Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken"

Transkript

1 Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

2 Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4 plantyper i den såkaldte fysiske planlægning, som beskæftiger sig med arealanvendelse. Mest overordnet er landsplanlægningen, som sorterer under miljøministeren, (jf. den årlige landsplanredegørelse). Næste trin er regionplanerne, som udarbejdes af amtsrådene. Kommuneplanerne udarbejdes af kommunalbestyrelser og byråd, som desuden har ansvaret for lokalplaner, det sidste led i kæden af planer, der alle skal være afstemt efter hinanden. Lokalplanen er desuden den eneste af de 4 plantyper, som har bindende virkning for grundejere, og som tinglyses på de ejendomme, der omfattes af planen. Lokalplanen. Nærværende tekst er opdelt i 2 afsnit, som har baggrund i bestemmelser i Lov om planlægning. Afsnit I er en redegørelse for lokalplanens forhold til andre planer i området, kommuneplan, evt. fredningsplaner, særlige regionplanforhold og lignende. Afsnittet indeholder en beskrivelse af lokalplanens indhold, dvs. af de anlæg, der ønskes sikret med lokalplaner. Afsnit II er selve lokalplanen, kun dette afsnit tinglyses på ejendomme indenfor lokalplanens område. Lokalplanteksten er opdelt i paragraffer. Lokalplanens bilag er dokumenter, som tinglyses sammen med teksten. Lokalplanen beskriver også retsvirkningerne, dvs. lokalplanens juridiske konsekvenser for grundejere i lokalplanens område. Supplerende oplysninger m.m. kan indhentes på teknisk forvaltning, tlf Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse: SIDE I. Redegørelse side Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse side Lokalplanens formål side Lokalplanens område og indhold side Lokalplanens forhold til anden planlægning side Lokalplanens forhold til anden lovgivning side 6 SMV side 7 II. Lokalplanens bestemmelser side 8 1 Lokalplanens formål side 8 2 Område og zonestatus side 8 3 Områdets anvendelse side 8 4 Udstykninger side 9 5 Vej- og adgangsforhold side 9 6 Ledningsanlæg side 9 7 Tekniske forhold side 9 8 Bebyggelsens omfang og placering side 10 9 Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer side Servitutter side Forudsætninger for planens realisering side Lokalplanens retsvirkninger side 12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger. 13 Vedtagelsespåtegning side 13 Kortbilag: Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Matrikelkort og områdegrænse Matrikelkort på luftfoto Retningsgivende strukturplan med byggelinjer Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Lokalplanen er udarbejdet af teknisk forvaltning. Side 3 af 13

4 I. Redegørelse 1.1 Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse Lokalplanen er udarbejdet fordi Kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå kommune ønsker at kunne tilbyde borgere og turister de bedst mulige detailhandelsmuligheder mv. Løkken oplever en fantastisk positiv vækst i disse år og der er derfor fra forskellige bygherrer stor interesse for etablering af bl.a. nye butikker til både dagligvarehandel og udvalgsvarehandel. Samtidig er der fra kommunal side et stort behov for trafikalt at få aflastet centerområdet i bymidten, især i de største sommermåneder. Det centrale centerområde er stort set udbygget. Trafikalt har et bydelscenter ved Industrivej endvidere en optimal placering for de store nye boligområder og sommerhusområderne i Furreby, Nr. Lyngby og Rubjerg. 1.2 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at overføre området til centerformål og samtidig sikre, at der inden for lokalplanområdet maksimalt kan etableres op til 3000 m 2 bruttoetageareal til butiksformål, en fastfood restaurant, tankanlæg med vaskehal mv. 1.3 Beskrivelse af lokalplanens område og indhold Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 18 an og 18 ap Furreby By, Furreby. Matriklerne er en del af et større erhvervsområde med stor aktivitet. Begge matrikler har vejadgang fra Industrivej. Mod nord grænser lokalplanområdet op til rundkørslen og mød øst på den anden side af Industrivej ligger Action House og en større vognmandsforretning med containerudlejning mv. Mød øst ligger VVS virksomheden Kaj Larsen & Søn A/S og mod syd ligger der en af de få rene boliger, der er i lokalplanområdet. Nedenfor ses de bygninger der ligger i lokalplanområdet og hører til virksomheden Spa&pool. Det forudsættes at bygningerne fjernes for at åbne mulighed for etablering af butikker mv. Den nordlige del af lokalplanområdet med administrationsbygning mv. til virksomheden Spa&pool Den sydlige del af lokalplanområdet, med lager mv. for virksomheden Spa & Pool(matr. nr. 18 ap ) Intentionerne med lokalplanområdet Side 4 af 13

5 Det er intentionen at skabe et attraktivt og tilgængeligt bydelscenter til gavn for både lokalbefolkningen og turisterne. Bydelscentrets unikke beliggenhed ved indkørslen til Løkken by stiller krav om kvalitet. Der skal derfor i den fremtidige bebyggelse arbejdes med materialer, skiltning og beplantning således at bebyggelsen fremstår harmonisk og er tilpasset områdets karakter. Udendørs oplagring og udstilling må kun finde sted i beskedent omfang, da det ellers vil skabe et rodet og uroligt udtryk. 1.4 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2005 Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan for Løkken-Vrå kommune. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Området er i dag indeholdt i rammeområde E 4.4.2, der ikke åbner mulighed for dagligvarebutikker. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan overføres matr. nr. 18 an og 18 ap begge Furreby by, Furreby fra rammeområde E til C og samtidig aflyses de to matrikler fra erhvervslokalplan Ud over selve anvendelsesbestemmelsen er der ikke uoverensstemmelser med Kommuneplan Erhvervsområde E 4.4.2, der bliver reduceret ved at de to matrikler mod nord overgår til centerområde. Centerområde Zonestatus Området er byzone og fastholdes som byzone. 1.5 Tekniske forhold Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra Løkken Vandværk. Varmeforsyning Side 5 af 13

6 Varmeforsyning til området skal ske som kollektiv Varmeforsyning fra Løkken varmeværk Elforsyning Lokalplanområdet forsynes i dag med el fra BOE Brønderslev og oplands El-forsyning. Spildevand Området er omfattet af kommunens spildevandsplan og er tilsluttet det offentlige kloaknet. Området er separatkloakeret. Affald Løkken-Vrå Kommune er en del af det fælleskommunale affaldssystem AVV i Hjørring. Gennem affaldsselskabet sker også indsamling af olie- og kemikalieaffald. Dagsrenovationen betales af grundejer. Trafikale forhold Lokalplanområdet grænser op til landevej 451 (Løkkensvej). Støjkonsekvensområdet på 55 db(a) for landeveje vedrører den del af lokalplanområdet, der ligger mindre end 40 m fra midten af Løkkensvej. Vejadgang til området sker fra Industrivej. Bydelscentret vil få optimale tilkørsels forhold. uanset om trafikken kommer fra nord, syd øst eller vest. Ved etablering af p-pladser skal der tages hensyn til, at handicapkøretøjer skal kunne parkeres i nærheden af indgangene til butikkerne mv. Langs Løkkensvej er der, på matr. nr. 18an Furreby by, Furreby, iht. Lov om offentlige veje 34, tinglyst en vejbyggelinje på 35,75 m fra vejmidte. 1.6 Lokalplanens forhold til anden lovgivning Jordforureningsloven Løkken-Vrå Kommune har ikke kendskab til, at der har været forurenende aktivitet i området, men hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes forurening, som ikke allerede er kortlagt, skal arbejdet standses, og kommunalbestyrelsen underrettes. Der må herefter foretages en vurdering af forureningens type og omfang, samt om der skal ske tiltag overfor forureningen. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningens 71 jf. lov nr. 753 af og lov nr. 370 af Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningens 71 jf. lov nr. 753 af og lov nr. 370 af Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages jf. lov nr. 473 af Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flinteredskaber, lerkarsskår mv. skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Side 6 af 13

7 Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum. Vendsyssels Historiske Museum Museumsgade Hjørring tlf Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til lov nr. 316 af 5. maj 2004, Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der ved tilvejebringelse af en lokalplan foretages en miljøvurdering, hvis gennemførelsen af planen får væsentlig indvirkning på miljøet. Alle planer der angiver rammer for fremtidige anlægsprojekter skal således analyseres med henblik på en afgørelse af, om planen har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes. Såfremt lokalplanen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke kræver en Strategisk Miljø Vurdering, SMV, så skal afgørelsen og begrundelsen herfor offentlig bekendtgøres i dags- eller ugepressen. Relevante myndigheder skal endvidere høres inden der træffes afgørelse. Screening og begrundelse Kommuneplantillæggets virkeliggørelse vil ikke få væsentlig indvirkning på miljøet, da der er tale om et mindre geografisk område der allerede er byzone og udlagt i en lokalplan til erhvervsformål. Der er ikke tale om et projekt omfattet af lovens bilag 3 og 4. Side 7 af 13

8 II. Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: 1.1 At sikre mulighed for at der kan etableres et nyt bydelscenter med hertil hørende anlæg og faciliteter, ved at overføre områdets anvendelse fra erhvervsformål til centerformål, 1.2 At sikre en maksimal butiksramme på 3000 m At sikre vejadgang fra Industrivej. 1.4 At sikre at der ikke kan opføres boliger i bydelscentret. 2.0 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 18 an og 18 ap Furreby By, Furreby. 2.2 Lokalplanområdet har status som byzone og denne status fastholdes. 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til bydelscenter som eksempelvis omfatter dagligvare- og udvalgsvarebutikker, butikker for særligt pladskrævende varegrupper, tankanlæg mv., fast-food restaurant mv. Der kan ikke opføres eller indrettes boliger i bydelscentret. 3.2 Dagligvarebutikker må maksimalt have et bruttoetageareal på m Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have et bruttoetageareal på m Side 8 af 13

9 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må indenfor lokalplanområdet maksimalt være m2 4.0 Udstykninger 4.1 Der kan ikke ske yderligere udstykning indenfor lokalplanområdet, men der kan ske arealoverførsler og sammenlægninger. 5.0 Vej- og adgangsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske fra de eksisterende overkørsler til Industrivej. 5.2 Langs Løkkensvej er der, på matr. nr. 18 an Furreby by, Furreby, iht. Lov om offentlige veje 34, tinglyst en vejbyggelinje 35,75 m fra vejmidte. Langs Industrivej er der tinglyst en vejbyggelinje 10 m fra vejmidte. Arealerne mellem vejskel og byggelinje må ikke udnyttes til bebyggelse. 5.3 Antallet af p-pladser skal fastsættes efter en konkret vurdering i forbindelse med byggetilladelsen, dog skal mindst 50% af grundarealet anvendes til parkerings- opholds- eller vejareal. 6.0 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger, herunder vejbelysning må inden for lokalplanens område ikke fremføres som luftledninger, men alene som jordkabler. 7.0 Tekniske forhold Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra Løkken Vandværk. Varmeforsyning Varmeforsyning til området skal ske som kollektiv Varmeforsyning fra Løkken varmeværk. Elforsyning Lokalplanområdet forsynes i dag med el fra BOE Brønderslev og oplands El-forsyning. Spildevand Området er omfattet af kommunens spildevandsplan og er tilsluttet det offentlige kloaknet. Området er separatkloakeret. Affald Side 9 af 13

10 Løkken-Vrå Kommune er en del af det fælleskommunale affaldssystem AVV i Hjørring. Gennem affaldsselskabet sker også indsamling af olie- og kemikalieaffald. Dagsrenovationen betales af grundejer. 8.0 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Ny bebyggelse skal opføres mellem byggelinjerne, jf. kortbilag nr Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 50 %. 8.2 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Mindre bygningsdele kan opføres med en højde op til 10,5 m. 9.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Facader skal fremstå med blank mursten eller pudset mur, vandskuret eller indfarvede betonelementer i jordfarveskalaen, sort eller hvid. Mindre partier/dele kan udføres af andre materialer som f.eks. træ, eternit eller metal. 9.2 Tagflader skal udføres i tegl, betontagsten, listetækket tagpap eller zink. Tagmaterialer må ikke være reflekterende. 9.3 Tagene skal fremstå som flade tage eller saddeltag med en taghældning mellem 10 og 45 grader Ubebyggede arealer 10.1 Udendørs oplag må kun forefindes bag dertil indhegnede pladser i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt udseende Der kan i lokalplanområdet (udenfor byggelinjerne) opføres en pylon som alle butikker/anlæg skal være fælles om. Pylonen må maksimalt være 6 m høj og 1 m bred. Herudover må hver butik/restaurant/tankanlæg mv. have èt henvisningsskilt ved indkørslen Side 10 af 13

11 Der må ikke reklameres med store bannere, flag mv. og skilte på facaderne skal være tilpasset bygningens størrelse Etablering af støjskærme mv. i vejbyggelinjearealet langs Løkkensvej forudsætter, at vejbestyrelsen meddeler tilladelse iht. Lov om off. veje 42 og planlovens 16, stk Servitutter Der er pr. 18. maj 2006 tinglyst følgende tilstandsservitutter i lokalplanområdet: Matr. nr. 18an Furreby by, Furreby: Lyst den 11. marts 1966 Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, og indeholder bestemmelser om salg Lyst den 30. januar 1975 Dok. om adgangsbegrænsning mv. Lyst den 21. oktober Dok om byggelinjer Lyst den 3. februar 1989 Lokalplan Lyst den 18. oktober 1999 Dok. om carport mv. Matr. nr. 18ap Furreby by, Furreby Lyst den 11. marts 1966 Dok. om bebyggelse, benyttelse mv, Lyst den 24. juni 1967 Dok. om oversigt Lyst den 3. februar 1989 Lokalplan Ovennævnte tinglyste servitutter skal respekteres, men det er kun lokalplan der direkte er til hinder for planens realisering. Efter den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses derfor lokalplan på matr. nr. 18 an og 18 ap Furreby by, Furreby Forudsætninger for planens realisering. Side 11 af 13

12 11.1 Der skal være godkendt en samlet p-plads plan for lokalplanområdet før ny bebyggelse kan tages i brug Der skal godkendes en bebyggelsesplan, med byggelinjer indtegnet, inden ny bebyggelse kan tages i brug I henhold til Lov om offentlige veje 104, stk. 2, kræves tilladelse fra vejmyndigheden til oprettelse eller udvidelse af tankanlæg i en mindre afstand end 50 m fra kommuneveje - fra en hovedlandevej skal der tillige indhentes tilladelse fra Vejdirektoratet Lokalplanens retsvirkninger En lokalplan kan ikke tvinge nogen til at foretage sig noget bestemt. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen skal derimod følges, hvis man beslutter sig for at foretage ændringer i det eksisterende. I mere specielle tilfælde kan lokalplanen gennemføres ved at kommunen foretager en ekspropriation og således gennemtvinger ændringer. Dette sker normalt, når der skal gennemføres offentlige anlæg (veje, stier, skoler, parker osv.) Private servitutter kan søges eksproprieret, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen jf. ovenfor. Når lokalplanen er vedtaget, kan den kun ændres ved, at der vedtages en ny lokalplan for området indeholdende de påtænkte ændringer. Kommunalbestyrelsen kan dog give dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen. Dette gælder dog kun i tilfælde hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen jf. Planlovens 19. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 27. juni 2006 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 27. juni 2007 (senest 1 år efter offentliggørelsen). Side 12 af 13

13 13.0 Vedtagelsespåtegning 13.1 Forslag til lokalplanen er i henhold til 24 i lov om planlægning vedtaget af Løkken-Vrå kommunalbestyrelsen den 19. juni p.k.v. Knud Rødbro Borgmester / Kaj Mouritsen Kommunaldirektør Side 13 af 13

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere