silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus."

Transkript

1 c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris kr. 99 for det store iule ta'selv bord Opslagstavlen i klubhuset. Pi ovennrevnte tavle cr opsat dc generelle regler, som skal folgcs ved opsrtning af opslag p5 tavlen. silts ttgr Eillc for fol[et o$ for [i!fol[ct. o a) q.) q.) 0.) *r.i< 0.) bo tṣ : ct) Tilmelding senest den 11. november til Ulla & Mille i klubhuset eller pi flf Minimum 25 deltagere. lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Vi har i den forlobne uge talt 24 opslag i alt - og ikke'et havde eksempelvis en dato pfifort for opsrettelsestidspunktet. SpOrgsmilet er ogsi hvor stor relevans opslagene har for nredlemmerne af SMK?. Men da tavlen er gratis sette op pi - er det logisk en illigere losning end at skulle betale henholdsvis 20 eller 200 kr. til SMK-Nyt for en annonce. Et belob som dels kommerallc mcdlemmer til gode dels sikrer at informationen kommer ud til allc. Vi vil fra SMK-Nyt forcsl5 cn losning med en rude over tavlcn og en nggle, som udelukkcndc kan anvendes efter henvendelsc til klubbens personale/smk's bcstyrelse. Indhold.: 2 Formanden har ordet. 2 Kantinen. 3 Det sker! 3 Svar til SMK.medlem Chang's indlaeg i SMK - nyt nr.6 4 Standerstrygning/afriggerfest 4 Tourde Gudeni 5 MAN VTA UNONE SIG I! 6 Svnsounkt. 6 l.ortevand - Mawda!! 8 Orientering. 10 Frikadellekonkurrence. 11Opskrift. LL Fra medlem til medlem. L2 Julefrokost i det gamle klubhus. 12 Opslagstavlen i klubhuset. Side.: 12 Nr. 7,2. Lrgang, Oktober SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 7, 2. lrgang, Oktober 1994.

2 Nr.:7,2. a ar. Oplag.:700 Lrdglvst I samrad msd SMKS bostyrsls6. Rodlgsrlng. (anwh.).: Inger & Henrlk Toft Warer Rytierholtsvsl 18, Swjbak 8600 Sllkoborg Tlf.: Bladudvalg.: Rlchard J nsen Chang Puggaad John Sorsnssn Fonnand.: B nny B. Botks l(asgsrer.: Lalf G. Thog rsen Nasttomnd.: Kn{d Jensen Sokrotar.: Flans Juul Nletson Ovrlge modlemm r Blrlhe Ol sn Karl Brarc n Allan J6ns n Udvalg': Klubhus t.: Benny B. Bolk l(antlnoudvalg.: Blrlhe ooson Hans..h'rul Nl6lson Broudvalg.: Knud Jonen Allan J nsen Hlnmelble grunden.: Lelf G. Thogorsen Karl Bransen S Js grund n.: Rlchard Jenssn Allan Jgnson Afrlggorfost.: Blrtho Olosan Hans Juul Nlelsn Knud Jenssn Klubaftn r.: Kad Brarrcen Brugonedet.: Knud Jsns n Radloudvalg.: Kad Brarcsn SMK vonnsr.: Kail Brarreen Vlgllge tel tonnr.: Kanllnsn Mont tel6fon Opsyn Indskjkkot VslrudsEten Lyngby Radlo Sllksborg Polltl SMK-IM LJdkonmer Nr.8-94 medh doc E E E E6a E t E Doadllne Formanden har ordet. Standerstrygning. lordag den 8 oktober 94 klokken 1"0, stryger vi standeren for i 5r. Klokken starter oprydningen omkring klubhuset. Der er meget der skal ordnes, s5 mod op i arbejdstoj og tag en spade, skovl eller greb med. Nu er det atter blevet tiden hvor bidene skal op pe land, for at overvintre, si gor dig selv den tjeneste, sporg Tage pladsmand, hvor du skal anbringe din bid. Ligeledes - hvis du har noget i materialegirden, si tom din hylde, for det der ligger tilbage, efter bidene er kommet pi land, vil blive smidt ud. Der skal jo ryddes op en gang imellem. Oprydningen vil foregi inden jul. Nu stormer det ind over s^omrdderne, sd brinkene skreres ud, men se hvor er det dog en vidunderlig pragt, ndr skoven stdr i sin efterdrsdragt. Bennv Borke, Kantinell. Abningstider i oktober : Mandag : (kun h8ndmadder) Tirsdag - sondag : (kokkenet lukker 19.00). HVER fredag i oktober.: Suppe pa menuen! Side.: 2 Nr.7, 2. irgang, Oktober SMK- Nyt Det sker! Unibank cup, motorsejler kapsejlads. 1 oktober ki fra Akrogen. Standerstrygning. 8 oktober kl Afriggerfest, 8 oktober kl Se annoncering andet sted i bladet. Klubaften. 15 november k Svar til SMK.medlem Chang's indlreg i SMK - nyt nr.6 Det er da altid noget at nogle legger mrerke til at jeg ikke var tilstede ved Ry Bidlaug's 25 hrsjubileum. Jeg undrer mig ogs8 nir SMK har et arrangement, at ikke flere moder op, nogle gange kun bestyrelsen ud af ca. 600 medlemmer og ikke ca. 700 medlemmer. Med hensyn til dit konkrete sporgsmil omkring dysten, kan jeg fortaelle at vi var indbudt til en dyst bestyrelserne imellem. Da nogle af os var forhindret grundet andet, havde vi sendt 3 bestyrelsesmedlemmer - dette skulle vel vrere nok. lnformationen om Ry Btdlaugs jubilrum er vel ikke et SMK anliggende. Hvis du selv er medlem af Ry Bidlaug, har du vel en folder, ellers blev der informeret i de lokale dagblade omkring iubilret. Du efterlyser endvidere nogle kommentarer fra medlemmer som enten er enige eller uenige med dig. Jeg syntes det ville vrre dejligt hvis alle ca. 600 medlemmer er enige med dig og dine synspunkter, idet konklusionen herpfl ville vrere at alle moder op til SMK's arrangementer - ogsi dig selv. Og si kunne de vel ogs8 blive sjove!! SMK- Nyt Benny Borke,Formand. Nr. 7,2. lrgang, Oktober Side.: 3

3 Standerstrygn ingl afriggerfest Ja, si er tiden kommet hvor vi skal til Standerstrygning igen; 8. oktober kl Vi vil her komme med en opfordring til isar de mange nye medlemmer som her fir alle tiders chance til at se og mode de gamle medlemmer. Om dagen skal foregi som sidste 8r, ved vi ikke, men vi h8ber det. Til dem som ikke var med sidste 8r, vil jeg her fortrlle lidt om hvad de gik glip af. Efter standerstrygningen fik vi en ol eller vand, skanket af Hancock. Derefterdelte formanden arbejde ud til de fremmodte medlemmer - 6 bide med hver ca. 7-8 mand sejlede ud og fik gjort rent ved alle broerne, ved L3 tiden modtes bidene - helt tilfreldigt - oppe ved Sejs-grunden, hvor vi havde en dejlig time med medbragt mad o.s.v. Vi sejlede derefter ind til Indelukket igen. Vi tog hjem og fik det prne toj pi og modte op igen kl til dagens hojdepunkt AFRIGGERFESTEN og sikken en fest. God stemning og hojt humor. Aftenens hojdepunkt tror jeg nok var et omrejsende teaterhold, med instruktor Lars i spidsen. De underholdt os i ca.il2time. Vi tror det kan blive lige si godt i 6r - si derfor mod op. 8. oktober 94 kl Velkomstdrink, stort ta' selv bord kr. 75 tilmelding senest den 6. oktober 94 hos UIIa & Mille i Klubhuset. Miske er der ogsi overraskelser. i ir et par smi Vel modt Chang. Tour de Gudenfl Det var en flot prastation der blev ydet af vore bide ved Tour de Guden6. Hurtig og effektiv hjrelp - dette kan ikke gores bedre. Tak skal I have. Benny. Min kone er sl sikker p8 at f3 sin vilje, at hun skriver sin dagbog en uge i forvejen' Tofferheken. o MAN MAUNDRE SIG!! Efter at man i SMK. i mange ir havde onsket at fi et lokalt klubblad,s5 lykkedes det endelig i l993,at ffl et sidant op at stfr. Si langt si godt!! Nu er bladet oven i kobet efterhinden blevet til et rigtigt superlrkkert klubblad,med mange gode indlrg, fra mange forskellige medlemmer. Ogsi fra medlemmer som af den ene eller anden grund er utilfredse med hint eller dint. DERFOR kan det undre en,at der sidan set aldrig bliver svaret pi disse indlaeg. HVORFOR bruger klubbens bestyrelse ikke bladet til en meningsfyldt dialog med medlemmerne, nir man nu har fiet en "Guldrandet" mulighed for dette. HVORFOR bru ger bestyrelsen og alle udvalgene ikke den samme "Guldrandede" mulighed for,at indvie medlemmerne i hvilke planer,problemer,og andre relevante ting og oplysninger,som medlemmerne kunne have glade af? Hvis man gjorde dette,er jeg overbevist om,at man ville kunne fi aktiveret mange flere medlemmervaesentligt mere end det ertilfaeldet i dag,ligesom man ville kunne undgi mange af de misforstielser som opstflr nir medlemmerne kun horer om tingene fra tredie eller fjerde Percon. (Sladder). DERFOR! Brug dog bladet som den " Guldrandede " informationskilde som det er. Med venlig hilsen Denforundrede, Siim B6d & lllotor Navervel 2 & 21 Tlf /t0 tg 1199 nunurftlurpn rco "r.r.$sa'kf, I 890,00 40 brugte pahangsmotorer. t{ye motorer tll starlc reducerede prlser. fra 5 Ul90 hk nlt I morlnc tllbrhc SE vhdr NAVICO RT-6500 VHT RADIO. Kr.5125,OO Side.: 4 Nr. 7,2. lrgang, Oktober 1994 SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 7,2. lrgang, Oktober Side.: 5

4 Synspunkt. Tillykke med jubilreet - Ry bidelaug! Jeg er forarget over at Chang kan udtrykke sig som han g0r. Hvor tit ser vi ham og konen i Indelukket?. Den arme formand Benny skal stille op til alt, ifolge Chang. Bare det har noget med vand og bide at gore.ifolge hans kone kan man jo ikke komme med til alt. Den arme Benny harjo kone, bprn, svigerbom og borneborn og ikke mindst et privatliv. Kan man ikke lide Bennys mide at prioritere sit liv p&, kan man jo lade vrere at stemme pi ham som formand. Chang er fibenbart heller ikke p5 dubberne altid, hvis man lreser Synspunkt. Til slut begge mrend; Benny og Chang synesjeg om - lad os dog v&re venner og kammerater i stedet for altid at hagle ned pi hinanden. Ellen. VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf ogsi nir biden skal sikkert p6 land for vinteren. Lortevand - Mawda!! Hvad vrelger vi Motorbidssejlere nir vi skal have en dukkert - coli. fosfor eller flodkrebs???. Hvem er skyld i den store algevakst i vore soer (har den iovrigt ikke altid vreret der?) - ifolge en artikel i ekstra-posten den 7. september 94. er det ihvert fald ikke Hjejleselskabet -- her kontrollerer man nemlig hvor meget der er trukket i papimrllen efterhversejlads - og dette trrek svarer nojagtig til eet "stort" besog pr. tur. Men som et ikke uintelligent SMKmedlem pipegede "Det mi primart vrere "herresejladser" man har hos Hj ej leselskabet hunkonsvasner trrekker, mig bekendt, i rullen under hvert besog. Konsdiskriminerer man hos Hjejleselskabet? Sejler man ej heller med "snottede unger"?? OK * jeg tror ikke algetilvaeksten som vi ser hvert flr under nogle gunstige vejr og vindforhold, kan tilskrives hverken Hj ej leselskabet, Silkeborg Sejlklub, Kajak klubben, Roklubben, Ry Bidlaug, Turistbidene fra Ry, SMKeller for den sag skyld alle kanofarerne, fuglene & fiskene (Har vi glemt nogle?) - hvor er de smi dyr som lever af algerne henne? Hvis vi trnkertilbage, vardet normalt med direkte aflob til soerne fra s8vel private husholdninger som fra det gamle slagteri. Da brugte vi blot ikke soeme til si rekreative formil som i dag. I Ovrigt huskerjeg tydeligt, at tilbage i slutningen af halvtredserne var der ogsi badeforbud i soerne - og da var det ikke mange bide pi soerne. Og nu til noget nasten andet - mon ikke alle SMK'ere vil give mig ret i at det "gor" vi ikke i soen. Hvis man gir en tur i buskadset omkring vore broer - si er det meget tydeligt hvor SMK'ere gir hen og ggr stort. Her er det n&nnere Hunden ligger begravet, og desvaerre ikke Hom'erne. l-ad os dog arbejde for at f5 oprettet nogle torklosetter ved.*suzukl Hempels produkter f/+]merteh <-TgOUTBOARDS de storre broer. Dette til stor glrde for sivel sejlere- turister som gester hos Hjejleselskabet. Eksempelvis ved Sl6enso, hvor mange menneskerkommer fra sivel so-som landsiden - spiser medbragt mad og opholder sig mange timer pfl dette pragtfulde sted. Problemet er meget tydeligt - bag hver trr og busk ligger papir og Hom'er. Inden for SMK har vi en rrekke uskrevne regler - og en afdisse gir pi at man ikke g0r det pi marinetoilettet, endsige bruge papir der. Det er absolut ikke morsom for de som ikke efterlever denne regel. Vi motorb8dssejlere bader -vasker op - fisker - ja vi lever pi soerne - Og det skider vi ikke pe (i). Vi tager gerne Deres bad i kommission Sejsllarinecenter rlrt,rrrrrr Julsovel 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, ilf Side.: 6 Nr.7,2. lrgang, Oktober SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 7,2. ergang, Oktober 1994, Side.: 7

5 Orientering. Nu da efter8ret banker pi,og datoen farvand,der ligger indenfor og for STANDERSTRYGNIN- mellem oer,holme og rev GEN nrermer sig,kan man meget passende gore lidt status for den overst8ede seson. En af de hrndelser,som gjorde storst indtryk pi mig,og som blev (stenroser)som ikke til stadighed overskylles af havet,samt endelig lob og render der vedligeholdes ved dansk myndigheds foranstaltning ivrigt diskuteret i den forgangne sommer,var den tragiske ulykke, hvor en mand kom voldsomt til skade,da han blev sejlet ned af en $ 2. For sejlads i de i $ 1. naevnte farvande grelder de internationale sgvejsregler. bid,efter at han selv havde deltaget i "leg" med to bide. Efter denne ulykke,gik diskussionen livligt ved stambordet i klubben: Var de implicerede spiritusplvirkede? Altsi mi vi konstatere.at al seilads i so-systemet skal foree$ i henhold til solovens bestemmelser!! Hvad sker der hvis de nu var spirituspivirkede? Hvilke regler grelder der for sejlads i spirituspivirket Hvad siger soloven si om seilads i spirituspivirketilstand? tilstand? o.s.v o.s.v. Lad os nu se pi hvad love og bekendtgorelser si ger omkring dette' : $ 371. Foranlediger en skibsforer grundstodning,forlis eller anden soulykke ved grov forsommelse i tjenesten,straffes han med bgde eller hrfte. stk. 3. Har en skibsforer,der udfo- I Industriministeriets bekendtgorelse nr.6l00-8 $ 1. kapitel L, som omhandler regler for sejlads mm i visse Danske farvande hedder det: rer arbejde ombord i et skib,nydt spiritus eller andre rusmidler i et Citat: $ l. Denne bekendtgorelsesidant omfang,at han er ude af grlder for 8er, indsoer, kanaler, stand til at udfgre sin tjeneste Pi havneomr8der, bugter og fjorde futdt betryggende mfide,straffes samt den del af dansk teritorialt han med bode eller hrefte. Dette betyder pl almindeligt dansk, at hvis en btdforer i so-systemet antrrffes i berusetilstand, og sk0nnes ude afstand til atfore bid pi fuldt forsvarlig og betryggende mide, vil vedkommende kunne straffes i henhold til $ 371. Dette betyder ogs8, at vedkommende ikke behover at have forvoldt ulykker, eller vrret til gene for andre, for at kunne blive straffet efter denne $. Principielt kan sopolitiet hvis de stopper en bid som evt.har sejlet forhurtigt, eller af alle mulige andre flrsager, og de skonner at skipperen er beruset, starte en straffesag i henhold til $ 371. Harman eventuelt forvoldt ulykke eller uheld i spiritusptvirket tilstand, er det skrrpende omstrendigheder, og kan medfore at man fradommes retten til at fore bid i op til5 ir. Jeg hiber at dette indlreg har besvaret nogle af de sporgsmfll,der har vreret stillet i forbindelse med denne tragiske sag. Med venlig hilsen John. Annonee! HEMPEL kobes med tordel hot Fliiggcr byggefinish Boqergde40 86(x) Silksrq. TlL 86 fl 14 m. Ab..r 7n7. fr64 7i8, lsdag 912. Husk afriggerfesten lordag den 8 oktober kl Til start ta' selv bord plus lokal underholdning til en pris a' kr.75 pr. person.iklrd dig dit gode humor og lad os ffl en god aften. Sidste chance fortilmelding er den 6. oktober 94 hos Ulla oe Mille i klubhuset. Skynd dig - der er begtrnset antal pladser. Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KOB - SALG. Side.:8 Nr. 7,2. lrgang, Oktober SMK- Nyt SMK- Nyl Nr. 7, 2. fugang; Oktober 1994.

6 Frikadellekonkurrence. Lordagden 20 au gust stav nede 22 bfrde ud mod Himmelbjerget, for at deltage i den traditionelle frikadel lekonkurence. Sidste irs vinderskipper, Borge Madsen havde sammen med fru Ase sorget for at arrangementet forlgb "uden slinger i valsen". Klokken L7.00 blev farsen kontrolleret og alle skipperne gik i b3- dene, snart bredte en liflig duft sig over himmelbjerggrunden, en duft som mindede af alt fra tabasco til Baily. Kl. 18 var den sidste delle sendt til provesmagning hos de stakkels dommerdamer. Folgende resultat kom de frem til:,e rets frikadellemestre blev; 1". Jens i Comich 2. Preben i Bonny las 3. I-ars i Gipsy Borge ogas" havde besluttet at der fremover skulle vrre tre skippere til at foresti arrangementet, og vi ser allerede frem til hvad der bydes p8 nrste 6r. Derblev herefter uddelt ikke frne endzl prremier, som var sponsoret af: Hancock, Eberhardt, Fotex, Ulla & Side.: L0 Nr. 7,2. lrgang, Oktober Mille, Gipsy, Kongsheden Tak for disse bidrag. VVS, Efter at frikadellerne var indtaget, blev bilet tandt og frem af bidene dukkede spilleinstrumenterne op' Velsignet med et pragtfuldt vejr, blev derspillet og sunget indtil de sidste tomede ind kl. 05 om morgenen. En usredvanlig dejlig hyggeaften som mange af os vil huske - dog ikke den skipper som smagte pi sin gevinst fra Hancock, og sondag morgen med en slet skjult sjrllandsk accent spurgte; Hvem var det der slukkede lyset allerede klokken 22?? lrs Uagtet vi p.t. er smldt ucl at frihavnsordningen, havde vi i sommer besog af flere bflde ude fra. Fra Esbjergbidene har vi til Ulla & Mille modtaget nedenst5- ende: Krere madmor + husbond! * tak for en god, nmende ctg srerdel es hy ggelig fctrpl ei ning i sejlersresonen. Bette P - Eva - Inga og Dieter Inger og Niels - Sonia og OrIa '", Esblerg, sommei.rlen 9t' SMK- Ny1 Opskrift. En meget tidsaktuel opskrift. Aborre i eddike 6 abonefileter vendes i mel med salt og peber, steges og afkoles. bg";1,5 dl. eddike 1-,5 dl. vand sukker efter behag. koges og afkoles for fiskene lagges i - med masser af log i tern. Skal helst st8 i koleskabet et dogn for det spises pi groft rugbrod. SMK- Nyt Bodil Kristensen. Fra medlem til medlem. Til salg. Skal du have "Skivet" pl land? Si har jeg et stort ophalerspil med bremse. Pris kr Kai I-aursen Tlf.: Til salg. Vis hvor du kommer fra - smart T-shirt med Silkeborg motiver og SMK-Logo. Pris kun kr. 89,00. Srlges fra kantinen. Ni ud af ti betalerfor megetfor badhn Jyske BAdlAn tilbyder at omlegge dit badiin. FA et serisst og uforpligtende tilbud pi omfinansiering af din bad. I ni ud af ti tilfalde gor vi det billigere. Check dit badlan. Ring til Jyske BAdlAn pa tlf og fa etuforpligtende tilbud. Detkandu tjene pa - ogsa hvisdu tenkerpa at kobe ny bad! sflffi- UDE^i Sara*unNo4 Jyske BAdlAn, c/o Jysk Diskontering, Vestergade 22' Silkeborg Nr. 7, 2. lrgang,oktober Side.: l1

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl. 19.00 Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl. 10.00 Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl. 19.00

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4. 1 Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.sis-svendborg.dk

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

FREDERIKSHAVN/LÆSØ ROKLUB DECEMBER 2009. Nyhedsbrev. Ønsker alle Glædelig Jul & Godt Nyt År

FREDERIKSHAVN/LÆSØ ROKLUB DECEMBER 2009. Nyhedsbrev. Ønsker alle Glædelig Jul & Godt Nyt År FREDERIKSHAVN/LÆSØ ROKLUB DECEMBER 2009 Nyhedsbrev Ønsker alle Glædelig Jul & Godt Nyt År 1 Bestyrelsen Formand Ib Bach Ejsing Søndergade 69 St v 48414227 26285893 ib_ejsing@youmail.dk KontingentKasserer

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket >

2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > 1 2014 22. årgang < Bodil kom forbi Indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2011 64. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 4 Oktober - november - december www.lfk1940.dk Arbejds weekend Sj. Odde 26-28. august 2011 Der har været afholdt arbejds weekend

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere