Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning"

Transkript

1 Servicebeskrivelse Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for onsite-installation og implementering af en enkelt Dell vstart Compellent-løsning ("Løsning"), som det fremføres mere detaljeret for denne servicebeskrivelse ("Service" eller "Services"). Servicen omfatter følgende, afhæ ngigt af den solgte vstart-løsning: Planlæ gning og projektstyring til implementering af vstart-standardløsninger. Installation af Dell-rack. Installation af alle vstart-hardwarekomponenter i Dell-rack. Installation og konfiguration af en af de følgende virtualiseringsløsninger: o Programmet VMware vsphere ("hypervisor") og VMware vcenter Server ("hypervisoradministration"). Programmet Microsoft Hyper-V-hypervisor og Microsoft SCE (System Center Essentials) eller Microsoft SCVMM-hypervisoradministration (System Center Virtual Machine Manager). Installation og konfiguration af hypervisor og Dell OpenManage på fysiske servere, som hører med til løsningspakken. Implementering af et Dell Compellent -storagemiljø og iscsi Ethernet- eller Fibre Channelswitche, som hører med til løsningspakken, efter behov. Installation og konfiguration af Dell Management Plug-in til VMware vcenter for VMwareløsningen. Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Ved denne services afslutning vil Dell holde et kort orienteringsmøde for det understøttede produkt og levere en konfigurationsvejledning, der dokumenterer implementeringen. Denne service er kun tilgæ ngelig til Dell vstart Compellent-løsning('er). Denne service ydes inden for Dells normale åbningstider, mandag til fredag ( lokal tid), medmindre andet er næ vnt i bilag B. Eventuelle services uden for Dells normale åbningstider vil fremgå af kundens faktura. Der finder ingen serviceaktiviteter sted på lokale og/eller nationale helligdage, medmindre andet er aftalt med salgsteamet og Dells projektleder. Denne aftale ("Servicebeskrivelse") indgås mellem kunden ("dig" eller "Kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af kundens faktura for købet af denne service. Denne service ydes i forbindelse med kundens separate, underskrevne hovedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt tillader salg af denne service (som defineret nedenfor) eller, hvis der ikke findes en sådan aftale, Dells salgsbetingelser, som gæ lder 1 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

2 Dells virksomhedskunder, som er tilgæ ngelige på (du kan gå ind på i USA) eller dit lokale Dell.com-websted og inkorporeret med reference heri. Fremfinding af vilkår for salg. Kunder, som er baseret i USA, kan få adgang til deres kommercielle salgsvilkår på Kunder uden for USA kan få adgang til deres vilkår for salg og service på deres lokale eller ved at gå til deres landespecifikke servicevilkår på Fra det websted, skal du væ lge dit land og foretrukne sprog fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvor du købte servicen (enten små og mellemstore virksomheder eller store virksomheder og den offentlige sektor). Hvis du vil have hjæ lp til at finde dine salgsvilkår, skal du kontakte Dells tekniske support eller din salgsrepræ sentant. Fremfinding af din servicebeskrivelse. Servicebeskrivelser er tilgæ ngelige online på Fra det websted, skal du væ lge dit land og foretrukne sprog fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvor du købte servicen (enten små og mellemstore virksomheder eller store virksomheder og den offentlige sektor). Dette valg vil automatisk videreføre dig til en webside, der præ senterer en liste over de tilgæ ngelige servicekontrakter i hvert land. Der henvises til varenummerbeskrivelsen på din faktura eller ordrebekræ ftelse for at bekræ fte, hvilke servicekontrakter du har købt. Hvis du vil have yderligere hjæ lp med at finde din servicekontrakt, skal du kontakte Dells tekniske support eller din salgsrepræ sentant. Accept af denne servicebeskrivelse. Du accepterer at væ re bundet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, som er inkorporeret med reference heri, når du afgiver din ordre på services, får leveret eller anvender de pågæ ldende services eller den tilhørende software, eller når du klikker på/markerer knappen/feltet "Jeg accepterer" på Dell.com-webstedet i forbindelse med dit køb eller på en Dellsoftwaregræ nseflade. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklæ rer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågæ ldende virksomhed. I dette tilfæ lde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne servicebeskrivelse, kan kunder i visse lande væ re nødt til at udføre en underskrevet købsaftale. Servicen udlø ber ét år efter kø b. MEDMINDRE GÆ LDENDE LOVGIVNING KRÆ VER ANDET, MÅ DU BRUGE DENNE SERVICE ÉN GANG I LØ BET AF DEN ETÅRIGE PERIODE, DER FØ LGER DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØ B ("UDLØ BSDATOEN"). DEN OPRINDELIGE KØ BSDATO ER DEFINERET SOM DEN TIDLIGSTE DATO AF DATOEN FOR FAKTURAEN FOR SERVICEN ELLER DATOEN FOR ORDREBEKRÆ FTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AF SERVICEN BETRAGTES SOM OPFYLDT EFTER UDLØ BSDATOEN, SELV HVIS DU IKKE BRUGER SERVICEN. Omfanget af din serviceaftale Servicevarenumre Se bilag A 2 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

3 De vigtige servicetrin omfatter Projektplanlæ gning: 1. Gennemgå stedets miljømæ ssige og tekniske parathed. 2. Bekræ ft parathedsgennemgangen og installationsdatoerne for servicen, og fokuser på vigtigheden af, at kundens arbejdssted er parat, samt produktets forsendelsesdatoer med henblik på at overholde den planlagte installationsplan. 3. Sørg for, at kunden gennemgår, accepterer og overholder vilkårene og betingelserne for denne service. 4. Afgør, om en databaseressource ("DBA") vil væ re tilgæ ngelig under installationsdelen af denne service, hvis der oprettes forbindelse til en eksisterende SQL- eller Oracle -database til hypervisoradministration, og planlæ g efter behov. Lø sningsplanlæ gning: 1. Diskuter hypervisoradministrationens grundlæ ggende funktionalitet og best practice. 2. Kontroller, at de eksisterende væ rter opfylder minimumkravene til hardware og software. 3. Opret et gyldigt design baseret på kundens hardware- og softwarekonfiguration. a. Definer storageallokering: i. Storageprofiler og drev. ii. Drev. iii. Servertilknytninger. b. Definer/bekræ ft, at konfigurationen opfylder minimumkravene til hardware og software for miljøet. 4. Diskuter de anbefalede konfigurationer og sikkerhedsindstillinger for det lokale netvæ rk ("LAN") for alle iscsi-væ rter med kunden. 5. Sørg for at udvikle og dokumentere gyldige uafhæ ngige iscsi- eller Fibre Channel-struktur(er) til de nye switche baseret på retningslinjer for best practice: a. Gennemgå de anbefalede iscsi-retningslinjer for best practice sammen med kunden angående alle switche (som ikke er fra Dell), så kunden kan konfigurere switchene korrekt. 6. Storagedesign, planlæ gning af hypervisordrevopdeling og layout baseret på gæ ldende oplysninger og best practice. 7. Bestem hypervisoradministration, serverkrav og storageallokering: a. Bestem, hvilken eksisterende database er på plads, og indsaml alle nødvendige oplysninger: i. Databasetype, væ rtens operativsystemtype, tilslutningstype og databasenavn. b. Bestem og dokumenter, om kunden vil have hypervisoradministrationens server integreret i Active Directory. c. Definer VM-specifikationerne for hypervisoradministrationens server, og sørg for, at kunden har en gyldig Microsoft Windows 2008 R2 licens. i. Til den løsning, der omfatter SCE eller SCVMM: (a) Diskuter kravet om at knytte VM til et domæ ne og logge på via domæ net under installation. (b) Definer VM-disk og hukommelseskrav. (c) Bestem og dokumenter, om kunden vil have rapporteringsmodulet. (d) Bestem og dokumenter, om det er den integrerede standarddatabase eller en understø ttet ekstern database, der skal bruges. 8. Allokering af server, storage og virtuel maskine: a. Diskuter den grundlæ ggende funktionalitet og best practice for hypervisor. b. Storagedesign, planlæ gning af hypervisordrevopdeling og logisk layout baseret på gæ ldende oplysninger og best practice. c. Lav en oversigt over detaljerede oplysninger om VM'er, der skal implementeres. 3 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

4 9. Diskuter og dokumenter installation af Dell OMSA (OpenManage Server Administrator) og OME. Installation af Dell-rack: 1. Pak al hardware ud, og undersøg det inden installationen. 2. Der henvises til vstart-dokumentation for korrekt rackplacering til alle komponenter. 3. Rackinstallation: a. Gennemgå rackkonfigurationen med kunden, og juster efter behov. b. Placer racket ifølge kundens instrukser. c. Kontrollér, at rackets placering har tilstræ kkelig plads og luftgennemstrømning ifølge rackinstallationsvejledningen. d. Installer blæ sersæ t, hvis relevant. e. Installer rackkoblings-/seriekoblingssæ t, hvis relevant. f. Monter skruefødder og stabilisatorafstivning efter kundens behov. 4. Installer PDU'er og UPS'er efter behov: a. Gennemgå strømkabelføringen med kunden inden rackinstallationen for at sikre korrekte PDU- og UPS-tilslutninger. Væ r opmæ rksom på eventuelle krav til redundans i kredsløbet, og konfigurer ud fra dette. b. Træ k og tilslut kablerne mellem UPS'erne og PDU'erne. c. Diriger og tilslut kablerne mellem UPS'erne/PDU'erne og kundens elnet. 5. Installer KVM-switchen og KVM-bakken, hvis det er nødvendigt: 6. Diriger KVM-bakkens stik til KVM-switchen. 7. Diriger og tilslut strømstik efter behov. 8. Sørg for, at der er strøm til UPS'er og KVM-enheder ved at kontrollere indikatorstatus. 9. Installer efter behov op til to blindpaneler, hvis det er relevant. 10. Gennemgå rackkonfigurationen med kunden. Installation af Dell PowerEdge -servere: 1. Udpak det nye understøttede produkt, og undersø g al hardware inden installationen. 2. Monter rackrelateret hardware (f.eks. skinner, beslag og bakke) på racket. 3. Fjern efter behov komponenter (f.eks. blades, strømforsyninger og drev) fra den understø ttede server for at reducere den samlede væ gt. 4. Monter den understøttede server i racket. 5. Geninstaller eventuelle komponenter, der blev fjernet fra det understøttede produkt. 6. Installer og træ k strømkabler til den understø ttede server. 7. Tilslut kabler, som leveres af kunden, til den understøttede server (f.eks. netvæ rk, tastatur, mus og skæ rm). 8. Tæ nd den understøttede server, og udfør første systemopstart for at sikre, at der ikke er nogen synlige fejlindikatorer. Implementering og test af Dell Compellent-lø sning: 1. Installer storagesystemets komponenter: a. Pak al hardware ud, og undersøg det inden installationen. b. Monter al nødvendig rackrelateret hardware i det Dell-understøttede rack. c. Fjern efter behov komponenter (f.eks. blades, strømforsyninger og drev) for at reducere den samlede væ gt. d. Monter storagesystemets komponenter i racket/på skinnerne. e. Geninstaller eventuelle komponenter, der blev fjernet fra produktet. f. Installer kundespecificerede PDU'er (Power Distribution Units) på racket, så produktets strømkonfiguration bliver korrekt. g. Installer og diriger alle strøm- og tilslutningskabler til storagekomponenter. 4 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

5 h. Knyt alle administrationsporte til de kundespecificerede netvæ rksstik. i. Tæ nd for produktet, og bekræ ft den grundlæ ggende funktionalitet, hvilket sikrer, at der ikke er nogen fejlindikatorer. Implementering og test af Dell vstart-lø sning: 1. Knyt alle administrationsporte til de kundespecificerede netvæ rksstik. 2. Tæ nd for produktet, og bekræ ft den grundlæ ggende funktionalitet, hvilket sikrer, at der ikke er nogen fejlindikatorer. 3. Konfigurer opdelingen af netvæ rkskortet ("NPAR") i henhold til implementeringsvejledningen for vstart. 4. Konfigurer storage, som det fremføres i designet: a. Administrer de nye diske. b. Opret storageprofiler. c. Opret drev. d. Knyt drev til den relevante storageprofil. e. Opret planer for drevafspilninger efter behov. 5. Konfigurer nye Dell Ethernet og/elle Fibre Channel-switche i henhold til designet. a. Bekræ ft, at switchens firmware er den godkendte version, og opdater efter behov. b. Konfigurer anbefalede iscsi- eller Fibre Channel-switchindstillinger. 6. Konfigurer hver server i henhold til designet: a. Kontroller, at firmwaren og softwaren til væ rter er de godkendte versioner: i. På Dell-hardware skal du opdatere efter behov. ii. På ikke-dell-hardware skal du sørge for, at kunden opdaterer efter behov. b. På Dell-væ rter skal du installere iscsi HBA'er eller netvæ rkskort og driver efter behov: i. Tæ nd og sluk væ rten skiftevis for at sikre en korrekt opstartscyklus. ii. Installer iscsi HBA('er) eller netvæ rkskort i væ rten. iii. Sørg for, at iscsi HBA-firmware er på de godkendte niveauer, og opdater efter behov. iv. Installer iscsi HBA-driver i væ rtens operativsystem. c. På ikke-dell-væ rter skal du sørge for, at kunden har installeret iscsi HBA eller netvæ rkskort og driver. d. Installer iscsi-initiatoren, hvis det er nødvendigt. e. Konfigurer iscsi-netvæ rkskortets internetprotokoladresser, hvis det er nødvendigt. f. Installer og/eller konfigurer efter behov den failoversoftware, der hører med til storagehardwaren. g. Konfigurer drevets stipolitikker efter behov. 7. Konfigurer iscsi- eller Fibre Channel-parametrene på systemet, hvis det er nødvendigt: a. Registrer serverer, og bekræ ft forbindelsen. 8. Konfigurer CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) efter behov: a. Afbryd forbindelsen, og ryd iscsi-initiatorindstillingerne på alle servere. b. Konfigurer CHAP-brugeren, og aktiver den på storagesystemet. c. Konfigurer iscsi-initiator med CHAP på alle servere. 9. Kontroller forbindelsen mellem server og storage: a. Opdel og formater storage i henhold til designet. 10. Konfigurer og test -beskeder, hvis de er tilgæ ngelige, i henhold til designet. 11. Installer og konfigurer OME. Implementering og test af hypervisoren og hypervisorens administrationsserver: 1. Installer hypervisor: (Installer seneste større kodeudgave eller i henhold til design). 2. Installer hypervisorens administrationsserver: a. Der henvises til VM-specifikationernes design 5 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

6 b. Installer Windows-operativsystemet ved hjæ lp af kundens udleverede licensnøgle. c. Integrer kundens Active Directory i henhold til designet, hvis det er nødvendigt. 3. Opret påkræ vede OBDC-forbindelser til de databaser, der skal anvendes, i det omfang det er nødvendigt. 4. Installer programmet til hypervisorens administrationsserver på administrationsserveren: a. Installer de nødvendige licensnøgler, som kunden leverer b. Konfigurer hypervisorens administrationsserver: i. Konfigurer ntp-service. ii. Sørg for, at DNS og routing er korrekt konfigureret. iii. Installer binæ re filer til Sysprep i hypervisorens administrationsserver efter behov. iv. Konfigurer datacentre og klynger i hypervisorens administrationsserver i henhold til designet. v. Føj væ rt(er) til klyngen. vi. Konfigurer en grundlæ ggende HA/DRS-klynge. 5. Konfigurer fysiske servere: a. Konfigurer virtuelt netvæ rk. 6. Konfigurer ekstern Dell-storage: a. Konfigurer iscsi-initiator eller Fibre Channel-zoneinddeling efter behov. b. Opdel storage i henhold til designet. c. Knyt logiske drev til væ rten. d. Opdel, formater og navngiv drevene i hypervisorens administrationsserver i henhold til designet. 7. Installer OMSA. Installation og konfiguration af Dells plug-in-programmer til VMware vcenter, hvis det er nø dvendigt 1. Importer Dell Management Plug-in til vcenter ved at starte vsphere Client og væ lge Fil, Implementer OVF-skabelon. 2. Se brugervejledningen til Dell Management Plug-in for konfiguration og tilslutning af vsphereserverne: a. Aktiver plug-in i vcenter Server. b. Tæ nd for og åbn en konsol til den. c. Log på, og indstil administratorkoden. d. Åbn et Internet Explorer-vindue for at logge på, og tilføj de servere, der skal administreres via plug-in-programmet. 3. Installer og konfigurer Dell Compellent Enterprise Manager-plug-in-programmet i vcenter, og konfigurer efter behov. Produktbevidsthed: 1. Afhold et kort produktorienteringsmøde, og gennemgå den tilhørende dokumentation med kunden. Denne oversigt erstatter ikke eventuelt tilgæ ngelige Dell-kurser i dette produkt. 2. Demonstrer den grafiske brugerflade på hypervisorens administrationsserver. a. For SCE er det begræ nset til modulet Virtual Machine Manager. 3. Demonstrer funktionaliteten for vcenter, plug-in til administration og VM, hvis det er nødvendigt. 4. Demonstrer funktionaliteten for HA, DRS og VMotion, hvis det er nødvendigt. Projektafslutning: 1. Tag alt indpakningsmateriale hen til et område angivet af kunden i næ rheden af installationsstedet (inden for 10 meter), eller aftal med kunden, at kunden selv fjerner det. 2. Fremlæ g dokumentation for de udførte services. 3. Få kundens accept af de udførte services. 6 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

7 Ikke omfattet af denne service Afinstallation eller geninstallation af et eller flere produkter eller programmer. Alle integrationer med hardware, som ikke stammer fra Dell. Service til udførelse af datamigrering skal købes separat. Installation af ethvert operativsystem ud over VMware ESX eller Microsoft Windows 2008 med Hyper-V-rollen på de fysiske servere (undtagelsen er Windows OS på hypervisorens administrationsserver). Services for migrering fra fysisk til virtuel ("P2V"). Installation eller konfiguration af Consolidated Backup-server. Installation af OS-programrettelser eller -opdateringer til store produktudgivelser. Dell vil kun installere store udgaver af hypervisoroperativsystemet. Konfiguration eller fejlfinding ved netvæ rks- eller VLAN-problemer. Enhver Ethernet-aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Optimering af ydeevne. Avanceret HA-konfiguration (High Availability) eller DRS-konfiguration (Distributed Resource Scheduler). Oprettelse eller konfiguration af vcenter Resources Pools. Konfiguration af et operativsystem, som ikke er anført i denne servicebeskrivelse. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Kundens ansvarsområder inden for service Sørg for netvæ rksadgang og nødvendige legitimationsoplysninger til eksisterende ADDS (Active Directory Domain Services), DNS (Domain Name System) og NTP-services (Network Time Protocol) efter behov under implementering. Bemæ rk: Det er nødvendigt at få disse services på plads inden vstart-implementering. Lokaliser OS-certifikater, og registrer dem online for at generere den relevante licensnøgle. Til de vstart-løsningsmodeller, der ikke omfatter en fysisk server til hypervisoradministration, er der to valg: 1. Sørg for, er der er installeret en fuldt funktionel og understøttet Microsoft Windows baseret Dell PowerEdge-server, som er tilgæ ngelig til installation af hypervisorens administrationsserver. 2. Sørg for, at en gyldig Microsoft Windows 2008 R2 licens er tilgæ ngelig, hvis der oprettes en VM til administrationsserveren. Sørg for, at en understøttet database er tilgæ ngelig og funktionel til hypervisorens administrationsserver, inden denne service udføres. Indhent alle nødvendige licenser til vsphere, vcenter og Microsoft Windows. Opsæ tning og konfiguration af alle anbefalede og nødvendige VLAN'er (Virtual LANs) til iscsi, servicekonsollen, VMotion og andre forbindelser på fysiske switche, som ikke er uafhæ ngige. Indlæ s alle eventuelle programrettelser eller opdateringer, der er udgivet, efter denne service er gennemført. 7 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

8 Udfør fejlfinding på ethvert problem med en databaseforbindelse under installationen af hypervisoradministrationens server. Vilkår og betingelser for din service 1 Understø ttede produkter Denne service er tilgæ ngelig på udvalgte Dell-understøttede produkter, f.eks. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent og udvalgte Dell-printere, der købes med en standardkonfiguration. Der føjes jæ vnligt understøttede produkter til listen. Kontakt salgsrepræ sentanten fra Dell for at få den seneste opdaterede liste med de services, der er tilgæ ngelige på dine Dellprodukter. Alle understøttede produkter mæ rkes med et serienummer ("Servicekoden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale for hvert understø ttet produkt. En printer, der er købt sammen med et bæ rbart system, dæ kkes f.eks. ikke af det bæ rbare systems servicekontrakt: Printeren og den bæ rbare pc skal have separate servicekontrakter. Hav servicekoden på det understøttede produkt klar, når du kontakter Dell i forbindelse med denne service. 2 Serviceperiode A Denne aftale begynder på ordredatoen og fortsæ tter i servicens løbetid. "Serviceperioden" begynder på købsdatoen og løber i den periode, der er angivet på ordreformularen. Antallet af systemer, licenser, installationer, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvortil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abonnementets tekst eller pris og den gæ ldende serviceperiode for hver er specificeret på kundens ordreformular eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræ ftelse eller købsordre (samlet kaldet "Ordreformular"). Software eller services, der købes i henhold til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug og må ikke anvendes til videresalg eller i servicebureau. 3 Kundens ansvarsområder A Ret til at tildele adgang. Kunden erklæ rer og garanterer, at kunden har indhentet tilladelse til, at både kunden og Dell har adgang til og kan bruge det understø ttede produkt, herunder alle heri indeholdte data og hardware- og softwarekomponenter, i forbindelse med udførelsen af disse services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. B Samarbejde med supportteknikeren over telefonen og teknikeren på stedet. Kunden accepterer at samarbejde med og følge de anvisninger, som Dells supporttekniker måtte komme med over telefonen, eller som Dells teknikere måtte komme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemproblemer og fejl over telefonen gennem tæ t samarbejde mellem brugeren og supportteknikeren eller teknikeren. C Forpligtelser på stedet. Hvor udførelsen af services kræ ves på stedet, er kunden forpligtet til at sikre fri, sikker og tilstræ kkelig adgang til kundens faciliteter og det/de understø ttede produkt(er). Tilstræ kkelig adgang omfatter god plads til udførelse af arbejdet, elektricitet og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes væ re adgang til en skæ rm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur, hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. 8 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

9 D Vedligeholdelse af software og servicerede versioner. Kunden skal have software og understø ttede produkter, der som minimum lever op til de versionsnumre eller konfigurationer, som Dell har angivet for PowerLink til Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller som er specificeret på adressen for yderligere understø ttede produkter. Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at enhver vigtig udskiftningsdel, programrettelse, softwareopdatering eller nyere version, som Dell måtte anvise, installeres på de understø ttede systemer for at sikre, at systemerne til enhver tid er kvalificerede til at væ re omfattet af denne service. E Sikkerhedskopiering af data. Foretag en sikkerhedskopiering af alle eksisterende data og programmer på alle berørte systemer forud for levering af denne Dellservice. DELL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER eller tab af brug af systemer, der er opstået som følge af disse services eller relaterede supportaktiviteter, eller nogen form for handling eller udeladelse (herunder uagtsomhed), der foretages af Dell eller en tredjepartsserviceudbyder. F Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebæ re, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Det er kundens ansvar at sikre, at Dells udførelse af services ikke har effekt på sådanne garantier eller, hvis denne handling har effekt, at denne i så fald vil væ re acceptabel for kunden. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL- SERVICES KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER. 4 Andre vigtige oplysninger A OMPLANLÆ GNING. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE Æ NDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE DAGE FØ R TIDSPLANDATOEN. HVIS KUNDEN OMPLANLÆ GGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV DAGE ELLER MINDRE FØ R TIDSPLANDATOEN, ER DER ET OMPLANLÆ GNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES. KUNDEN ERKLÆ RER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆ GNING AF SERVICEN BEKRÆ FTES MINDST OTTE DAGE, FØ R DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling for hardware, der kø bes sammen med installations- og implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling for hardware under ingen omstæ ndigheder betinget af ydeevne eller levering af installations- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kommercielt rimelige begræ nsninger for servicens omfang. Dell kan næ gte at levere services, hvis Dell anser det for at væ re sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Servicen gæ lder kun for de anvendelsesområder, som det understø ttede produkt er udviklet til. D Valgfri services. Valgfri services (herunder support efter behov, installation, konsulentbistand, administreret og professionel support eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell og varierer efter kundens adresse. Valgfri services kræ ver muligvis en separat aftale med Dell. Hvis der ikke findes en sådan aftale, leveres valgfri services i henhold til næ rvæ rende aftale. 9 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

10 E Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. F Annullering. Dell kan annullere denne service når som helst i løbet af serviceperioden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service som næ rmere angivet i faktureringsvilkårene, Kunden er grov, truende eller næ gter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen omfatter årsagen til annulleringen samt datoen for annulleringens ikrafttræ den, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender meddelelsen om annulleringen til kunden, med forbehold for eventuelle bestemmelser om annullering i henhold til gæ ldende lokal lovgivning, som det ikke er muligt at fravige ved aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. G Geografiske begræ nsninger og flytning. Denne service bliver leveret til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Denne service er ikke tilgæ ngelig overalt. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsite-responstider) varierer fra område til område, og visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens område. Dells forpligtelse til at levere services til flyttede understøttede produkter er afhæ ngig af lokal tilgæ ngelighed og kan væ re underlagt yderligere gebyrer samt inspektion og recertificering af de flyttede understø ttede produkter til Dells davæ rende konsulentgebyrer for tid og materialer. Kunden skal give Dell tilstræ kkelig og sikker adgang til kundens faciliteter uden omkostninger for Dell, så Dell kan opfylde sine forpligtelser. H Overfø rsel af service. I henhold til de begræ nsninger, der fremgår af denne servicebeskrivelse, kan kunden overføre denne service til en tredjepart, der køber hele kundens understøttede produkt inden udløbet af den davæ rende serviceperiode, forudsat at kunden er den oprindelige køber af det understøttede produkt og denne servicebeskrivelse, eller hvis kunden købte det understøttede produkt og denne service fra den oprindelige ejer (eller en tidligere overdragelsesmodtager) og overholdt alle overførselsprocedurer, der er tilgæ ngelige på Der kan opkræ ves et overførselsgebyr. Bemæ rk! Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, flytter det understøttede produkt til en geografisk placering, hvor denne service ikke er tilgæ ngelig eller ikke er tilgæ ngelig til den samme pris, som kunden har betalt for denne service, er kunden muligvis ikke dæ kket af supporten, eller kunden skal muligvis betale et yderligere gebyr for at opretholde de samme kategorier af supportdæ kning på den nye adresse. Hvis kunden væ lger ikke at betale sådanne ekstra gebyrer, kan kundens service automatisk blive æ ndret til supportkategorier, der er tilgæ ngelige det nye sted til den aktuelle pris eller til en lavere pris uden mulighed for refundering. 10 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

11 Hvis du vil vide mere om nogen af vores servicetilbud, kan du kontakte din Dell-salgsrepræ sentant eller besø ge Tilgæ ngeligheden varierer fra land til land. Kunder og Dells kanalpartnere kan kontakte deres salgsrepræ sentant for at få flere oplysninger Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemæ rker og firmanavne kan væ re brugt i dette dokument til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, som ejer varemæ rkerne og navnene, eller til deres produkter. Specifikationerne er korrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid æ ndres uden varsel. Dell og dets sø sterselskaber kan ikke gø res ansvarlige for typografiske og fotografiske fejl eller udeladelser. Dells vilkår og betingelser for salg er gæ ldende og kan findes på og fås på anmodning. 11 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

12 Bilag A Servicevarenumre Varenumm er Beskrivelse US SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Varenumm er Beskrivelse LA SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Varenumm er Beskrivelse BZ SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Varenumm er Beskrivelse EMEA SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Partner Partner Partner Partner 12 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

13 * Skal købes sammen med et andet engagement på stedet, som ikke er ekstraudstyr, såsom SANimplementering. Bilag B Undtagelser fra Dells normale åbningstider Land Dells åbningstider St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruø erne, resten af det engelsktalende Caribien Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanske Republik, Surinam, Turks- og Caicosø erne Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hongkong, Japan, Korea, Malaysia, De Nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chile Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials).

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Servicebeskrivelse Implementering af Dell vstart Compellent-lø sning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for implementering på stedet af en enkelt Dell vstart Compellentløsning

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Indledning Dell er glad for levere fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified "Serviceydelsen/Serviceydelserne"

Læs mere

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RAS (Remote Advisory Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Avanceret netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et netværk

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Hurtig installationsvejledning Dokument-id: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology_QIG_DS214_20150626 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold... 3 Overblik over Synology DiskStation... 4 Sikkerhedsvejledning...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL TJENESTEAFTALEN : Dette er en portefølje af tjenester, som er beregnet på at reducere nedetiden og optimere it-miljøet via funktioner

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

AVG Anti-Virus 2013. Brugervejledning. Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012)

AVG Anti-Virus 2013. Brugervejledning. Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012) AVG Anti-Virus 2013 Brugervejledning Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Dette

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP Care Pack Tekniske oplysninger For at sikre en problemfri opstart sørger HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service for implementering

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Opdateret: 1. marts 2015

Opdateret: 1. marts 2015 Opdateret: 1. marts 2015 Autodesk er i færd med gradvist at omlægge nye softwarekøb for vores produkter til udelukkende at være tilgængelige som abonnementsaftaler. I første fase af denne overgang bliver

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Der er god forretning i mindre og mellemstore virksomheder

Der er god forretning i mindre og mellemstore virksomheder Der er god forretning i mindre og mellemstore virksomheder KORT OM DINE KUNDERS FORDELE VED VIRTUALISERING: Øget ROI for både større og mindre virksomheder via nye faciliteter i Hyper-V Dine kunders fordele

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Synology DiskStation DS215+ Hurtig installationsvejledning

Synology DiskStation DS215+ Hurtig installationsvejledning Synology DiskStation DS215+ Hurtig installationsvejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold 3 Overblik over Synology DiskStation 4 Sikkerhedsinstruktioner 5 Kapitel 2: Hardwarekonfiguration

Læs mere

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det mindst mulige antal skærmbilleder ved indtastning. Du vil logge på systemet hurtigt og nemt uden at dit personale står i kø ved kassen.

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

Norddjurs Kommune har et moderne IT drift miljø, der ønskes styrket med 4 yderligere servere samt 2 yderligere diskhylder.

Norddjurs Kommune har et moderne IT drift miljø, der ønskes styrket med 4 yderligere servere samt 2 yderligere diskhylder. Norddjurs Kommunes driftsmiljø. Norddjurs Kommune har et moderne IT drift miljø, der ønskes styrket med 4 yderligere servere samt 2 yderligere diskhylder. Drift miljøet er fordelt på 3 lokationer, SITE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar Servicebeskrivelse Dells konfigurationsserviceydelser Introduktion til din serviceaftale Dells konfigurationsserviceydelser (hver er, en "konfigurationsservice" og samlet "serviceydelserne") er en portefølje

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne)

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) -DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrund, kommissorium, afgrænsning og sammensætning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere