Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004"

Transkript

1 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg 3. Reduceret driftsbudget for Justering af betalingsmodellen, fortsat 5. Oversigt over brugerbetalingen for H Nye tjenester og services fra Forskningsnettet Forskningsnettet arbejder løbende på at udbygge tjenester og services, og dette beskrives mere indgående i Forskningsnettets e-nyhedsbrev, som nu er udkommet i tre udgaver, se Her beskrives bl.a. de nye tilbud om billig Internet og wireless adgang, når man er i udlandet, IPass og det nationale og internationale samarbejde og muligheder for wireless roaming når man besøger andre universiteter. Brugermødet arrangeres i år som en to dages Forskningsnet konference i november 2004, program og yderligere information findes ligeledes på hjemmesiden. 2. Opgradering af forbindelserne fra Lyngby til Odense, Århus og Ålborg Kapaciteten i back-bone nettet mellem Lyngby og Ålborg er nu opgraderet og der er etableret en egentlig ring. I andet halvår 2004 vil der ske en udskiftning af udstyret i POP erne. Denne udbygning er sket ved at udnytte en option i aftalen med GlobalConnect A/S, således at kapacitet og redundans bliver øget gradvist og aftalen er forlænget til udgangen af Reduceret driftsbudget for 2004 Den ovenfor omtalte opgradering af back-bone nettet er dels finansieret af det normale driftsbudget dels af restmidler fra den oprindelige etableringsbevilling fra Herved har det været muligt at foretage en yderligere reduktion af det samlede driftsbudget for 2004 i forhold til det vedtagne budget, som det fremgår af bilag 1. Den tidligere i budgetoversigten placerede større opgraderingsudgift er med den nuværende opgradering udskudt til tidligst Når det samlede budget reduceres, skyldes det primært den stadig faldende udgift til NORDUnet.

2 Side 2 af 6 4. Justering af betalingsmodellen Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H udgør halvdelen af det reducerede budget for Dette betyder at det samlede fakturabeløb er reduceret til 15,25 MDKK for H1 i Styregruppen har besluttet at justere betalingsmodellen ud fra to overordnede hensyn: 1. En institution skal ikke straffes for at deltage i en aktivitet der genererer endog meget stor trafik, og 2. der bør skabes en bedre overensstemmelse mellem fordelingen af økonomi og trafik - bidrag i udgifter og indtægter. Den hidtil benyttede fordeling ved fakturering er 50% økonomi og 50% trafik -bidrag, men udgifterne nærmer sig nu mere 70% økonomi og 30% trafik, og denne fordeling er opnået allerede for H1 i Den valgte justering indeholder to elementer: 1. Et loft over hvor meget trafik-bidraget kan stige pr. år. Dette er valg således at det nuværende trafik-bidrag i DKK maksimalt kan stige 10% pr år, startende fra En stigning i trafikken vil uanset størrelse altså maksimalt udløse en stigning på 10% i trafik-bidraget, og 2. der indføres en gradvis justering af fordelingen, som begyndte allerede i H2 2003, hvor der blev anvendt 57% økonomi og 43% trafik vægt. Denne ændrede fordeling vil naturligvis betyde at nogen skal betale mere og andre mindre, afhængig af institutionens aktuelle forhold. Det har været muligt at gennemføre ændringen fuldt ud i betaling for H1 2004, idet budgetreduktionen benyttes til at sikre at ingen institution pga. denne omlægning kommer til at opleve en betydelig stigning i betalingen i forhold til betalingen for H2 i Alle institutioner oplever et fald i trafik bidrag og der er kun ganske få institutioner der oplever en samlet større udgift. Med undtagelse af ovennævnte justering og ændringen af fordelingen til 70/30 er der benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb som i 2001, 2002 og 2003: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. november 2003 til og med april Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast og Sunsite, er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovs tallene for 2004 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelig tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en.

3 Side 3 af 6 b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: 5. Brugerbetalingen for H Med de her benyttede budget og trafik-tal betyder dette, at konstant A for anden halvdel af 2003, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver A = for H Konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H beregnet til B= 1,126*10-3. De resulterende tal er vist for alle institutioner i bilag 2. Det er hensigten at udsende faktura for H medio november Med venlig hilsen Steen Pedersen

4 Side 4 af 6 Bilag 1: Forskningsnettets justerede budget for 2004 og budgetudsigt for 2005 og 2006 Budget for Forskningsnettet (MDKK) SP Post År (tal i MDKK, år 2004 niveau) Udgifter R B rev. B rev BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 1,4 1,6 2,0 4,0 2,0 1,8 1,8 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,0 0,5 1,2 0,5 0,5 0,5 40,0 20 Basisnet drift (UNI-C) 8,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 2,4 2,4 6,3 1,8 1,8 1,3 1,3 30 Support og tjenester (UNI-C) 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 41 Video, streaming, konference 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 42 IP-telefoni, Quality of Service 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 43 Wireless Roaming, Ipass 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 44 UniVid 0,7 0,7 50 Netsekretariat drift (MVTU) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (MVTU) 11,9 15,6 12,6 13,0 10,5 11,0 11,0 70 Nordunet2 (MVTU) 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 3,0 0,0 3,0 1,5 3,0 3,0 Udgifter ialt 30,6 39,0 37,9 38,2 32,2 34,2 73,7 Stigning i % Indtægter 100 Brugerbetaling 17,1 39,0 36,8 35,0 30,5 34,0 34,0 Indtægter ialt 17,1 39,0 36,8 35,0 30,5 34,0 34,0 Fordeling af udgifter 110 MVTU omk. (+ særlig etablering) 13,5 0,0 2,0 3,2 1,7 0,2 39,7 Institutioners omk 17,1 39,0 36,8 35,0 30,5 34,0 34,0 Inst. egenfinanciering i % Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2004 niveau) Overført fra tidligere år 18,0 6,5 6,5 4,5 4,5 2,8 2,7 Afsat i bevilling 2,0 Ministeriets omkostninger 13,5 0,0 2,0 3,2 1,7 0,2 39,7 200 Akkumuleret. over/underskud 6,5 6,5 4,5 1,3 2,8 2,7-37,0

5 Side 5 af 6 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 1. halvår, H juni 2004 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT Center for Avanceret Teknologi 0, Danmarks Meteorologiske Institut 0, Dansk Design Center 0, Ny Carlsberg Glyptoteket 0, Dansk Brystcancer gruppe RH 0, DSI Institut for Sundhedsvæsen 0, Forskningscenter Risø 1, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 0, Forskningsstyrelsen 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Handelshøjskolen i København, CBS 2, IT-Universitetet 1, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 1, Rigshospitalet, H:S 1, Roskilde Universitetscenter 1, Statens Arkiver 0, Statens Skadedyrslaboratorium 0, Ericsson Telebit A/S 0, Alle inst. med direkte tilslutning, total 12, Fortsættes på næste side

6 Side 6 af 6 9. juni 2004 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 23 DPU, samlet 1,149 1, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3,499 3, Danmarks Tekniske Universitet 22, SCION DTU A/S, samlet 1, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Transportforskning 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, Symphogen 0, DTU-POP 24, Københavns Universitet 14, Symbion 0, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaceutiske Universitet 0, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 0, Dansk Rumforskningsinstitut 0, Dansk Polarcenter 0, Det Danske Center for Menneskerettigheder 0, Rektorkollegiet 0, Statens Museum for kunst 0, ImageHouse A/S 0, KU-POP 17, Syddansk Universitet 10, Forskerparken Fyn Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum Det fynske musikkonservatorium Institut for Grænseregionsforskning Dansk Data Arkiv Odense Universitetshospital SDU-POP 10, Aalborg Universitet 14, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg-POP 15, Aarhus Universitet 10, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospitaler 1, Statsbiblioteket, Århus 0, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Analyseinstituttet for Forskning 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 15, Sum 99,997 99,

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr. 00-126. Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet

Læs mere

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09. Årsrapport 2009 Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.184 Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej

Læs mere

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Forskningsnettets Årsrapport 2008 Forskningsnettet 2009 Maj 2009 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journalnr.: NS-J-Nr. 08.183 Netsekretariatet

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

Aalborg Universitets Administration. Årsskifteberetning 2006-2007

Aalborg Universitets Administration. Årsskifteberetning 2006-2007 Journal nr. 2006-809/01-0006 Aalborg Universitets Administration Årsskifteberetning 2006-2007 Forord 2006 har budt på spændende opgaver på AAU; ledelsen har igangsat mange nye aktiviteter, ligesom økonomi

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone 39 45 39 45 Facsimile 39 45 39 87 Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030

BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030 Oxford Research A/S 2013 BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030 Til Odense Kommune Forfatter: RLF Sidst gemt: 05-03-2013 10:26:00 Sidst udskrevet: 05-03-2013 10:26:00

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere