MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB"

Transkript

1 MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB 1. Definitioner I disse betingelser skal Køber forstås som den Meggitt virksomhed, der afgiver ordren (og i givet fald handler gennem en virksomhedsafdeling). Sælger skal forstås som den person eller entitet, som ordren afgives til. Varer skal forstås som alle leverbare varer, artikler, dele, produkter, materialer eller tjenesteydelser, der er beskrevet i denne ordre. 2. Ordrebekræftelse og betingelser Køber er kun ansvarlig for ordrer, der er afgivet eller bekræftet på Købers officielle ordreformularer, eller som Køber har godkendt via sit elektroniske ordresystem. Disse betingelser udgør kontraktbetingelserne. Skriftlige eller trykte vilkår, der er i uoverensstemmelse med eller udgør et tillæg til disse betingelser, er ikke bindende for Køber, medmindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig accept af disse fra en af Købers tegningsberettigede repræsentanter, og medmindre der foreligger en sådan skriftlig accept, anses levering af Varerne som en ubetinget accept af denne ordre. Sælgers vilkår og betingelser gælder ikke for ordrer. 3. Specifikationer og mærker (a) Varerne skal leveres i nøje overensstemmelse med denne ordre og alle deri anførte specifikationer, tegninger, procesinstruktioner eller procedurer. Afvigelser fra kravene er ikke tilladt. medmindre Køber skriftligt har godkendt dem. (b) Mærker, der ikke er godkendt af Køber, må ikke anbringes på Varerne, med undtagelse af følgende mærker på Sælgers standardprodukter: fabrikantens navn, adresse og referencenummer, fremstillingsdato, sikkerhedsinformation og andre oplysninger om Varernes funktion, som normalt er indlagt af fabrikanten. 4. Pris Købsprisen for Varerne er den pris, der er anført i ordren. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er kontraktsummen en fast pris, som inkluderer omkostninger og risici i forbindelse med levering til Købers forretningssted. 5. Betalingsbetingelser (a) Medmindre andet er aftalt, skal købsprisen betales senest 60 dage efter udgangen af den måned, hvor levering har fundet sted. Faktura fremsendes i to eksemplarer til Købers regnskabsafdeling til den på ordren anførte adresse, medmindre andet er anført. (b) Køber kan tilbageholde betaling af beløb, som Sælger har til gode, hvis Køber gør et tilgodehavende, en modregning eller modfordring gældende over for Sælger. 6. Købers ejendele (a) Alle materialer, mønstre, farvestoffer, skabeloner, tilbehør og værktøj, samt specifikationer, tegninger, procesark og lignende eller andre ejendele eller immaterielle rettigheder, som er leveret til Sælger af Køber eller efter Købers anvisning, eller som er tilvejebragt eller udviklet af Sælger specielt med henblik på levering af Varer til Køber, er og forbliver Købers ejendele og må ikke uden Købers skriftlige godkendelse anvendes til eller i forbindelse med produktion af andre Varer end de af Køber bestilte Varer. Sælger skal sørge for, at alle sådanne artikler altid betragtes som Købers ejendom, og de skal på anfordring straks returneres til Køber. (b) Forsikring Alle Købers ejendele, herunder de i pkt. 6(a) nævnte ejendele samt materialer og komponenter, som Køber har stillet til rådighed uden beregning i forbindelse med denne ordre, skal forsikres af Sælger til fuld genanskaffelsesværdi mod enhver risiko, indtil de er blevet tilbageleveret til Køber eller er blevet anvendt eller fremsendt i overensstemmelse med Købers instrukser. 7. Udviklingsarbejde Hvis arbejde eller fremstillingen af Varer involverer udvikling, som helt eller delvist er finansieret af Køber, vil alle rettigheder til udviklingen og resultaterne deraf tilhøre Køber. Det påhviler Sælger at udfærdige eller sørge for udfærdigelse af alle dokumenter, som Køber med rimelighed måtte kræve, med henblik på overgang af den fulde værdi af sådanne rettigheder. 8. Patentrettigheder etc. Hvis fremskaffelse eller anvendelse af Varer i henhold til denne ordre (med undtagelse af Varer eller ting, der er fremstillet af Sælger i overensstemmelse med design leveret af Køber) anses for at udgøre en krænkelse eller påstået krænkelse af tredjemands patent, copyright, registrerede design- eller varemærker, skal Køber eller den person, der til enhver tid er i besiddelse af sådanne varer, holdes skadesløs af Sælger for alle skadeserstatninger, omkostninger, tab, gebyrer eller udgifter, der hidrører fra en sådan krænkelse eller 1. april 2015 Side 1 af 6

2 påstået krænkelse, og Sælger påtager sig endvidere, hvis Køber kræver det, for egen regning og risiko at tage de nødvendige retsskridt for at beskytte Køber. 9. Skadesløsholdelse Sælger skal holde Køber skadesløs for tab, skader og udgifter, herunder alle advokatsalærer, som Køber har afholdt eller lidt som følge af fejl eller mangler ved Varerne eller Sælgers forsømmelighed eller Sælgers misligholdelse af betingelserne for denne ordre eller gældende lovbestemte pligter eller forordninger. Det påhviler Sælger at have tegnet erhvervsansvarsforsikring, produktansvarsforsikring og arbejdsgiveransvarsforsikring for summer, som er godkendt af Køber, og Sælger skal på anmodning kunne fremlægge dokumentation for sådanne forsikringer. 10. Offentliggørelse Alle ordrer afgivet af Køber skal behandles strengt fortroligt. Sælger må ikke offentliggøre eller foranledige nogen form for offentliggørelse af oplysninger om de Varer, der er omfattet af denne ordre, uden Købers skriftlige forhåndsgodkendelse. 11. Fortrolighed og databeskyttelse (a) Alle oplysninger om Køber eller dennes kunder, som eventuelt videregives til Sælger i forbindelse med udførelsen af denne ordre, skal behandles strengt fortroligt af Sælger og må ikke videregives til tredjemand uden Købers skriftlige forhåndsgodkendelse og må kun anvendes eller kopieres med henblik på udførelse af denne ordre. Bestemmelserne i dette punkt gælder ikke for oplysninger, som er eller bliver offentligt tilgængelige, medmindre det sker som følge af misligholdelse af dette punkt. (b) Hvis denne ordre kræver eller tillader, at Sælger eller dennes tilladte eller godkendte underleverandør får adgang til Købers forretningssted, er det en betingelse for denne ordre, at Sælger og eventuelle underleverandører og disses medarbejdere behandler alle tekniske eller kommercielle knowhowprocesser, specifikationer eller andre oplysninger, som de får kendskab til under deres tilstedeværelse, strengt fortroligt, og at sådanne tekniske eller fabrikationsmæssige knowhowprocesser, specifikationer og andre oplysninger ikke må videregives til tredjemand uden Købers skriftlige forhåndsgodkendelse. Det påhviler Sælger at få tilsagn om betingelser i dette punkt fra sådanne underleverandører. (c) Med hensyn til personoplysninger, som Køber giver til eller gør tilgængelige for Sælger, har Sælger pligt til (i) at behandle sådanne oplysninger i nøje overensstemmelse med Købers lovlige instrukser; (ii) at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab af oplysningerne; (iii) ikke at videregive sådanne personoplysninger til en part, der driver virksomhed uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis denne stammer fra EØS; (iv) at samarbejde fuldt ud med Køber med henblik på at gøre Køber i stand til at opfylde sine forpligtelser som dataansvarlig på fyldestgørende vis, herunder hjælpe med anmodninger om adgang til registreredes data; og (v) på Købers anmodning at give Køber adgang til at kontrollere, om Sælger overholder denne klausul. 12. Underentreprise med mere (a) Sælger må ikke uden Købers skriftlige godkendelse overdrage denne ordre eller dele deraf eller give disse i underentreprise med undtagelse af materialer eller dele af Varerne, hvor fabrikanten er nævnt i ordren eller specifikationen. En sådan godkendelse fritager ikke Sælger for dennes kontraktlige forpligtelser. (b) Det påhviler Sælger at sikre, at Sælgers kontrakter med dennes forsyningskæde omfatter betingelser svarende til betingelserne i Købers ordre, især hvad angår inspektion, kunders flow-down-krav, overholdelse af myndighedskrav og kvalitet samt regresret, herunder ved opsigelse. (c) Tredjemand har ikke ret til at gøre bestemmelser i denne kontrakt gældende. 13. (a) Leveringstid og forlængelse Enhver forsinkelse er af afgørende betydning for denne kontrakt. Varerne skal leveres på det i ordren anførte tidspunkt. Varerne må ikke leveres tidligere end 5 dage før leveringsdatoen. Hvis Sælger som følge af en begivenhed uden for Sælgers kontrol ikke er i stand til at levere Varerne inden for det anførte tidsrum, så kan Køber, såfremt Sælger straks har givet skriftligt meddelelse om en sådan begivenhed, og om at Sælger vil anmode om en forlængelse, bevilge Sælger en efter Købers skøn rimelig forlængelse. I tilfælde af væsentlig forsinkelse forbeholder Køber sig ret til at annullere denne ordre helt eller delvist uden at ifalde ansvar over for Sælger. (b) Udsættelse af levering og/eller arbejdsnedlæggelse Såfremt Købers sædvanlige fabrikationsforløb afbrydes, begrænses, forhindres eller forsinkes på grund af omstændigheder uden for Købers kontrol eller ekstraordinære omstændigheder, kan Køber uden ekstra omkostninger udsætte leveringsdatoen eller -datoerne. En sådan omstændighed kan for eksempel være, at Køber er berørt af et varsel om arbejdsnedlæggelse ; hvis dette er tilfældet eller 1. april 2015 Side 2 af 6

3 sandsynligvis vil være tilfældet, kan Køber kræve, at Sælger øjeblikkeligt standser arbejdet og ophører med at afholde omkostninger i henhold til denne ordre. (c) Forsinket levering Hvis Varerne eller en del deraf ikke leveres inden for den eller de leveringsfrist(er), der er anført i ordren, eller inden for en aftalt udsættelse eller forlængelse af disse leveringsfrister, har Køber følgende misligholdelsesbeføjelser: (i) at få tilkendt en konventionalbod af Sælger i henhold til følgende: 0,5% (en halv procent) pr. uge for de første fire uger og 1,0% (én procent) pr. efterfølgende uge af den del af kontraktsummen, som med rette kan henføres til de ikke-leverede Varer og andre Varer, der allerede er leveret i henhold til kontrakten, og som der ikke kan findes effektiv og kommerciel anvendelse for på grund af den manglende levering af de ikke-leverede Varer. Taksten gælder for hver uge eller del af en uge, hvor ordren stadig ikke er fuldt leveret. Køber er berettiget til at fratrække denne bodsbetaling fra beløb, som Køber skal betale i henhold til betingelserne for denne ordre eller på anden vis. Det samlede beløb, der skal betales i bod i henhold til dette punkt, må under ingen omstændigheder overstige 15% (femten procent) af den ovennævnte kontraktsum, og en sådan erstatning fritager ikke Sælger for dennes andre kontraktlige forpligtelser; og/eller (ii) at annullere ordren helt eller delvist uden at pådrage sig erstatningspligt over for Sælger; og/eller (iii) at nægte at acceptere efterfølgende levering af Varerne; og/eller (iv) at købe erstatningsvarer fra anden side; og/eller (v) at drage Sælger til ansvar for tab og afholdte ekstra omkostninger. 14. Levering (a) Varerne skal leveres til den leveringsadresse, der er anført i ordren. De skal leveres intakte og i god stand. Antallet må ikke overstige det bestilte eller anførte antal. (b) Medmindre der er tale om en specialordre, betales der ikke for kasser, indpakning eller emballage. Ved bestilling af kasser, indpakning eller emballage skal gebyret derfor anføres på en særskilt faktura, og kasserne kan returneres til Sælger, som ved modtagelse af disse i god stand straks skal refundere gebyrerne. (c) Med forbehold for specielle instrukser fra Køber skal hver enkelt levering ledsages af en følgeseddel med følgende oplysninger: ordrenummer, leveringsmængde, allerede leveret mængde i henhold til ordren og restleverance. 15. Kvalitetssikring (a) Kvalitetssikringskravene til Varerne skal overholde Sælgers kvalitetsprocedurer som godkendt af Køber, og Købers gældende kvalitetsprocedurer, som fås på anmodning. (b) Leverede Varer skal, hvis relevant, opfylde kravene om udleveringsdokumentation, som er anført på forsiden af Købers ordre. (c) Sælger garanterer, at Sælger som minimum er akkrediteret til kvalitetsstandard ISO Inspektion Tegningsberettigede repræsentanter for Køber, Købers kunder og andre myndigheder skal have adgang til Sælgers forretningssted på gensidigt aftalte tidspunkter for efter behov at kunne undersøge Sælgers kvalitetssystem og Vareefterprøvning. 17. Fejl og mangler (a) Det er en betingelse, at Sælger omgående og uden beregning skal omlevere eller betale anskaffelsesprisen ved lokal genanskaffelse af Varer eller dele deraf, som viser sig at have fejl og mangler, der skyldes designfejl (undtagen design, som er udført eller stillet til rådighed af Køber) fejl i materialer eller udførelse, inden for 36 måneder fra leveringsdato. (b) Hvis Varer, der er leveret eller skal leveres i henhold til denne ordre, ikke er i fuld overensstemmelse med denne ordre eller en defineret specifikation, tegning, procesinstruktion eller procedure, er Køber berettiget til at få tilkendt følgende beløb som konventionalbod fra Sælger til dækning af vurdering, undersøgelse og administrative omkostninger: (i) $200 eller tilsvarende møntenhed pr. styknummer (med forbehold for Købers mængdebegrænsninger) for ukontraktmæssige Varer, som Køber har fået skriftlig meddelelse om, og som Køber har tilladt før forsendelse; og (ii) $400 eller tilsvarende møntenhed pr. leveret styknummer, som er leveret for ukontraktmæssige Varer, der først blev konstateret ved eller efter levering til Køber. Køber er berettiget til at fratrække en sådan erstatning fra beløb, der skal betales af Køber i henhold til denne ordre eller på anden vis. Køber forbeholder sig desuden ret til at modregne andre dokumenterede omkostninger, som Køber har afholdt i forbindelse med ukontraktmæssige leverancer. Disse misligholdelsesbeføjelser påvirker ikke andre juridiske rettigheder, som Køber måtte have vedrørende sådanne fejlbehæftede Varer. 1. april 2015 Side 3 af 6

4 18. On-site udstyr Køber har hverken ansvar eller erstatningsansvar for skader eller krav, der skyldes Sælgers eller andres brug på vegne af Sælger af Købers on-site udstyr. Købers on-site udstyr må kun bruges med Købers forhåndsgodkendelse og med streng overholdelse af Købers site-procedurer, og Sælger skal holde Køber skadesløs for manglende overholdelse. 19. Opsigelse (a) Køber er til enhver tid berettiget til at opsige kontrakten med 14 dages skriftligt varsel. (b) Køber er uden at pådrage erstatningsansvar over for Sælger berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning på grund af Sælgers misligholdelse: i) Hvis Sælger misligholder en betingelse eller et krav i denne kontrakt, og hvis Sælger er i stand til at afhjælpe misligholdelsen, men undlader at gøre det inden for 14 dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse; eller ii) Sælger indgår en kreditorordning eller går i rekonstruktion eller er under konkurs; eller iii) der beskikkes en bobestyrer for Sælgers ejendom eller aktiver; eller iv) Sælger ophører eller varsler ophør af sin virksomhed; eller v) der foretages udpantning, udlæg eller lignende i Sælgers aktiver; eller vi) der opstår en lignende begivenhed i en anden jurisdiktion. (c) Ved en sådan opsigelse eller ophævelse: i) er Sælger berettiget til at få udbetalt: a. Beløb, der er aftalt i kontrakten for udført arbejde og Varer leveret før opsigelsestidspunktet. b. Beløb, som Sælger overensstemmende med de relevante leveringstider med rimelighed har måttet betale sine leverandører eller entreprenører for at kunne opfylde sine kontraktlige forpligtelser. Sælger er ikke berettiget til anden betaling end den under a. og b. ovenfor anførte. ii) skal Sælger udfolde rimelige bestræbelser på efter anmodning at overdrage Køber værdien af eventuelle underentrepriser, som Sælger måtte have indgået i forbindelse med Varer, som Køber har bestilt, eller opsige en sådan underentreprise; iii) iv) skal Sælger straks returnere alle Købers ejendele; I tilfælde af ophævelse på grund af Sælgers misligholdelse: a. har Køber ret til uden beregning at anvende eller have anvendt Sælgers eller dennes underleverandørers tekniske oplysninger og immaterielle rettigheder, hvis de er nødvendige for fortsat levering af Varerne, herunder alle kontraktlige tjenesteydelser i henhold til Købers ordre; b. skal Sælger refundere Købers omkostninger i forbindelse med krav og meromkostninger ved genanskaffelse, som Køber har afholdt som følge af Sælgers misligholdelse, og Køber er berettiget til at modregne sådanne krav og omkostninger i Købers tilgodehavender hos Sælger; c. skal Sælger uden beregning yde Køber eller en af Køber udpeget person al den assistance, som Køber måtte behøve for at fremme overgang af leveringen af Varer, herunder alle kontraktlige tjenesteydelser i henhold til Købers ordre, til en anden leverandør. 20. Oplysninger om Konfliktmineraler Sælger skal støtte Køber i at opfylde sourcing-forpligtelser over for visse kunder med forbehold for krav om indberetning af sourcing af tin, tantal, tungsten og guld ( Konfliktmineraler ) fra visse lande på det afrikanske subkontinent. Sælger skal have due diligence-processer på plads for at kunne foretage rimelige forespørgsler, herunder hos sin forsyningskæde, om oprindelseslandet for de Konfliktmineraler, der findes i Varer, som er solgt til Køber. Sælger har pligt til at oplyse Køber om Varer, der indeholder Konfliktmineraler, inden denne ordre godkendes. Sælger har pligt til at indberette de oplysninger, som Køber måtte kræve for at kunne opfylde sine forpligtelser over for kunderne, om sourcing af Konfliktmineraler. 21. Sikkerhed og miljøregulering Sælger skal overholde alle gældende sundheds-, sikkerheds- og miljølove og -forordninger i alle henseender og skal holde Køber skadesløs for alle skadeserstatninger, omkostninger, tab, gebyrer, udgifter eller erstatningsforpligtelser, der skyldes eller er en følge af Sælgers overtrædelse af sådanne love og bestemmelser. 22. Farlige materialer Sælger skal ved modtagelse af denne ordre advisere, hvis de Varer, der skal leveres, indeholder farlige eller skadelige materialer, som kræver speciel håndtering eller behandling. Sælger skal opfylde alle gældende krav i love, forordninger og direktiver, herunder, men ikke begrænset til, nationale, EU-, amerikanske, delstats- 1. april 2015 Side 4 af 6

5 /landsdels- og lokale miljø-, sundheds- og sikkerhedslove, -forordninger og direktiver vedrørende levering af Varer og farlige materialer. Alle Varer og farlige materialer skal opfylde kravene i Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Ved levering af Varer til Køber har Sælger pligt til skriftligt at give Køber meddelelse om alle særligt problematiske stoffer (Substances of Very High Concern (SVHC)), som står på den Kandidatliste, der er udgivet af Det Europæiske Kemikalieagentur ( ECHA ) i overensstemmelse med Artikel 59.1 i den europæiske forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier ( REACH ) med senere ændringer. Medmindre Sælger skriftligt underretter Køber og opnår Købers skriftlige forhåndsgodkendelse, må ingen Varer indeholde nogen af de farlige materialer i henhold til Artikel 2.1 og identificeret i Artikel 4.1 af Europa-Parlamentets direktiv 2002/95/EC (RoHS-direktivet) med senere ændringer. Sælger er ansvarlig for alle omkostninger og erstatningskrav i forbindelse med genanvendelse af Varer i henhold til den seneste udgave af Europa-Parlamentets direktiv 2002/96 /EC (WEEE-direktivet), da dette direktiv er implementeret i alle lande, hvor Køber får leveret ovennævnte Varer. Alle Varer og farlige materialer, der leveres til Køber, skal opfylde alle gældende krav i henhold til den amerikanske lov om kontrol af giftige stoffer (Toxic Substance Control Act (TSCA), 15 U.S.C. 2601) ff., og dermed forbundne implementeringsforordninger. 23. Dokumentation Sælger skal om fornødent fremlægge dokumentation, herunder betjeningsvejledninger, styklister og udførlige lister over reservedele. Alle fremlagte dokumenter skal være på engelsk. 24. Overholdelse af love (a) Sælger skal i alle henseender overholde alle gældende love og forordninger, der vedrører Varerne, og skal holde Køber skadesløs for alle skadeserstatninger, omkostninger, tab, gebyrer, udgifter eller forpligtelser, som skyldes Sælgers misligholdelse af sådanne love eller forordninger. (b) Sælger skal overholde alle Købers obligatoriske kundebetingelser, som Sælger skal lade gå videre til sine leverandører. 25. Eksport, import og overholdelse af love og regler (a) Sælger har pligt til at indhente alle eksportautorisationer og/eller eksporttilladelser, der er nødvendige for at kunne levere Varer, software eller oplysninger til Køber på det i ordren anførte tidspunkt. Køber forpligter sig til at indhente de importtilladelser, der er nødvendige for at importere Varerne. (b) Køber og Sælger accepterer hver især at overholde alle gældende statslige regler vedrørende import, eksport, overførsel og reeksport af oplysninger, software og/eller Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele. Uden præjudice for ovenstående må hverken Køber eller Sælger videregive eller levereovennævnte oplysninger, software eller Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele på en måde, der er i strid med gældende eksport- og importlove og -forordninger. Køber og Sælger anerkender, at disse love og regler lægger begrænsninger på import, eksport, overførsel og reeksport af oplysninger, software og Varer til tredjelande for visse kategorier af oplysninger, software og Varer, og at autorisationer/tilladelser fra det relevante myndighedsorgan kan være påkrævet, før sådanne oplysninger, software og Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele kan videregives eller leveres i henhold hertil, og at sådanne autorisationer/tilladelser kan lægge yderligere begrænsninger på anvendelse og yderligere videregivelse eller levering af sådanne oplysninger, software og Varer og/eller Købers eller Sælgers ejendele. (c) I forbindelse med både indenlandske og internationale transaktioner skal Sælger oplyse Køber om eksportklassifikation for alle Varer, Sælgers ejendele, software og oplysninger, der er leveret til Køber. Oplysninger om eksportklassifikation inkluderer det relevante eksportkontrolnummer, oprindelsesland og det harmoniserede tarifsystem (Harmonised Tariff Code). Køber forpligter sig til at give Sælger lignende oplysninger om eksportklassifikation for Købers relevante ejendele og/eller relevante oplysninger, for hvilke Køber er designautoritet. Køber/Sælger forpligter sig til straks at give hinanden meddelelse om ændringer i klassifikationsoplysningerne. (d) Hvis Sælger er baseret i USA og vil fremstille eller eksportere Varer inden for forsvarsområdet til Køber, skal Sælger først lade sig registrere i henhold til 122.1(a) i de amerikanske bestemmelser om international våbenhandel (International Traffic in Arms Regulations (ITAR)) hos det amerikanske udenrigsministeriums afdeling for kontrol med våbenhandel (Directorate of Defense Trade Controls). (e) Med hensyn til Varer, ejendele eller oplysninger, som er underkastet USA s regler om eksportkontrol, herunder, men ikke begrænset til, ITAR, må Sælger kun ansætte og give adgang for amerikanske statsborgere, personer med fast ophold i USA eller statsborgere fra andre lande, for hvem Sælger først har anmodet om og Køber har fået godkendelse fra det amerikanske udenrigsministerium eller i givet fald det amerikanske erhvervsministerium. Denne ordre kan standses eller annulleres med øjeblikkelig virkning, hvis der gives uautoriseret adgang til sådanne Varer, ejendele eller oplysninger. (f) Sælger skal holde Køber skadesløs for det fulde omfang af eventuelle tab, skader eller udgifter med undtagelse af tab af fortjeneste, der skyldes Sælgers manglende overholdelse af sådanne love og forordninger og/eller de ovennævnte bestemmelser i dette pkt april 2015 Side 5 af 6

6 26. Forfalskede varer (a) Alle Varer, som Sælger leverer til Køber, herunder Varer leveret af Sælgers underleverandører, skal være originale og ægte og i fuldstændig overensstemmelse med alle Købers kontraktlige krav, specifikationer, certificeringer og eventuelle understøttende oplysninger, der repræsenterer opfyldelse af kontrakten. Sælger garanterer at have modtaget fra alle sine underleverandører og leverandører alle oplysninger, der er nødvendige for at opfylde denne forpligtelse, og Sælger har godkendt alle sådanne oplysninger. Sælger forpligter sig til at sikre, at ingen af Varerne er forfalskede, mærket forkert eller urigtigt beskrevet. (b) Sælger skal køre en forfalskningskontrolproces for Varerne i overensstemmelse med disse bestemmelser og rimelige kommercielle vilkår, som skal omfatte AS5553A, og Køber har ret til at kontrollere, undersøge og/eller godkende processen til enhver tid før eller efter levering af Varerne. (c) Hvis nogen af de Varer, der er blevet leveret eller skal leveres i henhold til denne ordre, viser sig at være forfalskede eller mistænkes for at være forfalskede, har Køber ret til at konfiskere Varen med henblik på yderligere undersøgelse af dens ægthed. Købers undersøgelse kan omfatte deltagelse af tredjemand eller statslige efterforskningsorganer, hvis det kræves i henhold til love eller regler eller af Købers kunde eller Køber selv efter eget valg. Sælger skal i god tro samarbejde om alle undersøgelser, som Køber måtte foretage, herunder, men ikke begrænset til, samarbejde fra Sælgers side om fremlæggelse af alle design-, udviklings-, fremstillings- og sporbarhedsoptegnelser vedrørende den pågældende vare. Sælger har pligt til på Købers anmodning at forsyne denne med compliance-certifikater for den Vare, der bliver undersøgt. Køber behøver ikke at returnere varen til Sælger under undersøgelsesprocessen eller senere. Køber hæfter ikke for betaling til Sælger for en vare, der bliver undersøgt på mistanke om at være forfalsket. 27. Antikorruption Sælger garanterer, at Sælger i forbindelse med Varerne ikke har: (a) tilbudt, givet eller indvilliget i at give eller modtage, anmodet om eller accepteret nogen som helst økonomisk eller anden fordel som tilskyndelse til eller belønning for at foretage eller ikke foretage en utilbørlig handling eller for utilbørlig udførelse af en funktion i forbindelse med ordren eller Varerne; eller (b) handlet på en måde, som udgør en lovovertrædelse, eller på en måde, der ville bevirke, at Køber begår en lovovertrædelse i henhold til antibestikkelseslovgivningen; eller (c) gjort brug af børnearbejde. Hvis Sælger misligholder nogen af de ovennævnte garantier, er Køber berettiget til skriftligt at annullere ordren med øjeblikkelig virkning. Annullering af ordren er uden præjudice for de rettigheder, der tilkommer Køber. Sælger skal holde Køber skadesløs for tab, skader og udgifter, herunder alle advokatsalærer, som Køber har afholdt eller lidt, og som skyldes eller er en følge af misligholdelse af denne klausul. Sælger har pligt til at overholde Meggitts etiske regler og politik for forretningsførelse og antikorruption (Ethics and Business Conduct and Anti-Corruption Policies), som kan ses på samt politikker eller, med Købers tilladelse, tilsvarende politikker, som Sælger har indført. 28. Kunders flow-down-behov For at kunne opfylde sine kunders behov kan Køber være nødt til at acceptere betingelser, som vil gå videre til Købers forsyningskæde, og Sælger må indvillige i tilsvarende betingelser for Købers ordre. Sælger skal samarbejde med Køber og implementere de procedurer, som Køber indfører og udbreder for at kunne opfylde sine egne og sine kunders behov. 29. Lovgrundlag og konfliktløsning (a) Kontrakten skal i alle henseender fortolkes i overensstemmelse med og være underkastet lovene i den jurisdiktion, hvor Købers virksomhed ligger, eller hvis Køber er organiseret i henhold til en amerikansk delstats love, er Køber underkastet delstaten Californias love. (b) De Forenede Nationers konventioner fra 1980 vedrørende kontrakter om internationale varekøb (United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods 1980) er ikke gældende for noget forhold i denne kontrakt. (c) Alle tvister henvises til og afgøres ved voldgift med bindende virkning i henhold til de af den internationale voldgiftsdomstol i London (London Court of International Arbitration) fastsatte regler med undtagelse af Købers selskaber i USA, for hvem voldgift med bindende virkning forvaltes af JAMS i henhold til denne organisations regelsæt (Streamlined Arbitration Rules and Procedures). (d) Uanset hvad der måtte være anført i den foregående paragraf kan Køber anlægge sag eller anmode domstolene eller anden kompetent myndighed i et hvilket som helst land om (i) foreløbigt forbud eller påbud i forbindelse med løftebrud eller trussel om løftebrud i forbindelse med tavshedspligt eller krænkelse af immaterielle rettigheder; eller (ii) betaling til Køber af forfaldne beløb. Udgave: 1. april april 2015 Side 6 af 6

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB 1. Definitioner og fortolkning (a) I disse betingelser skal Køber forstås som den Meggitt virksomhed, der afgiver ordren (og i givet fald handler gennem en virksomhedsafdeling).

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere