silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus."

Transkript

1 c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris kr. 99 for det store iule ta'selv bord Opslagstavlen i klubhuset. Pi ovennrevnte tavle cr opsat dc generelle regler, som skal folgcs ved opsrtning af opslag p5 tavlen. silts ttgr Eillc for fol[et o$ for [i!fol[ct. o a) q.) q.) 0.) *r.i< 0.) bo tṣ : ct) Tilmelding senest den 11. november til Ulla & Mille i klubhuset eller pi flf Minimum 25 deltagere. lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Vi har i den forlobne uge talt 24 opslag i alt - og ikke'et havde eksempelvis en dato pfifort for opsrettelsestidspunktet. SpOrgsmilet er ogsi hvor stor relevans opslagene har for nredlemmerne af SMK?. Men da tavlen er gratis sette op pi - er det logisk en illigere losning end at skulle betale henholdsvis 20 eller 200 kr. til SMK-Nyt for en annonce. Et belob som dels kommerallc mcdlemmer til gode dels sikrer at informationen kommer ud til allc. Vi vil fra SMK-Nyt forcsl5 cn losning med en rude over tavlcn og en nggle, som udelukkcndc kan anvendes efter henvendelsc til klubbens personale/smk's bcstyrelse. Indhold.: 2 Formanden har ordet. 2 Kantinen. 3 Det sker! 3 Svar til SMK.medlem Chang's indlaeg i SMK - nyt nr.6 4 Standerstrygning/afriggerfest 4 Tourde Gudeni 5 MAN VTA UNONE SIG I! 6 Svnsounkt. 6 l.ortevand - Mawda!! 8 Orientering. 10 Frikadellekonkurrence. 11Opskrift. LL Fra medlem til medlem. L2 Julefrokost i det gamle klubhus. 12 Opslagstavlen i klubhuset. Side.: 12 Nr. 7,2. Lrgang, Oktober SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 7, 2. lrgang, Oktober 1994.

2 Nr.:7,2. a ar. Oplag.:700 Lrdglvst I samrad msd SMKS bostyrsls6. Rodlgsrlng. (anwh.).: Inger & Henrlk Toft Warer Rytierholtsvsl 18, Swjbak 8600 Sllkoborg Tlf.: Bladudvalg.: Rlchard J nsen Chang Puggaad John Sorsnssn Fonnand.: B nny B. Botks l(asgsrer.: Lalf G. Thog rsen Nasttomnd.: Kn{d Jensen Sokrotar.: Flans Juul Nletson Ovrlge modlemm r Blrlhe Ol sn Karl Brarc n Allan J6ns n Udvalg': Klubhus t.: Benny B. Bolk l(antlnoudvalg.: Blrlhe ooson Hans..h'rul Nl6lson Broudvalg.: Knud Jonen Allan J nsen Hlnmelble grunden.: Lelf G. Thogorsen Karl Bransen S Js grund n.: Rlchard Jenssn Allan Jgnson Afrlggorfost.: Blrtho Olosan Hans Juul Nlelsn Knud Jenssn Klubaftn r.: Kad Brarrcen Brugonedet.: Knud Jsns n Radloudvalg.: Kad Brarcsn SMK vonnsr.: Kail Brarreen Vlgllge tel tonnr.: Kanllnsn Mont tel6fon Opsyn Indskjkkot VslrudsEten Lyngby Radlo Sllksborg Polltl SMK-IM LJdkonmer Nr.8-94 medh doc E E E E6a E t E Doadllne Formanden har ordet. Standerstrygning. lordag den 8 oktober 94 klokken 1"0, stryger vi standeren for i 5r. Klokken starter oprydningen omkring klubhuset. Der er meget der skal ordnes, s5 mod op i arbejdstoj og tag en spade, skovl eller greb med. Nu er det atter blevet tiden hvor bidene skal op pe land, for at overvintre, si gor dig selv den tjeneste, sporg Tage pladsmand, hvor du skal anbringe din bid. Ligeledes - hvis du har noget i materialegirden, si tom din hylde, for det der ligger tilbage, efter bidene er kommet pi land, vil blive smidt ud. Der skal jo ryddes op en gang imellem. Oprydningen vil foregi inden jul. Nu stormer det ind over s^omrdderne, sd brinkene skreres ud, men se hvor er det dog en vidunderlig pragt, ndr skoven stdr i sin efterdrsdragt. Bennv Borke, Kantinell. Abningstider i oktober : Mandag : (kun h8ndmadder) Tirsdag - sondag : (kokkenet lukker 19.00). HVER fredag i oktober.: Suppe pa menuen! Side.: 2 Nr.7, 2. irgang, Oktober SMK- Nyt Det sker! Unibank cup, motorsejler kapsejlads. 1 oktober ki fra Akrogen. Standerstrygning. 8 oktober kl Afriggerfest, 8 oktober kl Se annoncering andet sted i bladet. Klubaften. 15 november k Svar til SMK.medlem Chang's indlreg i SMK - nyt nr.6 Det er da altid noget at nogle legger mrerke til at jeg ikke var tilstede ved Ry Bidlaug's 25 hrsjubileum. Jeg undrer mig ogs8 nir SMK har et arrangement, at ikke flere moder op, nogle gange kun bestyrelsen ud af ca. 600 medlemmer og ikke ca. 700 medlemmer. Med hensyn til dit konkrete sporgsmil omkring dysten, kan jeg fortaelle at vi var indbudt til en dyst bestyrelserne imellem. Da nogle af os var forhindret grundet andet, havde vi sendt 3 bestyrelsesmedlemmer - dette skulle vel vrere nok. lnformationen om Ry Btdlaugs jubilrum er vel ikke et SMK anliggende. Hvis du selv er medlem af Ry Bidlaug, har du vel en folder, ellers blev der informeret i de lokale dagblade omkring iubilret. Du efterlyser endvidere nogle kommentarer fra medlemmer som enten er enige eller uenige med dig. Jeg syntes det ville vrre dejligt hvis alle ca. 600 medlemmer er enige med dig og dine synspunkter, idet konklusionen herpfl ville vrere at alle moder op til SMK's arrangementer - ogsi dig selv. Og si kunne de vel ogs8 blive sjove!! SMK- Nyt Benny Borke,Formand. Nr. 7,2. lrgang, Oktober Side.: 3

3 Standerstrygn ingl afriggerfest Ja, si er tiden kommet hvor vi skal til Standerstrygning igen; 8. oktober kl Vi vil her komme med en opfordring til isar de mange nye medlemmer som her fir alle tiders chance til at se og mode de gamle medlemmer. Om dagen skal foregi som sidste 8r, ved vi ikke, men vi h8ber det. Til dem som ikke var med sidste 8r, vil jeg her fortrlle lidt om hvad de gik glip af. Efter standerstrygningen fik vi en ol eller vand, skanket af Hancock. Derefterdelte formanden arbejde ud til de fremmodte medlemmer - 6 bide med hver ca. 7-8 mand sejlede ud og fik gjort rent ved alle broerne, ved L3 tiden modtes bidene - helt tilfreldigt - oppe ved Sejs-grunden, hvor vi havde en dejlig time med medbragt mad o.s.v. Vi sejlede derefter ind til Indelukket igen. Vi tog hjem og fik det prne toj pi og modte op igen kl til dagens hojdepunkt AFRIGGERFESTEN og sikken en fest. God stemning og hojt humor. Aftenens hojdepunkt tror jeg nok var et omrejsende teaterhold, med instruktor Lars i spidsen. De underholdt os i ca.il2time. Vi tror det kan blive lige si godt i 6r - si derfor mod op. 8. oktober 94 kl Velkomstdrink, stort ta' selv bord kr. 75 tilmelding senest den 6. oktober 94 hos UIIa & Mille i Klubhuset. Miske er der ogsi overraskelser. i ir et par smi Vel modt Chang. Tour de Gudenfl Det var en flot prastation der blev ydet af vore bide ved Tour de Guden6. Hurtig og effektiv hjrelp - dette kan ikke gores bedre. Tak skal I have. Benny. Min kone er sl sikker p8 at f3 sin vilje, at hun skriver sin dagbog en uge i forvejen' Tofferheken. o MAN MAUNDRE SIG!! Efter at man i SMK. i mange ir havde onsket at fi et lokalt klubblad,s5 lykkedes det endelig i l993,at ffl et sidant op at stfr. Si langt si godt!! Nu er bladet oven i kobet efterhinden blevet til et rigtigt superlrkkert klubblad,med mange gode indlrg, fra mange forskellige medlemmer. Ogsi fra medlemmer som af den ene eller anden grund er utilfredse med hint eller dint. DERFOR kan det undre en,at der sidan set aldrig bliver svaret pi disse indlaeg. HVORFOR bruger klubbens bestyrelse ikke bladet til en meningsfyldt dialog med medlemmerne, nir man nu har fiet en "Guldrandet" mulighed for dette. HVORFOR bru ger bestyrelsen og alle udvalgene ikke den samme "Guldrandede" mulighed for,at indvie medlemmerne i hvilke planer,problemer,og andre relevante ting og oplysninger,som medlemmerne kunne have glade af? Hvis man gjorde dette,er jeg overbevist om,at man ville kunne fi aktiveret mange flere medlemmervaesentligt mere end det ertilfaeldet i dag,ligesom man ville kunne undgi mange af de misforstielser som opstflr nir medlemmerne kun horer om tingene fra tredie eller fjerde Percon. (Sladder). DERFOR! Brug dog bladet som den " Guldrandede " informationskilde som det er. Med venlig hilsen Denforundrede, Siim B6d & lllotor Navervel 2 & 21 Tlf /t0 tg 1199 nunurftlurpn rco "r.r.$sa'kf, I 890,00 40 brugte pahangsmotorer. t{ye motorer tll starlc reducerede prlser. fra 5 Ul90 hk nlt I morlnc tllbrhc SE vhdr NAVICO RT-6500 VHT RADIO. Kr.5125,OO Side.: 4 Nr. 7,2. lrgang, Oktober 1994 SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 7,2. lrgang, Oktober Side.: 5

4 Synspunkt. Tillykke med jubilreet - Ry bidelaug! Jeg er forarget over at Chang kan udtrykke sig som han g0r. Hvor tit ser vi ham og konen i Indelukket?. Den arme formand Benny skal stille op til alt, ifolge Chang. Bare det har noget med vand og bide at gore.ifolge hans kone kan man jo ikke komme med til alt. Den arme Benny harjo kone, bprn, svigerbom og borneborn og ikke mindst et privatliv. Kan man ikke lide Bennys mide at prioritere sit liv p&, kan man jo lade vrere at stemme pi ham som formand. Chang er fibenbart heller ikke p5 dubberne altid, hvis man lreser Synspunkt. Til slut begge mrend; Benny og Chang synesjeg om - lad os dog v&re venner og kammerater i stedet for altid at hagle ned pi hinanden. Ellen. VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf ogsi nir biden skal sikkert p6 land for vinteren. Lortevand - Mawda!! Hvad vrelger vi Motorbidssejlere nir vi skal have en dukkert - coli. fosfor eller flodkrebs???. Hvem er skyld i den store algevakst i vore soer (har den iovrigt ikke altid vreret der?) - ifolge en artikel i ekstra-posten den 7. september 94. er det ihvert fald ikke Hjejleselskabet -- her kontrollerer man nemlig hvor meget der er trukket i papimrllen efterhversejlads - og dette trrek svarer nojagtig til eet "stort" besog pr. tur. Men som et ikke uintelligent SMKmedlem pipegede "Det mi primart vrere "herresejladser" man har hos Hj ej leselskabet hunkonsvasner trrekker, mig bekendt, i rullen under hvert besog. Konsdiskriminerer man hos Hjejleselskabet? Sejler man ej heller med "snottede unger"?? OK * jeg tror ikke algetilvaeksten som vi ser hvert flr under nogle gunstige vejr og vindforhold, kan tilskrives hverken Hj ej leselskabet, Silkeborg Sejlklub, Kajak klubben, Roklubben, Ry Bidlaug, Turistbidene fra Ry, SMKeller for den sag skyld alle kanofarerne, fuglene & fiskene (Har vi glemt nogle?) - hvor er de smi dyr som lever af algerne henne? Hvis vi trnkertilbage, vardet normalt med direkte aflob til soerne fra s8vel private husholdninger som fra det gamle slagteri. Da brugte vi blot ikke soeme til si rekreative formil som i dag. I Ovrigt huskerjeg tydeligt, at tilbage i slutningen af halvtredserne var der ogsi badeforbud i soerne - og da var det ikke mange bide pi soerne. Og nu til noget nasten andet - mon ikke alle SMK'ere vil give mig ret i at det "gor" vi ikke i soen. Hvis man gir en tur i buskadset omkring vore broer - si er det meget tydeligt hvor SMK'ere gir hen og ggr stort. Her er det n&nnere Hunden ligger begravet, og desvaerre ikke Hom'erne. l-ad os dog arbejde for at f5 oprettet nogle torklosetter ved.*suzukl Hempels produkter f/+]merteh <-TgOUTBOARDS de storre broer. Dette til stor glrde for sivel sejlere- turister som gester hos Hjejleselskabet. Eksempelvis ved Sl6enso, hvor mange menneskerkommer fra sivel so-som landsiden - spiser medbragt mad og opholder sig mange timer pfl dette pragtfulde sted. Problemet er meget tydeligt - bag hver trr og busk ligger papir og Hom'er. Inden for SMK har vi en rrekke uskrevne regler - og en afdisse gir pi at man ikke g0r det pi marinetoilettet, endsige bruge papir der. Det er absolut ikke morsom for de som ikke efterlever denne regel. Vi motorb8dssejlere bader -vasker op - fisker - ja vi lever pi soerne - Og det skider vi ikke pe (i). Vi tager gerne Deres bad i kommission Sejsllarinecenter rlrt,rrrrrr Julsovel 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, ilf Side.: 6 Nr.7,2. lrgang, Oktober SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 7,2. ergang, Oktober 1994, Side.: 7

5 Orientering. Nu da efter8ret banker pi,og datoen farvand,der ligger indenfor og for STANDERSTRYGNIN- mellem oer,holme og rev GEN nrermer sig,kan man meget passende gore lidt status for den overst8ede seson. En af de hrndelser,som gjorde storst indtryk pi mig,og som blev (stenroser)som ikke til stadighed overskylles af havet,samt endelig lob og render der vedligeholdes ved dansk myndigheds foranstaltning ivrigt diskuteret i den forgangne sommer,var den tragiske ulykke, hvor en mand kom voldsomt til skade,da han blev sejlet ned af en $ 2. For sejlads i de i $ 1. naevnte farvande grelder de internationale sgvejsregler. bid,efter at han selv havde deltaget i "leg" med to bide. Efter denne ulykke,gik diskussionen livligt ved stambordet i klubben: Var de implicerede spiritusplvirkede? Altsi mi vi konstatere.at al seilads i so-systemet skal foree$ i henhold til solovens bestemmelser!! Hvad sker der hvis de nu var spirituspivirkede? Hvilke regler grelder der for sejlads i spirituspivirket Hvad siger soloven si om seilads i spirituspivirketilstand? tilstand? o.s.v o.s.v. Lad os nu se pi hvad love og bekendtgorelser si ger omkring dette' : $ 371. Foranlediger en skibsforer grundstodning,forlis eller anden soulykke ved grov forsommelse i tjenesten,straffes han med bgde eller hrfte. stk. 3. Har en skibsforer,der udfo- I Industriministeriets bekendtgorelse nr.6l00-8 $ 1. kapitel L, som omhandler regler for sejlads mm i visse Danske farvande hedder det: rer arbejde ombord i et skib,nydt spiritus eller andre rusmidler i et Citat: $ l. Denne bekendtgorelsesidant omfang,at han er ude af grlder for 8er, indsoer, kanaler, stand til at udfgre sin tjeneste Pi havneomr8der, bugter og fjorde futdt betryggende mfide,straffes samt den del af dansk teritorialt han med bode eller hrefte. Dette betyder pl almindeligt dansk, at hvis en btdforer i so-systemet antrrffes i berusetilstand, og sk0nnes ude afstand til atfore bid pi fuldt forsvarlig og betryggende mide, vil vedkommende kunne straffes i henhold til $ 371. Dette betyder ogs8, at vedkommende ikke behover at have forvoldt ulykker, eller vrret til gene for andre, for at kunne blive straffet efter denne $. Principielt kan sopolitiet hvis de stopper en bid som evt.har sejlet forhurtigt, eller af alle mulige andre flrsager, og de skonner at skipperen er beruset, starte en straffesag i henhold til $ 371. Harman eventuelt forvoldt ulykke eller uheld i spiritusptvirket tilstand, er det skrrpende omstrendigheder, og kan medfore at man fradommes retten til at fore bid i op til5 ir. Jeg hiber at dette indlreg har besvaret nogle af de sporgsmfll,der har vreret stillet i forbindelse med denne tragiske sag. Med venlig hilsen John. Annonee! HEMPEL kobes med tordel hot Fliiggcr byggefinish Boqergde40 86(x) Silksrq. TlL 86 fl 14 m. Ab..r 7n7. fr64 7i8, lsdag 912. Husk afriggerfesten lordag den 8 oktober kl Til start ta' selv bord plus lokal underholdning til en pris a' kr.75 pr. person.iklrd dig dit gode humor og lad os ffl en god aften. Sidste chance fortilmelding er den 6. oktober 94 hos Ulla oe Mille i klubhuset. Skynd dig - der er begtrnset antal pladser. Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KOB - SALG. Side.:8 Nr. 7,2. lrgang, Oktober SMK- Nyt SMK- Nyl Nr. 7, 2. fugang; Oktober 1994.

6 Frikadellekonkurrence. Lordagden 20 au gust stav nede 22 bfrde ud mod Himmelbjerget, for at deltage i den traditionelle frikadel lekonkurence. Sidste irs vinderskipper, Borge Madsen havde sammen med fru Ase sorget for at arrangementet forlgb "uden slinger i valsen". Klokken L7.00 blev farsen kontrolleret og alle skipperne gik i b3- dene, snart bredte en liflig duft sig over himmelbjerggrunden, en duft som mindede af alt fra tabasco til Baily. Kl. 18 var den sidste delle sendt til provesmagning hos de stakkels dommerdamer. Folgende resultat kom de frem til:,e rets frikadellemestre blev; 1". Jens i Comich 2. Preben i Bonny las 3. I-ars i Gipsy Borge ogas" havde besluttet at der fremover skulle vrre tre skippere til at foresti arrangementet, og vi ser allerede frem til hvad der bydes p8 nrste 6r. Derblev herefter uddelt ikke frne endzl prremier, som var sponsoret af: Hancock, Eberhardt, Fotex, Ulla & Side.: L0 Nr. 7,2. lrgang, Oktober Mille, Gipsy, Kongsheden Tak for disse bidrag. VVS, Efter at frikadellerne var indtaget, blev bilet tandt og frem af bidene dukkede spilleinstrumenterne op' Velsignet med et pragtfuldt vejr, blev derspillet og sunget indtil de sidste tomede ind kl. 05 om morgenen. En usredvanlig dejlig hyggeaften som mange af os vil huske - dog ikke den skipper som smagte pi sin gevinst fra Hancock, og sondag morgen med en slet skjult sjrllandsk accent spurgte; Hvem var det der slukkede lyset allerede klokken 22?? lrs Uagtet vi p.t. er smldt ucl at frihavnsordningen, havde vi i sommer besog af flere bflde ude fra. Fra Esbjergbidene har vi til Ulla & Mille modtaget nedenst5- ende: Krere madmor + husbond! * tak for en god, nmende ctg srerdel es hy ggelig fctrpl ei ning i sejlersresonen. Bette P - Eva - Inga og Dieter Inger og Niels - Sonia og OrIa '", Esblerg, sommei.rlen 9t' SMK- Ny1 Opskrift. En meget tidsaktuel opskrift. Aborre i eddike 6 abonefileter vendes i mel med salt og peber, steges og afkoles. bg";1,5 dl. eddike 1-,5 dl. vand sukker efter behag. koges og afkoles for fiskene lagges i - med masser af log i tern. Skal helst st8 i koleskabet et dogn for det spises pi groft rugbrod. SMK- Nyt Bodil Kristensen. Fra medlem til medlem. Til salg. Skal du have "Skivet" pl land? Si har jeg et stort ophalerspil med bremse. Pris kr Kai I-aursen Tlf.: Til salg. Vis hvor du kommer fra - smart T-shirt med Silkeborg motiver og SMK-Logo. Pris kun kr. 89,00. Srlges fra kantinen. Ni ud af ti betalerfor megetfor badhn Jyske BAdlAn tilbyder at omlegge dit badiin. FA et serisst og uforpligtende tilbud pi omfinansiering af din bad. I ni ud af ti tilfalde gor vi det billigere. Check dit badlan. Ring til Jyske BAdlAn pa tlf og fa etuforpligtende tilbud. Detkandu tjene pa - ogsa hvisdu tenkerpa at kobe ny bad! sflffi- UDE^i Sara*unNo4 Jyske BAdlAn, c/o Jysk Diskontering, Vestergade 22' Silkeborg Nr. 7, 2. lrgang,oktober Side.: l1

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5

qffifis;,ttlt Det Sker Husk Generalforsamling i SMK den T4. mafts 1997! se indkaldetse- & dagsorden side 5 Postbesgrget blad s7016, (824sAnC). Det Sker Fredag den 28. februar kl. 19.30 I klubhuset. En aften nred P.Y. - JOTUN, Tips og ideer til vedligeholdelse af b6den. Sidste gang P.Y. - JOTUN inviterede til

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

bedste rid JAGT Vildt &Vdben ser her pd de mest almindelige fejl, vi jagere begdr Mesterens

bedste rid JAGT Vildt &Vdben ser her pd de mest almindelige fejl, vi jagere begdr Mesterens Mesterens bedste rid JAGT Vildt &Vdben ser her pd de mest almindelige fejl, vi jagere begdr med haglgevaret. 0g vi har allieret os med en sand mester- nemlig s kyd e i n struts r e n R a s m u s Bj e rg

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i "'i"'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i 'i'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t Beckers Farvekort Beton- & 'il'i "'i"'i. : i I'ii -l'i'l,i'.ij *;l r,:ill;t -l rll I "j,' Det er de smi detaljer, der gor det, selv om gulvet miske ikke regnes for en lille detalje i et rum. Med detaljer

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Deller fra Vinter suppe Hakkebøf med Dampet Orangemarineret ovnen med med super søde sure løg sejfilet med

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om

Det er meget vigtigt, at vi er med så langt. Det er også vigtigt for mig, at vi kan følge hinanden i dette. For fortællingen om Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 8. december 2013 Kirkedag: 2.s.i advent/b Tekst: Matt 25,1-13 Salmer: SK: 268 * 447 * 49 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6 LL: 268 * 258 * 272 * 275,2 * 275,3-6

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Eifc fru folhet o$ for liifolftet.

Eifc fru folhet o$ for liifolftet. Postbesorget blad s7ot6, (824s Ancl. SMK's Venner. SMK's Venner er en stotteforening for Silkeborg motorbidsklub.,,rr'l rlli,'ri'.r Det drejer sig om mcnncskcr nrcd vidt forskellige baggrundc og interesser,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Tema:ffiwwffiffiwwffi*

Tema:ffiwwffiffiwwffi* Tema:ffiwwffiffiwwffi* ffiffiffiffiwffiffiffimmgm &3#rfg A9#3'96mrm qr**r*ff ru;& ** *6 Rxmfffr axffim gfl 93 9mxag 39*r ffimxx #m ms'9 ffi"ffiffi#s,r grm# app 98 s*re" mxmru g su sx#* kme #ms:sk*hsta*

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 31-05-2015 side 1 Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 3,1-15 På den sidste forårsdag, den sidste søndag i maj, kun med teltdugen mellem os og Kærmindehavens grønne natur, mødes vi af en moden

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Værestedet. Café På Vejen. PROGRAM April, Maj, Juni, Juli 2014 GRØNNEGADE 10 8600 SILKEBORG 8970 3719

Værestedet. Café På Vejen. PROGRAM April, Maj, Juni, Juli 2014 GRØNNEGADE 10 8600 SILKEBORG 8970 3719 Værestedet Café På Vejen PROGRAM April, Maj, Juni, Juli 2014 GRØNNEGADE 10 8600 SILKEBORG 8970 3719 Åbningstider: Tirsdag kl 14.15-21.30 Torsdag kl. 14.15-20.00 Sidste lørdag i hver måned kl. 11.00-14.00

Læs mere

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner.

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Sommeren i år var typisk dansk sommer, lidt af hvert det kan kun blive bedre næste år!. Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. Gitte

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG STANDERHEJSNING 2014 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. september 2016: Åbent hver fredag 16-22 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES September 2016 VELKOMMEN TIL SEPTEMBER Velkommen til

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe.

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe. Vi kører blade Jeg er lige kommet hjem fra skole, har klædt om, og ved ikke rigtig hvad jeg skal lave. Jeg går op på mit værelse og tager kassen med mit legetøj. I kassen ligger alt mit Tekno ingeniørsæt,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 Kære medlemmer, 1. Generalforsamlingen 2008 Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2011

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 43+44 2011 Nyt fra 0. årgang Nu er efteråret rigtig kommet.det har betydet, at nogle børn er rykket mere indenfor, mens andre finder på nye udfordringer i efterårets flotte natur. Der er blevet fejet store bunker

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar Månedsplan Juni Uge 23 Mandag 3-6 Dans 14.00 m. Mette - Magien i baren. Tirsdag 4-6 Dans 14.00 m. Mette Onsdag 5-6 Grundlovsdag Klubben lukket Torsdag 6-6 Fredag 7-6 Uge 24 Dorte madbar Tom madbar Impulsen

Læs mere

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Til stede: Henrik, Jesper, Pia, Leni,, Tina og Karin Vært: Leni og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST

MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST RADISEN MEDLEMSBLAD FOR H/F MARIENLYST 19. årgang nr. 2 Juli 2011 Skovens skønne hemmeligheder Sommerfest 2011 At have en have Nu med krydsord... Redaktion Camilla Ry (have 21) camilla@camillary.dk Oplag:

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 2. juni 2013 kl. 9.30 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 722 Nu blomstertiden komme2 DDS 447 Herren strækker

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 7-2013 Dato: 07-10-2013 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen

Tal langsomt 1: Træk konsonanten og konsonant plus e over til vokalen Sammentrækninger En af fordelene ved at arbejde med trykgrupper og hele sætninger frem for med enkeltord/lyd er, at fænomener som endelses e, der kommer og går ikke skal trænes som regler. Man skal bare

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere