ca. 45 flytninger pr. år rel'~istreringaf beboer boligs~~lskabe:tsopfat- *) Se litteraturfortegnelsen side 27. 9

7 oderniseringsform Projektering juli 1977 besluttede boligselskabet KSB at undersøge mulighederne for installering af centralvarme og varmt brugsvand i ejendommen på Høffdingsvej. Ud fra tidligere gennemførte moderniseringer blev projektet beskrevet og kalkuleret for så vidt angår de tilhørende huslejestigninger. Påbaggrund af dette materiale afholdtes møder med afdelingsbestyrelsen. Til boligselskabets store overraskelse besluttede afdelingsbestyrelsen ikke blot, at der skulle arbejdes videre med varme- og brugsvandsprojektet, men også, at mulighederne for at kunne tilbyde beboerne individuel modernisering af køkken og/eller badeværelse skulle undersøges nærmere. Forundersøgelser KSB's egne teknikere gennemførte straks en forundersøgelse vedrørende det totale projekt. a man på dette tidspunkt ikke forventede særlig stor tilslutning til de individuelle arbejder, blev kalkulationen af disse ikke særlig omhyggelig. ette forhold blev senere et stort problem, da det viste sig, at arbejderne var stærkt underbudgetterede. Problemet afspejlede sig dels i relation til beboerne på grund af de lovede huslejestigninger og dels i relation til økonomien, idet finansieringsbudgettet ikke kunne holdes. deprojekt e eksisterende forhold i bebyggelsen i forbindelse med de øvrige overvejelser, der er omtalt ov~nfor, gjorde, at boligselskabet nåede frem til at fremsætte forslag til forbedringsarbejder, der er interessante ved, at de udgjorde en kombination af de beskrevne moderniseringsformer. Forslaget, der blev forelagt beboerne som beslutningsundlag for, om de ønskede modernisering, indgår som big til rapporten. et blev udsendt til samtlige lejligheder m en folder, der er udformet således, at det klart fremgår, oerne individuelt kan tage stilling til, om de ønsker rbejderne omfattende centralvarme og varmt brugsennemført eller ej, og om de ønsker udført individuelsarbejder. Fællesarbejderne kunne kun udføres i gangen, og de ville kun blive gennemført, hvis for det. el a oderniseringen, nemlig den der vedrøne, etablering af gulvafløb, baderum iel derved, at den er en planlagt mor individuelt valg, både ved prolkårligt tidspunkt. Beboerinformation Boligselskabet havde fra starten ønsket, at beboerne havde omfattende indflydelse på moderniseringen, og det var derfor nødvendigt at iværksætte en grundig orientering om alle spørgsmål vedrørende forbedringsarbejderne og deres konsekvenser. Samtlige lejere fik tilsendt den omtalte folder med oplysninger om hvilke forbedringsarbejder, som kunne gennemføres, og om de tilhørende huslejekonsekvenser (bilag til denne rapport). er blev desuden indrettet en prøvelejlighed på Høffdingsvej nr. 11, st. mf. Før afstemning om forbedringsarbejderne havde beboerne mulighed for at få besvaret spørgsmål i prøvelejligheden, som var åben 3 dage fra kl til kl Prøvelejligheden var i åbningstiden bemandet med 3 repræsentanter for boligselskabets hovedkontor til at besvare spørgsmål vedrørende de enkelte lejligheders økonomiske og tekniske forhold. esuden havde boligselskabet gennem det lokale bistandskontor fået stillet 2 socialrådgivere til rådighed til i prøvelejligheden at besvare spørgsmål af social karakter og til at beregne boligsikringsbeløb. Ca. 200 beboere henvendte sig for at få besvaret spørgsmål i prøvelejligheden. Orienteringsperioden blev afsluttet med et møde, hvortil var indbudt samtlige beboere. Mødet afholdtes i en nærliggende kommuneskoles aula, hvortil der var arrangeret gratis bustransport. mødet deltog ca. 150 beboere. Afstemningen fandt sted en uge efter dette orienterende møde med det resultat, at 80 pet. af de afgivne stemmer var for gennemførelsen af fællesarbejderne. Stemmedeltagelsen udgjorde 74 pct., altså under alle omstændigheder et kvalificeret flertal. Hvad angår individuelle arbejder havde hver lejer fået udleveret en bestillingsliste, hvorpå ønsker kunne markeres. 60 lejere ønskede indretning af badeværelse og 7 lejere ønskede indretning af nyt køkken under den forudsætning at huslejekonsekvenserne svarede til den udleverede folders tal. Herudover ønskede nogle få etablering af gulvafløb i det eksisterende toiletrum. Bygherrens tidsprogram, som beboerne havde besluttet sig ud fra, var meget stramt. ette betød, at der kun var tid til en projekteringsperiode på ca. 3Y2 måned, indtil entrepriserne skulle udbydes. a det på forhånd også var klart, at den trinvise modernisering med vilkårlig tilmelding kunne forstyrre planlægningen, måtte projekteringen forløbe utraditionelt. Perioden kan opdeles i følgende 3 faser: l. Registrering 2. Skitseprojektering 3. etailprojektering et indbyrdes forløb kan illustreres i relation til sagens øvrige hovedterminer som vist på figur 5. Registrering Skitseprojektering etailprojektering år ~ ) mdr. --_~ 14 dage...- Figur 5. Projekteringsperioden opdelt i faser. Figuren viser relativt projekteringsfasernes varighed. et bemærkes at registreringsarbejdet også foregår i byggeperioden. Registrering af eksisterende forhold Begrebet registrering defineres som den indsats, som omfatter opsamling og systematisering af alle oplysninger, der er nødvendige for projektet. Registreringen kan opdeles i de på figur 6 viste delfaser. Registrering affase l A Ved sagens indledning forelå allerede beboerønsker til den trinvise modernisering. et viste sig ved gennemgang af disse ønsker, at de pågældende lejligheder var spredt jævnt over Tid... Ordrer på badeværelser m.v. Systematisering af bygherrens oplysninger om bygningerne Oplysninger fra forsyningsselskaber myndighedstegninger byggetilladelse Typeantal, opvarmningsforhold og forsynings ledninger BeboerØnsker Figur 6. Registreringsarbejdet opdelt i 4 deljaser. Figuren viser relativt registreringsarbejdets varighed. Normalt opdeles registreringsarbejdet i 2 deljaser, nemlig en fase, der omfatter undersøgelse af tegninger m. v., og en fase, der omfatter registrering af de fysiske forhold i byggeriet. bebyggelsen. Kun i få tilfælde faldt ønskerne sammen, således at arbejderne kunne udføres samlet og efter fælles plan. Under realiseringsfasen tilkom flere tilmeldinger på baderum. En tidligere tilmelding ville have gjort gennemførelsen mere rationel. Bygherrens tekniske og økonomiske viden var dog på forhånd tilstrækkelig til forholdsvis hurtigt at aftale og fastlægge hovedprincipperne for anlæggenes opbygning. Registrering affase l B Registreringens formål var at belyse - bygningsmæssige forhold og inventarplaceringer omkring vinduer - køkken og toilet, installationer og inventar - installationsforhold i lejligheder i øvrigt samt ledningsplacering i terræn på baggrund af det foreliggende tegningsmateriale og af oplysninger fra bygningsmyndighederne og forsyningsselskaberne. Registreringen startede med en undersøgelse af samtlige lejlighedstyper med udgangspunkt i det foreliggende te ningsmateriale. Ved en overfladisk betragtning af de foreli gende lejlighedstyper kunne man umiddelbart tro, at gelsen bestod af få ensartede typer. et viste sig i at varianternes antal var betydelig, når bygnin forhold blev medtaget.

8 L==v=æ=r.=~ ~======t!;t~ Antal: 28 stk. Beliggenhed: Høffdingsvej 11 tv, 13 th, 21 tv... Høffdingsvej (spejlvendt) 9 th, 11 th, 21 th... Figur 7. Eksempelpå registrering afet toiletrum typeb 1 medangivelse afdets placering i bebyggelsen. Antal: 59 stk. Beliggenhed: Høffdingsvej 21 mf, 43 mf, 45 mf... Høffdingsvej (spejlvendt) 9 mf, 11 mf, 31 mf... Toilet type: E3, E4, E5 og 04 Figur8. Eksempelpåregistrering afen lejlighed type 6 medangivelse afantallet og placeringen i bebyggelsen. erer desuden registreret hvilken type toiletrum, der hører til den pågældende lejlighed. Af væsentlige forskelle kan nævnes: 1. Forhold omkring naturlig ventilation fra køkken og toilet. Orientering i bebyggelsen (har indflydelse på dimensionering af varmeanlæg). ejlighedsskels opbygning ved køkken. amtlige registrerede lejlighedsoplysninger blev samlet symatisk i to hæfter, som skulle danne grundlag for det virbejde vedrørende dimensionering og den fysiske regiil projektet. Eksempel på denne registrering er vist i g 8. s unktet for registrering af forsyningsledningerne ger, der kunne fremskaffes fra forsyningssede gamle tegninger, der fandtes over bebyg- Registrering affase 1 C en fysiske registrering i bebyggelsen blev forberedt med opslag i samtlige opgange. et blev meddelt lejerne, at lejlighederne ville blive registreret inden for en nærmere angivet periode. et viste sig hurtigt, at registrering i lejlighederne ikke kunne gennemføres inden for normal arbejdstid, men aften og lørdag/søndag måtte medtages. Trods denne udvidelse var det alligevel ikke muligt at registrere mere end ca. 60 pet. af samtlige lejligheder inden for den tidsramme, der var afsat. ette blev dog anset for tilstrækkeligt dækkende, idet den senere gennemgang under realiseringen ville være supplerende for tilpasningen til projektet (se fase ). Lejlighederne Ved registreringen opstod den første kontakt med beboerne. et viste sig hurtigt, at der var meget stor forskel på den interesse beboerne udviste omkring den foreslåede modernisering. Nogle beboere viste en levende interesse og supplerede med forslag til placering af installationer og forslag til komponenter. Andre gav udtryk for præcise ønsker om moderniseringens gennemførelse. Nogle få beboere var ikke vidende om den forestående modernisering. Ved registreringen i lejlighederne blev det endvidere konstateret, at flere lejere havde ofret betydelige beløb på ændring af lejligheden. ette gjaldt især ved nyindretning af køkken og bad, omlægning af vand- og gasinstallation, beklædning af vægge med træpaneler, inddækning og flytning af eksisterende installationer. en elektriske installation viste sig at være ændret væsentligt eller suppleret med ny installation. Væsentlige ændringer i lejlighederne i forhold til de tidligere omtalte typeplaner og de eksisterende opvarmningsforhold blev markeret på områdeplaner. Kældrene Situationen i kældrene var den, at de naturlige føringsveje for de nye installationer i vidt omfang var optaget af eksisterende ledninger. et blev endvidere konstateret, at de eksisterende forsyningsledninger ikke overalt var oplagt efter et rationelt princip, men snarere efter, hvor man kunne få plads til dem. Såfremt en præcis optegning af de eksisterende ledninger skulle foretages, måtte der udarbejdes et meget stort antal længde- og tværsnit, som senere kunne danne grundlag for detailprojektet. ette blev på forhånd opgivet, idet det skønnedes ikke at kunne forbedre prissætningsmulighederne eller udførelsen. Ledningsføringen blev da bestemt på stedet under udførelsen. et blev forsøgt at skaffe adgang til disse lokaler, således at der kunne finde en registrering sted. ette var ikke muligt i alle tilfælde på grund af manglende nøgler. et enkelt erhvervslejemål var det ikke muligt at skaffe adgang på grund af, at forretningen var under likvidation. disse situationer måtte det antages, at det foreliggende tegningsmateriale var dækkende for den faktiske tilstand, hvilket ved den efterfølgende registrering viste sig ikke altid at være tilfældet. Skitseprojektering og detailprojektering Fase 2 og 3 A en egentlige skitse- og detailprojektering forløb som ved nybyggeri, idet dog dele af projektet blev udarbejdet som et projekt med principielle løsninger. ette var især gældende for ledninger i kældre og indretning af badeværelser. Af særlige detaljer skal nævnes, at brugsvandsanlægget som naturligvis er beregnet for den fulde udbygning - er beregnet ved hjælp af en programmerbar lommeregner med skriver, hvis program og udskriftsrutine i forvejen var godkendt principielt af Københavns Vandforsyning. Projekttilpasning Fase 1 og 3 B Fra den første registrering til den faktiske udførelse i de enkelte lejligheder var der forløbet en periode, der for nogle lejligheder androg op til Yz år, og adskillige lejligheder havde i perioden skiftet lejer. isse forhold har sammen med den tidligere omtalte ikke fuldbragte totalregistrering nødvendiggjort en supplerende registrering i hvert enkelt lejemål umiddelbart før arbejdernes faktiske udførelse. Sen tilmelding til køkken- eller baderumsmodernisering har på tilsvarende måde gjort det nødvendigt at supplere registreringen. praksis har byggeledelsen gennemgået hvert eneste lejemål umiddelbart før arbejdets gennemførelse, ofte sammen med entreprenøren. Registreringen sikrede, at løsningen ikke var i konflikt med elkontakter, møbler, ombyggede køkkener, faste skabe m.m. Ved samme lejlighed foretoges endvidere registrering af ulovlige installationer, som entreprenøren på grund af sin autorisation var forpligtet til at påtale. Som tidligere nævnt var den afsluttende registrering henlagt til umiddelbart før og under arbejdernes udførelse i lejlighederne. ette har i et mindre omfang medført korrektioner i det foreliggende projekt. Af særlig interesse skal det nævnes, at udførte principtegninger for typelejlighederne kunne anvendes overalt uden ændringer, idet problemer som bjælkelags afvigende placering m.v. kunne afklares på stedet ved aftale mellem byggeledelsen og entreprenøren. Til registrering afbjælkers placering er brugtdeni figur 9viste skitse. Udbud Moderniseringsarbejderne blev opdelt i 2 storentrepriser, henholdsvis en VVS-entreprise og en bygningsentreprise. Baggrunden for valget af denne entrepriseform var følgende: 1. En stor bygningsentreprise, som omfatter alle fag bortset fra de egentlige VVS-arbejder, skaber mulighed for, at en tilbudsgivende kan operere med princippet om»gyngerne og karrusellerne«, altså at tab inden for en delydelse sandsynligvis modsvares af en tilsvarende gevinst inden for en anden delydelse, når blot antallet af delydelser er rimeligt stort. 2. En stor bygningsentreprise kan skabe grundlag for et egentligt tværfagligt samarbejde med lavere priser til følge. For at opnå bedst mulige konkurrencebetingelser blev VVS-entreprisens materialespecifikation endvidere fremsendt til fagområdets større grossister, ligesom de tilbudsgivende fik mulighed for at afgive tilbud på alternative blandingsbatterier, radiatorer, varmevekslerer mv. Tilbud blev for VVS-arbejder indhentet hos Linden's Eftf. og Blikkenslagersvendenes A/S, og for bygningsentreprisen hos Artex A/S og Tømrersvendenes A/S. Entreprisegrænserne var lagt således, at VVS-arbejderne omfattede alle varmeinstallationer og den del af brugsvandsinstallationen, der lå uden for de enkelte lejligheder (dvs. hele anlægget til og med afgreninger på stigstrengene i lejligheden). Alle arbejder vedrørende individuelle forhold i de enkelte boliger hørte under bygningsentreprisens VVS-arbejder. n og ved den senere fysiske registrer s t disse oplysninger stort set var ikke gav anledning til Bebyggelsen i øvrigt bebyggelsen fandtes der flere tomme erhvervslejemål, nedlagte vaskerum, fællesbaderum osv. Figur9. Eksempelpåregistrering afhvorde enkeltebjælkeri etageadskillelsen er placeret. Bjælkernesplacering kan være meget afgørende for, hvorledes den lodrette rørføring kan ske. 13

9 søgninger og forhandlinger en blev der fremsendt byggeandragende til irektoratet for staden Københavns bygningsvæsen, Magistratens 4. afdeling. ette byggeandragende indeholdt en ansøgning om tilladelse til, at samtlige lejemål skulle forsynes med centralvarme og varmt brugsvand. esuden indeholdt byggeandragendet en ansøgning om tilladelse til indretning af badeværelser med håndvask og håndbruser og nyt WC. Ansøgningen var principiel i den forstand, at den ikke angav hvilke lejligheder, der skulle forsynes med badeværelser, idet dette ikke var kendt. Ansøgningen var dog forsynet med foreløbig adressefortegnelse. Man var på forhånd godt klar over, at fællesarbejderne centralvarme og varmt brugsvand ikke ville medføre vanskeligheder ved myndighedsbehandlingen, men der kunne opstå problemer omkring enkelte forhold, som man ville være nødt til at søge dispensation for på et senere tidspunkt. Vedrørende de individuelle arbejder stillede sagen sig anderledes på grund af ovennævnte forhold om en principiel godkendelse, som skulle gives på grundlag af en til dels uspecificeret ansøgning. Hele processen omkring myndighedsbehandlingen er skitseret i figur Forespørgsel, fjernvarme Supplerende oplysninger til offentligt værk Byggeandragende Telefonisk kontakt til Magistratens 4. afdeling Overenskomst om varmeleverance Ansøgning om dispensation (køkken +WC) Byggetilladelse med forbehold Ansøgning om afløb Ansøgning om vand Offentligt værks godkendelse af projekt Tilladelse til afløb Tilladelse til vand Ansøgning om dispensation for højde i kælder Ansøgning om indretning af selskabslokaler ispensation for højde i kælder Alle tilladelser i orden vedr. centralvarme og bad Byggetilladelse, selskabslokaler ur 10. Oversigt over sagsforløbet ved myndighedsbehandlingen af hele byggesagen. er er angivet tidspunkter for ansøgninger, forespørgsler og tilladelser. Køkkenstørrelsen kunne ikke blive som krævet i bygningsreglement BR-77, 7 m 2, men kun 6,1 m 2, idet der ville fragå et stykke af køkkenet til indretning af badeværelse. Køkkenet var tidligere 6,8 m 2 i brutto gulvareal, dvs., at der ville forsvinde 0,7 m 2 På baggrund heraf blev der søgt om dispensation for dette forhold. Afstanden foran WC'et skal ifølge bygningsreglementet være 1,1 m, men dette kunne ikke lade sig gøre under de givne omstændigheder. de eksisterende WC-rum i bebyggelsen er der en afstand på 0,48 m fra WC'et til modstående væg. erfor blev der også søgt om dispensation for dette forhold. Motiveringen var i begge tilfælde de manglende muligheder for en anden hensigtsmæssig lejlighedsplanløsning, der kunne opfylde kravene i BR-77. Byggetilladelse Byggetilladelsen fra Magistratens 4. afdeling er dateret den er var i byggetilladelsen taget en række forbehold, som måtte overvejes nøje, idet en del af forbeholdene ikke kunne tilgodeses. Overvejelserne førte til yderligere ansøgninger om dispensation fra krav i bygningsreglementet. Ansøgning om afløb en blev der til Københavns kommunes afløbskontor fremsendt ansøgning om ændring af afløb fra bygningen. Ansøgningen var af principiel karakter, idet det ikke på forhånd kunne siges hvilke af lejlighederne, der skulle have badeværelse. skrivelse af forelå tilladelsen fra afløbskontoret. er var enkelte forbehold i tilladelsen, uden at dette dog krævede yderligere ansøgninger. Ansøgning om vandinstal!ationer en blev der fremsendt ansøgning angående udvidelse og omlægning af vandinstallationer i ejendommen. Tilladelsen af indeholdt enkelte bemærkninger, som i hovedsagen drejede sig om stikledningerne, der skulle udskiftes. Vandforsyningen mente, at de eksisterende 50 mm stikledninger ikke var store nok, og man ønskede derfor udskiftning til 80 mm. Stikledningerne var forudsat udskiftet i den udstrækning, behovet opstod. Brugsvandsanlægget inde i bygningerne er dimensioneret til dækning afbehovet efter den totale modernisering, uanset at forbruget i de første år vil være lavere. gøre, og der blev derfor den fremsendt ansøgning om dispensation fra dette krav. er kunne kun blive 1,8 m i fri højde under installationerne. en blev der givet byggetilladelse vedrørende denne dispensation, således at alle tilladelser nu forelå. Forhandling om fjernvarme det oprindelige skitseprojekt var regnet med et oliefyret kedelanlæg pr. blok. På grund af de stigende oliepriser og en forventning om fjernvarme i området inden for en overskuelig periode blev der indledt forhandlinger med Københavns Belysningsvæsen om levering af fjernvarme. et lykkedes at opnå en aftale, som medførte, at Belysningsvæsenet leverede midlertidigt fyringsanlæg, som nu er opstillet på boligselskabets areal samtidig med, at Belysningsvæsenet startede etablering af en hovedledning, som bebyggelsen senere kunne tilsluttes. Gas Belysningsvæsenet blev ikke orienteret umiddelbart om moderniseringsarbejderne, idet de mindre ændringer, der skulle udføres på gasinstallationen, såsom flytning af målere og flytning af ledninger mv., kunne anmeldes af en autoriseret gas- og vandmester. nstallationerne blev til slut stikprøvevis kontrolleret af gasværkerne. El-instal!ation en ændring af el-installationerne, der skulle foregå i byggeriet, var minimal, og de ting, der skulle ændres og udskiftes, kunne anmeldes af den autoriserede el-installatør. Telefon er er ikke foregået egentlige ændringer af telefoninstallationen i huset under moderniseringen. KTAS er dog blevet orienteret om de nye varme- og vandledninger i jord. Tilskud til energibesparende foranstaltninger forbindelse med installeringen af centralvarme og isolering af vinduesbrystninger blev der søgt om tilskud til energibesparende foranstaltninger. Tilsagnet blev givet, idet det kunne påvises, at foranstaltningerne ville have en tilbagebetalingstid mindre end 8 år. Konklusion Myndighedsbehandlingen afdenne sag har tidsmæssigt foregået nemt og smertefrit, og myndighederne har udvist meget stor samarbejdsvilje, hvilket også har været en nødvendig forudsætning for projektets gennemførelse. a størrelse afrum og afstande else af byggeandragendet reagerede direktorake forhold. Ansøgning om dispensation fra højde i kælder byggetilladelsen af var der gjort opmærksom på, at den frie højde under rørledninger og kanaler i gangarealer mindst skulle være 1,9 m. ette kunne ikke lade sig 15

10 Projektets gennemførelse Tidsplaner Tidsplanen blev udarbejdet i samarbejde med entreprenørerne. Oplægget til udarbejdelsen af denne tidsplan var den tidligere omtalte hovedtidsplan som indgik i udbudsmaterialet som omtalt i afsnittet om projektering og som er vist på figur 11. VVS-entreprenøren måtte under arbejdets forløb øge bemandingen ganske betydeligt samt korrigere tidsplanen, dog hele tiden under forudsætning af at sluttidspunktet kunne overholdes. enne ændring af tidsplanen har for bygherren medført det problem, at planlagte huslejeforhøjelser ikke kunne gennemføres paralleltløbende med den oprindelige tidsplan, men måtte udskydes i takt med færdiggørelsen. Grundlaget Figur 12. Principdiagram over fællesarbejder i lejlighederne med angivelse af operationsrækkefølge og sammenhæng. NVUELLE ARBEJER LEJLGHEER for ændringen af bygningsentreprenørens tidsplan var dels hovedtidsplanen for fællesarbejderne på installationerne for centralvarme og varmt brugsvand og dels en detailtidsplan for modernisering af de enkelte badeværelser. a hverken bygherre, byggeledelse eller entreprenører kendte antallet af individuelle moderniseringer, var det umuligt i forvejen at udarbejde en samlet tidsplan for bygningsentreprenørens arbejder. Ved arbejdets start var tilmeldt 34 nye badeværelser og et mindre antal nye køkkener. ette antal indgik i bygningsentreprenørens grundlag for udarbejdelse af en rammetidsplan, som tillige var koordineret med tidsplanen for fællesarbejderne. Tilgangen af individuelle moderniseringsarbejder i form af nye baderum og køkkener blev i byggeperioden væsentlig større end oprindeligt forventet, idet antallet af nye badeværelser steg til i alt 97 indtil september 1980, mens antallet af nye køkkener var steget til i alt 79 og antallet af installerede gulvafløb var 51. På forhånd var det aftalt med beboerne, at tilmeldingen til modernisering af badeværelse og køkken kunne ske indtil fællesarbejderne i den enkelte blok var afsluttet, og som det tydeligt fremgår af tallene, benyttede mange sig af denne mulighed. Bygningsentreprenørens muligheder for at planlægge totalt for hele byggeperioden var således ikke gode, og der måtte derfor udarbejdes flere reviderede detailtidsplaner inden for rammeplanen. Bygningsentreprise solering af Puds- 1.1a1e1'-,. brystning f-,. reparation r-- arbejde Efterreparationer ~- l. J l 5 ndividuelle arbejder Fællesarbejder i boliger i"""1 "" 2 4 Hovedledning i kælder 1 5 Boilerrum Tilrigning.. Varmeforsyning ~ t, il,",!!, ~.. Figur 11. Hovedtidsplanfor samtlige aktiviteter i alle blokke - såvel individuelle arbejder som fællesarbejder. Tal angiver nummer på den blok, hvor arbejdet foregår. FÆLLESARBEJER LEJLGHEER vvsentreprise Bygningsentreprise VVS-entreprise Hedtagning Boring i Stigestrenge TrykprØve Nedtagning af evt. gas- etagead-.. ~ og rajiatorer og varme- af kakkelovne radiatorer f- skillese r-- påsætning ~ f- f- Stigestrenge, TrykprØve Nedtagning L.., annatur, tilr-- vandrør og slutning af --lo vandvarmer f- kloset (indretning af badeværelse) Ændring af Opmuring UdstØning ~ Gulvbelægning Lister ved galerkøkkenbord, gasbetonvæg --. indmurede rør r-- f-.. køkkenbord, r--- arbejde nedrivning fliser, puds- nedhængt loft af væg reparation FaldrØ'r, Ventilation VVS- ~ gulvafløb, - på loft.. montering - vand- og vent. rør Figur 13. Principdiagram over individuelle arbejder i en lejlighed med angivelse af operationsrækkefølge og sammenhæng Januar Februar Marts 51 Malerarbejde.- Pudsreparationer =[===== i=j====c: "O Nedtagning af kakkelovne c c c c c Cl [ C C C C C 51 ~Q; Vandlnstaliation = == CJCJCJCJC CJ CJ CJ CJ CJ[ ~"O ~~ Radiatorer og rør ~.Ql Boring etageadsk. for varme og vand = CJ Cl ::J [J Cl Cl Cl [J Cl Cl [J Cl [J ffi::=. u.~ 51 solering af brystninger CJCJCJCJC CJCJCJClClC ~3= == Blok 1 Nedtagning af ev. gasradiatorer ~: = ==::=======: Efterreparationer i solering,, Blok 1 Blok~ "O VVS - ledninger æ Blok 1 Blok 5 ::<: Boilerrum Blok 1 Blok 1 Varmeforsyning v v Bemanding Byggeledelsen bestod af en byggeleder og en konduktør. VVS-entreprenøren startede med et kældersjak opdelt for vand- og varmeinstallationsarbejder. Oktober November =====c:::1==== l Cl Cl C Cl Cl Cl Cl Cl Cl lcjcjcjcjcj ::::JCJ~ Cl Cl Cl Cl Cl C Cl Cl lcjcjcjcjcj ::::J~ 1Q.1U5 ==J Figur 14. etailtidsplan for samtlige arbejder i alle blokkene. Arbejderne er angivet medstart- og sluttidspunktsamt rækkefølge (blok- og opgangsnummerorden). Byggepladsindretning Efter kontrahering med entreprenørerne blev der indkaldt til det første planlægningsmøde, hvor byggepladsindretningen var hovedpunkt på dagsordenen. projektmaterialet indgik bl.a., hvordan indretning af byggepladsen skulle foregå, men efter aftale med ejendomsfunktionærerne blev byggepladsindretningen ændret. er blev etableret et indhegnet område på ca. 600 m 2 dette område kunne VVS-entreprenøren placere sit arbejdstelt på ca. 120 m 2 og diverse materialeskure. skurene og på pladsen omkring dem kunne foruden nye materialer oplagres nedtagne kakkelovne, vandvarmere, rør, gasradiatorer mv. fra lejlighederne. Figur 15 giver indtryk af mængden af nedtaget materiale. ndendørs blev der stillet et tomt erhvervslejemål til rådighed for VVS-entreprenøren. Lokalerne blev anvendt som folkerum. VVS-entreprenøren har desuden i hele perioden kunnet bruge ejendommens toiletter. Bygningsentreprenøren ønskede at få opstillet 2 skurvogne i det indhegnede areal. esuden blev der stillet en toiletvogn og et tomt erhvervslejemål til hans rådighed. dette erhvervslejemål blev der oprettet en telefon. Byggeledelsen fik stillet den tidligere prøvelejlighed til rådighed, og her kunne beboerne bestille de individuelle moderniseringer hos byggelederen. Byggeledelsen brugte desuden prøvelejligheden som kontor for administrativt arbejde og kontakt med håndværkerne samt afholdelse af byggemøder. El-forsyningen til arbejdstelte, skure mv. blev klaret ved etablering af en interimistisk el-installation fra gruppetavler i bebyggelsen. Uanset at dette skete fra forskellige gruppetavler, hændte det ofte, at hovedsikringen i bebyggelsen brændte over, idet belastningen på hovedsikringen var væsentlig større, end man oprindelig regnede med, fordi der i perioden foregik en hel del el-opvarmning af lejligheder

11 ette sjak udvidet til 2 sjak for varmeinstallatiog 2 sjak for vandinstallationerne. Bygningsentreen havde 2 murersjak, hvoraf det ene beskæftigede 'g med opstilling af gasbetonvægge og det andet med opætning af fliser og lægning af gulve. Endvidere var der l ak, som var beskæftiget med VVS-arbejder i nye baderum mt installationer i køkkener. soleringsarbejdet, som dels bestod af isolering af rør og dels isolering af underbrystninger ved vinduer, blev udført af 2 isoleringssjak. e mindre bygningsarbejder blev udført af et fællessjak, som bestod af snedker, maler og elektriker. esuden havde bygningsentreprenøren en servicemurer, som hovedsageligt beskæftigede sig med mindre reparationsarbejder, oprydningsarbejder, nedrivninger mv. Sjakkenes arbejdsområde og bemanding er beskrevet nærmere i figur 16. om måneden. esuden var samtlige beboere informeret om, at byggeledelsen holdt åben for henvendelser 2 gange 2 timer pr. uge. Beboerne havde mulighed for at bede om individuelle moderniseringer på et meget sent tidspunkt i realiseringsfasen. Fremgangsmåden var, at beboerne rettede henvendelse til byggeledelsen i prøvelejligheden, når de havde besluttet sig. Her fik de udleveret et skema med oplysninger om den huslejestigning, som svarede til den ønskede individuelle modernisering. Skemaet er vist som figur 17. På skemaet kunne beboerne endvidere anføre hvilke sanitetsgenstande, farver på fliser og køkkensystem, de ønskede. Skemaet blev underskrevet og sendt til boligselskabet, som registrerede ønskerne i et lejerkartotek, hvorefter man kunne udstede eventuel accept til byggeledelsen. Byggeledelsen udskrev herefter rekvisition til entreprenøren og aftaleseddel til bygherren. Ekstraarbejder Ventilationsanlæggene til nye baderum var oprindelig projekteret med afkast gennem de eksisterende ventilationshætter. et viste sig efter åbning af disse hætter, at et væsentligt antal var i en sådan tilstand, at de ikke kunne anvendes. Mulighederne for alternativt afkast blev derfor undersøgt. er var mulighed for at anvende de eksisterende skorstene eller etablere helt nye hætter. et viste sig, at løsningen med skorstenene var den eneste fremkommelige. Alle skorstenene er i øvrigt afmeldt, og de anvendes nu i et mindre omfang for ventilation af nye baderum og køkkener. Ventilationsanlæggene er projekteret til at dække udsugningsluftmængderne svarende til den totale modernisering. ette har medført en relativ høj pris pr. badeværelse på grund af det lille antal nye badeværelser på det tidspunkt, hvor anlægsprisen blev fastsat. Ekstraarbejder af større omfang forekom i øvrigt ikke. VVS VVS K~ldersjak Varme og vand, boilerrum Vand i kælder Varme i kælder Boring huller i kælder Forhold til bygherre, lejere m.fl. l mand 2 mand 2 mand l mand Etagearbejde Varme, 2 sjak il 3 mand 6 mand Vand, l sjak il 2 mand 2 mand solering solering, brystninger 2 mand solering, rørinstallationer 3 mand Murer Efterreparationer l mand Baderum, vægge og gulvstøbning 3 mand Fliser og stiftmosaik 2 mand VVS Baderum og køkkener l Y2 mand Figur 16. Oversigt over sjak. Bygherrens repræsentant deltog i byggemøderne, således at han løbende kunne tage stilling til de opståede problemer og diskutere ekstra tilmeldinger eller eventuelle ekstraarbejder. ne deltagelse blev anset for nødvendig, fordi alle dei moderniseringsprocessen som nævnt ikke var kendt i en. ens udlejningschef deltog også i byggemøderne, veringsforretninger kunne følges op af de nødinger af huslejer og eventuelle nye beboeres iner. Beboerne blev holdt orienteret gennem erblad og ved opslag i opgangene. har endvidere deltaget i de afdelingsbestyfundet sted under moderniseringsperior roblemerne ved moderniseringsforder er foretaget mindre justerinog de valgte fremgangsmåder.. ividuelle arbejder eller sen mindst en gang Boligselskabet KSB, Kronprinsessegade 14, 1306 K Høffdingsvej - Vilh. Thomsens Alle BESTLLNGSLSTE B NAVN: LEJLGHESARBEJER JEG ØNSKER FØLGENE UFØRT MN LEJLGHE (SÆT KRYS) BAERUM NRETTET (BLOK 1-2-3) Forhøjelse pr. md. kr. 560,00 GULVAFLØB OPSAT (BLOK 1-2-3) Kontant kr ,00 BAERUM STAN SAT (BLOK 4 og 5) Forhøjelse pr. md. kr. 475,00 FARVET PORCELÆN NYT KØKKEN Efter aftale ARESSE: Bedes returneret i underskrevet stand Figur 17. Bestillingsliste. 19

12 ndhøstede erfaringer Under gennemførelsen af moderniseringssagen er høstet en del erfaringer, som dels kan anvendes ved en forbedring af projekteringsgrundlaget for fremtidige arbejder og dels kan bruges under den praktiske gennemførelse af arbejderne. Projekteringen hvert enkelt tilfælde bør man analysere, om anvendelse af en-strengede varmeanlæg er en fordel. enne type varmeanlæg kræver normalt kun en gennemboring gennem etageadskillelsen, og derved vil reparationsarbejdet i lejlighederne mindskes. a det endvidere er en erfaring fra moderniseringssager, at pulterrum og tagrum i vidt omfang er tilgængelige og ryddelige, vil man i mange tilfælde kunne placere den ene af hovedledningerne i tagrummet. En fordel ved systemet er også, at overbøjninger på sidetil radiatorerne i lejlighederne ikke forekommer. Et en-strenget system vil desuden give mere plads omkring virldllespalrtit:rne, hvor der traditionelt er anbragt antenneog stikkontakter. Ulf:mJen ved systemet er, at afspærringsventiler for stig StTiell~~e skal anbringes dels i kælder og dels på loft. ette gidrifts- og udførelsesmæssige svagheder. undersøges nærmere, om anvendelse af kobberrør og stikledninger fra radiatoranlæg og fra brugser økonomisk forsvarlig. Bløde kobberør situation bl.a. give mulighed for at klare fort1illdl~in:ger i kælderen ved bøjning af rørerne, i stedet for ardyre fitting. et bør endvidere undersøges, mlllig.helier der eksisterer for at undgå etagespring på stil~le(inil1gf:r1etil radiatoranlægget. minn,rp forhold kan nævnes at samtlige radiatorer bør balie,rær'elser er udført ved opmuring af gasbetonudstø1bning af gulv. enne løsning har vist sig ill(ipasse i en løbende tidsplan. den anulldersqjges, om vægelementerne kan udføres pr:æf,ablrikerf:de vægelementer, der kan leveres Alternativt kan disse stolpeskelet med plader på fsl11tt,eli(ie beklæd.nirlg kan da vælges un Væ:gk1s:ttulktiolen som helhed og Va~lle~en afgrænser. bør også være, r---- Gulvafløb ~--Slidlag Underlag Asfaltpap / tr~dvæv Beton iffusions~bent pap Figur 18. Opbygning af nyt badeværelsesgulv med angivelse af de enkelte materialers placering. Gulvbeskrivelse: 1) ndskud fjernes således at ny betonplade kan udstøbes i min. 6 cm tykkelse. Overkant i flugt med eksisterende betonplade. Udstøbning kun påfast underlag. 2) Eksisterende stiftmosaik, løs terazzo 0.1. fjernes. 3) er udlægges diffusionsåbent asfaltpap over tilbageværende fast plant indskud. 4) PEH-faldstamme skal sikres mod brand. Min. 15 cm fra yderkant over indskud stoppes med mineraluld (se tegning). 5) Ny betonplade udstøbes med beton 15. Under støbningen udlægges armeringsnet ø 5 pr. 100 mm. 6) Når magnesitgulvet er klar til lægning (se leverandørens anvisninger) udlægges nødvendig armering med asfaltpap og trådvæv over fuger i gulv, 7) samt over NP-jernprofiler (ikke synlige). 8) Magnesitgulvet udlægges efter leverandørens anvisninger. 9) Armeringsnet trækkes over NP-profiler inden udstøbning. 10) Når installationer gennembryder etageadskillelse udstøbes helt til forskalling. fremgangsmåde er bl.a., at stik i lejlighederne kan afsættes med stor nøjagtighed i kælderen, fordi placeringen af stigledningerne kendes på forhånd. Ulempen ved en sådan fremgangsmåde vil være, at forsyningen til lejlighederne ikke kan etableres i umiddelbar fortsættelse af arbejdet i de enkelte lejligheder, men først når forsyningsledningerne i kælderen er udført. et må være et krav, at forsyningen til lejligheden opretholdes i hele byggeperioden med kun meget små afbrydelser. et bør i denne forbindelse undersøges, om der er mulighed for at etablere interimistisk tilslutning i kælderen ved af fx løse slanger, som ligger på kældergulvet til de Figur 19. Opbygning af den nye badeværelsesvæg mod køkken. Væggen er opbygget afletbeton. eksisterende stigstrenge. ette forhold gælder specielt for brugsvandsanlægget, når koldtvandsledningerne udskiftes. en samlede projekteringsindsats inklusive den indledende registrering har ikke, trods den trinvise og dermed komplekse projektering, været mere omfattende end ved nybyggeri udtrykt i timer pr etagekvadratmeter. Forskellen mellem den benyttede projekteringsform og den, der anvendes til nybyggeri, har været en bevidst placering af projekteringsindsatsen under realiseringsfasen, som vist på figur 20. enne form har kun været mulig på baggrund af dels en viden om entreprenørers muligheder for at indkalkulere mindre afvigelser i projektet i tilbudet og dels et efterfølgende tæt samarbejde mellem projekteringsgruppen og byggeledelsen under realiseringsfasen. a> Nybyggeri Qi.s::; 13 Q. en ro en og '00 Q) ~:g,.q a>... -e «et! Høffdingsvej Figur 20. Projekteringsindsatsens forløb regnet fra detailprojekteringens begyndelse. Arbejdsindsats i pct. som funktion af tiden. Nybyggeriet har en væsentlig større indsats i starten end moderniseringen. Til gengæld holder arbejdsindsatsen sig vedrørende moderniseringen nogenlunde konstant i hele tidsrummet. Tid Arbejdets gennemførelse Efter montering af nye varmeanlæg og brugsvandsanlæg er de eksisterende gasvandvarmere, el-vandvarmere mv. fjernet fra lejlighederne. Opmagasinering af disse brugsgenstande er delvis sket på det indhegnede areal, der er omtalt i forbindelse med figur 15. esuden var der i gårdene opstillet uaflåsede containere, som beboerne selv kunne anvende til affald fra pulterrummene. er er i alt brugt 70 containere til at fjerne affaldet fra byggepladsen. Beboernes brug af containerne har ikke medført problemer. et skal tilføjes, at gasradiatorer, gasvandvarmere, el-radiatorer og el-vandvarmere var lejernes ejendom. Enkelte beboere ønskede at beholde disse genstande. Årsagen til dette ønske har i alle tilfælde været at bevare muligheden for en alternativ opvarmning, såfremt ledningsbrud eller andet medfører, at forsyningen fra fjernvarmeværket afbrydes. Kakkelovnene fra lejlighederne er kørt direkte væk samme dag, som de er nedtaget, på grund af deres store pladskrav. Et stort problem under den individuelle modernisering har været at opretholde gode toiletforhold for beboerne i ombygningsperioden. ette er søgt gennemført ved opsætning af midlertidige klosetskåle på nye faldstammeafgreninger og, hvor dette ikke har været muligt, ved opsætning af kemiske klosetter. Løsningen har generelt ikke været tilfredsstillende for beboerne og bør i fremtidige sager af lignende karakter styres betydeligt mere bevidst, evt. ved opsætning af toiletvogne. Nogle få beboere, især pensionister, har på grund af moderniseringen boet for egen regning uden for bebyggelsen i moderniseringsperioden. Ved fremtidige moderniseringer af denne art bør det undersøges meget nøje, hvilke muligheder der er for at udskifte alle låse, således at ma). får et universalt nøglesystem. Fordelen herved vil være, at håndværkerne får mindre spildtid. Beboernes tilladelser vil dog sikkert være svære at få. et skal hertil føjes, at overenskomsten for blikkenslagerne indebærer tillæg på 35 pct., når arbejdet finder sted i beboede lejligheder. ette tillæg ydes dels til fremskaffelse af nøgler og dels til flytning af møbler i lejlighederne. Endvidere bør det overvejes, om der kan etableres en servicemandsordning, der ydelsesmæssigt omfatter alle de mindre arbejder, som det er vanskeligt at få indeholdt i entreprenørens tilbud. Her tænkes specielt på mindre oprydningsarbejder i lejlighederne, hjælp til beboerne ved flytning af møbler mv., tømning af pulterrum, afmærkninger af containere ved arbejdstids ophør og mindre oprydninger på trapper og i gårdarealer. Generelle betragtninger Ovenstående erfaringer synes primært at give et fingerpeg om, at der under arbejdets gennemførelse skal tages endnu mere hensyn til lejlighedernes beboere. Således vil det være væsentligt, hvis det kan undgås, at lejligheder, der allerede er moderniseret, besøges igen, når en nabolejlighed skal moderniseres. 21

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

TIL BEBOERNE I E/F BRYGGERVANGEN

TIL BEBOERNE I E/F BRYGGERVANGEN TIL BEBOERNE I E/F BRYGGERVANGEN Udskiftning af vand- og varmeinstallationer i lejligheder stueetage til 4. sal. Kære beboer på 5. sal, Ejerforeningen går snart i gang med en større renovering af vand

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 225 GILLELEJE I GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 22 Mødedato 15.05.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2 Augustenborggade 21 A, B og C Program Gennemgang af udskiftning af Vandinstallationer i lejligheder og hovedføringsveje ved Steen Berthelsen Gennemgang

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Glostrup februar 2012 BAB afd. 3 Notat vedr. køkkenudskiftning samt badeværelser Valg af Køkken: Beboerne vælger selv køkkenleverandør. Dog har BAB indgået rabataftale med HTH og Vordingborg-køkkenet.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo 723-06 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin

Læs mere

BEBOERINFORMATION. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt renovering af badeværelsesgulve

BEBOERINFORMATION. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt renovering af badeværelsesgulve BEBOERINFORMATION Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt renovering af badeværelsesgulve D. 5. Januar 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund hvorfor skal rørene skiftes?... 3 Tidsplan - Hvornår

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Råderet & godtgørelse for individuelle forbedringer.

Råderet & godtgørelse for individuelle forbedringer. Råderet & godtgørelse for individuelle forbedringer. Den 25. Maj 1993 blev der vedtaget en lov om råderet i den almennyttige boligsektor. Loven indeholder en bekendtgørelse om råderet og godtgørelser for

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej

Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 04 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 11. juni 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 01 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 30. april 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Dan Hjort, afd. bestyrelsen DH BKAA Niels

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Information til beboerne i Havremarken

Information til beboerne i Havremarken Information til beboerne i Havremarken Beboerinformation nr. 4 I beboerinformation nr. 1, 2 og 3 blev I orienteret om de forestående arbejder med udskiftning af vandinstallationerne i jeres afdeling. Til

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 13.07.2015 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 15.07.2015 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Information om arbejder i eksisterende lejligheder

Information om arbejder i eksisterende lejligheder Information om arbejder i eksisterende lejligheder Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I sags nr 05.143 vor ref IBS side 1/7 dato 13-10-2006 Andelsboligforeningen Solbjerg - Tagboliger Arbejder

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 30.04.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 10.05.2012 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

1-12 Fælledgården Renoveringspakke d. 14. september 2017

1-12 Fælledgården Renoveringspakke d. 14. september 2017 1-12 Fælledgården Renoveringspakke 2017 d. 14. september 2017 1 Dagsorden Renoveringsprojektet - hvad skal der laves Proces - hvad er der sket siden sidst Hvad skal der ske Projektet: Renoveringspakke

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

Vurderingsmand. Jens Lind Arkitekt maa Jens Juels Gade 36 2100 København Ø. T: 35 26 88 28 E: jenslind@webspeed.dk E: j.lind@live.

Vurderingsmand. Jens Lind Arkitekt maa Jens Juels Gade 36 2100 København Ø. T: 35 26 88 28 E: jenslind@webspeed.dk E: j.lind@live. November 2012 Procedure for vurdering af lejlighed i forbindelse med salg. Tilføjelser/afvigelser i forhold til ABF s forbedringskatalog Boligforeningen Bispegaarden. 1. Efter at have indgivet sin skriftlige

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 26. marts 2012 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Rungsted Plads 12, 2. th AB Merkur Besigtiget den: 22. marts 2012 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Tranumparken - Albjergparken Glostrup marts 2010 Notat vedr. køkkenudskiftning/ badeværelsesrenovering. Valg af køkken: Tilbud på køkken: Beboeren vælger selv køkkenleverandør, de fleste vil

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere