Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Niels Høite Hansen Afbud: Jeppe Ottosen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol pr. 31. marts Budget 2014 AU - politiske og strategiske rammer Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige Godkendelse af nye retningslinjer for udbud af aktiveringsindsatsen ved Jobcenter Svendborg Slutevaluering og regnskab for projektet Fuld Skrue Uddannelseforløb for bygningsarbejdere Orientering om hovedlinjerne i kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport for 2. kvartal Til efterretning 8. maj Eventuelt...13

2 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 2. Budgetkontrol pr. 31. marts /38032 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets område samt orientering om overførselsindkomster på Økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling: Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 31. marts 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets områder: Serviceudgifter: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på serviceudgiftsområdet. Overførselsindkomster: Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr., der består af følgende poster: Beskæftigelsesindsats mindreforbrug 7,4 mio. kr. Sociale ydelser merforbrug 9,7 mio. kr. Sygedagpenge mindreforbrug 10,4 mio. kr. Forsikrede ledige mindreforbrug 1,7 mio. kr. Indstilling: Direktionen indstiller; at budgetkontrollen på Arbejdsmarkedsudvalgets område tages til efterretning. at budgetkontrollen for overførselsindkomster på Økonomiudvalgets område tages til efterretning Bilag: Åben - Budgetopfølgning pr ØK Åben - Budgetkontrol pr. 31. marts 2013 AU Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 1

3 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Budget 2014 AU - politiske og strategiske rammer 13/1859 Beslutningstema: Drøftelse af budgettemaer til fælles udvalgsmøde Sagsfremstilling: Udvalget godkendte på mødet den 10. april, at der i forhold til budget 2014 arbejdes med 3 temaer: Tilpasning af budgettet til reformerne Tema om ungeindsats Tema om kontakten til kommunens erhvervsvirksomheder Der vurderes ikke at være behov for tværgående udvalgsdrøftelse í forhold til de økonomiske konsekvenser af reformerne vedr. førtidspensions, fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er aftalt fælles udvalgsmøde vedrørende ungekontakten den 25 juni og tilsvarende med Erhvervsudvalg, Erhvervsråd og Det Lokale Beskæftigelsesråd vedr. kontakt til kommunens erhvervsvirksomheder den 29. maj. På den baggrund vurderer administrationen, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets området ikke er temaer til et fælles udvalgsmøde. Økonomiske konsekvenser: Ingen på nuværende tidspunkt. Indstilling: Administrationen indstiller at: Arbejdsmarkedsudvalget ikke fremsender punkter til et eventuelt fælles udvalgsmøde om budget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 4. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige 13/12272 Beslutningstema: 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Ansøgning om midler fra den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige. Sagsfremstilling: På finansloven for 2013 er der afsat en bevilling på i alt 31,3 mio. kr. til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, fordelt på de fire beskæftigelsesregioner. Beskæftigelsesregion Syddanmark har valgt at afsætte 5,7 millioner til en indsats inden for særlige rammer i jobcentrene, som jobcentrene kan ansøge om at deltage i. For at få del i midlerne skal jobcentrene gennemføre et projekt, hvor fokus er på forebyggelse af langtidsledighed via tidlig indsats, screening, samtaler, formidling og afklaring. Målgruppen for indsatsen er ledige med op til to måneders ledighed, som er i risiko for langtidsledighed. Desuden er målgruppen begrænset til ledige over 30 år og unge ledige under 30 år med uddannelse. Principperne for indsatsen tager afsæt i blandt andet erfaringerne fra akutpakkeindsatsen, herunder tilbuddet om en personlig jobformidler. Herudover skal projektet indeholde: Screening mhp. tidlig udpegning af ledige truet af langtidsledighed. Tidlige og hyppige samtaler virker - gerne med sagsbehandler, der har virksomhedskontakt. Fokus på jobsøgning samt faglig og geografisk mobilitet. Efterværn med opfølgning på deltagere, der er kommet i job eller uddannelse For hver ledig, der deltager i projektet, modtager jobcentret kr. Indsatsen løber indtil den ledige går i job eller uddannelse, dog maksimalt indtil 6 måneders ledighed. Projektet forventes at kunne startes op i løbet af august/september. Fra projektstart kan der være løbende indtag til indsatsen i 3 måneder. Projektet er helt i tråd med Svendborg Kommunes strategi om at forebygge langtidsledighed gennem en tidlig og aktiv indsats, som beskrevet i beskæftigelsesplanen for Jobcentret ønsker derfor at ansøge beskæftigelsesregionen om tilskud til et projekt. Det er jobcentrets holdning, at projektet for at sikre en vis dynamik og erfaringsudveksling samt for at mindske sårbarheden, mindst skal tælle to medarbejdere. Hvis jobcentret bevilges tilskud til et projekt der omfatter mindst 230 ledige, vil tilskuddet kunne finansiere to stillinger over en projektperiode på i alt 7 måneder. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender 3

5 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den at jobcentret udarbejder ansøgning om deltagelse i indsatsen og at indsatsen som udgangspunkt skal omfatte 230 nyledige, svarende til at jobcentret kan ansætte to ekstra medarbejdere under projektperioden. Bilag: Åben - Projektbeskrivelse.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 5. Godkendelse af nye retningslinjer for udbud af aktiveringsindsatsen ved Jobcenter Svendborg 13/12274 Sagsfremstilling: Annonceringspligten ved køb af undervisning og aktiveringsforløb er ophævet pr. 1. januar Jobcentret er derfor ikke længere forpligtet til at følge EU-retlige regler om f.eks. annoncering af udbud af aktiveringsindsatsen. I stedet følger jobcentret de retningslinjer, som Svendborg Kommune har lagt for udbud og indhentning af tilbud på tjenesteydelser. Svendborg Kommunes retningslinjer Retningslinjerne fra Svendborg Kommune er, at principperne om økonomisk ansvarlighed og gennemsigtighed i processen, fortsat skal gælde. I forbindelse med udbud af en opgave på over kr. skal der indhentes minimum 3 tilbud fra 3 forskellige tilbudsgivere. Tilbudsgiverne vil blive indkaldt til dialogmøder med henblik på vurdering af deltagelse i den videre udvælgelsesproces. Fremtidig procedure for Jobcentret Jobcentret følger kommunens retningslinjer ved at bygge videre på erfaringerne fra jobcentrets udbudsrunde Den proces gav gennemsigtighed i processen og resultat i form af god kvalitet og god pris. Processen og de skabeloner, som var gældende ved de foregående udbud, vil - med få tilrettelser - blive anvendt fremover ved udbud af beskæftigelsesindsatsen. Processen vil fremover være følgende: Udarbejdelse af kravs specifikation, herunder orientering af arbejdsmarkedsudvalget 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den o I kravspecifikationen beskrives den ønskede ydelse, samt kravene til den fremtidige opgaveløsning. Dialogmøder med minimum 3 leverandører o I dialogmøderne anvendes den skabelon, hvor tilbuddene bliver beskrevet og bedømt ud fra sammenlignelige objektive kriterier. Tilbudsvurdering og point tildeling, som ved tidligere udbud o Der gives som ved tidligere udbud point efter kvalitet og pris, hvor kontrakten bliver tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Valg af leverandør, herunder orientering af arbejdsmarkedsudvalget point givning mm. o Når vinderen og dermed det mest fordelagtige tilbud er fundet bliver arbejdsmarkedsudvalget orienteret. Indstilling: Det indstilles, at retningslinjerne godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 6. Slutevaluering og regnskab for projektet Fuld Skrue 11/43178 Beslutningstema: Orientering om projekt Fuld Skrue. Sagsfremstilling: Efter ansøgning fik Jobcenter Svendborg bevilget kr. fra puljen til en målrettet indsats for årige indenfor bygge- og anlægsområdet og det ufaglærte område, som er langtidsledige eller i særlig risiko for langtidsledighed. Bevillingen skulle anvendes til en særlig håndholdt indsats for de unge deltagere på forløbet Sæt Kurs, der i 2012 vurderedes at være længst fra uddannelse eller det ordinære arbejdsmarked. Fokus i dette parallelforløb skulle være på blandt andet mentorordning, målsætningsarbejde, sundhed og udvikling af personlige og sociale kompetencer. Forløbet er nu afsluttet, og i alt 70 unge har deltaget. Pr. 31. januar var den beskæftigelsesmæssige status for disse unge således: 5

7 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den uddannelse: 19 stk. arbejde: 3 stk. elevplads: 2 stk. løntilskud 2 stk. flyttet: 3 stk. praktik: 7 stk. andet projekt 1 stk. FVU: 4 stk. ommatch: 14 stk. opkval. 8 stk. sygemeldt: 3 stk. uafklaret: 4 stk. Slutevaluering og regnskab er vedlagt til orientering. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Revisorerklæring Åben - Protokollat Åben - Slutevaluering Åben - Regnskab Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 7. Uddannelseforløb for bygningsarbejdere 13/12201 Beslutningstema: Orientering om nyt fynsk samarbejde om uddannelsesforløb for ledige bygningsarbejdere. Sagsfremstilling: I de kommende år gennemføres en række store byggeopgaver på Fyn, blandt andet bygning af et nyt OUH, renovering af Almene Boligselskaber og Thomas B. Thriges gade projektet. Med at henblik på at sikre kvalificeret arbejdskraft hertil og imødegå rekrutteringsproblemer, er 6

8 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Syddansk Erhvervsskole, 3F Bygningsarbejderne, AMU-Fyn og Arbejdsmarkedscenter Odense gået sammen om at lave et særligt uddannelsestilbud. Undervisningen foregår på en byggeplads på Syddansk Erhvervsskole. Formålet med på denne måde at skabe et tværfagligt miljø er at opnå noget af den synergi, der findes ude på byggepladserne, ligesom byggepladsen kan være en øjenåbner i forhold til fag- eller brancheskifte. Alle kurser på byggepladsen er kompetence- og meritgivende. Inden for jord og beton (struktør) vil der f.eks. være kurser inden for entreprenørarbejde-beton, praktisk kabelarbejde og kloakrørlægger. I murerfaget tilbydes der kurser inden for f.eks. avanceret flisearbejde, puds, gesimser og masseovn, mens der inden for tømrerfaget vil være kurser inden for f.eks. opsnøring og udførelse af komplicerede tømmerkonstruktioner og avanceret brug af håndværktøj. Det vil også være muligt at tage kurser i renovering og restaurering på tværs af de forskellige fag. I første omgang er kurserne åbne for ledige medlemmer af 3f Bygningsarbejderne, som opbruger retten til dagpenge og overgår til den særlige uddannelsesydelse. Kurserne er også åbne for beskæftigede samt håndværkere, der er hjemsendt i en kortere periode. Det er hensigten at kurserne på sigt også kan benyttes til andre målgrupper. Initiativet er i fuld tråd med målsætningen i beskæftigelsesplan 2013 om at jobcentret vil investere i en offensiv og målrettet indsats inden for netop dette område. Ligeledes lever initiativet op til hensigtserklæringen om at dette skal ske i et samarbejde med andre fynske kommuner og aktører. Jobcentret har derfor sammen med en række andre fynske kommuner - takket ja at indgå i et samarbejde om uddannelsesforløbet. I første omgang vil op til 30 ledige bygningsarbejdere fra Svendborg være i målgruppen for forløbet. 3F Bygningsarbejderne vil indkalde disse til informationsmøde og samtale. Vurderes forløbet at være relevant udarbejdes samtidig udkast til en individuel uddannelsesplan, som godkendes endeligt at jobcentret. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - VS: Ledige under lov om uddannelsesydelse(l74) - Invitation til møde ledige bygningsarbejdere øvrige Fyn.docx Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 8. Orientering om hovedlinjerne i kontanthjælpsreformen 7

9 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den /12401 Sagsfremstilling: Regeringen indgik den 18. april 2013 Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Aftaleteksten er vedlagt som bilag til dagsordenen, men i det følgende ridses hovedlinjerne op. Baggrunden for aftalen er, at der er for mange personer modtager kontanthjælp og for mange, der modtager kontanthjælp i en længere periode. Intentionen med kontanthjælp er at det skal være en midlertidig hjælp. Mange kontanthjælpsmodtagere er unge under 30 år, og det er kendetegnende at en stor del af kontanthjælpsmodtagerne generelt har et meget lavt uddannelsesniveau. Reformens mål er at flere skal have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet og midlet hertil er, at der stilles forskellige krav og forventninger til målgruppen unge skal mødes med krav om uddannelse og voksne med krav om arbejde. For unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse betyder reformen: Kontanthjælpen erstattes til fordel for uddannelseshjælp, der vil være på niveau med SU-satsen Uddannelsespålæg udvides til at omfatte alle unge under 30 år. Indsatsen bør foregå udenfor jobcentret, i et miljø hvor uddannelse er i centrum Der skal i samarbejde med den unge ske en tidlig visitation senest en uge efter, at den unge har henvendt sig. Systematisk læse-, skrive- og regneundervisning til unge med behov. Der skelnes mellem uddannelsesparate, der er unge, der vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse og aktivitetsparate, der er unge, der vurderes at have brug for støtte og hjælp til at blive uddannelsesparate. For uddannelsesparate gælder: Åbenlyst uddannelsesparate skal hurtigst muligt i gang med en uddannelse og bør forsørge sig selv indtil uddannelsesstart, og ellers skal der iværksættes nytteindsats. For uddannelsesparate unge, der er i risiko for at miste fodfæstet, skal der iværksættes individuelt tilrettelagt uddannelsesrettet indsats 8

10 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Opfølgning hver 3. måned erstattes af opfølgning tilrettet den unges behov. Der skal ydes hjælp og støtte i overgangen til uddannelse og ske en styrkelse af dialogen mellem kommune og uddannelsesinstitutionerne. For aktivitetsparate gælder: Der skal påbegyndes et arbejde med et uddannelsespålæg allerede i visitationen, for at den unge får et mål om uddannelse uagtet at vejen derhen kan være udfordringsfuld Den unge får ret til en koordinerende sagsbehandler Der skal tilrettelægges en individuel uddannelsesrettet indsats, bestående af uddannelsesstøttende aktiviteter. Hvis der ikke kan iværksættes et aktivt tilbud til den unge har denne ret til mentorstøtte. Aktivitetsparate unge får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktivitet, enten aktivt tilbud eller mentorstøtte. Der skal være tæt og hyppig opfølgning med personligt fremmøde hver anden måned. Reformen lægger også op til at flere enlige forsørgere og unge mødre skal tage en uddannelse, så også for denne målgruppe iværksættes særlige tiltag: Uddannelsesvejledning i barselsperiodens sidste 3 måneder. Støtte i overgangen til uddannelse iform at studiestartskoordinator og økonomisk tilskud til relevante udgifter ved studiestart. Mulighed for engangshjælp, så der ikke opstår indkomsthuller i overgange mellem forløb eller i ferier Ens vilkår for alle forsørgere under uddannelse Forsøg med studiestartsnetværk for forsørgere på skolerne For voksne og for unge med uddannelse får kontanthjælpsreformen også konsekvenser. Den grundlæggende betingelse for kontanthjælp er, at man står til rådighed og er jobsøgende. For at understøtte dette skal der indføres et mere målrettet og effektivt rådigheds- og sanktionssystem. Derudover fremrykkes den aktive indsats, så den opstartes senest efter tre måneder. Det eksisterende matchsystem afskaffes og der skelnes kun mellem jobparate og aktivitetsparate. For jobparate gælder: 9

11 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den De første tre måneder er der krav om intensiv jobsøgning, der skal kunne dokumenteres Formidling af job eller pålæg om jobsøgning skal bruges aktivt af jobcentret Efter senest tre måneder skal der arbejdes for kontanthjælp; enten i nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud. Virksomhedstilbud skal i videst muligt omfang rettes mod det private arbejdsmarked. Refusionen fjernes på tilbud i kategorien vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder. Refusion på ordinær uddannelse fjernes i de første ni måneder. Nytteindsats er job på kommunale arbejdspladser og der skal samarbejdes med LBR om en strategi for brugen. Varighed af offentlig løntilskud reduceres fra maksimalt 12 måneder til maksimalt 6 måneder, og ydelsen kan ikke overstige kontanthjælpen Ufaglærte får ret til realkompetencevurdering, test af læse-, skrive- og regnefærdigheder og vejledning til at tage ordinær uddannelse. For aktivitetsparate gælder: Den aktivitetsprate får ret til en koordinerende sagsbehandler Der skal indenfor de første 6 måneder iværksættes en tidlig og helhedsorienteret indsats Indsatsen skal have perspektiv mod arbejdsmarkedet, og skal i videst muligt omfang foregå på en arbejdsplads. Den arbejdsrettede indsats suppleres af parallelindsats målrettet borgerens sociale eller sundhedsmæssige problemer. Der skal ske tæt opfølgning med fokus på progression Hvis der ikke kan iværksættes et aktivt tilbud, får borgeren ret til mentorstøtte Der skal tilknyttes udskrivnings- og udslusningskoordinatorer til borgere der udskrives efter behandling for psykiske lidelser eller løslades fra fængsel Derudover betyder reformen at der indføres gensidig forsørgerpligt for samlevende par over 25 år. Der lægges vægt på, at borgeren i højere grad skal have ejerskab til sin egen indsats, gennem blandt andet mulighed for selv at vælge samtaletidspunkt og gennem øget brug af digital kommunikation. 10

12 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den I reformen lægges også op til et forstærket samarbejde mellem jobcentre og virksomheder. Hvert jobcenter skal have et serviceberedskab for virksomheder for at hjælpe med rekruttering og fastholdelse. De fire beskæftigelsesregioner skal derudover etablere et paradoksberedskab for virksomheder, der oplever paradoksproblemer. Det forventes, at aftalen udmøntes i lovgivning til i krafttrædelse 1. januar 2014, dog kan enkelte elementer bliver indfaset i løbet af Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Aftaletekst_kontanthjaelpsreform Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 9. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport for 2. kvartal /12386 Sagsfremstilling: I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune. Denne gang belyses akutpakken og brugen af den særlige uddannelsesordning samt kontanthjælpsområdet. Til sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. I rapporten sammenlignes Svendborg med en klynge af kommuner, nemlig Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Odense, Aalborg og Aarhus. Disse kommuner er valgt, fordi de har samme rammevilkår som Svendborg. Akutpakke og uddannelsesydelse I alt har ca. 674 borgere i Svendborg modtaget brev fra deres a-kasse om, at de er i risiko for at opbruge deres dagpengeret i første halvår. Af de ledige, der endnu ikke har haft falddato i april 2013, er 32 pct. afmeldt dagpenge. Dette er færre end i Syddanmark såvel som i klyngen, hvor 41 pct. er afmeldt. Af de ledige, der har opbrugt deres dagpengeret er ca. 52 pct. i Svendborg overgået til den særlige uddannelsesydelse Beskæftigelsesregionen fremhæver tre fokusområder: Udfordrende og motiverende kontakt med fokus på faglig og geografisk mobilitet Fastholde fokus på jobsøgning og jobformidling for ledige på uddannelsesydelse Vejlede og udfordre de ledige på uddannelsesordningen til at målrette 11

13 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den uddannelsesforløb mod mulighederne på arbejdsmarkedet. Reform af kontanthjælpssystemet ændrer indsatsen personer, svarende til 4 procent af befolkningen, modtog i marts kontanthjælp. Dette er færre end i klyngen, og på niveau med resten af Syddanmark. Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet vil medføre væsentlige ændringer i indsatsen på kontanthjælpsområdet ikke mindst for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de unge med uddannelse. Fokus på og krav til jobsøgning skærpes yderligere for denne gruppe, således borgeren inden for de første 3 måneder på kontanthjælp kommer til mindst to samtaler med fokus på jobsøgning. I perioden 4. kvt til 3. kvt fik 47 procent af de jobklare kontanthjælpsmodtagere mindst 2 samtaler i de tre første måneder af ledighedsforløbet. Dette er færre end i klyngen og resten af Syddanmark. Jobparate kontanthjælpsmodtagere og unge med uddannelse mødes endvidere med krav om at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud senest efter 3 måneders ledighed. I perioden 4. kvt til 3. kvt modtog 42 pct. af de jobklare kontanthjælpsmodtagere i Svendborg modtog et tilbud inden for tre måneder. Størstedelen af disse var dog tilbud om et vejlednings- eller opkvalificeringsforløb. Beskæftigelsesregionen fremhæver to fokusområder: Øge den intensive kontakt til nyledige kontanthjælpsmodtagere og øge fokus på jobsøgning og eventuel jobformidling tidligt i ledighedsforløbet Sikre at sammensætningen af de valgte aktiveringsredskaber understøtter, at kontanthjælpsmodtagerne finder fodfæste på det ordinære arbejdsmarked via indsats på rigtige arbejdsplaser, eks. via løntilskud og virksomhedspraktikker. Ministermål Uddannelsesgrad for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse: I perioden januar-december 2012 havde 897 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden en kompetencegivende uddannelse i alderen år været i kontakt med Jobcenter Svendborg. De unge havde været i uddannelse ca. 17 pct. af tiden, efter de havde meldt sig i jobcentret. Tilgang førtidspension: Svendborg har reduceret nytilgang til førtidspension med ca. 2,5 pct. Denne reduktion er noget mindre end både reduktionen i klyngen og i Syddanmark. Tilgangen til førtidspension er dog fortsat lavere i Svendborg end for klyngen og Syddanmark. Langtidsledige: Antallet af langtidsledige er det seneste år faldet med 18,5 pct., som er højere end faldet i Syddanmark og klyngen. Virksomhedssamarbejdet 12

14 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Svendborg havde i 4. kvartal 2012 samarbejde med de lokale virksomheder omkring virksomhedsrettede tilbud på ca. 17 pct. af arbejdsstederne i kommunen. En supplerende analyse viser, at der i løbet af hele 2012 var 31,6 Svendborg af alle arbejdssteder i kommunen, der havde et samarbejde med jobcentret om virksomhedsrettede tilbud. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Politisk opfølgningsrapport 2. kvt Politisk opfølgning Svendborg 2. kvt pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 10. Til efterretning 8. maj /344 Sagsfremstilling: Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Orientering fra administrationen Kommende arrangementer Fællesmøde med Erhvervsudvalget, LBR og virksomheder d. 29. maj Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 11. Eventuelt 13

15 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den

16 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:40 Grete Schødts Bente Bondebjerg Bo Hansen Christian Kaastrup Jesper Ullemose Jeppe Ottosen Niels Høite Hansen 15

17 Bilag: 2.1. Budgetopfølgning pr ØK Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 81344/13

18 Budgetkontrol marts 2013 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Overførselsindkomster 339,4 334,4 334,3 358,3 24,0 Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv 339,4 334,4 334,3 358,3 24,0 Drift i alt 339,4 334,4 334,3 358,3 24,0 Heraf overføres til efterfølgende år eller 2015 Bevillinger 2013 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Besparelse på Briller, personlige tillæg -0,1 Driftsbevillinger i alt -0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Acadre

19 Budgetkontrol marts 2013 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Resumé - Økonomisk redegørelse Indkomstoverførsler: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På området Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. forventes en merudgift på 24,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Merforbrug på 9,0 mio. kr., som vedrører indlagt pulje til undgåelse af sanktionsloven, modsvares under serviceudgifter. På området Seniorjob forventes en merudgift på 15,0 mio. kr. Der er pt. med nuværende antal personer en merudgift på 7,8 mio. kr, men området forventes at stige yderligere, da flere vil falde ud af dagpengesystemet. Hvis alle berettigede tilbydes et seniorjob, vil det kunne betyde en merudgift på mio. kr. Forventning om, at denne udgift vil afføde et øget tilskud fra staten. Kommunen er forpligtiget til at betale et kompensationsbeløb, svarende til dagpenge, hvis der ikke kan skaffes et seniorjob. Tabeller og nøgletal Udvikling i antal boligsikring Boligsikring Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal boligydelse Boligydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal førtidspensionister Førtidspen. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m/35% ref m/50% ref Acadre

20 Bilag: 2.2. Budgetkontrol pr. 31. marts 2013 AU Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 60347/13

21 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol marts 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 44,1 46,9 48,1 48,1 0,0 Jobcenter 41,4 45,3 46,3 46,3 0,0 Øvrige serviceudgifter 2,7 1,6 1,8 1,8 0,0 Overførselsindkomster 523,9 522,4 521,9 512,1-9,8 Beskæftigelsesindsats 27,1 35,4 34,9 27,5-7,4 Sociale Ydelser 215,2 213,1 213,1 222,8 9,7 Sygedagpenge 95,6 98,5 98,5 88,1-10,4 Forsikrede ledige 186,0 175,4 175,4 173,7-1,7 Drift i alt 568,0 569,3 570,0 560,2-9,8 Overførsel til 2014 Overførsel til ,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 568,0 569,3 570,0 560,2-9,8 +angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2013 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Serviceudgifter Overførsel fra ,9 Tilførsel fra barselsudligningspuljen 0,2 Nedskrivning af lønbudgetter jf. overenskomstforhandlinger -0,4 Overførselsindkomster Driftsbevillinger i alt 0,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Udvikling i forventet regnskab - Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på serviceudgiftsområdet.

22 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol marts 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Tiltag til budgetoverholdelse - Overførselsindkomster: Udvikling i forventet regnskab - Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Forventet netto mindreforbrug på 9,8 mio. kr. skyldes primært: Forventet mindreforbrug til beskæftigelsesindsats på 7,4 mio. kr., primært vedrørende forsikrede ledige. Forventet merforbrug til sociale ydelser på 9,7 mio. kr. Især på kontanthjælpsområdet er der merforbrug som følge af flere personer på ydelsen end budgetteret. Tilstrømningen af kontanthjælpsmodtagere skyldes blandt andet den afkortede dagpengeperiode. Samtidig er afgangen fra kontanthjælpsområdet reduceret som følge af reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet. Forventet mindreforbrug på sygedagpengeområdet på 10,4 mio. kr. Antal sygedagpengesager er generelt faldende, og ligger således under det budgetterede antal. Forventet mindreforbrug vedr. forsikrede ledige på 1,7 mio. kr. Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet, der budgetmæssigt hører under Økonomiudvalgets område. Tiltag til budgetoverholdelse Områderne Beskæftigelsesindsats og Sociale ydelser er omfattet af budgetgarantien, og en eventuel midtvejsregulering af tilskuddet afhænger af udviklingen på landsplan. Ligeledes kan udviklingen på andre områder betyde at der ikke midtvejsreguleres. Sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien.

23 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol marts 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Politikområde Jobcenter (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Administration vedr. jobcentre 41,4 45,3 46,3 46,3 0,0 Opkvalificerende læse- og regnekurser 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,8 0,0 0,2 0,2 0,0 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 Drift i alt 44,1 46,9 48,1 48,1 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Tabeller og nøgletal Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) 2012/ Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Kvote 2013 Antal På grund af overgang til nyt lønsystem 1. februar har det ikke været muligt at opgøre antal personer i løntilskud inden fristen for aflevering af økonomirapporten. Politikområde Beskæftigelsesindsats (Mio. kr.) Løbende priser Beskæftigelsesindsats Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Integrationsprogram -1,2 1,0 1,0-0,1-1,1 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 17,9 23,3 23,3 17,4-5,9 Danmarksvej 9,3 9,7 9,2 8,9-0,3 Beskæftigelsesordninger 1,1 1,4 1,4 1,3-0,1 Drift i alt 27,1 35,4 34,9 27,5-7,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr., der primært vedrører færre udgifter til aktivering af forsikrede ledige. Udviklingen skyldes dels lempeligere krav om aktiveringstilbud til denne gruppe samt brug af korterevarende tilbud som følge af den afkortede dagpengeperiode.

24 Budgetkontrol marts 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Politikområde Sociale ydelser (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Kontanthjælp til udlændinge 4,1 4,6 4,6 4,7 0,1 Kontanthjælp 83,5 75,8 75,8 86,0 10,2 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Aktiverede 0,0 0,0 0,0-0,4-0,4 kontanthjælpsmodtagere Uddannelsesordning for ledige, 42,0 41,7 41,7 45,0 3,3 der har opbrugt deres dagpengeret 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 Revalidering 16,2 19,0 19,0 12,7-6,3 Løntilskud til fleksjob m.v. 69,4 72,0 72,0 67,9-4,1 Ressourceforløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 215,2 213,1 213,1 222,8 9,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Det forventede merforbrug på 9,7 mio. kr. vedrører primært: Kontanthjælp med 13,2 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere med lav refusion ligger ca. 200 over det budgetterede og andelen af kontanthjælpsmodtagere med høj refusion er lavere end budgetteret. Tilstrømningen af kontanthjælpsmodtagere skyldes blandt andet den afkortede dagpengeperiode. Samtidig er afgangen fra kontanthjælpsområdet reduceret som følge af reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet. Revalidering viser mindreforbrug på 6,3 mio. kr. da antal personer på ydelserne er lavere end budgetteret. Den nye uddannelsesordning for ledige, der har mistet retten til dagpenge, skønnes at komme til at omfatte 200 personer, og udgiften er beregnet til 6,9 mio. kr. Fleksjob/ledighedsydelse viser mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Der har endnu ikke været udgifter til den nye ressourceforløbsydelse. De personer, der med tiden vil overgå til denne ydelse vil komme fra andre ydelser, primært kontanthjælp, og dermed reducere disse udgifter. Der er således endnu ikke afsat forventet forbrug til ressourceforløbsydelse. Tabeller og nøgletal Antal kontanthjælpsmodtagere 2012/ Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Budget Lav Ref Høj Ref I alt Side 4 af 7 Acadresag:

25 Side 5 af 7 Acadresag: Budgetkontrol marts 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten 2013 Jan Feb Mar Budget Antal Antal revalidender 2012/ Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Budget Antal Antal fleksjob 2012/ Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Budget Antal Antal personer i alt på ledighedsydelse 2012/ Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Budget Antal Politikområde Sygedagpenge (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sygedagpenge Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Sygedagpenge 95,6 98,5 98,5 88,1-10,4 Drift i alt 95,6 98,5 98,5 88,1-10,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Der forventes mindreforbrug til sygedagpenge på 10,4 mio. kr. Antal sygedagpengesager er generelt faldende, og ligger således under det budgetterede antal. Det vurderes at det især er implementeringen af den tidlige indsats overfor sygemeldte, der medvirker til det faldende antal sager. Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed 2012/2013

26 Budgetkontrol marts 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Budget 0-4 Uger* Uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Politikområde Forsikrede ledige (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Forsikrede ledige Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Dagpenge til forsikrede ledige 164,1 153,4 153,4 154,1 0,7 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 21,9 22,0 22,0 19,6-2,4 Drift i alt 186,0 175,4 175,4 173,7-1,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse På baggrund af den seneste udvikling i ledigheden og forventningerne til resten af året er udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skønnet til at udgøre 1,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Udgifterne til forsikrede ledige finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører under Økonomiudvalgets område. KL s seneste prognose for tilskuddet viser at kommunens tilskud forhøjes med 0,5 mio. kr. ved midtvejsreguleringen. Side 6 af 7 Acadresag:

27 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol marts 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Nedenstående tabel viser udviklingen i forsikrede ledige i de fynske kommuner. Udvikling i procent Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Langeland Svendborg Ærø Fyn i alt Svb.-andel 11,03 11,03 11,14 Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres til sommer og efterreguleres i 2014, når kommunernes faktiske udgifter samt ledigheden i 2013 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2013 fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i Hvis en kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2013) i forhold til året to år før tilskudsåret (2011) kan man således opleve at blive underkompenseret for sine merudgifter og omvendt. Denne mekanisme er valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på området.

28 Bilag: 4.1. Projektbeskrivelse.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 85566/13

29 Projektbeskrivelse April 2013 Beskæftigelsesregion Pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige Formål med og rammer for puljen Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Målgruppen for indsatsen er langtidsledige eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som vurderes at være i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være rettet mod områder med gode jobmuligheder. Syddanmark Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Tlf: Fax: Mail: CVR Beskæftigelsesregion Syddanmarks udmøntning af puljen Beskæftigelsesregion Syddanmark afsætter 5,7 millioner til en indsats inden for særlige rammer i jobcentrene. Jobcentre kan ansøge om at deltage inden for disse rammer. Herudover vil en lille del af midlerne blive afsat til evaluering af indsatsen. Hovedprincipper for indsatsen Principperne tager afsæt i erfaringerne fra akutpakkeindsatsen, fra hidtidige langtidsledighedsprojekter og fra viden om hvad der generelt virker i indsatsen for at forebygge og begrænse langtidsledighed. Det drejer sig bl.a. om: - Screening. Tidlig udpegning af ledige truet af langtidsledighed. - Samtaler virker - især tidligt i ledighedsforløbet og gerne med sagsbehandler, der har virksomhedskontakt. - Fokus på jobsøgning samt faglig og geografisk mobilitet øger chancen for job. - En personlig jobformidler kan øge chancen for job for længerevarende ledige især hvis det kombineres med motiverende og vedholdende tilgang og med et tæt samspil til den virksomhedsvendte indsats. - Efterværn: opfølgning på deltagere, der er kommet i job eller uddannelse - Ved manglende jobeffekt inden for perioden skal den ledige være afklaret og have plan for det videre forløb. Formål og målgruppe Formålet med indsatsen er at forebygge langtidsledighed gennem en skærpet indsats med henblik på at få ledige i job og/eller ordinær uddannelse. Målgruppen for indsatsen er ledige i risiko for langtidsledighed. Deltagerne vil være nyledige og ledige med en anciennitet på op til 2 måneders ledighed. Desuden er målgruppen begrænset til ledige over 30 år og unge ledige under 30 år med uddannelse. Side 1 af 4

30 Indsatsen kan være rettet bredt imod flere grupper i risiko for langtidsledighed eller imod enkelte risikogrupper. En del af indsatsen vil således være en effektiv screening af de ledige for at spotte ledige i risiko for at blive langtidsledige. Beskæftigelsesregionen vil kunne indgå i sparring med deltagende jobcentre omkring kriterier og metoder for screening. Eksempler på overordnede risikoindikatorer kan være: - Manglende uddannelse - Uddannelse og erfaring inden for områder med høj ledighed - Alder - Dimmitender inden for særlige uddannelser - Begrænset erhvervserfaring - Forudgående historik på offentlig forsørgelse - Sociale barrierer Der vil på Beskæftigelsesregionens hjemmeside være materiale til inspiration for screening. Indhold i indsatsen Indsatsen skal bestå af en særlig intensiv indsats med tilknytning af en personlig jobformidler og med skærpet fokus på jobsøgning i de første 6 måneder af ledighedsforløbet for ledige i risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal bestå af: - Tilknytning af personlig jobformidler. - Tidlig og hyppig kontakt med fokus på en motiverende tilgang. Det enkelte jobcenter kan selv i sin ansøgning definere, hvad hyppig kontakt indebærer. Men det vil være en væsentlig hyppigere kontakt end normalindsatsen og mindst hver 3. uge. - Fokus på målrettet jobsøgning og på at udfordre den lediges jobsøgning både fagligt og geografisk. - Håndholdt indsats der bl.a. kan bestå af: o Hvordan søger man job, går til samtaler mv. o Jobformidling og tage kontakt til og åbne døre hos arbejdsgivere o Rådgivning og coaching også i forhold til mere personlige udfordringer o Understøtte den ledige i at indgå i netværk - Hurtig afklaring af om der er behov for andre beskæftigelsesrettede aktiviteter. F.eks. et målrettet opkvalificeringsforløb, virksomhedsrettet tilbud eller screening i fht. læse- og stavefærdigheder. - Tæt samspil mellem den personlige jobformidler og andre centrale aktører. Det vil bl.a. være den virksomhedsvendte del i jobcenteret og a-kassen. - Opfølgning på ledige der kommer i job eller uddannelse, hvis den ledige vurderes at have vanskeligt ved at fastholde et job/uddannelse. - Evt. øvrige tiltag, f.eks. netværkscaféer kontakt via SMS mv. Side 2 af 4

31 Vægtningen af ovenstående elementer i indsatsen vil variere mellem de enkelte ledighedsforløb, da de ledige vil have forskellige behov. Som udgangspunkt skal den ledige være tilknyttet samme personlige jobformidler under hele forløbet, og den personlige jobformidler skal som udgangspunkt varetage samtaler og kontakt med den ledige. Der kan dog være praktiske forhold, der gør, at andre i perioder har kontakten med den ledige. Varighed af indsatsen Indsatsen skal ske inden for de første 6 måneder af ledighedsforløbet. Den særlige indsats igangsættes hurtigst muligt og senest 1 mdr. efter den ledige indtræder i projektet. Indsatsen fortsætter indtil den ledige går i job eller uddannelse dog maksimalt indtil 6 måneders ledighed. Der kan være et løbende indtag til indsatsen i 3 måneder fra projektstart. Kompetenceudvikling Sagsbehandlere fra de deltagende jobcentre vil skulle indgå i et kort uddannelsesforløb på 2 dage. Forløbet vil have fokus på motiverende samtaler, der samtidig kan udfordre den ledige. Beskæftigelsesregionen finansierer kurset, men kompenserer ikke jobcenteret for tabt arbejdsfortjeneste. Evaluering Som en del af indsatsen forpligter jobcentrene sig til at levere cpr. nr. og deltage i evalueringer af indsatsen. Det indebærer deltagelse i kvalitative interviews, eventuelt spørgeskemaundersøgelser og at afgive oplysninger og data omkring den ledige og indsatsen, herunder at samtaler registreres i fagsystemet. Som udgangspunkt indebærer indsatsen ikke ekstra registreringer. Opstarts- og midtvejsseminarer For de deltagende jobcentre vil der blive afholdt fælles opstarts- og midtvejsseminarer. Seminarerne vil bl.a. tjene som mulighed for at udveksle erfaringer og overvejelser om indsatsen. Finansiering For hver deltager i indsatsen modtager jobcenteret kr. Beregnet som 6 ekstra samtaler á 361 kr. svarende til den gennemsnitlige samtalepris i DUT-beregningerne. Herudover vil medarbejdere, der deltager i indsatsen modtage uddannelse i motiverende samtaler. Tilskud til projektet anvises til kommunens OBS-konto af to omgange i to lige store rater. Første rate anvises, når jobcentret har modtaget Beskæftigelsesregionens skriftlige godkendelse af projektansøgningen. Anden rate anvises, når projektet er afsluttet og jobcentret har Side 3 af 4

32 modtaget Beskæftigelsesregionens skriftlige godkendelse af endeligt revisorpåtegnet regnskab. Ansøgning For at deltage i denne indsats og få del i midlerne skal interesserede jobcentre indsende ansøgning til Beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal sendes i forbindelse med ansøgningen. I ansøgningsskemaet skal indsatsen beskrives. Herunder: - Hvem er målgruppen for indsatsen i jobcenteret nyledige og/eller ledige med anciennitet på op til 2 mdr. ledighed - Screening og udvælgelse til målgruppen. Hvilke kriterier vil målgruppen blive udvalgt ud fra og hvordan vil screeningen foregå? - Hvor stor forventes målgruppen at være? - Hvornår igangsættes indsatsen og hvornår forventes indsatsen afsluttet? Herunder over hvor lang tid vil optaget til målgruppen foregå? - Organisering af indsatsen. - Den personlige jobformidlers opgaver og rolle. - Samtalerne. Herunder hyppigheden af kontakt, indhold i samtalerne og tilgangen i samtalerne. - Samspil med formidlingsindsatsen og med den virksomhedsvendte indsats. - Samspil i forhold til centrale aktører, f.eks. a-kasser og sygedagpengeafsnit. - Hvilke supplerende og understøttende aktiviteter sættes der ind med? - Hvordan følges der op på deltagerne, der er kommet i job eller uddannelse? - Tiltag hvis indsatsen ikke har hjulpet den ledige i job inden for 6 måneder, herunder overlevering til den ordinære indsats. Ansøgningen skal være Beskæftigelsesregionen i hænde senest d. 15. maj Beskæftigelsesregionen vil hurtigst muligt herefter vurdere de indkomne ansøgninger og foretage en udmelding af hvilke jobcentre, der kommer til at deltage i indsatsen. Ansøgning skal stiles til Beskæftigelsesregion Syddanmark Der afholdes opstartsseminar i juni og kursus i august, hvorefter projektet opstartes. Nærmere herom udmeldes snarest muligt. Spørgsmål kan rettes til: Jette Schultz Clausen tlf og Maj-Britt Lundum Nørregaard tlf Side 4 af 4

33 Bilag: 6.1. Revisorerklæring Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70216/13

34

35

36 Bilag: 6.2. Protokollat Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70220/13

37

38

39

40

41

42 Bilag: 6.3. Slutevaluering Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 08. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70236/13

43 Evaluering af Fuld Skrue 2012 I forbindelse med ungeprojektet Sæt Kurs har Svendborg Jobcenter modtaget en bevilling fra Beskæftigelsesregion Syddanmark til jobrettet opkvalificering af langtidsledige. En mulighed for at gøre en ekstra indsats for unge årige jobklare uden erhvervskompetencegivede uddannelse, med en eller flere psykiske/sociale vanskeligheder/barrierer. Der kan være tale om både forsikrede og ikke forsikrede ledige (match I) Der er i løbet af 2012 blevet indstillet 70 unge til Fuld Skrue, som vi har kaldt det. Af de 70 unge ser øjebliksbilledet således ud pr. 31/1-13 uddannelse: 19 stk. arbejde: 3 stk. elevplads: 2 stk. løntilskud 2 stk. flyttet: 3 stk. praktik: 7 stk. andet projekt 1 stk. FVU: 4 stk. ommatch: 14 stk. opkval. 8 stk. sygemeldt: 3 stk. uafklaret: 4 stk. 21 er kommet videre i uddannelse og det vurderer vi er godt i forhold til at en overvejende del af gruppen er tættere på at være Match 2 (indsatsklar) end at være Job- og uddannelsesklar Vi ønsker at nævne tid, rummelighed, praktik, særaftaler, tilgivelse, relationsarbejde og vejledning som værktøjerne til at det lykkes. Et par stykker er hjulpet i gang med uddannelsen ved at de har haft en mentor de første 3 måneder. Det er ganske få der er kommet i arbejde og det fortæller både at det er meget vanskeligt at finde et job og at dem der er i målgruppen har vanskeligt ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Undervejs har vi haft mange i praktik og det at være ude på arbejdspladsen har mange kvaliteter: -praktikken kan forholdsvis hurtigt være med til at afklare om den unge er jobklar (mødestabil, forstå beskeder, tage initiativer, overholde aftaler og fungere i en given struktur/ramme). - på en arbejdsplads er der relationer til andre, anerkendelse, udfordringer, struktur blot for at nævne nogle værdier der kan være med til at styrke den unge. Det kan betyde meget for en person med et lavt selvværd at komme af sted hver dag til et rigtigt arbejde. I forbindelse med praktikken har vi i mange tilfælde brugt ekstra tid og energi på at følge op på praktikanten, talt med virksomheden og afstemt krav og forventninger for at styre mod det fælles mål; nemlig at blive arbejdsmarkedsparat. 14 unge er blevet matchet om. Når et ungt menneske bliver matchet om er det ofte en lang proces, da det kræver tid at acceptere, at man ikke kan magte det som både omgivelser og en selv forventer. Vi vurderer at det er vigtigt at tage godt hånd om denne gruppe af unge. De har brug for en særlig indsats og masser af støtte til kunne tackle hverdagen. Disse unge er ofte ensomme og er uden netværk. Derfor er det nødvendigt at de bliver udredt så de kan få den rette hjælp. Gennem tættere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-05-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Niels Høite Hansen Afbud:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Kort fortalt! Jobcenter s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-06-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-06-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 26-06-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen Juni 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING.... UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLPSOMRÅDET.... HVAD INDEHOLDER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne; Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige.

Læs mere