Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR."

Transkript

1 MR's standardskabelon for konsulentaftaler Aftaler, som indgås mellem kunder og medlemmer af MR, skal være i overensstemmelse med intentionerne i MR's kodeks for brancheetik, god forretningsskik samt MR's vedtægter. Udarbejdelsen af aftalen skal være grundlaget for den gensidige afklaring og tilpasning af opgaven inden denne påbegyndes. Jo større og mere omfangsrig en konsulentopgave er, jo flere elementer og situationer vil det være fornuftigt at indbygge i aftalen. Nedenstående skabelon for aftaler mellem konsulentvirksomhed og kunde har alene til formål at inspirere parterne i forbindelse med selve aftaleindgåelsen, en slags checkliste. Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR. Kunden og konsulentvirksomheden bærer således selv det fulde ansvar for den konkrete aftales indhold, juridiske udformning og de mulige konsekvenser. Følgelig kan der ikke gøres ansvar gældende eller rettes søgsmål mod MR på baggrund af aftaleskabelonen Aftalens hovedelementer Følgende elementer bør overvejes i forbindelse med aftaleindgåelse. Om der er behov for at inkludere alle elementer i selve aftalen beror på en konkret vurdering. 1. Aftalens parter 2. Formål og baggrund for opgaven 3. Beskrivelse af opgaven 4. Samarbejde 5. Bemanding af opgaven 6. Opgavens udførelse og godkendelse 7. Kommunikation og formidling 8. Tids- og aktivitetsplan 9. Forpligtelser 10. Rettigheder 11. Ansvarsforhold, herunder misligholdelse, forsinkelse og force majeure 12. Ændringer af aftalen 13. Fortrolighed 14. Honorar og betalingsform 15. Procedure for afgørelse af tvister 16. Aftalens ikrafttræden og ophør 17. Definitioner Ved større projekter kan det være nyttigt indledningsvis at gennemføre en særlig foranalyse. MR anbefaler, at der indgås en særskilt aftale om en evt. foranalyses gennemførelse.

2 Det vil endvidere ofte være hensigtsmæssigt at indsætte et særligt afsnit eller udfærdige et bilag om definitioner. Formålet hermed er at skabe en fælles forståelse mellem kunde og konsulentvirksomhed om væsentlige elementer i aftalen. Se nærmere herom nedenfor i afsnit 17. De enkelte elementer er mere udførligt beskrevet i de følgende afsnit. Beskrivelsen består dels i et vejledende afsnit, dels af et eksempel på, hvordan det pågældende aftalepunkt kan udformes. Konsulentaftalen Skabelon 1. Aftalens parter Formålet med afsnittet om aftalens parter er entydigt at definere aftaleparterne som juridiske personer. Ved aftalens parter forstås kunden (den virksomhed som køber opgaven) og konsulentvirksomheden (den virksomhed der leverer opgaven), der har indgået aftalen om udførelse og levering af en (konsulent-)opgave. Parterne i denne aftale er: Kunde X Kontaktperson Adresse Tlf. nr. Fax nr. WEB-adresse CVR-nr. I det følgende benævnt <kunden> og Konsulentvirksomhed X Kontaktperson Adresse Tlf.nr. Fax nr. WEB-adresse CVR-nr. I det følgende benævnt <konsulentvirksomheden> 2

3 2. Formål og baggrund for opgaven Formålet med at beskrive opgavens baggrund og formål er at tydeliggøre opgavens placering i og betydning for virksomhedens forretningsstrategi, drift, organisation, ledelse, medarbejdere m.v. samt klarlægge forventede forandringer, udviklingsbehov og resultater m.v. Baggrund og formål omtales. Baggrunden for opgaven er, at. Formålet med opgaven er, at. 3. Beskrivelse af opgaven Formålet med beskrivelsen af opgaven er at skabe klarhed over opgavens type, omfang, karakter og kompleksitet. Beskrivelsen af opgaven bør indeholde en redegørelse for opgaven og sammenhængen med de anvendte typer af konsulentydelser. Endvidere bør der opstilles forudsætninger for, at kunden får et tilstrækkeligt udbytte af den leverede opgave (konsulentvirksomhedens betingelser for succesfuld overdragelse af opgaven). Først og fremmest drejer det sig om at skabe klarhed og forståelse hos kunden, dvs. hvad forventer kunden, og hvad får kunden! De væsentligste milepæle og succeskriterier bør afspejles her. Opgaven består i, at. Opgaven løses bl.a. ved hjælp af følgende konsulentydelser:... der indgår i opgaven på følgende måde. Væsentlige milepæle og succeskriterier er. 4. Samarbejde Formålet med en nærmere beskrivelse af samarbejdet er at formalisere parternes samarbejdsflader og herigennem aftale, hvordan den løbende kontakt mellem parterne tilrettelægges og fastholdes. Ved etableringen af en projekt-/styregruppe (betegnelsen dækker forskellige typer af samarbejdskonstellationer mellem konsulentvirksomheden og kunden) fastlægges de nærmere retningslinier for samarbejdet. Samtidig udpeges medarbejdere fra henholdsvis kunden og konsulentvirksomheden, som skal indgå i projektgruppen. 3

4 Som led i udførelsen af opgaven kan der ofte med fordel etableres en styregruppe med deltagelse af ledelsen hos parterne. Styregruppen kan afgøre overordnede problemstillinger såsom: Afgørelse af kontraktlige spørgsmål, eventuelle uoverensstemmelser, allokering af ressourcer, ændringer af aftaler, herunder opgavens mål/formål, tids- og aktivitetsplaner, økonomi m.v. Ved større opgaver kan projekt-/styregruppen beskrives ved et kommissorium, der bl.a. kan bestå af: Formål Hvem er repræsenteret? (fra henholdsvis kunden og konsulentvirksomheden, formandskab osv.) Mødeorden og beslutninger Mødeindhold udsendelse af dagsorden (opgavens løbende planlægning, resultater, opfølgning, forslag m.v.) Udarbejdelse og godkendelse af referat - Projektgruppen Projektgruppen ledes af (navn) Projektgruppen består derudover af følgende personer (navne) Projektgruppen mødes. Projektgruppen har følgende formål. 5. Bemanding af opgaven Den konkrete bemanding af en opgave kan have stor betydning for, hvordan et projekt forløber. Derfor anbefales det, at alle væsentlige aktører "specificeres" i selve aftalen. I den forbindelse bør det yderligere præciseres, hvem som inddrages, i hvilken del og i hvilket omfang. De samme forhold kan med fordel præciseres for kundens vedkommende. Udskiftning af konsulenter Konsulentvirksomheden bør af hensyn til arbejdets kontinuitet og effektive fremdrift undgå udskiftning af konsulenter, men der kan være behov herfor. Derfor bør det sikres, at konsulentvirksomheden efter aftale med kunden kan inddrage andre konsulenter i opgavens udførelse. Konsulentvirksomheden skal indestå for en kvalificeret bemanding af opgaven. I konkrete tilfælde kan kunden afvise en konsulent. En sådan afvisning skal begrundes konkret af kunden, og begrundelsen herfor skal kunne accepteres af konsulentvirksomheden. Der kan i aftalen indbygges en klausul om, at den projektansvarlige, som er anført i aftalen, skal være den samme/ikke udskiftes i forbindelse med opgavens udførelse. Underleverandører Hvis opgaven delvis udføres af underleverandører, bør disse anføres i aftalen. Kunden skal være indforstået med og skriftligt acceptere dette forhold. (Der kan 4

5 eventuelt indbygges acceptkriterier for kundens godkendelse af underleverandører). Endvidere bør der redegøres for underleverandørens kompetence- og ansvarsområde i forhold til opgaveudførelsen. Konsulentvirksomheden er ansvarlig og hæfter for underleverandørens andel i opgaveudførelsen på samme måde som for egne forhold. Bemanding Konsulentvirksomheden Opgaven udføres af konsulenter med kvalifikationer, der svarer til opgavens krav og dimensioner. Projektledelsen varetages af (navn). Herudover anføres, hvilke konsulenter (navne) der bidrager til opgavens udførelse. De enkelte konsulenters kompetencer kan eventuelt beskrives nærmere ved CV, kompetenceprofiler, referencelister m.v. Bemanding Kunden Den ansvarlige hos kunden er (navn). Derudover tilknyttes følgende medarbejdere (navne) hos kunden til opgaven. Bemanding Underleverandører Den ansvarlige hos underleverandøren er (navn). Derudover deltager følgende konsulenter (navne) fra underleverandørens virksomhed. 6. Opgavens udførelse og godkendelse Opgavens udførelse og rammer for godkendelse bør være aftalt og klarlagt i aftalen. Herudover bør udførelsens form og forventninger hertil være afklaret mellem parterne. Opgaven skal således udføres som angivet i aftalen. Dette bør præciseres direkte. Hvis aftalen ikke giver konkrete anvisninger på opgavens løsning, skal arbejdet tilrettelægges i overensstemmelse med MR's kodeks for brancheetik og princippet for god forretningsskik. (Gælder for konsulentvirksomheder der er medlemmer af Managementrådgiverne (MR)). Konsulentvirksomheden leverer den aftalte opgave og resultaterne heraf i henhold til aftalens ordlyd, både med hensyn til tidsfrister, kvalitet og øvrige aftalevilkår. Konkret nævnes, hvordan opgaven leveres: - I rapportform (omfang antal eksemplarer, metoder osv.) papirbaseret, elektronisk - Præsentation og gennemgang af resultater m.v. - Konsulentvirksomheden er til rådighed ved afklaring af eventuelle spørgsmål til den udførte opgave. Honorar herfor kan beregnes separat. - I forbindelse med udførelsen forestår konsulentvirksomheden. 5

6 Opgavens godkendelse Kunden godkender konsulentopgaven skriftligt. Hvis kunden ikke har gjort indsigelser inden for (XX) dage, kan konsulentvirksomheden antage, at udførelsen af opgaven er godkendt. Ved manglende udførelse m.v. se under pkt. 11: Ansvarsforhold, herunder misligholdelse m.m. 7. Kommunikation og formidling Den rette kommunikation og formidling i kundens virksomhed omkring konsulenternes arbejde kan have stor betydning for opgavens succes. Derfor bør konsulentvirksomhedens formidlingsrolle være konkret og angivet i relation til opgaven. Ud over aftale om hvordan opgavens resultater leveres, bør det derfor tillige aftales, hvordan de formidles internt i kundens virksomhed. I nødvendigt omfang bør det også aftales, hvordan konsulenterne og opgaven introduceres i virksomheden. Formidling I aftalen præciseres, hvordan projektets forventede resultater m.v. leveres, præsenteres, implementeres og nyttiggøres i virksomheden, og eventuelt også uden for virksomheden. Opgave- og ansvarsfordeling Opgave- og ansvarsfordelingen mellem kunden og konsulentvirksomheden vedr. formidling bør præciseres. Begge dele kan eksempelvis indbygges i tids- og aktivitetsplanen. 8. Tids- og aktivitetsplan Det styrende element i opgavens udførelse bør være den tids- og aktivitetsplan, som opgaven bygges op om. Nedenfor foreslås forskellige elementer, der kan medtages selvstændigt eller i sammenhæng med tids- og aktivitetsplanen eller begge dele. En detaljeret tidsplan kan eventuelt udarbejdes som et særligt bilag. Tids- og aktivitetsplanen bør kunne revideres efter aftale. Rammerne herfor (hvordan) bør lægges fast. Konsulentvirksomheden udarbejder i samarbejde med kunden en tids- og aktivitetsplan for opgavens udførelse. Der bør fastlægges en dato for, hvornår den skal være klar. I selve aftalen angives opgavens overordnede tidsplan, herunder start- og sluttidspunkt for opgaven. Tidsplanen bør indeholde kalendermæssige esti- 6

7 mater. I sin færdige form udgør tids- og aktivitetsplanen et styringsredskab (en gensidig checkliste) for opgavens udførelse og fremdrift. Opdeling af opgaven i delaktiviteter Opgaven kan deles op i delaktiviteter. For hver enkel af delaktiviteterne kan opstilles delmål, der er en specificering af opgavens overordnede mål. Herved skabes sammenhæng mellem delaktiviteterne både med hensyn til tid og målstyring. Milepæle og succeskriterier Væsentlige milepæle og succeskriterier kan med fordel afspejles i aktivitetsplanen, jf. tillige afsnit 3. Metodebrug og procesbeskrivelser Hvis opgavens gennemførelse forudsætter brug af bestemte metoder, bør dette specificeres i planen, herunder evt. specifikke procesbeskrivelser. Konsulentvirksomhedens ressourceforbrug Tids- og aktivitetsplanen kan indeholde en præcisering af konsulenternes tidsforbrug på delaktiviteterne. Ressourceallokeringen afspejler herigennem skøn for eventuel prissætning af delaktiviteterne i den samlede opgave. Kundens ressourceforbrug Kundens forventelige ressourceforbrug bør om muligt skitseres i tids- og aktivitetsplanen. Budget Tids- og aktivitetsplanen udgør afhængig af udformningen et godt grundlag for udarbejdelse af et budget/estimat af opgavens samlede pris. Kvalitetsstyring Evaluering Konsulentvirksomheden sikrer gennem den løbende kvalitetsstyring, at opgaven udvikler sig i overensstemmelse med det aftalte. Med udgangspunkt i tids- og aktivitetsplanen beskrives, hvordan opgavens fremdrift og kvalitet sikres, og der fastsættes eventuelt evalueringsmøder mellem kunden og konsulentvirksomheden. Der bør aftales konkrete terminer herfor. Evaluering efter projektafslutning bør ligeledes indbygges i tids- og aktivitetsplanen. Forsinkelse og usikkerhed I den samlede tids- og aktivitetsplan kan der indbygges skøn og forbehold for tidshorisonten i projektet, hvis delaktiviteter forsinkes. 9. Forpligtelser Formålet med et særskilt afsnit om forpligtelser er at fastlægge parternes gensidige forpligtelser i forbindelse med såvel opgavens udførelse og efterfølgende brug af resultaterne m.v., dvs. de "spilleregler", der skal gælde mellem parterne. 7

8 Parterne er gensidigt forpligtet i henhold til aftalen. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part skriftligt, hvis der opstår usikkerhed om opgavens forudsætninger, formål, udførelse eller forventede resultater. Forsinkelse Parterne underretter hinanden straks, når der foreligger risiko for forsinkelse. Ved forsinkelse skal parterne bestræbe sig på at indhente det forsømte hurtigst muligt. Se endvidere afsnit 11. Konsulentvirksomhedens forpligtelser Konsulentvirksomheden varetager opgaven i henhold til bestemmelserne i aftalen om opgavens indhold og udførelse m.v. og som beskrevet i tids- og aktivitetsplanen. Kundens forpligtelser Kunden stiller alle relevante oplysninger for opgavens udførelse til rådighed for konsulentvirksomheden. Kunden sikrer, at både ledelsen og kvalificerede medarbejdere medvirker aktivt i forbindelse med opgavens udførelse. Kunden drager omsorg for, at kundens medarbejdere inddrages efter behov med henblik på at sikre opgavens fremdrift. Kunden formidler den nødvendige information såvel internt som eventuelt eksternt om aftalen, opgavens udførelse og forventede resultater. Kunden stiller de nødvendige faciliteter (kontor, pc, printer, telefon etc.) til rådighed for konsulentvirksomheden i forbindelse med udførelse af opgaven. Kundens forpligtelser kan eventuelt oplistes i punktform. vis: Medarbejderes kompetence, tilvejebringelse af oplysninger og information, materialer, indretning af kontorfaciliteter samt krav til brugbarheden og funktionaliteten af disse m.v. Medarbejderklausul Konsulentvirksomheden er ved aftalen forpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller forhandler herom med kundens medarbejdere. Kunden er ligeledes ved aftalen forpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller forhandle herom med konsulentvirksomhedens medarbejdere. Aftaler om afståelse fra forhandling om ansættelse af medarbejdere kan eventuelt suppleres med tidshorisonter et halvt år og lignende. En anden mulighed er, at der indføjes en aftale om, at parterne skal give hinanden skriftlig accept af sådanne henvendelser til den anden parts medarbejdere. 8

9 10. Rettigheder Formålet med afsnittet om rettigheder er at afklare parternes rettigheder i forbindelse med aftalen, opgavens udførelse og resultaterne heraf. Rettigheder kan omfatte såvel kundens som konsulentvirksomhedens rettigheder (ejendomsret, brugsret, ophavsret, licensrettigheder m.v.) til koncepter og materialer, der anvendes og udvikles i sammenhæng med opgavens udførelse. Det bør anføres specifikt, hvilke rettigheder parterne hver især har i forbindelse med konsulentopgaven. Rettigheder til opgavens resultater Ingen rettigheder kan i henhold til aftalen overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra begge parter. Parternes rettigheder i henhold til aftalen gælder i hele aftalens løbetid eller indtil ophør. Reference Parterne må kun bruge den anden parts navn som referencegrundlag, hvis parten forlods har givet sit skriftlige samtykke hertil. Kundens rettigheder Kunden har brugsret over resultater, rapporter, løsningsmetoder, koncepter og andet materiale, der udarbejdes af konsulentvirksomheden i sammenhæng med opfyldelse af aftalen. (Det bør præciseres i aftalen, hvilke konkrete rettigheder kunden har til opgavens resultater). Materialer, som kunden har udleveret til konsulentvirksomheden, skal tilbageleveres, når opgaven er udført, eller aftalen ophæves. Det gælder dog ikke følsomme oplysninger, som eksempelvis spørgeskemaer, interviews osv. fra analyser og lignende. Disse materialer makuleres af konsulentvirksomheden inden (XX) dage. Kundens pligter Kunden må ikke til tredjemand sælge, videregive eller overdrage oplysninger, materialer, systemer beregninger m.v., som anvendes og udvikles i relation til opgaven uden konsulentvirksomhedens skriftlige accept. Dette forhold omfatter ligeledes metoder, værktøjer m.v., som konsulentvirksomheden anvender til opgavens udførelse. Kunden er indforstået med, at konsulentvirksomheden opbevarer information/viden om opgaven og kan anvende denne information i forbindelse med videreudvikling af konsulentvirksomhedens egne produkter m.v. Konsulentvirksomhedens rettigheder Konsulentvirksomheden har ophavsrettighederne og ejendomsretten til alle immaterielle aktiver og underliggende koncepter, værktøjer m.v., der er udviklet eller anvendes som led i opgavens udførelse, med mindre andet er specifikt aftalt. 9

10 Konsulentvirksomhedens pligter Hvis kunden ikke ønsker at få returneret indsamlet materiale, er konsulentvirksomheden med mindre andet aftales forpligtet til at opbevare dette materiale i (XX) måneder og på fuldt betryggende måde, således at materialet ikke kommer i tredjemands besiddelse. 11. Ansvarsforhold, herunder misligholdelse, forsinkelse og force majeure Formålet med afsnittet om ansvarsforhold er, at præcisere konsulentvirksomhedens generelle og specifikke ansvarsområder, herunder forsikringsforhold m.v. Konsulentvirksomhedens ansvar Konsulentvirksomheden sørger for, at opgaven udføres i overensstemmelse med de erhvervsetiske regler for branchen og gældende lovgivning. Konsulentvirksomheden er ansvarlig for egne fejl og forsømmelser, herunder for evt. fejl og forsømmelser fra underleverandører, der indgår som part i udførelse af opgaven. Ansvarsfraskrivelser Parterne kan generelt ikke gøres ansvarlige for følgeskader og andre indirekte skader. Konsulentvirksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for tredjemands produkter og ydelser. Reklamationer, rettigheder og ansvar vedrørende sådanne forhold kan udelukkende gøres gældende mod tredjemand. (Ved tredjemand forstås en fysisk/juridisk person, som er aftalegrundlaget og parterne heri uvedkommende. Eventuelle underleverandører, der af konsulentvirksomheden anvendes som led i løsning af konsulentopgaven, anses ikke som tredjemand). I forbindelse med opgavens udførelse bør omtales, hvilke konkrete forbehold konsulentvirksomheden i øvrigt tager for at udføre konsulentopgaven. Forsinkelse Konsulentvirksomheden er alene ansvarlig for egne forhold sygdom og lignende, der medfører forsinkelse eller forsømmelse og bærer alene de økonomiske omkostninger herved. Konsulentvirksomheden har intet ansvar for forsinkelser i opgavens udførelse, der må tilskrives kundens forhold. Force majeure Hvis der indtræder omstændigheder krig, undtagelsestilstand, strejke, lockout eller lignede forhold uden for parternes indflydelse, der bevirker, at opgaven ikke kan udføres bortfalder parternes forpligtelser og ansvar, indtil forholdene er normaliseret. 10

11 Begge parter tager forbehold for tilfælde af force majeure, hvor omstændigheder ved ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder ligger uden for parternes kontrol, der forhindrer en hel eller delvis opfyldelse af aftalen. Ved sådanne omstændigheder bortfalder parternes forpligtelse i henhold til aftalen, dog er parterne forpligtet til at begrænse tab og give den anden part skriftlig meddelelse herom. I tilfælde af force majeure er begge parter berettiget til at ophæve aftalen efter (xx) dage, i henhold til bestemmelserne om aftalens ophør, hvis de kontraktlige forpligtelser ikke kan opfyldes. Misligholdelse Ved misligholdelse forstås, at den ene part ikke lever op til aftalens bestemmelser. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part, hvis der påberåbes misligholdelse. Underretningen skal være skriftlig. Hvis det misligholdte forhold ikke bringes til ophør inden (XX) dage, er modparten herefter berettiget til at ophæve aftalen. Parterne bør gensidigt aftale, hvilke reklamationsmuligheder aftalen skal omfatte og betingelserne herfor eksempelvis: - Afhjælpning - Afslag i prisen - Bod - Erstatning - Ophævelse osv. I ovenstående situationer beskrives i aftalen, hvordan de enkelte forhold i praksis behandles. I tilfælde af grov misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved grov misligholdelse forstås eksempelvis forsætlige, vedvarende eller graverende fejl i relation til aftalen i øvrigt henvises til bestemmelserne og definitionerne i dansk ret. Endvidere kan parterne selv definere, hvad der forstås ved grov misligholdelse i den konkrete aftale. Forsikring og erstatning Parterne er gensidigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er dog ikke erstatningspligtige for driftstab, tabt avance og andre afledte tab. Konsulentvirksomheden har tegnet professionel ansvarsforsikring. Erstatningsansvaret udgør maksimalt (XX) pct. af opgavens samlede værdi, dog maksimalt (XX) kr. Her kan inddrages en omtale af konsulentvirksomhedens forsikringsforhold typen af forsikring, dækningsomfang, selvrisiko m.v. Indholdet i aftalen aftales individuelt og varierer for forskellige typer af konsulentopgaver. Der kan tages udgangspunkt i det eventuelle omfang af erstatningen målt i forhold til opgavens samlede værdi. 11

12 12. Ændringer af aftalen I forbindelse med udførelsen af en opgave kan der opstå behov for at ændre aftalen, herunder selve opgaven. Det er hensigtsmæssigt, hvis der fra start er taget højde for denne situation: Rammerne for, hvordan sådanne ændringer kan aftales, er lagt fast. Begge parter er berettiget til at stille forslag om ændringer i aftalen, hvis der indtræder forhold i forbindelse med opgavens udførelse, der betinger ændringer. Nærmere bestemmelser herom kan angives i aftalen. Alle meddelelser vedrørende aftaleforholdet sker skriftligt og antages at være meddelt ved modtagelsen hos den anden part. Ændringer i aftalen forudsætter, at begge parter er indforstået hermed, og at de har givet deres skriftlige accept heraf. Ved ændringer udarbejder konsulentvirksomheden en revideret beskrivelse af opgavens udførelse inden for (XX) dage (efter nærmere aftale herom), der skriftligt accepteres af kunden. Prisen for udarbejdelse af alternative løsningsforslag bør aftales særskilt. Ændringer til aftalen vedrørende opgavens udførelse kan indgå som mulige/alternative løsningsforslag. I forbindelse med opgavens udførelse kan det eksempelvis vise sig, at der skal vælges andre løsningsmetoder. Hvis det er muligt, kan det i dette tilfælde være hensigtsmæssigt, at mulighederne er skitseret i aftalen med tilhørende tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. I tids- og aktivitetsplanen kan eksempelvis anføres overskrifter og vejledende tekst, mens de grundlæggende aftaler er indeholdt i selve aftalen. Kunden og konsulentvirksomheden kan i fællesskab beslutte, hvilke konkrete værktøjer der kan understøtte udførelsen af konsulentopgaven. 13. Fortrolighed Begge parter har gensidigt behov for beskyttelse af fortrolig information ved udførelse af opgaven. Derfor bør aftalen indeholde et særligt afsnit om fortrolighed. Fortrolighedserklæring Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle alle informationer og materialer om den anden part fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende professionelle normer. Fortrolighedspligten gælder også efter opgavens udførelse og aftalens ophør. 12

13 Anvendelse af fortrolig information uden for opgavens sammenhæng samt over for tredjemand skal gensidigt accepteres skriftlig af parterne. Konsulentvirksomheden og alle medarbejdere/underleverandører, der medvirker ved opgavens udførelse behandler alle materialer, oplysninger m.v. om kunden og dens forretningsmæssige forhold fortroligt. Konsulentvirksomheden indsamler kun fortrolige oplysninger i et for opgavens udførelse fornødent omfang. Konsulentvirksomheden sikrer, at der ikke reproduceres materialer i et omfang ud over, hvad der er rimeligt i forhold til opgaven. Konsulentvirksomheden sikrer, at fortrolige oplysninger returneres til kunden efter aftalens ophør. Konsulentvirksomheden erklærer sig indforstået med, at intet materiale, der måtte komme til konsulentvirksomhedens kendskab ved udførelse af opgaven omtales, vises eller videregives til tredjemand, med mindre dette særskilt og skriftligt aftales med kunden. Kunden er i forbindelse med opgavens udførelse forpligtet til ikke at misbruge eller videregive oplysninger om konsulentvirksomhedens interne forhold, metoder, værktøjer m.v., som kunden bliver bekendt med. 14. Honorar og betalingsform Formålet med afsnittet om honorar og betalingsform er at fastlægge både beregningsformen, honorarets størrelse og betalingsformen i forbindelse med konsulentvirksomhedens udførelse af opgaven. Alle priser i aftalen nævnes ekskl. moms. Honorar Opstilling af budget Det samlede honorar udgør (XX) kr. Aftalesummen er inkl. alle offentlige afgifter m.v. dog undtaget moms. Aftalen bør indeholde en maksimal grænse for honoraret, der ikke kan overstiges uden forudgående skriftlig aftale mellem parterne. Den maksimale grænse for honoraret kan kun overskrides i tilfælde, hvor kundens forhold er årsag hertil, eller der opstår forhold under opgavens gennemførelse som konsulentvirksomheden ikke kan forudsige på tidspunktet for aftalens indgåelse. 13

14 Der opstilles budget, der indeholder estimater for udgiftsposterne vedrørende opgavens udførelse. Betalingsbetingelser og -frist Betalingsforholdene fastlægges i aftalen, og vilkårene for betaling følger aftalen. Betalingsbetingelserne kan bl.a. omfatte procedure for opgørelse af tidsforbruget, tidspunkter for fremsendelse af faktura(-er), betalingsfrister, bestemmelser og konsekvenser vedrørende udeblevne betalinger. Mulige formuleringer kan være Honoraret forfalder til betaling (XX) dage efter opgavens udførelse. Honorar og udlæg for opgaven faktureres månedsvis bagud. Faktura fremsendes til kunden og betales netto kontant inden (XX) dage fra udskrivningsdato. Overskrides betalingsfristen, beregnes morarenter (XX) pct. af fakturabeløb pr. påbegyndt måned. Dog tidligst (XX) dage efter, at kunden har modtaget besked om manglende betaling. Betalingen skal ske inden (XX) dage efter, at kunden har modtaget faktura, som tidligst kan udsendes på de aftalte datoer, f.eks. månedsvis, og ved opgavens udførelse, eventuelt delopgavers udførelse. Hvis konsulentvirksomheden ønsker sikkerhed for betalingen, anføres dette i aftalen, herunder hvordan sikkerhedsstillelsen skal foreligge. Beregningstyper og betalingsform Honoraret kan tilrettelægges ud fra flere kriterier bl.a. fast pris, variabel pris, kombinationer heraf eller andre beregningsformer. Mulige metoder kan bl.a. være: - Fast pris: Ressourceforbruget estimeres ud fra tids- og aktivitetsplanen således at honoraret beregnes på baggrund af den skønnede ressourceindsats (antal konsulenttimer), der fastsættes til en aftalt sats/timepris. Der kan være tale om flere satser, hvis der indgår forskellige typer af konsulenter på opgaven. - Variabel pris: Opgaven faktureres på baggrund af faktisk forbrugte timer specificeret på antallet af konsulenttimer og prisen på forskellige typer af ydelser, der indgår i gennemførelse af opgaven, samt eventuelt prisdifferentiering mellem konsulenter på opgaven. - Beregningen af honoraret kan være en kombination af begge ovenstående komponenter. Det kan angives, hvorvidt honoraret forfalder til betaling i danske kroner eller eventuelt i anden valuta. Omkostningstyper Ud over selve honoraret for konsulentopgaven kan rejse- og opholdsomkostninger, udlæg, sekretærbistand, kopiering og lignende udspecificeres og opgøres efter regning. 14

15 Betaling i rater Honoraret kan faktureres efter følgende retningslinier: - 25 pct. ved aftalens underskrivelse (senest xx.xx.xxxx) - 25 pct. midtvejs i opgaveudførelsen (forventeligt xx.xx.xxxx) - 50 pct. ved opgavens afslutning (forventeligt xx.xx.xxxx) Hvis betalingen faktureres i rater i relation til delaktiviteterne, skal det entydigt fremgå af fakturaen, hvilke aktiviteter fakturaen vedrører. Beregning af honorar på baggrund af opnåede resultater Ved større eller særlige opgaver kan en del af honoraret baseres på de opnåede resultater og virkningerne af opgavens udførelse. Grundlæggende er der tale om deling af risiko og efterfølgende fortjeneste mellem kunden og konsulentvirksomheden. Aftalen om honorarets størrelse kan f.eks. fastlægges ved: - En bonusordning - Et no cure no pay system Ved en bonusordning betaler kunden en reduceret andel af konsulentvirksomhedens samlede honorar up-front, og i tilfælde af opfyldelse af en række aftalte kriterier kommer bonusen til udbetaling. Ved en no cure no pay aftale betaler kunden udelukkende konsulentvirksomheden på baggrund af de opnåede resultater og virkningerne heraf. Retningslinierne for såvel en bonusordning som en no cure no pay aftale eller lignende honorarformer fastlægges nærmere mellem parterne i forbindelse med den konkrete opgave. Parterne bør være enige om de målekriterier, målemetoder og tidsperiode(r), der indgår i forbindelse med opgørelsen af det samlede honorar for opgavens udførelse. 15. Procedure for afgørelse af tvister Formålet med en procedure for afgørelse af tvister er, at der i aftalen er indeholdt retningslinier til afgørelse af eventuelle uoverensstemmelser, misligholdelse, aftalebrud m.v. I tilfælde af fortsat uoverensstemmelse kan klage over medlemmer af Managementrådgiverne (MR) altid forelægges MR's Erhvervsetiske Nævn. Det Erhvervsetiske Nævn kontaktes via MR's sekretariat. Generelt er aftaleforholdet underlagt dansk rets almindelige bestemmelser. 15

16 Intern mægling Generelt bør alle uoverensstemmelser først søges løst ved intern forhandling/mægling mellem parterne. (Den interne mægling kan eksempelvis varetages i projektgruppen). Det Danske Voldgiftsinstitut Endvidere er begge parter berettiget til at kræve uoverensstemmelser vedrørende aftalen afgjort ved Det Danske Voldgiftsinstitut. (Almindeligvis følges Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut Endelig kan tvister afgøres ved domstolene. 16. Aftalens ikrafttræden og ophør Formålet med afsnittet om aftalens ikrafttræden og ophør er at klarlægge aftalens begyndelses- og afslutningstidspunkt. Vilkårene og betingelserne for ophævelse af aftalen bør udtrykkeligt beskrives i aftalen. Aftalens ikrafttræden Aftalen har virkning fra den dato, hvor begge parterne underskriver aftalen. Ændringer i aftalen kan kun forekomme ved en fornyet skriftlig aftale mellem parterne eller ved udarbejdelse af en allonge til den oprindelige aftale. Ophør/ophævelse Ophævelse af aftalen inden opgaven er gennemført skal ske med et varsel på (XX) dage for konsulentvirksomhedens vedkommende og (XX) dage for kundens vedkommende. Viser det sig, efter opgavens påbegyndelse, at kunden ikke længere har interesse i opgavens fuldførelse, kan aftalen opsiges med et passende varsel på (XX) dage. I dette tilfælde betaler kunden vederlag for de forudgående omkostninger, som konsulentvirksomheden har haft i forbindelse med den del af opgaven, som er udført. Enhver ophævelse skal for begge parter være konkret og skriftligt begrundet. Begge parter er berettiget til at ophæve aftalen i tilfælde af, at den anden part er under konkurs, akkord, betalingsstandsning m.v. eller ikke er betalingsdygtig. Aflysning 16

17 Omfatter konsulentopgaven aktiviteter med mulighed for aflysninger eksempelvis af undervisning, kurser, seminarer, konferencer og lignende kan aftalen indeholde bestemmelser om kompensation til den part, der rammes af aflysning. 17. Definitioner Formålet med et afsnit om definitioner er at skabe en fælles forståelse mellem kunden og konsulentvirksomheden om, hvad opgaven består i og hvilken terminologi, der anvendes i aftalen. En afklaring af definitioner har både som formål at informere kunden i forhandlingssituationen og ved udformningen af aftalen, men også i forbindelse med formidling til kundens medarbejdere m.v. Definitionsafsnittet kan dels omfatte en afklaring af indholdet i de konsulentydelser, der knytter sig til opgaven, og dels en almen afklaring af den terminologi, der anvendes i aftalen. Omfanget af definitions- og begrebsafklaringen kan afgrænses til at omfatte en nærmere beskrivelse af - og redegørelse for opgaven. Udformningen af et definitionsafsnit bør tage udgangspunkt i den konkrete opgave og kundens grundlæggende behov for afklaring af opgavens professionelle begreber og definitioner. Nedenfor er nævnt forskellige typer af konsulentydelser. I tilknytning hertil vises nogle eksempler på forekommende managementkonsulentydelser. Definitionsafsnittet kan eventuelt udskilles som et særligt bilag. I så fald bør der indsættes en henvisning hertil, f.eks. afsnit 3: Beskrivelse af opgaven. 17

18 Definition af forskellige konsulentydelser Strategisk udvikling (forretningsudvikling); udvikling af værdigrundlag, opstilling af strategier og mål, nye forretningsmetoder/-koncepter m.v. Organisationsudvikling; gennemførelse af nye organisationsformer osv. Ledelsesudvikling; understøtte ledelsesforandringer/-metoder m.v. Medarbejder- og kompetenceudvikling (Human Ressource Development); opstilling og gennemførelse af kompetenceanalyser/-mål, medarbejderudviklingssamtaler, individuelle udviklingsplaner, understøttelse af kompetenceudviklingsaktiviteter m.v. Medarbejderpolitik (rekruttering og fastholdelse testværktøjer); udvikling af personalepolitik, arbejdsmiljø, rekrutteringsstrategier og -mål, udvælgelsesmetoder m.v. Teambuilding; samarbejdsudvikling, arbejde mod fælles mål, opgaveløsning osv. Knowledge Management; videndeling og -styring, implementering af videnstyringsmetoder m.v. IT-rådgivning, IT-strategier, e-handel, implementering af nye IT-systemer, konvergens mellem IT-strategi og virksomhedens strategiske udvikling m.v. Økonomiske og administrative systemer; implementering af IT-systemer m.v. Produktion, logistik, effektivisering, servicefunktioner, kvalitetssikring m.v. Produkt- og konceptudvikling Projektstyring og -ledelse Markedsføring og PR Samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser m.v. Værdibaserede regnskaber (proces/model/rapportering); videnregnskaber, sociale regnskaber, etiske regnskaber, interessentregnskaber, holistiske regnskaber, miljøregnskaber osv. I forbindelse med en opgave, som eksempelvis falder inden for en af ovennævnte ydelsestyper, beskrives ydelsen i relation til opgaven. Underskrifter Begge parter skal underskrive aftalen. Dato For kunden Dato For konsulentvirksomheden 18

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 3 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling... 4 5. Samarbejdsforhold...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på

Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong

Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong Rammeaftale vedr. leverance af konsulentydelser og fastpris ydelser til FirmaNNLong Mellem FirmaNNLong A/S

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere