2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget"

Transkript

1 2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget Bilag: Socialpsykiatrien - dialogmøde DokumentID:

2 Dialogarrangement Socialpsykiatrisk Center Pejlemærker 1. Økonomisk stabilitet At have mulighed for at bruge sit potentiale Partnerskab borger og fagperson imellem ligeværd respekt anerkendelse At indgå i et fælleskab føle sig som en del af noget Hørt og set borgeren er ekspert i eget liv Man skal opleve sig: Elsket respekteret forstået set værdifuld Oplysning i folkeskolen forebyggelse af stigmatisering Fællesskab med ligesindede både bidrage og modtage Du er herre i eget liv og kun gøre det der giver mening for netop dig Indsigt i egen lidelse, svaghed og liv + at pårørende har indsigt. At man bliver ekspert i egen sygdom Håb og tillid til at få et godt liv. Bl.a. hjælpsom, hvis arbejdsmarkedet er mere rummeligt Let tilgang til at være nyttig. Være i en sammenhæng At der er brug for mig at jeg kan give tilbage til samfundet Indhold og mening med livet skole/ job fritid privat livet Gode relationer og støtte til socialt liv. Accept fra omverdenen og anerkendelse Mål og mening med livet Tryghed i overgange At have et netværk at have relationer at blive set kærlighed. Retten til både at modtage og at give Netværk fællesskab. 0

3 2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget Bilag: Socialpsykiatrien - pejlemærker DokumentID:

4 Socialpsykiatrien Pejlemærke: Meningsfulde fællesskaber For at opleve mening med tilværelsen og mening med livet er det afgørende at være en del af fællesskaber. Det giver tilhørsforhold, og betyder at man oplever at have værdi og at nogen har brug for en. Fællesskaber med andre sindslidende giver et netværk, som forstår de udfordringer, man står i som sindslidende; nogen man kan spejle sig i. Det fine ved sådan et fællesskab er også, at man både kan få og give støtte og dermed opleve at være noget for andre. Afstigmatisering er vejen til reel inklusion i fællesskabet. Afstigmatisering er afgørende i forhold til at føle sig som en del af det store fællesskab. Psykisk sygdom er fortsat tabubelagt og der mangler grundlæggende viden om psykisk sygdom i samfundet generelt. Der er sårbarhed i alle - også ikke-psykisk syge. Hvis disse tabuer bliver nedbrudt og flere får viden om psykisk sygdom, vil det blive lettere at blive accepteret af andre og dermed også lettere at acceptere sig selv. Det påvirker selvværdet. En anden gevinst, ved at øge den generelle viden om psykisk sygdom, er, at det vil øge sandsynligheden for tidlig opsporing og indsats, hvis f.eks. folkeskolelærere ved, hvad de skal kigge efter. Det kan være svært at få hjælp, hvis man ikke har en diagnose. Men der, hvor der virkelig kan gøres en forskel, er i det forebyggende arbejde, inden borgeren bliver syg og får diagnoser. Konkrete forslag til handling: Flere gruppetilbud Socialøkonomiske virksomheder synliggøres via kommunens hjemmeside. Folkeskolen bør invitere borgere med psykisk sygdom for at fortælle om deres liv og udfordringer. Psykiatrifonden er inviteret til at afholde kursus for personale og elever på en af kommunens skoler og vil også gerne tage ud til andre skoler. Tættere samarbejde mellem borger, sagsbehandler og støttepersoner i tidlig fase. OBS på AKT (Adfærd, Kontakt og Trivselskonsulenter). Der skæres pt. ned på disse funktioner i besparelsesøjemed. Alternativ jobprofil-bank med ressourceprofiler af job/aktivitetssøgende borgere Udvikling af fælles kommunikationsapp/hjemmeside f.eks. i samarbejde med BOAS Pejlemærke: plads til individet Det gode liv er ikke anderledes for sindslidende end for alle andre. Det handler om at blive accepteret som et unikt menneske og have frihed til at vælge. Uanset hvor dårligt en borger har det, skal vedkommende altid have mulighed for at tage beslutningerne i sit eget liv. Man kan altid kunne sige til eller fra. Hele tankegangen skal vendes om i forhold til inddragelse og medindflydelse : Det er ikke borgeren, der skal inddrages, men derimod medarbejdere og fagpersoner, der skal inddrages i borgerens liv. Hvis borgeren ikke er den, der tager beslutningerne i sit eget liv, eller i hvert fald er med til det, tager man helt grundlæggende ting som mening, selvværd og håb fra borgeren. Socialpsykiatrien pejlemærker - Side 1 af 3

5 Pårørende skal tænkes med, når der tages stilling til en indsats for en borger med psykisk sygdom. Pårørende er væsentlige ift. rettidig indsats. Det er vigtigt at pårørende både bliver inddraget men også uddannet til at forstå den psykiske sygdom. Konkrete forslag til handling: Blive bedre til at se og høre den enkelte borger Vigtigt at informere dækkende om muligheder og tilbud for mennesker med psykisk sygdom Mere inklusion af pårørende - og en egentlig pårørende-uddannelse Pejlemærke: Tværgående sammenhænge Borgerne oplever, at der kan være problemer, når de går fra et system (afdelinger eller sektorer) til et andet, eller når flere systemer skal samarbejde. Det er vigtigt at der fokuseres på disse overgange og at fokus altid er på at sikre den bedst mulige tværgående indsats. Det er ekstra vigtigt i arbejdet med psykisk sårbare, som har svært ved at leve med den uro, som mange overgange giver. Nogle borgere oplever, at det kan være en daglig kamp mod systemet, fordi deres sag ikke bliver tænkt sammenhængende alle de forskellige steder, de er tilknyttet. Men der er også gode eksempler på tværgående samarbejde, som ville kunne kopieres i andre sammenhænge. Tryghed er afgørende for alle mennesker, både ift. hvad der skal ske i ens liv (den overordnede plan) men også helt grundlæggende ift. f.eks. økonomisk tryghed. Der er meget utryghed og uvished forbundet med de forskellige overgange i ens liv, og det er vigtigt at søge at minimere denne utryghed. Flere psykisk syge borgere har en meget spinkel økonomi, som gør det vanskeligt at deltage i det normale liv. Økonomisk ustabilitet og utryghed kan virke som barriere ift. at blive rask, fordi en raskerklæring betyder, at man skal stå helt på egne ben igen også økonomisk. Der er stor forskel på, hvordan det er at møde borgeren i et mødelokale på kommunen og hjemme hvor borgeren lever sit liv. Forskellige repræsentanter fra det offentlige bør være mere opsøgende i forhold til den direkte dialog med de sårbare borgere, der hvor de sårbare borgere er. Konkrete forslag til handling: Psykiatriens Hus er dygtige til at invitere deltagere både fra andre afdelinger i kommunen men også regionen med til møder med borgeren, så alle relevante folk er samlet, i stedet for at borgeren skal sendes rundt i forskellige afdelinger og gentage sin historie. Den måde at tænke på skal fastholdes, udvides og gerne overføres til andre områder. Flere dialogarrangementer hvor mange forskellige vinkler er repræsenteret, og hvor alle har mulighed for at blive hørt og taget med tidligt i processen, inden kommunen fastlægger strategien og retning for udviklingen på området. Aktiviteter og møder skal ligge om aftenen, hvor man har fri fra skole og job. Socialpsykiatrien pejlemærker - Side 2 af 3

6 Kommunen skal komme ud og møde borgerne, der hvor de er f.eks. i SIND ungdomsklubben. Mulighed for psykiatrifaglig bistand på Produktionsskolen. Mere samlet information om de tilbud, der findes (både private, frivillige og offentlige). Kan f.eks. ske via en APP eller information på kommunens hjemmeside om tilbud. Socialpsykiatrien pejlemærker - Side 3 af 3

7 2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget Bilag: Oplæg til bevillingsmål 2016 bev 53 - SFU DokumentID:

8 Bilag: Oplæg til temaer til bevillingsmål for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Input fra dialogmøder/borgermøder i foråret 2015 I foråret 2015 har Handicap og Psykiatriafdelingen sammen med Danske Handicaporganisationer arrangeret en række dialogarrangementer, hvor borgere, pårørende, fagpersoner, politikere, organisationer, erhvervsliv, frivillige og andre i lokalsamfundet har drøftet det gode liv for mennesker med handicap og/eller psykisk sygdom. Resultatet var bl.a. en række fælles pejlemærker, der - med henblik på at indgå i udviklingen af handicap- og psykiatriområdet - kan danne afsæt for en drøftelse af de fremadrettede politiske bevillingsmål på området. Bevilling 53 Styrkelse af meningsfulde fællesskaber og netværk. Målet er at give borgeren mulighed for både at modtage støtte fra andre og give støtte til andre, og dermed få oplevelsen af at være noget for andre. Et mål er at facilitere øget inklusion af borgerens pårørende og netværk i de professionelle sammenhænge, hvor der arbejdes med borgerens rehabilitering. Lette overgange, styrke sammenhænge og integrerede forløb. Borgeren skal opleve, at der er én indgang til psykiatrien, og det virtuelle Psykiatriens hus skal være rammen om den sammenhængende, rehabiliterende indsats. Formålet er, at sikre borgerens mulighed for recovery, uanset hvilke sektorer der leverer en ydelse til den pågældende borger, sådan at borgeren oplever én sammenhængende plan, flere fælles løsninger samt et øget råderum for indsatsen.

9 Forebyggende og tidlig indsats. Rammerne for fælles visitation og fremskudt sagsbehandling er defineret i samskabelse med borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere. Der er etableret et udrednings- og/eller akut team, som skal arbejde på tværs af sektorer. På tværs af afdelingerne iværksættes sundhedsfremmende tiltag, undervisning og vejledning målrettet psykisk syge og sårbare. Øget kvalitet og effektivitet på tværs Medvirke til at skabe et øget råderum og den bedst mulige indsats for borgerne gennem forsøg med samlet ledelse og økonomi samt gennem tværgående fokus på reduktion af dobbelt procedurer og på effektiviseringsmuligheder på tværs af region og kommune.

10 3 Dialogmøde med OmrådeMED i Job- og Borgerservice Bilag: Bilag - Oplæg til bevillingsmål 51 og 59 for budget 2016 DokumentID:

11 12. maj 2015 Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 51 og 59 Budget 2016 Input fra ledere og medarbejdergrupper - Vinteren I vinteren har Socialsektionen i Job- og Borgerserviceafdelingen arrangeret en række dialogmøder, hvor ledere, MED-udvalg og medarbejdere sammen har drøftet mulige bevillingsmål for området. Resultatet af disse drøftelser har lagt grundlag for det nedenstående oplæg til bevillingsmål for 51 og 59 budget Mål for bevilling 51 og 59 Social service Mål Handlinger Succeskriterium Misbrugere og sundhed Målet er at skabe og sikre et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Psykiatri og Socialsektionen i forhold til de borgere der har et massivt misbrug samtidig med sundheds og psykiske problemer. Der nedsættes et særligt team, der skal varetage opgaven og sikre det tværgående samarbejde. Teamet mødes jævnligt og vurdere sagerne. Der udarbejdes en særlig indsats for den udvalgte målgruppe - indsatsen skal indeholde sundhedsmæssige tiltag. At 25 borgere, af den udvalgte målgruppe, får et samlet og relevant tilbud uanset, hvilken afdeling de kommer ind i. At indsatsen gør de 25 borgerne i stand til at klare sig selv. Flygtninge/indvandrere og ensomhed Målet er at sikre tilknytningen af flygtninge/ indvandrere til lokalsamfundet. Et stigende antal flygtninge/indvandrere føler sig ensomme pga. et begrænset socialt netværk og manglende kendskab til sproget. Ensomhed er en alvorlig barriere for en ordentlig integration - herunder på arbejdsmarkedet. Bostøtte kombineret med støtte fra frivillige og Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde med Socialsektionen, lokalsamfundet/frivillige og Jobcentret. Der skal være fokus på en tværfaglig og sammenhængende indsats bl.a. gennem brobygning til lokalsamfundet. Endvidere skal borgeren selv lave sin individuelle plan og tager dermed ansvar i eget liv. Det skal fremgå af en handleplan, at der i alle At 25 % af den udvalgte målgruppe får en tilknytning til lokalsamfundet. Det forventes, at 25 % flere kan modtage bostøtte med Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski (26680) Sagsnr.: EMN Job- og Borgerservice Søvej 1 Søvej Silkeborg Tlf.:

12 velfærdsteknologi Målet er, at flere kan få bostøtte for samme budget. Med kommende reformer forventes en stigning i antallet af borgere, der har brug for bostøtte. Udsatte og Housing First Med Silkeborg Kommunes udformning af tilbud til udsatte efter Servicelovens 110 er det et mål, at opnå en bedre kvalitet end det hidtidige forsorgstilbud, og derigennem skabe positiv udvikling for målgruppen af udsatte og klæde dem på til bedre at kunne klare eget liv. bostøttesager er foretaget en vurdering af, hvor vidt inddragelse af frivillige/netværk indgår, samt hvordan velværdsteknologi er en del af indsatsen. Målet er derfor, at der arbejdes med implementering af velfærdsteknologi samt øget inddragelse af frivillige, som led i, at borgerne kan blive mere selvhjulpne. Der er iværksat et tilbud til udsatte primært i Silkeborg Kommune, der har til formål at støtte de særligt udsatte i mestring af eget liv. Der tages udgangspunkt i principperne i Housing First, og fokuseres på støtte i eget hjem. Der skabes hermed grundlag for at bevare tilknytning til netværk og vante omgivelser, og der forventes dermed nedbringelse i antallet at indskrivningstiden i 110- tilbud. Der udarbejdes individuelle handleplaner med alle borgere, og der forventes tæt samarbejde mellem myndighed og udfører i udførelsen af planerne. Via brugerundersøgelser undersøges borgernes oplevelse af tilbuddet. den samme professionelle indsats, hvis der anvendes frivillige og velfærdsteknologi målrettet i indsatsen. Nedbringelse af indskrivningstiden med 20 % i forhold til tidligere år. Der følges løbende op på målene og brugertilfredshed. Brugerundersøgelserne anvendes til at optimere det enkelte tilbud, ud fra hvad borgeren oplever, giver værdi og tilfredshed. Side 2

13 4 Dialogmøde med Ældrerådet Bilag: Temaer som kan indgå i bevillingsmål for bevilling 52 - Sundhedsområdet for 2016 DokumentID:

14 Temaer som kan indgå i bevillingsmål for bevilling 52 - Sundhedsområdet for 2016 Mål Det nære sundhedsvæsen Udvikle og forbedre sundhedsindsatserne på tværs i Silkeborg Kommune med fokus på lighed i sundhed med afsæt i Sundhedsaftalen (internt fokus) Udvikle og forbedre det nære sundhedsvæsen i Silkeborg Kommune med afsæt i Sundhedsaftalen(eksternt fokus) Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikle og optimere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Den attraktive organisation Fremme en innovativ kultur Udvikle en økonomisk bæredygtig organisation Handlinger Kan være: At styrke de nære sundhedstilbud gennem samarbejdet med de praktiserende læger og fokus på overgange mellem sygehus og kommune. Øge fokus på rekruttering og henvisninger til forebyggende tilbud fra hospital og almen praksis En proaktiv indsats for de mest plejekrævende borgere, således de oplever mere sammenhængende forløb mellem sygepleje, træning, pleje og omsorg. Sikre at borgere får en sammenhængende og koordineret indsats i forløb, der går på tværs i de kommunale afdelinger og på tværs af sektorerne. Kan være: Fokus på borgerens mestringsevne og effekten af de kommunale indsatser. Udvælgelse/fastholdelse af målrettede indsatser på baggrund af Hvordan har du det? Storrygerindsats og alkohol er relevante, jf. handleplan for sundhedsfremme og forebyggelsespolitikken. Fokus på trivsel og bevægelse i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. (implementering af 45 minutter om dagen) Fokus på De 7 nationale mål for danskernes sundhed. Her er ulighed i sundhed vigtigt, men også rygning, alkohol samt mental sundhed) Forebygge overvægt blandt børn (oprettelse af overvægtsklinik (Et samarbejde ml. Sundhedshuset og sundhedspleje). Mål på min. 70 forløb i 2016 og vægttab i 80 % af forløbene) Fokus på bekæmpelse af ensomhed Styrke sårbare gravides mestrings- og forældreevne psykisk socialt og sundhedsmæssigt gennem et tidligt sammenhængende forløb (jf. indsats beskrevet i Sundhedsaftale ) Kan være: Kontinuerligt fokus på at udvikle og realisere idéer i samarbejde med andre ved bl.a. at benytte den viden ledere og medarbejder har tilegnet sig i kommunes uddannelse i innovation Ekspeditionen. Fokus på borger- og pårørende inddragelse og samskabelse med frivillige 1

15 5 Dialogmøde med Handicaprådet vedrørende drøftelse af input til budget for socialpsykiatrien Bilag: Socialpsykiatrien - dialogmøde DokumentID:

16 Dialogarrangement Socialpsykiatrisk Center Pejlemærker 1. Økonomisk stabilitet At have mulighed for at bruge sit potentiale Partnerskab borger og fagperson imellem ligeværd respekt anerkendelse At indgå i et fælleskab føle sig som en del af noget Hørt og set borgeren er ekspert i eget liv Man skal opleve sig: Elsket respekteret forstået set værdifuld Oplysning i folkeskolen forebyggelse af stigmatisering Fællesskab med ligesindede både bidrage og modtage Du er herre i eget liv og kun gøre det der giver mening for netop dig Indsigt i egen lidelse, svaghed og liv + at pårørende har indsigt. At man bliver ekspert i egen sygdom Håb og tillid til at få et godt liv. Bl.a. hjælpsom, hvis arbejdsmarkedet er mere rummeligt Let tilgang til at være nyttig. Være i en sammenhæng At der er brug for mig at jeg kan give tilbage til samfundet Indhold og mening med livet skole/ job fritid privat livet Gode relationer og støtte til socialt liv. Accept fra omverdenen og anerkendelse Mål og mening med livet Tryghed i overgange At have et netværk at have relationer at blive set kærlighed. Retten til både at modtage og at give Netværk fællesskab. 0

17 5 Dialogmøde med Handicaprådet vedrørende drøftelse af input til budget for socialpsykiatrien Bilag: Socialpsykiatrien - pejlemærker DokumentID:

18 Socialpsykiatrien Pejlemærke: Meningsfulde fællesskaber For at opleve mening med tilværelsen og mening med livet er det afgørende at være en del af fællesskaber. Det giver tilhørsforhold, og betyder at man oplever at have værdi og at nogen har brug for en. Fællesskaber med andre sindslidende giver et netværk, som forstår de udfordringer, man står i som sindslidende; nogen man kan spejle sig i. Det fine ved sådan et fællesskab er også, at man både kan få og give støtte og dermed opleve at være noget for andre. Afstigmatisering er vejen til reel inklusion i fællesskabet. Afstigmatisering er afgørende i forhold til at føle sig som en del af det store fællesskab. Psykisk sygdom er fortsat tabubelagt og der mangler grundlæggende viden om psykisk sygdom i samfundet generelt. Der er sårbarhed i alle - også ikke-psykisk syge. Hvis disse tabuer bliver nedbrudt og flere får viden om psykisk sygdom, vil det blive lettere at blive accepteret af andre og dermed også lettere at acceptere sig selv. Det påvirker selvværdet. En anden gevinst, ved at øge den generelle viden om psykisk sygdom, er, at det vil øge sandsynligheden for tidlig opsporing og indsats, hvis f.eks. folkeskolelærere ved, hvad de skal kigge efter. Det kan være svært at få hjælp, hvis man ikke har en diagnose. Men der, hvor der virkelig kan gøres en forskel, er i det forebyggende arbejde, inden borgeren bliver syg og får diagnoser. Konkrete forslag til handling: Flere gruppetilbud Socialøkonomiske virksomheder synliggøres via kommunens hjemmeside. Folkeskolen bør invitere borgere med psykisk sygdom for at fortælle om deres liv og udfordringer. Psykiatrifonden er inviteret til at afholde kursus for personale og elever på en af kommunens skoler og vil også gerne tage ud til andre skoler. Tættere samarbejde mellem borger, sagsbehandler og støttepersoner i tidlig fase. OBS på AKT (Adfærd, Kontakt og Trivselskonsulenter). Der skæres pt. ned på disse funktioner i besparelsesøjemed. Alternativ jobprofil-bank med ressourceprofiler af job/aktivitetssøgende borgere Udvikling af fælles kommunikationsapp/hjemmeside f.eks. i samarbejde med BOAS Pejlemærke: plads til individet Det gode liv er ikke anderledes for sindslidende end for alle andre. Det handler om at blive accepteret som et unikt menneske og have frihed til at vælge. Uanset hvor dårligt en borger har det, skal vedkommende altid have mulighed for at tage beslutningerne i sit eget liv. Man kan altid kunne sige til eller fra. Hele tankegangen skal vendes om i forhold til inddragelse og medindflydelse : Det er ikke borgeren, der skal inddrages, men derimod medarbejdere og fagpersoner, der skal inddrages i borgerens liv. Hvis borgeren ikke er den, der tager beslutningerne i sit eget liv, eller i hvert fald er med til det, tager man helt grundlæggende ting som mening, selvværd og håb fra borgeren. Socialpsykiatrien pejlemærker - Side 1 af 3

19 Pårørende skal tænkes med, når der tages stilling til en indsats for en borger med psykisk sygdom. Pårørende er væsentlige ift. rettidig indsats. Det er vigtigt at pårørende både bliver inddraget men også uddannet til at forstå den psykiske sygdom. Konkrete forslag til handling: Blive bedre til at se og høre den enkelte borger Vigtigt at informere dækkende om muligheder og tilbud for mennesker med psykisk sygdom Mere inklusion af pårørende - og en egentlig pårørende-uddannelse Pejlemærke: Tværgående sammenhænge Borgerne oplever, at der kan være problemer, når de går fra et system (afdelinger eller sektorer) til et andet, eller når flere systemer skal samarbejde. Det er vigtigt at der fokuseres på disse overgange og at fokus altid er på at sikre den bedst mulige tværgående indsats. Det er ekstra vigtigt i arbejdet med psykisk sårbare, som har svært ved at leve med den uro, som mange overgange giver. Nogle borgere oplever, at det kan være en daglig kamp mod systemet, fordi deres sag ikke bliver tænkt sammenhængende alle de forskellige steder, de er tilknyttet. Men der er også gode eksempler på tværgående samarbejde, som ville kunne kopieres i andre sammenhænge. Tryghed er afgørende for alle mennesker, både ift. hvad der skal ske i ens liv (den overordnede plan) men også helt grundlæggende ift. f.eks. økonomisk tryghed. Der er meget utryghed og uvished forbundet med de forskellige overgange i ens liv, og det er vigtigt at søge at minimere denne utryghed. Flere psykisk syge borgere har en meget spinkel økonomi, som gør det vanskeligt at deltage i det normale liv. Økonomisk ustabilitet og utryghed kan virke som barriere ift. at blive rask, fordi en raskerklæring betyder, at man skal stå helt på egne ben igen også økonomisk. Der er stor forskel på, hvordan det er at møde borgeren i et mødelokale på kommunen og hjemme hvor borgeren lever sit liv. Forskellige repræsentanter fra det offentlige bør være mere opsøgende i forhold til den direkte dialog med de sårbare borgere, der hvor de sårbare borgere er. Konkrete forslag til handling: Psykiatriens Hus er dygtige til at invitere deltagere både fra andre afdelinger i kommunen men også regionen med til møder med borgeren, så alle relevante folk er samlet, i stedet for at borgeren skal sendes rundt i forskellige afdelinger og gentage sin historie. Den måde at tænke på skal fastholdes, udvides og gerne overføres til andre områder. Flere dialogarrangementer hvor mange forskellige vinkler er repræsenteret, og hvor alle har mulighed for at blive hørt og taget med tidligt i processen, inden kommunen fastlægger strategien og retning for udviklingen på området. Aktiviteter og møder skal ligge om aftenen, hvor man har fri fra skole og job. Socialpsykiatrien pejlemærker - Side 2 af 3

20 Kommunen skal komme ud og møde borgerne, der hvor de er f.eks. i SIND ungdomsklubben. Mulighed for psykiatrifaglig bistand på Produktionsskolen. Mere samlet information om de tilbud, der findes (både private, frivillige og offentlige). Kan f.eks. ske via en APP eller information på kommunens hjemmeside om tilbud. Socialpsykiatrien pejlemærker - Side 3 af 3

21 5 Dialogmøde med Handicaprådet vedrørende drøftelse af input til budget for socialpsykiatrien Bilag: Oplæg til bevillingsmål 2016 bev 53 - SFU DokumentID:

22 Bilag: Oplæg til temaer til bevillingsmål for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Input fra dialogmøder/borgermøder i foråret 2015 I foråret 2015 har Handicap og Psykiatriafdelingen sammen med Danske Handicaporganisationer arrangeret en række dialogarrangementer, hvor borgere, pårørende, fagpersoner, politikere, organisationer, erhvervsliv, frivillige og andre i lokalsamfundet har drøftet det gode liv for mennesker med handicap og/eller psykisk sygdom. Resultatet var bl.a. en række fælles pejlemærker, der - med henblik på at indgå i udviklingen af handicap- og psykiatriområdet - kan danne afsæt for en drøftelse af de fremadrettede politiske bevillingsmål på området. Bevilling 53 Styrkelse af meningsfulde fællesskaber og netværk. Målet er at give borgeren mulighed for både at modtage støtte fra andre og give støtte til andre, og dermed få oplevelsen af at være noget for andre. Et mål er at facilitere øget inklusion af borgerens pårørende og netværk i de professionelle sammenhænge, hvor der arbejdes med borgerens rehabilitering. Lette overgange, styrke sammenhænge og integrerede forløb. Borgeren skal opleve, at der er én indgang til psykiatrien, og det virtuelle Psykiatriens hus skal være rammen om den sammenhængende, rehabiliterende indsats. Formålet er, at sikre borgerens mulighed for recovery, uanset hvilke sektorer der leverer en ydelse til den pågældende borger, sådan at borgeren oplever én sammenhængende plan, flere fælles løsninger samt et øget råderum for indsatsen.

23 Forebyggende og tidlig indsats. Rammerne for fælles visitation og fremskudt sagsbehandling er defineret i samskabelse med borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere. Der er etableret et udrednings- og/eller akut team, som skal arbejde på tværs af sektorer. På tværs af afdelingerne iværksættes sundhedsfremmende tiltag, undervisning og vejledning målrettet psykisk syge og sårbare. Øget kvalitet og effektivitet på tværs Medvirke til at skabe et øget råderum og den bedst mulige indsats for borgerne gennem forsøg med samlet ledelse og økonomi samt gennem tværgående fokus på reduktion af dobbelt procedurer og på effektiviseringsmuligheder på tværs af region og kommune.

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 18-05-2015 11:00 C118 (M0064) Afbud fra: Helga Sandorf Jacobsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere