BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni Folketingsvalget den 18. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015"

Transkript

1 Udvalget til Prøvelse af Valgene (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg. Kort om statistikken: Artiklen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. Ved kongeligt åbent brev af 27. maj 2015 blev det bestemt, at der torsdag den 18. juni 2015 skulle afholdes nyvalg til Folketinget i hele riget. Denne redegørelse om folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse af grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater. For så vidt angår folketingsvalget i Grønland og på Færøerne tilstilles Folketinget separat i første omgang alene valgbøgerne for Grønland og Færøerne. Resultaterne af folketingsvalget på Færøerne og i Grønland vil indgå i den uddybende publikation, som Danmarks Statistik vil udgive over folketingsvalget den 18. juni 2015 på et senere tidspunkt, se under afsnit 3.9. Redegørelsen, der er udarbejdet af Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet, tilstilles Folketinget ved dets sammentræden torsdag den 2. juli Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling 1.1. Valgkredsinddelingen Danmark er inddelt i tre landsdele, der er tilpasset regionsgrænserne. Landsdelene består af landsdelen Hovedstaden, der består af Region Hovedstaden, landsdelen Sjælland-Syddanmark, der består af Region Sjælland og Region Syddanmark, og landsdelen Midtjylland-Nordjylland, der består af Region Midtjylland og Region Nordjylland. Landsdelene er inddelt i ti storkredse. Hovedstaden består af fire storkredse, og Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland består af hver tre storkredse. ene er i alt inddelt i 92 opstillingskredse. Opstillingskredsene har ingen betydning for mandatfordelingen, men alene for kandidatudvælgelsen. Om afgrænsningen af landsdelene, storkredsene og opstillingskredsene henvises i øvrigt til fortegnelsen over folketingsvalgkredse, der er et bilag til folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014). Ved bekendtgørelse af 176 af 25. februar 2014 ændring af den fortegnelse over valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget, er der sket en ændring af navnet på 6. opstillingskreds i Københavns, idet kredsens navn

2 2 2015:3 ændredes fra»6. Utterslevkredsen«til:»6. Bispebjergkredsen«. Ændringen berørte ikke opstillingskredsenes grænser Den stedlige mandatfordeling Valget i Danmark blev afholdt efter reglerne i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april Af Folketingets i alt 179 medlemmer vælges 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland. Af Danmarks 175 mandater er 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater. Kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling på de tre landsdele, Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland- Nordjylland, samt de ti storkredse, er fastsat i bekendtgørelse nr. 160 af 18. februar Opstillingsberettigede partier Nedenstående ti partier var opstillingsberettigede til valget, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 4. juni Partierne er anført med de bogstavbetegnelser, hvormed de var opført på stemmesedlerne. A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Å. Alternativet De ovennævnte partier med undtagelse af K. Kristendemokraterne og Å. Alternativet var opstillingsberettigede i medfør af folketingsvalglovens 11, stk. 1, idet de ved valget den 15. september 2011 opnåede repræsentation i Folketinget og ved valgets udskrivelse fortsat var repræsenteret i dette. K. Kristendemokraterne og Å. Alternativet var opstillingsberettigede i medfør af folketingsvalglovens 11, stk. 2, idet partierne havde indgivet partianmeldelse ledsaget af det fornødne antal gyldige vælgererklæringer i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 12. K. Kristendemokraternes og Å. Alternativets partianmeldelser blev godkendt den 9. september 2013 henholdsvis den 9. marts 2015 af Økonomi- og Indenrigsministeriet som fyldestgørende grundlag for deltagelse i folketingsvalg Kandidater uden for partierne Foruden de ti partier deltog i valget 16 kandidater uden for partierne. I Københavns opstillede fire kandidater uden for partierne, i Sjællands og Østjyllands e opstillede tre kandidater uden for partierne i hver af de nævnte opstillingskredse, i Københavns Omegns og Nordsjællands e opstillede i hver af de nævnte storkredse to kandidater uden for partierne, og i Vestjyllands og Nordjyllands e opstillede en kandidat uden for partierne i hver af de nævnte storkredse. Bornholms, Fyns og Sydjyllands e havde ved dette valg ikke nogen kandidater uden for partierne opstillet. De 16 kandidater uden for partierne var alle mænd.

3 2015: Fordeling af kredsmandaterne Som første led i valgopgørelsen, jf. folketingsvalglovens 76, stk. 1, sammentælles for hvert parti de stemmer, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse i storkredsen. Ligeledes sammentælles de stemmer, der er tilfaldet hver kandidat uden for partierne. Resultaterne af disse sammentællinger fremgår af tabel 5. Derefter er foretaget den fordeling af kredsmandaterne i de enkelte storkredse, der er foreskrevet i folketingsvalglovens 76, stk. 2. Resultatet af denne fordeling, der foregår ved division af stemmetallene med osv. (d'hondts metode), er indeholdt i tabel 6. De kvotienter, der giver mandat, er i tabellen mærket med tallene 1), 2), 3) osv. i rækkefølge efter kvotienternes størrelse. Ifølge disse beregninger blev de 135 kredsmandater fordelt på partier som vist i nedenstående tabel 1. Partiet K. Kristendemokraterne opnåede ikke noget kredsmandat, jf. tabel 1 nedenfor, og opnåede ikke repræsentation i Folketinget. Tabel 1. Kredsmandaternes fordeling ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Kredsmandater I alt 135 A. Socialdemokratiet 43 B. Radikale Venstre 2 C. Det Konservative - F. SF - Socialistisk 2 I. Liberal Alliance 9 K. Kristendemokraterne - O. Dansk 33 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 33 Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 10 Å. Alternativet Betingelser for deltagelse i fordelingen af tillægsmandaterne Et parti kan i medfør af folketingsvalglovens 77, stk. 1, komme i betragtning ved fordelingen af tillægsmandaterne, såfremt partiet opfylder mindst én af følgende tre betingelser: 1. at partiet har opnået mindst 1 kredsmandat, eller 2. at partiet inden for hver af to af de tre landsdele (Hovedstaden, Sjælland- Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland) har opnået mindst lige så mange stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i landsdelen er afgivet pr. kredsmandat, eller 3. at partiet i hele landet har opnået mindst 2 pct. af de afgivne gyldige stemmer. Tabel 2. Undersøgelse af om partier uden kredsmandat opfylder betingelserne for at få en andel i tillægsmandaterne ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland- Syddanmark Midtjylland- Nordjylland Betingelse: 2. Gyldige stemmer pr. kredsmandat pct. af gyldige stemmer Partiernes stemmetal: C. Det Konservative K. Kristendemokraterne I tabel 2 er anført de stemmetal, der kræves til opfyldelse af betingelse 2 og 3, samt de opnåede stemmetal for de partier, der ikke opnåede kredsmandat. Som det

4 4 2015:3 fremgår, opfyldte K. Kristendemokraterne hverken betingelse 2 eller betingelse 3 for at få andel i tillægsmandaterne Tillægsmandaternes fordeling på partier Herefter skal ni af de ti partier, der opstillede til valget, deltage i fordelingen af tillægsmandater. Denne fordeling, der er vist i tabel 3, er foretaget i overensstemmelse med folketingsvalglovens 77, stk. 2 og 3. Først beregnes, hvor mange mandater hvert parti er berettiget til i forhold til sit stemmetal i hele landet. Da intet kredsmandat er tilfaldet en kandidat uden for partierne, er der i alt 175 mandater til fordeling mellem partierne. Beregningen foretages på den måde, at summen af de ni partiers stemmetal i hele landet divideres med tallet 175. Med det tal, der derved fremkommer (valgkvotienten, der ved dette valg er , når den angives uden decimaler), divideres de enkelte partiers stemmetal. De herved fremkomne kvotienter angiver, hvor mange mandater hvert parti i forhold til sit stemmetal er berettiget til. Hvis disse kvotienter ikke er hele tal, og derfor, når brøkerne (decimalerne) bortkastes, sammenlagt ikke giver 175 mandater, forhøjes de største brøker (decimaler), indtil antallet 175 er nået (den største brøks metode). I dette tilfælde er 171 mandater fordelt på grundlag af de hele tal i kvotienterne, hvorfor de 4 største brøker skal forhøjes for at nå antallet 175, jf. anden og tredje kolonne fra venstre i tabellen. Da intet parti har opnået flere kredsmandater end det samlede mandattal, som partiet i forhold til sit stemmetal er berettiget til, er den foretagne fordeling af de 175 mandater endelig. Det antal tillægsmandater, der tilkommer hvert parti, beregnes som forskellen mellem partiets samlede mandattal og antallet af dets kredsmandater, jf. tabellens sidste kolonne. Som det fremgår, er alle partier undtagen K. Kristendemokraterne berettiget til tillægsmandater. Tabel 3. Beregning af partiernes tillægsmandater ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Partiernes stemmetal Mandater fordelt i forhold til stemmetallene Mandater fordelt i forhold til stemmetallene afrundet Opnåede kredsmandater Tillægsmandater I alt , A. Socialdemokratiet , B. Radikale Venstre , C. Det Konservative , F. SF - Socialistisk , I. Liberal Alliance , O. Dansk , V. Venstre, Danmarks Liberale Parti , Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne , Å. Alternativet , Fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele I tabel 7 er foretaget den fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele, som er foreskrevet i folketingsvalglovens 78. Fordelingen sker ved benyttelse af divisorerne osv. (Sainte-Laguës fordelingsregel), idet der ses bort fra så mange af de største kvotienter, som svarer til antallet af vedkommende partis kredsmandater i den pågældende landsdel. Når en landsdel eller et parti har fået det antal tillægsmandater, som landsdelen henholdsvis partiet skal have, kommer landsdelen eller partier ikke videre i betragtning. I tabel 8 er vist en fortløbende

5 2015:3 5 oversigt over de kvotienter, der giver tillægsmandat. De 40 tillægsmandater skal fordeles med 11 til Hovedstaden, 15 til Sjælland-Syddanmark og 14 til Midtjylland- Nordjylland Fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse Endelig er i tabel 9 foretaget den fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse, som er foreskrevet i folketingsvalglovens 79. Fordelingen af det antal tillægsmandater, partiet har fået tildelt i landsdelen, sker ved benyttelse af divisorerne osv., idet der ses bort fra så mange af de største kvotienter, som svarer til antallet af vedkommende partis kredsmandater i den pågældende storkreds. I tabel 10 er der givet en samlet oversigt over de enkelte partiers mandattal i hver storkreds Kandidatudvælgelsen Efter at det således er fastslået, hvor mange mandater hvert af partierne skal have i de enkelte storkredse, er kandidatudvælgelsen foretaget i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 81 og 82 på grundlag af de enkelte kandidaters stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer). Opgørelserne for hvert parti af kandidaternes stemmetal i de enkelte storkredse tilstilles Folketinget ved dets sammentræden. I bilaget bagest i denne redegørelse er anført de valgte kandidater for de enkelte partier, for hvem Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til folketingsvalglovens 83 har udfærdiget valgbreve. 2. Foreløbig og endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015 På valgaftenen den 18. juni 2015 foretog Danmarks Statistik for Økonomi- og Indenrigsministeriet en foreløbig opgørelse af resultatet af folketingsvalget, herunder en foreløbig beregning af mandatfordelingen. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af elektroniske indberetninger og efterfølgende telefoniske bekræftelser fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler. Samtidig med optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert af partierne og hver kandidat uden for partierne, foretages en opgørelse af de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af partistemmer for hvert parti i de enkelte afstemningsområder, jf. folketingsvalglovens 73, stk Derefter foretager valgbestyrelsen for opstillingskredsen som helhed en opgørelse af, hvor mange af de afgivne gyldige stemmer der er tilfaldet hvert parti og hver kandidat uden for partierne. For hvert parti opgøres endvidere for opstillingskredsen som helhed, hvor mange personlige stemmer der er tilfaldet de enkelte kandidater, og hvor mange stemmer der er partistemmer. Endvidere foretages en fordeling af partistemmerne på de enkelte kandidater i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 73, stk. 5. Alle disse resultater indføres i valgbogen, hvoraf en attesteret kopi indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik til brug for den endelige opgørelse af valget, jf. folketingsvalglovens 75.

6 6 2015:3 Økonomi og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik modtog elektroniske valgbøger i løbet af fintællingsdagen den 19. juni Papirudgaven af valgbøgerne blev ligeledes modtaget. De 92 valgbøger er reviderede af Danmarks Statistik, som har sørget for berigtigelse af fejl og mangler ved opringning til en repræsentant for vedkommende valgbestyrelse, hvor det var nødvendigt, hvorefter det endelige resultat af folketingsvalget er opgjort. Økonomi- og Indenrigsministeriet tilstiller Folketinget ved dets sammentræden en redegørelse for de bemærkninger og korrektioner, som gennemgangen af valgbøgerne har givet Danmarks Statistik og ministeriet anledning til. Fra den foreløbige opgørelse, som Danmarks Statistik foretager på ministeriets vegne på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen, sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 11 er disse opgjort for hvert parti for hele landet og de enkelte storkredse. 3. Nøgletal om valget 3.1. Vælgertallet Vælgertallet er, jf. tabel 4, opgjort til ved valget den 18. juni 2015 eller (1,6 pct.) flere end ved 2011-valget. I Hovedstaden er vælgertallet steget med (2,6 pct.), mens det i Sjælland-Syddanmark er steget med (0,9 pct.) og i Midtjylland-Nordjylland med (1,5 pct.). Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse er anført i tabel Valgdeltagelsen Stemmeprocenten (se tabel 4) dvs. de afgivne stemmer i procent af vælgertallet blev for hele landet 85,9 mod 87,7 ved 2011-valget. I Hovedstaden, på Sjælland- Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 85,8 pct., 85,7 pct. og 86,2 pct. med et fald på henholdsvis 2,1, 1,8 og 1,7 procentpoint i forhold til 2011-valget. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel Brevstemmer Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget fra ved 2011-valget til ved 2015-valget eller med Antallet af brevstemmer, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten udgør ved valgene i 2011 og 2015 henholdsvis og Brevstemmeprocenten antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer udgjorde 7,8 henholdsvis 8,7 ved henholdsvis 2015-valget. Der henvises i øvrigt til tabel Blanke og andre ugyldige stemmer Antallet af ugyldige stemmer blev mod ved 2011-valget, og ugyldighedsprocenten dvs. de ugyldige stemmer i procent af de afgivne stemmer blev således 1,15 henholdsvis 0,96 ved henholdsvis 2011-valget. De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2015-valget på blanke og andre ugyldige med henholdsvis (se tabel 4) mod ved 2011-valget henholdsvis

7 2015: Partiernes relative stemmefordeling I tabel 12 vises den relative stemmefordeling i storkredse samt opstillingskredse ved 2015-valget for partierne, herunder kandidater uden for partierne under et. Ændringerne i partiernes relative stemmefordeling fra 2011 til 2015 vises i tabel Mandatforskydninger For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2011-valget: Dansk +15, Alternativet +9, Liberal Alliance +4, Socialdemokratiet +3, Enhedslisten - De Rød-Grønne +2, Det Konservative -2, Radikale Venstre -9, SF Socialistisk -9, Venstre, Danmarks Liberale Parti Opstillede og valgte kandidater I tabel 14 og tabel 15 er meddelt antal opstillede henholdsvis valgte kandidater fordelt på partier, herunder kandidater uden for partierne, og køn inden for de enkelte storkredse. På trods af ét opstillet parti mere i 2015 end i 2011 er kandidatantallet faldet fra 804 til 799. Kvindernes antal er faldet fra 267 til 250. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er faldet fra 33,2 i 2011 til 31,3 i Af de 175 valgte kandidater er 65 kvinder ved 2015-valget eller 3 lavere end antallet ved valget. Kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er således faldet fra 38,9 i 2011 til 37,1 i Personlige stemmer Det samlede antal personlige stemmer blev eller stemmer færre end ved 2011-valget, jf. tabel 16. Den personlige stemmeprocent personlige stemmer i procent af i alt gyldige var den samme i hele landet i både 2011 og 2015, nemlig 50,1, jf. tabel 17. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 48,8, 50,5 og 50,8 i Desuden viser tabel 17 den personlige stemmeprocent for de enkelte partier. 4. Henvendelse Mere information Seneste offentliggørelse Danmarks Statistik vil senere udgive en uddybende publikation om folketingsvalget den 18. juni Denne publikation vil endvidere indeholde resultaterne af folketingsvalget på Færøerne og i Grønland. En tilsvarende opgørelse af folketingsvalget den 15. september 2011 udkom 26. september 2011 i serien Befolkning og valg 2011:6 (Statistiske Efterretninger). Opgørelsen findes på Endvidere udgav Danmarks Statistik en uddybende publikation om folketingsvalget den 15. september Den kan findes på Henvendelse Henvendelse om denne artikel kan rettes til Annemette Lindhardt Olsen, Danmarks Statistik, tlf , eller Christine Boeskov, Økonomi- og Indenrigsministeriet, tlf ,

8 8 2015:3 Tabel 4. Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I be- I alt Blanke Andre procent procent i alt betragning tragtning Hele landet ,89 8,68 1, Hovedstaden ,75 11,26 1, Københavns ,61 12,41 1, Østerbro ,16 12,88 0, Sundbyvester ,15 12,02 1, Indre By ,42 16,28 1, Sundbyøster ,97 11,30 1, Nørrebro ,33 11,37 1, Bispebjerg ,67 12,13 1, Brønshøj ,65 12,28 1, Valby ,90 10,97 1, Vesterbro ,27 10,15 1, Falkoner ,14 13,79 1, Slots ,56 15,87 1, Tårnby ,44 10,33 1, Københavns Omegns ,30 10,64 1, Gentofte ,19 16,54 0, Lyngby ,82 11,05 1, Gladsaxe ,41 10,37 1, Rødovre ,64 9,67 1, Hvidovre ,96 8,54 0, Brøndby ,41 10,60 1, Taastrup ,50 8,10 1, Ballerup ,70 9,29 1, Nordsjællands ,27 10,40 0, Helsingør ,02 11,43 0, Fredensborg ,72 10,84 0, Hillerød ,97 8,21 1, Frederikssund ,78 10,22 1, Egedal ,38 9,38 0, Rudersdal ,20 12,94 0, Bornholms ,54 9,22 1, Rønne ,51 9,49 1, Aakirkeby ,56 8,95 1, Sjælland-Syddanmark ,74 7,51 1, Sjællands ,74 7,89 1, Lolland ,28 8,69 1, Guldborgsund ,20 7,48 1, Vordingborg ,06 7,78 1, Næstved ,67 7,36 1, Faxe ,35 7,59 1, Køge ,14 7,24 1, Greve ,09 9,63 0, Roskilde ,02 9,76 1, Holbæk ,52 7,89 1, Kalundborg ,39 7,00 1, Ringsted ,24 7,23 1, Slagelse ,23 7,18 1, Fyns ,00 7,91 1, Odense Øst ,73 8,62 1, Odense Vest ,04 8,72 1, Odense Syd ,47 9,15 1, Assens ,14 6,60 1, Middelfart ,51 7,00 1, Nyborg ,64 7,04 1, Svendborg ,86 8,41 1, Faaborg ,32 7,01 1,

9 2015:3 9 Tabel 4 (fortsat). Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I be- I alt Blanke Andre procent procent i alt betragning tragtning Sydjyllands ,56 6,79 1, Sønderborg ,57 6,62 1, Aabenraa ,11 5,81 1, Tønder ,65 5,83 1, Esbjerg By ,15 7,83 1, Esbjerg Omegn ,73 6,56 1, Varde ,88 6,11 1, Vejen ,79 5,68 1, Vejle Nord ,54 6,82 1, Vejle Syd ,51 8,06 1, Fredericia ,54 8,74 1, Kolding Nord ,11 7,39 1, Kolding Syd ,96 6,25 1, Haderslev ,02 6,66 1, Midtjylland-Nordjylland ,17 7,62 1, Østjyllands ,69 8,56 1, Århus Syd ,06 10,11 1, Århus Vest ,37 9,09 1, Århus Nord ,26 10,05 1, Århus Øst ,25 11,80 1, Djurs ,10 6,88 1, Randers Nord ,26 7,28 1, Randers Syd ,10 7,55 1, Favrskov ,96 6,77 1, Skanderborg ,56 8,81 0, Horsens ,90 6,92 1, Hedensted ,34 5,76 1, Vestjyllands ,94 6,56 1, Struer ,18 7,14 1, Skive ,45 6,62 1, Viborg Vest ,17 6,83 1, Viborg Øst ,35 6,32 0, Silkeborg Nord ,54 5,13 1, Silkeborg Syd ,32 7,23 1, Ikast ,64 6,26 1, Herning Syd ,82 6,95 1, Herning Nord ,39 5,55 0, Holstebro ,18 7,39 1, Ringkøbing ,69 6,42 0, Nordjyllands ,83 7,33 1, Frederikshavn ,00 7,79 0, Hjørring ,74 6,69 1, Brønderslev ,61 5,35 1, Thisted ,88 6,22 0, Himmerland ,44 6,10 1, Mariagerfjord ,18 6,89 1, Aalborg Øst ,12 8,55 1, Aalborg Vest ,32 9,03 1, Aalborg Nord ,01 9,31 1,

10 :3 Tabel 5. Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. V. Dansk Venstre, Folke- Danmarks parti Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet Uden for partierne I alt Hele landet Hovedstaden Københavns Østerbro Sundbyvester Indre By Sundbyøster Nørrebro Bispebjerg Brønshøj Valby Vesterbro Falkoner Slots Tårnby Københavns Omegns Gentofte Lyngby Gladsaxe Rødovre Hvidovre Brøndby Taastrup Ballerup Nordsjællands Helsingør Fredensborg Hillerød Frederikssund Egedal Rudersdal Bornholms Rønne Aakirkeby Sjælland-Syddanmark Sjællands Lolland Guldborgsund Vordingborg Næstved Faxe Køge Greve Roskilde Holbæk Kalundborg Ringsted Slagelse Fyns Odense Øst Odense Vest Odense Syd Assens Middelfart Nyborg Svendborg Faaborg

11 2015:3 11 Tabel 5 (fortsat). Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. V. Dansk Venstre, Folke- Danmarks parti Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet Uden for partierne I alt Sydjyllands Sønderborg Aabenraa Tønder Esbjerg By Esbjerg Omegn Varde Vejen Vejle Nord Vejle Syd Fredericia Kolding Nord Kolding Syd Haderslev Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Århus Syd Århus Vest Århus Nord Århus Øst Djurs Randers Nord Randers Syd Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Vestjyllands Struer Skive Viborg Vest Viborg Øst Silkeborg Nord Silkeborg Syd Ikast Herning Syd Herning Nord Holstebro Ringkøbing Nordjyllands Frederikshavn Hjørring Brønderslev Thisted Himmerland Mariagerfjord Aalborg Øst Aalborg Vest Aalborg Nord

12 :3 Tabel 6. Kredsmandaternes fordeling på partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Københavns kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 5) ) ) ) ) kvot. ved divisor 3 10) ) kvot. ved divisor 4 14) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Københavns Omegns kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 6) ) kvot. ved divisor 4 10) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Nordsjællands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 5) ) ) kvot. ved divisor 3 8) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Bornholms kvot. ved divisor 1 1) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Sjællands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 7) ) ) kvot. ved divisor 4 9) ) ) kvot. ved divisor 5 14) ) kvot. ved divisor 6 17) ) kvot. ved divisor 7 19) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Fyns kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 6) ) ) kvot. ved divisor 4 10) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Å. Alternativet

13 2015:3 13 Tabel 6 (fortsat). Kredsmandaternes fordeling på partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Sydjyllands kvot. ved divisor 1 3) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 6) ) ) kvot. ved divisor 3 9) ) ) kvot. ved divisor 4 13) ) ) kvot. ved divisor 5 18) ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Østjyllands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 7) ) ) kvot. ved divisor 4 10) ) ) kvot. ved divisor 5 14) kvot. ved divisor 6 18) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Vestjyllands kvot. ved divisor 1 2) ) ) ) kvot. ved divisor 2 5) ) ) kvot. ved divisor 3 8) ) ) kvot. ved divisor 4 11) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Nordjyllands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 7) ) ) kvot. ved divisor 4 9) ) ) kvot. ved divisor 5 12) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Anm.: Af oversigtsmæssige hensyn vises udregningen kun for kandidater med mere end stemmer. Ved 2015-valget opnåede ingen kandidater uden for partierne over stemmer. Å. Alternativet

14 :3 Tabel 7. Tillægsmandaternes fordeling på partier og landsdele ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Hovedstaden kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor 3-7) ) ) kvot. ved divisor 5-12) ) ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Sjælland-Syddanmark kvot. ved divisor 1-4) ) ) kvot. ved divisor 3-19) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor 33 34) ) kvot. ved divisor 35 37) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Midtjylland-Nordjylland kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor 3-14) ) ) ) ) kvot. ved divisor 5-40) ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor 31 33) kvot. ved divisor 33 36) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Å. Alternativet

15 2015:3 15 Tabel 8. Kvotienter, der giver tillægsmandat ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Tillægsmandat nr. Kvotient Parti Landsdel F. SF - Socialistisk Midtjylland-Nordjylland Å. Alternativet Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Hovedstaden B. Radikale Venstre Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Midtjylland-Nordjylland C. Det Konservative Sjælland-Syddanmark B. Radikale Venstre Hovedstaden F. SF - Socialistisk Hovedstaden Å. Alternativet Midtjylland-Nordjylland F. SF - Socialistisk Sjælland-Syddanmark Å. Alternativet Hovedstaden B. Radikale Venstre Hovedstaden F. SF - Socialistisk Midtjylland-Nordjylland B. Radikale Venstre Midtjylland-Nordjylland Å. Alternativet Sjælland-Syddanmark Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Midtjylland-Nordjylland C. Det Konservative Hovedstaden I. Liberal Alliance Hovedstaden B. Radikale Venstre Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Midtjylland-Nordjylland I. Liberal Alliance Sjælland-Syddanmark Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Sjælland-Syddanmark I. Liberal Alliance Midtjylland-Nordjylland O. Dansk Hovedstaden F. SF - Socialistisk Hovedstaden Å. Alternativet Hovedstaden I. Liberal Alliance Hovedstaden O. Dansk Sjælland-Syddanmark V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sjælland-Syddanmark O. Dansk Midtjylland-Nordjylland Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Midtjylland-Nordjylland A. Socialdemokratiet Midtjylland-Nordjylland A. Socialdemokratiet Sjælland-Syddanmark O. Dansk Sjælland-Syddanmark A. Socialdemokratiet Midtjylland-Nordjylland A. Socialdemokratiet Sjælland-Syddanmark Å. Alternativet Midtjylland-Nordjylland Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Sjælland-Syddanmark B. Radikale Venstre Midtjylland-Nordjylland

16 :3 Tabel 9. Tillægsmandaternes fordeling på partier samt storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Københavns Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjællands Fyns Sydjyllands Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands A. Socialdemokratiet kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater B. Radikale Venstre kvot. ved divisor 1-2) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater C. Det Konservative kvot. ved divisor ) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater F. SF - Socialistisk kvot. ved divisor 1-1) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater I. Liberal Alliance kvot. ved divisor kvot. ved divisor 4 1) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater O. Dansk kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater

17 2015:3 17 Tabel 9 (fortsat). Tillægsmandaternes fordeling på partier samt storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Københavns Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjællands Fyns Sydjyllands Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands V. Venstre, Danmarks Liberale Parti kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Å. Alternativet kvot. ved divisor 1-1) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater

18 :3 Tabel 10. Fordelingen af folketingsmandater ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. F. Det SF - Konservative Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet I alt Mandater i alt Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands Kredsmandater i alt Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands Tillægsmandater i alt Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands

19 2015:3 19 Tabel 11. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. V. Dansk Venstre, Folke- Danmarks parti Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands Å. Alternativet Uden for partierne I alt

20 :3 Tabel 12. Partiernes relative stemmefordeling i storkredse samt opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet Uden for partierne Hele landet 26,3 4,6 3,4 4,2 7,5 0,8 21,1 19,5 7,8 4,8 0,1 Hovedstaden 24,6 7,1 4,1 5,2 9,2 0,5 16,2 14,7 11,0 7,2 0,1 Københavns 22,3 9,4 3,1 6,5 8,8 0,4 11,4 10,3 16,4 11,2 0,2 1. Østerbro 23,0 11,0 3,3 6,3 11,0 0,4 8,3 11,5 13,9 11,1 0,1 2. Sundbyvester 22,5 9,2 2,4 6,4 9,7 0,4 12,1 10,5 15,7 11,0 0,2 3. Indre By 19,3 11,9 3,7 6,1 12,2 0,2 5,7 11,3 16,2 13,3 0,2 4. Sundbyøster 22,6 8,3 2,3 6,6 8,3 0,4 13,6 10,1 16,6 11,0 0,3 5. Nørrebro 17,5 11,0 1,5 7,5 6,3 0,3 5,4 5,9 26,5 17,9 0,3 6. Bispebjerg 22,4 7,9 2,1 6,8 6,5 0,6 12,0 7,3 22,0 12,1 0,3 7. Brønshøj 25,5 7,5 2,7 7,8 6,9 0,5 14,4 9,8 15,9 8,7 0,2 8. Valby 25,3 8,0 2,6 6,9 7,9 0,5 13,9 9,8 15,8 8,9 0,3 9. Vesterbro 19,7 10,7 1,9 7,3 8,1 0,2 7,9 7,4 20,8 15,8 0,2 10. Falkoner 21,4 12,4 5,9 6,0 10,8 0,3 8,2 12,4 12,0 10,5 0,2 11. Slots 22,2 9,7 5,9 5,6 10,6 0,4 11,2 13,2 12,3 8,7 0,2 12. Tårnby 27,3 4,0 3,5 4,2 7,0 0,3 27,0 15,6 7,4 3,5 0,1 Københavns Omegns 29,1 5,4 4,5 4,7 8,4 0,4 20,1 14,8 8,2 4,4 0,2 1. Gentofte 17,4 9,1 10,1 3,2 17,5 0,3 10,5 21,3 5,2 5,3 0,0 2. Lyngby 23,3 9,0 7,0 4,6 12,5 0,4 12,4 18,4 6,6 5,8 0,1 3. Gladsaxe 29,8 6,7 3,1 5,4 7,7 0,5 17,5 13,7 10,0 5,6 0,1 4. Rødovre 33,8 3,8 2,9 5,0 5,6 0,7 22,2 12,2 9,6 4,1 0,1 5. Hvidovre 31,8 3,6 2,4 5,1 5,7 0,4 25,4 12,3 9,2 3,7 0,4 6. Brøndby 33,0 3,3 2,9 4,9 5,6 0,3 25,8 13,1 7,7 2,8 0,3 7. Taastrup 30,2 3,8 4,0 5,4 5,3 0,4 23,9 12,9 9,8 4,1 0,2 8. Ballerup 34,3 3,5 2,4 4,2 6,0 0,5 24,1 13,9 7,6 3,5 0,1 Nordsjællands 22,6 6,1 5,3 3,9 11,4 0,6 18,8 20,6 6,3 4,5 0,0 1. Helsingør 25,3 5,3 6,2 4,0 9,6 0,4 21,0 14,5 8,2 5,4 0,0 2. Fredensborg 18,5 7,0 7,6 3,2 15,2 0,4 15,9 23,1 4,9 4,0 0,0 3. Hillerød 22,3 5,0 3,5 4,1 9,3 1,4 21,2 21,4 6,8 4,9 0,0 4. Frederikssund 26,5 3,1 2,7 4,7 6,5 0,4 25,0 19,6 7,3 4,0 0,0 5. Egedal 24,6 7,0 4,7 3,8 11,1 0,4 17,5 20,5 6,1 4,3 0,0 6. Rudersdal 18,1 9,0 7,6 3,4 16,9 0,3 12,1 23,1 4,9 4,5 0,0 Bornholms 33,5 1,6 1,7 2,8 4,0 2,9 19,9 20,3 8,4 5,0. 1. Rønne 36,8 1,6 1,9 2,7 3,6 2,5 20,2 18,7 7,7 4,3. 2. Aakirkeby 30,3 1,7 1,5 2,8 4,4 3,2 19,6 21,8 9,0 5,7. Sjælland-Syddanmark 26,6 3,2 2,8 3,7 6,7 0,6 25,6 20,6 6,6 3,4 0,0 Sjællands 27,9 3,2 2,9 3,9 6,2 0,4 25,6 19,6 6,7 3,5 0,0 1. Lolland 35,6 1,3 3,4 4,1 3,0 0,3 25,9 16,5 7,4 2,4 0,0 2. Guldborgsund 31,9 2,0 2,4 3,3 3,8 0,5 29,1 17,0 7,2 2,8 0,0 3. Vordingborg 29,8 2,4 2,4 3,7 4,8 0,3 25,0 18,7 7,8 4,9 0,0 4. Næstved 32,9 2,2 2,9 3,2 6,6 0,4 24,6 17,8 6,3 3,0 0,0 5. Faxe 25,0 2,5 3,3 4,0 6,3 0,4 28,6 20,5 6,2 3,2 0,1 6. Køge 25,0 3,8 2,9 6,4 7,2 0,3 23,7 21,4 5,9 3,4 0,1 7. Greve 23,9 3,4 3,1 2,7 9,1 0,3 26,0 24,5 4,7 2,3 0,0 8. Roskilde 26,0 6,0 3,3 5,4 8,2 0,4 18,7 19,1 7,7 5,2 0,0 9. Holbæk 28,0 4,4 3,1 3,3 6,1 0,4 23,4 19,9 7,8 3,6 0,0 10. Kalundborg 27,4 2,5 2,3 3,2 4,6 0,3 29,5 19,5 7,0 3,6 0,0 11. Ringsted 26,0 3,5 3,3 3,9 6,3 0,5 26,5 19,4 6,8 3,9 0,0 12. Slagelse 27,4 3,0 2,4 3,2 6,3 0,4 28,2 19,3 6,8 3,0 0,0 Fyns 28,9 3,4 3,5 4,4 6,5 0,4 21,8 18,2 8,5 4,5. 1. Odense Øst 30,1 4,6 2,8 5,7 7,7 0,5 17,5 12,5 12,7 5,9. 2. Odense Vest 30,6 3,7 3,7 5,1 7,3 0,4 20,7 15,1 8,8 4,6. 3. Odense Syd 26,5 5,0 4,5 4,9 8,8 0,6 17,5 18,7 8,5 5,1. 4. Assens 28,8 2,6 3,1 3,5 6,1 0,4 24,9 20,2 6,8 3,5. 5. Middelfart 29,2 2,8 3,3 3,7 6,1 0,4 24,7 21,2 5,6 2,9. 6. Nyborg 33,4 2,1 2,9 4,0 5,2 0,4 23,9 18,5 6,7 3,1. 7. Svendborg 26,4 2,9 3,1 4,2 5,2 0,3 23,2 17,6 10,7 6,3. 8. Faaborg 26,7 2,8 4,3 4,0 5,2 0,4 23,3 22,0 7,3 4,1.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt

Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 18. JUNI 2015 Valgte kandidater for Hovedstaden Københavns Storkreds 1 Helle Thorning-Schmidt,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009

REDEGØRELSE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 REDEGØRELSE OM VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 7. JUNI 2009 Valget til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009 Danmarks Statistik samt Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. juni 2009 I. Endeligt resultat

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Valgte kandidater: Københavns Storkreds Helle Thorning-Schmidt, cand.scient.pol. Christine Antorini, cand.comm. 1254 København K Karen Hækkerup, bach.scient.pol.

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

2. møde. Onsdag den 6. oktober 2010 (D) 1

2. møde. Onsdag den 6. oktober 2010 (D) 1 Onsdag den 6. oktober 2010 (D) 1 2. møde Onsdag den 6. oktober 2010 kl. 13.00 1) Valg til stående udvalg m.v. Dagsorden 2) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 3) Besvarelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere