Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Sagsnr.: Dok.nr.: Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Teknik- og Miljøudvalget

2 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Fritidsområder mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og vedrører drift af grønne områder inden for: Anlæg ved skoler. Idrætsanlæg ved skoler. Idrætsanlæg. Øvrige institutioner. Daginstitutioner. Rådhuset og Skovlunde Lokalkontor. Mindre haveanlæg. Parkanlæg. Naturprægede arealer. Naturpleje, naturformidling og naturovervågning. Øvrige aktiviteter. De første 6 delområder er arealer og anlæg, der reelt henhører under andre udvalg, men hvor drift og vedligeholdelse sammen med bevillingen er overdraget til Teknikog Miljøudvalget. De øvrige 5 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner. Drift af grønne arealer ved torve og pladser samt drift af beplantning og græsrabatter mv. langs kommunale veje har tidligere været omfattet af bevillingsramme Fritidsområder, men er fra 2010 overflyttet til bevillingsramme Trafik og infrastruktur. Mål for bevillingsområdet Vedtagne planer, der vedrører budgetrammen De politisk vedtagne mål for området fremgår af Grøn Plan, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. Maj Kommunalbestyrelsen har endvidere den 22. marts 2010 vedtaget Indsatsplan for Bjørneklo. Som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Grøn Plan og Indsatsplanen for Bjørneklo udarbejder Center for Miljø & Teknik hvert år en status samt en årsplan for det kommende års indsats. Disse forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse inden budgetårets begyndelse. Overordnede mål Kommunen skal fortsat være "Grøn Kommune" såvel i fysisk fremtræden som daglig drift. Omfanget af de grønne områder fastholdes, og områderne søges til stadighed udviklet for at skabe rammer for befolkningens friluftsliv og naturoplevelser

3 Udbuddet og oplevelsen skal være mangeartet, spændende fra den næsten uberørte natur til det nære rekreative parkanlæg. Naturområderne skal være tilgængelige med respekt for at sikre gode levevilkår for en alsidig flora og fauna. Pleje og vedligeholdelse skal ske efter økologiske principper uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Delmål på kortere sigt Som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens vedtagelse om størst mulig decentralisering og selvforvaltning for de enkelte institutioner bør budgetbeløbene for institutionernes grønne områder, og forvaltningen af dem, overføres til institutionerne i den udstrækning, den enkelte institution måtte ønske det, med basis i udarbejdede retningslinjer herfor. Vedligeholdelse af institutionerne er pr. 1. juli 2011 overgået fra Vej & Park Centeret til henholdsvis Ballerup Viceværtsordning og private entreprenører. Drift og vedligeholdelse af springvand er pr. 1. maj 2011 overgået til private entreprenører. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af kommunens naturområder til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering af nærmere definerede opgaver, således at Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af kommunens mindre havanlæg til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering eller overdragelse af nærmere definerede opgaver, således at Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. For at sikre, at vedligeholdelse af kommunens skoler til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering eller overdragelse af nærmere definerede opgaver, således at Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. Den nuværende kontrakt med privat entreprenør, vedligeholder 5 skoler, der udløber den 31. december Det nye udbud vil omfatte samtlige 9 kommunale skoler i Ballerup Kommune. For at sikre, at bekæmpelse af Kæmpe Bjørnekloen på kommunens områder til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering af opgaven, således at bekæmpelsen der har været udført af Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. Udgifterne indgår hvert år i anlægsaktiviteterne. Kommunen har et bredt udvalg af grønne områder med vidt forskelligt indhold, såvel natur- og kulturhistorisk som rekreativt. Områdernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger for borgerne og brugerne, skal fastsættes i plejeplaner for de enkelte områder og formidles gennem informationsmateriale. Indsatsen for etablering af blomsterbede/blomsterarrangementer fortsættes, med særlig fokus på stauder og prydgræs. Ved valg af blomster/beplantning lægges der vægt på en tilpasning til den øvrige del af bybilledet. I 2010 blev der vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørnekloen. Indtil 2012 omfatter planen den vestlige del af kommunen. Herefter vil den omfatte hele kommunen

4 Egnede naturgræsarealer udlejes til Kommunens borgere med behov for græsningsarealer, f.eks. hestehold uden erhvervsmæssig udlejning. Grønne områder skal vurderes med henblik på øgede regnvandsmængder. Der vil blive udført forsøg med grønne tage og forsinkelsesbassiner i de grønne områder. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Anvendelse af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen tilrettelægges endvidere, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik. Arealernes fremtræden Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte elementbeskrivelser, der er en del af kontrakterne, indgået med Vej & Park Centret og private entreprenører. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer. De overordnede intentioner er dog fortsat ud fra den vedtagne økonomi: At arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg med en karakter, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. At idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og samtidigt fremstår, så de også tilgodeser borgernes almindelige friarealbehov. At parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering i byen med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. At natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og landbrugslovgivningen. Arealernes indretning og pleje forudsættes endvidere afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner. Status og udvikling på bevillingsområdet Det daglige ansvar for drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området varetages af Center for Miljø & Teknik, der bestiller opgaverne udført af private entreprenører, Vej & Park Centeret, Forsyning Ballerup samt Grantoftegård. Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark varetager selv drift og vedligeholdelse af baner og idrætsfaciliteter, herunder tennisbaner i Damgårdsparken, og Grantofteskolen varetager selv vedligeholdelsen af skolens friarealer. Plejehjemmene har fået overdraget budgetbeløbene, men vælger fortsat at lade Vej & Park Centeret udføre en del af vedligeholdelsen af friarealer, herunder al vintertjeneste, samt indendørsplantninger i henhold til indgåede kontrakter

5 Grantoftegård drifter og vedligeholder ca. 200 ha naturprægede områder, jf. driftskontrakt. For 2011 forventes det samlede resultat for bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter kr. 0 kr. Personaleforbruget på området omfatter 1 controller beskæftiget i Center for Miljø & Teknik. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn mv. * øvrig drift Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Faldet i udgifterne fra 2010 til 2015 skyldes primært de gennemførte budgettilpasninger for 2011 og efterfølgende år, herunder udbud af grøn drift. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Revision af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og Vej & Park Centeret for så vidt angår drift af fritidsområder mv. Gennemførelse og udbud af opgaver indenfor drift af grønne områder, samt indgåelse af kontrakter. Implementering af vedtagne besparelser (jf. sparekatalog, vedtaget i juni 2011 af Kommunalbestyrelsen). Anlægsmidler til Grønne område renovering, bynære grønne arealer 2011, vil overvejende blive anvendt til at projektere og anlægge en igangsætter til en fremtidig bypark på Baltopplænen, samt nyt indgangsparti ved Skovlunde Bypark. Projekterne forventes afsluttet i Gennemførelse af anlægsopgaver optaget i investeringsoversigten

6 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Vandløbsvæsen Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og vedrører oprensning og vedligeholdelse af 11 kommunale vandløb, omfattende 15 vandløbsstrækninger. Hertil kommer oprensning og vedligeholdelse af grøft bag Højeng. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Vandløbenes tilstand og vandets kvalitet skal bringes op på det niveau, som er fastsat i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 05. For størstedelen af vandløbene betyder det, at de skal opfylde en målsætning og krav om, at der skal være mulighed for et alsidigt dyre- og planteliv uden væsentlige påvirkninger af tilledt spildevand. Vandløbsvedligeholdelsen skal foretages så skånsomt som muligt for at forbedre og bevare de naturlige biotoper og de rekreative værdier. Øgede nedbørsmængder skal konsekvensvurderes. Delmål på kortere sigt Der skal foretages vedligeholdelse i henhold til vandløbsregulativerne, som kan medvirke til at bringe vandløbenes tilstand i overensstemmelse med de i Regionplan 05 optagne vandområdeplaners målsætninger og krav. Der skal fortsat foretages justeringer af tilledningen af vand fra regnvandsbassinerne til vandløbene for at udjævne vandføringerne mest muligt. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Bevillingen omfatter udgifter på kr. og indtægter på kr. Vandløbene er i stor udstrækning sammenfaldende med kommunegrænserne, og der er derfor indgået en række aftaler kommunerne imellem om arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik

7 Status og udvikling på bevillingsområdet For 2011 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Bortset fra de arbejder, der udføres af nabokommunerne i henhold til aftale, udføres vedligeholdelsen af privat entreprenør. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Indtægter i alt Nettoresultat I budgetterne for alle årene har der oprindeligt været afsat udgifter på ca. 1,2 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse og udarbejdelse af vandløbsregulativer. I forhold til de oprindelige budgetter har der i 2010 været mindreudgifter på ca. 0,4 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse og vandløbsregulativer, mens der i budgettet for 2011 og efterfølgende år er sket en reduktion på ca. 0,3 mio. kr. på grund af de gennemførte budgettilpasninger, herunder udbud af vandløbsvedligeholdelsen. Indtægterne hidrører fra andre kommuners betaling for Ballerup Kommunes vedligeholdelse af fælles vandløb. Indtægterne på området kendes ikke på forhånd, idet de bl.a. afhænger af, hvilke vandløbsstrækninger indsatsen koncentreres om i det enkelte år. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Lovpligtig opmåling af vandløb i henhold til vandløbsregulativerne og opfyldelsen af disse. Oprensning af delstrækning i Harrestrup Å. Forøget indsats mod Bjørneklo langs vandløb. Lovpligtig revision af vandløbsregulativer. Vandløbsvedligeholdelsen i hele kommunen er udbudt for 2011 og 2012 med mulighed for forlængelse

8 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Trafik og infrastruktur Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter hele hovedkonto 02 og vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed for private fællesveje. Endvidere Vej & Park Centeret på kommunens materielgård, herunder mandskab og materiel. Endelig omfatter bevillingsområdet buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrekørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, må til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling. Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret. Der bør til enhver tid sikres de nødvendige ressourcer så vejenes nuværende standard ikke forringes og således, at der ikke, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår varige skader. Vintertjenesten udføres i henhold til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Snerydning udføres normalt ikke i tidsrummet fra kl til kl , bortset fra visse tidligere amtsveje. Øvrige kommuneveje ryddes kun efter behov og indenfor normal arbejdstid. Kommunalbestyrelsens mål for den kollektive trafik er, at der til stadighed, indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser

9 Kommunalbestyrelsens mål for hyrevognskørslen er, at der til stadighed er meddelt et passende antal bevillinger, der dels sikrer borgerne en rimelig betjening alle ugens dage og i alle døgnets timer, men som også tilgodeser vognmændenes krav om en rimelig indtjeningsmulighed. Kommunalbestyrelsens mål kan alene opnås ved påvirkning af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden gennem de af kommunalbestyrelserne valgte repræsentanter. Nedbringelsen af antal trafikuheld og forøgelse af trafiksikkerheden er vigtigt. Derfor har Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 vedtaget Trafiksikkerhedsplan , der bl.a. indeholder en liste med de 25 højest prioriterede projekter, der alle vil medvirke til at øge trafiksikkerheden. Hvert år får Kommunalbestyrelsen forelagt en status for implementering af planen samt en årsplan med mål og aktiviteter til implementering i det forestående budgetår, samt forslag til anlægsprojekter/bevillinger. Ballerup Kommune var i 2010 Årets Cykelby og der skal fortsat arbejdes på at styrke anvendelsen af cyklen som transportmiddel til indkøb, skole, fritidsaktiviteter og arbejde. Der bliver i løbet af 2011 udarbejdet en ny cykelhandlingsplan for perioden 2012 til 2016, der erstatter den første cykelhandlingsplan, som Kommunalbestyrelsen vedtog i For perioden indtil 1. januar 2012 har Teknik- og Miljøudvalget godkendt en årsplan for aktiviteter på cykelområdet. Delmål på kortere sigt Trafiksikkerhedsarbejdet fortsættes. Den igangværende uheldsregistrering fortsættes. Den igangværende trafiktælling fortsættes. Der arbejdes på, at få en mere tidssvarende håndtering af tælleresultater, dvs. at tælledata skal lægges ind i databasen kmastra, således at tælledata bliver lettere tilgængelige og anvendelige, også i forbindelse med støjkortlægningen. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Kommunens vejnet er generelt i en trafiksikker stand. En meget stor del af de eksisterende belægninger, såvel på kørebaner som på gang- og cykelarealer, har efterhånden nu nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Udvalget holdes nøje orienteret om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader. Systematisk vedligeholdelse/renovering af kommunens betonbygværker (broer og tunneller mv.) - herunder bygværker som ejes af andre myndigheder, hvor Ballerup Kommune har drift- og vedligeholdelsespligten ifølge overenskomst. Skaderne på kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker viser tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal udvalget derfor holdes nøje orienteret om udviklingen, med henblik på sikring af de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader

10 På baggrund af generaleftersyn af alle bygværker er der udarbejdet budgetopstilling vedrørende de kommende års vedligeholdelse af bygværkerne. Budgetopstillingen ajourføres løbende. Anskaffelse af tidssvarende overvågningssystem til signalregulerede vejkryds (signalanlæg), da det eksisterende er forældet og meget ustabilt. Tilslutning af flere signalanlæg på overvågningssystemet for at opnå højere driftsikkerhed af signalanlæggene. Systematisk udskiftning af forældet signalmateriel til signalanlæg. Optimering af fremkommeligheden i signalanlæg ved hjælp af signaltekniske løsninger. Fortsat opdatering af Kommunens vejdata-register. Udbygning og optimering af den kollektive trafik i samarbejde med vores nabokommuner. Det er besluttet, at der i regi af Kommunegruppe Nord og Bycirkelsamarbejdet i et samarbejde med Movia, DSB og Ringbysamarbejdet skal udarbejdes en strategi for udvikling af den kollektive trafik. Sikre en sammenhængende bustrafik ved at udarbejde planer, som har betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i kommunen i samarbejde med omegnskommunerne og trafikselskabet Movia. Indgå i et tæt samarbejde med kommunens virksomheder om at sikre en mere bæredygtig trafikafvikling med fokus på øget brug af cykel og kollektiv trafik. Kommunen er hovedansøger på vegne af en række kommuner, universiteter og andre interessenter på Mobility Management projektet Formel M, som har opnået støtte fra Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af de kommunale veje til stadighed udføres bedst og billigst, vil der ske konkurrenceudsættelse af opgaverne i forventning om, at kommunen løbende opnå den nødvendige kvalitet for færrest penge. I forbindelse med udlicitering af væsentlige arbejdsopgaver, skal sagen forinden forelægges for udvalget med en nærmere redegørelse for udbudsbetingelser mv. Kommunens veje skal gøres grønnere og mindre barriereskabende. De forskellige initiativer på området skal ske på baggrund af Grøn Plan. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet på området besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik

11 Status og udvikling på bevillingsområdet En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har til og med 2011 været udført af Vej & Park Centeret. Hovedparten af de opgaver, der hidtil har været udført af Vej & Park Centeret har i 2010 og 2011 været konkurrenceudsat og er efter udbud overdraget til private entreprenører. Hjemsted for Vej & Park Centeret er kommunens materielgård, Energivej 50. Materielgården har tidligere været hjemsted for en række andre driftsfunktioner under Teknik- og Miljøudvalgets område. - Driftsfunktionerne Vand og Kloak blev i 2009 overflyttet til forsyningsområderne og henhører nu under Forsyning Ballerup. Driftsfunktion VVS blev i 2010 overflyttet til ramme VVS-afdelingen, som i 2012 er overflyttet til Økonomiudvalgets budgetansvarsområde. Fra og med 2010 har budgettet for konto Driftsbygninger og pladser således alene omfattet Vej & Park Centeret. Med bortfald af hovedparten af Vej & Park Centerets opgaver i 2012 forventes det, at Vej & Park Centeret flytter til nye faciliteter, og dermed fraflytter materielgården, senest med udgangen af For 2011 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Personaleforbruget på området i 2011 omfatter i alt ca. 46,7 helårsstillinger. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift * interne indtægter Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 68,4 46,7 8,5 8,5 8,5 7,6 Faldet i udgifterne fra 2010 til 2011 og hele budgetperioden skyldes primært de gennemførte budgettilpasninger i 2011 og efterfølgende år, herunder især udbud af vejdrift. Hertil kommer, at der fra og med 2015 er indregnet en yderligere besparelse i forbindelse med omklassificering af kommuneveje. Faldet i personaleudgiften fra 2010 til 2011 og efterfølgende år hænger ligeledes sammen med de gennemførte udbud af vejdrift mv., hvor opgaver der tidligere har været varetaget af mandskab fra Vej & Park Centeret nu udføres af private entreprenører

12 Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Opdatering af kommunens handlingsplan for kollektiv trafik i et fast samarbejde med de øvrige omegnskommuner og trafikselskabet Movia. I busbestillingen for 2012 er der besluttet en optimering af busdriften i Måløv og Pederstrup, således at passagerunderlaget øges og serviceniveauet fastholdes, således at der opnås en nettobesparelse på ca. 2 %. Videreførelse af lovpligtig støjkortlægning af veje i Ballerup Kommune samt udarbejdelse af handleplan for støjbekæmpelse. Gennemførelse af anlægsopgaver optaget i investeringsoversigten. Gradvis realisering af cykelhandlingsplanens aktiviteter. Realisering af Handleplan for trafiksikkerhed samt implementering af initiativer fra handleplanen, herunder løsningsforslag, økonomi og prioritering. Udarbejdelse af revideret Handleplan for trafiksikkerhed gældende for perioden Deltagelse i tværkommunale trafiksikkerhedskampagner. Termisk ukrudtsbekæmpelse fortsætter på revir- og fortovsarealer og andre alternative metoder undersøges. Gennemførelse af årligt vejsyn. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i Hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Systematisk udskiftning/forbedring af trafiksignalmateriel. Revision af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og Vej & Park Centeret for så vidt angår de resterende opgaver, som udføres af Vej & Park Centeret i Gennemførelse og udbud af opgaver indenfor vejområdet. Udarbejdelse af ny cykelhandlingsplan for perioden 2012 til Udarbejdelse af forslag til en klimatilpasningsplan med henblik på politisk drøftelse og godkendelse i Udarbejdelse af nyt Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i kommunen

13 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af kommunens genbrugsstation. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Ballerup Kommunes initiativer for affaldsbortskaffelsen gennemføres inden for rammerne af det kommunale ansvarsområde, som er fastlagt i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og de kommunale regulativer for affald fra private og erhvervsvirksomheder, som er udstedt i medfør af denne bekendtgørelse. Arbejdstilsynets anvisninger for arbejdets udførelse indgår ligeledes i tilrettelæggelsen. Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2010 vedtaget Affaldsplan for Ballerup Kommune Heraf fremgår målsætningen for kommunens affaldshåndtering samt de initiativer, kommunen vil iværksætte for at nå målene. Teknik- og Miljøudvalget får hvert år forelagt en status for gennemførte aktiviteter. Endvidere vedtager udvalget hvert år en årsplan for det kommende års aktiviteter. Affaldsplanens målsætning er, at at at sikre den hygiejniske standard i kommunen ved regelmæssig og effektiv bortskaffelse af kildesorteret affald, sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig indsamling og viderebehandling af affaldet, og sikre, at alle væsentlige dele af det genbrugelige materiale udnyttes til genanvendelse. Ballerup vil som Grøn Kommune arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor der er fokus på, at nedsætte ressourceforbruget og affaldsmængderne. Ballerup Kommunes overordnede målsætninger for affaldshåndteringen i planperioden (2010) er, at forebygge at affald opstår, at udnytte ressourcerne i affald bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service øget genanvendelse, at øge kvaliteten og effektivitet i kommunens affaldsordninger. Ved hensigtsmæssige og miljørigtige affaldsordninger skal man desuden forsøge at påvirke borgerne, så den rigtige affaldshåndtering bliver en selvfølge

14 Delmål på kortere sigt At forebygge dannelsen af affald og stigende affaldsmængder vil bl.a. ske gennem information og kampagner, mere brug af direkte genbrug og brugerdreven innovation. At udnytte ressourcerne i affaldet ved at øge sorteringen af affaldet og øge genanvendelsen. F.eks. information og vejledning af boligselskaber og kommunale institutioner. Samtidig vil vi undersøge mulighederne for at optimere indsamlingsmetoderne for pap og papir, plast og dagrenovation. At nedsætte miljøbelastningen i affaldet bl.a. ved information om håndtering af farligt affald, der typisk forekommer i en husholdning. At øge kvaliteten i kommunens affaldsordninger. Miljø og arbejdsmiljøkrav indgår i tilrettelæggelse af affaldsordningerne, og der følges op på renovatørens udførelse af arbejdet, bl.a. gennem elektronisk registrering af henvendelser fra borgerne. At fastholde et højt serviceniveau overfor borgere og virksomheder. Renovationsafgiften for de enkelte ejendomstyper skal fortsat være tilpasset, så den svarer til den ydelse, der præsteres. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Bevillingen omfatter udgifter på kr. og indtægter på kr. Renovationsgebyret og udgifterne fordeles på 6 ordninger: Fælles formål Dagrenovation Papir, pap og glas Storskrald og haveaffald Genbrugsstationen Farligt affald Hver ordning skal hvile i sig selv og gebyret vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen. Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. Der er imidlertid en ny lovgivning på vej, som kommer i høring i efteråret Loven forventes at blive en frivillig tilmeldeordning, med virkning fra 1. januar Ændringen vil medføre at gebyret skal opkræves efter helt nye retningslinjer. Gebyret kan derfor først fastsættes når loven kendes. Anvendelsen af bevillingen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen tilrettelægges endvidere, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik

15 Status og udvikling på bevillingsområdet Der forventes i 2012 at skulle afhentes dagrenovation fra ca helårsboliger og ca kolonihaver: Ca enfamiliehuse og institutioner er tilsluttet totalaffalds- og haveaffaldsordningen, hvor der indsamles hver 14. dag. Heraf har ca boliger købt en papirbeholder, der kan stilles ud til tømning hver 6. uge. Ca Ca. 210 Ca. 200 etageboliger og enfamiliehuse er tilsluttet containerordning for storskrald, hvor boligselskaberne/ etageboliger kan bestille tømning af containere med forskellige affaldstyper. Herunder er der i boligselskaber opstillet ca. 65 minicontainer til pap. containere (kuber) er opstillet til indsamling af papir. containere (kuber) er opstillet til indsamling af glas og flasker. Indsamling af farligt affald finder sted under farvehandlerordningen, boligselskaber og på Genbrugsstationen. Forbrændingsegnet affald og deponiaffald anvises til bestemte modtageanlæg. Afhentning af stort haveaffald mv. og levering af kompost finder sted på bestilling. Genbrugsstationen modtager affald fra private og fra erhvervsvirksomheder, hvor affaldstype og affaldsmængde svarer til en husholdning. På Genbrugsstationen kan endvidere afleveres farligt affald. Genbrugsstationen, der ligger på Energivej 44, er åben alle dage kl Driften af Genbrugsstationen varetages af I/S Vestforbrænding. For 2011 forventes det samlede resultat for bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat kr kr kr. Personaleforbruget på området i 2011 omfatter ca. 3,7 helårsstillinger i Center for Miljø & Teknik. Administration i øvrigt, herunder erhvervsaffald og farligt affald, varetages af personale ansat under hovedkonto 06 på Rådhusets fælles administrationskonto. Udgiften hertil betales af renovationsområdet som et administrationsbidrag. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7-14 -

16 Stigningen i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes usædvanlig lave udgifter i 2010, hvor kommunen fik tilbagebetalt 4 mio. kr. af Vestforbrænding for behandling af affald fra genbrugsstationen, da der var overskud i Vestforbrændings ordning. I 2011 forventes ikke en tilsvarende tilbagebetaling, og derudover er der i 2011 en merudgift til efterbetaling af husleje på Genbrugsstationen for perioden Disse 2 faktorer medfører en ekstraordinær stigning i udgifterne i Fra 2011 til 2012 stiger udgifterne som følge af afsat økonomi til at gennemføre en række initiativer i affaldsplanen samt almindelig løn- og prisudvikling. Det tilstræbes, at udgifter og indtægter balancerer inden for det enkelte regnskabsår. De afvigelser, der uvægerligt må forekomme, udlignes over taksterne for de nærmest følgende år. Uafhængigt af kommunens takstpolitik kan indførelse af nye miljøafgifter medføre en stigning i renovationsafgifterne i de kommende år. Ud fra ovenstående budgetforudsætninger, det forudsatte takstniveau samt udgifter optaget i kommunens investeringsoversigt, er udviklingen i kommunens mellemværende med renovationsområdet beregnet således: Renovationsområdets tilgodehavende (-) hos kommunen ultimo regnskabsåret: (1.000 kr.) I det forudsatte takstniveau indgår en række afgifter til Staten vedrørende bl.a. forbrænding og behandling af affald. I praksis betales statsafgifterne af renovationsområdet, bl.a. via I/S Vestforbrændings takster og dækkes af de opkrævede renovationsafgifter hos renovationsordningernes brugere. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget vedtager hvert år en handleplan på baggrund af de initiativer, der er beskrevet i kommunens Affaldsplan Handleplanen indeholder de initiativer, der vil blive gennemført det pågældende år. Samtidig gøres der status over det foregående års handleplan

17 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og konto og vedrører: Klimatiltag, Grønt Råd mv. Miljøbeskyttelsesloven tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke - beskyttelse af vandindvinding - tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse. Jordforureningsloven - 8 tilladelser. Kvalitetsstyringsloven. Kontrol, analyser, godkendelser og vejledning af virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m. Afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrerede ejendomme. Bekæmpelse af rotter og vilde katte. Bevillingsområdet er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Overholdelse af Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, kvalitetsstyringsloven m.fl. og gennemførelse af Ballerup kommunes Bæredygtighedsstrategi Kommunen skal have de fornødne ressourcer til at sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen, herunder overholdelse af lovgivningen og kommunens beslutninger, effektivitet, god forvaltningsskik, samt brugertilfredshed. Kommunen skal til enhver tid have de fornødne ressourcer til at sætte ind med de nødvendige oprydnings- og afværgeforanstaltninger, når eller hvis en større forurening truer. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til, i samarbejde med virksomhederne, at føre det nødvendige tilsyn og kontrol med, at miljølovgivningens krav overholdes, og at vilkårene i de meddelte miljøgodkendelser overholdes. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til tværkommunale miljøsamarbejder, med det sigte at løfte og profilere miljøindsatsen, f.eks. gennem miljøcertificerede aktiviteter og indsatsområder. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til, at sikre systematisk kvalitetsudvikling og effektivitet i administrationen af natur- og miljøområdet

18 Samfundets energiforbrug skal reduceres. Energibesparelser hos virksomheder, kommuner og private skal intensiveres. Bæredygtighedsbegrebet skal indgå i alle handlinger. Kommunen skal således feje for egen dør, f.eks. ved udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøcertificering af kommunale ejendomme, energibesparelser, grønne indkøb og ved i det hele taget at inddrage miljøforhold i alle handlinger. Kommunen skal desuden motivere borgere og virksomheder i kommunen til at gøre en aktiv indsats for miljøet, f.eks. ved informationskampagner og støtte til frivillige borgerinitiativer mv. til gavn for miljøet. På området for skadedyrsbekæmpelse skal Kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse og indfangning af vilde katte, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning. Delmål på kortere sigt Gennem hverdagsinnovation skaber forvaltningen kvalitet i ydelser og effektivitet (flow) i arbejdsprocesserne. Der gennemføres intern audit/evaluering af Center for Miljø & Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Arbejdet med at informere og vejlede virksomhederne om miljøstyring og lignende fortsættes. Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Samarbejdet er en forening bestående af kommuner, erhvervsvirksomheder, universiteter m.fl., som har til formål at fremme erhvervsvirksomheder på miljø- og klimaområdet. Den aktive og forebyggende miljøindsats vil fortsætte, f.eks. ved nedgravede olietanke, olieudskillere og lignende potentielle forureningskilder, der er beliggende indenfor beskyttelseszonerne til kildepladser. Ved disse skal der foretages et skærpet tilsyns- og kontrolarbejde. Der udføres miljøtilsyn på et højt fagligt niveau. Udgivelse af miljøavis hvert kvartal. Miljøcertificering (EMAS) af Ballerup Kommunes institutioner og afdelinger. Deltage aktivt i Green Cities samarbejdet. Videreudvikling af de grønne regnskaber, således at de er aktuelle og nærværende. Implementering af klimaplan. Klimanetværk for virksomheder skal fortsat bidrage til CO 2 -reduktion og øge virksomhedernes fokus på fremtidens klimaindsatser. Carbon 20 - Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger: Ballerup Kommune har fået tildelt 1. mio. kr. af EU over 3 år til et klimaprojekt rettet mod virksomheder. Målet er at de deltagende virksomheder reducerer deres CO 2 udledning med 20 %. Ballerup Kommune skal selv bidrage med et tilsvarende beløb til projektet. Kommunen kan bidrage med timer i stedet for kontanter. Klimaaktiviteter rettet mod borgere

19 Klimaaktiviteter rettet mod boligselskaber Energikortlægning og energiplanlægning af energiforsyningen i Ballerup Kommune, således at Ballerup Kommune på sigt kan blive CO 2 neutrale. Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af støjhandlingsplanen. Realisering af affaldsplan. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg projektet Energi Øresund, om bæredygtig energiforsyning. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til kr. Bevillingen omfatter udgifter på kr. og indtægter på kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik. I budgettet for 2005 bortfaldt det hidtil afsatte rådighedsbeløb til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akut forureningsbekæmpelse og lignende. I tilfælde af opståede eller konstaterede forureninger vil det således være nødvendigt med yderligere bevillinger. Der er tegnet en forsikring, der skal beskytte Kommunen mod udgifter til oprydning efter akutte forureningsuheld, hvor skadevolderen enten ikke kan findes eller ikke evner at betale. Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler. Status og udvikling på bevillingsområdet For 2011 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter kr kr. Personalebudgettet på området i 2011 omfatter 7 personer, svarende til 6,8 helårsstillinger, heraf 5,0 helårsstillinger i Center for Miljø & Teknik og 1,8 helårsstilling i Klimasekretariatet under tidligere By- og Erhvervsudvikling

20 Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) Udgifter i alt Heraf * løn * øvrig drift Indtægter i alt Nettoresultat Personale, helårsstillinger 6,8 6,8 5,0 5,0 5,0 5,0 Stigningen i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes primært udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til Desuden er der fra og med 2011 indarbejdet løbende udgifter til Gate 21 klimasamarbejdet samt en etårig merudgift i 2011 til udskiftning af miljøområdets tilsynsbil. Faldet i udgifterne fra 2011 til 2012 skyldes bl.a. ovennævnte etårige merudgifter i Endvidere er 1,8 helårsstilling i Klimasekretariatet overflyttet fra Teknik- og Miljøudvalgets budget til Center for Miljø & Tekniks lønsum under Økonomiudvalgets område i forbindelse med ny organisation for Rådhuset pr. 1. september Indtægterne i 2011 og efterfølgende år vedrører den vedtagne gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Spildevandskontrol- og recipientkontrolarbejdet videreføres som led i opfyldelsen af regionplanens målsætninger for vandløbene. Ny Vandplan, Spildevandsplan og vandforsyningsplan forventes opstartet. Virksomhedstilsyn udføres aktivt og opsøgende, så der opnås en generel forbedring af det ydre miljø. Der er igangsat samarbejde med en række andre kommuner. Det forebyggende miljøarbejde prioriteres til sikring af jord og grundvand. Fortsat miljøcertificering af kommunale enheder. Genbrugsstationen skal styrke genanvendelsen på flere og nye områder. Udarbejdelse og ajourføring af nye regulativer inden for affaldsområdet videreføres. Udgivelse af miljøavis hvert kvartal. Aktiv deltagelse i Green Cities. Implementering af klimaplan

21 Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Samarbejdet er en forening bestående af kommuner, erhvervsvirksomheder, universiteter m.fl., som har til formål at fremme erhvervsvirksomheder på miljø- og klimaområdet. Klimanetværk for virksomheder. Carbon 20 - Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger EU projekt Klimaaktiviteter for borgere. Klimaaktiviteter for boligselskaber. Energikortlægning af kommunen Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af støjhandlingsplanen. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg projektet Energi Øresund, om bæredygtig energiforsyning. Indføre intern audit/evaluering af Center for Miljø & Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Udvikle effektive brugerflader og implementere forbedringssystem

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 00.52 og konto 00.55 og vedrører:

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 Punkt 12. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 2016-018662 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) UDKAST AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Frederikssund Kommune Rådhuset, Torvet 2 3600

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere