Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune"

Transkript

1 Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

2 OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik er at sikre, at kommunikationen internt og ekstern afspejler de værdier, vi som kommune vil kendes på. Ligeledes skal politikken være med til at sikre klare retningslinjer for medarbejdere og politikere i Struer Kommune i forhold til kommunikation internt og eksternt samt kunne skabe sammenhæng mellem ord og handling Værdier, leveregler og retningslinjer Struer Kommunes kommunikationspolitik tager udgangspunkt i borgernes og brugernes forudsætninger og understøtter på den måde tankegangen omkring dialog og samskabelse. Det betyder bl.a., at vi kommunikerer med blik for den målgruppe, vi henvender os til Struer Kommune skal opleves som et sted, hvor nærvær, gennemsigtighed, ordentlighed, tolerance, og fleksibilitet er de grundlæggende værdier i og uden for organisationen. Det er ligeledes vigtigt, at borgerne og medarbejderne har klarhed over, hvor der er mulighed for reel indflydelse, og hvor lovgivningen sætter rammerne Vi vil inddrage borgerne i den demokratiske proces og gøre den så nærværende som mulig. Vi anser kommunikationen til borgerne herunder virksomhederne som et vigtigt redskab i forhold til at skabe medindflydelse i det kommunale selvstyre Vi vil producere en god, relevant og inddragende kommunikation og give alle borgere og interessenter de informationer, de har brug for og til rette tid. Omverdenen skal kunne se og mærke en kommunikation, der er offensiv, tilstrækkelig og målrettet. Vi har blik for, at der både i organisationen og hos vore interessenter er et forskelligt behov for mundtlig, skriftlig og visuel kommunikation Det er vigtigt både som myndighed, der kan give både påbud og forbud og som servicevirksomhed, der leverer serviceydelser til en lang række brugere - at kommunikationen altid er enkel, klar og handlingsanvisende Kommunikation skal understøtte kommunens vision og medvirke til at nå de fastsatte mål. Derfor er kommunikation en naturlig del af den daglige opgaveløsning, når kommunens visioner, politikker og strategier skal udmøntes i det daglige arbejde Vi gør det, vi siger, vi gør! Struer Kommune ønsker at fremstå som en troværdig organisation, hvor der er sammenhæng mellem vores kommunikation, værdier og handlinger Struer Kommune vil kendes som et godt sted at bo, arbejde, drive virksomhed og besøge. Kommunikationen indtænkes i alle initiativer og er uanset platform det vigtige redskab til at understøtte dette Vi vil fortælle de mange gode historier i kommunen, så vi skaber en stolthed hos kommunens borgere og medarbejdere. Vi vil gøre positivt opmærksomme på os selv uden for kommunegrænsen, så Struer forbindes med et positive budskab Det er vigtigt, at kommunen har et godt og professionelt forhold til medierne, så medierne på et faktabaseret grundlag kan formidle de gode historier i og om kommunen Struer Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere skal være klædt på til rollen som ambassadører i mødet med borgere og brugere I Struer Kommune, gælder det princip, at vi altid kommunikerer til byrådet først. Rækkefølgen, vi kommunikerer i, er byråd, direktion, medarbejdere, pressen Vi er professionelle og effektive i kommunikationen, og vi har fokus på at evaluere og afsøge nye og tidssvarende måder at kommunikere på. Vi vil gøre brug af kommunikationsformer, der fremmer samskabelse og inddragelse, eksempelvis de nye medieplatforme En god kommunikation mellem ledelse, medarbejdere og omverden er afgørende for os. Med en velfungerende kommunikation på og mellem alle dele i organisationen sikres det, at den nødvendige viden er til stede, og at der er forståelse for den retning, vi skal i

3 Kommunikationspolitikken skal udstikke en retning, så vi går samme vej. Det betyder dog ikke, at alle skal gå i samme takt. Der skal være plads til forskelligheden, der nødvendigvis vil være i en stor og mangeartet organisation som Struer Kommune Alle har et ansvar for at opsøge information og bidrage til kommunikationen. På samme måde har alle et ansvar for at forholdes sig til, om kommunikationen fungerer efter hensigten Kommunikationspolitikken skal understøtte en fælles kommunikationskultur hos både politikere og ansatte Kommunikationspolitikken gælder al kommunikation, uanset om den retter sig ud mod brugerne eller ind i organisationen 1.2. Overordnet paraply for al kommunikation Den overordnede politik og strategi for kommunikation er overordnet de delpolitikker, strategier og handleplaner, der har kommunikation som omdrejningspunkt eller som et væsentligt element. Overordnet politik og strategi for kommunikation Ekstern kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med pressen Krisekommunikation Service- og kanaler Design Markedsføring

4 OVERORDNET STRATEGI FOR KOMMUNIKATION 2. Formålet med overordet strategi for kommunikation Kommunikationsstrategien skal sikre, at kommunikationspolitikken implementeres, efterleves og udmøntes. Den skal optimere kommunikationen og styre Struer Kommunes samlede udtryk. Den fungerer som den overordnede paraply for styring af al kommunikation i Struer Kommune (uanset emne, målgruppe og platform). Kommunikationsstrategien tydeliggør, hvordan kommunens kommunikation skal bidrage til at realisere visionen og de strategiske målsætninger. Den er et styringsredskab i det praktiske arbejde med både den interne og eksterne kommunikation og beskriver, hvordan vi vil opfylde vores samlede kommunikationsindsats i forhold til budskaber, målgrupper samt interne og eksterne medier. Kommunikationsstrategien indeholder også et vigtigt kompetenceelement. Både ledere og medarbejderes kompetencer skal derfor udvikles i takt med udrulning af strategien, for at kommunikationen kan blive så effektiv som muligt. 3. Målgrupper Overordnet set har Struer Kommune to kommunikative roller med forskellige og overlappende målgrupper. Struer Kommune er en demokratisk aktør, der tilbyder medindflydelse gennem politik og direkte borgerinddragelse Struer Kommune er en virksomhed, der både er myndighed, leverandør af en række serviceydelser og arbejdsgiver. Kommunikationsstrategien er afgrænset til at omhandle følgende 3 hovedmålgrupper i forhold til de 2 roller som virksomhed og demokratisk aktør: Borgere, brugere, virksomheder, potentielle tilflyttere og besøgende Medarbejdere Medier 4. Strategier på delområder Strategien er opdelt på følgende områder Ekstern kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med pressen Krisekommunikation Service- og kanaler Design Markedsføring Der udarbejdes i nødvendigt omfang delpolitikker og -strategier på de enkelte delområder Strategi for ekstern kommunikation Ekstern kommunikation dækker som udgangspunkt al kommunikation til og med omverdenen uden for organisationen Struer Kommune. Ved god ekstern kommunikation kan Struer Kommune opnå indflydelse, anerkendelse, positionering samt dialog og samskabelse. Neden følger den eksterne kommunikation beskrevet i forhold til de midler, systemer og kanaler, som medarbejdere og politikere kan gøre brug af i kommunikationen med borgere, virksomheder og besøgende, såsom hjemmeside, mobile enheder, sociale medier, publikationer, annoncer m.v Hjemmeside Det overordnede formål med hjemmesiden er at skabe øget tilgængelighed for kommunen borgere, virksomheder, besøgende og pressen. Hjemmesiden skal være den primære og højest prioriterede

5 kommunikationskanal og give størst mulig adgang til selvbetjeningsløsninger og dermed være med til at gøre kommunen tilgængelig døgnet rundt. Hjemmesiden er indgangen til kommunens selvbetjeningsløsninger for såvel borgere, brugere og virksomheder Hjemmesiden giver basisoplysninger om kommunen (geografisk udstrækning, antal indbyggere, kommunalbestyrelse, kommunal organisation etc.) Hjemmesiden bringer nyheder og serviceinformation fra kommunen Hjemmesiden fungerer også som indgang for pressen i forhold til research, pressemeddelelser, kilder etc. Den høje prioritering af hjemmesiden skal også afspejles i et moderne og indbydende layout, og en hjemmeside der altid er opdateret Mobile enheder Det overordnede formål med kommunikation via mobile enheder er øget tilgængelighed til kommunal information og selvbetjening og hvor det vil være relevant som direkte kommunikationsmiddel med borgerne via mail og sms. Da anvendelsen af mobile enheder som smartphones og tablets er i en kraftig stigning, vil vi derfor løbende indtænke kommunikation for og med disse enheder, hvor det er relevant. Eksempelvis ved tilpasning af hjemmeside-layout og selvbetjeningsløsninger til de mobile enheder Sociale medier Det overordnede formål med kommunikation via sociale medier er øget synlighed omkring kommunens initiativer og en yderligere kanal til kommunikation med kommunen. Det er Struer Kommunes hensigt at være tilstede på de medier, som vores borgere, brugere og virksomheder benytter sig af. Der er udarbejdet en særskilt politik og strategi for tilstedeværelsen på Facebook og LinkedIn og der vil løbende blive udarbejdet strategier for andre sociale medier, når dette skønnes relevant Publikationer Det overordnede formål med kommunikation ved brug af brochurer, plakater, flyers etc. er at gøre opmærksom på og skabe øget synlighed omkring kommunens initiativer både for borgere og besøgende. I det omfang som kommunen skønner det nødvendigt kan der således produceres skriftlig information til specifikke målgrupper eller formål i form af brochurer, plakater, flyers etc. Publikationerne skal også altid være tilgængelige på hjemmesiden Annoncering Det overordnede formål med kommunikation gennem annoncering er at gøre opmærksom på forhold eller aktiviteter, hvor det ikke er tilstrækkeligt eller kan forventes, at den enkelte borger, virksomhed eller besøgende selv finder informationen. Endvidere hvor kommunen er forpligtet i henhold til lovgivning af offentliggøre informationer eksempelvis omkring valg o.l. Struer Kommune gør brug af de lokale dagblade og ugeaviser i forhold til at få videreformidlet en række kommunale serviceydelser i form af lukketider, træffetider, udbud af kommunale byggegrunde m.m. Ligeledes har Struer Kommune en annonceringsaftale med Jyllands Posten. JP annoncer bør kun bruges i profilerende øjemed Direkte kommunikation med den enkelte borger, virksomhed eller besøgende

6 Det overordnede formål med direkte kommunikation med den enkelte borger, virksomhed eller besøgende er behandling af spørgsmål, der alene vedrører den enkelte borger, virksomhed eller besøgende eller hvor disse er part i en sag. Det er vigtigt altid at være opmærksom på at anvende den kommunikationskanal, der er den bedste og mest til gængelige for borgerne, virksomheden eller den besøgende og som understøtter kommunikationens formål og hensigt. Det være sig brev, mail, sms, hjemmeside, socialt medie o.l Strategi for intern kommunikation God ekstern kommunikation forudsætter en god intern kommunikation og information, der er baseret på fælles vidensdeling og en bevidsthed om, hvad der er den fælles fortælling. Vi anser det for vigtigt at få klædt kommunens medarbejdere på til at kunne fungere som ambassadører for Struer Kommunes visioner og målsætninger. Medarbejderne udgør ca. 9 % af kommunens borgere, de bor i en statistisk kernefamilie på 2,3 personer og de har alle mindst 1 god ven. Får vi således kommunens medarbejdere med som ambassadører, så har vi allerede potentielt en tredjedel af Struers borgere med. Når medarbejderne er godt informeret og forstår kommunens overordnede mål, værdier og beslutninger, så får det også den positive sidegevinst, at de bliver i stand til at kommunikere bedre og mere effektivt med borgerne. I den interne kommunikation og involvering af nøglepersonen er princippet, at der kommunikeres i følgende rækkefølge Byrådet Direktionen Centercheferne Afdelingsledere Medarbejdere Den centrale kommunikation fra direktionen skal kombineres med den lokale kommunikation i centrene -, decentrale enheder- og institutionerne. Centercheferne og lederne får dermed ansvaret for at formidle informationerne, således at medarbejderne kan forholde sig til disse og agere herudfra Intranet Det overordnede formål med Intranettet er at være den primære interne kanal til formidling af viden, nyheder og redskaber for ansatte og politikere. Intranet skal understøtte effektive arbejdsgange, give overblik og lette adgangen til viden både i de helt nære arbejdsomgivelser og som fælles platform for udveksling af viden. Intranettet er samtidig et af de væsentligste værktøjer i kommunens interne digitaliserings- og effektiviseringsdagsorden. Alle ansatte skal derfor have adgang til intranet på arbejdspc ere og/eller smartphones eller tablets. Med adgangen følger også en pligt til at holde sig orienteret på intranettet og spille aktivt med i udviklingen af form og indhold Nyhedsbreve fra Direktionen Det overordnede formål med nyhedsbreve fra Direktionen er at orientere alle medarbejdere i kommunen om udviklingen i kommunen, begivenheder, beslutninger og nye tiltag etc. Nyt fra direktionen ligger på intranettet og anvendes hyppigt som kommunikationskanal. Nyhedsbrevet gøres levende og læsevenligt og tilrettes som al øvrig kommunikation målgruppen Kommunikation med pressen Det overordnede formål med pressestrategien er at sikre, at pressen agerer på baggrund af faktabaserede informationer, at forebygge uønskede, unødvendige og uheldige sager og omtale samt at medvirke til at få spredt de gode historier om kommunen som et godt sted at bo, drive virksomhed og besøge. Struer Kommunes kerneopgaver berører på den ene eller anden måde hele lokalbefolkningen, hvorfor kommunen naturligvis har pressens interesse og bevågenhed. Struer Kommune ønsker at udvikle samarbejdet med specielt den lokale presse for at i størst muligt omfang at få kommunen til at fremstå

7 som såvel nærværende, gennemsigtig, ordentlig, tolerant og fleksibel som en stærk, driftig og dristig kommune, præget af entreprenørånd, stærk kultur og medborgerskab og som har fokus på samskabelse og dialog med kommunens borgere Krisekommunikation Det overordnede formål med krisekommunikation er at forebygge og håndtere kriser. I enhver krisesituation er handling og kommunikation helt afgørende, når kommunen skal håndtere en sag rigtigt både i forhold til de direkte involverede, indadtil i forhold til medarbejderne og udadtil i forhold til medierne og omverdenen. Der er udarbejdet et beredskab for krisekommunikation, der indeholder retningslinjer, rollefordeling og bud på, hvordan kommunen bedst takler kommunikationsopgaver i en krisesituation Service- og kanaler Alle ønsker effektiv og hurtig service. Det er der ikke noget nyt i. Og egentlig heller ikke i, at digitalisering ofte er vejen frem. Derfor bliver digitalisering og selvbetjening en større og større del af kommunens service og kommunikation med omverdenen. For at kunne styre og udvikle fremtidens service i Struer Kommune, har vi brug for en service- og kanalstrategi, der fastlægger hvilke former for henvendelser og kontaktflader, som kommunen ønsker at tilbyde borgere og virksomheder i årene frem. : Det overordnede formål med Struer Kommunes service- og kanalstrategi er at stille effektive kanaler til rådighed for borgeren og samtidig effektivisere især det administrative arbejde i forbindelse med virksomheds- og borgerkontakt. Ved at åbne en ny kanal, lukke en gammel eller fremhæve en helt tredje opretholder vi kommunens service. Der er udarbejdet Struer Kommunes Service-og Kanalstrategi 4.6. Designguide : Det overordnede formål med Struer Kommunes designguide er at sikre synlighed og ensartethed omkring kommunens kommunikation på alle platforme, så der aldrig vil være tvivl om, at kommunen er afsender og at sikre professionel kommunikation af høj kvalitet. Der er udarbejdet en særskilt designguide Markedsføring : Det overordnede formål med Struer Kommunes markedsføringsstrategi er understøtte aktiviteter, der markedsfører og profilerer kommunen - og som sikrer en koordineret indsats og entydige budskaber. Markedsføring er en bred betegnelse for alle de aktiviteter, som Struer Kommune kan foretage sig for at fremme kendskabet til kommunen som et godt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og besøge. Markedsføringspolitikken angiver dermed retningslinjer for, hvordan Stuer Kommune ønsker at prioritere de ressourcer, der er til rådighed med det formål at øge kendskabet til kommunen både inden for og uden for kommunens grænser. Der er ikke udarbejdet en særskilt markedsføringsstrategi. 5. Fra holdning til handling

8 For at få omsat de mange værdier, holdninger, leveregler, retningslinjer og formål i politik og strategi til virkelighed, skal der være fokus på formidlingen og implementeringen såvel centralt som decentralt og på en stadig opfølgning herpå Central udarbejdelse, formidling og implementering xxx er ansvarlig for udarbejdelse af politikker og strategier for kommunikation og for formidling og implementeringen af den overordnede politik og strategi. xxx har kompetencer og ressourcer til at vejlede i forhold til retningslinjer, decentrale kanaler, indhold og aktiviteter Decentral formidling og implementering Centercheferne er i den nye struktur vigtige formidlere af information fra Direktionen og Byrådet og øvrige områder, der er af betydning for den enkelte medarbejders virke. Det er således den enkelte centerchefs ansvar at tage Struer Kommunes politikker, strategier og beslutninger op og gøre dem nærværende og forståelige i deres respektive arbejdsområder. I Struer Kommune har alle centerchefer ansvaret for, at kommunikationspolitikkens holdninger og mål kommer ud at arbejde i alle led i organisationen, da det er i centrene, der er den største kontakt med brugerne. Centercheferne er dermed også ansvarlige for at formidle og implementere kommunikationspolitikken og - strategien indenfor eget ressortområde således, at disse kendes, forstås og efterleves i alle led i organisationen, da det er i centrene, der er den største kontakt med brugerne.

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere