Referat af Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel"

Transkript

1 Referat af Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Dora Olsen (O) formand Ali Ünsal (V) næstformand Jeppe H. Lindberg (I) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem Paul Christensen (V) udvalgsmedlem René Jespersen (V) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 112. Godkendelse af dagsorden 113. Mødekalender for Budgetopfølgning pr. juli plejeboliger, Fuglebæk Allé, Køge Nord 116. Proces for politiske mål Lokalt tilberedt mad 118. Orientering af flygtningesituationen 119. Retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 120. Køge Kommunes udviklingsplan for området udviklingshæmmede 121. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden Ingen sager.

2 112. Godkendelse af dagsorden Kl i Kantinen Budgetdialog med SSU, Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd. Kl i byrådsstuen Niels Juel Ordinært SSU møde. Social- og Sundhedsudvalget :30 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr. Godkendt. Side 1

3 113. Mødekalender for 2016 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at mødekalenderen for 2016 godkendes. Baggrund og vurdering I henhold til den kommunale styrelseslov træffer Social- og Sundhedsudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgenes møder skal afholdes. Social- og Sundhedsudvalgets ordinære møder har tidligere været planlagt til den første tirsdag i måneden kl Social- og Sundhedsudvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt den første tirsdag i måneden kl , dog med følgende undtagelser: Juli måned afholdes mødefri Augustmødet afholdes 2. tirsdag, grundet sommerferien Muligvis oktobermødet grundet budgetvedtagelse i Køge Byråd Datoerne i 2016 vil så være: 5. januar, 2. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 9. august, 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december. Det forventes, at den samlede mødekalender for 2016 bliver forelagt Køge Byråd den 22. september Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Kommunikation Mødedatoerne bliver lagt på Køge Byrådskalender, Kjukken og udvidet mødekalender. Social- og Sundhedsudvalget : :30 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Godkendt. Side 2

4 114. Budgetopfølgning pr. juli 2015 Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. juli tages til efterretning. Baggrund og vurdering Som led i den løbende økonomistyring på Social- og Sundhedsudvalgets område, forelægges hver måned en budgetopfølgning, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er den første efter 3. økonomiske redegørelse. 3 økonomiske redegørelse baserede sig på tal fra maj, hvorimod denne budgetopfølgning baserer sig på tallene fra juli. I denne budgetopfølgning er dog indarbejdet de besparelser, som udvalget vedtog på sit møde i august 2015 og de tillægsbevillinger, som udvalget fik på byrådets møde den 25. august Det er nu forvaltningens skøn, at der vil være et merforbrug på kr. på Socialog Sundhedsudvalgets område. Indeholdt i dette skøn er der områder, der er er forbedret siden 3. økonomiske redegørelse, samtidig med, at der er andre områder, der er under fortsat pres. De største stigninger i merforbruget er på hjemmehjælp (frit valg), hvor der ses en stigning i timer til sygeplejeopgaver og flere timer, der udføres af private leverandører. Også i forhold til alkoholbevilling er der sket en stigning i udgifterne, hvilket skyldes bevilling af døgnbehandling til en borger. Samtidig er der visiteret dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde, hvor der samlet set også forventes en vækst i merudgifterne. Omvendt forventes nu et mindreforbrug på STU og køb af plejeboligpladser, ligesom der forventes højere huslejeindtægter og flere indtægter på salg af plejeboligpladser. Forvaltningen anbefaler, at der p.t. ikke foretages yderligere tilpasninger af budgettet og at den stramme budgetstyring og -opfølgning fortsættes. Økonomi Budgetopfølgningen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Budgetopfølgning juli 2015 Social- og Til Social- og : :30 Sundhedsudvalget orientering Sundhedsudvalget Sagsnr Til efterretning. Forvaltningen oplyste vedrørende genoptræningsområdet, at antallet af genoptræningsplaner svarer til forventningerne, hvorfor både budgettet og de fastsatte kvalitetsstandarder forventes overholdt. Side 3

5 plejeboliger, Fuglebæk Allé, Køge Nord Teknik- og Miljøforvaltningen og Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at ét af de vedlagte forslag til bebyggelsesplan godkendes til at indgå som inspiration i udbudsmaterialet for totalentreprisen. Baggrund og vurdering Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 2. juni 2015, punkt 88 at den planlagte opførsel af et plejecenter med 63 boliger flyttes fra Bellingeparken til Køge Nord, jf. det fremsendte forslag fra Økonomiudvalgets møde den 12. maj 2015, om at opførelsen sker i to etaper, således at 1. etape indeholder 32 boliger med tilhørende servicearealer og at udformningen af plejecentret sker med udgangspunkt i det dispositionsforslag som Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. februar 2013, sag nr. 12. Grundet beslutningen om at flytte byggeriet fra Bellingeparken til Fuglebæk Allé har Teknik- og Miljøforvaltningen indhentet to forslag til bebyggelsesplaner hos Arkitekterne Køge. Det ene tager udgangspunkt i det oprindelige forslag for Bellingeparken, men er tilpasset den nye grund. Dette udkast har 6 bomiljøer spredt ud som en vifte på grunden med et fælleshus på 2 etager i centrum (stue og 1. sal plus kælder). Viften udnytter grunden optimalt og der skabes fine grønne rum mellem bomiljøerne, samtidig med at de enkelte boliger i vifterne holdes synlige ved at være en smule forskudte ift. hinanden. Hvert bomiljø består af boliger fordelt rundt om et fællesareal med spisestue, køkken, fællesdepoter, gæstetoilet og opholdsstue med udgang til terrasse. Bomiljøerne vil desuden blive samlet to og to i 3 boligafsnit, så de to bomiljøer deles om et fælles gårdrum og har en fælles indgang i fælleshuset, som med sine 2 etager signalere centrum og indgangsportal til bebyggelsen. Fælleshuset består i stueplan af personalerum til 3 personalegrupper, der er tilknyttet hver sit boligafsnit. I stueplan er der desuden administration og sygeplejerkontor. I kælderen findes personaleomklædning, depoter og teknik. På 1.sal ligger et daghjem og faciliteter til det udekørende plejepersonale. Fælleshuset udbygges løbende i takt med at plejecenterets anlægsfaser gennemføres. Bebyggelsen tilpasser sig landskabet med sin åbne struktur og sine grønne tage på boligerne. Desuden placeres der solceller på taget af fælleshuset, der bidrager til plejeboligernes grønne profil. Den anden bebyggelsesplan tager udgangspunkt i lokalområdet omkring Fuglebæk Allé med inspiration fra det såkaldte "Cirkelhus" og omfatter 6 leve-bo-miljøer med boliger, placeret i runde bygninger. Etape 1 med 32 plejeboliger foreslås placeret på grundens nordlige del i 2 cirkelbygninger sammen med servicebygningen, der vil blive udvidet, når de næste etaper skal opføres. Forslaget bygger på de samme principper som ovenstående ift. antal boliger i de respektive sektioner, overskueligheden i sektionerne, muligheden for skærmet udeliv og en central placering af servicearealer. I forhold til hensynet til demente borgere er Social- og Sundhedsforvaltningen positiv. Tankegangen med det runde kunne være en fordel for beboere der vandrer, mens placeringen af et udeareal i husets/sektionens midte muliggør, at beboerne i skærmede enheder løbende har adgang til udeliv under opsyn. Herudover medfører forslaget, at der kan skærmes for trafikstøj fra motorvejen, således at de indeliggende friarealer generelt set overholder lovens bestemmelser om maksimalt støjbelastning. Der vil være et lille areal i den nordøstlige gård, hvor støjen overstiger grænseværdien 58 db, der vil kunne beplantes. Det er vigtigt at pointere, at bebyggelsesplanen der vedtages og vedlægges udbudsmaterialet som udgangspunkt kun er vejledende og til inspiration for de arkitekter og entreprenører som vælger at byde på opgaven. Side 4

6 Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, der tager højde for begge forslag til bebyggelsesplaner. Sammenligning Begge bebyggelsesplaner indeholder de komponenter, som er nødvendige for driften af et moderne plejecenter. Forskellene i konstruktionerne giver dog mulighed for en umiddelbar sammenligning på forskellige parametre: Opbygning: Beggebebyggelsesplaner tager udgangspunkt i beboelseshuse i ét plan og højere administrationsbygninger. Dette er en fordel da trapper er uhensigtsmæssige for beboere, demente og for bemandingen i et driftsoptik. Umiddelbart indeholder den runde sektionering dog den ulempe, at nogen boligsektioner bliver gennemgangsområde til og fra administrationsbygningen. Dette kan der dog rådes bod på såfremt der stilles krav om, at administrationsbygningen skal placeres mellem boligsektionerne i det endelige udbudsmateriale. Demente: Da der forudsiges en stigning i antallet af demente på landsplan er det vigtigt at nybyggede plejecentre kan varetage denne gruppe borgere. Begge planer giver mulighed for at skabe skærmede enheder, hvor demente kan bo sammen, hvilket anses som en stor fordel, da ikke-demente og demente ofte mistrives, når de bor sammen, hvilket kan give anledning til konflikter. Bebyggelsesplanen med runde sektioner indeholder dog enkelte fordele, da de aflukkede haver i midten af sektionerne vil give mulighed for, at demente kan komme ud uden at plejepersonalet skal forlade de andre beboere i sektionen. Den oprindelige bebyggelsesplan for Bellingeparken indeholder derimod åbne gårdmiljøer, hvor demente beboere ville kunne forlade plejecenteret med mindre de er ledsaget. Derudover kan den runde sektionsform give mulighed for at de demente kan bevæge sig rundt uden at genere beboere i andre sektioner. Støj: Rambøl har foretaget beregninger på støjbelastningen på bygninger og udendørsarealer i de to bebyggelsesplaner og konstaterer, at der ved begge forslag vil være overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 58 db. Det er især støj fra Køge Bugt Motorvejen samt den nærliggende Egedesvej, der forårsager belastningen, mens støjen fra togtrafikken ikke udgør et problem. For den cirkelformede bebyggelsesplan vil der være støjbelastning på op til 62 db på enkelte facadeafsnit, mens der for den tilrettede Bellingeparkplan med 6 boafsnit vil være belastning på 61 db på udvalgte steder. Denne belastning kan imødegås gennem anvendelse af støjneutraliserende bygningsmaterialer o.lign. For udeområderne vil der i den foreliggende cirkelformede bebyggelsesplan være et mindre område i én af de indre gårdområder, hvor støjniveauet overstiger det vejledende niveau. Dette kan muligvis imødegås ved at flytte bygningen i de endelige planer eller beplante det støjramte område. Rambøl foreslår ligeledes, at tagene på cirkelhusene kan fungere støjskærmende såfremt de bygges med et mindre skråfald. I bygningsplanen som tager udgangspunkt i det oprindelige forslag til Bellingeparken, påpeger Rambøl at meget få af de foreslåede udendørs opholdsarealer vil kunne overholde den vejledende grænse for støjniveauet. På enkelte terrasseområder vil afskærmninger dog kunne mindste støjniveauet til et acceptabelet niveau. Driftsøkonomi: Driftsøkonomien afhænger i høj grad af sektionsstørrelserne. Dag- og aftenbemandingen kan med fordel dække 15 boliger og natbemandingen op til boliger forudsat at boligerne er placeret i umiddelbar nærhed af hinanden. Disse forhold vil afspejles i de endelige krav til byggeriet, som indgår i det samlede Byggeprogram. Der vil derfor ikke være nævneværdig forskel på driftsomkostningerne ved de to foreliggende byggeprogrammer. Leve-bo-miljøer: Begge bebyggelsesplaner indeholder den samme størrelse boliger med samme bekvemmeligheder. Side 5

7 Afslutningsvist skal det understreges, at det relevante fagpersonale i Social- og Sundhedsservice har gennemgået tegningerne og vurderet at begge planer udgør et godt udgangspunkt for den fremtidige faglige opgaveløsning på plejecenteret og tillige vil være et godt leve-bo miljø for de fremtidige beboere. Social- og Sundhedsservice har vurderet, at begge foreliggende tegninger i udgangspunktet lever op til de krav, der stilles til et moderne plejehjem og at de dybere faglige specifikationer skal indgå i opgavens samlede Byggeprogram. Byggeprogrammet bliver udarbejdet fra Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Social og Sundhedsforvaltningen og Social- og Sundhedsservice med udgangspunkt i nationale anbefalinger og erfaringer fra Køge Kommunes andre plejecentre. Økonomi Forslaget har ingen indflydelse på det vedtagne anlægsbudget. Bilag Støjnotat Ældreboliger Køge - tilnærmet bellingeforslag.pdf Støjnotat Ældreboliger Køge - cirkelforslag.pdf Bebyggelsesplan - tilnærmet Bellingeparkforslag.pdf Bebyggelsesplan - cirkelformet forslag.pdf Social- og Sundhedsudvalget : :30 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Udvalget besluttede, at "vifteforslaget" skal indgå som inspiration i udbudsmaterialet. Lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed. Side 6

8 116. Proces for politiske mål 2016 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender proces for politiske mål Baggrund og vurdering Social- og Sundhedsudvalget besluttede sidste år målene for udvalgets område i en proces, der inddrog andre parter i den afsluttende høringsfase. Forvaltningen foreslår, at der i år tilrettelægges en proces, der indebærer, at der udover mål også udarbejdes overordnede pejlemærker for udvalgets område. Forvaltningen foreslår videre, at rådene på udvalgets område inddrages i arbejdet med formulering af pejlemærkerne. Formålet med processen er at give tid og mulighed for politiske drøftelser om pejlemærker for social- og sundhedsområdet som grundlag for konkrete målsætninger, som kan danne rammen om arbejdet på social- og sundhedsområdet i Konkret foreslår forvaltningen, at der mandag den 9. november 2015 afholdes en temadag, hvor udvalget først drøfter pejlemærker med repræsentanter for seniorrådet, handicaprådet, udsatterådet og frivillighedsrådet. På den baggrund drøfter udvalget de konkrete politiske mål for udvalgets arbejde i Der vedlægges forslag til program for en temadag. Efter at pejlemærkerne og målene er konkret formuleret og behandlet på et Social- og Sundhedsudvalgsmøde vil de i lighed med sidste år blive sendt i høring. Forvaltningen foreslår, at processen løber hen over efteråret med henblik på endelig godkendelse i begyndelsen af Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Proces for politiske mål for politiske mål 2016 Social- og Sundhedsudvalget : :30 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Godkendt. Forvaltningen fremsender forslag til alternative datoer. Side 7

9 117. Lokalt tilberedt mad Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til pilotprojekt om lokalt tilberedt mad på Ældrecentret Bjæverskov. Baggrund og vurdering Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. juni 2015, at forvaltningen skulle udarbejde et konkret forslag til et pilotprojekt med henblik på at tilberede mere af maden på Ældrecentret Bjæverskov lokalt. Herudover besluttedes det, at personalet på ældrecentret skulle høres i forbindelse med udarbejdelse af forslaget (se Bilag 1). Baggrund for forslaget Som det er nu, bliver maden tilberedt hos Det Danske Madhus (DDM) og leveret til plejecentrene i færdig form, hvor den så bliver opvarmet, såfremt det er meningen. Formålet med pilotprojektet er, at beboerne oplever maden blive tilberedt lokalt og dermed tættere på den måde, de har været vandt til at spise. Konkretisering af forslag DDM har for Køge Kommune udarbejdet et forslag til pilotprojektet, som består af to niveauer. Fokus for niveau 1 vil være at tilberede mad til morgen- og eftermiddagsmaden. Det kunne eksempelvis være at bage en kage eller rundstykker, lave pandekager, varm kakao eller koge blødkogte æg. Der vil skulle købes en røremaskine og evt. gryder og pander. I forhold til niveau 2 kan der, som faciliteterne på Bjæverskov er i dag, laves mad i ovn. Såfremt maden skal steges, kræver det, at der tildeles tid til dette. Dette er den mest tidskrævende del, da det kræver, at der er en medarbejder til stede ved komfuret som derfor ikke kan forberede andre ting samtidig eller tage opvasken fra de andre måltider. De fysiske rammer på stedet er tilstrækkelige, til at kunne håndtere dette, da der er en emhætte der, hvor der skal steges. Med implementeringen af niveau 2 skal der indkøbes et større kogebord. Et 8-blus induktionskogebord samt evt. ekstra køle- og frostkapacitet. Herudover har DDM kigget på muligheden for et tredje niveau, som indebærer tilberedning af grøntsager i ældrecentrets køkken. Dette er ikke blevet prissat. Forslaget indebærer en større ombygning, da Støtteforeningens rum vil skulle bruges til opbevaring. Forvaltningen har ikke arbejdet videre med denne del af forslaget. Se Bilag 2 for eksempel på to ugers madplan med indførelsen af de to niveauer. Køge Kommunes medarbejdere Det vil kræve en mindre oplæring af Køge Kommunes personale for at gøre dem i stand til at kunne håndtere opvarmning af eftermiddagsmad. DDM's medarbejder vil stå for denne oplæring. Der vil skulle anvendes ca. 1 time pr. uge ekstra af plejepersonalet til opgaverne i forbindelse med niveau 1. DDM s medarbejdere For at realisere begge niveauer vil det kræve en medarbejder i 3,5 timer ekstra de dage, hvor projektet kører. Begrænset valgmulighed Med indførelsen af pilotprojektet vil der være begrænset valgmulighed de dage, hvor Side 8

10 konceptet kører. Borgere, som har behov for anden kost grundet sygdom, har naturligvis mulighed for fortsat at vælge dette. Der vil blive udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse for at teste tilfredsheden af koncepterne. Pilotprojektet vil kunne sættes i gang i løbet af 1-2 måneder. Økonomi Der vil være en række omkostninger for Køge Kommune forbundet med at etablere de to niveauer af pilotprojektet. Køkkenudstyr er beregnet ud fra, hvad der, som minimum, skal til for at kunne bage kage i huset, koge æg, lave røræg, lave pandekager samt stege mad i større mængder, som vil gøre, at brugerne får en bedre og mere sensorisk oplevelse i forhold til at få leveret maden i færdig form. Ekstra omkostninger ved denne løsning er udarbejdet ud fra en beregning om 3,5 time pr. dag, 3 dage pr. uge i alt 14 dage pr. måned for DDM's medarbejder. Denne udvidelse af arbejdstiden er nødvendig for at kunne yde den ekstra service. Niveau1 Div. køkkenudstyr Kr Ekstra timer - DDM (168 timer af 245 kr.)/år Kr Ekstra timer - Køge (52 timer af 245 kr.)/år Kr Niveau 2 Div. køkkenudstyr Kr Ekstra timer - DDM (420 timer af 245 kr.)/år Kr Hvis både niveau 1 og niveau 2 indføres vil udgifterne være Køkkenudstyr - engangsbeløb Kr Ekstra timer (640 timer af 245 kr.)/år Kr I alt: Kr Forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på finansiering af forslagene. Bilag Punkter fra referat af personalemøde på Ældrecentret Bjæverskov _1_0.pdf Eksempel på menuplan Bjæverskov.pdf Social- og Sundhedsudvalget : :30 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Udvalget besluttede, at forslagene (både niveau 1 og 2) indgår i den videre budgetproces. Side 9

11 118. Orientering af flygtningesituationen Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget 1. tager orientering om indsatsen for at skaffe permanente boliger til flygtninge til efterretning 2. godkender at forvaltningen til næste udvalgsmøde den 6. oktober 2015 forelægger en sag om etablering af yderligere permanente flygtningeboliger i Køge Kommune ved oprettelse af pavillonbygninger og/eller omdannelse af eksisterende byggeri og ejendomme i kommunen. Baggrund og vurdering Køge Kommune modtager i 2015 og 2016 henholdsvis 131 og 133 flygtninge, som kommunen i henhold til integrationsloven har pligt til at anvise en permanent bolig snarest muligt, efter at de er visiteret til kommunen af Udlændingestyrelsen. Dette skal Social- og Sundhedsforvaltningen udmønte. Vedlagte notat sammenfatter de vigtigste regler vedr. den permanente indkvartering af flygtningene samt den aktuelle status vedr. løsningen af opgaven i forvaltningen. Som det fremgår af notatet, modtager Køge Kommune i 2015 og 2016 henholdsvis 131 og 133 flygtninge. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der aktuelt er behov for 13 permanente boliger til flygtningene og i resten af 2015 for yderligere ca. 50 boliger, men at boligsituationen vil blive løst for disse flygtninge, idet forvaltningen har gennemført en række initiativer, der både sigter mod at øge den samlede tilstrømning af boliganvisningen fra ca. 250 boliger i 2014 til ca. 300 i 2015 og mod at skaffe egnede boliger på det private boligmarked. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer således, at opgaven med at tilvejebringe det nødvendige antal permanente boliger til de nye flygtninge umiddelbart kan håndteres i Derimod er vurderingen, at opgaven bliver vanskelig at løse i Herunder er vurderingen, at der i 2016 kan opstå et ekstra behov for omkring 50 flygtningeboliger, som ikke kan fremskaffes ad de hidtidige kanaler. Det vil sige via en kombination af den almene boligsektor og det private udlejningsmarked. Udfordringen gælder især de enlige flygtninge, hvorfor der primært er tale om et behov for små og billige flygtningeboliger. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer på den baggrund, at det kan blive nødvendigt for Køge Kommune at benytte sig af den særlige adgang, som kommunerne har efter integrationsloven og lånebekendtgørelsen, til at optage lån til enten at erhverve eller indrette permanente boliger til flygtningene. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller derfor, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at forvaltningen på næste udvalgsmøde den 6. oktober 2015 forelægger en sag om fordele og ulemper for Køge Kommune ved at optage realkreditlån til henholdsvis: -oprettelse af 2-3 pavillonbygninger fordelt rundt om i kommunen med sammenlagt ca. 50 mindre permanente boliger til flygtninge. -omdannelse af eksisterende ejendomme og byggerier til et tilsvarende antal Side 10

12 permanente flygtningeboliger. Social- og Sundhedsforvaltningen vil i givet fald inddrage Teknik- og Miljøforvaltningen i kortlægningen af mulighederne og perspektiverne ved denne fremgangsmåde. Bilag Bilag - Kort over anviste permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune i 2015 (pr ).pdf Notat om permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015.pdf Social- og Sundhedsudvalget : :30 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr Til efterretning 2. Godkendt. Udvalget understreger, at kommunens boliganvisning, fortsat skal anvise boliger både til flygtninge og til andre boligsøgende. Side 11

13 119. Retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at nye retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde ( -18 midler) godkendes. Baggrund og vurdering Køge Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde, jf 18 stk. 2 i Lov om Social Service. Heraf fremgår at Køge Kommune er forpligtet til at afsætte midler til frivilligt socialt arbejde. Der er således afsat en pulje på ca kr. årligt til uddeling til frivillige aktiviteter, samt kr til aktiviteter i og drift af Frivilligrådet. Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 7. oktober 2014, at Frivilligrådet skulle komme med forslag til reviderede retningslinjer for puljen, gældende for uddeling af midler til brug fra Frivilligrådet godkendte forslag til retningslinjer den 11. juni 2015, hvorefter forslaget har været i høring hos henholdsvis Handicap-, Senior-, Udsatte- og Integrationsrådet (høringssvar vedlagt som bilag). Det endelige forslag til retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde ( 18) er således udarbejdet på baggrund af Frivilligrådets indstilling og høringssvar fra de respektive råd. Som bilag er vedlagt den reviderede udgave af retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde. Efter Social- og Sundhedsudvalget har behandlet retningslinjerne, vil Social- og Sundhedsforvaltningen offentliggøre deadline for modtagelse af ansøgninger på baggrund af nye retningslinjer. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet på Socialog Sundhedsudvalgsmødet i januar I forhold til de nuværende retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde er følgende ændringer foreslået: midler kan bruges til forplejning, såfremt det er en del af foreningen/initiativets kerneaktivitet indgåelse af driftsaftaler om konkrete initiativer indgås ud fra en konkret vurdering, mens nedtrapning af tilskud til gentagne aktiviteter udgår Ministeriet Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har opfordret kommuner til at tilslutte sig et ensartet ansøgningsskema. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Køge Kommune tilslutter sig skemaet der stilles krav til foreninger og initiativer om årligt at opdatere oplysninger om deres initiativ, så en samlet oversigt løbende kan opdateres Der er lagt vægt på at gøre det nemt for foreninger og initiativer at ansøge om midler til lokale aktiviteter. Økonomi Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Kommunikation Ændringen vil blive kommunikeret ud gennem pressemeddelelse og nyhedsbrev til kendte frivillige aktører. Bilag Høringssvar, retningslinjer for midler til frivilligt socialt arbejde ( 18) Retningslinjer, tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune _ _0.pdf Social- og : :30 Til Social- og Sundhedsudvalget behandling Sundhedsudvalget Side 12

14 Sagsnr Godkendt. Side 13

15 120. Køge Kommunes udviklingsplan for området udviklingshæmmede Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Baggrund og vurdering Som en del af de politiske mål for 2015 skal der udarbejdes en en samlet plan for hvordan Køge Kommune skal udvikle de tilbud der er målrettet borgere, som er udviklingshæmmede. Formålet med udviklingsplanen er at sikre kvalitet og sammenhæng i udviklingen af tilbud, og at vi kan tage hånd om de udfordringer der er på området og tilpasse pladserne i forhold til efterspørgslen og ikke mindst målgruppens forskelligheder og kompleksitet. Udviklingsplanen skal blandt andet beskrive om der er behov for nye eller ændrede tilbud, der tager højde for nye målgrupper. Fx bliver borgere med udviklingshæmning i stigende grad ældre og flere bliver demente, ligesom det er tilfældet i den øvrige befolkning. Det skal også beskrives, om der er behov for nye tilbudsformer eksempelvis opgangsfællesskaber og hvad vi kan gøre for at forebygge at borgere med udviklingshæmning har en dårligere sundhedstilstand og lever væsentlig kortere end gennemsnittet. Udviklingsplanen vil blive til i et samspil mellem lederne af tilbuddene for udviklingshæmmede og Socialafdelingen i forvaltningen, som visiterer til tilbuddene. Inden arbejdet går i gang bliver relevante medarbejder-udvalg orienteret (FMU et for Social- og Sundhedsforvaltningen og LMU erne på tilbuddene for udviklingshæmmede). Ligeledes orienteres Handicaprådet, med mulighed for at komme med input til arbejdet med udviklingsplanen.social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet skal godkende den færdige udviklingsplan, som forventes færdig i 2. kvartal Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Kommissorium Udviklingsplan for området udviklingshæmmede. Social- og Til Social- og : :30 Sundhedsudvalget orientering Sundhedsudvalget Sagsnr Til efterretning. Udvalget anmoder om, at arbejdsgruppen suppleres med to brugerrepræsentanter fra Handicaprådet, ligesom der i kommissoriet tilføjes funktionsangivelser på arbejdsgruppedeltagerne. Under "Arbejdsopgaver" tilføjes til punktet rehabilitering "habilitering". Side 14

16 121. Eventuelt Social- og Sundhedsudvalget :30 Til orientering Social- og Sundhed Sagsnr. Lissie Kirk spurgte til udvalgets behandling af sagen om tilbagebetaling af ferierejser. Forvaltningen undersøger. Side 15

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

Organisatorisk er alle de nævnte tilbud tilknyttet Social- og Sundhedsservice, der har ansvar for alle udførende enheder på voksenområdet.

Organisatorisk er alle de nævnte tilbud tilknyttet Social- og Sundhedsservice, der har ansvar for alle udførende enheder på voksenområdet. NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Kommissorium Udviklingsplan for området udviklingshæmmede Indledning I Køge Kommune er der en række tilbud på området for udviklingshæmmede.

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter.

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter. NOTAT Allerød Kommune Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter. Dato: 25. februar 2016 Sagsnr: 16/2271 Sagsbehandler: jamp Konstruktionen er lig

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet Dagsorden Dato: 01-11-2016 15:00:00 Udvalg: 17. stk. 4 - udvalg om projekt fællesskabets hus Sted: 1.S.04 1 Godkendelse af dagsorden 01-11-2016 Dagsordenen blev godkendt. 2 Meddelelser til mødet 01-11-2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalget s møde Mødedato: Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Peter Sørensen (A) (Formand), Charlotte

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe

REFERAT SOCIALUDVALGET. den på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe REFERAT SOCIALUDVALGET den 04.05.2010 på Ribelund, Kastanie Alle 7, 6760 Ribe SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Besøg på Ribelund... 4 3 Arken. Genbehandling af ansøgning om 18 midler til

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog den 8.9.2016 forslag til Fremtidens Rehabiliterings- og plejecentre, som skal gennemføres

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 04-03-2015 16:00 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere