Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69"

Transkript

1 J.nr Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer bl.a. det klassiske produktbillede, miljøbilleder, videoprojekter, billedredigering og imagekampagner til at styrke kundernes brand Disse salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) fastsætter vilkårene ved samhandel med Packshoot og gælder for alle aftaler om Packshoots salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder ( Kunden ), medmindre andet er aftalt skriftligt. 2. Aftalegrundlag 2.1. Betingelserne udgør sammen med Packshoots tilbud, ordrebekræftelse og evt. samarbejdsaftale det samlede aftalegrundlag for Packshoots salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden ( Aftalegrundlaget ). Såfremt der er uoverensstemmelse mellem tilbud, ordrebekræftelse og Betingelserne, er ordrebekræftelsen gældende forud for de andre dokumenter. Såfremt der er uoverensstemmelse, og der er indgået en samarbejdsaftale, så er samarbejdsaftalen gældende forud for de andre dokumenter Det er den på leveringsdagen gældende version af Betingelserne, der er gældende for den enkelte leverance, med mindre andet er skriftligt aftalt. Den til enhver tid gældende version af Betingelserne fremgår af Packshoots hjemmeside: Måtte Kunden have generelle indkøbsbetingelser, er disse ikke gældende for aftalen mellem Packshoot og Kunden, uanset om disse er en bestanddel af Kundens købsdokumenter. Dette gælder uanset, hvornår Kunden måtte overgive disse til Packshoot Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 3. Tilbud 3.1. Tilbud er gældende 30 dage fra den dato, hvor tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Packshoot i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Packshoot, medmindre Packshoot skriftligt meddeler Kunden andet, herunder ved fremsendelse af ordrebekræftelse.

2 3.2. Aftale er indgået, når Kundens accept af tilbuddet er modtaget hos Packshoot. Herefter fremsender Packshoot ordrebekræftelse til Kunden Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Packshoots skriftlige accept Hvis Packshoots ordrebekræftelse ikke stemmer overens med Kundens ordre, accept eller tilbuddet, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Packshoot skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen. 4. Pris 4.1. Alle priser er ekskl. moms, kørsel og eventuelle leveringsomkostninger og fremgår af ordrebekræftelsen Udover den aftalte pris, er Packshoot berettiget til at kræve betaling for ikke aftalt ekstraarbejde, herunder men ikke begrænset til: - Modtaget antal produkter til Packshoots behandling stemmer ikke med Kundens ordreliste/ordrebekræftelsen - Modtagne produkter til Packshoots behandling udgør andet end det, der fremgår af Kundens ordreliste/ordrebekræftelsen. - Modtagne produkter til Packshoots behandling er ufuldstændige, uegnede eller mangelfyldte. - Modtagne varelister er ufuldstændige eller forkerte i en sådan grad at Packshoot må afsætte tid til opfølgning. - Kunden kræver korrekturer af billedmaterialet, som ikke er aftalt i ordrebekræftelsen. -- Overarbejde eller andre foranstaltninger, som Kunden aftaler med Packshoot efter tilbuddet er godkendt. - Ekstraarbejde som følge af at ordren/aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet Kundens forhold. - Kunden ønsker levering hurtigere end den i ordrebekræftelsen nævnte leveringstid. 5. Betaling 5.1. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter faktureringsdato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Udlæg og lign. betales straks ved fakturering Ved manglende betaling kan sagen overgå til inkasso. Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Packshoot er uden ansvar for, har Packshoot ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker. 2.

3 5.3. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Packshoot, har Packshoot ud over rente efter pkt ret til at: (i) ophæve ordren af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, hvorefter Kunden er forpligtet til at tilbagelevere det modtagne, (ii) ophæve ordren af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (ii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 6. Levering 6.1. Levering finder sted senest 7 arbejdsdage efter varen er modtaget i overensstemmelse med Packshoots tilbud, såfremt varen er modtaget hos Packshoot senest kl. 12, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Packshoot er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer som skyldes: - Kundens handling eller udladelse (f.eks. leveringsforsinkelser, produkter afviger fra de rammer som er aftalt i tilbuddet og lign.). - Kunden fremsender ordrer eller accept af Packshoots tilbud senere end 7 arbejdsdage før levering forventes Packshoot ApS har ret til en forlængelse af leveringstiden, ret til at afvise en accept af Packshoots tilbud eller til at hæve aftalen som følge af punkt Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks og inden 48 timer meddeles skriftligt til Packshoot Hvis Packshoot forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Packshoot Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Hvis Packshoot undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 3 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Packshoot. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering Arbejdsgangen i forbindelse med produktfotografering følger i øvrigt bestemmelserne i pkt. 14 nedenfor. 7. Mangler 7.1. Packshoot garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser opfylder de i ordrebekræftelsen specificerede krav og er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse Packshoots garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) fejl i oplysninger eller produkter, som Kunden har afleveret i forbindelse med en ordre. 3.

4 (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Packshoots instruktioner eller almindelig praksis, og (iii) andre forhold, som Packshoot er uden ansvar for Kunden har endeligt godkendt produktet, såfremt denne anvendes af Kunden eller tredjemand Kunden skal ved reklamationer give Packshoot de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Packshoot beder om Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, jfr. pkt. 6.3., ikke straks meddeles skriftligt til Packshoot kan den ikke senere gøres gældende og retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser som afslag i prisen, erstatning mv. fortabes Inden rimelig tid efter at Packshoot har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Packshoot Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti Inden rimelig tid efter at Packshoot har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 7.6 om at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, forpligter Packshoot sig til afhjælpe en reklamation Hvis Packshoot undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Packshoot har givet meddelelse til kunden efter pkt af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 7 arbejdsdage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Packshoot. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af nærværende Betingelser. 8. Ansvar 8.1. I tilfælde af forsinkelse og I tilfælde af mangler ved det leverede har Packshoot intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: - Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. - Sygdom eller uventet teknisk nedbrud Packshoot har ikke ansvar for omkostninger ved at modtagne produkter til Packshoots bearbejdning beskadiges eller bortkommer ved: Brand, vandskader, tyveri, naturkatastrofer, arbejdsstridigheder, mobilisering eller andre lignende force majeure situationer. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Packshoots kontrol, og som Packshoot ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Packshoot er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at 4.

5 tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsomhed udvist af Packshoot eller dets ansatte. Kunden sørger selv for forsikring af produkter imod skade og undergang Packshoot hæfter ikke for Kundens driftstab, tab af avance eller anden indirekte tab. 9. Dataopbevaring 9.1. Packshoot opbevarer produktionsdata på udførte produktioner i 3 måneder fra leveringsdatoen. Det er Kundens eget ansvar at opbevare afleveret materiale efter godkendelse er sket Packshoot kan mod et administrationsgebyr på ny fremsende tidligere afleveret materiale i op til 3 måneder efter den oprindelige leveringsdato. 10. Ophavsret Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende de af Packshoot udviklede fotos og koncepter, kreative oplæg, originalt materiale m.m. herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder tilhører Packshoot og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjemand Ejendomsretten til leveret materiale tilhører Packshoot, indtil faktureret mellemværende med Kunden er afregnet, eller andet er aftalt. Ved Kundens konkurs forbeholder Packshoot sig retten til at inddrage uafregnet mellemværende hos tredjemand, såfremt denne har gjort brug af materialet Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden for egen regning: (i) sikre sin ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, eller (iii) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker. Kunden har ikke nogen rettigheder overfor Packshoot i anledning af produkters eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder. 11. Fortrolighed Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Packshoots erhvervshemmeligheder, ordresystem, kunder, prisstruktur, ideer eller andre oplysninger uanset art, som de måtte komme i besiddelse af, men som ifølge sagens natur ikke er offentligt tilgængelige Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Packshoots fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. 5.

6 11.3. Kundens forpligtelser efter pkt gælder for Kundens ansatte, fuldmægtige eller andre, der som led i samarbejde med Packshoot kommer i besiddelse af ovennævnte fortrolige oplysninger. Forpligtelserne gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret Overtrædelse af denne fortrolighedsforpligtelse medfører erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler. 12. Underleverandører Packshoot er uden Kundens samtykke berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører. 13. Lovvalg og Værneting Enhver tvist mellem Packshoot og Kunden skal forsøges afgjort ved forhandling Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved dansk domstol med sæde i Kolding retskreds. 14. Arbejdsgang ved produktfotografering Pre-booking af fotoordre Kunden leverer en oversigt til Packshoot over de produkter, som forventes fotograferet Bookning og advisering af fotoordre Packshoot tilsender Kunden en skabelon i form af en excelfil, som Kunden udfylder og sender til I skabelonen udfylder Kunden én kolonne med det stylenavn som billedfilen til hvert produkt skal døbes samt en kolonne, hvor Kunden kan notere evt. instruktioner til styling af produktet, som fotografen skal være opmærksom på Betingelser Tilbud fra Packshoot er alle betinget af, at Kunden sender ordrer som kan bearbejdes via Packshoots ordresystem, herunder at Packshoot modtager excel-ark med antal styles, ordrelister, dato og tidspunkt for levering af produkter ved Packshoot til produktionen, information til brug for udarbejdelse af en fotomanuel og lignende fra Kunden. Ligeledes er tilbud betinget af, at de fremsendte produkter svarer til den beskrivelse, som Packshoot har modtaget fra Kunden inden afgivelse af tilbuddet Modtagelse af produkter 6.

7 Ved produkternes modtagelse ved Packshoot bliver produkterne talt op og ajourført I henhold til fremsendte skabelon af Packshoot. Opstår der uoverensstemmelser mellem det angivne antal produkter af Kunden og det faktisk modtagne, vil Packshoot gøre Kunden opmærksom på uoverensstemmelsen. Behandlingstid efter konstatering af uoverensstemmelser afregnes til en time pris på kr. 450,00 ekskl. moms Klargøring til foto Packshoot udpakker, stryger/damper og klargør produkterne Fotografering Produkterne fotograferes og navngives af Packshoot efter anvisningerne modtaget i excelark, jfr. pkt Billedbehandling Billederne farvekorrigeres og sendes til fritlægning af Packshoot Upload af billeder Når Packshoot får billederne retur fra fritlægning, foretages der kontrol af billedernes kvalitet og dernæst bliver billederne gjort tilgængelige for Kunden til gennemgang, og advisering herom fremsendes til Kunden. Billederne anses for leverede, når adviseringer kommet frem til Kunden Godkendelse Når Kunden modtager -advisering om, hvor billeder kan hentes, sørger Kunden for, inden for 48 timer efter modtagelsen ad adviseringen, at godkende disse, jf. pkt Får Packshoot ikke en tilbagemelding på billederne inden for 48 timer, betragtes billederne som godkendt. Når billederne er godkendt overdrages ansvaret for filerne til Kunden Returforsendelse Når alt er godkendt pakker Packshoot produkterne og sender dem retur til Kunden, der selv står for forsendelsesomkostningerne. 7.

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere