Bølling Sø Kanal Restaureringsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bølling Sø Kanal Restaureringsprojekt"

Transkript

1 Bølling Sø Kanal Restaureringsprojekt Oktober 2015 Den regulerede strækning af Bølling Sø Kanal, som ønskes genslynget. Den nye vandløbsstrækning vil udelukkende forløbe på nordsiden af kanalen.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER... 8 ØKONOMI... 9 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 9 LODSEJERFORHOLD

3 PROJEKTETS BAGGRUND Skov- & Naturstyrelsens genskabte Bølling Sø i 2004/2005. Siden da har der været gjort flere tilløb til, at den kanaliserede vandløbsstrækning, Bølling Sø Kanal, nedstrøms søen kan restaureres og genslynges. Oprindeligt blev der udarbejdet et skitseprojekt af Ringkøbing Amt i samarbejde med Ikast Kommune. Dette skitseprojekt er der sidenhen blevet arbejdet videre på og nye opmålinger, forslag og beregninger, foretaget i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune, danner nu grundlag for at restaureringsprojektet kan sendes i høring. Projektet er udvidet, i forhold til det oprindelige, til også at omfatte arbejde på østsiden af Kragelundvej samt etablering af ny underføring under Kragelundvej. Projektet er blevet udarbejdet med baggrund i følgende kriterier: - At skabe bedre fysiske forhold for vandløbets fisk og smådyr, herunder øvrige arter, der er tilknyttet vandløbsmiljøet, som f.eks. fugle og padder m.v. - At projektet bliver udformet så naturlignende som teknisk og praktisk muligt. - At projektet får indbygget nye gyde- og opvækstpladser for bl.a. ørred på den nyrestaurerede vandløbsstrækning. - At få ændret og forbedret de nuværende afløbsforhold ved Bølling Sø, således at søens fremtidige vandspejlsvariationer minimeres mest muligt og at der desuden skabes nogle forbedrede opgangsforhold til søen via regulering af afløbsbygværket. - At de landskabelige og de rekreative forhold vest for Kragelundvej generelt optimeres ved gennemførelse af restaureringen af Bølling Sø Kanal. - At offentlighedens adgang til det vestlige område sikres bedst muligt ved etablering af bl.a. nye sti anlæg, der sammenkobles med de eksisterende stier i området, samt eventuel opsætning af nye infotavler om nærværende projektindgreb. 3

4 EKSISTERENDE FORHOLD Vandstanden i Bølling Sø er svingende og til tider meget høj. Det skyldes at afløbsbygværket er underdimensioneret samt at bygværket ikke er blevet friholdt for vegetation i tilstrækkelig grad. Der er et omtrent 170 meter langt stryg mellem afløbsbygværket hvor vandet løbet under Kragelundvej. Dette stryg er meget stejlt og vurderes, sammen med afløbsbygværket, at være vanskeligt passabelt for fisk. Underføringen ved Kragelundvej ligger dybt og der er ingen odder/faunapassage. Indenfor projektområdet strækker Bølling Sø Kanal sig omtrent 660 meter. Kanalen ligger meget dybt i terrænet. Den nye vandløbsstrækning etableres udelukkende på nordsiden af Bølling Sø Kanal. Dette areal er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven som mose og eng. Umiddelbart nord for Bølling Sø Kanal er der ønske om at etablere en trampesti. Dette område er kendetegnet ved, på lange strækninger, at være hævet over resterende terræn da jord fra kanalens etablering ligger her samt materiale fra års oprensning af kanalen. Arealet fremstår relativt tørt og med en del bevoksninger af mindre birketræer. Umiddelbart nedstrøms Kragelundvej udmunder et regnvandsbetinget tilløb fra Engesvang. PROJEKTFORSLAG Afløbsbygværk Vandstanden i Bølling Sø ønskes bedre overholdt og sikret. I nærværende projekt skal der hermed foreslås gennemført en ændring af de eksisterende afløbsforhold. Problemet med det nuværende afløbsbygværk ved søen er, at afløbet er alt for smalt og for høj. Et smalt afløb giver store og hurtige variationer i det opstrømsliggende søvandspejl. Et andet problem er, at det eksisterende afløbsbygværk/profil, i dag vurderes at være svært passabel for åens optrækkende fiskearter og smådyrsfaunaen. Det foreslås, at det nye afløbsbygværk/profil etableres ved hjælp af en ny 6 m lang og 2 m høj, samt 15 mm tyk jernplade, som nedsættes ca. 5 m foran det nuværende afløbsbygværk, der trækkes helt op og fjernes fra stryget. Overløbskanten får en samlet overløbsbredde på 5 m og hvor de resterende 0,5 m ved hvert ende-sidestykke, skal fungere som spunsvæg for undgåelse af bagomskylninger af bygværket. Den nye jernpladespuns etableres med en udformning og udsparing som vist på fig. 1. og med overkanten af det bredkronede overløb placeret i søens fastlagte flodemålsniveau, defineret som kote 67,08 m. Den ca. 5 m brede overløbskant vil fremover give minimale variationer i søens vandspejlsniveau i forhold til de nuværende variationer. Den spidsbundede udskæring vil lige akkurat kunne klare at aflede søens minimumsafstrømning på ca. 110 l/s. Vanddybden i udskæringen vil i minimumssituationer fremover være knap 30 cm, som vil være acceptabelt rent fiskepassagemæssigt. 4

5 Figur 1. Principskitse for nyt afløbsbygværk. Stryg mellem Bølling Sø og Kragelundvej Bag ved den nye jernpladespuns skal der foretages en vis tilpasning og tilretning af det eksisterende strygs bundniveau og opbygning mv. Stryget ombygges på de første ca m til et dobbeltprofil. Banketterne ved siden af strømrenden placeres lidt lavere kotemæssigt i forhold til den nye overløbskants topkote. Stryget udvides på den øverste strækning og der vil skulle erosionssikres med ekstra stenfyld på bagsiden af den nye overfaldskant til stryget. Den eksisterende trægangbro/cykelbro over stryget forsøges bibeholdt omtrent uændret, idet der dog påregnes bygget en ny træbro blandt andet med et forstærket gelænder. Bortset fra diverse tilretninger umiddelbart bag ved afløbsbygværket vil de første omtrent 60 meter af stryget fra Bølling Sø Kanal ikke blive ombygget. De nederste omtrent 110 meter ned mod underføringen ved Kragelundvej vil blive hævet så det ligger mere terrænnært. Da stryget fremover får et langt mindre fald er det muligt at benytte sten af noget mindre dimensioner end de nuværende. Ny underføring ved Kragelundvej Den bestående betonbro under Kragelundvej fjernes. I stedet bygges omtrent samme sted en ny faunapassage bestående af en 15,3 m lang SuperCor SC-1B i henhold til tegningen, bilag 8. Den regulativmæssige vandløbsbund ved Kragelundvej er foreslået til kote 65,80 m, bundbredde 1,0 m, anlæg 1 og banketter i begge sider ca. 0,6 m over vandløbsbunden til sikring af odderpassage under vejen. Hævningen af vandløbsbunden sikrer at vi kan få et større fald på resten af projektstrækningen. Ny vandløbsstrækning På den nye slyngede vandløbsstrækning, skal vandløbet etableres med naturlige svingprofiler, hvor strømrenden forskydes til ydersiden og hvor bundforholdende uddybes. I svingenes indersider etableres skråningsanlæggene med flade anlæg hvor strømrenden gøres smallere og dybere samt forskydes til ydersiden af svinget. Skråningerne i ydersiden af svingene gøres så stejle som teknisk muligt (a = 1) og indersiden af svingene etableres med flade anlæg a = 5. I ydersiderne af svingene vil de dybeste punkter i strømrenden blive helt op til 0,7-1 m, hvilket giver gode muligheder for skjul og standpladser for fiskene. 5

6 Det skal foreslås, at der på nogle af de nye genslyngede vandløbsstrækninger bliver forsøgt etableret naturlignende opvækstområder for ynglen med ekstrem flade banket-/skråningsanlæg. Disse lavvandede og brede vandløbsområder, f.eks. omkring gydeområderne, vil skabe langt bedre opvækstområder for vandløbets yngel og småfisk. Alle skråningsanlæg langs det nye genslyngede åløb vil blive pålagt med et minimum 10 cm tykt lag af muld/sphagnum fra området. Der vil ikke blive foretaget tilsåning af skråningsanlæggene. For at kunne gennemføre den planlagte slyngning på nordsiden af vandløbet, vil der være behov for at fælde enkelte af områdets træ- og buskbevoksninger. Der vil ikke blive nogen ejermæssige skel- og matrikelforandringer ved nærværende genslyngningsprojekt. Længden af den nye genslyngede del af Bølling Sø Kanal bliver ca. 980 m mod den nuværende regulerede strækning på ca. 660 m. Linjeføringen på det genslyngede åløb fremgår af farveluftfoto og er vist på bilag 2 og 4. Linjeføringen er valgt ud fra gamle målebordsblade (år 1872), luftfotos og rekognoscering af området. Det er så vidt muligt forsøgt, at ramme det oprindelige forløb af åen, fra før vandløbet blev reguleret. Der er dog taget hensyn til, at vandløbet udelukkende kommer til at forløbe på Naturstyrelsens ejendom. Faldet på den nye genslyngede vandløbsstrækning bliver ca. 1 på en 300 m delstrækning og ca. 1,68 på en 585 m delstrækning mod et fald på ca. 0,4 i dag. Vandløbets fald vil således blive forøget. Den nuværende langsomt flydende kanalstrækning vil blive ændret til en let strømmende vandløbsstrækning. Der vil blive etableret et større fald hen over gydebankerne i forhold til den øvrige del af det nye vandløb. Bundbredden i det valgte tværsnitsprofil vil blive gjort ca. 1,5 m mindre i forhold til den nuværende regulativmæssige bundbredde for Bølling Sø Kanal, som i dag er på 3,5 m. Den fremtidige bundbredde på ca. 2,0 m vil derimod være tilpasset de fremtidige afstrømningsforhold fra Bølling Sø og de nye faldforhold på det genslyngede vandløb. Beregningsmæssigt er på hele strækningen ns. Kragelundvej kalkuleret med en bundbredde på 2,0 m og a=2. Fra den nye vandløbsbund og op til et niveau der ligger ca. 0,25 m over bunden, skal skråningerne etableres med et anlæg på a=4. Herfra etableres skråningsanlægget med a = 2 til top af terræn, dvs. et stejlere skråningsanlæg på den øverste del af tværsnitsprofilet. Der skal udgraves en samlet fyldmængde på i alt ca m3 fyldmateriale på hele den nye genslyngede strækning. Fyldet fra udgravningen af det nye genslyngede åløb placeres som anvist på bilag 4. Opgravningsfyld fra vandløbsprofilet kan midlertidigt anbringes på sydkanten af det nye vandløbsprofil, hvorefter det kan læsses på dumper og transporteres til udsætningsområderne. Det valgte tværsnitsprofil vil overordnet medføre terrænnære vandspejl og der vil forekomme oversvømmelser af de vandløbsnære arealer (se bilag 5 og 6). Som vist på bilag 2 vil der blive etableret 5 gydebanker på de lige naturlige strygpartier umiddelbart op- og nedstrøms svingene. Gydebankerne vil få en længdeudstrækning på ca. 10 m, og dække hele vandløbsbredden. De nye gydestrækninger etableres med et gennemsnitligt fald på ca. 3. På hele gydestrækningen foreslås der udlagt gydegrus med en mægtighed på ca. 30 cm. Der udlægges ikke grusmaterialer i svingene. Bundbredden på gydestrækningerne etableres med en bundbredde på ca. 3 m Ved tre af gydebankerne vil gydegruset bestå af 20 % ærtesten (8-16 mm), 60 % nøddesten (16-32 mm) samt 20 % singels (32-64 mm). To af gydebankerne vil blive udført med 60 % ærtesten og 40 % nøddesten. På strækningerne med grusudlægning suppleres der endvidere med ca. 5 stk. håndsten pr. m2 og enkelte større kampesten med dimensioner på ca. Ø 200-6

7 400 mm, som skal skabe stor fysisk variation på projektstrækningen og give strømlæ for fisk og smådyr. Der må påregnes udlagt en samlet grusmængde på i alt ca. 50 m3 på de berørte vandløbsstrækninger. Mere eller mindre tilfældigt på den nye strækning vil der også blive lagt større grene, stammer og/eller rødder. Ved med store dimensioner og gydebanker af forskellig udseende vil kunne understøtte en rigere flora og fauna. Fra st. 900 m og til ned afslutningen i st. 980 m anlægges et stenstryg med et gennemsnitligt fald på 10,0, som har til formål at udligne bundniveauer mellem den eksisterende bund i Bølling Sø Kanal og den nye fremtidige bund på det slyngede forløb. Bundniveauet ved afslutningen af det nye genslyngede forløb (i st. 900 m = kote 64,50 m), er bevidst lagt væsentligt højere end den eksisterende bund i den regulerede kanal strækning (= kote 63,60 m). Den store koteforskel i de indbyrdes bundniveauer er valgt således, at det forestående genslyngningsprojekt vil kunne fortsættes, såfremt vandløbsmyndigheden og de nedstrøms liggende lodsejere fremover kan blive enige herom. Stryget påbegyndes i kote 64,50 m ved st. 900 m og afsluttes i kote 63,60 m i st. 980 m lige neden for sammenløbet med den eksisterende strækning af Bølling Sø Kanalen. Her vil det nye og det nuværende bundniveau korrespondere med hinanden. Stryget anlægges med en variabel bundbredde på ca. 1,5 til 2.0 m og et skråningsanlæg på a=1,5. Stryget erosionssikres på bunden og på skråningerne med større sten efter følgende stenblanding: 20 % bundsten d= 6 12 cm 40 % håndsten d= cm 40 % kampesten d= cm Stenmaterialet på bund og skråninger udlægges i en lagtykkelse på min. 0,30 m. Skråningerne stensikres op til en højde, der sikrer mod erosion, ved de største afstrømninger regnet fra eksisterende bundniveau skal skråningssikringen føres op til en kote der ligger minimum 0,70 m højere end denne. Der må påregnes udlagt en samlet stenmængde på i alt ca. 130 m3 stenfyld på bund og sider. Den gamle Bølling Sø Kanal Der planlægges følgende opfyldninger i Bølling Sø Kanal, benævnt deponeringsområde I-III, jf. bilag 4. Deponeringsområde I er beliggende i Bølling Sø Kanal, ca. st , hvilket er ca. 640 m nedstrøms Kragelundvej. Deponeringsområde II er beliggende i Bølling Sø Kanal, ca. st , hvilket er ca. 360 m nedstrøms Kragelundvej. Deponeringsområde III er beliggende i Bølling Sø Kanal, ca. st umiddelbart nedstrøms Kragelundvej. Deponeringsområde IV repræsenterer den foreslåede terrænmodellering med opfyldning omkring afløbsstryget umiddelbart opstrøms Kragelundvej. Forventet deponeringsvolumen kan opgøres iht. Figur 2 til i alt ca m3 for deponeringsområderne I-III. 7

8 Figur 2. Tværsnit af Bølling Sø Kanal i de tre deponeringsområder. Det regnvandsbetingede afløb fra Engesvang vil fortsat løbe i den gamle Bølling Sø Kanal. Der vil også fortsat løbe vand fra moseområderne fra både nord- og sydsiden til den gamle Bølling Sø Kanal. Dette vand håndteres ved at lave rørgennemføringer gennem deponeringsområde I og II. Deponeringsområderne vil bestå af opgravet materiale fra den nye vandløbsstrækning og vil fremstå som dæmninger på tværs af kanalen. Det er et forslag til at håndtere de store jordmængder i området, som samtidig giver mulighed for, at den veletableredes sti syd for Bølling Sø Kanal kan føres sammen med den trampesti, der er planlagt på kanalens nordside. Fremover vil der således være mulighed for at gå rundture, der strækker sig både nord og syd for kanalen og af forskellig længde. Det regnvandsbetingede afløb fra Engesvang vil forløbe i en omtrent 20 m lang grøft langs deponeringsområde III. Ved deponeringsområde III vil vandløbet blive drejet ind i eng- og mosearealerne på nordsiden af Bølling Sø Kanal og vil også have som funktion at sikre at vandet ikke finder vej tilbage i den gamle Bølling Sø Kanal. KONSEKVENSER Regulativændringer Bølling Sø Kanal er et offentligt vandløb og der er således et regulativ. Placering og effekter af vandløbsrestaureringsdelen vil blive indskrevet i regulativet ved næste revision. Den gamle Bølling Sø Kanal vil fortsat være et offentligt vandløb som Ikast-Brande Kommune har pligt til at vedligeholde. I dag vedligeholdes kanalen ikke på hele stykket, men fremover vil den offentlige vedligeholdelse også omfatte stryget mellem Bølling Sø og Kragelundvej. Hydrauliske forhold Vandstanden i Bølling Sø forventes fremover at ligge meget mere stabilt omkring den fastsatte kote på 67.08m. Se bilag 7 for detaljeret information. Fremtidige vandstande i det nye forløb er vist på bilag 5 og 6. Beregninger viser at vandløbet, på den nye strækning, jævnligt vil løbe over sine bredder. Det gælder særligt strækningen tættest på Kragelundvej. At arealerne omkring vandløbet oversvømmes/bliver vådere betragtes som positivt. Dog er der behov for mindre justeringer af terrænet, for at sikre, at vand fra det nye vandløb ikke finder vej til den gamle Bølling Sø Kanal. På den første halvdel af strækningen nedstrøms Kragelundvej kommer vandløbet således til at ligge højt i terrænet. På den sidste halvdel er der større højdeforskelle og særligt de allersidste omtrent 100 meter vil vandløbet ligge et par meter under terræn. Udover oversvømmelser forventes arealet mellem den nye vandløbsstrækning og den gamle Bølling Sø kanal at blive en anelse fugtigere idet en dræningskanal samt eventuelle gamle dræn afbrydes. Samtidig kan det forventes at afstrømningsforholdene umiddelbart nord for den nye strækning forbedres således at disse områder risikerer at blive tørrere. 8

9 Vandløbskvalitet Nedstrøms projektområdet har Bølling Sø Kanal en DVFI på 4. De bedre fysiske forhold på den nye vandløbsstrækning vil begunstige åens smådyrsfauna. Det forventes at den nye vandløbsstrækning indenfor få år vil kunne opnå en DVFI på 5, hvilket vil være i overensstemmelse med vandplanerne. Den nye vandløbstrækning forventes generelt at give markant bedre livsbetingelser for flora og fauna. Fremtidig vedligehold Hele strækningen, inklusiv afløbsbygværk og ny underføring, vil fremover være offentligt vandløb. Ikast-Brande Kommune har således pligt til at vedligeholde vandløbet. Der vil være fokus på grødeskæring ved nyt afløbsbygværk og en kort strækning umiddelbart nedstrøms bygværket for at sikre en stabil vandstand i Bølling Sø. Den nye vandløbsstrækning vil blive gennemgået en gang årligt med le indenfor perioden 1. juni til 15. oktober og med opretholdelse af en skærebredde på 1,1 meter. Fremtidig vedligehold af selve bygværket, herunder reparationer ligger hos Naturstyrelsen. Beskyttede naturtyper Den nye vandløbsstrækning kommer udelukkende til at forløbe i eng og mose beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Ikast-Brande Kommune er indstillet på at give en 3 dispensation, efter naturbeskyttelsesloven, til det fornødne arbejde og til de tilstandsændringer, der vil komme på arealerne når der etableres nyt vandløb. Der vil i stor grad blive benyttet køreplader, på fugtige arealer, for at sikre sig imod permanente spor i området fra de store maskiner, der vil blive brugt til etablering af nyt vandløb. En del af transporten med store maskiner vil komme til at foregå på det tørre parti der forløber langs Bølling Sø Kanal. Derfor vil den nye trampesti i starten fremstå ret markant inden ny plantedække og brug af trampesti definerer et mere snævert stiforløb. Projektet forventes at give et markant løft til både den våde og mere tørre natur i området. Dette vil blive beskrevet nærmere i den 3 dispensation, der kommer i høring. Natura 2000 og bilag IV arter Projektområdet er ikke omfattet af Natura 2000 og projektet forventes ikke at påvirke nærliggende eller nedstrømsliggende Natura 2000 områder. Ingen bilag IV arter vurderes at blive væsentligt påvirket. Bemærk at den nye underføring udføres med banketter, der giver odder og andre dyr mulighed for bedre og mere sikker passage af Kragelundvej. ØKONOMI Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune betaler udgifterne. Naturstyrelsens del omfatter alt arbejde øst og vest for Kragelundvej. Udgifter forbundet med ny underføring ved Kragelundvej deles mellem parterne. UDFØRELSESTIDSPUNKT Forventet start i oktober måned LODSEJERFORHOLD Projektområdet berører kun Naturstyrelsens ejendom. 9

10 Denne projektbeskrivelse er sendt til følgende interessegrupper: "Danmarks Naturfredningsforening;Ikast-Brande Lokalafdeling v/ Kaj Kristiansen" "Danmarks Sportsfiskerforbund;v/Miljøkoordinator Leif H. Poulsen" "Herning Museum" "Friluftsrådet MidtVest" "Dansk Kano og Kajak Forbund;Idrættens Hus;" "Danmarks Sportsfiskerforbund" "Danmarks Naturfredningsforening" "Naturstyrelsen" "Dansk Ornitologisk Forening" "DOF Vestjylland;" "NaturErhvervsstyrelsen" "Dansk Forening for Rosport;Postboks 74" "Ferskvandsfiskeriforeningen" Venlig hilsen Erik Dylmer Biolog Ikast-Brande Kommune Bygge- og Miljøafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande TLF:

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Skitseprojekt. for. genslyngning af kommunevandløbet Bølling Sø Kanal, i Ikast-Brande Kommune

Skitseprojekt. for. genslyngning af kommunevandløbet Bølling Sø Kanal, i Ikast-Brande Kommune Skitseprojekt for genslyngning af kommunevandløbet Bølling Sø Kanal, i Ikast-Brande Kommune Den regulerede strækning af Bølling sø kanal som ønskes genslynget. De nye å-slyngninger vil udelukkende blive

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Formål: I reguleringsprojektet er lagt vægt på både at tilgodese de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser i og omkring vandløbene.

Formål: I reguleringsprojektet er lagt vægt på både at tilgodese de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser i og omkring vandløbene. Grundejerfor. Bakken/Bakkevænget c/o Frank Jensen Bakken 47 7441 Bording 20. marts 2013 Meddelelse om fremme af reguleringsprojekt af Bording Å og Bodholt Bæk Ikast-Brande Kommune har vedtaget at fremlægge

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014 Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER... 5 ØKONOMI... 6 UDFØRELSESTIDSPUNKT...

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade ÆRØ KOMMUNE Teknisk Afdeling Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. nr. 6352 5000 Cvr. nr. 28 85 60 75 scf@aeroekommune.dk post@aeroekommune.dk Sagsbeh.: SCF 22. juli 2015 Tilladelse efter vandløbsloven 37 til

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016

Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016 Sdr. Ommevej 132 Reguleringsprojekt Etablering af sø og nedlæggelse af 40 m privat vandløb December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade 7 4930 Maribo Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr. 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra

Læs mere

Tilladelse til regulering efter vandløbsloven- forlægning af Maglemoserenden ved Løkkeby sommerhusområde på en strækning af ca. 100 m.

Tilladelse til regulering efter vandløbsloven- forlægning af Maglemoserenden ved Løkkeby sommerhusområde på en strækning af ca. 100 m. Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Tlf. 63 51 60 42 direkte Fax 63 51 60 01 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 12-12-2013

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Forslag til genslyngning af Gryde Å og Kærgård Bæk syd for Sognstrupvej.

Forslag til genslyngning af Gryde Å og Kærgård Bæk syd for Sognstrupvej. Side 1/9 Holstebro Kommune Natur og Miljø Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 16-02-2016 Sagsnr.: 06.02.10-P19-1-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund:

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund: Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 5. januar 2015 Sagsnummer 480-2014-147831 Dokument nr. 480-2014-998005 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Niels-Otto

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00208

FORUNDERSØGELSE RIB-00208 FORUNDERSØGELSE RIB-00208 Stryg ved Karlsgårde Dambrug November 2013 Johansson & Kalstrup rådgivende ingeniører FRI Østervang 2 6800 Varde 75 22 40 88 Udført: Dato: 08.11.2013 Sign.: OJP Kontrolleret:

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Guldbæk

Vandløbsrestaurering i Guldbæk Vandløbsrestaurering i Guldbæk Indsats nr.: AAL-968 - spærring nedstrøms jernbanebro REF 1055 spærring ved Vestermølle Sø REF 575 - restaurering ved Oldstien 18-10-2016 Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3, samt tilladelse efter vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af spærring AAL-1126 i Klitmøller Å.

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3, samt tilladelse efter vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af spærring AAL-1126 i Klitmøller Å. Plan- og Miljøafdelingen 5. august 2016 BrevID.: 2333804 Medarbejder: KKN Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3, samt tilladelse efter vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af spærring AAL-1126

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse af åbning af Brønserudafløbet fra st

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse af åbning af Brønserudafløbet fra st Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse af åbning af Brønserudafløbet fra st. 3470-3610 Afgørelse Vandløbsmyndigheden, Assens Kommune meddeler hermed godkendelse til et vandløbs restaureringsprojekt

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Gisselfeld Kloster Gisselfeldvej 12a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 15. juni 2015 Tlf. dir.: 44772288

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr.

Beskrivelse af projektet: Natur og Miljø. Dato 12. august 2015. Jorden Rundt 1 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.dk. Sagsnr. Tilladelse i henhold til Lov om Vandløb med tilhørende bekendtgørelser, okkerloven og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til fjernelse af stemmeværket ved Kølskevad Dambrug og etablering

Læs mere

gives med de nedenfor nævnte vilkår.

gives med de nedenfor nævnte vilkår. Afsender: Thisted Kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 28. januar 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1807556 Medarbejder: KKN Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Godkendelse Hermed meddeles godkendelse til etablering af faunapassage i Maglehøj Bæk på matriklerne 13ad og 34, Lejrskov By, Lejrskov.

Godkendelse Hermed meddeles godkendelse til etablering af faunapassage i Maglehøj Bæk på matriklerne 13ad og 34, Lejrskov By, Lejrskov. Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til restaurering af nedre del af Maglehøj Bæk mellem jernbanen

Læs mere

Dato 27. juni Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted. Tlf Sagsnr.: 16/12457

Dato 27. juni Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted. Tlf Sagsnr.: 16/12457 Høring af Tilladelse i henhold til Lov om Vandløb med tilhørende bekendtgørelser, okkerloven og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 samt Planloven VVM til åbning af rørledning i Billund Bæk fra

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang.

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme.

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme. Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 3.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Lintrup Sønderbæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Lintrup Sønderbæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9823 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Projektbeskrivelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Hjørring Kommune. Springvandspladsen Hjørring. Hjørring den Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Dato: 08-03-2016 Sagsnummer: 06.02.03-P20-2-15 Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere