ER ØKO ET KONFIKS ELLER ER DET IGEN BLEVET TIL EN ROD?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ER ØKO ET KONFIKS ELLER ER DET IGEN BLEVET TIL EN ROD?"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 20 POZNAŃ 2016 DOI: /fsp ER ØKO ET KONFIKS ELLER ER DET IGEN BLEVET TIL EN ROD? ANDRZEJ SZUBERT Adam Mickiewicz University in Poznań ABSTRACT. The term Fr. confixe is not new and was used for the first time in 1982 but at present it is actually only used in German language linguistic literature. Confixes are morphemes of Latin and Greek origin that can form words with stems, affixes and other confixes. The article is an attempt at describing the confix øko- in the Danish language as well as its semantic and morphological properties. The status of confixes is unusual because they are actually bound morphemes with the exception that two confixes can form a word. The use of øko- shows that it is on the way to becoming a free morpheme (root), or perhaps it has become it already. 1. INDLEDNING Morfemet øko stammer fra gr. oikos = hus, husholdning, og det klassificeres tit som en konfiks, selv om det i oldgræsk var en stamme, altså et frit morfem. Konfikser hører ikke til hovedbyggeklodser i orddannelsen. Der er skrevet en del om denne problematik, og forskerne er langt fra at være enige om, hvordan konfikser skal defineres. Artiklen skal hverken betragtes som en udtømmende redegørelse eller definition af termen eller give et afgørende svar på, hvad øko skal betragtes som. I det følgende vil jeg kun kort referere til nogle lingvisters syn på termen og selv kommentere dem. Jeg vil her ikke gå meget dybt ind på diskussionen om konfiksers definition, og bl.a. forskellen mellem et konfiks og et affiksoid, men med udgangspunkt i eksisterende terminologi prøve at fremlægge oprindelsen og brugen af øko-, der af Rajnik (2013) betragtes som et prækonfiks. 2. OM TERMINOLOGIEN Betegnelsen konfiks anvendes for første gang i dansksproget lingvistisk litteratur af Rajnik (2014), selv om fænomenet er kendt fra flere tidligere arbejder, som f.eks. hos Jarvad (1995). Begrebet fr. confixe blev for første 2016 Andrzej Szubert. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs license (

2 266 Andrzej Szubert gang brugt af Kocourek (1982), og overtaget af Schmidt (1987) som ty. Konfix. Efter hans mening var et Konfix ikke wortfähig, men den var baseog kompositionsgliedfähig. Dette tyder på, at et konfiks kunne være en stamme (som kompositionsled, eller base i derivater), men kunne ikke forekomme som et selvstændigt ord. For Fleischer/Barz (1995:67 f.) er Konfixe ikke selvstændige rødder, men de kan optræde som første og andet led i komposita med andre stammer, eller hvor konfikser kan udgøre første og andetled i Konfixkomposita. De kan også bruges som baser til Konfixderivater. Som Konfixkomposita nævner de tre strukturtyper: - Konfix als Erstglied + Substantiv: Aerobus, -medizin, Bioblock, -gas [ ]. Konfix als Zweitglied, kombiniert mit einer wortfähigen Erstkonstituente [ ]: Auto-, Motodrom, [ ], Kosmodrom, Phonothek, Psychologie, Techokrat(ie). Konfix als Erst- und Konfix als Zweitglied: Astronaut, Aquanaut [ ]. (ibid.) Eisenberg (2004:244) betragter et konfiks som gebundene morphplogische Einheit, die nicht allgemein als Derivationsbasis dient, sondern auf das Vorkommen in Konfixkomposita spezialisiert ist. Hos de ovennævnte forfattere indgår konfikser i Konfixkomposita. For Donalies (1999:200) er de basisfähig, men ikke kompositionsfähig. Neef (2009:399) nævner Konfixkomposita og mener, at These neoclassical compounds (German Konfixkomposita) differ from typical compounds in that at least one of the basic elements is a bound form. These bound forms, however, differ from affixes in certain respects like appearing in both first and second position of a word or in combining with each other to form a whole word (cf. Elsen 2005, Schu 2005). Linguists are not unanimous as to whether this type of productive lexeme formation belongs to either compounding or derivation or forms a main type of its own. Neoclassical compounds nævnes også bl.a. hos Scalise/Lisetto (2009:47): [ ] neoclassical compounds which concern those particular entities called semiwords (sw) (Scalise 1984) are generally encompassed in the subordinate class, albeit with some exceptions. The use of the neoclassical label therefore is only a means for describing the kind of constituent that is used. som angiver eksempler på strukturmuligheder sw + sw, sw + N, N + sw. Der nævnes ikke muligheden for at bruge konfikserne som baser i derivater, men teksten handler om komposita. Hos Bauer (1988:38, 90 ff.) finder man en beskrivelse af neo-classical compouds, hvor han bl.a. siger, at neo-classical compounding is like blending because both involve the fusion of two elements neither of which is potentially

3 Er øko et konfiks eller er det igen blevet til en rod? 267 free, occasionally to the extent that one is indistiguishable from the other. Han påpeger egenskaben potentially free, hvilket betyder, at de ikke betragtes som fri morfemer. Hos W. Müller (1989; efter Skolseg, 1997:66) forekommer termen Konfix, og betegner orddannelseselementer af græsk evt. latinsk herkomst. De kan i modsætning til affikser forekomme med andre konfikser og også som en selvstændig enhed. Rajnik (2014:45) mener, at [ ] subkonfikser bør opfattes som orddannelseselementer af latinsk eller græsk oprindelse [ ], der ikke kan forekomme som frie morfemer. De kan indgå i større orddannelsesstrukturer med en stamme, et præfiks eller med et andet subkonfiks. Schindler (1997:537) mener: Ing. Komposition ist Stammkomposition. Jeg tilslutter mig dette synspunkt og synes, at man måske kunne overveje, om man ikke burde foreslå at udskifte ordet komposita med noget andet, som f.eks. konfiksdannelser (ty. Konfixbildungen), fordi det kan være misledende, hvis man antager, at komposita består af stammer (der indeholder mindst en rod), og konfikser er ikke orddannende, i hvert fald ifølge mange forskere. Dette er lidt forvirrende, fordi derivater har deres udgangspunkt i stammer (også kaldt baser) og komposita består af stammer, der tit indeholder bindebogstaver (jf. Szubert, 2012). Den mest detaljerede og omfattende beskrivelse af fænomenet inden for den skandinaviske forskning findes hos Jarvad (1995:209 ff.), hvor hun skelner mellem fire kategorier. Det er frie rødder (f.eks. hest, rock) dvs. rødder som har en fast betydning [ ], som kan stå alene, og som kan indgå i orddannelsen, bundne rødder, som hun kalder for kryptorødder (f.eks. bio- eller -pat) dvs. rødder som har en betydning af samme faste karakter som en fri rod, og som er bundet til et andet element der gør at de to til sammen udgør et leksem. Hun nævner, at de over en tid kan blive til frie rødder, hvilket jeg synes er vigtigt at nævne. Den næste kategori er frie affikser dvs. affikser som er stærkt produktive, som har en billedlig, indskrænket, degenereret eller vagere betydning end når det optræder som en fri rod, og betydningen angiver en retning eller tendens til det som leksemet betyder.. Hun kalder dem for skabsaffikser. Den sidste gruppe udgør bundne affikser dvs. affikser som har en ukonkret betydning, som angiver en retning eller tendens til den betydning som leksemet har, og som ikke kan optræde uden en rod. Hun ser på de fire kategorier under hensyntagen af både den historiske udvikling, tryk og semantik. Af andre skandinaviske forskere kan nævnes Høy (1999:53 ff.), som for en art rødder betragter morfemer, der ikke forholder sig som affikser, og nævner kryptorødder og hybridafledninger. En grundig gennemgang af tysksproget forskning til emnet findes hos Elsen (2005). Hun diskuterer også kriterier for klassificeringen af de pågældende morfemer som konfikser eller f.eks. affiksoider, som hun skelner fra hinanden. Med dette

4 268 Andrzej Szubert synspunkt er jeg helt enig, for jeg synes, at man i de to sidste tilfælde har med to forskellige historiske processer at gøre. Dette er ikke stedet for en terminologisk diskussion, men jeg vil kun nævne to træk, som viser skellet mellem konfikser og affiksoider. Det første er, at det rent diakront er to forskellige processer. Konfikser stammer fra græske eller latinske rødder, som med tiden bruges som præfikser, der igen over en tid kan gå over til selvstændige rødder i andre sprog. Affiksoider er oprindelige rødder, der går over til at ligne affikser. Om de har en chance for at blive til affikser inden for en overskuelig tid, tvivler jeg på, fordi dette ville kræve, at rødderne, de stammer fra, skulle forsvinde. Jeg er klar over, at affikser i mange tilfælde stammer fra rødder, men det var en meget lang proces inden de blev til affikser. Mens konfikser beholder deres oprindelige betydninger, bliver betydningerne af de oprindelige rødder, der er ved blive affikser degenereret (jf. Jarvad, 1995:209). Konfikser kan til gengæld potentielt blive til frie rødder. Grafisk kan det vises på følgende måde: Konfiks: rod > affiks > rod Affiksoid: rod > affiksoid >?affiks Termen Konfix bruges først og fremmest i den tysksprogede litteratur, og i den engelsksprogede forekommer termen neoclassical compounds, og en term confix forekommer ikke, ikke en gang i værker som hos bl.a. Booij (2007), eller i Spencer/Zwickys Handbook of Morphology (1998). Som det fremgår af oven stående, er forskerne ikke enige om definitionerne af de morfologiske enheder, der på nogen områder er meget produktive. Vanskeligheden med at definere sådanne enheder er stor, fordi sproget er en levende organisme og de enkelte sproglige enheder bruges forskelligt af forskellige sprogbrugere. 3. ØKO- OG DETS BETYDNING OG BRUG I DANSK Morfemet øko- forekommer i de vigtigste danske opslagsværker som en orddannelsesenhed. Efter Den Store Danske (DSD) er øko-, (1) græsk og internationalt forled, hvis anvendelse fremgår af to hovedeksempler: 1) økonomi, der opr. betegnede det at administrere sit eget hus og dets produktion, men nu bruges bredere om virksomhed, folk og regioner. 2) økologi, som betegner (læren om) levende væseners vekselvirkning med deres miljø. Adjektivet økologisk bruges især om varer produceret uden brug af gift- og tilsætningsstoffer, dvs. under hensyntagen til den opr. økologi. I ord som økosystem er øko- kortform for økologi. Forleddet øko- kommer af lat. oeco-, af gr. oikos 'hus, familie, husholdning, bolig, leveområde'.

5 Er øko et konfiks eller er det igen blevet til en rod? 269 Dér kaldes morfemet øko- for et forled, men der angives ikke, om det drejer sig om et præfiks, eller en stamme, der kan være et led i komposita. Den Danske Ordbog (DDO) betragter øko- som præfiks og definerer det således: (2) Oprindelse i betydning 1 afkortning af økologisk, i betydning 2 afkortning af økonomisk Betydninger 1. vedr. samspillet og balancen mellem levende organismer i naturen og mellem natur og mennesker grammatik fx økologi, økosystem 1.a økologisk grammatik især med substantiv som sidste led, fx økomad, økomælk Salget af økomælk ventes i år at vokse med op mod 26 mio. liter 2. vedr. fordeling af værdier og goder i en husholdning, en virksomhed, et land el.lign. grammatik fx økohistorie, økonomi Hos Jarvad (1995:210 f.) hører øko- til kryptorødder, og kan efter hendes mening over tid gå over til en fri rod, der er ved at ske i forbindelse med dets høje produktivitet. Og hun anfører citater, der illustrerer brugen: og (3) Mærkaten grøn eller øko er ikke nogen garanti for noget som helst. Derimod bliver det ofte misbrugt i markedsføringen (Politiken ), (4) Når man siger øko her i landet, tænker folk på begrebet økologi. (Politiken ). Som det fremgår af oven stående beskrivelser af morfemet øko, ligger oprindelsen i to ord, nemlig økonomi og økologi. Brugen af selve øko som første del i nydannede ord er betydningsmæssigt forbundet med ordet økologi og ikke nødvendigvis økonomi, hvilket antyder citater angivet af Jarvad (1995: 210 f.). Et andet eksempel, der bekræfter brugen af øko med betydningen, der henviser til økologi, økologisk er: (5) Første professor i øko-økonomi: Vi kommer med et uønsket... (Information ) Der findes også brug som i økoteknisk, (6) adj. (1. led afkortelse af økonomi). det frie Universitet, Økoteknisk Højskole, hvis Formaal er at udføre et upolitisk Oplysningsarbejde om Samfundsøkonomien. Andelsbladet Chr. Norlev. Økoteknisk Højskole. AvisKronikIndex (Supplement til ODS, )

6 270 Andrzej Szubert og økometer / økonometer som er dannet efter økonomi og -meter, men det næste eksempel viser, at øko er mere forbundet med økologi end økonomi: (7) Danmark har netop fået sin første professor i økologisk økonomi. Nu mangler vi bare, at selve økonomien også bliver grøn. ( Jeg vil i det følgende vise brugen af ord med øko-. I DDO findes der 11 eksempler på ord med øko-, og det er (bort set fra substantiver som økologi, økologisk og økolog) substantiver: økofreak, økohistorie, økolandbrug, økologi, økomad, øko-mad / økomad, økomælk, økomærke, økosystem, økoturisme, økovare. I KorpusDK findes der 15 forekomster på brug af øko, der står som et selvstændigt ord. Nogle af dem viser ikke helt brugen af morfemet, fordi de nogle gange som i (8) Dam Kristensen vil spørge det nye Forbrugerråd til råds om, hvor vidt Danmark skal have frivillig eller tvungen nationalitets-mærkning oven i de øko og kvalitetsmærker, vi allerede arbejder med. (Dagbladet Aktuelt ) burde skrives sammen og ikke særskilt. I dette tilfælde burde det være økoog kvalitetsmærker. I andre tilfælde står det for navne på firmaer som i: (9) Hvis et ægteskab, hvori der har været formuefællesskab, ophører, og f.eks. du har haft en konto i et stormagasin eller en af kontoringene VEKO, ØKO eller lignende, og der iøvrigt ikke er nogen aktiver i fællesboet, så hæfter du og alene du for den pågældende konto. (Kvinde Dine rettigheder, år 83). Som nævnt før er øko højproduktivt og der findes mange flere eksempler på brugen af dette morfem i internettet. Jeg vil her kun præsentere nogle eksempler på dem, fordi morfemet bruges meget og google.dk angiver ca belæg. De bruges i tre skrivemåder: sammenskrivning, særskrivning og skrivning med bindestreg). Den første er sammenskrivning, som man skulle tro var den mest gængse, hvis man ser på eksemplerne fra Den Danske Ordbog, men det er ikke tilfældet. Sammenskrivningen gælder selvfølgelig først og fremmest belæg med økologi, økologisk, og dannelser som økocaféen (men: De fem øko caféer), økodag, økoinfo, øko- og konventionelle svin. Gruppen med særskrivning er repræsenteres af eksempler som: øko babyudstyr, øko creme, øko produkter, øko pyntekrave, øko shampoo, øko usigtet rugmel, øko sigtet rugmel, øko hvedemel, øko tørsur, øko solsikkekerner, øko hørfrø, øko farvet malt. Den mest repræsenterede gruppe udgør dannelser skrevet med bindestreg, som f.eks. øko-blyant, øko-brug, økodag, øko-effektivitet, øko-gær, øko-gårdbutik, øko-innovation, øko-is, øko-kylling, øko-kød, øko-køer, øko-landmand, øko-mælk, øko-opgang, øko-ost, økorestaurant, øko-skinke, øko-skønhedsprodukt, øko-tal, øko-tillæg, øko-tur, økoæbler.

7 Er øko et konfiks eller er det igen blevet til en rod? 271 Jeg vil ikke her påstå, at den ovenstående vurdering giver et fuldt billede af brugen, men jeg vil vove at hævde, at særskrivningen og skrivning med bindestreg er de mest udbredte stavemåder. Dertil kommer navne på firmaer, der skrives på alle tre måder, f.eks. Cat's Best Øko Plus kattegrus, Økokompaniet, Øko Kompaniet, Økokompaniet, Øko Ged og Grønt, Økokyllingen, Øko-mystik, Øko-Energi. Nedenunder følger eksempler på hjemmesider med brugen af øko-, og som man kan se, er de fleste forekomster med bindestreg: (10) a. Brødblandinger : Øko Solsikkerugbrød Mejnerts a. ( b. Øko-køerne skal på græs Skiveportalen a. ( c. Øko-pumaen fra Mannheim Berlingske Business a. ( d. Øko-Byg: Økologisk byggeri. a. (oekobyg.dk/) e. Øko frugt & grønt Skagenfood a. ( f. Øko-videnscenter Det Økologiske Inspirationshus a. ( g. Øko Best Visitcopenhagen a. ( h. Tweets about #øko hashtag on Twitter a. ( i. Babyolie ØKO Urtegaarden a. ( Hjem Varer) j. Første professor i øko-økonomi: Vi kommer med et uønsket... a. ( k. Tvedemose» Øko champignon a. (tvedemose.dk/produkter/oko-champignon) l. Amphi Consult Naturplaner og øko-mælk a. (amphi-consult.dk/projekter/naturplaner-og-oko-maelk) m. Jürss: Svenske øko-oste Artikler Artikler Gastro-Imports a. ( n. Her er de bedste øko-skønhedsprodukter lige nu Alt for... a. ( Skønhed Skønhed) o. Øko-tur i Costa Rica EF Danmark a. ( 4. KONKLUSIONER Øko som morfem klassificeres forskelligt, dvs. som præfiks, forled, kryptorod, og altså også konfiks. Morfemet stammer fra en græsk rod, der blev lånt og i lang tid opførte sig som et præfiks. Det kombineres ikke med affikser,

8 272 Andrzej Szubert men det kan godt kombineres med stammer og andre konfikser i større orddannelsesstrukturer. Øko forekommer mere og mere som et selvstændigt ord. Og når det sker, kan det betragtes som en forkortelse af adjektivet økologisk i f.eks. øko tøj, øko kylling, øko bilvask eller substantivet økologi i f.eks. (11) a. I LOVE ØKO Hvad betyder økologi a. ( b. Er øko et sundere valg? Sygeforsikringen "danmark" a. ( Man kunne også forestille sig en adverbial brug af øko, som i f.eks. (12) Ingredienser: Øko usigtet rugmel, øko sigtet rugmel, øko hvedemel, øko tørsur (øko hvedemel, starterkultur), øko solsikkekerner, øko hørfrø, salt, øko farvet malt. (Brødblandinger : Øko Solsikkerugbrød Mejnerts Grunden til, at øko i de fleste tilfælde skrives særskilt eller med bindestreg kan være, at man ønsker at understrege vigtigheden af morfemet øko, f.eks. af marketinggrunde. Ikke desto mindre bliver denne brug mere og mere udbredt, hvilket gør, at øko både morfologisk og semantisk begynder at fungere som et selvstændigt ord. Jeg vil her påstå, at den særskilte stavemåde ikke nødvendigvis skal betragtes som en stavefejl ved skrivningen af komposita, der efter normen skrives sammen, hvilket tit brydes i brugen efter påvirkningen fra engelsk. Øko bruges i den slags tilfælde som et selvstændigt ord, og dette tyder også på, at øko er ved at blive til en selvstændig rod, eller måske allerede er blevet det. Betydningen, øko bruges mest i, kommer fra økologi, som det fremgår af materialet ovenfor. Der er kun få forekomster på dannelser, jf. materialet ovenfor, som hentyder til økonomi. Hvis man tager eksemplet økobil, så hentyder man til, at bilen kan køre mange kilometer på literen, og det er forbundet med omkostningerne af at køre den, men samtidig er det en økologisk bil, fordi den ikke udleder så meget udstødningsgas som biler, der kører færre kilometer på literen. Hvis man til gengæld vil udtrykke, at noget er økonomisk i betydningen billigt, bruger man stammen økonomi i komposita, som i f.eks. økonomiklasse, økonomibil, økonomipakke m.fl. Morfemet øko bruges bl.a. som led i komposita, konfiksdannelser, og som et selvstændigt ord. Jeg vil derfor mene, at det nu kan betragtes som en rod i dansk.

9 Er øko et konfiks eller er det igen blevet til en rod? 273 LITTERATURHENVISNINGER Bauer, L. (1988). Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press. Booij, G. (2007). The Grammar of Words. An Introduction to Linguistic Morphology. 2 nd edition. Oxford: Oxford University Press. Donalies, E. (1999). Können Wortbildungsaffixe semantische Kerne sein? Ein Diskussionsbeitrag zur Differenzierung der deutschen Affixe nach semantischen Kriterien. Deutsche Sprache 27, Donalies, E. (2000). Das Konfix. Zur Definition einer zentralen Einheit der deutschen Wortbildung. Deutsche Sprache 28, Eisenberg, P. (2004): Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1: Das Wort. 2., überarb. und aktual. Aufl. Stuttgart: Metzler. Elsen, H. (2005). Deutsche Konfixe. Deutsche Sprache 33, Fleischer, W., I. Barz (1995). Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. durchgesehene und ergänzte Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Spencer, A., Zwicky A. M. (eds.). (1998). The Handbook of Morphology. Oxford, Malden: Blackwell Publishers. Høy, A. (1999). Hybrider og kryptorødder i medicinsk fagsprog og de morfologiske og ortografiske udfordringer de afstedkommer. Nordterm 10. Nordterm 99. Schæffergården juni 1999, Jarvad, P. (1995): Nye ord hvorfor og hvordan? København: Gyldendal. Kocourek, R. (1982). La langue française de la technique et de la science. Wiesbaden: Brandstetter. Müller, W. (1989). Die Beschreibung von Affixen und Affixoiden im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. In: F. J. Hausmann, Franz Joseph, O. Reichmann, H. E. Wiegang, L. Zgusta, (eds.): Wörterbücher / Dictionaries / Dictionnaires (s ). Berlin / New York: Walter de Gruyter. Neef, M. (2009). IE, Germanic: German. In: R. Lieber, P. Štekauer (eds.). The Oxford Handbook of Compounding (s ). Oxford: Oxford University Press. Rajnik, E. (2013). Substantivische Konfixe (Präkonfixe und Subkonfixe) und Konfixbildungen im Dänischen und Deutschen Versuch einer Klassifikation. In: E. Błachut, J. Jarosz, A. Małgorzewicz, R. Opiłowski (eds.) SPRACHE LITERATUR KULTUR IM GERMA- NISTISCHEN GEFÜGE. Band 1: Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre (s ). Wrocław Dresden: Neisse Verlag. Rajnik, E. (2014). Substantiviske komplekse ord med subkonfikser i moderne dansk. Folia Scandinavica Posnaniensia 16, DOI: /fsp Scalise, S., Bisetto, A. (2009). The Classification of Compounds. In: R. Lieber, P. Štekauer (eds.), The Oxford Handbook of Compounding (s ). Oxford: Oxford University Press. Schindler, J. (1997). Zur internen Syntax der indogermanischen Nominalkomposition. In: E. Crespo, J.L. García-Ramón (eds.). Berthold Delbrück y la sintaxis indoeuropea hoy. Actas del Coloqio de la Indogermanische Gesellschaft, Madrid, septiembre de 1994 (537-40). Madrid/Wiesbaden: Ediciones de la Autönoma de Madrid/Reichert,. Schmidt, G. D. (1987). Das Kombinem: Vorschläge zur Erweiterung des Begriffsfeldes und der Terminologie für den Bereich der Lehnwortbildung. In: G. Hoppe, A. Kirkness, E. Link, I. Nertmeyer, W. Rettig, G. D. Schmidt (eds.). Deutsche Lehnwortbildung. Beiträge zur Erforschung der Wortbildung mit entlehnten WB-Einheiten im Deutschen (37-52). Tübingen: Narr. Schu, J. (2005). Zwischen Grundmorphem und Affix. Deutsche Sprache 33, Skolseg, E. (1997). Orddanningselementer i gråsona mellom frie og bundne morfemer. Ord om ord 3. Årsskrift for leksikografi 1997, Szubert, A. (2012). Zur internen Semantik der Nominalkomposita im Dänischen. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

10 274 Andrzej Szubert INTERNETKILDER DSD = Den Store Danske. (adgang den ) DDO = Den Danske Ordbog. (adgang den ) Korpus DK. (adgang den ) ODS = Ordbog over det danske Sprog. (adgang den ) Andrzej Szubert Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Skandynawistyki al. Niepodległości Poznań Poland

SUBSTANTIVISKE KOMPLEKSE ORD MED SUBKONFIKSER I MODERNE DANSK

SUBSTANTIVISKE KOMPLEKSE ORD MED SUBKONFIKSER I MODERNE DANSK FOLIA SCANDINAVICA VOL. 16 POZNAŃ 2014 DOI: 10.1515/fsp-2015-0003 SUBSTANTIVISKE KOMPLEKSE ORD MED SUBKONFIKSER I MODERNE DANSK EUGENIUSZ RAJNIK Adam Mickiewicz University in Poznań ABSTRACT: The article

Læs mere

EKSOCENTRISKE KOMPOSITAS PLADS BLANDT ANDRE TYPER AF KOMPOSITA

EKSOCENTRISKE KOMPOSITAS PLADS BLANDT ANDRE TYPER AF KOMPOSITA FOLIA SCANDINAVICA VOL. 11 POZNAŃ 2010 EKSOCENTRISKE KOMPOSITAS PLADS BLANDT ANDRE TYPER AF KOMPOSITA ANDRZEJ SZUBERT Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The article presents several classifications

Læs mere

ORDDANNELSESSTRUKTUREN AF DANSKE KENTAURNOMINALER

ORDDANNELSESSTRUKTUREN AF DANSKE KENTAURNOMINALER FOLIA SCANDINAVICA VOL. 10 POZNAŃ 2009 ORDDANNELSESSTRUKTUREN AF DANSKE KENTAURNOMINALER EUGENIUSZ RAJNIK Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The present paper reviews different approaches to

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Les pratiques d écriture réflexive en contexte de

Les pratiques d écriture réflexive en contexte de Les pratiques d écriture réflexive en contexte de formation générale Serge Bibauw, Jean-Louis Dufays To cite this version: Serge Bibauw, Jean-Louis Dufays. Les pratiques d écriture réflexive en contexte

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Artiklens titel (punkt 14 fed)

Artiklens titel (punkt 14 fed) Artiklens titel (punkt 14 fed) Forfatternavn(e) (punkt 12 kursiv) Summary in English (punkt 10,5; indryk 0,5 højre og venstre) nfl2015 1. Overskrift 1 (punkt 13 fed) Brødtekst uden indryk (punkt 11) 1.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

DET SOM FORMELT SUBJEKT, OBJEKT OG PRÆDIKATIV I DANSK

DET SOM FORMELT SUBJEKT, OBJEKT OG PRÆDIKATIV I DANSK FOLIA SCANDINAVICA VOL. 10 POZNAŃ 2009 DET SOM FORMELT SUBJEKT, OBJEKT OG PRÆDIKATIV I DANSK ANDRZEJ SZUBERT Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The aim of the article is to present and analyse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Ulla

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde Jan Engberg, HHÅ 1 Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde 21. februar forsvarede jeg ved Handelshøjskolen i Århus en ph.d.-afhandling inden for det ovennævnte emne (originaltitel:

Læs mere

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Historiske ordbøger Årets udgave af LexicoNordica er en lille smule tyndere end det omfangsrige bind i 2005, som med sine 370 sider satte en rekord for tidsskriftet.

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island Jakob Halskov (jh.id@cbs.dk) Dept. of Computational Linguistics Copenhagen Business School

Læs mere

redaktionellt redaktionellt

redaktionellt redaktionellt redaktionellt redaktionellt 365 lexiconordica 2012 366 redaktionellt 1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet indeholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgende nordiske

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

redaksjonelt redaksjonelt

redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt 373 lexiconordica 2011 374 redaksjonelt 1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet indeholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgende nordiske

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sprogzonen. Sprogfaglig Dag. // CFU Sjælland + Hovedstaden. Arbeitsgeschäft. Roskilde //

Sprogzonen. Sprogfaglig Dag. // CFU Sjælland + Hovedstaden. Arbeitsgeschäft. Roskilde // Arbeitsgeschäft I brug Betydning Grammatik Lyde Fonetik og fonologi Fokus på svære lyde Øvelse Hvilke ord er svære for jeres elever? Streichholzschächtelchen? Ich!? Stein? Øvelse 1. Skriv (mindst) 10 svære

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk En empirisk undersøgelse af forskellige oversættelsesmetoder i tekniske forbrugertekster med særligt fokus på den ortografiske repræsentation Kandidatafhandling

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål. Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel,

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011-2012

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog.

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Udarbejdet af Kristin Andreassen Vejleder: Arnt Lykke Jakobsen, Institut for Internationale Sprogstudier

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk Fortsætterprog

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Biologisk vurdering af medicinsk udstyr Del 1: Vurdering og prøvning inden for rammerne af en risikoledelsessystem

Biologisk vurdering af medicinsk udstyr Del 1: Vurdering og prøvning inden for rammerne af en risikoledelsessystem Dansk standard Rettelsesblad DS/EN ISO 10993-1/AC 1. udgave 2010-07-08 Biologisk vurdering af medicinsk udstyr Del 1: Vurdering og prøvning inden for rammerne af en risikoledelsessystem Biological evaluation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen University College Syddanmark Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Dansk Skoleforening for Sydslesvig at udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 Annex 3.2.3.2 Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 11 April 2012 the Panel inspected the freezers in the MP archive, including the then newly found -

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere