TØNDERMARSKEN Ydre Kog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDERMARSKEN Ydre Kog"

Transkript

1 TØNDERMARSKEN Ydre Kog Arealanalyse Marts 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Modelgrundlag - Arealanalyser Referenceområde Margrethe Kog Margrethe Kog DMU registreringer Margrethe Kog område Margrethe Kog hydrauliske forhold Ny Frederiks Kog Ny Fredriks Kog hydrauliske forhold Gl. Frederiks Kog Gl. Frederiks Kog hydrauliske forhold Vandbalance i Ydre Kog Tekniske anlæg Pumpestationer Hovedpumpestation Margrethekog Hovedpumpestation Frederikskog Hjælpepumpestation Gl. Frederikskog Regulering af vandstand - skod Vurdering... 27

3 1. Indledning Naturstyrelsen, Ribe, ønsker at forbedre forholdene for engfugle i Tøndermarsken, idet den nuværende drift af engarealerne i Tøndermarsken gennem de seneste år har givet anledning til en tilbagegang i forhold til ynglende engfugle. Naturstyrelsen, Ribe, har i den forbindelse anmodet Johansson & Kalstrup A/S om at bistå med en modellering af terræn- og vandstandsforholdene i Tøndermarsken med henblik på at opnå forbedrede levevilkår for engfuglene. Dette påregnes at kunne ske ved en ændring af den nuværende engvanding med en mere differentieret fastsættelse af vandspejlsniveauer og med en ændret styring af indpumpningen i vandingskanalerne. 2. Modelgrundlag - Arealanalyser Der foreligger ikke et detaljeret kendskab til sammenhænge mellem de nuværende fastlagte koter for det opsatte skod og de hydrauliske forhold, herunder opgørelser over grundvandsstande og områder med frie vandflader. Arealanalyserne er gennemført ved anvendelse af programmel omfattende Danmarks Digitale Højdemodel DDH, COWI samt af et underliggende landsdækkende digitalt ortofoto, DDO- Land 2010, DDO, COWI. De scannede data optræder som et ekstrakt af de flyscannede data med en punkttæthed på min. 0,5 punkt pr. m² og en opløsning på højdeplanet på 1 cm, men med en unøjagtighed på op til 10 cm. De berørte arealer har en ensartet karakter og omfatter åbne og tilgængelige flader, hvorfor det vurderes, at de foreliggende data har en tilstrækkeligt lødighed med en relativ mindre usikker, således de foreliggende data kan danne et kvalificeret grundlag til analyse af terrænforholdene i Tøndermarskens Ydre Kog omfattende Ny Frederiks Kog, Gl. Frederiks Kog og Margrethe Kog. Ved modelarbejdet er yderligere anvendt grafiske værktøjer til brug for den foretagne præsentation. 3. Referenceområde 3.1 Margrethe Kog Margrethe Kog omfatter et større samlet vandområde mod vest (område 1), medens den østlige del (område 2 og 3) overvejende udgør det primære engområde for ynglende fugle med engparceller med det karakteristiske marsk grøftesystem.

4 På kortet er markeret områder 1-3. Område 3 er videre inddelt i 3 sektioner. Engområdet gennemskæres af en nord-sydgående vej, der deler engområdet i en østlig (område 3) og vestlig del (område 2). Det vestlige område 2 har i dag et rigt fugleliv dokumenteret ved fugletællinger foretaget af DMU. Tilsvarende viser fugletællingerne en meget beskeden aktivitet på arealerne i område 3. Naturgenopretning af engarealerne i Tøndermarsken vurderes at kræve en ændring af den nuværende tilstand mod en ønsket tilstand, der ligger tæt op af tilstanden i den vestlige del af Margrethe Kog. Dette indebærer mulighed for ved denne undersøgelse at udføre en analyse af tilstanden i område 2, der kan anvendes som et referenceområde for den ønskede fremtidige tilstand. Det vurderes, at der ved at duplikere forholdene i område 2, kan skabes tilsvarende grundlæggende fysiske forhold, der vil være attraktive for og tilfredsstille engfuglenes behov. Forholdene i referenceområdet er godt dokumenteret, idet DMU i en årrække har foretaget fugletællinger og samtidigt registreret de fysiske forhold ved opgørelse af de vanddækkede arealer. Disse oplysninger er herefter anvendt til at foretage en arealanalyse og en beskrivelse af de respektive fysiske forhold, der kan bruges som en egentlig kalibrering mellem DMU s registreringer og arealanalysen. Som grundlag for en vurdering af forholdene i område 2 er fortaget en analyse af terræn og vandstandsforhold i forhold til de arealer, der synes at tiltrække flest ynglende fugle. Til dette brug er analyseret data fra årene 2002, 2004 og 2005.

5 3.2 Margrethe Kog DMU registreringer DMU har i forbindelse med fugletællingerne foretaget manuelle registreringer af de frie vandflader på de enkelte fenner i Margrethe Kog, og der foreligger data fra 2002, 2004 og 2005 for område 2 og 3, idet DMU s registreringer dog viser en noget varierende tilstand i forhold til frie vandspejl de pågældende år. År 2002: A DMU opmåling Vandstanden har i 2002 synes at repræsentere en kote på 1,18. Den vestlige og sydlige del af arealet synes ved kote 1.18 at have for stort frit vandspejl, medens den nordøstlige del synes at fremtræde med et for lavt vandspejl. Hævning af vandstanden i den nordøstlige del vil med det nuværende vandingssystem betyde, at en meget stor del af Koget i øvrigt vil få for høj vandstand.

6 År 2004: A DMU opmåling Vandstanden i 2004 synes at repræsentere en kote på 1,16. Det overordnede billede er at vanddækningsgraden stemmer overens på de to kort, men det ser ud til at der i højdemodellen igen mangler vand i den nordøstlige del af Margrethe Kog. Dette kan eventuelt skyldes, at de registrerede frie vandspejl er observeret i en nedbørsrig periode, hvor vand har samlet sig i lavninger, der ikke umiddelbart kan afvandes til kanalsystemerne.

7 År 2005: A DMU opmåling Vandsstanden i 2005 synes at repræsentere en kote på 1,08. Det overordnede billede er at vanddækningsgraden stemmer rimeligt overens på de to kort, men at der i den nordøstlige del af Margrethekogen på kort A mangler vand. De 3 situationer repræsenterer tilsyneladende et spring på 10 cm fra kote 1.08 til 1,18. Med det eksisterende vandingssystem skulle tilstanden over tid normalt kun variere beskedent med et par cm over eller under det fastlagte flodemål. For en uddybende forståelse af engområdernes karakter er der udført arealanalyse på 4 udvalgte fenner. Analysen omfatter en arealkarakteristik, der giver mulighed for ved valgte flodemål at vurdere arealet af det tilhørende frie vandspejl, samt den tilhørende sjapzonen, der beskrives som de

8 arealer, der ligger fra 0 6 cm over det frie vandspejl. Denne sjapzone vil i perioder med nedbør blive meget våd og vil kunne være et udtryk for den variation, der ses mellem de af DMU gennemførte registreringer. 4 fenner i referenceområdet. For de 4 fenner er der for en række vandstandsniveauer med 6 cm intervaller foretaget en opgørelse af det vanddækkede areal og af den tilhørende sjapzone, der er bestemt som de arealer, der ligger fra 0 6 cm over det frie vandspejl. Koterne i nedenstående tabel angiver vandstandskoten i DVR.

9 Fenne 1 Samlet areal m² Kote Vanddække kvm Vanddække % kvm "sjapzone" % "sjapzone" 1, , ,2 1, , ,3 1, , ,7 1, , ,8 1, , ,1 1, , ,3 1, , ,6 1, , ,6 1, ,7 1, ,0

10 Fenne 2 Samlet areal m² Kote Vanddække kvm Vanddække % kvm "sjapzone" % "sjapzone" 1, , ,2 1, , ,6 1, , ,8 1, , ,3 1, , ,9 1, , ,7 1, , ,2 1, , ,2 1, ,8 1, ,0

11 Fenne 3 Samlet areal m² Kote Vanddække kvm Vanddække % kvm "sjapzone" % "sjapzone" 1, , ,6 1, , ,8 1, , ,1 1, , ,1 1, , ,6 1, , ,4 1, , ,7 1, , ,1 1, ,5 1, ,0

12 Fenne 4 Samlet areal m² Kote Vanddække kvm Vanddække % kvm "sjapzone" % "sjapzone" 1, , ,6 1, , ,3 1, , ,0 1, , ,2 1, , ,8 1, , ,4 1, , ,4 1, , ,3 1, ,9 1, ,0

13 De 4 fenner viser 4 noget forskellige arealkarakteristikker, der vurderes at være repræsentative for fennerne i ydre kog. En stejl kurve karakteriserer et areal med stor terrænforskel, medens en svag stigende kurve udtrykker et mere fladt areal. Af ovenstående tabeller ses ligeledes, at det største sjapzoneareal i fennerne 1, 3 og 4 optræder ved koten 1,24, medens fenne 2 er optimalt ved kote 1,12. Det ses ligeledes, at der ved kote 1,16 er en variation fra % vanddække med sjapzone varierende mellem % af arealet. Ovenstående analyse tjener det formål at synliggøre en metodikken ved arbejdet med at skabe de optimale vandstandsforhold med et passende vanddække på omkring 20 % - 40 % af arealet samtidig med en optimering af sjapzoneareal, således forholdene giver størst sandsynlighed for fugleforekomster på fennerne iht. DMU rapport nr. 778 ( Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog ). I forhold til DMU s gennemførte registreringer, der viser et øget vandareal i forhold til modellen, kan ligeledes være betinget af en forudgående mere nedbørsrig periode, idet de øverste cm af overfladen i sjapzonen vil blive mættet i ved nedbør på 2 6 mm. Ved efterfølgende kraftig og vedvarende regn øges sjapzonearealet yderligere ud over den aktuelle mindre vandstandsstigning for de frie vandområder. Ved den gennemførte analyse af arealerne ses, at der på trods af det ellers så flade landskab, er markante forskelle i terrænforholdene, hvorfor det ved fastlæggelse af et fælles flodemål ikke er muligt at skabe optimale forhold, men at der nødvendigvis må ske en differentiering heraf. De fysiske forhold for område 2 giver rammerne for et passende vanddække, der afføder optimale fysiske forhold for engfuglene og søges anvendt som reference i forhold til naturgenopretning af øvrige dele af Margrethe Kog, Gl. Og Ny Frederiks Kog.

14 4. Margrethe Kog område 3 Der er foretaget en arealanalyse af den inderste del af Margrethe Kog, område 3. På baggrund heraf anses det for hensigtsmæssigt at underinddele området i tre sektioner, da dette giver mulighed for at styre vandstande i forhold til den ønskede målsætning om mellem % vandflade og størst mulig sjapzone. Terrænet i område 3 falder fra nord mod syd og skåner i øvrigt mod vest. Kortet viser område 3 opdelt i 3 sektioner. Den ønskede tilstand kan opnås ved at hæve vandstanden til kote 1,26 i sektion 1, samt den østlige del af sektion 2. Vandstanden i den vestlige del af sektion 2 hæves til kote 1.10, medens den sydlige sektion 3 sættes til kote De fastlagte koter giver et gennemsnitligt vanddække på mellem % i de 3 sektioner, men med større variation for de enkelte fenner. De tilhørende sjapzoner udgør i sektion 1 på ca. 20 %, i sektion 2 på ca. 10 % og i sektion 3 tilsvarende på ca. 24 %. Den fremtidige situation fremgår af efterfølgende oversigtsplan og kan ses i sammenhæng med øvrige områder på den samlede oversigtsplan. Herudover er mere detaljeret analyse- og beskrivelse i bilag 1.

15 Område 3 efter genopretning. Blå flade angiver frit vandspejl, Gul flade angiver terræn 0 6 cm over frit vandspejl.

16 4.1 Margrethe Kog hydrauliske forhold Bevandingen af Margrethe Kog sker via pumpestation og indpumpningssted i den nordlige del af kogen. De nuværende vandingsforhold er ikke tilstrækkelige til at sikre de foreslåede fremtidige vandstande, hvorfor der skal ske en regulering af ca m kanal øst for sektion 1. Herudover skal denne kanal forlænges ca m mod syd. Der er dog mulighed for eventuelt at kunne reducere forlængelsen til ca m. Margrethe Kog Fremtidige vandingsforhold

17 Fra indpumpningsstedet skal vandet fordeles til nuværende kanal, der løber langs den vestlige grænser af kogens område 2, samt til den nye kanal der løber neden for diget øst om område 3. Der opsættes passende antal spærringer for at sikre de ønskede vandspejl i de korrekte koter. Der vurderes ikke at være behov for etablering af nye pumpestationer. Når vandet har fordelt sig til den sydligste del, løber vandet i afvandingskanalen, der ligger i midten af kogen og her fra er der udløb til Vidåen. 5. Ny Frederiks Kog Der er foretaget en arealanalyse af Ny Frederiks Kog. Dette indebærer, at det anses for hensigtsmæssigt at underinddele området i 7 sektioner. Den ønskede tilstand kan opnås ved at hæve vandstanden til kote 1,44 i blokkene 202b + c og 204b. De 3 blokke har en terrænkarakteristik, der kun giver et vanddække på henholdsvis 6, 36 og 6 %, samt sjapzoner på 13, 26 og 19 %. Det vurderes, at der ved en yderligere detailprojektering vil være mulighed for at foretage en yderligere underdeling af området og etablering af hjælpepumpestation. De ønskede tilstande opnås for blok 204a og 206b med kote 1,37, blok 202a med kote 1,35, blok 205 og 206a med kote 1,28, blok 203b med kote 1,18 samt blok 203a med kote 1,10. For blok 203a er der på grund af en række beboelsesejendomme i blokkens østlige del ikke mulighed for opfyldelse af målsætningen om vanddække. Tilsvarende er det ikke for 204c muligt at opnå en ønsket tilstand ved simpel vanding, idet området er så lavtliggende, at de hævede vandstande i naboblokkene ikke giver mulighed for afvanding af den aktuelle blok med mindre der etableres en pumpestation for afvanding af området. De fastlagte koter giver et gennemsnitligt vanddække på mellem 17 %, men der ses store variationer fra 6 36 %. Den fremtidige situation fremgår af efterfølgende oversigtsplan og kan ses i sammenhæng med øvrige områder på den samlede oversigtsplan. Herudover ses den mere detaljerede analyse- og beskrivelse af de enkelte delområder i bilag 2.

18 5.1 Ny Fredriks Kog hydrauliske forhold Pumpestationen ved Højer bevander Ny Frederikskog kræver en ombygning/udvidelse og øgning af pumpeledningen med en længde på ca. 600 m frem til et nyt indpumpningssted placeret som angivet på nedenstående plan. Fra indpumpningsstedet fordeler vandet sig ved

19 simpel gravitation mod syd til de markblokke, der ligger øst for den på planen viste nord-syd gående vej. Efter at vandet har fordelt sig til de sydligste markblokke, løber det atter mod nord til udløbsstedet. Fordelingen af vandet sker via eksisterende kanaler, skelgrøfter og grøblerender. Markblokkene er i Ny Frederikskog afgrænset af vejene der gennemskærer området, så vandstandene på markerne og i kanalerne er afhængige af vejkoterne, som enkelte steder ligger relativt lavt set i forhold til det omkringliggende terræn. Dette gør sig bl.a. gældende på vejen, der ligger umiddelbart øst for indpumpningsstedet. Her ligger vejen lavt og oversvømmes derfor hurtigt. Vandstanden på markblokkene lige syd for vejen ligger derfor lavere end de optimale vandstande.

20 Dertil kommer også de spredte bebyggelser i Ny Frederiks Kog, og særlig de bebyggelser, der ligger i den nordligste markblok, lige ved udløbsstedet til Vidåen. Her kan der ikke opnås en tilstand med vand på markerne uden der også kommer vand i private haver. Vandstanden holdes derfor så lavt, at der kun er vand i kanalerne og i skelgrøfterne. Terrænet på markblokken (204c) der ligger længst mod øst i ny Frederikskog ligger tilsvarende meget lavt i forhold til omkringliggende markblokke. Dette gør afvandingen at markblokken ikke kan gennemføres via eksisterende afvandingskanaler. En løsning kunne være etablering af et nyt udløbssted til Vidåen, alternativt kunne der etableres en mindre pumpestation til afvandingen via kanalen langs diget mod øst mod Vidåen. 6. Gl. Frederiks Kog Der er foretaget en arealanalyse af Gl. Frederiks Kog. Dette indebærer, at det anses for hensigtsmæssigt og nødvendigt at underinddele området i 21 sektioner. Den ønskede tilstand kan opnås ved at hæve vandstanden til kote 1,10 i blokkene 208, 209, 209a og blok B. Herfra sker dels forsyning af vand via gravitation og ved oppumpning til blok 210c.1til kote 1,50. Kogens sydligste del vandes fra vest mod øst med vandspejl begyndende i kote 1,50, med fordeling til blokkene 208b, 209c.2 og 210b i kote 1,30. Herfra har de følgende blokke vandspejl i kote 1,20, 0,98, 0,80, 0,70, 0,60 til kote 0,29. Vandspejlet i blok 209d fastlægges til kote 0,94, blok 210a til kote 0,73, blok 210c til kote 0,50 og blok 210f til kote 0,29. Vandspejlet i blok 208e fastsættes til 0,91, kote 208f til kote 0,70, og blok A til kote 0,50 Vandspejlet i blok 208a fastlægges til kote 1,05, blok 208b til kote 0,98, blok 208c til kote 0,86 og blok 208c til kote 0,70. Inden for de 21 sektioner ses noget varierende forhold med varierende vanddække og sjapzoner i forhold til målsætningen. De fastlagte vandspejlskoter giver et gennemsnitligt vanddække på 20,7 % af hele Kogen. Der ses meget varierende sjapzonearealer, men gennemgående ligger disse i den nordlige og centrale del på mellem %. på niveau fra Den fremtidige situation fremgår af efterfølgende oversigtsplan og kan ses i sammenhæng med øvrige områder på den samlede oversigtsplan. Herudover er mere detaljeret analyse- og beskrivelse i bilag 3.

21 6.2 Gl. Frederiks Kog hydrauliske forhold Tilledningen af vand til Gl. Frederiks Kog sker fra Ny Frederiks Kog via kanalen, der løber under diget mellem Gl. og Ny Frederikskog. Indløbet til Gl. Frederikskog ligger i den nordlige del af kogen. Fra indløbet fordeler vandet sig rundt i de forskellige markblokke som vist på nedenstående plan. Fordelingen sker via eksisterende kanaler, skelgrøfter og grøblerender. Bl.a. Kanal 21 som fungerer både som bevandingskanal og som afvandingskanal. Kanal 21 bevander markblokke nord for kanalen og afvander markblokke syd for kanalen. Den eksisterende pumpestation, der ligger i den sydvestlige del af kogen, har til formål at hæve vandstanden i de skelgrøfter og i kanalen der løber langs den sydlige del af kogen nærmest landegrænsen mod Tyskland. Fra denne sydligste kanal bevandes markblokkene der ligger op mod Kanal 21. Disse markblokke ligger i et niveau og med en forholdsvis stejl terrænhældning, der gør at bevandingen ikke umiddelbart skaber det ønskede vanddække og

22 dertil hørende store sjapzonearealer. Ved at hæve vandstanden på markblokkene mere end det er angivet i dette notat, vil der skabes overløb ned i Kanal 21 direkte fra markerne. En mere detaljeret analyse kan belyse mulighederne for at underinddele grøfterne og dermed øge vandstanden i dele af fennerne. Vandets vej gennem Gl. Frederikskog ender ved udløbet i den sydøstlige del af kogen. Vandet løber herfra ud i de sydligste dele af Rudbøl kog og herfra videre ud i Vidåen. 7. Vandbalance i Ydre Kog For at fastholde den ønskede vandstand på de respektive delområder i ydre kog kræves det, at der er ligevægt mellem fordampningen fra vandområder og vegetation, og den aktuelle kapacitet i engvandingsanlæggene i forhold til indpumpningen af vand.

23 I nedbørsrige perioder vil vandstanden stige i forhold til områdernes ønskede vanding. Tilsvarende vil områderne være udsat for en stor fordampning fra såvel frie vandflader som fra områdets vegetation. Opretholdelse af den ønskede tilstand vil derfor altid give anledning til mindre variationer i vandstandsforholdene, idet der almindeligvis vil være en vis forsinkelse for afstrømning af nedbør, samt for oppumpning af manglende vand. Jorden porøsitet er af betydning for grundvandstandens stigning, idet en porøsitet på % vil betyde en hævning af grundvandsstanden med 1 cm for hver 2-3 mm nedbør. Tilsvarende må i varme perioder påregnes en fordampning på op til 2 3 mm/dag for frie vandflader og på op til 4 5 mm fra vegetationen. Da de meget varme perioder normalt er af kortere varighed vil det være acceptabelt, at der i sådanne perioder sker en mindre sænkning af vandstanden. Kapaciteten for engvandingsanlæggene fastlægges ud fra middelbetragtning svarende til en fordampning på 1 mm/dag fra frie vandflader og på 1½ mm/dag fra vegetationen. Det betyder, at der i varme perioder vil blive en sænkning af vandstanden, idet en varm periode på f.eks. 10 dage vil give en sænkning af der frie vandspejlsniveau med omkring 2 cm, hvilket må anses for acceptabelt. For Margrethe Kog indebærer forslaget til ændret fysisk tilstand, at der bliver følgende arealfordeling: Samlet areal Vanddækket Landområde 466,4 ha 116,0 ha 350,4 ha Dette giver et middel vandingsbehov på m 3 /dag eller 287 m 3 /time. For Ny Frederiks Kog betyder forslaget til en ændret fysisk tilstand, at der bliver følgende arealfordeling: Samlet areal Vanddækket Landområde 665,7 ha 114,5 ha 551,2 ha Dette giver et middel vandingsbehov på m 3 /dag eller 390 m 3 /time. For Gl. Frederiks Kog fås tilsvarende følgende arealfordeling: Samlet areal Vanddækket Landområde 605,2 ha 125,4 ha 479,8 ha Dette giver et middel vandingsbehov på m 3 /dag eller 350 m 3 /time.

24 Engvandingen af Ny Frederiks Kog skal have kapacitet til at forsyne både Ny og Gl. Frederiks Kog, hvilket betyder, at den dimensionerende vandmængde kommer til at udgøre m 3 /dag eller 745 m 3 /time. 8. Tekniske anlæg Der er allerede i dag en række tekniske anlæg omfattende pumpestationer med tilhørende rørledninger til indpumpningslokaliteten. 8.1 Pumpestationer Det vurderes, at de nuværende pumpestationer har en passende og velegnet placering, men at den nuværende kapacitet skal øges. Herudover skal pumpestationerne for Margrethe Kog og Højer pumpestation på grund af en ændring af indpumpningssted have ændrede pumpeledninger og nye indpumpningsbygværker. Herudover er der allerede i dag en lang række skod til at styre vandstanden i de enkelte kanaler. Pumpestationerne er placeret som vist på kortet herunder: Til vanding af Margrethekog anvendes i dag en pumpestation, der pumper vand ind fra Vidåen.

25 Til vanding af Ny Frederikskog og Gl. Frederikskog anvendes i dag to pumpestationer. En, der pumper vand ind fra Vidåen til kogene, og en hjælpepumpestation der løfter vandet hovedpumpestation højere op i Gl. Frederikskog. Alle beregnede priser er overslagspriser i de følgende afsnit er ekskl. moms Hovedpumpestation Margrethekog Den eksisterende pumpe er fabrikat Lykkegaard 3783 etableret i 1987, pumpetype: LM PR200-1/2. Pumpens nuværende kapacitet er af fabrikanten oplyst til at være ca. 75 l/s svarende til ~270 m 3 /t med en løftehøjde på 2,5 m, og med et tilsvarende strømforbrug på ca. 4,6 kw per time. Pumpestationen kan udbygges til en maksimal kapacitet på ca. 100 l/s svarende til ca. 360 m 3 /t med et strømforbrug på ca. 8 kw per time. Det nødvendige behov vurderes at kræve en kapacitet svarende til minimum ca. 290 m 3 /t. Der kræves en ombygning af den eksisterende pumpestation, idet der skal indpumpes 2 steder henholdsvis bevarelse af den nuværende indpumpning, samt en ny indpumpning til kanalen for østlige del af kogen. Det vurderes, at en ombygning af pumpestationen koster i omkring kr. samt ca kr. til nyt indpumpningsanlæg. Herudover kræves anlægsarbejde med tilpasning af profil i eksisterende ca m kanal, samt etablering af ca m ny kanal med en samlet anlægsomkostning, der skønnes til omkring kr., idet opgravet jord påregnes bortkørt fra arealerne. Kan jorden accepteres planeret ud på foden af de gamle dige kan omkostningerne skønnes reduceret med % af denne omkostning Hovedpumpestation Frederikskog Den eksisterende pumpe er fabrikat Lykkegaard pumpe 3971 etableret i 1992, Pumpetype: LM PR300-1/1. Pumpens nuværende kapacitet er af fabrikanten oplyst til at være ca. 135 l/s svarende til ca. 485 m 3 /t med en løftehøjde på 0,8 m, og med et tilsvarende strømforbrug på ca. 3,2 kw per time. Pumpestationen kan udbygges til en maksimal kapacitet på ca. 220 l/s svarende til ca. 790 m 3 /t med et strømforbrug på ca. 5,3 kw per time. Det nødvendige behov vurderes at kræve en kapacitet svarende til minimum ca. 740 m 3 /t. Der kræves en ombygning af den eksisterende pumpestation for en forøget kapacitet, hvilket vurderes at kunne ske for en øget omkostning på ca kr. Herudover kræves anlægsarbejde med etablering af en ca. 550 m lang pumpeledning til nyt indpumpningssted. Denne ledning påregnes at kunne udføres inden for en samlet anlægsom-

26 kostning omkring kr. Kan den eksisterende pumpeledning genanvendes vurderes omkostningerne at kunne reduceres med op mod % af denne omkostning Hjælpepumpestation Gl. Frederikskog Den eksisterende pumpe er fabrikat Lykkegaard pumpe 3884 etableret i 1989 Pumpetype LM PR200-2/1 Pumpens nuværende kapacitet er af fabrikanten oplyst til at være ca. 60 l/s svarende til ca. 216 m 3 /t med en løftehøjde på 0,5 m, og med et tilsvarende strømforbrug på ca. 1,5 kw per time. Pumpestationen kan udbygges til en maksimal kapacitet på ca. 90 l/s svarende til ca. 325 m 3 /t med et strømforbrug på ca. 2,2 kw per time. Det nødvendige behov vurderes at kræve en kapacitet svarende til ca. 240 m 3 /t, da kun en del af kogen kræver øget løftehøjde. Der kræves en ombygning af den eksisterende pumpestation for en forøget kapacitet, hvilket primært kræves på grund af kravet til øget løftehøjde. Dette vurderes at kunne ske for en øget omkostning på ca kr. 8.3 Regulering af vandstand - skod Der findes i dag en lang række skod i området. Det vurderes imidlertid, at der for at opfylde de fremlagte skitseforslag til fremtidig vanding af de ydre kog skal ske enten en væsentlig ombygning eller etableres nye skod. Der er for at være på den sikre side regnet med udskiftning og opsætning af nye skod med en placering, der er optimal for at fremme det ønskede vandstandsniveau i engområderne. Det vurderes helt overordnet, at de eksisterende hovedkanaler vil være tilstrækkelige til at sikre en tilfredsstillende fordeling af vandet, idet det dog ikke kan udelukkes, at der med de forhøjede vandspejlsniveauer vil være yderligere behov for at sikre tilfredsstillende afstrømningsforhold ved mere ekstreme nedbørssituationer. Det vurderes, at der i den østlige del af Margrethekog skal etableres 25 skod. Der påregnes ligeledes at være behov for etablering af 4 underføringer under eksisterende vej. I Ny Frederikskog vurderes der at være behov for at etablere skod, samt 6 nye underføringer under eksisterende veje. I Gl. Frederikskog vurderes der at være behov for at etablere skod, samt 6 underføringer under eksisterende veje. Etablering af skod vil afhængigt af de enkelte skods størrelser, kanelbredder og adgangsforhold være meget varierende fra skod til skod. Det er derfor ikke muligt på det foreliggende grundlag kun muligt at komme med et overslag, idet prisen forventes at variere fra til pr. skod ekskl. moms. En rimelig gennemsnitspris fastsættes til kr., hvilket betyder, at omkostningerne for en ny tilstand for de ydre kog vil beløbe sig til i alt kr. ekskl. moms.

27 Endeligt påregnes ny vejunderføringer at kunne etableres for en gennemsnitspris på ca kr. ekskl. moms, hvilket tilsvarende giver anledning til ansamlet anlægsomkostning hertil på ca kr. ekskl. moms. 9. Vurdering Det ses af de gennemførte analyser, at der er mulighed for med forholdsvis enkle midler at sikre en væsentlig ændret tilstand af de eksisterende engarealer mod en tilstand, der nærmer sig referenceområdet med øgede frie vandflader, samtidig med at der sikres sjapzonearealer, der anses for at være af væsentlig betydning for ynglende engfuglene. Analyserne viser ligeledes, at områdets terrænforhold ikke over alt giver mulighed for at forbedre forholdene efter en ønsketilstand. Analyserne viser imidlertid og, at der kan tilføres området meget store sammenhængende nye attraktive områder. En detailbearbejdning vil muligvis kunne forbedre nogle af de mere tørre områder, såfremt der er tilstrækkelige økonomiske midler til etablering af flere hjælpepumpestationer. De skitserede tekniske løsninger tager udgangspunkt i de allerede eksisterende anlæg, hvilket ud fra umiddelbare betragtninger anses for hensigtsmæssige. En mere detaljeret analyse i forbindelse med projektering af de ændrede tilstandsforhold kan imidlertid vise, at der kan gennemføres alternative løsninger til mere attraktive omkostninger.

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Reersø Pumpelaug REERSØ PUMPESTATION Opgradering af pumpeinstallation 2 TEKNISK KLIMATILPASNING AF PUMPEINSTALLATION T: +45 4810 4200

Reersø Pumpelaug REERSØ PUMPESTATION Opgradering af pumpeinstallation 2 TEKNISK KLIMATILPASNING AF PUMPEINSTALLATION T: +45 4810 4200 Notat Reersø Pumpelaug REERSØ PUMPESTATION Opgradering af pumpeinstallation 14. april 2015 Projekt nr. 207922 Dokument nr. 1215437768 Version 1 Udarbejdet af TKK Kontrolleret af : JAD Godkendt af :JAD

Læs mere

Tekst fra ansøgning på mail sendt til Naturstyrelse som har videre sendt mailen til Kystdirektoratet. Den 26. juli 2015 Digelaget for Havnebydiget, i den sydlige ende af Rømø, ønsker at forstærke diget

Læs mere

Naturstyrelsen Tværgående Planlægning

Naturstyrelsen Tværgående Planlægning Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen Tværgående Planlægning Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet Øget vandstand i østlige del

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist.

Området der blev ramt af den høje vandsstand, er nærmere betegnet området ved Sylphidevej, Slettevej, Articvej og Fourmivej i Vrist. NOTAT Projekt Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Projektnummer 2231200004 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Vrist pumpelag Svar på skrivelse fra pumpelaget af xxxx Vrist Pumpelag

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø NOTAT Projekt 3621300141 / 3691400164 Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde 19. juni 2012 Projekt nr. 203180 Dokument nr. 124401211 Version 1 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af JSK Godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

Vandføringens Medianminimum Qmm

Vandføringens Medianminimum Qmm Vandføringens Medianminimum Qmm (Natur & Miljø 2013 Nyborg Strand Spor A session 4) Maj 2013 Ole Smith osmi@orbicon.dk Tlf. 40178926 Indhold Lidt historie, begreber og grundlag Qmm definition og relationer

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2 Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk GRAVE- EFTERBEHANDLINGSPLAN

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Naturstyrelsen, Blåvandshuk Att.: Ole Knudsen Sag nr.: 145131 Dato: 13. januar 2016 E-mail: ml@j-k-as.dk Ålestrømmen ved Stribsø Vest og Stribsø Øst vurderinger ift. areal påvirkninger ved hævning af vandspejlsniveau

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 Sorø Kommune Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BAGGRUND 1 2. PROJEKTBESKRIVELSE 3 3. PROJEKTETS KONSEKVENSER 5 1. BAGGRUND Sandlyng Mose er en tidligere

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag Galgebakken. Vand i krybekældre Status på undersøgelser og tiltag 1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Klimatilpasning. Skybrudskort. fra Region Midtjylland. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk. Region Midtjylland

Klimatilpasning. Skybrudskort. fra Region Midtjylland. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk. Region Midtjylland Region Midtjylland Klimatilpasning Skybrudskort fra Region Midtjylland Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 Procesforløb og resultat Kortgrundlag Oversvømmelsessimuleringer Begrænsninger Eksempler på anvendelse

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Ansøgning vedr. Vandløb

Ansøgning vedr. Vandløb Ansøgning vedr. Vandløb Ansøger/projektansvarlig Navn Landvindingslaget Søkjær, Att. Jesper Skogstad Adresse Tofteskovvej 12 E, 7130 Juelsminde Tlf. nr. 40 33 59 39 E-mail jesper.skogstad@yx.dk Kontaktperson/Rådgiver

Læs mere

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8.

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8. 26. februar 2016 LIFE14 NAT/DK/000012 Tønder Kommune Sags id.: 01.05.00-P20-23-15 Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato:

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR Hvad skyldes oversvømmelserne omkring Andekær? Terrænforholdene Store befæstede flader (hårde overflader) og ingen kloakering For meget og for hurtig tilstrømning

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Ansøgning vedr. Vandløb

Ansøgning vedr. Vandløb Ansøgning vedr. Vandløb Ansøger/projektansvarlig Navn Landvindingslaget Søkjær, Att. Jesper Skogstad Adresse Tofteskovvej 12 E, 7130 Juelsminde Tlf. nr. 40 33 59 39 E-mail jesper.skogstad@yx.dk Kontaktperson/Rådgiver

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Troels Jacob Lund ATV møde om store bygge og anlægsprojekter 1 20. JANUAR 2012 CITYRINGEN - KLIMASIKRING AF KONSTRUKTIONER Formål med vurdering af fremtidens

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere