Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR."

Transkript

1 MR's standardskabelon for konsulentaftaler Aftaler, som indgås mellem kunder og medlemmer af MR, skal være i overensstemmelse med intentionerne i MR's kodeks for brancheetik, god forretningsskik samt MR's vedtægter. Udarbejdelsen af aftalen skal være grundlaget for den gensidige afklaring og tilpasning af opgaven inden denne påbegyndes. Jo større og mere omfangsrig en konsulentopgave er, jo flere elementer og situationer vil det være fornuftigt at indbygge i aftalen. Nedenstående skabelon for aftaler mellem konsulentvirksomhed og kunde har alene til formål at inspirere parterne i forbindelse med selve aftaleindgåelsen, en slags checkliste. Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR. Kunden og konsulentvirksomheden bærer således selv det fulde ansvar for den konkrete aftales indhold, juridiske udformning og de mulige konsekvenser. Følgelig kan der ikke gøres ansvar gældende eller rettes søgsmål mod MR på baggrund af aftaleskabelonen Aftalens hovedelementer Følgende elementer bør overvejes i forbindelse med aftaleindgåelse. Om der er behov for at inkludere alle elementer i selve aftalen beror på en konkret vurdering. 1. Aftalens parter 2. Formål og baggrund for opgaven 3. Beskrivelse af opgaven 4. Samarbejde 5. Bemanding af opgaven 6. Opgavens udførelse og godkendelse 7. Kommunikation og formidling 8. Tids- og aktivitetsplan 9. Forpligtelser 10. Rettigheder 11. Ansvarsforhold, herunder misligholdelse, forsinkelse og force majeure 12. Ændringer af aftalen 13. Fortrolighed 14. Honorar og betalingsform 15. Procedure for afgørelse af tvister 16. Aftalens ikrafttræden og ophør 17. Definitioner Ved større projekter kan det være nyttigt indledningsvis at gennemføre en særlig foranalyse. MR anbefaler, at der indgås en særskilt aftale om en evt. foranalyses gennemførelse.

2 Det vil endvidere ofte være hensigtsmæssigt at indsætte et særligt afsnit eller udfærdige et bilag om definitioner. Formålet hermed er at skabe en fælles forståelse mellem kunde og konsulentvirksomhed om væsentlige elementer i aftalen. Se nærmere herom nedenfor i afsnit 17. De enkelte elementer er mere udførligt beskrevet i de følgende afsnit. Beskrivelsen består dels i et vejledende afsnit, dels af et eksempel på, hvordan det pågældende aftalepunkt kan udformes. Konsulentaftalen Skabelon 1. Aftalens parter Formålet med afsnittet om aftalens parter er entydigt at definere aftaleparterne som juridiske personer. Ved aftalens parter forstås kunden (den virksomhed som køber opgaven) og konsulentvirksomheden (den virksomhed der leverer opgaven), der har indgået aftalen om udførelse og levering af en (konsulent-)opgave. Parterne i denne aftale er: Kunde X Kontaktperson Adresse Tlf. nr. Fax nr. WEB-adresse CVR-nr. I det følgende benævnt <kunden> og Konsulentvirksomhed X Kontaktperson Adresse Tlf.nr. Fax nr. WEB-adresse CVR-nr. I det følgende benævnt <konsulentvirksomheden> 2

3 2. Formål og baggrund for opgaven Formålet med at beskrive opgavens baggrund og formål er at tydeliggøre opgavens placering i og betydning for virksomhedens forretningsstrategi, drift, organisation, ledelse, medarbejdere m.v. samt klarlægge forventede forandringer, udviklingsbehov og resultater m.v. Baggrund og formål omtales. Baggrunden for opgaven er, at. Formålet med opgaven er, at. 3. Beskrivelse af opgaven Formålet med beskrivelsen af opgaven er at skabe klarhed over opgavens type, omfang, karakter og kompleksitet. Beskrivelsen af opgaven bør indeholde en redegørelse for opgaven og sammenhængen med de anvendte typer af konsulentydelser. Endvidere bør der opstilles forudsætninger for, at kunden får et tilstrækkeligt udbytte af den leverede opgave (konsulentvirksomhedens betingelser for succesfuld overdragelse af opgaven). Først og fremmest drejer det sig om at skabe klarhed og forståelse hos kunden, dvs. hvad forventer kunden, og hvad får kunden! De væsentligste milepæle og succeskriterier bør afspejles her. Opgaven består i, at. Opgaven løses bl.a. ved hjælp af følgende konsulentydelser:... der indgår i opgaven på følgende måde. Væsentlige milepæle og succeskriterier er. 4. Samarbejde Formålet med en nærmere beskrivelse af samarbejdet er at formalisere parternes samarbejdsflader og herigennem aftale, hvordan den løbende kontakt mellem parterne tilrettelægges og fastholdes. Ved etableringen af en projekt-/styregruppe (betegnelsen dækker forskellige typer af samarbejdskonstellationer mellem konsulentvirksomheden og kunden) fastlægges de nærmere retningslinier for samarbejdet. Samtidig udpeges medarbejdere fra henholdsvis kunden og konsulentvirksomheden, som skal indgå i projektgruppen. 3

4 Som led i udførelsen af opgaven kan der ofte med fordel etableres en styregruppe med deltagelse af ledelsen hos parterne. Styregruppen kan afgøre overordnede problemstillinger såsom: Afgørelse af kontraktlige spørgsmål, eventuelle uoverensstemmelser, allokering af ressourcer, ændringer af aftaler, herunder opgavens mål/formål, tids- og aktivitetsplaner, økonomi m.v. Ved større opgaver kan projekt-/styregruppen beskrives ved et kommissorium, der bl.a. kan bestå af: Formål Hvem er repræsenteret? (fra henholdsvis kunden og konsulentvirksomheden, formandskab osv.) Mødeorden og beslutninger Mødeindhold udsendelse af dagsorden (opgavens løbende planlægning, resultater, opfølgning, forslag m.v.) Udarbejdelse og godkendelse af referat - Projektgruppen Projektgruppen ledes af (navn) Projektgruppen består derudover af følgende personer (navne) Projektgruppen mødes. Projektgruppen har følgende formål. 5. Bemanding af opgaven Den konkrete bemanding af en opgave kan have stor betydning for, hvordan et projekt forløber. Derfor anbefales det, at alle væsentlige aktører "specificeres" i selve aftalen. I den forbindelse bør det yderligere præciseres, hvem som inddrages, i hvilken del og i hvilket omfang. De samme forhold kan med fordel præciseres for kundens vedkommende. Udskiftning af konsulenter Konsulentvirksomheden bør af hensyn til arbejdets kontinuitet og effektive fremdrift undgå udskiftning af konsulenter, men der kan være behov herfor. Derfor bør det sikres, at konsulentvirksomheden efter aftale med kunden kan inddrage andre konsulenter i opgavens udførelse. Konsulentvirksomheden skal indestå for en kvalificeret bemanding af opgaven. I konkrete tilfælde kan kunden afvise en konsulent. En sådan afvisning skal begrundes konkret af kunden, og begrundelsen herfor skal kunne accepteres af konsulentvirksomheden. Der kan i aftalen indbygges en klausul om, at den projektansvarlige, som er anført i aftalen, skal være den samme/ikke udskiftes i forbindelse med opgavens udførelse. Underleverandører Hvis opgaven delvis udføres af underleverandører, bør disse anføres i aftalen. Kunden skal være indforstået med og skriftligt acceptere dette forhold. (Der kan 4

5 eventuelt indbygges acceptkriterier for kundens godkendelse af underleverandører). Endvidere bør der redegøres for underleverandørens kompetence- og ansvarsområde i forhold til opgaveudførelsen. Konsulentvirksomheden er ansvarlig og hæfter for underleverandørens andel i opgaveudførelsen på samme måde som for egne forhold. Bemanding Konsulentvirksomheden Opgaven udføres af konsulenter med kvalifikationer, der svarer til opgavens krav og dimensioner. Projektledelsen varetages af (navn). Herudover anføres, hvilke konsulenter (navne) der bidrager til opgavens udførelse. De enkelte konsulenters kompetencer kan eventuelt beskrives nærmere ved CV, kompetenceprofiler, referencelister m.v. Bemanding Kunden Den ansvarlige hos kunden er (navn). Derudover tilknyttes følgende medarbejdere (navne) hos kunden til opgaven. Bemanding Underleverandører Den ansvarlige hos underleverandøren er (navn). Derudover deltager følgende konsulenter (navne) fra underleverandørens virksomhed. 6. Opgavens udførelse og godkendelse Opgavens udførelse og rammer for godkendelse bør være aftalt og klarlagt i aftalen. Herudover bør udførelsens form og forventninger hertil være afklaret mellem parterne. Opgaven skal således udføres som angivet i aftalen. Dette bør præciseres direkte. Hvis aftalen ikke giver konkrete anvisninger på opgavens løsning, skal arbejdet tilrettelægges i overensstemmelse med MR's kodeks for brancheetik og princippet for god forretningsskik. (Gælder for konsulentvirksomheder der er medlemmer af Managementrådgiverne (MR)). Konsulentvirksomheden leverer den aftalte opgave og resultaterne heraf i henhold til aftalens ordlyd, både med hensyn til tidsfrister, kvalitet og øvrige aftalevilkår. Konkret nævnes, hvordan opgaven leveres: - I rapportform (omfang antal eksemplarer, metoder osv.) papirbaseret, elektronisk - Præsentation og gennemgang af resultater m.v. - Konsulentvirksomheden er til rådighed ved afklaring af eventuelle spørgsmål til den udførte opgave. Honorar herfor kan beregnes separat. - I forbindelse med udførelsen forestår konsulentvirksomheden. 5

6 Opgavens godkendelse Kunden godkender konsulentopgaven skriftligt. Hvis kunden ikke har gjort indsigelser inden for (XX) dage, kan konsulentvirksomheden antage, at udførelsen af opgaven er godkendt. Ved manglende udførelse m.v. se under pkt. 11: Ansvarsforhold, herunder misligholdelse m.m. 7. Kommunikation og formidling Den rette kommunikation og formidling i kundens virksomhed omkring konsulenternes arbejde kan have stor betydning for opgavens succes. Derfor bør konsulentvirksomhedens formidlingsrolle være konkret og angivet i relation til opgaven. Ud over aftale om hvordan opgavens resultater leveres, bør det derfor tillige aftales, hvordan de formidles internt i kundens virksomhed. I nødvendigt omfang bør det også aftales, hvordan konsulenterne og opgaven introduceres i virksomheden. Formidling I aftalen præciseres, hvordan projektets forventede resultater m.v. leveres, præsenteres, implementeres og nyttiggøres i virksomheden, og eventuelt også uden for virksomheden. Opgave- og ansvarsfordeling Opgave- og ansvarsfordelingen mellem kunden og konsulentvirksomheden vedr. formidling bør præciseres. Begge dele kan eksempelvis indbygges i tids- og aktivitetsplanen. 8. Tids- og aktivitetsplan Det styrende element i opgavens udførelse bør være den tids- og aktivitetsplan, som opgaven bygges op om. Nedenfor foreslås forskellige elementer, der kan medtages selvstændigt eller i sammenhæng med tids- og aktivitetsplanen eller begge dele. En detaljeret tidsplan kan eventuelt udarbejdes som et særligt bilag. Tids- og aktivitetsplanen bør kunne revideres efter aftale. Rammerne herfor (hvordan) bør lægges fast. Konsulentvirksomheden udarbejder i samarbejde med kunden en tids- og aktivitetsplan for opgavens udførelse. Der bør fastlægges en dato for, hvornår den skal være klar. I selve aftalen angives opgavens overordnede tidsplan, herunder start- og sluttidspunkt for opgaven. Tidsplanen bør indeholde kalendermæssige esti- 6

7 mater. I sin færdige form udgør tids- og aktivitetsplanen et styringsredskab (en gensidig checkliste) for opgavens udførelse og fremdrift. Opdeling af opgaven i delaktiviteter Opgaven kan deles op i delaktiviteter. For hver enkel af delaktiviteterne kan opstilles delmål, der er en specificering af opgavens overordnede mål. Herved skabes sammenhæng mellem delaktiviteterne både med hensyn til tid og målstyring. Milepæle og succeskriterier Væsentlige milepæle og succeskriterier kan med fordel afspejles i aktivitetsplanen, jf. tillige afsnit 3. Metodebrug og procesbeskrivelser Hvis opgavens gennemførelse forudsætter brug af bestemte metoder, bør dette specificeres i planen, herunder evt. specifikke procesbeskrivelser. Konsulentvirksomhedens ressourceforbrug Tids- og aktivitetsplanen kan indeholde en præcisering af konsulenternes tidsforbrug på delaktiviteterne. Ressourceallokeringen afspejler herigennem skøn for eventuel prissætning af delaktiviteterne i den samlede opgave. Kundens ressourceforbrug Kundens forventelige ressourceforbrug bør om muligt skitseres i tids- og aktivitetsplanen. Budget Tids- og aktivitetsplanen udgør afhængig af udformningen et godt grundlag for udarbejdelse af et budget/estimat af opgavens samlede pris. Kvalitetsstyring Evaluering Konsulentvirksomheden sikrer gennem den løbende kvalitetsstyring, at opgaven udvikler sig i overensstemmelse med det aftalte. Med udgangspunkt i tids- og aktivitetsplanen beskrives, hvordan opgavens fremdrift og kvalitet sikres, og der fastsættes eventuelt evalueringsmøder mellem kunden og konsulentvirksomheden. Der bør aftales konkrete terminer herfor. Evaluering efter projektafslutning bør ligeledes indbygges i tids- og aktivitetsplanen. Forsinkelse og usikkerhed I den samlede tids- og aktivitetsplan kan der indbygges skøn og forbehold for tidshorisonten i projektet, hvis delaktiviteter forsinkes. 9. Forpligtelser Formålet med et særskilt afsnit om forpligtelser er at fastlægge parternes gensidige forpligtelser i forbindelse med såvel opgavens udførelse og efterfølgende brug af resultaterne m.v., dvs. de "spilleregler", der skal gælde mellem parterne. 7

8 Parterne er gensidigt forpligtet i henhold til aftalen. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part skriftligt, hvis der opstår usikkerhed om opgavens forudsætninger, formål, udførelse eller forventede resultater. Forsinkelse Parterne underretter hinanden straks, når der foreligger risiko for forsinkelse. Ved forsinkelse skal parterne bestræbe sig på at indhente det forsømte hurtigst muligt. Se endvidere afsnit 11. Konsulentvirksomhedens forpligtelser Konsulentvirksomheden varetager opgaven i henhold til bestemmelserne i aftalen om opgavens indhold og udførelse m.v. og som beskrevet i tids- og aktivitetsplanen. Kundens forpligtelser Kunden stiller alle relevante oplysninger for opgavens udførelse til rådighed for konsulentvirksomheden. Kunden sikrer, at både ledelsen og kvalificerede medarbejdere medvirker aktivt i forbindelse med opgavens udførelse. Kunden drager omsorg for, at kundens medarbejdere inddrages efter behov med henblik på at sikre opgavens fremdrift. Kunden formidler den nødvendige information såvel internt som eventuelt eksternt om aftalen, opgavens udførelse og forventede resultater. Kunden stiller de nødvendige faciliteter (kontor, pc, printer, telefon etc.) til rådighed for konsulentvirksomheden i forbindelse med udførelse af opgaven. Kundens forpligtelser kan eventuelt oplistes i punktform. vis: Medarbejderes kompetence, tilvejebringelse af oplysninger og information, materialer, indretning af kontorfaciliteter samt krav til brugbarheden og funktionaliteten af disse m.v. Medarbejderklausul Konsulentvirksomheden er ved aftalen forpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller forhandler herom med kundens medarbejdere. Kunden er ligeledes ved aftalen forpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller forhandle herom med konsulentvirksomhedens medarbejdere. Aftaler om afståelse fra forhandling om ansættelse af medarbejdere kan eventuelt suppleres med tidshorisonter et halvt år og lignende. En anden mulighed er, at der indføjes en aftale om, at parterne skal give hinanden skriftlig accept af sådanne henvendelser til den anden parts medarbejdere. 8

9 10. Rettigheder Formålet med afsnittet om rettigheder er at afklare parternes rettigheder i forbindelse med aftalen, opgavens udførelse og resultaterne heraf. Rettigheder kan omfatte såvel kundens som konsulentvirksomhedens rettigheder (ejendomsret, brugsret, ophavsret, licensrettigheder m.v.) til koncepter og materialer, der anvendes og udvikles i sammenhæng med opgavens udførelse. Det bør anføres specifikt, hvilke rettigheder parterne hver især har i forbindelse med konsulentopgaven. Rettigheder til opgavens resultater Ingen rettigheder kan i henhold til aftalen overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra begge parter. Parternes rettigheder i henhold til aftalen gælder i hele aftalens løbetid eller indtil ophør. Reference Parterne må kun bruge den anden parts navn som referencegrundlag, hvis parten forlods har givet sit skriftlige samtykke hertil. Kundens rettigheder Kunden har brugsret over resultater, rapporter, løsningsmetoder, koncepter og andet materiale, der udarbejdes af konsulentvirksomheden i sammenhæng med opfyldelse af aftalen. (Det bør præciseres i aftalen, hvilke konkrete rettigheder kunden har til opgavens resultater). Materialer, som kunden har udleveret til konsulentvirksomheden, skal tilbageleveres, når opgaven er udført, eller aftalen ophæves. Det gælder dog ikke følsomme oplysninger, som eksempelvis spørgeskemaer, interviews osv. fra analyser og lignende. Disse materialer makuleres af konsulentvirksomheden inden (XX) dage. Kundens pligter Kunden må ikke til tredjemand sælge, videregive eller overdrage oplysninger, materialer, systemer beregninger m.v., som anvendes og udvikles i relation til opgaven uden konsulentvirksomhedens skriftlige accept. Dette forhold omfatter ligeledes metoder, værktøjer m.v., som konsulentvirksomheden anvender til opgavens udførelse. Kunden er indforstået med, at konsulentvirksomheden opbevarer information/viden om opgaven og kan anvende denne information i forbindelse med videreudvikling af konsulentvirksomhedens egne produkter m.v. Konsulentvirksomhedens rettigheder Konsulentvirksomheden har ophavsrettighederne og ejendomsretten til alle immaterielle aktiver og underliggende koncepter, værktøjer m.v., der er udviklet eller anvendes som led i opgavens udførelse, med mindre andet er specifikt aftalt. 9

10 Konsulentvirksomhedens pligter Hvis kunden ikke ønsker at få returneret indsamlet materiale, er konsulentvirksomheden med mindre andet aftales forpligtet til at opbevare dette materiale i (XX) måneder og på fuldt betryggende måde, således at materialet ikke kommer i tredjemands besiddelse. 11. Ansvarsforhold, herunder misligholdelse, forsinkelse og force majeure Formålet med afsnittet om ansvarsforhold er, at præcisere konsulentvirksomhedens generelle og specifikke ansvarsområder, herunder forsikringsforhold m.v. Konsulentvirksomhedens ansvar Konsulentvirksomheden sørger for, at opgaven udføres i overensstemmelse med de erhvervsetiske regler for branchen og gældende lovgivning. Konsulentvirksomheden er ansvarlig for egne fejl og forsømmelser, herunder for evt. fejl og forsømmelser fra underleverandører, der indgår som part i udførelse af opgaven. Ansvarsfraskrivelser Parterne kan generelt ikke gøres ansvarlige for følgeskader og andre indirekte skader. Konsulentvirksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for tredjemands produkter og ydelser. Reklamationer, rettigheder og ansvar vedrørende sådanne forhold kan udelukkende gøres gældende mod tredjemand. (Ved tredjemand forstås en fysisk/juridisk person, som er aftalegrundlaget og parterne heri uvedkommende. Eventuelle underleverandører, der af konsulentvirksomheden anvendes som led i løsning af konsulentopgaven, anses ikke som tredjemand). I forbindelse med opgavens udførelse bør omtales, hvilke konkrete forbehold konsulentvirksomheden i øvrigt tager for at udføre konsulentopgaven. Forsinkelse Konsulentvirksomheden er alene ansvarlig for egne forhold sygdom og lignende, der medfører forsinkelse eller forsømmelse og bærer alene de økonomiske omkostninger herved. Konsulentvirksomheden har intet ansvar for forsinkelser i opgavens udførelse, der må tilskrives kundens forhold. Force majeure Hvis der indtræder omstændigheder krig, undtagelsestilstand, strejke, lockout eller lignede forhold uden for parternes indflydelse, der bevirker, at opgaven ikke kan udføres bortfalder parternes forpligtelser og ansvar, indtil forholdene er normaliseret. 10

11 Begge parter tager forbehold for tilfælde af force majeure, hvor omstændigheder ved ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder ligger uden for parternes kontrol, der forhindrer en hel eller delvis opfyldelse af aftalen. Ved sådanne omstændigheder bortfalder parternes forpligtelse i henhold til aftalen, dog er parterne forpligtet til at begrænse tab og give den anden part skriftlig meddelelse herom. I tilfælde af force majeure er begge parter berettiget til at ophæve aftalen efter (xx) dage, i henhold til bestemmelserne om aftalens ophør, hvis de kontraktlige forpligtelser ikke kan opfyldes. Misligholdelse Ved misligholdelse forstås, at den ene part ikke lever op til aftalens bestemmelser. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part, hvis der påberåbes misligholdelse. Underretningen skal være skriftlig. Hvis det misligholdte forhold ikke bringes til ophør inden (XX) dage, er modparten herefter berettiget til at ophæve aftalen. Parterne bør gensidigt aftale, hvilke reklamationsmuligheder aftalen skal omfatte og betingelserne herfor eksempelvis: - Afhjælpning - Afslag i prisen - Bod - Erstatning - Ophævelse osv. I ovenstående situationer beskrives i aftalen, hvordan de enkelte forhold i praksis behandles. I tilfælde af grov misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved grov misligholdelse forstås eksempelvis forsætlige, vedvarende eller graverende fejl i relation til aftalen i øvrigt henvises til bestemmelserne og definitionerne i dansk ret. Endvidere kan parterne selv definere, hvad der forstås ved grov misligholdelse i den konkrete aftale. Forsikring og erstatning Parterne er gensidigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er dog ikke erstatningspligtige for driftstab, tabt avance og andre afledte tab. Konsulentvirksomheden har tegnet professionel ansvarsforsikring. Erstatningsansvaret udgør maksimalt (XX) pct. af opgavens samlede værdi, dog maksimalt (XX) kr. Her kan inddrages en omtale af konsulentvirksomhedens forsikringsforhold typen af forsikring, dækningsomfang, selvrisiko m.v. Indholdet i aftalen aftales individuelt og varierer for forskellige typer af konsulentopgaver. Der kan tages udgangspunkt i det eventuelle omfang af erstatningen målt i forhold til opgavens samlede værdi. 11

12 12. Ændringer af aftalen I forbindelse med udførelsen af en opgave kan der opstå behov for at ændre aftalen, herunder selve opgaven. Det er hensigtsmæssigt, hvis der fra start er taget højde for denne situation: Rammerne for, hvordan sådanne ændringer kan aftales, er lagt fast. Begge parter er berettiget til at stille forslag om ændringer i aftalen, hvis der indtræder forhold i forbindelse med opgavens udførelse, der betinger ændringer. Nærmere bestemmelser herom kan angives i aftalen. Alle meddelelser vedrørende aftaleforholdet sker skriftligt og antages at være meddelt ved modtagelsen hos den anden part. Ændringer i aftalen forudsætter, at begge parter er indforstået hermed, og at de har givet deres skriftlige accept heraf. Ved ændringer udarbejder konsulentvirksomheden en revideret beskrivelse af opgavens udførelse inden for (XX) dage (efter nærmere aftale herom), der skriftligt accepteres af kunden. Prisen for udarbejdelse af alternative løsningsforslag bør aftales særskilt. Ændringer til aftalen vedrørende opgavens udførelse kan indgå som mulige/alternative løsningsforslag. I forbindelse med opgavens udførelse kan det eksempelvis vise sig, at der skal vælges andre løsningsmetoder. Hvis det er muligt, kan det i dette tilfælde være hensigtsmæssigt, at mulighederne er skitseret i aftalen med tilhørende tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. I tids- og aktivitetsplanen kan eksempelvis anføres overskrifter og vejledende tekst, mens de grundlæggende aftaler er indeholdt i selve aftalen. Kunden og konsulentvirksomheden kan i fællesskab beslutte, hvilke konkrete værktøjer der kan understøtte udførelsen af konsulentopgaven. 13. Fortrolighed Begge parter har gensidigt behov for beskyttelse af fortrolig information ved udførelse af opgaven. Derfor bør aftalen indeholde et særligt afsnit om fortrolighed. Fortrolighedserklæring Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle alle informationer og materialer om den anden part fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende professionelle normer. Fortrolighedspligten gælder også efter opgavens udførelse og aftalens ophør. 12

13 Anvendelse af fortrolig information uden for opgavens sammenhæng samt over for tredjemand skal gensidigt accepteres skriftlig af parterne. Konsulentvirksomheden og alle medarbejdere/underleverandører, der medvirker ved opgavens udførelse behandler alle materialer, oplysninger m.v. om kunden og dens forretningsmæssige forhold fortroligt. Konsulentvirksomheden indsamler kun fortrolige oplysninger i et for opgavens udførelse fornødent omfang. Konsulentvirksomheden sikrer, at der ikke reproduceres materialer i et omfang ud over, hvad der er rimeligt i forhold til opgaven. Konsulentvirksomheden sikrer, at fortrolige oplysninger returneres til kunden efter aftalens ophør. Konsulentvirksomheden erklærer sig indforstået med, at intet materiale, der måtte komme til konsulentvirksomhedens kendskab ved udførelse af opgaven omtales, vises eller videregives til tredjemand, med mindre dette særskilt og skriftligt aftales med kunden. Kunden er i forbindelse med opgavens udførelse forpligtet til ikke at misbruge eller videregive oplysninger om konsulentvirksomhedens interne forhold, metoder, værktøjer m.v., som kunden bliver bekendt med. 14. Honorar og betalingsform Formålet med afsnittet om honorar og betalingsform er at fastlægge både beregningsformen, honorarets størrelse og betalingsformen i forbindelse med konsulentvirksomhedens udførelse af opgaven. Alle priser i aftalen nævnes ekskl. moms. Honorar Opstilling af budget Det samlede honorar udgør (XX) kr. Aftalesummen er inkl. alle offentlige afgifter m.v. dog undtaget moms. Aftalen bør indeholde en maksimal grænse for honoraret, der ikke kan overstiges uden forudgående skriftlig aftale mellem parterne. Den maksimale grænse for honoraret kan kun overskrides i tilfælde, hvor kundens forhold er årsag hertil, eller der opstår forhold under opgavens gennemførelse som konsulentvirksomheden ikke kan forudsige på tidspunktet for aftalens indgåelse. 13

14 Der opstilles budget, der indeholder estimater for udgiftsposterne vedrørende opgavens udførelse. Betalingsbetingelser og -frist Betalingsforholdene fastlægges i aftalen, og vilkårene for betaling følger aftalen. Betalingsbetingelserne kan bl.a. omfatte procedure for opgørelse af tidsforbruget, tidspunkter for fremsendelse af faktura(-er), betalingsfrister, bestemmelser og konsekvenser vedrørende udeblevne betalinger. Mulige formuleringer kan være Honoraret forfalder til betaling (XX) dage efter opgavens udførelse. Honorar og udlæg for opgaven faktureres månedsvis bagud. Faktura fremsendes til kunden og betales netto kontant inden (XX) dage fra udskrivningsdato. Overskrides betalingsfristen, beregnes morarenter (XX) pct. af fakturabeløb pr. påbegyndt måned. Dog tidligst (XX) dage efter, at kunden har modtaget besked om manglende betaling. Betalingen skal ske inden (XX) dage efter, at kunden har modtaget faktura, som tidligst kan udsendes på de aftalte datoer, f.eks. månedsvis, og ved opgavens udførelse, eventuelt delopgavers udførelse. Hvis konsulentvirksomheden ønsker sikkerhed for betalingen, anføres dette i aftalen, herunder hvordan sikkerhedsstillelsen skal foreligge. Beregningstyper og betalingsform Honoraret kan tilrettelægges ud fra flere kriterier bl.a. fast pris, variabel pris, kombinationer heraf eller andre beregningsformer. Mulige metoder kan bl.a. være: - Fast pris: Ressourceforbruget estimeres ud fra tids- og aktivitetsplanen således at honoraret beregnes på baggrund af den skønnede ressourceindsats (antal konsulenttimer), der fastsættes til en aftalt sats/timepris. Der kan være tale om flere satser, hvis der indgår forskellige typer af konsulenter på opgaven. - Variabel pris: Opgaven faktureres på baggrund af faktisk forbrugte timer specificeret på antallet af konsulenttimer og prisen på forskellige typer af ydelser, der indgår i gennemførelse af opgaven, samt eventuelt prisdifferentiering mellem konsulenter på opgaven. - Beregningen af honoraret kan være en kombination af begge ovenstående komponenter. Det kan angives, hvorvidt honoraret forfalder til betaling i danske kroner eller eventuelt i anden valuta. Omkostningstyper Ud over selve honoraret for konsulentopgaven kan rejse- og opholdsomkostninger, udlæg, sekretærbistand, kopiering og lignende udspecificeres og opgøres efter regning. 14

15 Betaling i rater Honoraret kan faktureres efter følgende retningslinier: - 25 pct. ved aftalens underskrivelse (senest xx.xx.xxxx) - 25 pct. midtvejs i opgaveudførelsen (forventeligt xx.xx.xxxx) - 50 pct. ved opgavens afslutning (forventeligt xx.xx.xxxx) Hvis betalingen faktureres i rater i relation til delaktiviteterne, skal det entydigt fremgå af fakturaen, hvilke aktiviteter fakturaen vedrører. Beregning af honorar på baggrund af opnåede resultater Ved større eller særlige opgaver kan en del af honoraret baseres på de opnåede resultater og virkningerne af opgavens udførelse. Grundlæggende er der tale om deling af risiko og efterfølgende fortjeneste mellem kunden og konsulentvirksomheden. Aftalen om honorarets størrelse kan f.eks. fastlægges ved: - En bonusordning - Et no cure no pay system Ved en bonusordning betaler kunden en reduceret andel af konsulentvirksomhedens samlede honorar up-front, og i tilfælde af opfyldelse af en række aftalte kriterier kommer bonusen til udbetaling. Ved en no cure no pay aftale betaler kunden udelukkende konsulentvirksomheden på baggrund af de opnåede resultater og virkningerne heraf. Retningslinierne for såvel en bonusordning som en no cure no pay aftale eller lignende honorarformer fastlægges nærmere mellem parterne i forbindelse med den konkrete opgave. Parterne bør være enige om de målekriterier, målemetoder og tidsperiode(r), der indgår i forbindelse med opgørelsen af det samlede honorar for opgavens udførelse. 15. Procedure for afgørelse af tvister Formålet med en procedure for afgørelse af tvister er, at der i aftalen er indeholdt retningslinier til afgørelse af eventuelle uoverensstemmelser, misligholdelse, aftalebrud m.v. I tilfælde af fortsat uoverensstemmelse kan klage over medlemmer af Managementrådgiverne (MR) altid forelægges MR's Erhvervsetiske Nævn. Det Erhvervsetiske Nævn kontaktes via MR's sekretariat. Generelt er aftaleforholdet underlagt dansk rets almindelige bestemmelser. 15

16 Intern mægling Generelt bør alle uoverensstemmelser først søges løst ved intern forhandling/mægling mellem parterne. (Den interne mægling kan eksempelvis varetages i projektgruppen). Det Danske Voldgiftsinstitut Endvidere er begge parter berettiget til at kræve uoverensstemmelser vedrørende aftalen afgjort ved Det Danske Voldgiftsinstitut. (Almindeligvis følges Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut Endelig kan tvister afgøres ved domstolene. 16. Aftalens ikrafttræden og ophør Formålet med afsnittet om aftalens ikrafttræden og ophør er at klarlægge aftalens begyndelses- og afslutningstidspunkt. Vilkårene og betingelserne for ophævelse af aftalen bør udtrykkeligt beskrives i aftalen. Aftalens ikrafttræden Aftalen har virkning fra den dato, hvor begge parterne underskriver aftalen. Ændringer i aftalen kan kun forekomme ved en fornyet skriftlig aftale mellem parterne eller ved udarbejdelse af en allonge til den oprindelige aftale. Ophør/ophævelse Ophævelse af aftalen inden opgaven er gennemført skal ske med et varsel på (XX) dage for konsulentvirksomhedens vedkommende og (XX) dage for kundens vedkommende. Viser det sig, efter opgavens påbegyndelse, at kunden ikke længere har interesse i opgavens fuldførelse, kan aftalen opsiges med et passende varsel på (XX) dage. I dette tilfælde betaler kunden vederlag for de forudgående omkostninger, som konsulentvirksomheden har haft i forbindelse med den del af opgaven, som er udført. Enhver ophævelse skal for begge parter være konkret og skriftligt begrundet. Begge parter er berettiget til at ophæve aftalen i tilfælde af, at den anden part er under konkurs, akkord, betalingsstandsning m.v. eller ikke er betalingsdygtig. Aflysning 16

17 Omfatter konsulentopgaven aktiviteter med mulighed for aflysninger eksempelvis af undervisning, kurser, seminarer, konferencer og lignende kan aftalen indeholde bestemmelser om kompensation til den part, der rammes af aflysning. 17. Definitioner Formålet med et afsnit om definitioner er at skabe en fælles forståelse mellem kunden og konsulentvirksomheden om, hvad opgaven består i og hvilken terminologi, der anvendes i aftalen. En afklaring af definitioner har både som formål at informere kunden i forhandlingssituationen og ved udformningen af aftalen, men også i forbindelse med formidling til kundens medarbejdere m.v. Definitionsafsnittet kan dels omfatte en afklaring af indholdet i de konsulentydelser, der knytter sig til opgaven, og dels en almen afklaring af den terminologi, der anvendes i aftalen. Omfanget af definitions- og begrebsafklaringen kan afgrænses til at omfatte en nærmere beskrivelse af - og redegørelse for opgaven. Udformningen af et definitionsafsnit bør tage udgangspunkt i den konkrete opgave og kundens grundlæggende behov for afklaring af opgavens professionelle begreber og definitioner. Nedenfor er nævnt forskellige typer af konsulentydelser. I tilknytning hertil vises nogle eksempler på forekommende managementkonsulentydelser. Definitionsafsnittet kan eventuelt udskilles som et særligt bilag. I så fald bør der indsættes en henvisning hertil, f.eks. afsnit 3: Beskrivelse af opgaven. 17

18 Definition af forskellige konsulentydelser Strategisk udvikling (forretningsudvikling); udvikling af værdigrundlag, opstilling af strategier og mål, nye forretningsmetoder/-koncepter m.v. Organisationsudvikling; gennemførelse af nye organisationsformer osv. Ledelsesudvikling; understøtte ledelsesforandringer/-metoder m.v. Medarbejder- og kompetenceudvikling (Human Ressource Development); opstilling og gennemførelse af kompetenceanalyser/-mål, medarbejderudviklingssamtaler, individuelle udviklingsplaner, understøttelse af kompetenceudviklingsaktiviteter m.v. Medarbejderpolitik (rekruttering og fastholdelse testværktøjer); udvikling af personalepolitik, arbejdsmiljø, rekrutteringsstrategier og -mål, udvælgelsesmetoder m.v. Teambuilding; samarbejdsudvikling, arbejde mod fælles mål, opgaveløsning osv. Knowledge Management; videndeling og -styring, implementering af videnstyringsmetoder m.v. IT-rådgivning, IT-strategier, e-handel, implementering af nye IT-systemer, konvergens mellem IT-strategi og virksomhedens strategiske udvikling m.v. Økonomiske og administrative systemer; implementering af IT-systemer m.v. Produktion, logistik, effektivisering, servicefunktioner, kvalitetssikring m.v. Produkt- og konceptudvikling Projektstyring og -ledelse Markedsføring og PR Samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser m.v. Værdibaserede regnskaber (proces/model/rapportering); videnregnskaber, sociale regnskaber, etiske regnskaber, interessentregnskaber, holistiske regnskaber, miljøregnskaber osv. I forbindelse med en opgave, som eksempelvis falder inden for en af ovennævnte ydelsestyper, beskrives ydelsen i relation til opgaven. Underskrifter Begge parter skal underskrive aftalen. Dato For kunden Dato For konsulentvirksomheden 18

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere