VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Kommunikation Ordregivers fremtidige kontrakter Ordretildeling Opgavens omfang Bonusordninger Meddelelse om resultatet Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Ejendomsret Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Erhvervs- og produktansvarsforsikring Aktindsigt Social klausul Kontrolbud Udbudsmaterialet Tilbudsdisposition Kravspecifikation Kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Tildeling af konkrete ordrer Levering og leveringsbetingelser Priser Prisregulering Fakturering Betaling Gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Arbejdsklausuler Social klausul om beskæftigelse af elever Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Mangler Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Side 2 af 25

3 23 Misligholdelsesbeføjelser Bod Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Underskrift Side 3 af 25

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skanderborg Kommune udbyder vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål. Skanderborg Kommune, Staben for Kultur og Borgerservice, er herefter kaldet Ordregiver. Udbuddet omhandler vedligeholdelse på i alt 27 anlæg, med et samlet areal på ca m 2. Udførslen er delt i ordinære driftsopgaver og øvrige driftsopgaver. Ordinære driftsopgaver skal Tilbudsgiver udføre på eget initiativ og de øvrige driftsopgaver skal godkendes af Ordregiver før udførslen. Tilbudsgiver er ansvarlig for valg og indkøb af materialer til brug for opfyldelse af kontrakten i henhold til bilag 2 A "Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav," herunder græs, opstregningsmateriel (inkl. maling.) mv. Indkøbet af materialer skal være indeholdt i de af Tilbudsgiver afgivne priser i bilag 1 "Tilbudsliste." Opstregningsmaling skal være vandopløseligt/vandoprørbart og skal fremstå klar hvid i optørret form. Tilbudsgiver skal have et fornødent lager/container til opbevaring af f.eks. opbevaring af net, mål, reservedele til mål m.m. til brug for opfyldelse af nærværende kontrakt med Ordregiver. Lagerbeholdningen skal som minimum indeholde: Net passende til mandsmål (5 sæt pr. størrelse mål, svarende til i alt 20 sæt). Reparations sæt inkl. net kroge af 3 sæt, hjørneflag og hjørnestokke (i alt 4 sæt). Øvrige reservedele til mål, leveres fra leverandør efter bestilling fra Ordregiver (der vil således ikke være brug for lagerplads til dette). 1.2 Kommunikation Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudsteam er tovholder og kontaktinstans i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af: Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudsteam Adelgade Skanderborg Att.: Udbudskonsulent Trine Flodgaard Lindbæk Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i henhold til afsnit 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet. 1.3 Ordregivers fremtidige kontrakter Kontrakt forudsættes indgået med én virksomhed i form af nedenstående aftaletype. Eneleverandørkontrakt: Obligatorisk samhandelsaftale mellem én leverandør og Ordregiver. Side 4 af 25

5 1.4 Ordretildeling Tildeling af konkrete ordrer vil ske på baggrund af tildelingskriteriet Laveste pris for den samlede opgave. Alle priser skal angives i bilag 1 Tilbudsliste. 1.5 Opgavens omfang Omsætning Den samlede værdi af tjenesteydelser, omfattet af udbuddet, udgjorde for 2012: ca kr. og for 2013 ca kr. De anførte beløb skal betragtes som vejledende, og Ordregiver forpligter sig ikke til at aftage for tilsvarende beløb i den forestående kontrakt. Kontraktperiode Kontraktstart og kontraktophør Kontrakten er gældende i perioden 01. marts 2015 til 28. februar 2018 med option på forlængelse på op til 3 gange 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til Kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Kontraktperiode samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår endvidere af udbudsmaterialets kapitel 5 Kontrakt. Kravspecifikation Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 Kravspecifikation, bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav, og af bilag 2B Kravspecifikation, mindstekrav. Der er hos Ordregiver pt. 27 entrepriseadresser jfr. bilag 6 Liste over entrepriseadresser. 1.6 Bonusordninger Ordregiver accepterer ingen former for bonusordninger. 1.7 Meddelelse om resultatet Alle Tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt pr. mail blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Den vindende tilbudsgiver vil modtage en foreløbig acceptskrivelse (hensigtserklæring), mens de øvrige Tilbudsgivere vil modtage en afslagsskrivelse. I skrivelsen vil fremgå en begrundelse for Ordregivers beslutning om kontrakttildeling. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler i Udbudsdirektivet. Side 5 af 25

6 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform De i udbuddet omfattede ydelser er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) bilag IIB, kategori 27 Andre tjenesteydelser. Udbuddet annonceres på og gennemføres i overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 23 og 35, stk Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 original version, samt 1 kopi, dvs. i alt 2 eksemplarer. Endvidere skal det samlede tilbud, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk på en CD-rom eller USB-nøgle, kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF, dog skal bilag 1 Tilbudsliste være vedlagt i Microsoft Excel kompatibelt format. Tilbudsmateriale modtaget pr. accepteres ikke som fremsendelse af elektronisk eksemplar. Bilag 1 Tilbudsliste skal i uændret opsætning - benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle grønne felter skal udfyldes. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Benyttes bilag 1 ikke til at afgive pristilbud eller er det mangelfuldt udfyldt skal Ordregiver afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Det er vigtigt, at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares (jf. kapitel 3 Tilbudsdisposition ), da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse oplysninger. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det skriftlige og det elektroniske tilbud, er det skriftlige tilbud gældende. Undtaget herfra er bilag 1 Tilbudsliste, hvor det elektroniske tilbud går forud for det skriftlige. Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter, tilsigtet Ordregiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen, være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale fra svensk, norsk eller engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet tydeligt angive virksomhedens navn, adresse, CVRnummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Desuden skal samme oplysninger fremgå vedrørende eventuelle underleverandører. Resumé og underskrift af tilbud Tilbudsgiver skal lave et kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. Tilbudsgiver skal underskrive tilbuddet. Side 6 af 25

7 2.3 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Udbudskonsulent Trine Flodgaard Lindbæk, pr. med emnet: "Spørgsmål - senest den 12. november 2014 kl Spørgsmål, fremsendt inden ovenstående tidsfrist, vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Ordregiver har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål vil blive besvaret løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Ordregivers hjemmeside: Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. 2.5 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Udbud på vedligeholdelse af arealer til idrætsformål og Må kun åbnes af Skanderborg Kommunes Indkøbs- og udbudsteam. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den 26. november 2014 kl på følgende adresse: Skanderborg Kommune Postboks Skanderborg Att.: Trine Flodgaard Lindbæk Afleveres tilbuddet personligt skal dette ske i rådhusets Information på adressen: Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Att.: Trine Flodgaard Lindbæk Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. 2.6 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.7 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den 26. marts Side 7 af 25

8 Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af kontrakt og ophører således ikke før endelig kontrakt er underskrevet med vindende Tilbudsgiver. 2.8 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte kontrakt (kapitel 5). Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. 2.9 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.13 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed der vurderes. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere Ordregivers forbehold Anført volumen/beløb er vejledende og har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperiode. Det estimerede vedligeholdelsesareal er under forbehold for kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Ordregiver tager forbehold for administrative og politiske beslutninger truffet af Skanderborg Kommune, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt. Dette gælder i såvel udbudsfasen som i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i lovgivning, myndighedskrav mv., der påvirker den udbudte ydelse Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet, jfr. tilbudsdispositionens pkt. 3 (se kapitel 3 Tilbudsdisposition ). Forbehold skal være specifikke og så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jfr. udbudsmaterialets afsnit 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Side 8 af 25

9 Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgivers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer, foretaget i henhold til nærværende kontrakt, jfr. kontraktens 6 Levering og leveringsbetingelser Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Skønner Ordregiver, at den medsendte dokumentation herunder indhentede referencer - giver anledning til tvivl om, hvorvidt Tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder Ordregiver sig retten til at afvise Tilbudsgiver. Tilbudsgivers personlige forhold En redegørelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation Udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45, stk. 1 og 2, litra a-c og e-f i direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Fortrykt formular er vedlagt som bilag 3 Tro- og love erklæring, og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. Økonomisk og finansiel formåen I muligt omfang (dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) oplysning om: o Tilbudsgivers samlede omsætning, herunder - hvis muligt - omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår o Virksomhedens egenkapital ud fra de seneste tre afsluttede regnskabsår Såfremt Tilbudsgiver ikke kan angive de ønskede økonomiske oplysninger for ét eller flere af de seneste tre afsluttede regnskabsår, skal årsagen hertil anføres. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 4 Økonomiske oplysninger, og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. Teknisk kapacitet og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige entrepriser, der er udført i løbet af de sidste 2 år, med beskrivelse af entrepriserne og angivelse af kontaktpersoner. Følgende oplysninger skal angives: o Ordregiver ved sammenlignende entrepriser o Beskrivelse af sammenlignelige entrepriser o Omsætning på sammenlignelige entrepriser Side 9 af 25

10 o Tidspunkt/periode for udførelse af de sammenlignelige entrepriser o Kontaktperson hos ordregiver med kontaktoplysninger i form af tlf. og adresse. Der skal - om muligt - angives 3 referencer. Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil fremgå af bilag 5. Fortrykt formular findes som bilag 5 Referenceliste, som skal anvendes ved tilbudsafgivelsen Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris. Det skal bemærkes, at den tilbudte pris er gældende uanset om der i praksis udføres flere eller færre klipninger end angivet i plejebeskrivelsen i bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførelseskrav. Alle priser skal opgives ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter, gebyrer mv. forbundet med opgavens udførelse. Tilbud skal afgives ved udfyldning af bilag 1 Tilbudsliste Erhvervs- og produktansvarsforsikring Vindende tilbudsgiver skal, inden kontrakten underskrives, forevise gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 millioner danske kr. jf. 20 Erstatning og forsikring i kapitel 5 Kontrakt Aktindsigt Tilbudsgiver bedes, samtidig med afgivelsen af sit tilbud, i bilag 9 Aktindsigt oplyse, hvilke dele af det afgivne tilbud Tilbudsgiver mener, bør undtages fra offentliggørelse i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i henhold til Offentlighedsloven. Det skal i ovenstående bilag begrundes konkret for hvert enkelt dokument, der ønskes undtaget for aktindsigt. Tilbudsgivers begrundelse vil indgå i Ordregivers vurdering af, om der er tilstrækkelig argumentation til at undtage oplysningerne, jf. Offentlighedslovens bestemmelser herom. Bemærk, at det i sidste ende er Ordregivers vurdering, hvad der udleveres i en aktindsigt. Såfremt Tilbudsgiver ikke udfylder bilag 9 Aktindsigt og vedlægger dette sit tilbud antager Ordregiver, at Tilbudsgiver ikke ønsker oplysninger undtaget ved en eventuel anmodning om aktindsigt Social klausul Tilbudsgiver forpligtes i kontraktperioden til at beskæftige EGU-elever i henhold til kontraktens bestemmelse herom i 15 Social klausul om beskæftigelse af elever Kontrolbud Ordregivers entreprenørafdeling afgiver kontrolbud i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24/06/2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Side 10 af 25

11 2.19 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af Nærværende udbudsbrev/kontraktudkast Bilag 1 Tilbudsliste (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav Bilag 2B Kravspecifikation, mindstekrav Bilag 3 Tro og love erklæring (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 4 Økonomiske oplysninger (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 5 Referenceliste (skal udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 6 Liste over entreprise-adresser Bilag 7A Elementoversigt Bilag 7B Kort til elementoversigt Bilag 8 Oversigt over Opstregning af 11, 8, 5 og 3 mands baner Bilag 9 Aktindsigt Bilag 10 Vejledende tidsplan Side 11 af 25

12 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Tilbudsgiver opfordres således til at være særligt opmærksom på, at alt besvares korrekt, samt at alt det adspurgte vedlægges. Manglende besvarelse eller manglende vedlæggelse af de i udbudsmaterialet nævnte dokumenter kan gøre tilbuddet ikke-konditionsmæssigt og derved forpligte Ordregiver til at afvise tilbuddet. Se i øvrigt afsnit 2.2 Formkrav og 2.13 Udvælgelseskriterier. 1. Virksomhedsoplysninger Indledning, herunder angivelse af: Tilbudsgivers navn Adresse CVR-nummer Kontaktperson (herunder og telefonnummer). Ovenstående oplysninger skal ligeledes oplysning vedrørende eventuelle underleverandører. 2. Resumé Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. HUSK at underskrive tilbuddet! 3. Forbehold Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker. Der henvises i den forbindelse til afsnit 2.12 Tilbudsgivers forbehold, og det indskærpes, at ethvert forbehold kan berettige og/eller forpligte Ordregiver til at afvise tilbuddet. 4. Udvælgelseskriterier Tilbudsgivers beskrivelse af personlige forhold, økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og/eller faglig formåen jf. afsnit 2.13 Udvælgelseskriterier. Følgende dokument skal vedlægges tilbuddet: En redegørelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation Følgende fortrykte bilag skal udfyldes og vedlægges tilbuddet: Tro- og love erklæring - vedlagt som bilag 3. Økonomiske oplysninger vedlagt som bilag 4. Referenceliste vedlagt som bilag Tilbudsliste Bilag 1 Tilbudsliste i udfyldt stand. Fortrykt bilag 1 Tilbudsliste skal anvendes ved afgivelse af tilbudspris. 6. Aktindsigt Tilbudsgiver bør ved tilbudsafgivelsen angive, Side 12 af 25

13 hvorvidt tilbuddet indeholder oplysninger, som i henhold til Offentlighedsloven bør undtages ved en eventuel anmodning om aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse herfor jf. afsnit 2.16 Aktindsigt. Fortrykt bilag 9 Aktindsigt udfyldes og vedlægges tilbuddet såfremt dette er aktuelt. 7. Diverse dokumentation Tilbudsgiver kan medsende følgende dokumentation, såfremt Tilbudsgiver er i besiddelse af dokumentationen på tidspunktet for tilbudsafgivelsen: Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 millioner danske kr. jf. afsnit 2.15 Erhvervsog produktansvarsforsikring. Vindende Tilbudsgiver skal dog forelægge ovenstående dokumentation inden kontrakten underskrives. Side 13 af 25

14 4. Kravspecifikation Se bilag 2A Kravspecifikation, lokal standard, udførselskrav og bilag 2B Kravspecifikation, mindstekrav. Ved at fremsende tilbud til Ordregiver accepterer Tilbudsgiver samtidigt de på bilag 2B anførte mindstekrav. Tilbudsgiver har dog mulighed for at tage forbehold se Kapitel 2 Udbudsbetingelser, afsnit 2.12 Tilbudsgivers forbehold samt Kapitel 3 Tilbudsdisposition, pkt. 3 Forbehold. Side 14 af 25

15 5. Kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af Ordregiver ved aftaleindgåelse. Kontrakt vedrørende levering af vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Skanderborg Kommune Staben for Kultur og Borgere og Planlægning Adelgade Skanderborg (i det følgende kaldet Ordregiver) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået i henhold til annonceringsudbud. Kontrakten beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende Kontrakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende kontrakt skal specificeres med konkrete datoer i den endelig kontrakt C. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af indsæt dd.mm.åååå. D. Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå. Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at udføre de i kontrakten nævnte entrepriser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 3 Kontraktens omfang Levering af vedligeholdelse af arealer udlagt til idræts formål i Skanderborg Kommune i henhold til kravspecifikationen til den i 1 nævnte Ordregiver. Leverancens omfang bestemmes af de anførte mængder i tilbudslisten, men vil i praksis variere pga. vejrlig og lign. Side 15 af 25

16 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 01. marts 2015 til og med 28. februar 2018, med option på forlængelse på op til 3 gange 12 måneder. Ordregiver er forpligtet til at informere Tilbudsgiver om udnyttelsen af forlængelsen senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser. Ordregiver er imidlertid berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Europakommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab som følge heraf. Ordregivers ret til at opsige gælder, uanset at afgørelsen/dommen ankes. 5 Tildeling af konkrete ordrer Kontrakthaver er tildelt kontrakten ud fra tildelingskriteriet laveste pris, på den samlede udførsel af vedligeholdelsen af Ordregivers idrætsarealer. 6 Levering og leveringsbetingelser Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer, foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 7 Priser For ordrer af ydelser i ordinær og øvrig drift foretaget i henhold til kontrakten gælder de i Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå angivne enhedspriser. Priserne kan reguleres i henhold til 8 Prisregulering. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter, knyttet til de af kontrakten omfattede ydelser/produkter, skal uden ophold komme Ordregiver til gode. Såfremt der er tale om permanente prisfald, skal ny prisliste (tilbudsliste) fremsendes til Ordregiver. 8 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske prisreguleringer 1 gang årligt. Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, herunder jordarbejde mv. for 1. kvartal 2 år før reguleringsåret til 1. kvartal året før reguleringsåret. Regulering for stigning af indeks sker på Kontrakthavers foranledning. Ved første regulering pr. 1. marts 2016 reguleres i forhold til udvikling i indeks fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal Der henvises til, Tilsvarende reguleringsformel gælder for evt. følgende prisreguleringer. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Side 16 af 25

17 Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Alle prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 30 dage før reguleringens ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, Adelgade 44, 8660 Skanderborg. Ikrafttræden af nye priser som følge af prisregulering er betinget af, at en opdateret tilbudsliste fremsendes pr. til Ordregiver, Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning inden reguleringens ikrafttræden. 9 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN nr Rekvirent Angivelse af anlægs nr. betegnelse samt omfang af udført arbejde Fakturabeløb Kontrakthavers CVR-nummer. Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 10 Betaling For ordinær drift sker betalingen efter fremsendt faktura månedsvis bagud i 10 måneder om året med 1/10 af tilbudssummen, uanset om arbejdets fordeling afviger fra det anførte. Først afregning fremsendes 1. april Afregningsfrie måneder er december og januar. For øvrig drift sker betalingen efter fremsendt faktura månedsvis bagud efter arbejdets udførelse. Øvrig drift kan alene ske efter Ordregivers forudgående godkendelse. Betalingsbetingelser 30 dage netto fra modtaget korrekt faktura. 11 Gebyrer mv. Omsætningen, som følge af denne kontrakt med Ordregiver, må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan Ordregiver i givet fald kræve det ovenfor nævnte udbetalte beløb udbetalt fra Side 17 af 25

18 Kontrakthaver sammen med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Ordregiver kan modregne det samlede krav i enhver fordring, som Kontrakthaver har imod Ordregiver. 12 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 25 Lovvalg og afgørelse af tvister i forbindelse med afgørelse af tvister. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 13 Miljø Kontrakthaver indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for anvendte produkters miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. 14 Arbejdsklausuler Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Kontrakthaver. Kontrakthaver forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som Kontrakthaver og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder Kontrakthaver ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Ordregiver tilbageholde vederlag til Kontrakthaver med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Kontrakthaver skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 15 Social klausul om beskæftigelse af elever Omfang Kontrakthaver skal i kontraktens uopsigelighedsperiode på 3 år beskæftige elever fra EGU (Erhvervsgrunduddannelsen jf. LBK nr. 987 af 16/08/2010) svarende til 2 årsværk (ekskl. kurser mv.) á 37 timer/uge (1.924 timer/år, inkl. ferie, sygdom) i det følgende kaldet elev. Kravets opfyldelse regnes fra underskrevet uddannelsesaftale. Side 18 af 25

19 Eleven skal tilknyttes virksomheden og den opgave som skal løses for Ordregiver. Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem Kontrakthaver indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Kontrakthaver skal desuden i hver af de udnyttede optionsperioder á 12 måneder beskæftige en elev jfr. ovenfor svarende til 0,5 årsværk (ekskl. kurser mv.) á 37 timer/uge (1.924 timer/år, inkl. ferie og sygdom). Kontrakthaver kan ligeledes indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med elever fra andre EU-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. Gennemførelse og frister Generelt Uddannelsesaftalen indgås efter aftale mellem EGU-vejledningen, Kontrakthaver og eleven. Det vil være muligt at få en kommende elev i vederlagsfri afprøvning forud for underskriften af uddannelsesaftalen. Prøveperioden indgår ikke i de ovenstående årsværk. Kontrakthaver skal i kontraktperioden stille den fornødne tid til rådighed for elevvejledning, opfølgende møder med den kommune hvor eleven kommer fra, samt øvrige elevrelaterede opgaver. Ordregiver kan være Kontrakthaver behjælpelig med at finde egnede kandidater til at aftage elevpladser samt tilrettelægge uddannelsesforløbene. Kontrakthaver skal løbende indgå i en dialog med Ordregiver herom. Kontrakthaver forpligter sig yderligere til - på anmodning - vederlagsfrit at deltage i et årligt opfølgningsmøde med Jobcenteret i Skanderborg. Kontrakthaver skal på egen foranledning meddele Ordregiver, hvis en elevplads ikke har kunnet besættes i en periode på mere end 4 uger. Ordregiver kan kræve, at Kontrakthaver dokumenterer overholdelsen af sin forpligtelse til at opretholde elevpladser samt beskæftigelse af elever. Dokumentationen skal foreligge senest 2 uger efter anmodningen er fremsendt til Kontrakthaver. Ordregiver kan løbende, gennem kontraktperioden, foretage en opfølgning på om kravene til beskæftigelse af elever overholdes. I uopsigelighedsperioden på 3 år Kontrakthaver skal senest 6 måneder efter kontraktstart have indgået den første uddannelsesaftale eller aftale om prøveperiode med en elev. Senest den 1. marts 2017 skal Kontrakthaver have beskæftiget elever svarende til 1 årsværk. Optionsperioder á 12 måneder Side 19 af 25

20 Kontrakthaver skal senest 6 uger efter optionsperiodens start have indgået en uddannelsesaftale eller aftale om prøveperiode med en elev. Tidlig opfyldelse af social klausul Kontrakthaver kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever forud for kravets forfald. Beskæftigelse skal dog ske i kontrakt- eller optionsperioden. Har Kontrakthaver således beskæftiget elever i kontraktperioden (samt eventuelt optionsperioden) svarende til 3,5 årsværk er den samlede kontraktlige forpligtelse opfyldt, og Ordregiver kan ikke gøre yderligere krav gældende mod Kontrakthaver i den anledning. Misligholdelse og bod Såfremt Kontrakthaver ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne bestemmelse, herunder: 1) pligten til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere elever, 2) pligten til at dokumentere at kravene i nærværende bestemmelse er opfyldt, 3) hvis Kontrakthaver ikke overholder ovenstående frister for indgåelse af uddannelsesaftale eller aftale om prøveperiode 4) hvis Kontrakthaver ikke opfylder kravene til beskæftigelse af elever kan Ordregiver efter påkrav gøre krav om bod gældende mod Kontrakthaver. Bodens størrelse udgør: Ad 1), 2) og 3) danske kr. pr. påbegyndt uge kravet ikke er opfyldt. Kravet kan gøres gældende pr. overtrædelse. Ad 4) danske kr. pr. uge Kontrakthaver ikke har beskæftiget en elev efter kravets forfald, fx hvis Kontrakthaver pr. 1. marts 2017 mangler 1,1 årsværk vil bod for 0,1 årsværk udgøre kr. (5,2 uge á kr.). Ligeledes kan Kontrakthaver gøre krav på bod gældende ved udløb af en periode (uopsigelighedsperioden eller en optionsperiode) for manglende opfyldelse af det samlede krav for perioden. Ordregiver kan modregne kravet i enhver fordring, som Kontrakthaver har imod Ordregiver. Betaling af bod ændrer ikke Kontrakthavers forpligtelse til at opfylde kravet om beskæftigelse af elever. 16 Etik og socialt ansvar Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Kontrakthaver indestår endvidere for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Side 20 af 25

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Silkeborg Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 8 1.2 Kommunikation...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere