Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog..."

Transkript

1 Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe Bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe Ansøgning om godkendelse af en lokal aktionsgruppe Udarbejdelse og godkendelse af en lokal udviklingsstrategi Indstillingsudvalgets opgaver og ophør BEK nr 927 af 08/08/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV nr 316 af 31/03/2007 LOV nr 606 af 12/06/2013 FIN nr 9010 af 01/01/2014 LBK nr 433 af 22/04/2014 Ændrer i/ophæver BEK nr 307 af 29/03/2012 Kapitel 8 En lokal aktionsgruppes opgaver Kapitel 9 Et koordinatornetværks opgaver Kapitel 10 Budget til en lokal aktionsgruppe Kapitel 11 Tilskud til oprettelse og drift af en lokal aktionsgruppe Yderligere dokumenter: Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Kapitel 12 Betingelser for tilsagn om tilskud Kapitel 13 Udbetaling af tilskud Kapitel 14 Underretningspligt Kapitel 15 Kontrol Kapitel 16 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Kapitel 17 Klageadgang Kapitel 18 Straffebestemmelser Kapitel 19 Ikrafttræden Bilag 1 Bilag 2 Oversigt over områder hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Den fulde tekst Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden I medfør af 3, 5, stk. 1, 7, stk. 4, 11, stk. 4, 13, stk. 2 og 4, og 14, stk. 2, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, tekstanmærkning nr. 162 ad i finansloven for finansåret 2014 og efter forhandling med justitsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsættes: Kapitel 1 Formål, indhold og delegation 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte rammerne for lokalstyret udvikling i udpegede landdistrikter. Stk. 2. Lokale aktører opretter og driver lokale aktionsgrupper med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet i henhold til lokale udviklingsstrategier. Stk. 3. Lokale aktionsgrupper administrerer dele af det danske landdistriktsprogram for perioden og medvirker til at opfylde landdistriktsprogrammets målsætninger om vækst og udvikling i landdistrikterne. Stk. 4. Følgende beføjelser i lov om udvikling af landdistrikter udøves efter aftale mellem ministeren for by, bolig og landdistrikter og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af NaturErhvervstyrelsen på vegne af ministeren for by, bolig og landdistrikter: 1) Modtagelsen af oplysninger om fortsat opfyldelse af tilskudsbetingelserne, jf ) Adgang til lokaliteter og modtagelse af oplysninger i kontroløjemed, jf. 11, stk. 1 og 2. 3) Indhentning af oplysninger hos andre offentlige myndigheder i kontroløjemed, jf. 12.

2 Side 2 af 14 Kapitel 2 Definition og afgrænsning 2. En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. Stk. 2. En lokal aktionsgruppes område består af et sammenhængende geografisk område og udgør mindst to kommuner, der tilsammen har mindst indbyggere og højst indbyggere. Den lokale aktionsgruppe følger som udgangspunkt kommunegrænserne. Der kan kun oprettes én tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe for et givet område. Stk. 3. I særligt begrundede tilfælde kan de i stk. 2 nævnte kriterier for en lokal aktionsgruppes geografiske område, antal indbyggere og antal af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper fraviges. Stk. 4. Der kan oprettes op til 26 lokale aktionsgrupper i de kommuner, der er angivet på kortet i bilag 1. Udpegningen er sket på grundlag af: 1) andel af befolkningen der bor i landdistrikter eller småbyer, 2) afstand til nærmeste større by, eller 3) markant tilbagegang i antallet af beskæftigede. Kapitel 3 Oprettelse af en lokal aktionsgruppe 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer lokale aktører til at deltage i lokalstyret udvikling af landdistrikterne. Stk. 2. De lokale aktører tilkendegiver inden for en nærmere fastsat frist interesse for at medvirke i udvikling af landdistrikterne. Stk. 3. Efter svarfristens udløb træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter beslutning om, i hvilke områder der kan oprettes tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper. 4. En lokal aktionsgruppe oprettes som en uafhængig og non-profit forening med egne vedtægter og bestyrelse. 5. Oprettelse af en lokal aktionsgruppe påbegyndes ved mobilisering af lokale ressourcepersoner til et partnerskab. Mobilisering sker gennem oplysningskampagner, informationsmøder, kompetenceudvikling m.v. Stk. 2. Partnerskabet afholder et informationsmøde om oprettelse af en lokal aktionsgruppe inden for et sammenhængende geografisk område, jf. 2, stk. 4. Stk. 3. På informationsmødet besluttes ved simpelt flertal, om det pågældende geografiske område skal søge samarbejde med yderligere en nabokommune eller flere nabokommuner, eller om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe i det udpegede område, jf. bilag 1. Partnerskabet informerer endvidere om mulighederne for lokalstyret udvikling, og deltagerne beslutter ved simpelt flertal, om partnerskabet skal søge om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet. Der udarbejdes et referat af mødet, som dirigenten og en repræsentant for partnerskabet underskriver. Stk. 4. Informationsmødet er åbent for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker det sammenhængende geografiske område, hvor der påtænkes etableret en lokal aktionsgruppe, jf. stk. 2. Stk. 5. Hvor en lokal aktionsgruppe bliver oprettet i et andet klart afgrænset geografisk område end efter 2. stk. 4, skal den fremgangsmåde, som er beskrevet i 5, stk. 3 og 4, følges. Stk. 6. På en stiftende generalforsamling oprettes den lokale aktionsgruppe, og der vælges en bestyrelse for aktionsgruppen. Efterfølgende afholder den lokale aktionsgruppe generalforsamling mindst en gang årligt. En generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område. Stk. 7. Fremmødte personer over 15 år med fast bopæl i den lokale aktionsgruppes geografiske område er stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling. På efterfølgende generalforsamling er registrerede, fremmødte medlemmer af den lokale aktionsgruppe stemmeberettigede. 6. Personer over 15 år med fast bopæl i den lokale aktionsgruppes geografiske område kan blive registreret som medlemmer. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum, jf. 7, stk. 3, er dog undtaget fra bopælskravet. Stk. 2. Personer med fast bopæl i et af de områder, der har etableret en lokal aktionsgruppe i henhold til 2, stk. 3, kan dog også være medlem af den lokale aktionsgruppe, som er oprettet i den kommune, hvor personen har fast bopæl. Kapitel 4 Bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe 7. Bestyrelsen tegner den lokale aktionsgruppe. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vælges blandt aktionsgruppens medlemmer på en generalforsamling, jf. 6. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen, hvis de er fyldt 18 år.

3 Side 3 af 14 Det er en betingelse for at blive valgt til bestyrelsen, at kandidaten er til stede på generalforsamlingen, eller at kandidaten har afgivet skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Stk. 2. Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse, regionsråd, vækstforum og Bornholms Regionskommune kan på forhånd udpege medlemmer af bestyrelsen, jf. dog stk. 7. Stk. 4. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område og kan varetage interesserne for nedenstående 4 socioøkonomiske grupper: 1) lokale borgere, 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, 3) lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og 4) offentlige myndigheder. Stk. 5. Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Stk. 7. Repræsentanter for hver af de i stk. 4 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer. Stk. 8. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl, jf. 6, stk Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Stk. 2. Ved beslutning om indstilling af projekter til endelig godkendelse og afgørelse i NaturErhvervstyrelsen skal mindst 51 pct. af stemmerne repræsentere de socioøkonomiske grupper nævnt i 7, stk. 4, nr Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes af bestyrelsen. 9. Generalforsamlingen for den lokale aktionsgruppe fastsætter som minimum de i bilag 2 angivne standardvedtægter for foreningen. Vedtægterne for den lokale aktionsgruppe skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 2. Hvis der foretages ændring af vedtægter eller af bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse senest 14 dage efter beslutningen. Stk. 3. Retsgrundlaget for de lokale aktionsgrupper har forrang for foreningens vedtægter. Ændres retsgrundlaget, foretager bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe konsekvensrettelse af foreningens vedtægter i overensstemmelse med ændringen af retsgrundlaget. Disse konsekvensrettelser skal efterfølgende godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kapitel 5 Ansøgning om godkendelse af en lokal aktionsgruppe 10. Den lokale aktionsgruppe kan ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om godkendelse som en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe. I ansøgningen skal der redegøres for: 1) afgrænsning af aktionsgruppens geografiske område, 2) aktionsgruppens oprettelse, 3) partnerskabets sammensætning, kompetencer, ressourcer og færdigheder, 4) partnerskabets vurdering af de lokale udfordringer og behov, 5) partnerskabets forslag til den lokale udviklingsstrategis hovedlinjer, 6) partnerskabets vilje og evne til at indgå i tværgående samarbejdsrelationer og 7) finansiering. Stk. 2. Ansøgningsskema om godkendelse som en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe er tilgængeligt på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Ansøgningen skal være vedlagt kopi af annoncering af og referat af informationsmøde og stiftende generalforsamling og skal være ministeriet i hænde senest den 1. oktober Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter begrundet ansøgning meddele dispensation fra fristen for indsendelse af ansøgning om godkendelse som en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe. Kapitel 6 Udarbejdelse og godkendelse af en lokal udviklingsstrategi 11. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udarbejder og gennemfører en lokal udviklingsstrategi ved at indstille projekter, der kan bidrage til at nå strategiens mål, til tilskud. Stk. 2. En lokal udviklingsstrategi skal afspejle anvendelsen af LEADER-metoden og som minimum omfatte: 1) afgrænsning af det område og den befolkning som strategien dækker, 2) en analyse af udviklingsbehovet og potentialet i området, herunder en analyse af områdets styrker, svagheder, muligheder og trusler, 3) en beskrivelse af strategien, dens mål og integrerende og innovative karakter. Der skal opstilles klare og målbare mål i et hierarki af målsætninger for output eller resultater,

4 Side 4 af 14 4) en tilkendegivelse af om den lokale aktionsgruppes aktiviteter omfatter samarbejdsprojekter, herunder transnationale samarbejdsprojekter, 5) en beskrivelse af processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af strategien, 6) en handlingsplan der beskriver, hvordan målene omsættes til aktiviteter, 7) en beskrivelse af strategiens forvaltnings- og kontrolordninger, der dokumenterer den lokale aktionsgruppes evne til at gennemføre strategien og en beskrivelse af specifikke evalueringsinitiativer, 8) en finansieringsplan for strategien med oplysning om den planlagte tildeling fra de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde, 9) prioriteringskriterier for udvælgelse af projektansøgninger til tilskud, jf. stk. 3 og 10) angivelse af minimuspoint for, at en projektansøgning kan komme i betragtning til tilskud. Stk. 3. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af prioriteringskriterier for udvælgelse af projektansøgninger. Stk. 4. Den lokale udviklingsstrategi er den lokale aktionsgruppes vigtigste styringsredskab og kan foruden de i stk. 2 nævnte oplysninger indeholde yderligere målsætninger for lokal udvikling, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet. Stk. 5. Ansøgning om godkendelse af den lokale udviklingsstrategi skal ske på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ansøgningsskema, som er tilgængeligt på ministeriets hjemmeside. Stk. 6. Medlemmerne af den lokale aktionsgruppe godkender den lokale udviklingsstrategi, før den sendes til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Medlemmernes godkendelse kan ske efter den stiftende generalforsamling ved en afstemning. Afstemningsmetode og afstemningsresultat skal kunne dokumenteres f. eks. ved en opgørelse bekræftet af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer eller ved et referat af en generalforsamling underskrevet af dirigenten og formanden. Stk. 7. Regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og den berørte kommune, de berørte kommuner eller Bornholms Regionskommune godkender inden for en frist af 14 dage, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis de regionale udviklingsstrategier og erhvervsudviklingsstrategier og de kommunale udviklingsstrategier. I tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske område ligger i to eller flere regioner, godkender de berørte regioner og værksfora den lokale udviklingsstrategi inden for en frist af 14 dage, at strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de regionale udviklingsstrategier og erhvervsudviklingsstrategier. Stk. 8. Den lokale udviklingsstrategi skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. december 2014 og være vedlagt dokumentation for, at den lokale udviklingsstrategi har opnået godkendelse af den lokale aktionsgruppes medlemmer, den relevante eller de relevante regioner, det relevante regionale vækstforum eller de relevante regionale vækstfora og den relevante eller de relevante kommuner eller Bornholms Regionskommune. Stk. 9. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter begrundet ansøgning meddele dispensation fra fristen for indsendelse af den lokale udviklingsstrategi. Stk. 10. Eventuelle ændringer af den godkendte lokale udviklingsstrategi skal godkendes af aktionsgruppens medlemmer og derefter godkendes efter proceduren i stk Herefter sender bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe den ændrede udviklingsstrategi til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kapitel 7 Indstillingsudvalgets opgaver og ophør 12. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedsætter et indstillingsudvalg med repræsentation fra regionale og lokale myndigheder, repræsentation fra relevante interesseorganisationer, landdistriktsaktører og eksperter på området. En repræsentant for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er formand for Indstillingsudvalget. 13. Indstillingsudvalget vurderer de indsendte ansøgninger om godkendelse som tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i forhold til den forventede opnåede merværdi for lokaludviklingen. Indstillingsudvalget lægger i sin vurdering af ansøgningerne vægt på: 1) partnerskabets sammensætning og repræsentativitet, 2) partnerskabets kompetencer, ressourcer og færdigheder, 3) partnerskabets vurdering af de lokale udfordringer og behov og 4) partnerskabets vilje og evne til at indgå tværgående samarbejdsrelationer. Stk. 2. Indstillingsudvalget indstiller de ansøgninger om godkendelse som tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper, som Indstillingsudvalget vurderer kan bidrage effektivt til at nå landdistriktsprogrammets mål om vækst og udvikling i landdistrikterne, til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter træffer på grundlag af indstillingerne fra Indstillingsudvalget afgørelse om godkendelse som tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper. 14. Indstillingsudvalget lægger i sin vurdering af de lokale udviklingsstrategier vægt på anvendelsen af LEADERmetoden og: 1) lokalsamfundets involvering i udarbejdelse af strategien, herunder partnerskabets bredde og repræsentativitet i forhold til sammensætning af lokalsamfundet,

5 Side 5 af 14 2) partnerskabets kompetencer, ressourcer og færdigheder, 3) partnerskabets prioritering af tværgående samarbejdsrelationer, 4) strategiens mål og indsatsers relevans, 5) strategiens logiske sammenhæng og kvalitet, 6) strategiens sammenhæng med kommunale, regionale og andre udviklingsindsatser, 7) klar organisering og gennemsigtige beslutningsprocedurer i partnerskabet, 8) kritisk masse i området, 9) strategiens innovative karakter, 10) samarbejde og lokal forankring og 11) budgettets prioritering i forhold til de strategiske mål og indsatser. Stk. 2. Indstillingsudvalget indstiller de udviklingsstrategier, som Indstillingsudvalget vurderer kan bidrage effektivt til at nå landdistriktsprogrammets mål om vækst og udvikling i landdistrikterne, til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 3. Kun udviklingsstrategier fra lokale aktionsgrupper, der er etableret og godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kan komme i betragtning. Stk. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter træffer på grundlag af indstillingerne fra Indstillingsudvalget afgørelse om godkendelse af lokale udviklingsstrategier. 15. Indstillingsudvalget ophører efter den endelige godkendelse af de lokale aktionsgrupper og deres udviklingsstrategier. Kapitel 8 En lokal aktionsgruppes opgaver 16. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden bl.a. ansvaret for følgende opgaver: 1) Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf ) Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter. 3) Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedure og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af projekter til tilskud. 4) Indkalde projektansøgninger ved højest 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig. 5) Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med den lokale aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi. 6) Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter den lokale aktionsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien. 7) Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker ved anvendelse af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier, 11, stk. 2. Kun ansøgninger, der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte minimumspoint, kan komme i betragtning til tilskud. 8) Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud, og udbetalingsansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i NaturErhvervstyrelsen. 9) Meddele begrundede afslag til ansøgere. 10) Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi. 11) Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe. 12) Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet, samt andre personers habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbindelse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud. 13) Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter. 14) Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og til den lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den årlige generalforsamling. 15) Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og føre tilsyn med den lokale aktionsgruppes daglige ledelse. 16) Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale aktionsgruppe. 17) Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud. 18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. 22, stk. 2 og 3 ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område. 19) I de tilfælde hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der var dækket af en lokal aktionsgruppe i perioden , overtager og opbevarer den lokale aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og udstyr fra denne.

6 Side 6 af 14 Stk. 2. Inden for det budget den lokale aktionsgruppe har til rådighed, indstiller bestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen alene ansøgninger om tilsagn om tilskud, som bestyrelsen vurderer medvirker bedst til at nå mindst et mål i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. 17. Offentlighedsloven, bortset fra bestemmelserne i og 15-17, samt forvaltningsloven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af de lokale aktionsgrupper. Stk. 2. Medlemmer af en lokal aktionsgruppes bestyrelse og personer, der udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelsen af deres opgaver for aktionsgruppen. Straffelovens 152 og 152 c-f finder tilsvarende anvendelse, jf. forvaltningslovens 27, stk. 7. Kapitel 9 Et koordinatornetværks opgaver 18. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indgår kontrakt med en koordinator, som bistår bestyrelsen i at udføre sine opgaver. Koordinatoren indgår i et fagligt netværk med andre koordinatorer for lokale aktionsgrupper i området. Koordinatornetværket understøtter bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper ved bl.a. at løse administrative opgaver. Stk. 2. Koordinatornetværket skal bl.a.: 1) Varetage administrative opgaver. 2) Styre den daglige drift, herunder aktionsgruppernes økonomi, rapportering, overvågning og evaluering. 3) Fremme gode projekter gennem opsøgende arbejde og vejledning af ansøgere og potentielle ansøgere. 4) Tage initiativ til etablering af netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder. 5) Varetage den daglige koordination af de lokale aktionsgruppes opgaver. Stk. 3. Administrative koordinatorer kvalitetssikrer projektansøgninger, som bestyrelserne har indstillet til tilskud og ansøgninger om udbetaling af projekttilskud, inden ansøgningerne sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 4. En koordinator skal have de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bistår de lokale aktionsgrupper ved kontraktindgåelse med koordinator. Stk. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastlægger retningslinjer for koordinatornetværk og deres opgaver. Kapitel 10 Budget til en lokal aktionsgruppe 19. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tildeler hvert år inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer et samlet budget til en godkendt lokal aktionsgruppe til brug for gennemførelsen af den godkendte lokale udviklingsstrategi. Stk. 2. Budgettet til de godkendte lokale aktionsgrupper bliver fordelt efter følgende kriterier: 1) Grundbeløb pr. udpeget kommune. 2) Grundbeløb pr. kommune med negativ befolkningsudvikling. 3) Særlig begunstigelse af småøerne. Kapitel 11 Tilskud til oprettelse og drift af en lokal aktionsgruppe 20. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer afholde udgifter, der er forbundet med at mobilisere og kompetenceudvikle lokale landdistriktsaktører, oprette lokale aktionsgrupper og forberede lokale udviklingsstrategier. 21. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer tilsagn til aktionsgrupperne om tilskud til udgifter forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi. Stk. 2. Tilsagnsbeløbet dækker udgifter til løn og køb af varer og ydelser, der kan dokumenteres afholdt og betalt og klart kan henføres til de i stk. 1 nævnte udgifter. Stk. 3. Uforbrugte og annullerede tilsagnsmidler for 2014 tilfalder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 4. Lokale aktionsgrupper, der har opnået Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse, kan afholde tilskudsberettigede udgifter, der er forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi med virkning fra den 27. marts Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer tilsagn til aktionsgrupperne om tilskud til udgifter forbundet med at drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi. Stk. 2. Tilsagnsbeløbet dækker udgifter til løn og køb af varer og ydelser, der kan dokumenteres afholdt og betalt og klart kan henføres til de i stk. 1 nævnte udgifter. Stk. 3. Bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper skal inden for det efter stk. 1 nævnte tilskud afsætte midler til at aflønne koordinatorer med særlige kompetencer til at kvalitetssikre ansøgninger, jf. 18, stk. 3.

7 Side 7 af 14 Stk. 4. Lokale aktionsgrupper, der har opnået Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse, kan afholde tilskudsberettigede udgifter, der er forbundet med at drive de lokale aktionsgrupper, med virkning fra den 1. januar Kapitel 12 Betingelser for tilsagn om tilskud 23. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud i henhold til 21-22, at bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe hvert år udarbejder et regnskab for driften af den lokale aktionsgruppe, en beretning for bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår samt et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor, før det fremlægges sammen med den tilhørende revisionsprotokol for generalforsamlingen til godkendelse. Stk. 2. Kopi af det godkendte regnskab med tilhørende revisionsprotokol, beretning, budget, referat af generalforsamlingen og oversigt over bestyrelsens sammensætning skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, således at det er modtaget i ministeriet senest den 1. juni det følgende regnskabsår. Stk. 3. Beretningen og oversigten over bestyrelsens sammensætning skal indsendes på særlige skemaer, der er tilgængelige på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. 24. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at der ved den lokale aktionsgruppes sekretariatskontor anbringes et oplysningsskilt i overensstemmelse med reglerne i punkt 2 i bilag XII, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan i den årlige tilsagnsskrivelse fastsætte yderligere betingelser for tilskud, end angivet ovenfor. Kapitel 13 Udbetaling af tilskud 26. Ansøgning om udbetaling af tilskud til den lokale aktionsgruppe indsendes til NaturErhvervstyrelsen, der udbetaler det årlige tilskud som kvartalsvise à conto beløb til den lokale aktionsgruppe på grundlag af et budget fra den lokale aktionsgruppe, eller udbetaler tilskuddet på baggrund af dokumenterede betalte udgifter. 27. Ansøgning om udbetaling af tilskud til udgifter forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi, jf. 21 kan tidligst ske fra tidspunktet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe. 28. Ansøgning om udbetaling af tilskud som kvartalsvise à conto beløb skal ske på et særligt skema, der er tilgængeligt på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Der kan højst søges om et beløb, der svarer til det forventede forbrug i et givet kvartal. Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud som kvartalsvise à conto beløb, at den lokale aktionsgruppe årligt inden den 1. marts, indsender dokumentation for anvendelsen af udbetalte à conto beløb i det foregående år til NaturErhvervstyrelsen. Opgørelsen af udgifterne skal udarbejdes på et særligt skema, der er tilgængeligt på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Skemaet vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling. Stk. 3. Fakturaer og regninger skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettiget, jf. dog stk. 4. Fakturaer, regninger og betalingsdokumentation skal være dateret og specificeret således, at udgiften klart kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig udgift. Der kan ikke udbetales tilskud á conto for andet kvartal det følgende år, førend dokumentationen er modtaget. Stk. 4. Betingelsen om, at fakturaer og regninger skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe, finder anvendelse for udgifter, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan foretage regulering af à conto beløbet på baggrund af den årlige opgørelse i forbindelse med næstfølgende à conto udbetaling. 29. Ansøgning om udbetaling af tilskud på baggrund af dokumenterede betalte udgifter skal ske på et særligt skema, der er tilgængeligt på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Skemaet vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling. Stk. 2. Fakturaer og regninger skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettiget, jf. dog stk. 3. Fakturaer, regninger og betalingsdokumentation skal være dateret og specificeret således, at udgiften klart kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig udgift. Der kan én gang månedligt indsendes anmodning om udbetaling til NaturErhvervstyrelsen. Stk. 3. Betingelsen om, at fakturaer og regninger skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe, finder anvendelse for udgifter, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling. 30. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende for tidspunktet for kørslen. 31. Udbetaling af tilskud sker til den lokale aktionsgruppes NemKonto.

8 Side 8 af Ansøgning om udbetaling af tilskud og originale regnskabsbilag skal holdes tilgængeligt i 5 år regnet fra udbetalingsdatoen. Stk. 2.Når en lokal aktionsgruppe ophører endeligt, og den lokale aktionsgruppe ikke erstattes af en ny lokal aktionsgruppe, skal alle tilskudsrelevante dokumenter, indkøbte udstyr, inventar mv. leveres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til opbevaring. Kapitel 14 Underretningspligt 33.En lokal aktionsgruppe skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt. Stk. 2.En lokal aktionsgruppe er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud, jf. 35. Kapitel 15 Kontrol 34.NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling af tilskud, jf. landdistriktslovens 11, stk. 1 og 2. Stk. 2.NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol, jf. landdistriktslovens 11, stk. 1. Stk. 3.NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktsloven. Kapitel 16 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 35. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis 1) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, jf , 2)den lokale aktionsgruppe har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 3) den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med godkendelsen, 4) den lokale aktionsgruppe tilsidesætter sine forpligtelser efter landdistriktslovens 11, stk. 2, 5) den støttede koordinator anvendes til andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi eller 6) underretningspligten efter 33 ikke overholdes. Stk. 2.I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Kapitel 17 Klageadgang 36. Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 2.Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest fire uger efter modtagelsen af den afgørelse, som klagen vedrører. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage. Stk. 4. Afgørelser truffet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan ikke påklages til anden administrativ instans. Kapitel 18 Straffebestemmelser 37.Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes efter landdistriktslovens 14 med bøde den, der 1)afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til bekendtgørelsen, 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til bekendtgørelsen, 3)undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til bekendtgørelsen, 4)afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til bekendtgørelsen, 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens 11, stk. 1, eller

9 Side 9 af 14 6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 11, stk. 2. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 19 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. august Stk. 2.Bekendtgørelse nr. 307 af 29. marts 2012 om drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse i forhold til allerede udstedte tilsagn og for klager over afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 307 af 29. marts Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 8. august 2014 Carsten Hansen / Christian Lützen Oversigt over områder hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe Bilag 1 Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Bilag 2 Vedtægter for (aktionsgruppens navn) I. Navn, hjemsted og formål 1.Navn Aktionsgruppens navn er 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er (Xxx Kommune(r)) 3.Formål Foreningens formål er: 1) at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for , herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet, 2) at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og 3) at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

10 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktspr... Side 10 af 14 II. Medlemmer 4. Medlemmer Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og regionsrådet er dog undtaget fra bopælskravet. 5. Optagelse og udmeldelse Optagelse i den lokale aktionsgruppe sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig ( eller brev) tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Medlemsskabet bekræftes en gang årligt og senest før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. 6. Eksklusion Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer den lokale aktionsgruppe i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. 18, stk. 4. III. Ledelse 7. Generalforsamling Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle anliggender for den lokale aktionsgruppe inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Stk. 3.Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af den lokale aktionsgruppes medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse. Stk. 4.Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag. Stk. 5.Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. 5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. 6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf. 7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. 9. 9) Valg af revisor. 10) Eventuelt. Stk. 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning samt stemmetællere. Stk. 8. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale-og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Stk. 10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8. Bestyrelse

11 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktspr... Side 11 af 14 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe og udføre generalforsamlingens beslutninger. Stk. 2. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person. Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen. Stk. 4. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen. 9. Bestyrelsens sammensætning Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper: 1) lokale borgere, 2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, 3) lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og 4) offentlige myndigheder. Stk. 2. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Repræsentanter for hver af i stk. 1 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer. Ved bestyrelsens sammensætning skal tilstræbes en ligelig kønsmæssig-, aldersmæssig- og geografisk fordeling. Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse, regionsråd og Bornholms Regionskommune kan på forhånd udpege medlemmer af bestyrelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen. Stk. 5. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen, eller have afgivet en skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen. Stk. 7. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl. Stk. 8. Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en kasserer samt evt. en sekretær, såfremt bestyrelsen udfører sekretariatsopgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 10. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens udtræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved udtræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Stk. 11. Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret. Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Stk. 13. Ved beslutning om indstilling af projekter til endelig godkendelse og afgørelse i NaturErhvervstyrelsen skal mindst 51 pct. af stemmerne repræsentere de socioøkonomiske grupper anført i stk. 1, nr Stk. 14. Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal. Stk. 15. Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet. 10. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden bl.a. ansvaret for følgende opgaver: 1) Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf. 11 i bekendtgørelsen. 2) Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter. 3) Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedure og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af projekter til tilskud. 4) Indkalde projektansøgninger ved højest 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig. 5) Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med den lokale aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi.

12 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktspr... Side 12 af 14 6) Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter den lokale aktionsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien. 7) Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker ved anvendelse af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier, 11, stk. 2 i bekendtgørelsen. Kun ansøgninger, der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte minimumspoint kan komme i betragtning til tilskud. 8) Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud og udbetalingsansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i NaturErhvervstyrelsen. 9) Meddele begrundede afslag til ansøgere. 10) Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi. 11) Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe. 12) Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet, samt andre personers habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbindelse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud. 13) Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter. 14) Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og til den lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den årlige generalforsamling. 15) Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og føre tilsyn med den lokale aktionsgruppes daglige ledelse. 16) Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale aktionsgruppe. 17) Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud. 18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. 22, stk. 2 og 3 i bekendtgørelsen ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område. 19) I de tilfælde hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der var dækket af en lokal aktionsgruppe i perioden , overtager og opbevarer den lokale aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og udstyr fra denne. Stk. 2. Inden for det budget den lokale aktionsgruppe har til rådighed, indstiller bestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen alene ansøgninger om tilsagn om tilskud, som bestyrelsen vurderer medvirker bedst til at nå mindst et mål i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. Stk. 3. Bestyrelsen indgår, inden for de givne økonomiske rammer, kontrakt med en koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bistår den lokale aktionsgruppe ved kontraktindgåelsen med koordinator. Stk. 4. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende for tidspunket for kørslen. Stk. 5. Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse senest 14 dage efter beslutningen. 11. Habilitetsregler Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler samt regler om tavshedspligt i offentlige tjenester. Stk. 2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. Medlemmer af en lokal aktionsgruppes bestyrelse og personer, der udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til sådanne oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelse af deres opgaver for aktionsgruppen. Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator, der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning kan også være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøgningsrunde, f.eks.

13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktspr... Side 13 af 14 hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. Efter forvaltningslovens 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet. Stk. 4. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling. 12. Den lokale aktionsgruppes formand Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. 13. Den daglige ledelse Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes arbejdsgrundlag og budget. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og referatet af bestyrelsesmøderne godkendes af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen indgår kontrakt med en koordinator, som bistår bestyrelsen i at udføre sine opgaver. Koordinatoren indgår i et fagligt netværk med andre koordinatorer for lokale aktionsgrupper i regionen. Koordinatornetværket understøtter bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper ved bl.a. at løse administrative opgaver. IV. Økonomiske forhold 14. Den lokale aktionsgruppens økonomiske grundlag Det økonomiske grundlag for den lokale aktionsgruppe opnås ved tilskud. 15. Regnskab Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse. 16. Revision Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes elektronisk til aktionsgruppens medlemmer og skal være tilgængelig på aktionsgruppens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 17. Prokura Den lokale aktionsgruppe tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. V. Vedtægtsændringer, eksklusion og ophør 18. Vedtægtsændringer og eksklusion Retsgrundlaget for de lokale aktionsgrupper har forrang for foreningens vedtægter. Ændres retsgrundlaget foretager bestyrelsen for aktionsgruppen konsekvensrettelse af foreningens vedtægter i overensstemmelse med ændringen af retsgrundlaget. Disse konsekvensrettelser skal efterfølgende godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 2. Forslag om andre ændringer af vedtægterne end nævnt under stk. 1, og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der

14 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktspr... Side 14 af 14 indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret. Stk. 3. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal fremsendes til godkendelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 4. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. 6, kræves der mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes. 19.Ophør Aktionsgruppen ophører, når dens opgaver i relation til landdistriktsprogrammet for perioden er endeligt afsluttet. Stk. 2. Ved ophør før programperiodens udløb går uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet, tilbage til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den dd/mm/åååå og senest ændret den dd/mm/åååå. I bestyrelsen: (navne og underskrifter).

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse

Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse Forslag til Vedtægter for Landudvikling Slagelse I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landudvikling Slagelse 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Slagelse Kommune 3.

Læs mere

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande

Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande Vedtægter for lokal aktionsgruppe Ikast-Brande I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Landdistriktsgruppen LAG (lokal aktions gruppe) Ikast-Brande. 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted

Læs mere

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Forslag til vedtægter for LAG-Sydsjælland Fremlagt på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 Vedtægter for LAG-Sydsjælland I. Navn, hjemsted

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for Aktionsgruppen Jammerbugt Vesthimmerland.

Vedtægter for Aktionsgruppen Jammerbugt Vesthimmerland. Vedtægter for Aktionsgruppen Jammerbugt Vesthimmerland. I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland af 2014 2020. 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Randers-Favrskov. I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Randers-Favrskov. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Randers-Favrskov Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Randers-Favrskov I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LAG MIDT-NORDVESTSJÆLLAND I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn. Aktionsgruppens navn er LAG Midt-Nordvestsjælland. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Odsherred,

Læs mere

Vedtægter for LAG Halsnæs-Gribskov

Vedtægter for LAG Halsnæs-Gribskov 2014 Vedtægter for LAG Halsnæs-Gribskov Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG Halsnæs-Gribskov Halsnæs Kommune 17-09-2014 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Halsnæs-Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Skive-Viborg I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Den Lokale Aktionsgruppe LAG Skive-Viborg 2. Hjemsted (Område) Den

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden XX. august 2014. Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 I medfør af 3, jf. 2, nr. 9, 5, stk. 1, 7, stk. 4, 11, stk. 4, 13, stk.

Læs mere

3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Erhvervsstyrelsen, den 21.

3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Erhvervsstyrelsen, den 21. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov

Vedtægter for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov 2016 Vedtægter for Integreret LAG Halsnæs-Gribskov 27-01-2016 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er Integreret LAG Halsnæs-Gribskov. 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelse Kapitel 2 Definition og afgrænsning Kapitel 3 Oprettelse af en lokal aktionsgruppe Kapitel 4 Bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe Kapitel

Læs mere

Udkast den 27. maj 2014

Udkast den 27. maj 2014 Udkast den 27. maj 2014 Kapitel 1 Formål, indhold og delegation Kapitel 2 Definition og afgrænsning Kapitel 3 Oprettelse af en lokal aktionsgruppe Kapitel 4 Bestyrelsen for en lokale aktionsgruppe Kapitel

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Netværksinfo 6. marts 2018

Netværksinfo 6. marts 2018 Netværksinfo 6. marts 2018 Indhold Registrering af medlemmer i (F)LAG-regi (Persondataforordning)... 1 Kategorier i PROMIS... 1 Oprydning i PROMIS... 1 Ændring af Standardvedtægter... 2 Bemanding i Netværkscenteret...

Læs mere

Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte rammerne for lokalstyret udvikling i udpegede landdistrikter

Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte rammerne for lokalstyret udvikling i udpegede landdistrikter BEK nr 1835 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 29. maj 2007 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør af 3, jf. 2, nr. 9, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, og 13, stk.

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Indholdsfortegnelse I Navn, hjemsted, formål... 2 II Partnere... 2 III Medlemmer... 3 IV Optagelse og udmeldelse... 3 V Ledelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

BECH-BRUUN MARKUP VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 11

BECH-BRUUN MARKUP VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 11 BECH-BRUUN MARKUP 06.10.2017 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 11 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Indholdsfortegnelse I Navn, hjemsted, formål... 2 II Partnere... 2 III Medlemmer... 3 IV Optagelse og udmeldelse... 3 V Ledelse...

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Key2Green

VEDTÆGTER. for. Key2Green 9. maj 2011 VEDTÆGTER for Key2Green Navn, hjemsted og formål 1. Navn Foreningens navn er Key2Green. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Odense kommune. 3. Formål Foreningens formål er at styrke danske

Læs mere

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark VEDTÆGTER FOR FLID Foreningens vedtægter er justeret den 19. marts 2014 på FLIDs ordinære generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen er godkendt på ekstraordinær generalforsamling 11. april 2014) 1 VEDTÆGTER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2018-31. marts 2022 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap Vedtægter for Sammenslutningen af Unge Med Handicap 1. NAVN Stk. 1 Organisationens navn er: Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Stk. 2 Foreningens bopæl er adressen på Sammenslutningen af Unge med Handicaps

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Solvænget. Hundige. Stiftet den 5. august for

Vedtægter. Grundejerforeningen Solvænget. Hundige. Stiftet den 5. august for Vedtægter for Grundejerforeningen Solvænget Hundige Stiftet den 5. august 1944 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kapitel 2. Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kapitel

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

BOGENSE HALLERNE. Vedtægter DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOGENSE HALLERNE

BOGENSE HALLERNE. Vedtægter DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOGENSE HALLERNE BOGENSE HALLERNE Vedtægter DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOGENSE HALLERNE Stiftet den 19. marts 2018 Bogense Hallerne Vedtægter for den Selvejende Institution BOGENSE HALLERNE. 1 Navn og hjemsted. Den Selvejende

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTA ARBEJDSGIVER S REGIONSFORENINGER

STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTA ARBEJDSGIVER S REGIONSFORENINGER 1 STANDARDVEDTÆGTER FOR HORESTA ARBEJDSGIVER S REGIONSFORENINGER 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er HORESTA Arbejdsgiver region. Foreningen har hjemsted og værneting hos formanden eller på den af bestyrelsen

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægter for Langeland Svømmehalsforening

Vedtægter for Langeland Svømmehalsforening Vedtægter for Langeland Svømmehalsforening NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Langelands Svømmehalsforening. Foreningen har hjemsted i Langeland Kommune. Det er foreningens formål at bistå med etablering

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere