Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts på Frederiksdal Hotel, Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen onsdag den 18. marts 2015 på Frederiksdal Hotel, Lyngby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars E. Andersen 3. Indkomne forslag 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget 6. Fastlæggelse af indskud og kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Carl Dinesen, Entreprenør og aut. kloakmester, Ikast Hans Jørgen Jensen, Arkil A/S, Kolding Erik Steen Hansen, Entreprenørfirma R. Hansen & Søn ApS modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Niels C. Hansen, Klingenberg Entreprenør og Maskinudlejning ApS, Karlslunde Som ny suppleant foreslår bestyrelsen valg af Gitte Zimmermann, Entreprenørfirma R. Hansen & Søn ApS, Odense. 8. Eventuelt Side 1 af 9

2 REFERAT 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Niels Nielsen, Dansk Byggeri som dirigent, hvilket blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen skete på et lovformeligt grundlag og efter de udstukne retningslinjer i vedtægterne. 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars E. Andersen Det er 11. gang, at Kloaksektionen i dag afholder den årlige, ordinære generalforsamling, og efter formandsskiftet sidste år, hvor J. Berner Pedersen gik af, er det første gang, at jeg som formand skal aflægge beretning for årets gang i Dansk Byggeri. Synlighed og repræsentation i udvalg I det forgangne år har vi fortsat vores arbejdet med at synliggøre sektionen både overfor omverdenen og i egne kredse. Vi deltager løbende i høringer på det autoriserede kloakområde. Vi er med, når der revideres eller udvikles nye faglige og tekniske anvisninger. Og vi er også med i de udvalg, der former vores uddannelse som rørlægger og kloakmestre. Desuden er vi med vores konsulenter repræsenteret i standardiseringsudvalg S-315 under Dansk Standard, Eksamensudvalget for kloakmesteruddannelsen og Brancheudvalget i Det Tekniske Sikkerhedsråd i Sikkerhedsstyrelsen. Kloakmestrenes TV-Inspektion Et kloakeftersyn indebærer, at der skal foretages en kvalificeret tv-inspektion, og derfor står Kloaksektionen stadig i spidsen for at sikre en fornuftig drift af Kloakmestrenes TV-Inspektion, som nu har mere end 5 år på bagen. Kloakmestrenes TV-Inspektion er skræddersyet til de kloakmestre, som ofte inspicerer stikledninger på det autoriserede område, men også til de kloakmestre, som udfører tv-inspektion i forbindelse med forsikringsskader. Derfor har vi også haft stor fokus på en god dialog med forsikringsselskaberne, og det er nu lykkedes for os, at få Codan til nu at stille krav til deres taksatorer om, at tv-inspektionen skal udføres af en certificeret tv-operatør. At være medlem af KTVI skal gerne signalere seriøsitet og ensartethed i inspektionerne, og dermed respekt og tillid fra kunderne side. Derfor har KTVI også været nødsaget til at sige farvel til enkelte medlemmer i 2014, som ikke levede op til kontrolordningens kvalitetskrav. Kloakmestrenes TV- Inspektion har i dag cirka 40 medlemmer, og der er uddannet knap 200 operatører. Vi ønsker imidlertid at blive flere, så medlemmerne i ordningen kan blive geografisk dækkende i hele landet, og kunderne kan ringe til deres lokale certificerede KTVI-operatør. Derfor har sektionen og de to øvrige medstiftende organisationer, Danske Maskinstationer og Entreprenører samt Danske Kloakmestre, hver ydet et ekstraordinært markedsføringsbidrag på kr. til en kampagne, som netop nu i marts er skudt i gang med henblik på både at udbrede kendskabet til kontrolordningen samt at hverve nye medlemmer. Vi ønsker at vores TV-Inspektionsordning skal være kloakmestrens og kloakrørlæggerens værktøj, og at kunden skal have tillid til, at det er kompetent medarbejder, der foretager eksaminationen af deres kloak. En operatør, der har forstand på, hvad fejlen er, og hvad der kan gøres for at udbedre den. Ønskescenariet er, at en tv-inspektion udført af en certificeret operatør bliver en del af tilstandsrapporten.

3 Den økonomiske situation Dansk økonomi lå i 2014 i krybesporet med en økonomisk vækst på knap 1 %. Prognoserne viser en smule højere vækst i 2015 på omkring 1,5 %. Udviklingen i økonomien vil dog stadig være for svag til at kunne skabe et konjunkturbetinget opsving i den private byggeaktivitet. Efter en stigning i beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed i 2014 på arbejdere, funktionærer og mestre, vil vi se et markant fald i beskæftigelsen i Det skyldes, at udbedringerne efter stormene i 2013 er overstået, og at renoveringerne i forbindelse med Bolig-Jobordningen er ophørt med udgangen af Og så vil der ske et fald i renoveringerne af almene boliger. Samtidig hermed vil beskæftigelsen ved nybyggeri forblive på et stabilt niveau. Det private nybyggeri er på et meget lavt niveau, mens det offentlige byggeri af universiteter, hospitaler og institutioner holder hånden under aktiviteten. Beskæftigelsen Beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed vil stige på grund af de omfattende investeringer i den trafikale infrastruktur og på forsyningsområderne. Men stigningen vil dog ikke kunne opveje faldet i beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse af bygninger. Dansk Byggeri skønner, at den samlede beskæftigelse i 2015 vil falde med ca arbejdere, funktionærer og mestre, og dermed vil niveauet til næste år være 1 % lavere end i BoligJob-ordningen måske på vej tilbage Det tyder nu på, at vi får en mulighed for at stemme ordningen tilbage, idet den nuværende opposition hævder, at de går til valg på en genindførelse af BoligJob-ordningen. Så måske er det en god idé ikke at gemme kvitteringerne for langt væk. Kommunernes erhvervsvenlighed Et sted, hvor Dansk Byggeri efterhånden har fået sat et markant politisk spor er på den kommunale erhvervsvenlighed. Nogle bliver sure og andre bliver glade, når der hvert år gives karakterer ud fra en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed for alt fra skattetryk til åbningstider på genbrugsstationer og dialogmøder i kommunerne. Efter offentliggørelsen af analysen kan vi blandt andet se, at rekordmange kommuner har sænket dækningsafgiften. Flere kommuner eksperimenterer med gratis byggesagsgebyr, og regeringen vil fra i år indføre krav om betaling per time for byggesager. Der er dog stadig plads til forbedringer. Kreditsituationen Kreditsituationen er stadig problematisk for mange i branchen. Bankerne er fortsat tilbageholdende med både kredit og garantistillelse. Dansk Byggeri har bearbejdet kommunerne for, at de skal kræve færre garantier ved at indføre en minimumsgrænse på kr. for projekter, hvor de kræver garanti. Mange borgmestre er lydhøre - det er tilsyneladende et problem, de ikke kendte til, før Dansk Byggeri rejser det. Over halvdelen af Dansk Byggeris medlemmer giver udtryk for, at deres offentlige kunder udskyder betalingerne. Det er kritisabelt, at virksomheder på den måde skal agere kassekredit for offentlige myndigheder. Vi er nødt til at få vendt tendensen og få kommuner og andre offentlige bygherrer til at betale virksomhederne til tiden. Dansk Byggeri er i dialog med KL og flere kommuner herom.

4 Arbejdsklausuler De kommunale bygherrer opfordres i kommuneaftalen til i højere grad at gøre brug af arbejdsklausuler. Dansk Byggeri er i diskussionerne om arbejdsklausuler og kædeansvar blevet skudt i skoene, at vi arbejder imod overenskomstmæssige forhold. Det er direkte forkert, og Dansk Byggeri har taget kraftigt til genmæle. Der er ingen tvivl om, at forholdene skal være i orden på danske bygge- og anlægsprojekter. Derfor har man 48-timers møderne, som er et rigtig godt redskab til at sikre, at den danske overenskomst overholdes. Og ved overenskomstforhandlingerne i 2014 har Dansk Byggeri indført nye greb, som forhindrer social dumping og andre former for snyd. Sikkerhedskort Sidste år indgik regeringen en aftale om, at alle medarbejdere på landets byggepladser skal bære sikkerhedskort, der dokumenterer, at de er omfattet af social sikring og arbejdsskadeforsikring. Dansk Byggeri arbejder for, at udbredelsen af det nye sikkerhedskort bliver så simpel for virksomhederne som muligt. Arbejdet med at få sikkerhedskortet klar til sommeren 2015 er i gang, og Dansk Byggeri arbejder også for, at sikkerhedskortet kan blive en del af det uddannelseskort, der blev introduceret i Uddannelse Politikerne på Christiansborg har forstået, at det kræver en solid indsats, hvis erhvervsuddannelserne skal genvinde det gode image. Sidste år blev det derfor besluttet, at alle elever skal have bestået dansk og matematik i folkeskolen, før de kan blive optaget på en erhvervsuddannelse. Til august 2015 starter de første elever efter den nye reform. Dansk Byggeri vil følge implementeringen af reformen tæt, og har høje forventninger til, at kvaliteten i uddannelserne bliver bedre. I de første 9 måneder af 2014 blev der indgået praktikpladsaftaler i bygge- og anlægsbranchen, og det er godt 20 % flere end året før. Det er selvfølgelig positivt, men stigningen skyldes dog primært, at mange lærlinge startede i årets første 3 måneder, fordi virksomhederne havde tegnet aftaler op til praktikpladspræmiens udløb. Miljøpolitik Dansk Byggeri har i 2014 lavet en ny miljøpolitik, som er både ansvarlig og håndterbar. Hvis ikke vi har tilstrækkelig viden om og fokus på miljøet, kommer der før eller siden en regning, som skal betales. Dansk Byggeri tager sin del af ansvaret for, at hele bygge- og anlægsbranchen arbejder for en bæredygtig udvikling. Og et af målene med den nye miljøpolitik er at løfte det generelle videnniveau i branchen. Der er for stor uvidenhed omkring miljøfarlige stoffer og affald, men det er ikke kun entreprenørerne, der mangler viden. Dansk Byggeri arbejder derfor aktivt for at få etableret et videncenter, som kan vejlede både bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner om korrekt håndtering af farlige stoffer og materialer. Byggeriets aftalesystem Revisionen af aftaledokumenterne ABR 89, AB 92 og ABT 93 er sat til at gå i gang primo 2015, hvor Dansk Byggeri vil spille en central rolle i forhandlingen af aftalerne. Dansk Byggeri har desuden været repræsenteret i regerings udbudsudvalg, som havde til opgave at komme med forslag til en ny udbudslov. Dansk Byg-

5 geri har arbejdet for større gennemsigtighed i udbuddene, og det er lykkedes. Udbyder vil være forpligtet til både at oplyse om vægtene på underkriterierne samt om de evalueringsmodeller, der vil blive anvendt. Dertil kommer, at udvælgelsen af, hvem der får lov at byde på opgaverne, bliver nemmere. Lovforslaget er sendt i offentlig høring og forventes vedtaget med virkning fra 15. oktober Byg Garanti Dansk Byggeri har i 2014 kørt en landsdækkende kampagne for Byg Garanti, og I har forhåbentlig set den enten på tv, busser, internettet, i aviser eller hørt den i radioen. Inden kampagnen gik i luften svarede 60 % af boligejerne, at de kender Byg Garanti. Det tal er nu steget til 66 %. Og 84 % siger, at de foretrækker en håndværker med Byg Garanti. Så der er fortsat god grund til at bruge Byg Garanti som markedsføring. Arbejdsmiljø Sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne skal prioriteres ligeså højt som kvalitet og effektivitet. I den nye handleplan for, hvordan ulykkeskurven skal knækkes, handler det om at få ændret de ansattes adfærd på pladserne og at få sikkerheden ind allerede ved planlægnings- og projekteringsbordet. Og så skal der mere fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed allerede i læretiden. Dansk Byggeri mener ikke, at virksomheder bør straffes i sager, hvor den ansatte har valgt at tilsidesætte arbejdsmiljøloven, og derfor har Dansk Byggeri lavet en folder om, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig for at undgå den slags sager. Og Arbejdsmiljøafdelingen er klar til at rådgive medlemmerne, hvis de får en sådan sag. Der har i 2014 været stor fokus på at knække ulykkeskurven, dog primært indenfor fagområderne ved byggeri. Kloaksektionen og hele anlægsbranchen står klar til, at der fremover også sættes fokus på anlægsområdet i løbet af Anmeldelse af ulovligt arbejde Antallet af anmeldelser til Sikkerhedsstyrelsen om ulovligt arbejde eller annoncering på hele det autoriserede område altså både el-, vvs- og kloakområdet blev tredoblet fra 2008 til Fra 100 anmeldelser i 2008 til 328 i Overtrædelsessagerne på kloakområdet tegner sig gennem årene generelt for cirka 40 % af samtlige sager på hele det autoriserede område. I 2013 ændrede styrelsen registreringen af sager fra én sag pr. anmeldelse til at én sag kunne rumme flere modtagne anmeldelser på samme ulovlighed. Dermed faldt det totale antal sager til 210, hvoraf de 114 var overtrædelsessager om ulovligt udført arbejde, mens der var 96 om ulovlig annoncering. Af de 210 anmeldelser endte 93 sager med politianmeldelse, men mange sager endte med frifindelser, da dokumentationen i anmeldelserne ofte var utilstrækkelig. Kun 19 sager blev afsluttet med bøde på typisk kr. Bødestørrelsen forventes fremadrettet at blive øget til kr. ved førstegangsforseelse og kr. ved gentagelse. I skrivende stund har vi endnu ikke modtaget tallene for 2014, men vi har ikke grund til at tro, at antallet af anmeldelser er faldet. Kloaksektionen ønsker fortsat at gå foran, så vi i størst muligt omfang kan bremse ulovligt arbejde og annoncering. Men fra at konstatere et ulovligt arbejde til at foretage en anmeldelse er der et stykke vej, og det falder måske svært for jer, at få plads til det i en travl hverdag. Derfor vil sektionens sekretariat meget gerne bakke op og foretage anmeldelserne, hvis I henvender jer.

6 Husk bare, at det kræver en grundig og skriftlig dokumentation af det forhold, som ønskes anmeldt, hvis sekretariatet skal have mulighed for at bringe sagen videre. Hvervning af nye medlemmer Ved indgangen til 2014 skød Kloaksektionen en hvervekampagne i gang, og der blev blandt andet udarbejdet en informationsbrochure om medlemsfordelene. Der blev truffet aftale med en hvervekonsulent, som er tilknyttet Dansk Byggeri, og han brugte måneder på telefonisk at kontakte uorganiserede kloakmestre. Det stod i løbet af 2014 imidlertid klart, at hvervning af nye medlemmer var svær, ja faktisk var det rigeligt at forsøge at fastholde medlemstallet, da der jævnligt skete udmeldinger på grund af virksomhedsophør i forbindelse med rigtigt mange konkurser. Målsætningen om i løbet af 2014 at øge sektionens medlemstal til 300 blev dermed ikke indfriet. Vi blev og ligger stadig med et medlemstal på cirka 275. Dog har vi i forbindelse med fyraftensmøderne i januar i år modtaget en håndfuld ansøgninger om optagelse. Så der er håb. Nyuddannede kloakmestre Der er i alt 10 uddannelsessteder i landet, hvor man kan blive uddannet som kloakmester. I øjeblikket uddannes årligt omkring 150. Men måske vil tallet falde i fremtiden. Med den nye autorisationslov er det nu virksomheden og ikke den enkelte person, som skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen. Dermed er det muligt for større virksomheder kun at have en enkelt fagligt ansvarlig, som er kloakmester, mens resten måske er rørlæggere eller struktører. Vi kan med andre ord risikere, at antallet af kloakmestre falder yderligere i de kommende år. Det stiller nye krav til skolerne, idet enkelte uddannelsesinstitutioner allerede nu kan mærke faldende optag, og de må fremover overveje, om det overhovedet er rentabelt at udbyde uddannelsen med meget små holdstørrelser. Kloaksektionen er repræsenteret i kloakmestereksamensudvalget, som overvejer at foretage en mindre markedsundersøgelse af det fremtidige behov for kloakmestre. Derfor ulejliger vi jer nok med et mindre, elektronisk spørgeskema senere på året, og vi håber, at I alle giver jer tid til at besvare det. Ny autorisationslov Den 2. juni 2014 trådte den nye fælles autorisationslov for el-, vvs- og kloakområdet i kraft. Formålet med ændringerne var at forenkle lovgivningen og skærpe konkurrencen på det autoriserede område, og det var især på elområdet, at der skete ændringer. På kloakområdet var der tale om mindre justeringer, og kvalitetsstyringssystemet (KS) blev i den sammenhæng ændret til et KLS-system (kvalitetsstyring- og ledelsessystem). Samtidigt fik I alle ny titel, nemlig fra teknisk ansvarlig til fagligt ansvarlig. Ellers blev der som sagt ikke ændret indholdsmæssigt på kloakområdet. Der blev vedtaget nye muligheder for delautorisationer på både el- og vvsområdet, så man nu fx kan blive kabeltrækker ved at gennemføre et kursus, som dog endnu ikke er udbudt. Som I ved repræsenterer Dansk Byggeri ikke el- og vvs-branchen, men koncentrerede sig i høringsperioden i stedet om at sørge for, at der ikke blev lavet delautorisationer på kloakområdet. Og det kom vi også i mål med.

7 Fyraftensmøder i januar Kloaksektionen afholdte tre fyraftensmøder i januar i Middelfart, Randers og Køge. Det blev en succes med i alt 80 tilmeldte, og både i Middelfart og Køge var der udsolgt i løbet af få dage fra tilmeldingen blev åbnet. De aktuelle emner var netop den nye autorisationslov, digital byggesags- og miljøansøgning på ny kommunal portal og ikke mindst blev der talt om klimatilpasning, herunder rottebekæmpelse, højtvandslukker og lokal afledning af regnvand. Der var især stor interesse i, hvordan markedet udvikler sig i fremtiden, nu hvor 85 % af landet kommuner er i gang med at lave separatkloakering. Der bliver massivt behov for dygtige kloakmestre, som kan anvise løsninger til lokal regnvandsbede, overflademagasinering, faskiner og andre nedsivningsanlæg. Derfor overvejer sektionen snarligt at udbyde et nyt fyraftensmøde, hvor der alene sættes fokus på LAR. Året startede med at vi i forbindelse med Dansk Anlægsentreprenørers generalforsamling havde arrangeret medlemsmøde om de nye vejregler. Og året sluttede med at konstaterer, at 2 af vores 3 fyraftensmøder i januar var udsolgte. Dermed var 2014 alt i alt et travlt år med stor mødeaktivitet i sektionen, og vi vil i 2015 fortsætte, hvor vi slap i Det er nu tid for mig at afslutte min første formandsberetning i Kloaksektionen. Og det bliver ikke den sidste. Som man kan se af dagsordenen indeholder den valg af bestyrelsesmedlemmer, men jeg er først på valg til næste år. Derfor vil jeg nu slutte af med at takke bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år, jeg glæder mig til at fortsætte det frem mod næste generalforsamling. Formanden afsluttede dermed aflæggelsen af beretningen. Fra salen blev beretningen kommenteret og der blev stillet spørgsmål angående kvaliteten af undervisningen på skolerne. Formanden svarede, at sektionen er i løbende dialog med skolerne, idet hensigten er at få løftet kvaliteten. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere bemærkninger til beretningen, som herefter var godkendt. 3. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling. 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Sektionskonsulent Mikael Mortensen fremlagde regnskabet og gennemgik specifikationerne til resultatopgørelsen. Der var ingen kommentarer til regnskabet fra salen. 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget Handlingsplan og budget blev fremlagt af Mikael Mortensen. Bestyrelsen vil i det kommende år Generelt øge synligheden både internt mod egne medlemmer, samt eksternt mod såvel medierne og det fagtekniske samarbejde med styrelser og institutter Arbejde for at kloakeftersyn bliver en del af huseftersynsordningen Arbejde for at minimere ulovligt autorisationsarbejde samt annoncering herfor

8 Fastholde arbejdet i sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Fastholde arbejdet i Branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører Fastholde indflydelse på relevante uddannelser Øge informationsniveauet til medlemmerne Øge medlemsantallet i sektionen Hertil deltager sektionen i adskillige udvalgsarbejder: Danske Anlægsentreprenører Kloakmestrenes TV-Inspektion Tværfagligt uddannelsesudvalg Struktøruddannelsens uddannelsesudvalg DS-udvalg S-315 Byggeriets Kvalitetskontrol Eksamensudvalg for kloakmesteruddannelsen Brancheudvalget i Det Tekniske Sikkerhedsråd, Sikkerhedsstyrelsen Naturstyrelsen rottebekæmpelse, klimatilpasning Sikkerhedsstyrelsen modernisering af autorisationslovgivning Statens Byggeforskningsinstitut revision af anvisninger I budgettet omtalte konsulenten flere poster: at den forventede kontingentindtægt er beregnet ud fra et grundlag på 300 medlemmer og en uændret lønsum. at projektudgifterne er sat til 80 tkr., idet der foruden udgiften til Kloakmestrenes TV-Inspektion stadig forventes at blive brugt kampagnemidler i forbindelse med arbejdsmiljøtiltag Knæk ulykkeskurven. Der blev fra forsamlingen spurgt til de budgetterede indtægter ved medlemsarrangementer. Konsulenten forklarede, at indtægterne er kursusafgifter fra fyraftensmøder, som modsvares af tilsvarende udgifter. 6. Fastlæggelse af indskud og kontingent Bestyrelsen foreslog uændret indskud og kontingent. Indskuddet er 0 kr, mens det årlige grundkontingent er 900 kr. samt 0,03 % lønsumskontingent. Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til forslaget, der dermed var vedtaget. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Bestyrelsen havde ikke modtaget alternative kandidatlister. Bestyrelsens indstilling bliver derfor fulgt. Carl Dinesen, Entreprenør og aut. kloakmester, Ikast og Hans Jørgen Jensen, Arkil A/S, Kolding modtog genvalg. Erik Steen Hansen, Entreprenørfirma R. Hansen & Søn ApS modtog ikke genvalg, og i stedet blev tidligere suppleant Niels C. Hansen, Klingenberg Entreprenør og Maskinudlejning ApS, Karlslunde valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Som ny suppleant blev Gitte Zimmermann, Entreprenørfirma R. Hansen & Søn ApS, Odense valgt.

9 8. Eventuelt Fra salen blev der udtrykt håb om en fortsat fremdrift i Kloakmestrenes TV- Inspektion, og at sektionen fortsat arbejder for at få kloakeftersyn med tvinspektion ind i Huseftersynsordningen. Dirigenten, Niels Nielsen, som også er branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører, informerede om organisationens aktuelle fokusområder: - Den nye vejlov, som træder i kraft den 1. juli Samarbejdet med Københavns Kommune om at reducere generne ved gravearbejder - Dialog med LER om forbedring af ledningsoplysninger samt udviklingsmuligheder for at reducere antallet af graveskader - Nye regler for spildevandsselskaberne, som skal tilbyde afdragsordninger for husejere, og som i den sammenhæng kan lave serviceaftaler med borgerne om vedligeholdelse af kloaksystemet. Afslutningsvist takkede formanden det afgående bestyrelsesmedlem, Erik Steen Hansen for mange års godt samarbejde i bestyrelsen. Der var ikke flere bemærkninger, og dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Formanden takkede deltagerne for fremmødet og dirigenten for at have ført forsamlingen sikkert gennem dagsordenen. Dato: 18. marts 2015 Niels Nielsen, dirigent

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen. 2009 var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 4 Den økonomiske situation side 4 Politisk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere