At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden"

Transkript

1 At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden

2 I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ iværksat af Landsbyggefonden. Målet er at inspirere boligorganisationer med idéer, der kan gøre de almene boligafdelinger mere attraktive og konkurrencedygtige. Uddrag af Landsbyggefondens indkaldelse af demonstrationsprojekter fra 28. januar 2003: Det er således det centrale formål at gennemføre et antal konkrete demonstrationsprojekter for at kunne dokumentere og synliggøre effekter af konkrete projekter med henblik på en forbedring af attraktionsværdien i almene boligafdelinger. Det er også et formål med en realisering af de udvalgte projekter, at fonden får en række erfaringer om de nye muligheder og det dermed bidrager til udvikling af en ny praksis. På baggrund af behovsundersøgelsen står det klart, at der i byggerier før og efter den 2. verdenskrig er et stort og meget varieret behov for renovering, genopretning m.v. Det kan skyldes, at forudsætningerne på boligmarkedet har ændret sig markant. Det der for 50 år siden var attraktivt, kan i dag være utidssvarende på en række områder. Det kan også skyldes, at disse afdelinger ikke selv har fulgt op med løbende forbedringer m.v. De har således ikke været i takt med tiden og bringes dermed ind i en stadig vanskeligere situation

3 At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden

4 Marts 2005 Tekst og tilrettelæggelse: Ulrik Dybro, arkitekt MAA og Lulu Grønlund, kommunikationschef, Arkitema Grafisk tilrettelæggelse: Kenn Hoff Lassen, grafisk designer, Arkitema Tryk: Narayana Press Oplag: ISBN

5 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Tema 5: Tema 6: Forord Adgang for alle Socialt miljø inde og ude Fornyelse inden for rammerne Tilbygning Arkitektoniske overvejelser Information proces Oversigt, demonstrationsprojekter 6Indhold

6 Historien om demonstrationsprojekterne tager sit afsæt i renoveringsstøtteordningen af 1. januar Denne ordning blev indført på baggrund af et konstateret større behov for at styrke den almene boligsektors konkurrenceevne. Den nye ordning giver mulighed for at støtte en bredere vifte af indsatsområder, og hermed var grundlaget for de 20 demonstrationsprojekter skabt. I januar 2003 efterspurgte Landsbyggefonden projekter, der kunne demonstrere forskellige bud på at fastholde og udvikle de almene boligers attraktionsværdi og styrke konkurrenceevnen. Man efterspurgte primært ældre afdelinger fra 1950 erne ud fra den betragtning, at indsatsen de seneste 25 år har været rettet mod byggerier fra 1960 erne og 1970 erne (montagebyggeri, flade tage m.v.) De bebyggelser, der for 50 år siden var attraktive, kan i dag være utidssvarende på en række områder. Sådanne bebyggelser findes i næsten alle større byer, ofte centralt beliggende, idet byerne er vokset videre. Mange har et relativt lavt huslejeniveau, men også et stort behov for en række fysiske forbedringer. Det kan være etagebebyggelser uden elevatorer, som gør det vanskeligt for ældre beboere at blive boende. Det kan være parkbebyggelser med ensformige friarealer eller rækkehuse, hvor indretningen er utidssvarende. Man efterspurgte projekter med vægt på en sammenhængende fremtidsorienteret indsats. Således er en helhedsbetonet planlægning nødvendig. Det indebærer, at de nuværende forhold i afdelingen er beskrevet og analyseret fysisk, socialt og økonomisk. Helhedsplanen må indeholde en beskrivelse af visioner og strategiske overvejelser; samt sandsynliggøre at netop de foreslåede indsatsområder er de rette for den pågældende afdeling. De primære kriterier for udvælgelse af demonstrationsprojekterne var bl.a: Styrkelse af konkurrenceevne og attraktionsværdi Generel anvendelighed med et visionært indhold

7 7 Realistisk at gennemføre og økonomisk afbalanceret God byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet Fonden fik i alt 55 ansøgninger. Alle bød på en bred vifte af målsætninger, men herudover var projekterne meget forskellige i form og indhold m.v. Der blev udvalgt i alt 22 ansøgninger fra afdelinger, der er repræsentative for perioden, og som behandler blandt andet følgende temaer: Sammenlægning af små boliger Tilgængelighed (elevator m.v.) Nye boligformer Vægt på bevaringsværdier Modernisering og renovering af bl.a. køkken/bad Miljøforbedringer (udearealer og beboerfaciliteter m.v.) Projekterne blev drøftet med de respektive boligorganisationer og de involverede parter på besigtigelser i løbet af Herefter pågik yderligere bearbejdning af projekterne for at målrette projekterne og gøre dem mere realiserbare. De enkelte demonstrationsprojekter rummer et væld af idéer og tilsammen mange gange flere. For at gøre materialet så generelt og anvendeligt som muligt, er idéerne opdelt tematisk. Dette katalog belyser de mange forskellige muligheder frem for det enkelte projekts helhed. Derfor præsenteres flere løsninger til eksempelvis forbedring af ankomstforholdene til boligen. Herved får afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboere, ansatte i boligorganisationerne m.m. mulighed for at se, hvordan løsningerne adskiller sig fra hinanden, og hvilke løsninger der bedst matcher lige netop deres afdeling. Bagest i kataloget er der en kort præsentation af demonstrationsprojekterne; dog kun 20 af de 22, da to af projekterne ikke umiddelbart har kunnet lade sig realisere. Præsentationen rummer faktuelle oplysninger om boligafdelingerne og en summarisk beskrivelse af den helhedsløsning, man her har udarbejdet. Forord

8 8 Gode adgangsforhold til boligerne er for nogle beboere en forudsætning, for andre en bekvemmelighed i dagligdagen.

9 9 TEMA 1 Ofte er tilgængelighed synonymt med en elevator. For ældre og fysisk handicappede beboere kan elevatoren være en forudsætning for, at man overhovedet kan blive boende i sin lejlighed. For forælderen med det lille barn er det en bekvemmelighed, og det er det også for beboerne, der vender hjem fra storindkøb med masser af indkøbsposer. Ligesom der kan være dage, hvor selv de beboere, der normalt tager trappen, fordi det nu engang er det sundeste, napper elevatoren. Med et lidt fortærsket udtryk kan man sige, at tilgængelighed giver større livskvalitet. Men elevatoren er en både dyr og kompliceret løsning. Elevatorer, der opfylder krav til handicaptilgængelighed, har ofte en stor elevatorstol og hertil kommer teknikken. Man skal dog være opmærksom på, at der er nye minielevatorer på markedet. Men uanset typen kan elevatoren være svær at indplacere i den eksisterende trappeopgang. Det kræver måske, at man laver indgreb i de boliger, der støder op til opgangen. Det kan være nærliggende at placere et elevatortårn som en selvstændig enhed uden for bygningen. Herved mindskes i hvert fald komplikationerne ved at indbygge en elevator i en eksisterende konstruktion. Til gengæld må man være opmærksom på, at elevatortårnene påvirker bygningens arkitektoniske udtryk markant. I nogle tilfælde vil det være positivt, at tårnene bryder en monoton facade; ligesom der kan opstå spændende kontraster mellem de nye bygningsdele og de oprindelige. I andre tilfælde virker tårnene måske påklistrede, som fremmedelementer i forhold til et helstøbt udtryk. I nogle af demonstrationsprojekterne har man valgt mere enkle løsninger og opnået tilgængelighed i en del af bebyggelsen. Nogle steder etableres elevator i enkelte opgange eller en enkelt bygning, andre steder opnås med enkle midler tilgængelighed til boliger beliggende i stueetagen. Adgang for alle

10 10 Før Efter Elevatorer i trapperum I sjældne tilfælde er opgange så rummelige, at der er plads til at indbygge elevator uden at inddrage boligareal. Dog er trappeopgange placeret i hjørner i karrébebyggelser nu og da så rummelige, at en elevator kan indplaceres uden store komplikationer. Da hjørneopgange ofte giver adgang til flere lejligheder end øvrige opgange, er det muligt at etablere ældreegnede boliger i en del af bebyggelsen uden de store omkostninger og ombygninger. Et enkelt indgreb der giver et stort udbytte.

11 11 I trappelysningen i bygningens to hjørner er der plads til at installere en elevator. Rolandsgården, Brønshøj I Rolandsgården er hjørneopgangene så store, at der er plads til at etablere elevator i trapperummets lysning. Der vil stadig være en lille niveauforskel fra indgangsdøren til elevatoren, som man dog skønner, at de fleste ældre vil kunne klare. Det er muligt at opsætte en lift på de nederste trappeløb. Boligerne i bebyggelsens hjørner indrettes som ældreboliger. Ved at udskifte ligeløbstrappen med en ny trappe med halvsving, bliver der plads til at etablere minielevator. Kagsgården, Herlev Ved at installere mini-elevatorer i det eksisterende trapperum, undgår man indgreb i lejlighederne. Elevatorløsningen kombineres med en modernisering af badeværelset, og derved opnås på enkel vis funktionelle ældrevenlige boliger. En løsning som man kan vælge at udføre i en del af bebyggelsen.

12 12 Før Efter Elevatorer i udvidet trapperum Det er en stor udfordring at indbygge en elevator i eksisterende opgange, da elevatorer, der opfylder krav til handicaptilgængelighed, fylder meget. Det kræver oftest, at man inddrager areal fra de boliger, der støder op til opgangene. Af samme grund kombineres etableringen af elevatorer i mange af projekterne med omfattende omlægninger af boligerne til ældreegnede boliger. I mange ældre bygninger kompliceres ønsket om fuld tilgængelighed af, at stueetagen ikke er i niveau med det omgivende terræn. I de viste eksempler løses dette ved at lave særskilte indgange til elevator direkte fra terræn.

13 13 Fra terræn er der direkte indgang til elevatoren, som giver adgang til repos ca. ½ etage oppe. Kagshusene, Brønshøj Elevatorer indbygges i de eksisterende opgange ved at inddrage boligareal, og samtidig ombygges boligerne til ældre- og handicapegnede boliger. For at kompensere for det reducerede antal boliger, forhøjes bygningen med en etage indrettet med ældreboliger. Løsningen gennemføres i én af de ti bygninger. Fortunbyen, Kgs. Lyngby I Fortunbyen har man valgt at arbejde med adgang for alle i en enkelt bygning. Her placeres elevatorer i bygningens to opgange, som giver adgang til i alt 12 boliger. En ny dør ved siden af den eksisterende indgangsdør giver direkte adgang til elevator fra terræn. Nedlagte opgange inddrages til boligareal. Opgangene udvides, og trappe suppleres med elevator. Amagergade, Aalborg De oprindeligt seks opgange i bygningerne reduceres til fire, hvor trapperne genbruges. De fire opgange suppleres med elevator integreret i den eksisterende bygningskrop, og gør alle boliger tilgængelige for handicappede. Denne løsning gennemføres i to af fem bygninger.

14 14 Før Efter Elevatorer i udvendige tårne At skabe gode adgangsforhold for alle ved at opsætte udvendige selvstændige elevatortårne betyder i mange tilfælde, at man undgår omfattende indgreb i boligarealerne og bygningens konstruktive system. Til gengæld er det en løsning, som ændrer bygningens ydre fremtræden markant. Derfor bør man nøje sammenholde bygningens eksisterende kvaliteter og konsekvenserne ved at opsætte nye tårne.

15 15 Trappe- og elevatortårne integreres i en let facadetilbygning, der strækker sig langs bebyggelsens gårdfacade. Vestre Ringgård, Århus I omtrent halvdelen af bebyggelsens lejemål etableres trappe- og elevatortårne på bygningernes gårdfacader. Tårnene integreres i en facadetilbygning, som samtidig udvider boligarealet med karnapper og altaner. Ved gavllejligheder opføres en tilbygning med et værelse samt elevatortårn, der betjener den første opgang. Postparken, Kastrup Bebyggelsen har en overvægt af ældre beboere, men boligerne er ikke velegnede til denne gruppe. Derfor ønskes etableret et antal moderne elevatorbetjente ældreegnede boliger. Løsningen med at udvide eksisterende gavllejligheder med elevator- og værelsestårn løser samtidig problemet med kuldebroer og skimmelsvamp på grund af manglende isolering af nordgavlene.

16 16 Før Elevatortårne koblet på altangange Efter Elevatortårne koblet på udvendige altangange er en løsning, der er beslægtet med udvendige elevatortårne. En fordel er at man undgår omfattende indgreb i boligarealerne og bygningernes konstruktive system, men det er en løsning, som ændrer bygningens ydre fremtræden markant. En anden fordel er, at én elevator giver adgang til mange boliger. Man skal dog ved påbygning af nye altangange være opmærksom på indkigsgener. Desuden ændrer nye udvendige altangange lysforholdene i boligen, ligesom det kan være ubehageligt at færdes på altangangene, hvis bygningen er vindomsust.

17 17 Fra elevatoren i fælleshuset er der adgang til seniorboligerne via altangange. Glostrup Vestergård, Glostrup To bygninger elevatorbetjenes og indrettes som seniorbofællesskab med i alt 28 boliger. Der opføres et fælleshus med elevator, som kobles sammen med bygningerne via nye altangange. Eksisterende trappe i gavlene nedlægges, mens den midterste trappe bevares som fl u g t v e j. Adgang til boliger på 1. og 2. sal sker via nye altangange. Et nyt elevatortårn opføres udenfor bygningen med forbindelse til eksisterende altangange og trappe. Kirstinelund, Herlev Butiksblokken har som den eneste i bebyggelsen udvendige altangange. Det er derfor nemt og enkelt at skabe gode ankomstforhold ved at opføre ét udvendigt elevatortårn. Bygningens små lejligheder ombygges til ældrevenlige boliger med rummelige køkkener og bad.

18 18 Før Efter Rampeløsning I mange boligbebyggelser er stueetagen ikke i niveau med det omgivende terræn. Rampeløsninger er den enkle og billige løsning til at sikre niveaufri ankomst direkte til boliger beliggende i stueetagen. De viste eksempler kombinerer rampeankomst med ombygning af lejlighederne og på denne måde bliver et antal boliger egnede som boliger for ældre og/eller familier med et handicappet medlem.

19 19 Ramper langs gavlen fører til den hævede terrasse på havesiden, hvorfra der er niveaufri adgang til boligen. Kirstinelund, Herlev De eksisterende trappeopgange bevares, men ramperne giver mulighed for niveaufri adgang fra havesiden i en del af bygningerne. Selv om passagen sker på den yderste del af terrassen længst væk fra facaden skal man dog være opmærksom på eventuelle indbliksgener i forhold til opholdsstuer og private terrasser. Via rampe etableres niveaufri adgang til boligerne i stueetage i gavle. Stilledal, Vanløse I bebyggelsens fire gavle kan indrettes handicapegnede lejligheder med adgang via rampe eller lift. Der etableres direkte adgang til boligen fra terræn via rampe med svag hældning til gulvkoten ca cm over terræn. Glostrup Vestergård, Glostrup I dag sker adgang til lejligheder i stuetage via en fælles opgang/trappe, hvor man uden døre må gå syv trin ned, for herefter at gå syv trin op ad trappen til repos. Samtidig med at der etableres ramper direkte til stuetagens boliger, indrettes boligerne i overensstemmelse med retningslinierne for ældreegnede boliger.

20 20 Det sociale miljø er grundlaget for fællesskab og trivsel i bebyggelsen; for styrkelse af integration på tværs af alder samt social og etnisk baggrund.

21 21 TEMA 2 Fokus på bebyggelsens sociale miljø er vigtigt, ikke mindst i lyset af at flere og flere beboere er hjemme i dagtimerne. Der er beboere, som ikke har arbejde; man tager tidligere afsked med arbejdsmarkedet; arbejdstiden er mere fleksibel, og nogle arbejder hjemme etc. Bebyggelsens sociale miljø styrkes gennem funktioner og aktiviteter, der involverer beboerne. Det handler om at skabe rammerne for mødesteder, formelle såvel som uformelle. Fra det tilfældige møde ved vaskeriet, til det organiserede i dartklubben eller på petanquebanen. I de fleste demonstrationsprojekter fokuseres på at skabe rammerne for et godt socialt miljø. Helhedsplanerne rummer forslag til fælleshuse, aktivitetsrum og attraktive uderum, som har til formål at forbedre trivslen og fastholde beboerne. Der er særligt fokus på at aktivere udearealer, der mange steder ligger forsømte og ubenyttede hen, så de bliver attraktive mødesteder for beboerne. Endvidere er det vigtigt at have for øje, at udearealerne ofte er bebyggelsens ansigt udadtil. Og ikke mindst, at de nære udearealer er det, beboerne kigger ud på fra deres respektive lejligheder. Fælleshuse optræder i projekterne i forskellige udformninger, såvel fritliggende som integreret i eksisterende bygninger. Men uanset formen og placeringen byder de indendørs fællesfaciliteter på muligheder for at styrke det sociale liv. Fælleshuset kan være ramme om funktioner, som gør at beboerne naturligt benytter fælleshuset; eksempelvis ejendomsfunktionærens kontor, kaffestue hvor man bare mødes, værksteder til at reparere cykler, møbler etc. Fælleshuset er ligeledes rammen om lejlighedsvise beboerarrangementer både sommer og vinter. Endvidere kan fælleshuset rumme faciliteter, der er et tilbud til beboerne. Eksempelvis et selskabslokale, som beboerne kan låne til private fester. Socialt miljø ude og inde

22 22 Før Efter Langs facaderne I etagebebyggelser er der ofte et forareal langs indgangsfacaderne mod gaden, enten asfalteret eller beplantet med lavt buskads. Hvor dette areal har gode solforhold, er det muligt at indrette et mere aktivt ankomstområde. Eventuelt med mindre nærlegepladser, hvor børnene kan lege alene, alt imens forældrene kan holde øje med dem fra boligen. Eller med opholdsarealer, hvor man kan sidde og nyde solen og følge med i livet på gaden, se naboen komme hjem fra arbejde etc. At beboerne har mulighed for at trække ud på gadesiden giver bebyggelsen et venligt og levende ansigt udadtil.

23 23 Mellemrummet mellem bygningerne gøres til et centralt samlingssted med grillplads, udekøkken og petanquebane. Stilledal, Vanløse Målet er at forvandle den triste adgangsvej til en venlig og grøn ankomstzone, hvor beboerne både har mulighed for at sidde i fred og mødes med naboer omkring fælles aktiviteter. En intern adgangsvej langs den sydvendte gadefacade nedlægges, og i stedet etableres en sti. Langs facaderne er der små nærhaver med en grundbeplantning, hvor beboerne har mulighed for selv at supplere med blomster og mindre buske. Gangarealet langs bygningens indgangsfacade omlægges til et flisebelagt gangstrøg adskilt af grønne skærme. Her etableres nærlegepladser, opholdspladser og miljøstationer. Amagergade, Aalborg Den eksisterende parkeringsplads bliver til et livligt ankomstområde, hvor børn leger på legepladserne, voksne nyder solskinnet på bænkene, og hvor beboerne er på vej til og fra deres bolig.

24 24 Forskellige oplevelser koblet på stiforløb I dette princip knyttes aktiviteter og oplevelser til et gang- eller stiforløb som perler på en snor. De forskellige perler indeholder forskellige typer af aktiviteter, oplevelser, opholdsmuligheder eller mødesteder. Fællesskaber opstår omkring de forskellige aktiviteter, idet man benytter sig af de tilbud, der matcher ens ønsker og behov. I parkbebyggelser kan aktiviteter og opholdssteder udlægges som øer i de vidtstrakte friarealer og på denne måde aktivere området. Men også rummene imellem øer påvirkes og aktiveres. I bebyggelser med mindre friarealer kan princippet også anvendes, som en serie af aktiviteter, der supplerer hinanden.

25 25 Fra bebyggelsens centrale opholdsstrøg er der adgang til udearealerne mellem bygningerne, der indrettes og beplantes, så hvert rum inviterer til forskellige aktiviteter og oplevelser. Postparken, Kastrup Bebyggelsens centrale fordelingsvej er i dag en kilde til utryghed. Derfor anlægges opholdspladser, hvor belægning, beplantning m.m. har en fartdæmpende virkning. Fra det opgraderede hovedstrøg er der adgang til de mange friarealers vidt forskellige tilbud. Den slyngede sti er tænkt som en oplevelses- og motionssti, som de cirkulære haver og aktivitetsområder knytter sig til. Kagshusene, Brønshøj Bebyggelsens friarealer har store landskabelige kvaliteter, men der er behov for aktiviteter og mødesteder, som kan benyttes af forskellige aldersgrupper. Med perler på en snor princippet forbliver de vidtstrakte plæner en sammenhængende grøn flade, og de smukke trægrupper og hegn kan bevares. Samtidig aktiveres de store arealer.

26 26 Privat Fælles Halvoffentlig Offentlig Zoneopdeling Udearealerne opdeles i forskellige zoner. Fælleszonen er et mødested for hele bebyggelsen her mødes man omkring forskellige aktiviteter. Der er mindre og afgrænsede udearealer, som kan danne ramme om lokale fællesskaber, som fremmer de nære naboskaber. De private uderum i form af haver, terrasser og/eller altaner giver mulighed for at sidde i fred og ro. De zoneopdelte udearealer skaber tryghed og overskuelighed, som fremmer naboskabet og mulighederne for kontakt.

27 27 Den hævede centrale del af gårdrummet er et fællesareal med legeplads, staudehave m.m. Trappeanlæggene forvandler de eksisterende skråninger til brugbare lokale fællesområder, mens privatlivet udfolder sig i haverne langs facaderne. Rolandsgården, Brønshøj Ved at lukke en eksisterende vej opleves det smukke uderum som et frodigt haveanlæg, der spænder mellem karréens facader. Den centrale del af haven er hævet 2-3 meter over gadens terræn, fordi den er anlagt på opfyld. Der bliver plads til at etablere et trappeanlæg på både øst- og vestsiden af haven. Trappen skaber adgang til haven og rummer siddetrapper, ramper og plantebede for småtræer. Midt i gården er der et fælles grønt opholdsareal med opholds- og legemuligheder. Ved facaderne indrettes opholdszoner med mindre haver, der kan fungere som fælleshave for de enkelte opgange. Frederikssundsvej, Brønshøj De grundlæggende principper i indretningen af haveanlægget er et mere åbent anlæg med færre skure og garager. Det centrale grønne areal afgrænses fra de mere halvprivate områder, dels af en frugthave med frugttræer og bærbuske, dels af en zone med tørreplads og lette skurbygninger til barnevogne, storskrald m.m.

28 28 Fritliggende fælleshuse Formålet med fælleshuset er at styrke det sociale liv i bebyggelsen i al almindelighed. Men fælleshusets funktioner kan også knytte sig til en bestemt beboergruppe, eksempelvis seniorer eller ældre beboere, hvor fællesfaciliteterne vil være ramme om fællesskab i det daglige. Det fritliggende fælleshus i bebyggelsen kan placeres som et centrum i bebyggelsen, hvor beboerne naturlig kommer forbi. Fælleshuset kan indeholde funktioner som medvirker til, at det bliver det naturlige omdrejningspunkt og mødested for bebyggelsen. Ligesom det kan placeres, så det naturligt benyttes i relation til udendørsaktiviteter.

29 29 Fælleshuset har en synlig placering ud til bebyggelsens centrale ankomststrøg. Postparken, Kastrup Fælleshuset er en del af en samlet plan for udearealerne, som skal sikre et engagerende sammenhold, så naboskabet bliver værd at satse på. Fælleshuset placeres i forbindelse med en af opholdspladserne på den centrale ankomstakse. Samtidig ligger fælleshuset tæt på bebyggelsens boldbane og kan benyttes i forbindelse med arrangementer. Det ca. 300 m² store fælleshus rummer forsamlingslokale og værksted. Fælleshuset, der er i tre etager, knytter sig til de to bygninger, der indrettes med seniorboliger. Glostrup Vestergård, Glostrup Seniorboligerne med fælleshus er et alternativt tilbud til ældre, der ønsker et aktivt fællesskab i dagligdagen. Udover fælleslokaler rummer nybygningen også den pri mære ankomst til seniorboligerne på første og anden sal. Det betyder, at beboerne naturligt passerer fælleshuset på vej til og fra deres bolig, og man kan stikke hovedet indenfor, se hvem der er til stede, og hvad der foregår.

30 30 Fællesrum i eksisterende bygning Fællesfaciliteter kan indrettes i eksisterende rum og/eller i kombination med nye tilbygninger. I mange bebyggelser er der oplagte muligheder for at indrette fællesfaciliteter eller aktivitetsrum eksempelvis i eksisterende kælderrum. For beboerne betyder muligheden for at udfolde sig mere end den konkrete beliggenhed. Hvis blot kælderrummene har et rimeligt indeklima; eksempelvis, at det er muligt for beboeren at åbne et vindue i værkstedet, når den gamle kommode afslibes, eller når cyklen repareres, eller hvis flere mennesker er samlet i syklubbens rum, i bordtennisrummet etc. I forbindelse med fællesarealer indrettet i eksisterende rum, skal man være opmærksom på evt. støjgener. Andre steder er der mulighed for at bygge til og herved skabe gode rammer for fælles aktiviteter og oplevelser.

31 31 En hel stueetage, som tidligere var butikker, indrettes til mødelokaler og ejendomskontor. Rundt om i den store bebyggelse etableres decentralt klubrum til forskellige aktiviteter: pc-klub, dart, syning m.m. Kirstinelund, Herlev Udover de decentrale klubber placeret rundt om i bebyggelsen, indrettes hele stueetagen i en tidligere butiksblok til fælles- og administrative funktioner. Her etableres blandt andet et centralt ejendomskontor for alle ejendomsfunktionærerne og tilknyttede omklædningsfaciliteter og depot. Desuden etableres flere mødelokaler, som kan anvendes til diverse beboeraktiviteter. På den midterste karré udnyttes tagfladen til at etablere fællesfaciliteter og en fælles taghave. Vestre Ringgård, Århus Som kompensation for at bebyggelsens friarealer reduceres ved opsætning af elevatortårne, fremviser projektet en meget radikal idé. Den nuværende tagkonstruktion på de midterste bygninger fjernes, og på den nye plane tagflade placeres blandt andet fælleshus med tagterrasser og taghaver.

32 32 De gennemsnitlige boliger i de almene 40 er og 50 er bebyggelser er relativt små og utidssvarende og de bebos typisk af ældre eller unge par. Skal bebyggelsen kunne tiltrække en bredere beboerskare, må boligerne kunne opfylde de individuelle krav, vi i dag stiller til en moderne bolig.

33 33 TEMA 3 Vores livsmønstre har ændret sig radikalt og betyder, at vi i dag stiller helt andre krav til boligen end man gjorde da bebyggelserne blev opført i 40 erne og 50 erne. Allerede nu arbejder ca. hver femte erhvervsaktive hjemme ind imellem, vi lever længere og har en lang periode som seniorer, der er mange enlige forsørgere, i mange familier varierer antallet af børn i weekender og ferier, indvandrerfamilier med andre familiemønstre og større familier, unge flytter senere hjemmefra. Alt sammen faktorer der får indflydelse på kravene til vores boliger. Vi ønsker ikke lejligheder, hvor indretningen er dikteret på forhånd på grund af små rum. Vi ønsker rum, der kan bruges til flere funktioner, eksempelvis at man kan opholde sig i køkkenet, arbejde i soveværelset og have plads til både hobbies og familiemiddag i stuen. I mange moderne boliger er der flydende overgange fra et rum til et andet. Dette giver ofte mindre spildplads og større fleksibilitet. Når der renoveres er det værd at overveje, om der f.eks. kan etableres åbninger mellem køkken og stue, og små værelser kan omdannes til nicher, så der opnås bedre sammenhæng mellem de enkelte rum. Det giver en større rumlighed og større fleksibilitet i indretningsmulighederne. I demonstrationsprojekterne præsenteres en række bud på, hvordan boliger kan omlægges inden for bygningens eksisterende rammer altså uden tilbygninger i den ene eller anden form. Målet er at få et mere varieret udbud af boliger, som kan tiltrække både familier med børn, par, enlige, unge og ikke mindst at indrette ældre- og handicapvenlige boliger, så de ældre kan blive boende længst muligt. Der er bud på, hvordan lejligheder kan lægges sammen, hvordan man kan inddrage uudnyttede tagetager og spidslofter, hvordan man kan opnå små moderne boliger uden at udvide boligen. Centralt for de fleste typer af omlægninger er modernisering af køkkener og bad, som mange steder er de oprindelige. Vi har valgt at fokusere på de radikale løsninger, hvor man ikke blot moderniserer køkkenet og bad, men tager hensyn til, at vi i dag stiller helt anderledes krav til køkkener og bad. Køkkenet er i mange hjem det vigtigste samlingsrum i familien, hvor der ofte foregår mange ting på én gang. Derfor vil mange boligsøgende stille store krav om et køkken, som kan indrettes til netop deres behov. I badeværelset ønsker man også god plads. Børnefamilien har behov for at kunne pusle børnene og have plads til at opbevare håndklæder og toiletartikler. Mens ældre beboere har behov for tilgængelighed og rummelighed, hvis man bliver afhængig af rollator eller gangstativ. Fornyelse inden for rammerne

34 34 Før Efter Lejligheder lægges sammen Boliger kan lægges sammen både vandret og lodret; ligesom sammenlægningerne kan spænde fra den helt enkle løsning, hvor man slår hul i væggen mellem to lejligheder, til komplekse løsninger, hvor rummene omdisponeres. Her vises eksempler på lejligheder, der lægges sammen vandret, så to lejligheder bliver til én, eller tre til to etc. Denne type sammenlægning sker oftest inden for opgangsskel, men det er også eksempler på, at man går på tværs. Herved kan man sløjfe trapperummene og inddrage disse i lejlighederne. Eksempler på lodrette sammenlægninger vises derimod under principper for inddragelse af tageetage og i temaet Tilbygning.

35 35 To nabolejligheder bliver til én familiebolig. De store forandringer sker i midterzonen, hvor de to små indeliggende badeværelser slås sammen til ét; de to køkkener bliver til et stort spisekøkken, ligesom entreerne slås sammen. Derimod bevares de fire værelser/stuer i deres oprindelige rumstørrelser. Frederikssundsvej, Brønshøj To 2-værelses lejligheder bliver til en fireværelses. En enkel sammenlægning, da den oprindelige ruminddeling i store træk kan bevares. Opgange, der nedlægges, inddrages i boligarealet. Med sammenlægninger på tværs af opgangsskel opnås både familie- og ældreegnede boliger. Amagergade, Aalborg Ved ombrydning af adgangsforholdene og sammenlægning af lejligheder, opnås et varieret udbud af boliger, en blanding af 2-, 3- og 4-rums boliger, som appellerer til både ældre, par, unge og familier. De nye boliger har sammenhængende køkkenalrum og opholdsstue, som markant forbedrer dagslysforhold og giver en mere tidssvarende boligindretning. Sammenlægning af små boliger til ældre- og handicapegnede boliger i forbindelse med etablering af elevator. Kagshusene, Brønshøj De eksisterende små 1- og 1½-rums ensidigt belyste lejligheder sammenlægges og bliver til rummelige ældre- og handicapegnede boliger, der får lys fra begge sider. Her er plads til badeværelser, der opfylder kravene til tilgængelighed, samt rummelige køkkener i åben forbindelse med opholdsstuen.

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere