Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning"

Transkript

1 Servicebeskrivelse Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for onsite-installation og implementering af en enkelt Dell vstart Compellent-løsning ("Løsning"), som det fremføres mere detaljeret for denne servicebeskrivelse ("Service" eller "Services"). Servicen omfatter følgende, afhæ ngigt af den solgte vstart-løsning: Planlæ gning og projektstyring til implementering af vstart-standardløsninger. Installation af Dell-rack. Installation af alle vstart-hardwarekomponenter i Dell-rack. Installation og konfiguration af en af de følgende virtualiseringsløsninger: o Programmet VMware vsphere ("hypervisor") og VMware vcenter Server ("hypervisoradministration"). Programmet Microsoft Hyper-V-hypervisor og Microsoft SCE (System Center Essentials) eller Microsoft SCVMM-hypervisoradministration (System Center Virtual Machine Manager). Installation og konfiguration af hypervisor og Dell OpenManage på fysiske servere, som hører med til løsningspakken. Implementering af et Dell Compellent -storagemiljø og iscsi Ethernet- eller Fibre Channelswitche, som hører med til løsningspakken, efter behov. Installation og konfiguration af Dell Management Plug-in til VMware vcenter for VMwareløsningen. Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Ved denne services afslutning vil Dell holde et kort orienteringsmøde for det understøttede produkt og levere en konfigurationsvejledning, der dokumenterer implementeringen. Denne service er kun tilgæ ngelig til Dell vstart Compellent-løsning('er). Denne service ydes inden for Dells normale åbningstider, mandag til fredag ( lokal tid), medmindre andet er næ vnt i bilag B. Eventuelle services uden for Dells normale åbningstider vil fremgå af kundens faktura. Der finder ingen serviceaktiviteter sted på lokale og/eller nationale helligdage, medmindre andet er aftalt med salgsteamet og Dells projektleder. Denne aftale ("Servicebeskrivelse") indgås mellem kunden ("dig" eller "Kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af kundens faktura for købet af denne service. Denne service ydes i forbindelse med kundens separate, underskrevne hovedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt tillader salg af denne service (som defineret nedenfor) eller, hvis der ikke findes en sådan aftale, Dells salgsbetingelser, som gæ lder 1 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

2 Dells virksomhedskunder, som er tilgæ ngelige på (du kan gå ind på i USA) eller dit lokale Dell.com-websted og inkorporeret med reference heri. Fremfinding af vilkår for salg. Kunder, som er baseret i USA, kan få adgang til deres kommercielle salgsvilkår på Kunder uden for USA kan få adgang til deres vilkår for salg og service på deres lokale eller ved at gå til deres landespecifikke servicevilkår på Fra det websted, skal du væ lge dit land og foretrukne sprog fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvor du købte servicen (enten små og mellemstore virksomheder eller store virksomheder og den offentlige sektor). Hvis du vil have hjæ lp til at finde dine salgsvilkår, skal du kontakte Dells tekniske support eller din salgsrepræ sentant. Fremfinding af din servicebeskrivelse. Servicebeskrivelser er tilgæ ngelige online på Fra det websted, skal du væ lge dit land og foretrukne sprog fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvor du købte servicen (enten små og mellemstore virksomheder eller store virksomheder og den offentlige sektor). Dette valg vil automatisk videreføre dig til en webside, der præ senterer en liste over de tilgæ ngelige servicekontrakter i hvert land. Der henvises til varenummerbeskrivelsen på din faktura eller ordrebekræ ftelse for at bekræ fte, hvilke servicekontrakter du har købt. Hvis du vil have yderligere hjæ lp med at finde din servicekontrakt, skal du kontakte Dells tekniske support eller din salgsrepræ sentant. Accept af denne servicebeskrivelse. Du accepterer at væ re bundet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, som er inkorporeret med reference heri, når du afgiver din ordre på services, får leveret eller anvender de pågæ ldende services eller den tilhørende software, eller når du klikker på/markerer knappen/feltet "Jeg accepterer" på Dell.com-webstedet i forbindelse med dit køb eller på en Dellsoftwaregræ nseflade. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklæ rer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågæ ldende virksomhed. I dette tilfæ lde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne servicebeskrivelse, kan kunder i visse lande væ re nødt til at udføre en underskrevet købsaftale. Servicen udlø ber ét år efter kø b. MEDMINDRE GÆ LDENDE LOVGIVNING KRÆ VER ANDET, MÅ DU BRUGE DENNE SERVICE ÉN GANG I LØ BET AF DEN ETÅRIGE PERIODE, DER FØ LGER DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØ B ("UDLØ BSDATOEN"). DEN OPRINDELIGE KØ BSDATO ER DEFINERET SOM DEN TIDLIGSTE DATO AF DATOEN FOR FAKTURAEN FOR SERVICEN ELLER DATOEN FOR ORDREBEKRÆ FTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AF SERVICEN BETRAGTES SOM OPFYLDT EFTER UDLØ BSDATOEN, SELV HVIS DU IKKE BRUGER SERVICEN. Omfanget af din serviceaftale Servicevarenumre Se bilag A 2 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

3 De vigtige servicetrin omfatter Projektplanlæ gning: 1. Gennemgå stedets miljømæ ssige og tekniske parathed. 2. Bekræ ft parathedsgennemgangen og installationsdatoerne for servicen, og fokuser på vigtigheden af, at kundens arbejdssted er parat, samt produktets forsendelsesdatoer med henblik på at overholde den planlagte installationsplan. 3. Sørg for, at kunden gennemgår, accepterer og overholder vilkårene og betingelserne for denne service. 4. Afgør, om en databaseressource ("DBA") vil væ re tilgæ ngelig under installationsdelen af denne service, hvis der oprettes forbindelse til en eksisterende SQL- eller Oracle -database til hypervisoradministration, og planlæ g efter behov. Lø sningsplanlæ gning: 1. Diskuter hypervisoradministrationens grundlæ ggende funktionalitet og best practice. 2. Kontroller, at de eksisterende væ rter opfylder minimumkravene til hardware og software. 3. Opret et gyldigt design baseret på kundens hardware- og softwarekonfiguration. a. Definer storageallokering: i. Storageprofiler og drev. ii. Drev. iii. Servertilknytninger. b. Definer/bekræ ft, at konfigurationen opfylder minimumkravene til hardware og software for miljøet. 4. Diskuter de anbefalede konfigurationer og sikkerhedsindstillinger for det lokale netvæ rk ("LAN") for alle iscsi-væ rter med kunden. 5. Sørg for at udvikle og dokumentere gyldige uafhæ ngige iscsi- eller Fibre Channel-struktur(er) til de nye switche baseret på retningslinjer for best practice: a. Gennemgå de anbefalede iscsi-retningslinjer for best practice sammen med kunden angående alle switche (som ikke er fra Dell), så kunden kan konfigurere switchene korrekt. 6. Storagedesign, planlæ gning af hypervisordrevopdeling og layout baseret på gæ ldende oplysninger og best practice. 7. Bestem hypervisoradministration, serverkrav og storageallokering: a. Bestem, hvilken eksisterende database er på plads, og indsaml alle nødvendige oplysninger: i. Databasetype, væ rtens operativsystemtype, tilslutningstype og databasenavn. b. Bestem og dokumenter, om kunden vil have hypervisoradministrationens server integreret i Active Directory. c. Definer VM-specifikationerne for hypervisoradministrationens server, og sørg for, at kunden har en gyldig Microsoft Windows 2008 R2 licens. i. Til den løsning, der omfatter SCE eller SCVMM: (a) Diskuter kravet om at knytte VM til et domæ ne og logge på via domæ net under installation. (b) Definer VM-disk og hukommelseskrav. (c) Bestem og dokumenter, om kunden vil have rapporteringsmodulet. (d) Bestem og dokumenter, om det er den integrerede standarddatabase eller en understø ttet ekstern database, der skal bruges. 8. Allokering af server, storage og virtuel maskine: a. Diskuter den grundlæ ggende funktionalitet og best practice for hypervisor. b. Storagedesign, planlæ gning af hypervisordrevopdeling og logisk layout baseret på gæ ldende oplysninger og best practice. c. Lav en oversigt over detaljerede oplysninger om VM'er, der skal implementeres. 3 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

4 9. Diskuter og dokumenter installation af Dell OMSA (OpenManage Server Administrator) og OME. Installation af Dell-rack: 1. Pak al hardware ud, og undersøg det inden installationen. 2. Der henvises til vstart-dokumentation for korrekt rackplacering til alle komponenter. 3. Rackinstallation: a. Gennemgå rackkonfigurationen med kunden, og juster efter behov. b. Placer racket ifølge kundens instrukser. c. Kontrollér, at rackets placering har tilstræ kkelig plads og luftgennemstrømning ifølge rackinstallationsvejledningen. d. Installer blæ sersæ t, hvis relevant. e. Installer rackkoblings-/seriekoblingssæ t, hvis relevant. f. Monter skruefødder og stabilisatorafstivning efter kundens behov. 4. Installer PDU'er og UPS'er efter behov: a. Gennemgå strømkabelføringen med kunden inden rackinstallationen for at sikre korrekte PDU- og UPS-tilslutninger. Væ r opmæ rksom på eventuelle krav til redundans i kredsløbet, og konfigurer ud fra dette. b. Træ k og tilslut kablerne mellem UPS'erne og PDU'erne. c. Diriger og tilslut kablerne mellem UPS'erne/PDU'erne og kundens elnet. 5. Installer KVM-switchen og KVM-bakken, hvis det er nødvendigt: 6. Diriger KVM-bakkens stik til KVM-switchen. 7. Diriger og tilslut strømstik efter behov. 8. Sørg for, at der er strøm til UPS'er og KVM-enheder ved at kontrollere indikatorstatus. 9. Installer efter behov op til to blindpaneler, hvis det er relevant. 10. Gennemgå rackkonfigurationen med kunden. Installation af Dell PowerEdge -servere: 1. Udpak det nye understøttede produkt, og undersø g al hardware inden installationen. 2. Monter rackrelateret hardware (f.eks. skinner, beslag og bakke) på racket. 3. Fjern efter behov komponenter (f.eks. blades, strømforsyninger og drev) fra den understø ttede server for at reducere den samlede væ gt. 4. Monter den understøttede server i racket. 5. Geninstaller eventuelle komponenter, der blev fjernet fra det understøttede produkt. 6. Installer og træ k strømkabler til den understø ttede server. 7. Tilslut kabler, som leveres af kunden, til den understøttede server (f.eks. netvæ rk, tastatur, mus og skæ rm). 8. Tæ nd den understøttede server, og udfør første systemopstart for at sikre, at der ikke er nogen synlige fejlindikatorer. Implementering og test af Dell Compellent-lø sning: 1. Installer storagesystemets komponenter: a. Pak al hardware ud, og undersøg det inden installationen. b. Monter al nødvendig rackrelateret hardware i det Dell-understøttede rack. c. Fjern efter behov komponenter (f.eks. blades, strømforsyninger og drev) for at reducere den samlede væ gt. d. Monter storagesystemets komponenter i racket/på skinnerne. e. Geninstaller eventuelle komponenter, der blev fjernet fra produktet. f. Installer kundespecificerede PDU'er (Power Distribution Units) på racket, så produktets strømkonfiguration bliver korrekt. g. Installer og diriger alle strøm- og tilslutningskabler til storagekomponenter. 4 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

5 h. Knyt alle administrationsporte til de kundespecificerede netvæ rksstik. i. Tæ nd for produktet, og bekræ ft den grundlæ ggende funktionalitet, hvilket sikrer, at der ikke er nogen fejlindikatorer. Implementering og test af Dell vstart-lø sning: 1. Knyt alle administrationsporte til de kundespecificerede netvæ rksstik. 2. Tæ nd for produktet, og bekræ ft den grundlæ ggende funktionalitet, hvilket sikrer, at der ikke er nogen fejlindikatorer. 3. Konfigurer opdelingen af netvæ rkskortet ("NPAR") i henhold til implementeringsvejledningen for vstart. 4. Konfigurer storage, som det fremføres i designet: a. Administrer de nye diske. b. Opret storageprofiler. c. Opret drev. d. Knyt drev til den relevante storageprofil. e. Opret planer for drevafspilninger efter behov. 5. Konfigurer nye Dell Ethernet og/elle Fibre Channel-switche i henhold til designet. a. Bekræ ft, at switchens firmware er den godkendte version, og opdater efter behov. b. Konfigurer anbefalede iscsi- eller Fibre Channel-switchindstillinger. 6. Konfigurer hver server i henhold til designet: a. Kontroller, at firmwaren og softwaren til væ rter er de godkendte versioner: i. På Dell-hardware skal du opdatere efter behov. ii. På ikke-dell-hardware skal du sørge for, at kunden opdaterer efter behov. b. På Dell-væ rter skal du installere iscsi HBA'er eller netvæ rkskort og driver efter behov: i. Tæ nd og sluk væ rten skiftevis for at sikre en korrekt opstartscyklus. ii. Installer iscsi HBA('er) eller netvæ rkskort i væ rten. iii. Sørg for, at iscsi HBA-firmware er på de godkendte niveauer, og opdater efter behov. iv. Installer iscsi HBA-driver i væ rtens operativsystem. c. På ikke-dell-væ rter skal du sørge for, at kunden har installeret iscsi HBA eller netvæ rkskort og driver. d. Installer iscsi-initiatoren, hvis det er nødvendigt. e. Konfigurer iscsi-netvæ rkskortets internetprotokoladresser, hvis det er nødvendigt. f. Installer og/eller konfigurer efter behov den failoversoftware, der hører med til storagehardwaren. g. Konfigurer drevets stipolitikker efter behov. 7. Konfigurer iscsi- eller Fibre Channel-parametrene på systemet, hvis det er nødvendigt: a. Registrer serverer, og bekræ ft forbindelsen. 8. Konfigurer CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) efter behov: a. Afbryd forbindelsen, og ryd iscsi-initiatorindstillingerne på alle servere. b. Konfigurer CHAP-brugeren, og aktiver den på storagesystemet. c. Konfigurer iscsi-initiator med CHAP på alle servere. 9. Kontroller forbindelsen mellem server og storage: a. Opdel og formater storage i henhold til designet. 10. Konfigurer og test -beskeder, hvis de er tilgæ ngelige, i henhold til designet. 11. Installer og konfigurer OME. Implementering og test af hypervisoren og hypervisorens administrationsserver: 1. Installer hypervisor: (Installer seneste større kodeudgave eller i henhold til design). 2. Installer hypervisorens administrationsserver: a. Der henvises til VM-specifikationernes design 5 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

6 b. Installer Windows-operativsystemet ved hjæ lp af kundens udleverede licensnøgle. c. Integrer kundens Active Directory i henhold til designet, hvis det er nødvendigt. 3. Opret påkræ vede OBDC-forbindelser til de databaser, der skal anvendes, i det omfang det er nødvendigt. 4. Installer programmet til hypervisorens administrationsserver på administrationsserveren: a. Installer de nødvendige licensnøgler, som kunden leverer b. Konfigurer hypervisorens administrationsserver: i. Konfigurer ntp-service. ii. Sørg for, at DNS og routing er korrekt konfigureret. iii. Installer binæ re filer til Sysprep i hypervisorens administrationsserver efter behov. iv. Konfigurer datacentre og klynger i hypervisorens administrationsserver i henhold til designet. v. Føj væ rt(er) til klyngen. vi. Konfigurer en grundlæ ggende HA/DRS-klynge. 5. Konfigurer fysiske servere: a. Konfigurer virtuelt netvæ rk. 6. Konfigurer ekstern Dell-storage: a. Konfigurer iscsi-initiator eller Fibre Channel-zoneinddeling efter behov. b. Opdel storage i henhold til designet. c. Knyt logiske drev til væ rten. d. Opdel, formater og navngiv drevene i hypervisorens administrationsserver i henhold til designet. 7. Installer OMSA. Installation og konfiguration af Dells plug-in-programmer til VMware vcenter, hvis det er nø dvendigt 1. Importer Dell Management Plug-in til vcenter ved at starte vsphere Client og væ lge Fil, Implementer OVF-skabelon. 2. Se brugervejledningen til Dell Management Plug-in for konfiguration og tilslutning af vsphereserverne: a. Aktiver plug-in i vcenter Server. b. Tæ nd for og åbn en konsol til den. c. Log på, og indstil administratorkoden. d. Åbn et Internet Explorer-vindue for at logge på, og tilføj de servere, der skal administreres via plug-in-programmet. 3. Installer og konfigurer Dell Compellent Enterprise Manager-plug-in-programmet i vcenter, og konfigurer efter behov. Produktbevidsthed: 1. Afhold et kort produktorienteringsmøde, og gennemgå den tilhørende dokumentation med kunden. Denne oversigt erstatter ikke eventuelt tilgæ ngelige Dell-kurser i dette produkt. 2. Demonstrer den grafiske brugerflade på hypervisorens administrationsserver. a. For SCE er det begræ nset til modulet Virtual Machine Manager. 3. Demonstrer funktionaliteten for vcenter, plug-in til administration og VM, hvis det er nødvendigt. 4. Demonstrer funktionaliteten for HA, DRS og VMotion, hvis det er nødvendigt. Projektafslutning: 1. Tag alt indpakningsmateriale hen til et område angivet af kunden i næ rheden af installationsstedet (inden for 10 meter), eller aftal med kunden, at kunden selv fjerner det. 2. Fremlæ g dokumentation for de udførte services. 3. Få kundens accept af de udførte services. 6 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

7 Ikke omfattet af denne service Afinstallation eller geninstallation af et eller flere produkter eller programmer. Alle integrationer med hardware, som ikke stammer fra Dell. Service til udførelse af datamigrering skal købes separat. Installation af ethvert operativsystem ud over VMware ESX eller Microsoft Windows 2008 med Hyper-V-rollen på de fysiske servere (undtagelsen er Windows OS på hypervisorens administrationsserver). Services for migrering fra fysisk til virtuel ("P2V"). Installation eller konfiguration af Consolidated Backup-server. Installation af OS-programrettelser eller -opdateringer til store produktudgivelser. Dell vil kun installere store udgaver af hypervisoroperativsystemet. Konfiguration eller fejlfinding ved netvæ rks- eller VLAN-problemer. Enhver Ethernet-aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Optimering af ydeevne. Avanceret HA-konfiguration (High Availability) eller DRS-konfiguration (Distributed Resource Scheduler). Oprettelse eller konfiguration af vcenter Resources Pools. Konfiguration af et operativsystem, som ikke er anført i denne servicebeskrivelse. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Kundens ansvarsområder inden for service Sørg for netvæ rksadgang og nødvendige legitimationsoplysninger til eksisterende ADDS (Active Directory Domain Services), DNS (Domain Name System) og NTP-services (Network Time Protocol) efter behov under implementering. Bemæ rk: Det er nødvendigt at få disse services på plads inden vstart-implementering. Lokaliser OS-certifikater, og registrer dem online for at generere den relevante licensnøgle. Til de vstart-løsningsmodeller, der ikke omfatter en fysisk server til hypervisoradministration, er der to valg: 1. Sørg for, er der er installeret en fuldt funktionel og understøttet Microsoft Windows baseret Dell PowerEdge-server, som er tilgæ ngelig til installation af hypervisorens administrationsserver. 2. Sørg for, at en gyldig Microsoft Windows 2008 R2 licens er tilgæ ngelig, hvis der oprettes en VM til administrationsserveren. Sørg for, at en understøttet database er tilgæ ngelig og funktionel til hypervisorens administrationsserver, inden denne service udføres. Indhent alle nødvendige licenser til vsphere, vcenter og Microsoft Windows. Opsæ tning og konfiguration af alle anbefalede og nødvendige VLAN'er (Virtual LANs) til iscsi, servicekonsollen, VMotion og andre forbindelser på fysiske switche, som ikke er uafhæ ngige. Indlæ s alle eventuelle programrettelser eller opdateringer, der er udgivet, efter denne service er gennemført. 7 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

8 Udfør fejlfinding på ethvert problem med en databaseforbindelse under installationen af hypervisoradministrationens server. Vilkår og betingelser for din service 1 Understø ttede produkter Denne service er tilgæ ngelig på udvalgte Dell-understøttede produkter, f.eks. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent og udvalgte Dell-printere, der købes med en standardkonfiguration. Der føjes jæ vnligt understøttede produkter til listen. Kontakt salgsrepræ sentanten fra Dell for at få den seneste opdaterede liste med de services, der er tilgæ ngelige på dine Dellprodukter. Alle understøttede produkter mæ rkes med et serienummer ("Servicekoden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale for hvert understø ttet produkt. En printer, der er købt sammen med et bæ rbart system, dæ kkes f.eks. ikke af det bæ rbare systems servicekontrakt: Printeren og den bæ rbare pc skal have separate servicekontrakter. Hav servicekoden på det understøttede produkt klar, når du kontakter Dell i forbindelse med denne service. 2 Serviceperiode A Denne aftale begynder på ordredatoen og fortsæ tter i servicens løbetid. "Serviceperioden" begynder på købsdatoen og løber i den periode, der er angivet på ordreformularen. Antallet af systemer, licenser, installationer, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvortil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abonnementets tekst eller pris og den gæ ldende serviceperiode for hver er specificeret på kundens ordreformular eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræ ftelse eller købsordre (samlet kaldet "Ordreformular"). Software eller services, der købes i henhold til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug og må ikke anvendes til videresalg eller i servicebureau. 3 Kundens ansvarsområder A Ret til at tildele adgang. Kunden erklæ rer og garanterer, at kunden har indhentet tilladelse til, at både kunden og Dell har adgang til og kan bruge det understø ttede produkt, herunder alle heri indeholdte data og hardware- og softwarekomponenter, i forbindelse med udførelsen af disse services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. B Samarbejde med supportteknikeren over telefonen og teknikeren på stedet. Kunden accepterer at samarbejde med og følge de anvisninger, som Dells supporttekniker måtte komme med over telefonen, eller som Dells teknikere måtte komme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemproblemer og fejl over telefonen gennem tæ t samarbejde mellem brugeren og supportteknikeren eller teknikeren. C Forpligtelser på stedet. Hvor udførelsen af services kræ ves på stedet, er kunden forpligtet til at sikre fri, sikker og tilstræ kkelig adgang til kundens faciliteter og det/de understø ttede produkt(er). Tilstræ kkelig adgang omfatter god plads til udførelse af arbejdet, elektricitet og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes væ re adgang til en skæ rm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur, hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. 8 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

9 D Vedligeholdelse af software og servicerede versioner. Kunden skal have software og understø ttede produkter, der som minimum lever op til de versionsnumre eller konfigurationer, som Dell har angivet for PowerLink til Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller som er specificeret på adressen for yderligere understø ttede produkter. Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at enhver vigtig udskiftningsdel, programrettelse, softwareopdatering eller nyere version, som Dell måtte anvise, installeres på de understø ttede systemer for at sikre, at systemerne til enhver tid er kvalificerede til at væ re omfattet af denne service. E Sikkerhedskopiering af data. Foretag en sikkerhedskopiering af alle eksisterende data og programmer på alle berørte systemer forud for levering af denne Dellservice. DELL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER eller tab af brug af systemer, der er opstået som følge af disse services eller relaterede supportaktiviteter, eller nogen form for handling eller udeladelse (herunder uagtsomhed), der foretages af Dell eller en tredjepartsserviceudbyder. F Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebæ re, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Det er kundens ansvar at sikre, at Dells udførelse af services ikke har effekt på sådanne garantier eller, hvis denne handling har effekt, at denne i så fald vil væ re acceptabel for kunden. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL- SERVICES KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER. 4 Andre vigtige oplysninger A OMPLANLÆ GNING. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE Æ NDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE DAGE FØ R TIDSPLANDATOEN. HVIS KUNDEN OMPLANLÆ GGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV DAGE ELLER MINDRE FØ R TIDSPLANDATOEN, ER DER ET OMPLANLÆ GNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES. KUNDEN ERKLÆ RER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆ GNING AF SERVICEN BEKRÆ FTES MINDST OTTE DAGE, FØ R DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling for hardware, der kø bes sammen med installations- og implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling for hardware under ingen omstæ ndigheder betinget af ydeevne eller levering af installations- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kommercielt rimelige begræ nsninger for servicens omfang. Dell kan næ gte at levere services, hvis Dell anser det for at væ re sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Servicen gæ lder kun for de anvendelsesområder, som det understø ttede produkt er udviklet til. D Valgfri services. Valgfri services (herunder support efter behov, installation, konsulentbistand, administreret og professionel support eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell og varierer efter kundens adresse. Valgfri services kræ ver muligvis en separat aftale med Dell. Hvis der ikke findes en sådan aftale, leveres valgfri services i henhold til næ rvæ rende aftale. 9 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

10 E Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. F Annullering. Dell kan annullere denne service når som helst i løbet af serviceperioden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service som næ rmere angivet i faktureringsvilkårene, Kunden er grov, truende eller næ gter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen omfatter årsagen til annulleringen samt datoen for annulleringens ikrafttræ den, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender meddelelsen om annulleringen til kunden, med forbehold for eventuelle bestemmelser om annullering i henhold til gæ ldende lokal lovgivning, som det ikke er muligt at fravige ved aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. G Geografiske begræ nsninger og flytning. Denne service bliver leveret til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Denne service er ikke tilgæ ngelig overalt. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsite-responstider) varierer fra område til område, og visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens område. Dells forpligtelse til at levere services til flyttede understøttede produkter er afhæ ngig af lokal tilgæ ngelighed og kan væ re underlagt yderligere gebyrer samt inspektion og recertificering af de flyttede understø ttede produkter til Dells davæ rende konsulentgebyrer for tid og materialer. Kunden skal give Dell tilstræ kkelig og sikker adgang til kundens faciliteter uden omkostninger for Dell, så Dell kan opfylde sine forpligtelser. H Overfø rsel af service. I henhold til de begræ nsninger, der fremgår af denne servicebeskrivelse, kan kunden overføre denne service til en tredjepart, der køber hele kundens understøttede produkt inden udløbet af den davæ rende serviceperiode, forudsat at kunden er den oprindelige køber af det understøttede produkt og denne servicebeskrivelse, eller hvis kunden købte det understøttede produkt og denne service fra den oprindelige ejer (eller en tidligere overdragelsesmodtager) og overholdt alle overførselsprocedurer, der er tilgæ ngelige på Der kan opkræ ves et overførselsgebyr. Bemæ rk! Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, flytter det understøttede produkt til en geografisk placering, hvor denne service ikke er tilgæ ngelig eller ikke er tilgæ ngelig til den samme pris, som kunden har betalt for denne service, er kunden muligvis ikke dæ kket af supporten, eller kunden skal muligvis betale et yderligere gebyr for at opretholde de samme kategorier af supportdæ kning på den nye adresse. Hvis kunden væ lger ikke at betale sådanne ekstra gebyrer, kan kundens service automatisk blive æ ndret til supportkategorier, der er tilgæ ngelige det nye sted til den aktuelle pris eller til en lavere pris uden mulighed for refundering. 10 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Synology DiskStation DS215+ Hurtig installationsvejledning

Synology DiskStation DS215+ Hurtig installationsvejledning Synology DiskStation DS215+ Hurtig installationsvejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold 3 Overblik over Synology DiskStation 4 Sikkerhedsinstruktioner 5 Kapitel 2: Hardwarekonfiguration

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP Care Pack Tekniske oplysninger For at sikre en problemfri opstart sørger HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service for implementering

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 Vedligeholdelse 4 Juridisk 5 Bæ redygtighed 7 Hjæ lp og support 9 2

Læs mere

Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer

Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer Gisp Global Internet Service Provider Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m Q2778VQE LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 Installationsvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere