silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus."

Transkript

1 c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris kr. 99 for det store iule ta'selv bord Opslagstavlen i klubhuset. Pi ovennrevnte tavle cr opsat dc generelle regler, som skal folgcs ved opsrtning af opslag p5 tavlen. silts ttgr Eillc for fol[et o$ for [i!fol[ct. o a) q.) q.) 0.) *r.i< 0.) bo tṣ : ct) Tilmelding senest den 11. november til Ulla & Mille i klubhuset eller pi flf Minimum 25 deltagere. lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Vi har i den forlobne uge talt 24 opslag i alt - og ikke'et havde eksempelvis en dato pfifort for opsrettelsestidspunktet. SpOrgsmilet er ogsi hvor stor relevans opslagene har for nredlemmerne af SMK?. Men da tavlen er gratis sette op pi - er det logisk en illigere losning end at skulle betale henholdsvis 20 eller 200 kr. til SMK-Nyt for en annonce. Et belob som dels kommerallc mcdlemmer til gode dels sikrer at informationen kommer ud til allc. Vi vil fra SMK-Nyt forcsl5 cn losning med en rude over tavlcn og en nggle, som udelukkcndc kan anvendes efter henvendelsc til klubbens personale/smk's bcstyrelse. Indhold.: 2 Formanden har ordet. 2 Kantinen. 3 Det sker! 3 Svar til SMK.medlem Chang's indlaeg i SMK - nyt nr.6 4 Standerstrygning/afriggerfest 4 Tourde Gudeni 5 MAN VTA UNONE SIG I! 6 Svnsounkt. 6 l.ortevand - Mawda!! 8 Orientering. 10 Frikadellekonkurrence. 11Opskrift. LL Fra medlem til medlem. L2 Julefrokost i det gamle klubhus. 12 Opslagstavlen i klubhuset. Side.: 12 Nr. 7,2. Lrgang, Oktober SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 7, 2. lrgang, Oktober 1994.

2 Nr.:7,2. a ar. Oplag.:700 Lrdglvst I samrad msd SMKS bostyrsls6. Rodlgsrlng. (anwh.).: Inger & Henrlk Toft Warer Rytierholtsvsl 18, Swjbak 8600 Sllkoborg Tlf.: Bladudvalg.: Rlchard J nsen Chang Puggaad John Sorsnssn Fonnand.: B nny B. Botks l(asgsrer.: Lalf G. Thog rsen Nasttomnd.: Kn{d Jensen Sokrotar.: Flans Juul Nletson Ovrlge modlemm r Blrlhe Ol sn Karl Brarc n Allan J6ns n Udvalg': Klubhus t.: Benny B. Bolk l(antlnoudvalg.: Blrlhe ooson Hans..h'rul Nl6lson Broudvalg.: Knud Jonen Allan J nsen Hlnmelble grunden.: Lelf G. Thogorsen Karl Bransen S Js grund n.: Rlchard Jenssn Allan Jgnson Afrlggorfost.: Blrtho Olosan Hans Juul Nlelsn Knud Jenssn Klubaftn r.: Kad Brarrcen Brugonedet.: Knud Jsns n Radloudvalg.: Kad Brarcsn SMK vonnsr.: Kail Brarreen Vlgllge tel tonnr.: Kanllnsn Mont tel6fon Opsyn Indskjkkot VslrudsEten Lyngby Radlo Sllksborg Polltl SMK-IM LJdkonmer Nr.8-94 medh doc E E E E6a E t E Doadllne Formanden har ordet. Standerstrygning. lordag den 8 oktober 94 klokken 1"0, stryger vi standeren for i 5r. Klokken starter oprydningen omkring klubhuset. Der er meget der skal ordnes, s5 mod op i arbejdstoj og tag en spade, skovl eller greb med. Nu er det atter blevet tiden hvor bidene skal op pe land, for at overvintre, si gor dig selv den tjeneste, sporg Tage pladsmand, hvor du skal anbringe din bid. Ligeledes - hvis du har noget i materialegirden, si tom din hylde, for det der ligger tilbage, efter bidene er kommet pi land, vil blive smidt ud. Der skal jo ryddes op en gang imellem. Oprydningen vil foregi inden jul. Nu stormer det ind over s^omrdderne, sd brinkene skreres ud, men se hvor er det dog en vidunderlig pragt, ndr skoven stdr i sin efterdrsdragt. Bennv Borke, Kantinell. Abningstider i oktober : Mandag : (kun h8ndmadder) Tirsdag - sondag : (kokkenet lukker 19.00). HVER fredag i oktober.: Suppe pa menuen! Side.: 2 Nr.7, 2. irgang, Oktober SMK- Nyt Det sker! Unibank cup, motorsejler kapsejlads. 1 oktober ki fra Akrogen. Standerstrygning. 8 oktober kl Afriggerfest, 8 oktober kl Se annoncering andet sted i bladet. Klubaften. 15 november k Svar til SMK.medlem Chang's indlreg i SMK - nyt nr.6 Det er da altid noget at nogle legger mrerke til at jeg ikke var tilstede ved Ry Bidlaug's 25 hrsjubileum. Jeg undrer mig ogs8 nir SMK har et arrangement, at ikke flere moder op, nogle gange kun bestyrelsen ud af ca. 600 medlemmer og ikke ca. 700 medlemmer. Med hensyn til dit konkrete sporgsmil omkring dysten, kan jeg fortaelle at vi var indbudt til en dyst bestyrelserne imellem. Da nogle af os var forhindret grundet andet, havde vi sendt 3 bestyrelsesmedlemmer - dette skulle vel vrere nok. lnformationen om Ry Btdlaugs jubilrum er vel ikke et SMK anliggende. Hvis du selv er medlem af Ry Bidlaug, har du vel en folder, ellers blev der informeret i de lokale dagblade omkring iubilret. Du efterlyser endvidere nogle kommentarer fra medlemmer som enten er enige eller uenige med dig. Jeg syntes det ville vrre dejligt hvis alle ca. 600 medlemmer er enige med dig og dine synspunkter, idet konklusionen herpfl ville vrere at alle moder op til SMK's arrangementer - ogsi dig selv. Og si kunne de vel ogs8 blive sjove!! SMK- Nyt Benny Borke,Formand. Nr. 7,2. lrgang, Oktober Side.: 3

3 Standerstrygn ingl afriggerfest Ja, si er tiden kommet hvor vi skal til Standerstrygning igen; 8. oktober kl Vi vil her komme med en opfordring til isar de mange nye medlemmer som her fir alle tiders chance til at se og mode de gamle medlemmer. Om dagen skal foregi som sidste 8r, ved vi ikke, men vi h8ber det. Til dem som ikke var med sidste 8r, vil jeg her fortrlle lidt om hvad de gik glip af. Efter standerstrygningen fik vi en ol eller vand, skanket af Hancock. Derefterdelte formanden arbejde ud til de fremmodte medlemmer - 6 bide med hver ca. 7-8 mand sejlede ud og fik gjort rent ved alle broerne, ved L3 tiden modtes bidene - helt tilfreldigt - oppe ved Sejs-grunden, hvor vi havde en dejlig time med medbragt mad o.s.v. Vi sejlede derefter ind til Indelukket igen. Vi tog hjem og fik det prne toj pi og modte op igen kl til dagens hojdepunkt AFRIGGERFESTEN og sikken en fest. God stemning og hojt humor. Aftenens hojdepunkt tror jeg nok var et omrejsende teaterhold, med instruktor Lars i spidsen. De underholdt os i ca.il2time. Vi tror det kan blive lige si godt i 6r - si derfor mod op. 8. oktober 94 kl Velkomstdrink, stort ta' selv bord kr. 75 tilmelding senest den 6. oktober 94 hos UIIa & Mille i Klubhuset. Miske er der ogsi overraskelser. i ir et par smi Vel modt Chang. Tour de Gudenfl Det var en flot prastation der blev ydet af vore bide ved Tour de Guden6. Hurtig og effektiv hjrelp - dette kan ikke gores bedre. Tak skal I have. Benny. Min kone er sl sikker p8 at f3 sin vilje, at hun skriver sin dagbog en uge i forvejen' Tofferheken. o MAN MAUNDRE SIG!! Efter at man i SMK. i mange ir havde onsket at fi et lokalt klubblad,s5 lykkedes det endelig i l993,at ffl et sidant op at stfr. Si langt si godt!! Nu er bladet oven i kobet efterhinden blevet til et rigtigt superlrkkert klubblad,med mange gode indlrg, fra mange forskellige medlemmer. Ogsi fra medlemmer som af den ene eller anden grund er utilfredse med hint eller dint. DERFOR kan det undre en,at der sidan set aldrig bliver svaret pi disse indlaeg. HVORFOR bruger klubbens bestyrelse ikke bladet til en meningsfyldt dialog med medlemmerne, nir man nu har fiet en "Guldrandet" mulighed for dette. HVORFOR bru ger bestyrelsen og alle udvalgene ikke den samme "Guldrandede" mulighed for,at indvie medlemmerne i hvilke planer,problemer,og andre relevante ting og oplysninger,som medlemmerne kunne have glade af? Hvis man gjorde dette,er jeg overbevist om,at man ville kunne fi aktiveret mange flere medlemmervaesentligt mere end det ertilfaeldet i dag,ligesom man ville kunne undgi mange af de misforstielser som opstflr nir medlemmerne kun horer om tingene fra tredie eller fjerde Percon. (Sladder). DERFOR! Brug dog bladet som den " Guldrandede " informationskilde som det er. Med venlig hilsen Denforundrede, Siim B6d & lllotor Navervel 2 & 21 Tlf /t0 tg 1199 nunurftlurpn rco "r.r.$sa'kf, I 890,00 40 brugte pahangsmotorer. t{ye motorer tll starlc reducerede prlser. fra 5 Ul90 hk nlt I morlnc tllbrhc SE vhdr NAVICO RT-6500 VHT RADIO. Kr.5125,OO Side.: 4 Nr. 7,2. lrgang, Oktober 1994 SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 7,2. lrgang, Oktober Side.: 5

4 Synspunkt. Tillykke med jubilreet - Ry bidelaug! Jeg er forarget over at Chang kan udtrykke sig som han g0r. Hvor tit ser vi ham og konen i Indelukket?. Den arme formand Benny skal stille op til alt, ifolge Chang. Bare det har noget med vand og bide at gore.ifolge hans kone kan man jo ikke komme med til alt. Den arme Benny harjo kone, bprn, svigerbom og borneborn og ikke mindst et privatliv. Kan man ikke lide Bennys mide at prioritere sit liv p&, kan man jo lade vrere at stemme pi ham som formand. Chang er fibenbart heller ikke p5 dubberne altid, hvis man lreser Synspunkt. Til slut begge mrend; Benny og Chang synesjeg om - lad os dog v&re venner og kammerater i stedet for altid at hagle ned pi hinanden. Ellen. VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorsotoften 6 - Tlf ogsi nir biden skal sikkert p6 land for vinteren. Lortevand - Mawda!! Hvad vrelger vi Motorbidssejlere nir vi skal have en dukkert - coli. fosfor eller flodkrebs???. Hvem er skyld i den store algevakst i vore soer (har den iovrigt ikke altid vreret der?) - ifolge en artikel i ekstra-posten den 7. september 94. er det ihvert fald ikke Hjejleselskabet -- her kontrollerer man nemlig hvor meget der er trukket i papimrllen efterhversejlads - og dette trrek svarer nojagtig til eet "stort" besog pr. tur. Men som et ikke uintelligent SMKmedlem pipegede "Det mi primart vrere "herresejladser" man har hos Hj ej leselskabet hunkonsvasner trrekker, mig bekendt, i rullen under hvert besog. Konsdiskriminerer man hos Hjejleselskabet? Sejler man ej heller med "snottede unger"?? OK * jeg tror ikke algetilvaeksten som vi ser hvert flr under nogle gunstige vejr og vindforhold, kan tilskrives hverken Hj ej leselskabet, Silkeborg Sejlklub, Kajak klubben, Roklubben, Ry Bidlaug, Turistbidene fra Ry, SMKeller for den sag skyld alle kanofarerne, fuglene & fiskene (Har vi glemt nogle?) - hvor er de smi dyr som lever af algerne henne? Hvis vi trnkertilbage, vardet normalt med direkte aflob til soerne fra s8vel private husholdninger som fra det gamle slagteri. Da brugte vi blot ikke soeme til si rekreative formil som i dag. I Ovrigt huskerjeg tydeligt, at tilbage i slutningen af halvtredserne var der ogsi badeforbud i soerne - og da var det ikke mange bide pi soerne. Og nu til noget nasten andet - mon ikke alle SMK'ere vil give mig ret i at det "gor" vi ikke i soen. Hvis man gir en tur i buskadset omkring vore broer - si er det meget tydeligt hvor SMK'ere gir hen og ggr stort. Her er det n&nnere Hunden ligger begravet, og desvaerre ikke Hom'erne. l-ad os dog arbejde for at f5 oprettet nogle torklosetter ved.*suzukl Hempels produkter f/+]merteh <-TgOUTBOARDS de storre broer. Dette til stor glrde for sivel sejlere- turister som gester hos Hjejleselskabet. Eksempelvis ved Sl6enso, hvor mange menneskerkommer fra sivel so-som landsiden - spiser medbragt mad og opholder sig mange timer pfl dette pragtfulde sted. Problemet er meget tydeligt - bag hver trr og busk ligger papir og Hom'er. Inden for SMK har vi en rrekke uskrevne regler - og en afdisse gir pi at man ikke g0r det pi marinetoilettet, endsige bruge papir der. Det er absolut ikke morsom for de som ikke efterlever denne regel. Vi motorb8dssejlere bader -vasker op - fisker - ja vi lever pi soerne - Og det skider vi ikke pe (i). Vi tager gerne Deres bad i kommission Sejsllarinecenter rlrt,rrrrrr Julsovel 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, ilf Side.: 6 Nr.7,2. lrgang, Oktober SMK - Nyt SMK- Nyt Nr. 7,2. ergang, Oktober 1994, Side.: 7

5 Orientering. Nu da efter8ret banker pi,og datoen farvand,der ligger indenfor og for STANDERSTRYGNIN- mellem oer,holme og rev GEN nrermer sig,kan man meget passende gore lidt status for den overst8ede seson. En af de hrndelser,som gjorde storst indtryk pi mig,og som blev (stenroser)som ikke til stadighed overskylles af havet,samt endelig lob og render der vedligeholdes ved dansk myndigheds foranstaltning ivrigt diskuteret i den forgangne sommer,var den tragiske ulykke, hvor en mand kom voldsomt til skade,da han blev sejlet ned af en $ 2. For sejlads i de i $ 1. naevnte farvande grelder de internationale sgvejsregler. bid,efter at han selv havde deltaget i "leg" med to bide. Efter denne ulykke,gik diskussionen livligt ved stambordet i klubben: Var de implicerede spiritusplvirkede? Altsi mi vi konstatere.at al seilads i so-systemet skal foree$ i henhold til solovens bestemmelser!! Hvad sker der hvis de nu var spirituspivirkede? Hvilke regler grelder der for sejlads i spirituspivirket Hvad siger soloven si om seilads i spirituspivirketilstand? tilstand? o.s.v o.s.v. Lad os nu se pi hvad love og bekendtgorelser si ger omkring dette' : $ 371. Foranlediger en skibsforer grundstodning,forlis eller anden soulykke ved grov forsommelse i tjenesten,straffes han med bgde eller hrfte. stk. 3. Har en skibsforer,der udfo- I Industriministeriets bekendtgorelse nr.6l00-8 $ 1. kapitel L, som omhandler regler for sejlads mm i visse Danske farvande hedder det: rer arbejde ombord i et skib,nydt spiritus eller andre rusmidler i et Citat: $ l. Denne bekendtgorelsesidant omfang,at han er ude af grlder for 8er, indsoer, kanaler, stand til at udfgre sin tjeneste Pi havneomr8der, bugter og fjorde futdt betryggende mfide,straffes samt den del af dansk teritorialt han med bode eller hrefte. Dette betyder pl almindeligt dansk, at hvis en btdforer i so-systemet antrrffes i berusetilstand, og sk0nnes ude afstand til atfore bid pi fuldt forsvarlig og betryggende mide, vil vedkommende kunne straffes i henhold til $ 371. Dette betyder ogs8, at vedkommende ikke behover at have forvoldt ulykker, eller vrret til gene for andre, for at kunne blive straffet efter denne $. Principielt kan sopolitiet hvis de stopper en bid som evt.har sejlet forhurtigt, eller af alle mulige andre flrsager, og de skonner at skipperen er beruset, starte en straffesag i henhold til $ 371. Harman eventuelt forvoldt ulykke eller uheld i spiritusptvirket tilstand, er det skrrpende omstrendigheder, og kan medfore at man fradommes retten til at fore bid i op til5 ir. Jeg hiber at dette indlreg har besvaret nogle af de sporgsmfll,der har vreret stillet i forbindelse med denne tragiske sag. Med venlig hilsen John. Annonee! HEMPEL kobes med tordel hot Fliiggcr byggefinish Boqergde40 86(x) Silksrq. TlL 86 fl 14 m. Ab..r 7n7. fr64 7i8, lsdag 912. Husk afriggerfesten lordag den 8 oktober kl Til start ta' selv bord plus lokal underholdning til en pris a' kr.75 pr. person.iklrd dig dit gode humor og lad os ffl en god aften. Sidste chance fortilmelding er den 6. oktober 94 hos Ulla oe Mille i klubhuset. Skynd dig - der er begtrnset antal pladser. Baunehojvej Silkeborg Tlf.: KOB - SALG. Side.:8 Nr. 7,2. lrgang, Oktober SMK- Nyt SMK- Nyl Nr. 7, 2. fugang; Oktober 1994.

6 Frikadellekonkurrence. Lordagden 20 au gust stav nede 22 bfrde ud mod Himmelbjerget, for at deltage i den traditionelle frikadel lekonkurence. Sidste irs vinderskipper, Borge Madsen havde sammen med fru Ase sorget for at arrangementet forlgb "uden slinger i valsen". Klokken L7.00 blev farsen kontrolleret og alle skipperne gik i b3- dene, snart bredte en liflig duft sig over himmelbjerggrunden, en duft som mindede af alt fra tabasco til Baily. Kl. 18 var den sidste delle sendt til provesmagning hos de stakkels dommerdamer. Folgende resultat kom de frem til:,e rets frikadellemestre blev; 1". Jens i Comich 2. Preben i Bonny las 3. I-ars i Gipsy Borge ogas" havde besluttet at der fremover skulle vrre tre skippere til at foresti arrangementet, og vi ser allerede frem til hvad der bydes p8 nrste 6r. Derblev herefter uddelt ikke frne endzl prremier, som var sponsoret af: Hancock, Eberhardt, Fotex, Ulla & Side.: L0 Nr. 7,2. lrgang, Oktober Mille, Gipsy, Kongsheden Tak for disse bidrag. VVS, Efter at frikadellerne var indtaget, blev bilet tandt og frem af bidene dukkede spilleinstrumenterne op' Velsignet med et pragtfuldt vejr, blev derspillet og sunget indtil de sidste tomede ind kl. 05 om morgenen. En usredvanlig dejlig hyggeaften som mange af os vil huske - dog ikke den skipper som smagte pi sin gevinst fra Hancock, og sondag morgen med en slet skjult sjrllandsk accent spurgte; Hvem var det der slukkede lyset allerede klokken 22?? lrs Uagtet vi p.t. er smldt ucl at frihavnsordningen, havde vi i sommer besog af flere bflde ude fra. Fra Esbjergbidene har vi til Ulla & Mille modtaget nedenst5- ende: Krere madmor + husbond! * tak for en god, nmende ctg srerdel es hy ggelig fctrpl ei ning i sejlersresonen. Bette P - Eva - Inga og Dieter Inger og Niels - Sonia og OrIa '", Esblerg, sommei.rlen 9t' SMK- Ny1 Opskrift. En meget tidsaktuel opskrift. Aborre i eddike 6 abonefileter vendes i mel med salt og peber, steges og afkoles. bg";1,5 dl. eddike 1-,5 dl. vand sukker efter behag. koges og afkoles for fiskene lagges i - med masser af log i tern. Skal helst st8 i koleskabet et dogn for det spises pi groft rugbrod. SMK- Nyt Bodil Kristensen. Fra medlem til medlem. Til salg. Skal du have "Skivet" pl land? Si har jeg et stort ophalerspil med bremse. Pris kr Kai I-aursen Tlf.: Til salg. Vis hvor du kommer fra - smart T-shirt med Silkeborg motiver og SMK-Logo. Pris kun kr. 89,00. Srlges fra kantinen. Ni ud af ti betalerfor megetfor badhn Jyske BAdlAn tilbyder at omlegge dit badiin. FA et serisst og uforpligtende tilbud pi omfinansiering af din bad. I ni ud af ti tilfalde gor vi det billigere. Check dit badlan. Ring til Jyske BAdlAn pa tlf og fa etuforpligtende tilbud. Detkandu tjene pa - ogsa hvisdu tenkerpa at kobe ny bad! sflffi- UDE^i Sara*unNo4 Jyske BAdlAn, c/o Jysk Diskontering, Vestergade 22' Silkeborg Nr. 7, 2. lrgang,oktober Side.: l1

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler.

qffifi$;,#9t 7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i bladet - Hjrelpebflde mangler. r(,sruesprger Drau s7or6, (sz4s Anc). 1.rI:. -' qffifi$;,#9t 17. august kl. 17.00, Frikadellekonkurrence pl I'Iimmclhjcrggnr ntlcrr - og til alle vore nye medlemmer kan vi oplysc at clcttc cr tlagctt ltvttr

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

20 KOMMUNALVALG 2(lO9

20 KOMMUNALVALG 2(lO9 De fsrste to Srtier af sit Li var han pirorende til psykisk syge. De neste tre var han setv sinds- Lidende med utal.lige indtaggel.ser, misbrug og setvmordsforsog. I dag er Preben Meitvang ude af misbruget,

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'"& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8.

Eiltsrttutm. I(lubhr-rsets Abningstider. wr t_rj J *IHHE'& L?.?? Fra 1. aprii. Tirsdag - sondag 8.00 20.00. Mandag 8.00 I 8. Postbesdrget blad s7ot6, (8245 AnCt. OBS!! Medlemmer af S.M.K.'s Venner. Eiltsrttutm - Efrlc fot fol[cf o$ for ffrlfoffiel. il' Som det fremgflr af referatet fra generalforsamlingen andet steds i bladet,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 87 September 2005 Fototur til Rødvig - Juli 2005 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR HURTIGSKAKTURNERING 25. JUNI, 2011 I anledning af at Maribo Skakklub i år fylder 100 år afholder vi den 25. Juni 2011 en hurtigskakturnering på Torvet i midten af Maribo. Vi har

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

* ff:sry-t"_.. Kommende aktiviteter: < 60 drs fbclselur.fbires Rcdaktor:Kire HiigbergTlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@wetrspeed.dk. Il!

* ff:sry-t_.. Kommende aktiviteter: < 60 drs fbclselur.fbires Rcdaktor:Kire HiigbergTlf. 86 80 08 58-25 85 ll 40 driver@wetrspeed.dk. Il! t@]wli@i.--, 1 "-. '**l'*:",.11.*.1y,.'j.,. Fif: tr ti I Il! tr Kommende aktiviteter: * ff:sry-t"_.. Lordag den 20. august kl. 17.00 Frikadellckonkurencep& Hi mrnelbjerggrunden. Lordag clen27. august kl.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagbogsmodul mainmenu indhold sekundær menu tilgængeligt for alle kalender < juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere