UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel"

Transkript

1 Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad på finansloven for 2007, og efter bemyndigelse fra transport- og energiministeren, fastsættes: Ordningens indhold 1. Denne bekendtgørelse regulerer en forsøgsordning med biodiesel ( ). Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Myndigheder 2. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om tilskud efter reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Færdselsstyrelsen udpeger en følgegruppe, der kan rådgive Færdselsstyrelsen. Følgegruppen har Færdselsstyrelsen som formand og vil have repræsentanter fra Færdselsstyrelsen, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og relevante organisationer. Definitioner 3. Ved biodiesel forstås et methylester af dieselkvalitet, der er fremstillet af vegetabilsk eller animalsk olie, og som anvendes som biobrændstof (Europa-parlamentets og Rådets Direktiv 2003/30/EF). Forsøgsordningens område 4. Tilskud kan gives til projekter med anvendelse af biodiesel. Tilskudet kan gives forudsat at: 1) Afgrænsede flåder af dieselkøretøjer anvender en vis mængde biodiesel. 2) Der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved anvendelse af biodiesel i praksis samt vedrørende forsyning med biodiesel. 5. Der kan ydes tilskud til: Tilskudsgrundlag 1) Merpris for biodiesel i forhold til almindelig diesel 2) Nødvendige investeringer, fx tankningsfaciliteter og tilpasning af motorer 3) Løbende meromkostninger til fx hyppigere serviceeftersyn af motorer og udskiftning af komponenter 4) Projektets planlægning, styring, udførelse, rapportering og evaluering.

2 Ansøgning 6. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Der kan ansøges om op til 100 % tilskud. Stk. 2. Ansøgning med bilag skal give en tydelig beskrivelse af projektet, der som minimum skal indeholde: 1) kort forklaring af projektets idé 2) beskrivelse af hvilke fremadrettede praktiske erfaringer der forventes opnået. 3) beskrivelse af praktiske og tekniske forsøg, herunder problemstillinger og parametre der vil blive undersøgt samt metoder hertil 4) beregning af mængden af biodiesel der ventes forbrugt i projektet. 5) beskrivelse af metode til at dokumentere merudgift til brændstof og meromkostninger vedr. service og komponentudskiftning. 6) beskrivelse af projektets organisering og samlede kompetence samt beskrivelse af projektdeltagernes navne og kvalifikationer. 7) budget for projektet. 8) tidsplan for projektet. Stk. 3. Man kan ansøge som enkeltaktør eller som konsortium. Hvis man søger som konsortium skal man organisere sig med én hovedansøger og øvrige i konsortiet som hovedansøgerens underleverandør(er). Stk. 4. Budgettet skal opfylde Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med Biodiesel, bilag 1. Stk. 5. Ansøgning indsendes elektronisk til Færdselstyrelsen: cc. senest 3. december Kriterier for tilskud 7. Ved ansøgningernes bedømmelse lægges der vægt på nedenstående kriterier: 1) Projektets omkostningseffektivitet mht. volumen af biodiesel der forventes forbrugt i forholde til projektets samlede tilskud. 2) Projektets erfaringsindsamling og forventede resultater, herunder relevans for danske forhold. 3) Projektets organisering og samlede kompetence samt projektdeltagernes kvalifikationer. Stk. 3. Ved udvælgelsen af projekter vil Færdselsstyrelsen lægge vægt på, at de tilsammen belyser drift ved forskellige blandingsforhold i forskellige biltyper, samt belyser anvendelse af biodiesel i motorer med forureningsbegrænsende udstyr (fx partikelfiltre og De- NOx). Stk. 4. I tilfælde af, at der er flere kvalificerede projekter, end der er afsat bevilling til, forbeholder Færdselsstyrelsen sig ret til at foreslå projekter begrænset. Stk. 5. Alle ansøgere, der får tilsagn om tilskud fra Forsøgsordning med Biodiesel, skal skriftligt meddele Færdselsstyrelsen sin accept af de for tilsagnet fastsatte vilkår og Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med Biodiesel jfr. bilag 1. Tilsagnet bortfalder, såfremt accepten ikke er modtaget inden en måned efter tilsagnets dato. Udbetaling 8. Tilskuddet udbetales kvartårligt bagud ved fremsendelse af elektronisk faktura til Færdselsstyrelsen bilagt formularen Anmodning om udbetaling af tilskud fra Forsøgsordning med Biodiesel. Der kan aftales udbetaling af tilskud til nødvendige engangs-investeringer når tilskudsmodtageren har modtaget fakturaer for disse.

3 Afrapportering 9. Projekternes erfaringer, resultater og evaluering af fremadrettede perspektiver skal afrapporteres til Færdselsstyrelsen. Ikrafttrædelse 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. oktober 2007 Færdselsstyrelsen, den y.oktober 2007 Carsten Falk Hansen /Ib Rasmussen

4 Bilag 1. Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med Biodiesel Alle ansøgere, der får tilsagn om tilskud fra Forsøgsordning med Biodiesel, skal skriftligt meddele Færdselsstyrelsen sin accept af de for tilsagnet fastsatte vilkår og nærværende standardvilkår. Tilsagnet bortfalder, såfremt accepten ikke er modtaget inden en måned efter tilsagnets dato. Regler og principper for modtagelse af tilskud samt afvikling af projekter 1. Tilsagnet afgives til en juridisk enhed eller en fysisk person. En juridisk enhed udpeger en kontaktperson, som er ansvarlig for projektet eller aktiviteten (kaldet projektansvarlig), og meddeler dette til Færdselsstyrelsen. 2. I forbindelse med gennemførelse af projektet/aktiviteten er tilskudsmodtageren og dennes projektansvarlige forpligtet til at afgive oplysninger af enhver art til Færdselsstyrelsen eller til personer, der er bemyndiget af Færdselsstyrelsen, herunder også til Statens Revision (Rigsrevisionen). 3. Tilskudsmodtageren og dennes projektansvarlige er forpligtet til at overholde de i forbindelse med tilsagnet fastsatte vilkår. Specielt er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at midlerne anvendes i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse. 4. Tilskudsmodtageren og dennes projektansvarlige har ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet/aktiviteten og afviklingen heraf gives til Færdselsstyrelsen. Enhver ændring af projektets formål, projekt- og aktivitetsbeskrivelse, budget, tidsplan eller lignende skal indberettes til og godkendes af Færdselsstyrelsen, før den træder i kraft. 5. Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til at lade sig repræsentere ved afholdelse af de arbejdsgruppemøder, styregruppemøder eller lignende, som måtte blive afholdt i forbindelse med projektet/aktiviteten. 6. Færdselsstyrelsen kan med 2 ugers varsel indkalde til møde om projektet/aktiviteten. Tilskudsmodtageren eller dennes projektansvarlige er forpligtet til at møde eller sende en repræsentant. Økonomi og budget i forbindelse med udbetaling og tildeling af tilskud fra Forsøgsordning med Biodiesel Generelt 7. Udbetaling af tilskud kan standses, ligesom allerede udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, såfremt projektet ikke udvikler sig

5 iht. projektbeskrivelsen, jf. pkt. 10, eller hvis tilskudsmodtager ikke overholder standardvilkårene eller særlige vilkår fastsat i tilsagnet. 8. Tilsagn om tilskud fra Forsøgsordning med Biodiesel afgives på basis af budgettet i projektbeskrivelsen. Tilsagnet angiver det maksimale beløb, der kan udbetales, og det vil ikke blive indeksreguleret fra år til år. 9. I tilfælde af tvist mellem Færdselsstyrelsen og tilskudsmodtager har Færdselsstyrelsen ret til at standse udbetalingerne af tilskud for at undersøge projektets eller aktivitetens forhold nærmere. 10. Tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt: - Hvis midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen. - Såfremt der er udbetalt tilskud til dækning af dokumenterede udgifter til for eksempel materialer, løn, konsulenthjælp mv., og det senere viser sig, at de indkøbte varer og tjenester ikke har fundet anvendelse i forbindelse med det konkrete projekt iht. projektbeskrivelsen. - Hvis projektet ikke kan fuldføres og evalueres som beskrevet i projektbeskrivelsen. - Såfremt der er sket ændringer i formål, projekt/aktivitetsbeskrivelse, budget, tidsplan eller lignende uden forudgående godkendelse af Færdselsstyrelsen. 11. Færdselsstyrelsen afholder eller refunderer alene relevante, berettigede og dokumenterede udgifter i forbindelse med afviklingen af en aktivitet eller et projekt - og under ingen omstændigheder med et beløb, der er større end det afgivne tilsagn om maksimalt tilskud. 12. Det skal bemærkes, at ingen tilskudsmodtager kan få udbetalt mere end 90 pct. af det samlede tilskudsbeløb, førend der foreligger, jf. pkt. 36, godkendt regnskab og rapport. Se nedenstående bestemmelser. 13. Det påhviler til enhver tid tilskudsmodtageren samt dennes projektansvarlige at have en ajourført projekt-/aktivitetsbeskrivelse, tidsplan, eventuel finansieringsplan samt budget og regnskab for den aktivitet eller det projekt, som Færdselsstyrelsen har bevilget tilskud til. 14. Der skal udarbejdes og ajourføres en finansieringsplan i de tilfælde, hvor projektet/aktiviteten også finansieres fra andre kilder end Færdselsstyrelsen. Det samme gælder, hvis der er indtægter i forbindelse med projektet/aktiviteten.

6 15. Med mindre der er anført andet i tilsagnsskrivelsen eller i bilagene til denne, gives Færdselsstyrelsens tilskud under forudsætning af, at finansieringsplan/budget følges. Færdselsstyrelsen skal underrettes, hvis der søges om eller modtages tilskud fra andre offentlige, internationale eller private støtteordninger eller lignende, som ikke eksplicit fremgår af en eventuel finansieringsplan eller budget. Færdselsstyrelsen vil herefter tage stilling til en eventuel ændring i tilskuddets størrelse og/eller de betingelser, der er knyttet til tilsagnet. 16. Tilskudsmodtager og/eller dennes projektansvarlige afgiver oplysninger om projektet og projektets økonomi under strafansvar efter straffeloven. 17. Der er oplysningspligt for tilskud, der udbetales af ministerier. Udbetalte tilskud indberettes derfor til SKAT, uanset om modtager er skattepligtig af tilskuddet eller ikke. Budget 18. Budgettet skal være specificeret på løn- og honorarudgifter, således at som minimum timesatser og antallet af timer klart fremgår. Herudover skal budgettet indeholde indkøb i øvrigt, rejseudgifter, fremmede tjenesteydelser og/eller konsulentbistand samt andre udgifter (der ikke kan henføres til ovenstående hovedpunkter). 19. Budgettet skal være opdelt i de eventuelle faser, som er en del af projektbeskrivelsen og tidsplanen, samt på kalenderår, hvis projektet/aktiviteten løber over flere år. Udbetaling 20. Elektronisk faktura fremsendes til Færdselsstyrelsen med bilag som dokumentation for afholdte udgifter. Regnskabsforsiden "Anmodning om udbetaling af tilskud fra Forsøgsordning med Biodiesel" udfyldes og medsendes enhver anmodning om udbetaling. Fakturaen kan kun indeholde allerede afholdte udgifter. Udbetalinger foregår til den bank eller girokonto, som er anført. Fakturaer skal være fortløbende nummererede, underskrevet og påført institutionens/virksomhedens SE-nummer. Udbetalinger kan ske hvert kvartal, medmindre andet aftales. Anmodning om udbetaling indsendes inden 1/l, 1/4, 1/7, 1/10. Der kan aftales udbetaling af tilskud til nødvendige engangs-investeringer når tilskudsmodtageren modtager fakturaer for disse. 21. Tilskud udbetales normalt ekskl. moms. Moms kan kun udbetales, hvis der indsendes originalbilag, hvoraf det fremgår, at beløbet er inkl. moms. 22. Det fakturerede beløb vil blive foranlediget udbetalt/overført af Færdselsstyrelsen, når fakturaen er godkendt.

7 23. Det fakturerede beløb kan normalt forventes udbetalt eller overført inden for 30 dage. Udbetaling eller overførsel forudsætter, at styrelsen godkender fakturaen, og det påhviler tilskudsmodtager at meddele styrelsen de oplysninger, der måtte ønskes til brug for denne godkendelse. Styrelsen er uden ansvar for eventuelle følger af, at udbetaling eller overførsel forsinkes som følge af sådanne undersøgelser. Fakturabeløb kan ikke kræves forrentet. 24. Hvert halve år, eller i øvrigt efter aftale med Færdselsstyrelsen, skal tilskudsmodtager sende en statusbeskrivelse for projektet/aktiviteten til Færdselsstyrelsen, hvor der kort redegøres for budget- og aktivitetsmæssige fremdrift af projektet, eventuelle hovedresultater samt det forventede videre forløb. Projektafslutning 25. For hvert projekt/aktivitet skal der udformes en rapport, der i overensstemmelse med de trufne aftaler beskriver projektets/aktivitetens forløb og resultater. Rapporten skal i kort form beskrive den faglige og økonomiske udvikling i projektet/aktiviteten i den forløbne periode og beskrive, hvorvidt tidsplan og budget følges. 26. Rapporten sendes til Færdselsstyrelsen i 2 eksemplarer. 27. Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til ikke-kommerciel udnyttelse af projektets eller aktivitetens resultater, herunder offentliggørelse af projektresultater i rapportform. Der kan ikke rejses krav om økonomisk kompensation eller lignende mod Færdselsstyrelsen eller andre i denne forbindelse. Færdselsstyrelsen forbeholder sig endvidere ret til at stille data, resultater og øvrigt projektmateriale til rådighed for tredjepart efter projektets afslutning. For projekter, hvor Forsøgsordning med Biodiesel kun finansierer en mindre del af de samlede omkostninger, kan der efter en individuel vurdering eventuelt dispenseres fra denne bestemmelse. Regnskab ved projektafslutning 28. Ved afslutning af projektet/aktiviteten skal der udformes og indsendes et revisorpåtegnet regnskab til Færdselsstyrelsen, jf. nedenfor. 29. Regnskabet skal være udført med en sådan detaljeringsgrad, at det er i rimelig overensstemmelse med det for projektet godkendte budget og eventuelle finansieringsplan. Desuden må der ikke kunne rejses tvivl om, hvorvidt regnskabet er rimelig dækkende for de aktiviteter, der har været gennemført. 30. Det revisorpåtegnede regnskab skal indsendes til Færdselsstyrelsen senest tre måneder efter projektets afslutning. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtageren.

8 31. Regnskaber udført af offentlige tilskudsmodtagere, revideres af det revisionsorgan eller registreret revisor, der varetager revisionen af den pågældende institutions årsregnskaber. 32. Ved projekttilskud på ,- kr. eller mere skal der udføres revision baseret på revisionsinstruks for tilskud til projekter. 33. I forbindelse med projektets/aktivitetens afslutning skal en statsautoriseret eller en registreret revisor kontrollere det afsluttende regnskab med bilag med videre. Revisoren skal skriftligt underrette Færdselsstyrelsen, hvis der er bemærkninger i forbindelse med projektregnskabet. 34. Det påhviler tilskudsmodtagers eller dennes projektansvarliges revisor eller anden myndighed i den forbindelse at påse, at de bevilgede midler er blevet forvaltet efter samme krav, som gælder for forvaltningen af Statens midler i øvrigt. Desuden skal det påses, at tilskuddet er brugt sparsommeligt efter formålet, samt at regnskabet er retvisende. 35. Det påhviler tilskudsmodtager at underrette revisor om de krav, der er til revisionen i forbindelse med denne tilskudsordning. 36. Når der foreligger en rapport og et revisorpåtegnet regnskab, der begge kan godkendes af Færdselsstyrelsen, kan restbeløbet på 10 pct. af det maksimale tilskud udbetales. Hvis der er udbetalt for meget til projektet/aktiviteten skal beløbet tilbagebetales til Færdselsstyrelsen. 37. Der kan eventuelt dispenseres fra kravet om revisorpåtegning, hvis det samlede budget for projektet er under ,- kr. Enhver uoverensstemmelse i forbindelse med tildeling af tilskud og reglerne i forbindelse hermed eller lignende skal afgøres efter dansk ret ved en dansk domstol.

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere