BILAG RENH1, UKR1, GRÆ1 og BEPL1. RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG RENH1, UKR1, GRÆ1 og BEPL1. RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG."

Transkript

1 BILAG RENH1, UKR1, GRÆ1 og BEPL1 RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på TILSTANDSKRAV

2 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Renhold Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold på tilstandskrav... 4 Elementbeskrivelser Elementbeskrivelser Befæstede arealer Elementer på ubefæstede arealer Udstyrs-elementer Skemaer til Fælleskontroller af renhold Ukrudtsbekæmpelse Særlig arbejdsbeskrivelse ukrudtsbekæmpelse på tilstandskrav Skemaer: Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Elementbeskrivelser Befæstede arealer Græsslåning Særlig arbejdsbeskrivelse for græsslåning på tilstandskrav Skemaer til Fælleskontroller af græsslåning Elementbeskrivelser Beplantninger Særlig arbejdsbeskrivelse for vedligehold af beplantninger på tilstandskrav Elementbeskrivelser Bilag GRÆ Side

3 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 3 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Indledning Entreprisen for sideanlæg omfatter: renhold, græsslåning og vedligehold af beplantninger Der er en tilhørende Særlig Arbejdsbeskrivelse til hvert emne, udarbejdet på tilstandskrav. For arbejder hvor der indgås kontrakt om udførelse på tilstandskrav, erstatter bilaget fuldt ud den særlige arbejdsbeskrivelse på udførelseskrav. Sideanlæg er alle arealer langs vejene, der er indrettet til parkering af mindst én bil og hvor der findes borde og bænke.

4 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 4 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold af arealer og udstyr m.m. på sidearealer 0. Generelt 0.1 Alment Denne Særlige Arbejdsbeskrivelse omfatter renhold af arealer og udstyr m.m. på sideanlæg. Arbejdsbeskrivelsen omfatter følgende opgaver: 1. Renhold af befæstede arealer. 2. Renhold af ubefæstede arealer. 3. Renhold af udstyr. Vejens arealer og udstyr m.m. er beskrevet som elementer jf. Vejdirektoratets strategi for renhold, samt denne arbejdsbeskrivelses pkt. 1 elementbeskrivelser. Elementbeskrivelserne er opbygget så de indeholder: Definition af elementet og beskrivelse af, hvor det kan forekomme og hvorledes renhold udføres. Beskrivelse af krav til elementets vedligehold på tilstandskrav: Bygherrens ydelser Følgende materiale vil kunne stilles til rådighed i forbindelse med udførelsen. Sideanlægsplaner Vejen i billeder (dækker delvist statsvejsnettet) Findes her: Digitale grundplaner over alle statens veje Grænsedragningsplaner (foreligger 1/1 2009) Adgang til mængdeudtræksprogrammet roadbase, der kan hentes gratis på og klikke på roadbase2007og derefter på Download og installering Entreprenørens ydelser Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne kvalitetsniveauer. Entreprenøren har tilbagemeldingspligt ved ændringer og forhold som har betydning for bygherrens optegnelser. Opsamlet hittegods, meddeles ejeren/politiet og afleveres til politiet i fornødent omfang.

5 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 5 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Ved konstatering af forurening og skader skal dette omgående rapporteres til bygherren. Oprydning og afhjælpning vil ske ved beredskabsmyndigheden/bygherrens foranstaltning. og problem affald må ikke forekomme på vejenes areal og skal fjernes omgående efter, at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Entreprenøren skal være opmærksom på, at kravet omfatter stort affald uanset vægt eller omfang. Såfremt bygherren ønsker entreprenørens assistance i forbindelse med oprydning og afmærkning efter forurening med farlige stoffer samt efter trafikuheld m.v., vil dette blive rekvireret i hvert enkelt tilfælde og afregnet som regningsarbejde. Trafikfarligt affald, som kræver akut fjernelse, kan udføres ved anden entreprenør. Affald, bortset fra affaldssække, skal sorteres før aflevering til deponi eller forbrænding. Affald skal håndteres i henhold til modtagekommunens affaldsregulativ. Entreprenøren skal opgøre affaldsmængder, opgjort på kategorier samt bortskaffelsessteder. Endvidere skal entreprenøren opgøre forbrug af brændstof samt forbrug af gas til ukrudtsbrænding i forbindelse med gennemførelse af driftsarbejderne. Opgørelsen kan ske på baggrund af registrerede driftstimer af det anvendte materiel. Opgørelserne skal danne baggrund for bygherrens årlige miljøredegørelse. Endvidere skal entreprenøren opgøre omfanget af evt. arbejdsskader etc. Alle afgifter til deponering af affald (inkl. transportomkostninger) skal være indeholdt i enhedspriserne. Dette er gældende for f. eks. tømning af slamtanke, fejning, renovation og opsamlet affald, samt evt. transportomkostninger ved samme. Skader som entreprenøren forvolder i forbindelse med renhold skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring. 0.2 Kvalitetskrav Renhold efter nærværende særlige arbejdsbeskrivelse skal udføres til tilstandskrav. : Ved tilstandskrav forstås, at arbejderne på entreprenørens egen foranledning skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid (= alle dage i året, 365/366) er overholdt. For arbejder til tilstandskrav skal entreprenøren selv planlægge og tilrettelægge omfanget af og tidspunkt for de enkelte arbejder, der skal udføres for

6 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 6 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - opretholdelse af de specificerede kvalitetsniveauer. Hærværk defineres som alt som folk ødelægger med vilje. Hærværk udbedres som regningsarbejde. 0.3 er af snavs og affald Snavs og affald er inddelt i seks kategorier: løst snavs, fast snavs, mindre affald, større affald, stort affald og problemaffald. Der er opstillet et kvalitetskrav for hver snavs/affaldskategori for hvert element. Snavs Løst snavs Omfatter snavs på udstyr/inventar og er partikler der kan fjernes ved fejning eller vask, f.eks.: Pløre, støv, insekter, sand, fugleklatter, edderkoppespind o.l. Fast snavs Omfatter fast snavs på udstyr/inventar og kræver mekanisk fjernelse eller anvendelse af kemiske produkter, f.eks.: Tjære, graffiti, olie, trafikfilm, alger o.l. Affald Omfatter affald, der f.eks. kan fjernes mekanisk ved fejning, rivning eller sugning, f.eks.: Naturligt mindre affald som sand, grus, visne blade o.l. Øvrigt mindre affald af størrelse som cigaretskod, kapsler, cigaretpakker, ispapir o.l.

7 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 7 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - kan i nogen udstrækning fjernes mekanisk ved fejning, sugning o.l. Afhængigt af affaldets størrelse og lokalisering, må der påregnes en del manuel indsamling. er også affald, der kan indebære en sundhedsrisiko, både når det bliver liggende og i forbindelse med indsamling, f.eks.: Aviser, bæreposer, drikkebægre, pizzabakker, plasticflasker, dåser fra øl og vand, sten, mursten o.l. Generende/farligt større affald som glasskår, glasflasker, menneske-, hunde- og andre dyreekskrementer, is- og madrester o.l må påregnes altid at skulle indsamles manuelt. er affald, der ved sin størrelse er en fare ved påkørsel, f.eks.: Møbler, hårde hvidevarer, byggeaffald, cykler, bildele herunder dækrester, renovationssække, kasser, grene, plastikstykker større end alm. plastikbæreposer o.l. Døde dyr (pindsvin, katte, hunde, hare, ræve, rådyr o.l.). Problemaffald Problemaffald er affald der enten lovmæssigt eller på anden vis kræver særlig håndtering, f.eks.: Olie- og kemikalierester samt spild heraf, kanyler, medicinrester, slagteriaffald. 0.4 Kvalitetsniveauer for renhold. Kvalitetskravet er defineret i fire niveauer: intet, begrænset, spredt og udbredt. Snavs og affald kan ikke ses/ må ikke forekomme. Snavs og affald forekommer enkelte steder. Spredt Snavs og affald forekommer pletvis flere steder dog ikke i større lokale ansamlinger således at det dominerer helhedsindtrykket. Udbredt Snavs og affald forekommer i et omfang så det dominerer helhedsindtrykket og evt. kan forringe/reducere funktion eller udseende af element.

8 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 8 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1-0.5 Materialer De benyttede rengøringsmidler og forbrugsmaterialer skal være biologisk nedbrydelige og af en sådan beskaffenhed, at de ikke er skadelige. Materialerne skal være miljømærket, godkendt iht. ISO eller EMAS. Endeligt valg af materialer skal ske efter en samlet vurdering af arbejdsmetode og anvendte materialer. Den kombination, der giver mindst mulig miljø- og sundhedsbelastning skal vælges. Anvendelse af rent sekundavand, eksempelvis opsamlet regnvand, vil kunne ske efter nærmere aftale med Vejdirektoratet. Anvendelse af kemikalier ud over anerkendte rengøringsmidler må kun finde sted efter skriftlig tilladelse fra Vejdirektoratet og skal dokumenteres i en rapport med detaljeret angivelse af middel, forbrug og sted. Vejdirektoratets tilladelse forudsætter, at entreprenøren har undersøgt mulige alternativer og at disse er fundet uhensigtsmæssige ud fra en samlet vurdering omfattende miljø og økonomi. 0.6 Udførelse Renhold skal udføres så det i elementbeskrivelserne angivne kvalitetsniveau opnås. : Entreprenøren vælger selv hvorledes kvalitetskravet skal opfyldes og hvornår og hvor hyppigt det er nødvendigt at rengøre for at opfylde kvalitetskravet. Hvor kvalitetsniveau på grund af snedække ikke har kunnet opretholdes, skal dette genoprettes inden for maks. det antal dage snedækket har varet, dog maks. 3 uger. Følgende gælder: - På arealer hvor det på grund af geometri, vejudstyr eller parkerede biler ikke er muligt at renholde maskinelt, renholdes manuelt. - Ved indsamling af stort affald og problemaffald skal dette undersøges for spor, der kan afsløre hvem der er ejer/forurener. Såfremt ejer findes, kan entreprenøren få godtgjort sit tidsforbrug til håndtering af affaldet, ved fremsendelse af særskilt regning til Vejdirektoratet. - Alle afgifter til deponering af affald (inkl. transportomkostninger) skal være indeholdt i enhedspriserne. Dette er gældende for eksempel tømning af slamtanke, fejning, renovation og opsamlet affald, samt evt. transportomkostninger ved samme. - Betegnelserne fejes og fejes/suges er ikke udtryk for en krævet udførelsesmetode. Hvor der skal fejes ud over belægningskant skal dette reducere ukrudtstrykket på belægningskanten.

9 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 9 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. Under arbejdets udførelse skal rengøringsmateriel på kørebane og i nødspor køre i den pågældende vejbanes færdselsretning. Renhold af udstyr omfatter både renhold af selve elementet samt under/foran/omkring elementet som beskrevet i elementbeskrivelserne. Inden arbejdet udføres skal der ansøges om rådighedstilladelse hos trafikal drift i vejcentret i henhold til Instruks om afmærkning af vejarbejder på statsvejnettet. Spærretider skal endvidere overholdes med mindre andet er aftalt på jobbet. Der gives ikke generel dispensation i forhold til de gældende spærrestider I usigtbart vejr må der ikke foregå nogen form for arbejdsaktiviteter på kørebanen undtagen de, der er absolut nødvendige for at sikre trafikanterne. Berørte trafikarealer skal være rengjort hver dag ved arbejdstids ophør. Arbejderne skal indstilles så betids, at der ikke arbejdes på kørebaner når nedenstående stopsigtelængder, p.gr.a. usigtbart vejr, ikke er til stede: 110 m ved 50 km/t, 135 m ved 60 km/t 155 m ved 70 km/t 185 m ved 80 km/t, landområder 215 m ved 90 km/t, på motorveje og motortrafikveje 275 m ved 110 km/t, på motorveje 275 m ved 130 km/t på motorveje Materiellet skal være afskærmet således at sten og andre løse genstande ikke kastes mod trafik eller personer, samt at snavs og affald ikke kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. Til orientering kan det oplyses, at der i 2007 er indsamlet følgende affaldsmængder: t vejopfej t indsamlet affald (heraf 5% på strækninger) Mængderne er ialt indsamlede mængder fra sideanlæg (herunder affaldssække) og veje. 0.7 Faktorer af betydning for renhold. et af renhold er påvirket af en række faktorer, der har betydning for hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres på bedst mulig måde.

10 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 10 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Vejtype Motorvej (Mv) Motortrafikvej (Mtv) Hovedlandevej (Hldv) Årsdøgntrafik Da trafikintensiteten har betydning for belastningen for hvor meget affald der kommer på de enkelte vejstrækninger og på de enkelte sideanlæg oplyses vejenes årsdøgntrafik. Renholdningsindsatsen knyttes til følgende kategorier i årsdøgntrafik: (lilla) Kat. A (grøn) Kat. B (blå) Kat. C > (rød) Kat. D Vejene kan have forskellig årsdøgntrafik på delstrækninger. Kortet er forenklet og vurderet ud fra højeste årsdøgntrafik. Enkelte, veje er dog delt i flere kategorier.

11 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 11 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - De runde markeringer viser placering af sideanlæg. Land eller by Der skelnes mellem renhold i by og land. Land er strækninger i det åbne land ekskl. ramper og sideanlæg. Ramper Disse steder renholdes som by, da bilisterne kaster mere affald disse steder og færdslen foregår i et lavere tempo end på vejene. Sideanlæg Sideanlæg er fx rastepladser inkl. til- og frakørselsramper, mindesmærker med parkeringsareal og havne. Perioder I ferieperioder færdes flere trafikanter på vejene og derfor forekommer der en øget mængde snavs og affald i disse perioder. Tværprofil Vejens tværprofil har betydning for synligheden af affald. For trafikanterne på vejen ses affald tydeligst på afgravningsskråninger. Beplantning Træer og buske langs vejen udgør en barriere for flyvende affald (fx. papir- og plastikposer) og derfor vil den slags affald ses tydeligt, hvis det fanges i grenene.

12 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 12 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1-0.8 Kontrol Vejdirektoratets vision med samarbejdet om kvaliteten af det udførte arbejde i vejdriftsentrepriserne, er, at dette forankres i Vejdirektoratets værdier: - Troværdighed - Samarbejde - Engagement - Kreativitet - Kompetence Sigtet med kvalitetsstyringen er overordnet, at de strategiske målsætninger opfyldes - sikkerhed for trafikanter - sikkerhed for de udførende - fremkommelighed - bevaring af vejkapital - trafikanttilfredshed - miljøhensyn Disse strategiske målsætninger indgår i partnering samarbejdet og er i relevant og muligt omfang gjort målbare. Det er en del af partnering samarbejdet, at kontrol gennemføres med henblik på i fællesskab at sikre den korrekte udførelse første gang. Kontrol ses derfor som en samlet indsats med brug af de mest hensigtsmæssige ressourcer hos entreprenør og Vejdirektoratet Detaljeret beskrivelse af kontrol fremgår af Bilag FB-5 og består af følgende: Kvalitetsstyring og miljøledelse: Kvalitet Miljøprocedure Arbejdsprocedurer Kontrolplan og dokumentation Beredskabsplan for miljø og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Plan for sikkerhed og sundhed Koordinering af sikkerheds og sundhedsarbejdet Generelt Projektgennemgang Projektgennemgang er en detaljeret gennemgang af den indgåede aftale, herunder de juridiske forhold (tidsfrister m.v.), arbejdernes gennemførelse samt gennemførelse af kontrol og dokumentation af det udførte arbejde. Resultatet af projektgennemgangen dokumenteres af bygherren. Kvalitetssikrings- og miljøledelsesplan Entreprenørens kvalitetssikrings- og miljøledelsesplan (KS/ML-plan) skal som minimum indeholde: Resultat af projektgennemgang.

13 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 13 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Arbejdsplan iht. FB 9 stk. 1. Dokumentation iht. FB 11 stk. 1 Beskrivelse af metoder og arbejdsrutiner. Liste over materiel, som påregnes anvendt til arbejdet med oplysninger om type, årgang, fabrikat og antal. Kontrolplaner. Entreprenørens frekvens for egenkontrol, herunder de specielle forhold, som kan være gældende f.eks. i forbindelse med helligdage og ferier og i områder med tæt trafik, ved særlige virksomheder og i forbindelse med særlige arrangementer, m.v., hvor tilsynsfrekvensen kan afvige. KS/ML-planen og eventuelle revisioner skal godkendes af bygherren Kontrol og dokumentation Kontrol foretages som visuel kontrol. Den samlede kontrol består af: entreprenørens egenkontrol, Vejdirektoratets stikprøvekontrol fælleskontrol. Hyppigheden af kontrol er afhængig af årsdøgntrafikken, lokaliteten (land, by, rampe eller sideanlæg) og årstid. I ferieperioder færdes flere trafikanter på vejene - dermed forventes der flere brugere af vejene og behovet for renhold øges. For at sikre, at renholdsniveauet også i disse perioder overholder det beskrevne kvalitetskrav skal der ske hyppigere kontrol. et af kontrol skal sikre, at der leveres den bestilte kvalitet. Resultatet af gennemførte kontroller sammenfattes i en dokumentation til Vejdirektoratet. Kontrol og dokumentation er en del af arbejdets gennemførelse. Entreprenørens egenkontrol Egenkontrol er den kontrol, som entreprenøren gennemfører for at kunne dokumentere kvaliteten af de af ham udførte arbejder. Egenkontrollen er 2-delt i en "daglig" dokumentation og i en egen stikprøvekontrol. Det vil sige, at den indeholder: En daglig indmelding fra medarbejderen i marken, hvoraf det fremgår, hvilket arbejde der er udført, om det er udført til kvalitetskravet og om der eventuelt har været afvigelser i arbejdet. Denne indmelding signeres af den medarbejder som har udført arbejdet. Entreprenørens stikprøvekontrol af min. 10 % af eget arbejde. Ved arbejde til tilstandskrav gennemføres kontrollen på mindst 10 % af elementerne 2 gange om måneden.

14 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 14 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Dokumentation Medarbejderindmelding Princip for opbygning af et skema til medarbejderindmelding. Der er felter som kan "fortrykkes" så der ikke skal skrives i marken. "Renhold af " kan udfyldes i forvejen eller der kan alternativt laves flere valgmuligheder hvor den aktuelle opgave kan afkrydses. Medarbejderindmelding Jeg bekræfter, at arbejdsopgaven er udført til den ønskede kvalitet Renhold af:...element Dato Vejens Km Fra Km Til Bemærkning når noget ikke er Alt i orden n orden r. Signa E Entreprenørens stikprøvekontrol Entreprenørens stikprøvekontrol kan dokumenteres på skemaer. Herpå noteres om hvert forekommende element opfylder kvalitetskravene til beskrevet acceptkriterium. Eventuelle fejl og mangler noteres i feltet Bemærkninger og uddybes/specificeres. Det noteres, når kontrollanten konstaterer, at den anførte mangel er udbedret. Der kvitteres med kontrollantens initialer og dato. Generelt Ved tilstandskrav: Hver måned fremsender entreprenøren en oversigt over de udførte egenkontroller der rummer en angivelse af hvornår eventuelle mangler vil blive afhjulpet. Vejdirektoratets stikprøvekontrol For at sikre sig at den rette kvalitet leveres, påregner Vejdirektoratet at foretage stikprøvekontrol af ca. 5 % af entreprenørens arbejde. Entreprenøren er på forlangende forpligtet til at være til stede. Fælleskontrol ved arbejder udført til tilstandskrav Entreprenør og Vejdirektoratet mødes til fælleskontrol, hvor formålet er at fastlægge en fælles opfattelse af det i SAB beskrevne kvalitetsniveau for renhold til tilstandskrav. Det er Vejdirektoratet, som fastlægger tidspunkt og omfang af fælleskontroller, herunder udvælgelse af kontrolområder samt hvilke elementer der udføres fælleskontrol på. Udvælgelsen af kontrolområder sker således, at de er repræsentative for det arbejde, der udføres af entreprenøren. Det er ikke hensigten udelukkende at udvælge kontrolområder, hvor kvalitetsniveauerne formodes ikke at være opfyldte.

15 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 15 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - Der kan udvælges kontrolområder på særlige steder, hvor der enten ønskes høj fokus på kvalitetskravene, eller hvor kravene ifølge indmeldinger fra anden side indikerer, at der er behov for ekstra fokus. UDFØRELSE: Vejdirektoratet udvælger 12 strækninger af 1 km. længde (besigtelsesområder). Entreprenøren vælger 2 tilfældige af de 12 fra. Hvert område underopdeles i 5 delområder af ca. 200 m, i hvilke der foretages vurdering af tilstandskravet hvert enkelt element for sig. Hvis der ikke opnås enighed om opfyldelsen af et delområdes kvalitetskrav, fastlægges kvalitetskravet af Vejdirektoratet. Et delområde opfylder ikke kvalitetskravet, såfremt blot ét element ikke opfylder kvalitetskravet. For hvert af de 5 delområder må entreprenøren "falde" på max. 2 delområder. Hvis dette overstiges, betragtes hele kontrolområdet som værende afvigende fra det fastlagte kvalitetsniveau. Entreprenøren må max. "falde" på 1 af de 10 udvalgte kontrolområder, svarende til acceptkriteriet. Rampekryds, ramper og kantsten kontrolleres selvstændigt, hvor 5 rampekryds eller ramper udgør et kontrolområde. HYPPIGHED Entreprenøren må forvente at deltage i fælleskontrol mindst 6 gange årligt. Her vil Vejdirektoratet og entreprenør gennemgå de udvalgte elementer og registrere om kvalitetsniveauet opfyldes. Entreprenøren vil få mindst 1 arbejdsdags varsel med hensyn til fælleskontrol. DOKUMENTATION Ved fælleskontroller benyttes skemaer bagerst i denne SAB. Efter fælleskontrollen får entreprenøren en kopi af det udfyldte skema og dette færdigudfyldes og returneres, når manglerne er konstateret udbedrede Hvis kvalitet og dokumentation ikke er opfyldt jævnfør ovenstående, udløses bod i henhold til FB en. Dokumentation for arbejdsmiljø: Omfatter: optaget materiale bortskaffet materiale forbrugt materiale arbejdsmiljø og opgøres i dagsrapporter og indberettes hvert kvartal i Vejdirektoratets skema til miljø- og arbejdsmiljøregistrering, som anført i FB en.

16 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 16 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1-1.0 Elementbeskrivelser Arbejdet omfatter en række enkeltelementer, som skal renholdes. Disse elementer kan inddeles i følgende 3 grupper: 1. Befæstede elementer 2. Ubefæstede elementer 3. Udstyr 1.1 Elementbeskrivelser Befæstede arealer Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R01 R22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med kryds, hvilke materialer elementernes overflade kan være opbygget af. Befæstet vejareal: Element På kørebane R01 x x x Belagt Nødspor R02 x Midterrabat R03 x x Cykelsti R04 x x x Fortov R05 x x x Cykelsti/fortov R06 x Helle R08 x x x Skillerabat R09 x x x Kantsten R11 x x x Overkørsler R12 Spærreflade R14 x P-plads R15 x x x Vandrender R22 x x Uden fuger omfatter tætte faste belægninger af asfalt eller beton. Med fuger omfatter belægninger af belægningssten, fliser, chaussésten, brosten eller græsarmering. Løs belægning omfatter grus, jord eller perlesten Metal omfatter kantafgrænsninger udført i jern, aluminium, stål mv. Plastic omfatter kantafgrænsninger udført i plastic. Generelt: I alle befæstede flader skal alle riste og dæksler renholdes svarende til den overflade, de ligger i.. Uden fuger Med fuger Løs belægning Metal Plastic

17 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 17 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R01 På Kørebane 1 Kørebanen er den del af vejen, der er bestemt for kørende incl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Dette er incl. Overkørselsareal i rundkørsler. Overkørselsareal er en del af et kørebaneareal, forsynet med ru eller ujævn belægning beregnet på at det benyttes af tunge køretøjer med stort pladsbehov, men ikke af mindre køretøjer. Befæstede kørebaner kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten og brosten/chaussésten. Befæstede kørebaner forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) incl. ramper. Fejes i vejens højre side i kørselsretningen langs kørebanekant og incl. kantbane. Kørebanen skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Grus, sand, glasskår og lign. der forekommer på kørebanearealer i sving, kurver og ved sidevejstilslutninger bortfejes omgående af hensyn til færdselssikkerheden. Problemaffald R02 Belagt nødspor Nødspor er placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte motorkøretøjer og anvendelse for udrykningskøretøjer. Nødspor er anlagt, når vejens primære funktion er at betjene fjerntrafik. Befæstede nødspor kan have overflader af asfalt eller beton. Befæstede nødspor forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) incl. ramper. Nødsporet skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Dette gælder nødspor på alle lokaliteter og vejtyper. og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Problemaffald Spredt

18 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 18 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R03 Midterrabat Midterrabatten er et færdselsfrit areal som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé og har modsatrettede trafikstrømme. Befæstede midterrabatter kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten og brosten/chaussésten. Befæstede midterrabatter forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Midterrabat skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: og Problemaffald må ikke forekomme udenfor autoværn og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Problemaffald Spredt Spredt R04 Cykelsti En cykelsti er en sti langs vej eller i eget tracé beregnet for cykeltrafik, og adskilt fra eventuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten. Herunder regnes også cykelbaner og kantbaner. Befæstede cykelstier kan have overflader af asfalt, belægningssten, og løs belægning. Befæstede cykelstier forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Jord må ikke erodere ind over fortovet. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirketoratet. Cykelstierne skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. På arealer hvor det på grund af geometri, vejudstyr eller parkerede biler ikke er muligt at renholde maskinelt, renholdes manuelt. Cykelstier skal altid være renholdt så punkteringer undgås. Problemaffald R05 Fortov Fortovet er den del af en vej som er bestemt for fodgængere og er adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti. Befæstede fortove kan have overflader af asfalt, belægningssten, græsarmering og løs belægning. Befæstede fortove forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Jord må ikke erodere ind over fortovet. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirketoratet. Fortov skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Jord må ikke erodere ind over fortovet. Problemaffald Spredt

19 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 19 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R06 Cykelsti/Fortov (Kombisti/Fællessti) En fællessti er en sti langs vej eller i eget tracé, hvor der er fælles sammenhængende belægning for både fodgængere og cykeltrafik. Belægningen er bemalet for at adskille cyklister og gående. Fællesstien er adskilt fra eventuel kørebane ved rabat eller kantsten. Befæstet cykelsti/fortove kan have overflader af asfalt. Befæstet cykelsti/fortove forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Cykelsti/fortovet skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Jord må ikke erodere ind over cykelsti/fortovet. Problemaffald Spredt R08 Heller En helle er et hævet areal omgivet af gående og/ eller kørende trafik på alle sider og bestemt til at lede trafikstrømme og/eller beskytte trafikanter. Der anvendes normalt følgende helletyper: Primær- og sekundærheller anvendes til kanalisering af trafik på primær-/sekundærvej i et vejkryds. Delehelle adskiller kørespor for trafik i samme retning. Under heller høre også det forsænkede areal til passage af fodgængere. Heller som er en del af rundkørsler behandles og plejes under dette element. Befæstede heller kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning. Befæstede heller forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Heller skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Problemaffald Spredt

20 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 20 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R09 Skillerabat En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 forskellige typer færdselsarealer f.eks. kørebane og cykelsti. Omfatter også skillerabat mellem autoværn fx. ved parallelramper. Befæstede skillerabatter kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Befæstede skillerabatter forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Skillerabat skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Problemaffald Spredt R11 Kantsten Kantsten er Aflange sten eller blokke, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller heller. Dette element omfatter også renhold langs new jersey-autoværn, hvor den afvisende del består af beton i speciel geometrisk udformning i hele konstruktionens højde, samt langs kantbjælker og kantsten på bygværker der bærer en statsvej. Kantsten kan have overflader af beton, granit, plastic eller metal. Kantsten forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Asfaltvulster vedligeholdes som kantsten. Kantsten skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau. Problemaffald Spredt

21 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 21 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R12 Overkørsler En overkørsel er; - en lokalvejs tilslutning til en trafikvej eller en anden lokalvej etableret som et hævet niveau med afvigende belægning i forlængelse af den vigtigere vejs rabat og/eller fortov, eller som gennemgående fortov og/eller cykelsti på den vigtigere vej. - en adgang til en vej eller sti fra en vej, sti. Befæstede overkørsler kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Befæstede overkørsler forekommer på Hovedlandeveje Overkørsler skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Efter renhold må der ikke forefindes affald på lokaliteten og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Problemaffald Spredt R14 Spærreflade En spærreflade er et skraveret eller helt hvidmalet areal på kørebanen, på hvilket der ikke må køres, standses eller parkeres. Spærreflader kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Spærreflader forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Hvis der er acodræn i spærrefladen er denne også omfattet af dette elementnr. Spærreflade skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Problemaffald

22 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 22 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R15 P- plads En parkeringsplads er et særligt afmærket område forbeholdt parkering. Parkering er enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end tre minutter, standsning for af- eller påstigning samt afeller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering. Til parkeringspladser medregnes offentlige parkeringspladser der etableres til brug for henstilling af køretøjer, med andre formål end de rent rekreative. Trafikanten kan fra disse pladser fortsætte til fods eller eventuelt med andet transportmiddel. Pladsernes placering er derfor bestemt af de forskellige transportruters, herunder gangforbindelsers, placering i forhold til hinanden. På lastbilfragtruter kan der være behov for at henstille bagvognen, mens hovedvognen forlader hovedruten med henblik på på- og aflæsning af gods i en nærliggende lokalitet. Der kan således på disse ruter være brug for særlige parkeringspladser til dette formål. Befæstede P- pladser kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og løs belægning Befæstede P- pladser forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) P- plads skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau. Efter renhold må der ikke forefindes affald på lokaliteten og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom.. Hvor der ikke er nødspor eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægningskant. Problemaffald R22 Vandrender Dybderender til afledning af overfladevand Kan være udført i asfalt, beton, belægningssten eller granit. Forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). Vandrender skal i hele entrepriseperioden overholde nedenstående kvalitetsniveau. og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Vandafledningen skal kunne ske uhindret. Problemaffald

23 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 23 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1-1.2 Elementer - ubefæstede arealer Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R30 R45), som er en del af det ubefæstede vejareal. Det er desuden angivet med kryds, hvilke materialer elementernes overflade kan være opbygget af. Element Græsbelagt Nødspor R31 x Helle R33 x x x x Skillerabat R34 x x x x x Sø, vandløb, regnvandsbassin, rørsump, mose R40 x Græsplæner på sideanlæg (brugsplæner og R42 x x fælledgræs) Naturgræs/uslåede græsarealer på sideanlæg R43 x x Beplantninger med torne - på sideanlæg R44 x x Beplantninger uden torne - på sideanlæg R45 x x Brugsplæne Fælledgræs Naturgræs Uslået græs Bede Bepl. arealer Vand Brugsplæne omfatter alle typer af klippede græsflader med kort græs Fælledgræs omfatter alle typer af klippet, men halvlangt græs, der er uegnet til boldspil. Naturgræs omfatter græs, der kun klippes én gang årligt, så det fremstår langt gennem sommeren. Uslået græs omfatter græs og urter som ikke klippes herunder naturgræs, overdrev, hede og eng. Bede omfatter kultiverede arealer herunder blomsterbede, prydbuske, hække, og pur. Beplantede arealer omfatter naturprægede beplantninger herunder krat, hegn og skov. Vand omfatter arealer som har vandspejl hele året. Dog må lejlighedsvis udtørring godt forekomme. Generelt: I alle ubefæstede flader skal alle riste og dæksler renholdes, så fuld vandafstrømning bevares

24 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 24 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R31 Græsbelagt nødspor Nødspor er placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte motorkøretøjer og anvendelse for udrykningskøretøjer. Nødspor er anlagt, når vejens primære funktion er at betjene fjerntrafik. Græsbelagte nødspor har overflader af græs og forekommer på motorveje og motortrafikveje. Det græsbelagte nødspor skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Problemaffald Spredt Spredt R33 Helle En helle er et hævet areal omgivet af kørespor på alle sider og bestemt til at lede trafikstrømme og/eller beskytte trafikanter. Der anvendes normalt følgende helletyper: Primær- og sekundærheller anvendes til kanalisering af trafik på primær-/sekundærvej i et vejkryds. Delehelle adskiller kørespor for trafik i samme retning. Heller som er en del af rundkørsler behandles og plejes under dette element. Ubefæstede heller kan have overflader af græs, sjældnere af beplantninger eller bede. Ubefæstede heller forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Helle skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Problemaffald Spredt R34 Skillerabat En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 forskellige typer færdselsarealer f.eks. kørebane og cykelsti. Ubefæstede skillerabatter kan have overflader af græs, uslået græs, beplantninger eller bede. Ubefæstede skillerabatter forekommer primært på Hovedlandevej Skillerabat skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Problemaffald Spredt

25 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 25 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R40 Sø, vandløb, regnvandsbassin, rørsump, mose o. l. Sø, vandløb, regnvandsbassin, rørsump, mose o.l., er områder som har overflader med vand. Vandområder kan forekomme på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). Søer, vandløb mm skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau. Renhold omfatter indsamling af affald som flyder eller forefindes i tilknytning til vandområdet. Renhold omfatter ikke affald som er sunket til bunds i vandområdet. Det må påregnes at renhold i vid udstrækning skal ske manuelt. Problemaffald Spredt Spredt R42 Græsplæner på sideanlæg (brugsplæner og fælledgræs) Græsplæner på sideanlæg er klippede græsflader, der fremtræder som et jævnt græstæppe i max. 10 cm højde på sideanlæg. Græsplæner på sideanlæg skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau:. Problemaffald R43 Naturgræs/udslåede græsarealer på sideanlæg Uklippede græsarealer eller arealer, der kun klippes én gang årligt, beliggende på sideanlæg Naturgræs skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Problemaffald

26 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 26 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R44 Beplantninger med torne på sideanlæg Træer og buske med torne i beplantninger på sideanlæg. Beplantninger, der består af en blanding af planter med torne og andre uden torne henregnes til beplantninger med torne. Dog ikke hvis planterne står i samlede grupper, så der er hele samlede partier uden torne. Beplantningerne skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau. Kvalitetskravet gælder kun 1½ m ind i bevoksningen, svarende til hvad man kan nå med en opsamlerstok. Problemaffald R45 Beplantninger uden torne på sideanlæg Træer og buske uden torne i beplantninger på sideanlæg. Beplantningerne skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau.. Problemaffald

27 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 27 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1-1.3 Elementer - Udstyr Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R50 R79), som udstyr er opdelt i. Element Enkelt bænk Bord og bænk Legeudstyr Faldunderlag til legeudstyr Affaldsstativ Grill og bålpladser Drikkevandsstandere Trapper Toiletbygninger Andre bygninger Sten/ statuer Mindesmærke / gravsted Støjskærme Støttemur Oldtidsminder Infotavler Kantpæle Teknikskabe Hundetoilet Færist Faunapassage Rækværk Lysmaster Pullert/stele Cykelstativ R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R67 R69 R72 R74 R75 R76 R77 R78 R79

28 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 28 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R50 Enkelt bænk Bænke omfatter siddepladser med eller uden rygstøtte af både træ, metal, beton, kunststof og kombinationer heraf. Bænke forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) typisk i forbindelse med sideanlæg. Bænke skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: I en radius af 5 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet: Større, Stort og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entreprenøren har konstateret affaldet eller er fået besked derom. Snavs Spredt På arealer hvor det på grund af geometri eller parkerede biler ikke er muligt at renholde maskinelt, renholdes manuelt. Problemaffald Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. Hvor bænke er placeret på løs belægning eller ubefæstede arealer renholdes så belægningens overflade forbliver jævn og uden lunker og huller. Overfladen skal være så jævn, at gangkomforten bibeholdes og der kan rives, fejes og græsslås problemfrit. R51 Bord og bænk Bord og bænk omfatter både borde- bænkekonstruktioner som er sammenhængende og bænke som er placeret i tilknytning til borde. Borde- bænke sæt kan både være af træ, metal, beton, kunststof og kombinationer heraf. Borde og bænke forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) fortrinsvis i forbindelse med sideanlæg Borde og bænke skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 5 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald

29 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 29 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R52 Legeudstyr Legeudstyr omfatter både færdigfremstillede og tilpassede redskaber opstillet og indrettet til børns leg, herunder gynger, vipper, legehuse, ruchebaner m.m. Legeudstyr omfatter ikke faldunderlag der er beskrevet selvstændigt. Legeudstyr forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) fortrinsvis i tilknytning til sideanlæg. Kun vejdirektoratets legeudstyr vedligeholdes. Legeudstyr skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. Umiddelbart efter gennemførelse af renhold til findes der ikke snavs eller affald på legeudstyret. Snavs Problemaffald Alt legeudstyr skal efterses 1 x pr. måned om sikkerheden er i orden. En gang årligt skal alt legeudstyr sikkerhedsefterses af person med særlig faglig indsigt i henhold til DS tillæg og DS-håndbog 121:2003 eller senest gældende regler R53 Faldunderlag til legeudstyr Faldunderlag til legeudstyr omfatter sand, grus, perlesten, flis i hht. Norm, når det fungerer som faldunderlag i tilknytning til områder indrettet til børns leg. Faldunderlag til legeudstyr forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) fortrinsvis i tilknytning til sideanlæg. Faldunderlag skal i hele entrepriseperioden overholde nedenstående kvalitetsniveau. Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt Snavs slid på materiel og overflader. I en afstand af 1 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet nedenfor. Alle ujævnheder, huller og lunker udjævnes, fx. hulninger under Problemaffald gynger, hver gang der udføres renhold af faldunderlag.

30 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 30 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R54 Affaldsstativ Affaldsstativer omfatter beholder og renovationssække til deponering af affald. Affaldsstativer kan være lavet af træ og stål. Der findes flere typer og størrelser af affaldsstativer som kan deles i: Små affaldsbeholdere (20 l), Mellem affaldsbeholdere (100 l) og Store affaldsbeholdere (1000 l) Affaldsstativer forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej, Hovedlandevej, holdepladser og parkeringspladser) fortrinsvis i tilknytning til sideanlæg. Affaldsstativer skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Omfatter både tømning og renhold i en radius af 5 meter fra affaldsstativ. Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 5 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet nedenfor. Snavs Problemaffald R55 Grill og bålpladser Grill og bålpladser er specielt indrettede områder beregnet til åben ild. Grill og bålpladser forefindes kun på enkelte sideanlæg. Grill og bålpladser skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 2 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald R56 Drikkevandsstandere Drikkevandsstandere findes på rastepladser for at campingvogne og busser kan få rent vand på tankene. De er konstrueret, så tankens påfyldningsslange kan tilsluttes direkte. Man kan også bare fylde sine vanddunke. Drikkevandsposter forefindes på enkelte sideanlæg. Drikkevandsposter skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. Hanen desinficeres hver gang der rengøres for snavs. Snavs Problemaffald

31 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 31 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R57 Trapper En trappe er en konstruktion som letter den gående trafik i et område med større terrænvariationer. Konstruktionen omfatter både en trinflade, trinkant samt sider i overgang til terræn og evt. gelændere. Trapper kan være konstrueret af asfalt, beton, belægningssten, træ m.m. Trapper forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Trapper skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. Snavs Problemaffald Spredt R58 Toiletbygninger Toiletbygninger er konstruktioner af træ, glasfiber mursten eller metal indeholdende toiletter og evt., pusleborde, bade og andre faciliteter. Omfatter også tagrender og nedløbsrør, men elementet omfatter ikke renhold inde i toiletbygninger. Toiletbygninger forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) oftest i tilknytning til sideanlæg. Toiletbygningers udvendige vindskærme (mur, tag, vinduer, døre) skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 10 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet Snavs Problemaffald R59 Andre bygninger Andre bygninger forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Bygningerne skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 10 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald

32 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 32 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R60 Sten / statuer / skulpturer Sten/statuer omfatter konstruktioner med en kulturel og/el kunstnerisk værdi som f.eks. milestene, statuer og skulpturer. Sten/statuer forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Sten/statuer skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 5 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald R61 Mindesmærke / gravsted Mindesmærker / gravstene omfatter konstruktioner og monumenter af kulturel værdi. Mindesmærker / gravstene forefindes på Hovedlandeveje, Mindesmærker / gravstene skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 10 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald R62 Støjskærme En støjskærm er en støjdæmpende konstruktion som hindrer den direkte transmission af luftbåren lyd stammende fra trafik. Støjskærme kan være konstrueret af f.eks. beton, glas og pileflet. Støjskærme forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Støjskærme skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel, dets reflektionsevne og overflader. Snavs I en afstand af 1 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet nedenfor. Problemaffald Ved fast belægning feje/suges denne ved løs belægning eller ingen belægning opsamles snavs og affald foran støjmuren.

33 Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 33 af 97 BILAG- RENH1-UKR1-GRÆ1-BEPL1 - R63 Støttemur En støttemur er et bygværk, som forhindrer udskridning af jord som følge af niveauforskel, typisk af stedstøbt beton eller betonelementer. Dette element omfatter også betonelementer, der står som væg rundt langs yderrabatten i rundkørsler. Støttemure forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Støttemure skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau. Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. De benyttede rengøringsmidler og materiel skal godkendes af bygherren. I en afstand af 1 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald Ved fast belægning feje/suges denne ved løs belægning eller ingen belægning opsamles snavs og affald foran støjmuren. R64 Oldtidsminder Oldtidsminder er fredede elementer som f.eks. gravhøje og stendiger af kulturhistoriske værdi. Oldtidsminder forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) Oldtidsminder skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau. Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 10 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald R65 Infotavler En infotavle omfatter både stander og tavle(r). Infotavler forefindes på sideanlæg og kan bl.a. indeholde kort over det geografiske område samt faciliteter på sideanlæg og i de nærmeste omgivelser. Infotavler forefindes på sideanlæg og holdepladser. Infotavler skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau. Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og overflader. I en radius af 5 meter fra genstanden fjernes affald som anført i skemaet. Snavs Problemaffald

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Renhold på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 21 af 12 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 22 2 Alment... 22 2.1 Omfang... 22 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer...

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 13 Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr.... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Dato for gennemgang... Udbedringsfrist = senest (dato) NR ELEMENT % IKKE OVER-

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 46 BILAG-RENH1 - Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV SAB- Renhold på tilstandskrav side 2 af 39 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold på tilstandskrav...

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV SAB- Renhold på tilstandskrav side 2 af 40 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold på tilstandskrav...

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 31 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold på tilstandskrav...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - RENHOLD 8. nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - RENHOLD 8. nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 Elementbeskrivelser Renhold - Befæstede arealer Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R01 R21), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-08. Sideanlæg/rastepladser UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-08. Sideanlæg/rastepladser UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Sideanlæg/rastepladser UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 98 SAB Sideanlæg/rastepladser, udførelseskrav 08.05.2008 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Side

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 102 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 102 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012 R01 På Kørebane Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Befæstede kørebaner kan

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV SAB-VN-renhold-Mv-juli08-b.docUDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 66 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 99 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 57 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 45 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold af arealer og

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 84 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 09.03 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD BEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.1 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893 Postboks

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 43 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold af arealer

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For SKILTE. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For SKILTE. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For SKILTE på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Side Særlig Arbejdsbeskrivelse for skilte... 3 Generelt... 3 Kvalitetskrav... 4 Materialer...

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

BILAG GRÆ1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV

BILAG GRÆ1. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger. på TILSTANDSKRAV BILAG GRÆ1 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger på TILSTANDSKRAV Entreprise 07 Græsslåning på strækninger - Vejcenter Østjylland side 2 af 27 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse

TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse R80 TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse Toiletbygninger er konstruktioner af træ, glasfiber mursten eller metal indeholdende toiletter og evt., pusleborde, bade og andre faciliteter, der

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 82 af 16 SAB Sideanlæg 10 Nov 2010 Entreprise VSD-08 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 82 af 16 SAB Sideanlæg 10 Nov 2010 Entreprise VSD-08 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 82 af 16 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD 08 Drift og vedligehold af SIDEANLÆG PILOT FYN 2010 - vejdrift side 83 af 16 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For AUTOVÆRN. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For AUTOVÆRN. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For AUTOVÆRN på UDFØRELSESKRAV Entreprise 05 Autoværn - Vejcenter Østjylland side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Side Særlig Arbejdsbeskrivelse for autoværn... 3 Generelt... 3 Kvalitetskrav...

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for GRØFTER OG RABATTER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for GRØFTER OG RABATTER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for GRØFTER OG RABATTER Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Østjylland side 2 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 GRØFTEOPRENSNING 8 3 RABATPROFILERING 10 Bilag

Læs mere

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgående fuger

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgående fuger 1 af 7 R11 KANTSTEN Beskrivelse af elementet Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, yderrabat,

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For AUTOVÆRN. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For AUTOVÆRN. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For AUTOVÆRN på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Side Særlig Arbejdsbeskrivelse for autoværn... 3 Generelt... 3 Kvalitetskrav... 4 Materialer...

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 14 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Rabatter: Langs kørebanen, gang- og Cykelsti samt skillerabat Midterrabat Helle Rundkørsel

Læs mere

RETTELSESBLAD NR

RETTELSESBLAD NR Spørgsmål/svar og rettelsesblad nr. 1 af 22.07.2010 Spørgsmål TAG s. 4: Incitamentspuljen: Øverst på siden er der følgende tekst: De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype

Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype HOVEDTYPE TYPE (kode/ tekst) Punkt Linie Areal UNDERTYPE (kode/ tekst) Anden kantafgrænsning 5 Anden kantbegrænsning 10 Asfalt vulst 145 11 Asfaltkant

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 - vejdrift side 13 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 14 1.1 Alment 14 1.1.1 Omfang 14 1.1.2 Udstyr

Læs mere

REV. 1.0. Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune. Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 2013-2015

REV. 1.0. Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune. Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 2013-2015 REV. 1.0 Drift af regionale kommuneveje i Ikast-Brande Kommune Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 2013-2015 Drift af regionale kommuneveje Side 1/92 SAB - Indholdsfortegnelse Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Midtvestjylland Skive Ådal, 443-70106h. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: 10336. Elementkode. Litra Tematekst Areal m2

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Midtvestjylland Skive Ådal, 443-70106h. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: 10336. Elementkode. Litra Tematekst Areal m2 Oråde: 0336 Skive Ådal, 443-006h Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 Oråde: 0336 Skive Ådal, 443-006h Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 2 a Brugsplæne a Naturgræs 23 8 a Overdrev 3 Buske 8263 3 3 a Busket

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER BILAG 7.10 LVD DRI GRÆSSLÅNING Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER BILAG 7.10 LVD DRI GRÆSSLÅNING Benedikte Piil DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI GRÆSSLÅNING BILAG 7.10 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893 Postboks 9018

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Østjylland Blankhøj. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: Længde m. Hæk Længde højde side klipfl.

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Østjylland Blankhøj. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: Længde m. Hæk Længde højde side klipfl. Orådenavn: Blankhøj Oråde: 06 Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 Orådenavn: Blankhøj Oråde: 06 Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 2 a Brugsplæne 248 4 a Fælledgræs 4 6 a Rabatgræs 8 a Naturgræs 68 8 a Overdrev

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD 08 Drift og vedligehold af SIDEANLÆG PILOT VSD 2010 - vejdrift side 90 af 36 Indholdsfortegnelse: Side Indledning... 91 Særlig arbejdsbeskrivelse

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Elementbeskrivelser toiletrenhold

Elementbeskrivelser toiletrenhold Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Elementbeskrivelser toiletrenhold Element Indvendigt toiletrenhold Tømningsfaciliteter til toiletter i bus Tømningsfaciliteter til toiletter i campingvogn Tømning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08.

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08. 28.05.08 HedeDanmark/ Søren Bo Johansen VMV,VN, VSD,VØ 08 TBL 1. På hvilke sideanlæg befinder tankene sig? For VN fremgår dette af bilag TOI-2 For VSD og VMV fremgår dette af bilag sidst i SAB 2. Hvor

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

BILAG RENH1, UKR1 og GRÆ1. RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. på TILSTANDSKRAV

BILAG RENH1, UKR1 og GRÆ1. RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. på TILSTANDSKRAV BILAG RENH1, UKR1 og GRÆ1 RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på TILSTANDSKRAV UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 66 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Renhold

Læs mere

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE Antal Pos1 Pos2 Pos3 Pos4 Betegnelse Enhed enheder 1 0 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER 1 1 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012 AV01 STÅLAUTOVÆRN Autoværn har primært til formål at begrænse personskader ved at opfange, nedbremse eller afvise køretøjer, som utilsigtet kommer uden for kørebanen. Stålautoværn, hvor autoværnsbjælker

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere