Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til Odense Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning Odense Kommune har den 12. maj 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Odense Kommune har anmodet Statsforvaltningen om at tage stilling til kommunens afgørelse af 12. maj 2015 vedrørende afslag på aktindsigt i specifikationerne af telefonforbruget i borgmester Anker Boyes telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, idet kommunen finder, at sagen er af principiel karakter. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 33, nr. 5, ved at give afslag på aktindsigt i specifikationerne af telefonforbruget i borgmester Anker Boyes telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Line Mussegaard Christensen Telefon: EAN- Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, nr. 3, ved at give afslag på delvis aktindsigt i de ovennævnte oplysninger. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14, ved at give afslag på meraktindsigt i de ovennævnte oplysninger. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 1

2 Sagens baggrund Ved udtalelse af 29. april 2015 har Statsforvaltningen anmodet Odense Kommune om at genoptage og tage fornyet stilling til TV2 Danmark, TV2 Fyn og Fyens Stiftstidendes anmodning om aktindsigt i specifikationerne i borgmester Anker Boyes telefonregning på de enkelte ind- og udgående opkald, sms-beskeder og dataforbrug, for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, da det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke med hjemmel i offentlighedslovens 27, nr. 4, kunne undtage de pågældende oplysninger i fakturaen med den af kommunen anførte begrundelse. Den 12. maj 2015 meddeler Odense Kommune på ny afslag på aktindsigt i de ovennævnte oplysninger i borgmesterens faktura for perioden 1. august 2011 til 31. oktober Kommunen henviser i sin afgørelse til, at den telefon, der stilles til rådighed for borgmesteren, kan anvendes såvel arbejdsmæssigt som privat. Kommunen oplyser, at den omhandlede faktura indeholder helt specifikke oplysninger om borgmesterens brug af telefonen i perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, opgjort på dato og klokkeslæt og med angivelse af land, om hvor, hvornår og hvor lang tid, der er ringet til og fra telefonen, hvorfra og hvor mange sms-beskeder, der er sendt til og fra telefonen, hvem der er henholdsvis ringet eller sendt sms-beskeder til og fra, og hvor, hvornår og i hvilket opfang der er gjort brug af internettet. Kommunen vurderer således, at sådanne oplysninger udgør oplysninger om enkeltpersoners private forhold, hvorfor de kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1. Kommunen oplyser videre, at da det ikke er muligt at udskille henholdsvis private og arbejdsrelaterede opkald m.v. på fakturaen, er det kommunens vurdering, at specifikationerne i fakturaen vil kunne undtages i sin helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Kommunen henviser i den forbindelse til Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, s. 514, jf. nedenfor. Kommunen henviser endvidere til, at beskyttelseshensynet vedrørende ansattes og byrådspolitikeres privatsfære også kommer til udtryk i offentlighedslovens 22 om undtagelse fra aktindsigt af sager om førelse af en kalender. Kommunen vurderer desuden, at der ikke kan gives delvis aktindsigt efter offentlighedslovens 34, idet der reelt ikke er noget indhold tilbage at give aktindsigt i, når de oplysninger, der henhører under privatsfæren, er undtaget. Endelig oplyser kommunen, at den har overvejet muligheden for at give meraktindsigt i specifikationerne i den pågældende faktura efter offentlighedslovens 14, stk. 1, men at afvejningen af på den ene side hensynet til beskyttelsen af privatsfæren over for hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, har ført til at kommunen ikke kan give meraktindsigt i de pågældende oplysninger. Kommunen henviser blandt andet til, at det vil være i strid med reglerne om tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 1, idet det ikke er muligt at udskille oplysninger om privatforbrug fra oplysninger om det arbejdsrelaterede forbrug. Kommunen henviser i øvrigt til, at den tidligere har givet 2

3 aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i en mindre specifik faktura vedrørende borgmesterens telefonforbrug, som omhandler samme periode. Ved af 12. maj 2015 anmoder Odense Kommune Statsforvaltningen om at tage stilling til kommunens afgørelse af samme dato, henset til sagens principielle karakter. Kommunen henviser i den forbindelse blandt andet til, at kommunen på sin hjemmeside oplyser om udgifter til telefoni m.v. for byrådets medlemmer, herunder for borgmesteren. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af offentligretlig lovgivning og de offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Sagen giver anledning til, at Statsforvaltningen behandler spørgsmålet om, hvorvidt fakturaer vedrørende borgmesterens private og arbejdsrelaterede teleforbrug kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1 og 33, nr. 5. Statsforvaltningen behandler endvidere spørgsmålet om delvis aktindsigt efter offentlighedslovens 34 og spørgsmålet om meroffentlighed efter offentlighedslovens 14. Lovligheden af Odense Kommunes afslag på aktindsigt i oplysninger om borgmesterens private og arbejdsrelaterede telefonforbrug Hjemmelsgrundlaget: Følgende fremgår af offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2, 30, nr. 1, 33, nr. 5, 34 og 14, stk. 1 (lov nr. 606 af 12. juni 2013): 7 Stk. 1. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. 3

4 30 Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold 33. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til: [ ] 5) Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. 34 Hvis de hensyn, der er nævnt i 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i 30-33, 2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller 3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold. 14 Stk. 1. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Enkeltpersoners private forhold Det er udgangspunktet, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1. Undtagelsesbestemmelsen er begrundet i hensynet til privatlivets fred, jf. betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 643 og 700 f. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 30 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, side 78, og betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 17, pkt. 2 og 5., at ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedrøre private forhold, må der tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det afgørende er således, om oplysningen ud fra en generel betragtning efter sin karakter vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er derimod ikke en betingelse, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne angår. Det fremgår videre af de ovennævnte forarbejder til offentlighedsloven, at særligt følsomme oplysninger, såsom oplysninger om race, religion, strafbare forhold og helbredsforhold er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 30, nr. 1. O gså mindre følsomme oplysninger, såsom f.eks. CPR-nummer, beskyttede adresser i folkeregistret, beskyttede telefonnumre og oplysninger om eksamenskarakterer, er ifølge lovens forarbejder omfattet af undtagelsesbestemmelsen. 4

5 Uden for offentlighedslovens 30, nr. 1, falder oplysninger af rent objektiv karakter, såsom oplysninger om udstedelse af pas og jagttegn og oplysninger om civilstand. Statsforvaltningen henviser i den forbindelse til FOB , der drejede sig om aktindsigt i momsrefusioner til kongehuset, og hvor Folketingets Ombudsmand udtalte, at refusionsanmodninger, der relaterede sig til bl.a. Dronningens tjeneste eller repræsentative opgaver, ikke kunne betragtes som oplysninger om private forhold. Øvrige hensyn til private og offentlige interesser Efter offentlighedslovens 33, nr. 5, kan aktindsigt begrænses i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 33, nr. 5, i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, at bestemmelsen har et snævert anvendelsesområde og alene forudsættes anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart påkrævet. Ifølge Offentlighed i forvaltningen af Jon Andersen, 1. udgave, 2013, s. 323, er det en betingelse, at der efter en konkret vurdering påvises et behov for at hemmeligholde oplysninger, og i denne vurdering må indgå, om oplysningerne i forvejen nyder beskyttelse mod aktindsigt. Ifølge offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, s. 598, må der ved bedømmelsen af, om oplysninger om enkeltpersoner kan undtages fra aktindsigt efter opsamlingsbestemmelsen, tages hensyn til, at lovgivningsmagten i 30, nr. 1, har fastsat, at alene oplysninger om enkeltpersoners private forhold kan undtages fra aktindsigt. Det må antages at indebære, at der skal foreligge (helt) særlige hensyn, hvis oplysninger om enkeltpersoners forhold, der ikke kan karakteriseres som private, skal kunne undtages efter opsamlingsbestemmelsen. I FOB , der omhandler udlevering af et notat indeholdende en liste med personer, som var bragt på tale som mulige bestyrelsesmedlemmer i en finansieringsfond, udtalte Folketingets Ombudsmand, at det er forudsat i forarbejderne, at offentlighedslovens (dagældende) 13, stk. 1, nr. 6, kun finder anvendelse i tilfælde hvor hensynet til enkeltpersoners eller det offentliges interesser gør det klart påkrævet. I det foreliggende tilfælde havde myndigheden efter hans opfattelse ikke godtgjort, at hensynet til de personer, der var anført på listen, talte så tungtvejende imod offentliggørelse, at det kunne begrunde anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 514, er blandt andet anført følgende om fortolkningen af offentlighedslovens 33, nr. 5, i forbindelse med afsnittet om mindre følsomme oplysninger i relation til offentlighedslovens 30, nr. 1: Som et særligt eksempel kan nævnes det tilfælde, at der anmodes om aktindsigt i en opkaldsspecifikation vedrørende en ansats arbejdsmobiltelefon. I det omfang myndigheden er i besiddelse af en sådan specifikation, vil oplysningerne om private opkald kunne undtages fra aktindsigt efter 30, nr. 1. Da myndigheden typisk ikke 5

6 vil kunne udspecificere arbejdsopkald og private opkald og da der ikke af offentlighedsloven i almindelighed kan antages at følge en pligt for myndigheden til at pålægge den ansatte at udspecificere arbejdsopkald og private opkald til brug for behandlingen af aktindsigtsanmodningen må det antages, at opkaldsspecifikationen vil kunne undtages i sin helhed efter 33, nr. 5. I det omfang opkaldsspecifikationen alene indeholder oplysninger om arbejdsopkald, vil der i et vist omfang kunne være hjemmel til at undtage oplysningerne efter 33, nr. 5, med henblik på at beskytte væsentlige hensyn til den interne og politiske beslutningsproces. Delvis adgang til aktindsigt Offentlighedslovens 33 giver ret til at undtage visse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af de opregnede hensyn, herunder private og offentlige interesser. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med offentlighedslovens 34, hvorefter der er pligt til at give aktindsigt i de resterende oplysninger i et dokument, der ikke er omfattet af beskyttelseshensynene i 30-33, medmindre dette vil medføre en prisgivelse af de hensyn, der er nævnt i 30-33, det resterende indhold giver en klart vildledende information, eller det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold. En forvaltningsmyndighed, der efter en konkret vurdering har undtaget et eller flere dokumenter eller dele heraf fra aktindsigt i medfør af for eksempel 33, nr. 5, skal udtrykkeligt underrette den aktindsigtssøgende herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen i sig selv vil afsløre forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen. Statsforvaltningen henviser i øvrigt til de specielle bemærkninger til 34 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, og til betænkning nr. 1510/2009 kapitel 17, afsnit 5.8. Meroffentlighedsprincippet Offentlighedsloven tager som udgangspunkt kun stilling til, om myndighederne er forpligtet til at give aktindsigt. Men offentlighedsloven er en minimumslov. Det betyder, at myndighederne kan udlevere oplysningerne, selvom de ikke skal, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder reglerne om tavshedspligt og reglerne i persondataloven, jf. offentlighedslovens 14. Ifølge bestemmelsens ordlyd skal myndighederne overveje spørgsmålet om meraktindsigt. Myndighederne er således forpligtede til af egen drift at tage stilling til, om der i det enkelte tilfælde kan meddeles aktindsigt i de undtagne dokumenter eller oplysninger efter meroffentlighedsprincippet. Statsforvaltningen henviser til lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, pkt. 4.6 i lovforslagets almindelige bemærkninger, samt til de specielle bemærkninger til 14. I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, skal der foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få aktindsigt i de pågældende dokumenter eller oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. 6

7 Det fremgår af de specielle bemærkninger til 14 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, at det må antages, at afvejningen i de tilfælde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i 30-33, i almindelighed vil føre til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det skyldes, at de oplysninger, der kan undtages med hjemmel i 30-33, i almindelig vil være underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens 27. Ifølge betænkning om offentlighedsloven s vil myndigheden dog, uanset om en oplysning er omfattet af en tavshedspligtsbestemmelse i forvaltningslovens 27 eller en særlig tavshedspligtsbestemmelse, kunne give meroffentlighed, hvis den pågældende tavshedspligtsbestemmelse varetager hensynet til en interesse, som myndigheden selv kan råde over, for eksempel hensynet til det offentliges økonomiske interesser, jf. 33, nr. 3. I det omfang den nævnte afvejning fører til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet skal forvaltningsmyndigheden begrunde afslaget nærmere. Begrundelseskravet kan opfyldes ved, at forvaltningsmyndigheden oplyser, at myndigheden har overvejet at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, men at afvejningen af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, og på den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, har ført til, at myndigheden ikke finder grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Statsforvaltningen henviser til de specielle bemærkninger til 14 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen. Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af Odense Kommunes afslag på aktindsigt i oplysninger om borgmesterens private og arbejdsrelaterede telefonforbrug Det er Statsforvaltningens opfattelse, at offentlighedslovens 30, nr. 1, kun giver hjemmel til at undtage oplysninger om private, herunder økonomiske forhold, fra aktindsigt. Oplysninger om borgmesterens private telefonforbrug m.v., herunder oplysninger om borgmesterens eventuelle udlandsophold, kan efter en generel betragtning anses som oplysninger om enkeltpersoners private forhold, der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1. Statsforvaltningen er således enig i kommunens vurdering af, at oplysninger om borgmesterens private telefonopkald m.v. og eventuelle private udlandsophold, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 30, nr. 1, jf. det ovenfor beskrevne. Kommunen oplyser dog videre, at den telefon, som kommunen stiller til rådighed for borgmesteren anvendes til både private og arbejdsrelaterede opkald. Vi har således lagt til grund, at kommunens telefonfakturaer både indeholder oplysninger om private opkald m.v. og private udlandsophold og om arbejdsrelaterede telefonopkald m.v. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at offentlighedslovens 33, nr. 5, giver hjemmel til at undtage specifikationerne i telefonfakturaen i sin helhed, i det omfang det ikke er muligt at udskille henholdsvis private og arbejdsrelaterede 7

8 opkald, jf. Offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 514. Statsforvaltningen er således enig i kommunens vurdering af, at specifikationerne i borgmesterens telefonfaktura kunne undtages i sin helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5, idet kommunen har oplyst, at det ikke er muligt at udskille henholdsvis privat og arbejdsrelateret forbrug. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, ved at undlade at meddele delvis aktindsigt i specifikationerne i telefonfakturaen. Vi har herved lagt vægt på, at kommunen oplyser, at der reelt ikke er noget indhold tilbage at give aktindsigt i, jf. 34, nr. 3, henset til, at de oplysninger, der vedrører borgmesterens private forbrug, er undtaget fra aktindsigt, og henset til, at det efter det oplyste ikke er muligt at udskille henholdsvis privat og arbejdsrelateret forbrug, hvorfor specifikationerne i fakturaen er undtaget i sin helhed efter 33, nr. 5, jf. ovenfor. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunen har foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr. 5, og på den anden side den berettiget interesse, som de aktindsigtssøgende journalister må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt i specifikationerne i borgmesterens telefonregning imødekommes. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at kommunen har oplyst, at det vil være i strid med reglerne om tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 1, idet det ikke er muligt at udskille oplysninger om privatforbrug fra oplysninger om det arbejdsrelaterede forbrug. Statsforvaltningen foretager derfor ikke videre i sagen. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Fyens Stiftstidende, TV2 Fyn og TV2. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Line Mussegaard Christensen 8

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +4533130717 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere