Økonomiudvalget - Drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget - Drift"

Transkript

1 ØU 1 Trykkeriet, leasingaftale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I forbindelse med genforhandling af en ny leasingkontrakt på den store maskine i kommunens trykkeri, er der opnået en gunstigere aftale end den nuværende aftale. Det vil give kommunen en samlet besparelse på ca kr., hvoraf kr. indgår i udmøntning af en generel indkøbsbesparelse på ca. 1,7 mio. kr. som tidligere er besluttet af Byrådet. Der er således tale om en yderligere besparelse på kr. Det oprindelige budgetoplæg for var på kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Bygningsservicechef Morten Jessen Skema udarbejdet af Bbp FORSLAG TIL BUDGET - 1/32

2 ØU 2 Kopimaskiner Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Foruden maskinkapaciteten i kommunens trykkeri, disponerer administrationen over 19 kopimaskiner, som står i de enkelte afdelinger. På baggrund af det nuværende forbrug af antallet af kopier, forventes der at blive en årlig besparelse på kr. Det skal dog bemærkes, at udgiften er variabel i takt med behovet for antallet af kopier. Besparelse er opnået I forbindelse med, at de tidligere leasingaftaler er udløbet, og ny aftaler er genforhandlet på gunstigere vilkår. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Bygningsservicechef Morten Jessen Skema udarbejdet af bbp FORSLAG TIL BUDGET - 2/32

3 ØU 3 Barselspuljer Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Midler til dækning af lønudgifter under barsel er budgetlagt på hvert af kontoområderne. De afsatte midler tilpasses til tidligere års forbrugsmønstre og samlet kan de afsatte midler herudfra reduceres med 2,5 mio. kr. pr. år som følge af færre medarbejdere på barsel. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. ingen Retningslinjer for den fælles barselspulje Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Apje FORSLAG TIL BUDGET - 3/32

4 ØU 4 Stillingsannoncer Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto På det samlede stillingsbudget forventes et mindreforbrug på udgifter til stillingsannoncer. Det forventede mindreforbrug skyldes en generelt lavere personalegennemstrømning samt stordriftsfordele opnået ved fælles medieaftaler. Da budgetskønnet er foretaget på baggrund af den nuværende situation (kommunens aktuelle rekrutteringssituation og et usikkert jobmarked), er der en vis usikkerhed forbundet med fremskrivningen i overslagsårene. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. umiddelbare, servicemæssige konsekvenser. Furesø Kommunes kommunikationspolitik Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Kommunikationschef Marianne Bolvig Skema udarbejdet af Mabo FORSLAG TIL BUDGET - 4/32

5 ØU 5 Kommunal information Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto På kommunalinformationsbudgettet forventes et mindreforbrug ved nedjustering af aktiviteterne. Det gælder fx annoncering i Frederiksborg Amts Avis sektion Kulturlivet, færre selvstændige annoncer, der vedrører enkeltstående aktiviteter (fx sundhedsfremme, borgermøder og lign.) i Furesø Avis v. Furesøens Mediecenter og ingen profilannoncer på biblioteksposer, i jubilæumsskrifter eller andre aktivitetsprægede tryksager. Og endelig vil der være en nedjustering af informationsteksterne i de lokale telefonbøger. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Da der er tale om mindre justeringer i mange medier, forventes der ingen umiddelbare, servicemæssige konsekvenser. Da man samtidig forbedrer kommunens hjemmeside således, at en aktivitetskalender (til fx kulturarrangementer, sundhedsfremmeaktiviteter, borgermøder og lign.) i fremtiden får en selvstændig og fremtrædende plads på forsiden af hjemmesiden og da kommunale servicemeddelelser stadig bringes i kommunens samlede informationsannonce forventes ingen umiddelbare, servicemæssige konsekvenser. Endelig vil nedjusteringen af informationsteksterne i de lokale telefonbøger forventeligt ikke have den store betydning, da borgernes informationssøgning om kommunen i stigende grad rettes mod hjemmesiden. Furesø Kommunes kommunikationspolitik Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag 26. august Kommunikationschef Marianne Bolvig Mabo FORSLAG TIL BUDGET - 5/32

6 ØU 6 Kompetenceudvikling Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Det retskrav som kommunens ledere har på at kunne gennemføre en diplomuddannelse i ledelse finansieres af de budgetlagte midler til trepartsaftaler og ikke af de afsatte midler til kompetenceudvikling. Der sker ingen reduktion af budgettet i overslagsårene, da ordningen ophører fra. Budgettet til uddannelse af ledere er 1,3 mio. kr. i., idet udgiften til det antal diplomuddannelser der forventes iværksat kan afholdes af midler på budgettet til trepartsinitiativer ingen Intet Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Apje FORSLAG TIL BUDGET - 6/32

7 ØU 7 Forsikringspulje Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto De afsatte midler på 10,6 mio. kr. årligt dækker udgifter til forsikringspræmier, selvforsikrede skader, konsulentbistand (arbejdsskader samt ansvarsskader), brilleskader, forebyggelse samt udbetalinger i forbindelse med arbejdsskader. Evt. mindreforbrug indenfor de enkelte år ved regnskabsafslutningen anvendes som hensættelse til arbejdsskader. Der skal på sigt oparbejdes en hensættelsespulje på ca. 13 mio. kr. til arbejdsskader. Den afsatte pulje udgør pt. 3,8 mio. kr. En reduktion af forsikringspuljen på 1 mio. kr. vil indebære, at der vil gå længere tid før hensættelsespuljen vedr. arbejdsskader på 13 mio. kr. opnås. Furesø Kommunes forsikringspolitik. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Mq FORSLAG TIL BUDGET - 7/32

8 ØU 8 Vederlag for medlemskab af nævn og kommissioner Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Kommunens samlede udgifter til medlemskab og formandshonorar for råd, nævn og kommissioner er på kr. Det skønnes muligt at reducere dette beløb med kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Mabi FORSLAG TIL BUDGET - 8/32

9 ØU 9 Jubilæumsgratiale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Furesø Kommune har i personalepolitikken vedtaget, at kommunen giver kr. i jubilæumsgratiale. I personalepolitikken er anført, at Furesø Kommune udbetaler et gratiale ved 25-, 40- og 50-årsdagen for medarbejderens jubilæum. Det foreslås, at kommunen overgår til at anvende statens takster til udbetaling af jubilæumsgratialer. Statens takst ved 25 års jubilæum er kr. samt kr. ved 40 års jubilæum. Der er i budget og frem afsat kr. årligt til at dække denne udgift. Der er i 17 medarbejdere med 25 års jubilæum samt 6 med 40-års jubilæum. Beregnet udfra de personer, der er ansat på nuværende tidspunkt samt ved anvendelse af statens takster vil budgettet kunne reduceres med ovennævnte beløb. Personalepolitikken skal revideres og efterfølgende godkendes af MED. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Nyj FORSLAG TIL BUDGET - 9/32

10 ØU 10 Kommunaldirektørens ramme Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Under kommunaldirektørens ramme afholdes udgifter til direktionens og chefgruppens aktiviteter herunder mødevirksomhed m.v. samt til særlige opgaver. Budgettet nedjusteres med kr. årligt. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Bbp FORSLAG TIL BUDGET - 10/32

11 ØU 11 IT-centeret Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I det årlige it-driftsbudget er der afsat kr. til IT-centerets drift. Budgettet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, abonnementer, møder m.v. Det foreslås, at budgettet reduceres med kr., således at budgettet efterfølgende udgør kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar IT-chef Erling Jepsen Skema udarbejdet af Erling Jepsen FORSLAG TIL BUDGET - 11/32

12 ØU 12 Medlemskab af erhvervsforeninger Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Furesø Kommune løser opgaver vedrørende tilbud om erhvervsservice til virksomheder og iværksættere. Disse opgaver løses gennem medlemskab af Erhverv. Net, som er en forening bestående af en række nordsjællandske kommuner. Foreningen har hjemsted i Hillerød. Den årlige udgift er kr. svarende til 6 kr. pr. indbygger. Med henblik på at fremme og styrke erhvervslivet i kommunen, er der nedsat et Erhvervskontaktudvalg. Den årlige udgift til dette formål er ca kr. Derudover er der afsat en pulje på kr. til samarbejde med Furesø Erhvervsforening. I det nuværende budgetoplæg er der afsat en samlet udgift på kr. til at løse disse opgaver. Det foreslås, at reducere budgettet med kr. således, at det fra og fremover udgør kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Afd. chef for Byudvikling og Erhverv Peter Noren Skema udarbejdet af Bbp FORSLAG TIL BUDGET - 12/32

13 ØU 13 Driftsrammer administrationen Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto På administrationens område tildeles de enkelte områder et årligt beløb pr. medarbejder til en driftsramme, der skal dække udgifter til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter. Der blev i 2010 i alt tildelt 2,4 mio. kr. til administrationens driftsramme, svarende til kr. pr. medarbejder. I takt med at antallet af medarbejdere i administrationen i de kommende år nedjusteres forslås det, at beløbet til administrationens driftsramme nedjusteres i takt hermed. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Behandlet i fagudvalget den 26. aug Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Chf FORSLAG TIL BUDGET - 13/32

14 ØU 14 Forhøjelse af lejeindtægter og reduktion af lejeudgifter Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Alle lejekontrakter hvor Furesø Kommune er part gennemgås for regulering af lejeudgift/lejeindtægt. Furesø Kommune står som lejer af 55 lejemål, der anvendes til forskellige formål, eksempelvis daginstitutioner, sociale institutioner, boligformål, genoptræning og administrative formål. En række af lejemålene er uopsigelig fra Furesø Kommunes side i en lang årrække fremover. Der har tilbage i 2003 været en systematisk gennemgang af en stor del af kontrakterne mhp at få nedbragt lejeudgifterne. På tilsvarende vis er kommunen ejer af en række ejendomme og jordstykker, 37 stk., som udlejes til private, institutioner m.fl. Også her er der en række kontrakter med meget lange uopsigelighedsperioder. I 2008 er der på flere beboelseslejemål sket en lejeforhøjelse. Det er forvaltningens vurdering, at der ved en systematisk gennemgang af samtlige lejekontrakter og forhandlinger med udlejere/lejere kan opnås en udgiftsreduktion/øget lejeindtægt. Samtidig forventes gennemgangen at afdække muligheder for optimeret anvendelse af lejemål med muligheder for frasalg eller opsigelse af lejemål. Pga. et omfattende antal uopsigelige aftaler og lange varslingsperioder i de aftaler der kan ændres gives der et meget forsigtigt skøn på muligt potentiale for udgiftsreduktioner. Når gennemgangen er afsluttet, medtages resultatet i førstkommende budgetopfølgning. FORSLAG TIL BUDGET - 14/32

15 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Mabi FORSLAG TIL BUDGET - 15/32

16 ØU 15 - Nedsættelse af kørselsgodtgørelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Furesø Kommunes medarbejdere har mulighed for at få befordringsgodtgørelse, når de som en del af jobbet anvender egen bil til befordring til møder og andre arbejdsrelaterede opgaver. I aftalen om befordringsgodtgørelse opereres med såvel en høj sats på pt. 3,56 kr. pr. kilometer og en lav sats på pt. 1,90 kr. per kilometer. Den høje sats er beregnet til medarbejdere, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter kommunens vurdering kun vanskeligt ville kunne bestride dette, hvis de ikke kørte i egen bil. For at få udbetalt den høje sats kræves, at tjenestestedet udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse. Forudsætningen for at der kan udfærdiges en skriftlig kørselsbemyndigelse til en medarbejder er, at der er tale om regelmæssig kørsel af større omfang og/eller af speciel art i egen bil eller på egen motorcykel. Det er kommunens skøn, hvad der skal forstås ved større omfang og speciel art. Ved afgørelsen skal lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om medarbejderens tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenstlige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for kommunen. Baseret på forbruget i 2009 vil der, hvis der i alle tilfælde kunne anvendes den lave takst kunne spares ca kr. Det vurderes dog, at der ved ca. halvdelen af kørslen vil blive udstedt en kørselsbemyndigelse, hvorfor besparelsespotentialet ved øget brug af den lave takst vurderes at være ca kr. Personalepolitikken samt vejledning for diæter og rejseafregning i forbindelse med kurser, møder m.v. skal rettes til og efterfølgende godkendes i MED FORSLAG TIL BUDGET - 16/32

17 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Ush FORSLAG TIL BUDGET - 17/32

18 ØU 16 Administrations- og organisationstilpasninger Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Organiseringen af Furesø Kommune skal afspejle de udfordringer, som kommunen står overfor, således at kommunens medarbejdere på bedst mulig måde kan servicere borgerne og byrådet. Udviklingen i den kommunale opgaveportefølje mod mere komplekse opgaver kalder på øget koordinering og samarbejde på tværs i kommunen og i forhold til de politiske udvalg. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en administrations- og organisationstilpasning, som vil have følgende konsekvenser: a. Sikre en styrkelse af udvalgsbetjeningen på tværs i kommunen. b. Sikre en strammere økonomistyring gennem styrkelse af den centrale økonomistyring og budgetopfølgning. c. Sikre effektiviseringer i kommunens administration gennem sammenlægning af en række driftsopgaver i ét administrativt servicecenter. d. Sikre en effektivisering af de kommunale driftsopgaver via digitalisering af bl.a. den borgerrettede service samt øget digital selvbetjening. Justeringen af organiseringen vil samtidig muliggøre en slankere og mere sammenhængende ledelsesstruktur. Øget digitalisering og selvbetjening vurderes at kunne give betydelige effektiviseringer. Som eksempel vurderer KMD, at de samlede omkostninger for en personlig henvendelse er ca. 150 kr. mens omkostningerne ved en digital selvbetjening er ca. 5 kr. Forudsætningen er dog at der samtidig investeres i den nødvendige systemunderstøttelse (jf. IT anlægsforslag om budgetudvidelse, forslag nr. ØU 200 IT anlægsudgifter). Samlet set vurderes det, at administrations- og organisationstilpasningen vil resultere i effektiviseringer svarende til 10 mio. kr. i, 13 mio. kr. i, 15 mio. kr. i og 17 mio. kr. i. De 10 mio. kr. i hentes primært på personalemæssige reduktioner, herunder også i ledelsesgruppen i kommunen samt ca. 2 mio. kr. i på digitalisering og øget digitale selvbetjening. Omkostningsreduktionerne fra til hentes på effektiviseringer af driften blandt andet gennem etableringen af det administrative servicecenter. Justeringen af organiseringen er en videreførelse af de organisatoriske tiltag, som løbende er blevet gennemført siden sammenlægningen. Der er igangsat og igangsættes en række tiltag for at understøtte, at gevinsterne, som er forudsat i de foreslåede administrations- og organisationstilpasninger, kan hentes i de kommende år. Vedr. organisationstil- FORSLAG TIL BUDGET - 18/32

19 pasningen udarbejder direktionen forslag til ny organisationsstruktur samt tidsplan for implementering heraf. Vedr. etablering af administrativt servicecenter er der nedsat en arbejdsgruppe, som i forbindelse med budget fremlægger implementeringsplan for etablering af administrativt servicecenter i kommunen. Vedr. øget digital selvbetjening gennemfører forvaltningen i efteråret 2010 en henvendelsesanalyse af borgernes henvendelser til kommunen. På den baggrund vil der blive udarbejdet en detaljeret kanalstrategi for kommunen, som vil blive forelagt til politisk drøftelse. For borgerne i kommunen vil initiativet ikke have servicemæssige konsekvenser. For kommunen forventes det at tilpasningerne vil medføre en øget kvalitet i det administrative arbejde i kommunen gennem sikring af bæredygtige faglige miljøer. Endvidere er det forventningen, at den øgede tilgængelighed via digitale selvbetjeningsløsninger af størstedelen af borgerne vil opleves som en serviceforbedring. Dog vil dele af befolkningen (særligt den ældre del) sandsynligvis skulle vænne sig til de digitale løsninger. Administrations- og organisationstilpasningerne forventes at medføre personalemæssige justeringer både på leder- og medarbejderniveau. Den kommunale styrelseslov, Forvaltningsloven. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Kommunaldirektør Michael Schrøder Skema udarbejdet af Ulrich Schmidt-Hansen FORSLAG TIL BUDGET - 19/32

20 ØU 17 Indkøbs- og udbudseffektivisering Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I budget 2010 blev der indbudgetteret effektiviseringsgevinster på samlet 1,5 mio. kr. årligt fra som følge af reduceret brug af konsulentydelser samt obligatorisk brug af indkøbspolitikken i kommunen. Det er forvaltningens vurdering at der med baggrund i den aktuelle markedssituation kan hentes yderligere gevinster på indkøbsområdet på 3 mio. kr. Kommunens samlede indkøb af varer og tjenesteydelser er på 506 mio. kr. Af disse er ca. 75 pct. aftalebelagt (375 mio. kr.). De resterende 131 mio. kr. er fordelt på: Konsulenter og kurser med 56,6 mio. kr. Her udgør arbejdsmarkedsområdet godt 17 mio. kr. På arbejdsmarkedsområdet forberedes der pt. udbud. Håndværkere med godt 33,5 mio. kr. Øvrige områder med knap 41 mio. kr. Omkostningsreduktionen skal ske ved en gennemgang og vurdering af kommunens eksisterende leverandøraftaler i form statusdialog med leverandører samt gennem udbud på nye områder. Konkret har kommunen igangsat en analyse, som har til formål at undersøge potentialet i at gennemføre statusdialoger/forberede udbud på følgende to områder: e. Rengøring (ca. 28. mio. kr.) - statusdialog f. Indkøb af konsulentydelser i teknisk forvaltning (ca. 11 mio. kr.) - evt. udbud. Som en del af dette arbejde gennemføres der også en indledende analyse af kommunens samlede indkøb med det formål, at identificere yderligere områder, hvor der gennem statusdialoger og eventuelle udbud, kan udmøntes besparelser på indkøb i kommunen. Endvidere igangsættes en selvstændig analyse af kommunens trykkerifunktion med tanke på at udbyde trykkeriopgaven i. Det vurderes at disse tiltag samlet vil kunne skabe et effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr. FORSLAG TIL BUDGET - 20/32

21 Statusdialoger og eventuelle udbud skal leve op til Furesø Kommunes indkøbspolitik. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Ulrich Schmidt-Hansen FORSLAG TIL BUDGET - 21/32

22 ØU 18 - Reduktion af sygefraværet Effektiviseringer Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I kommunens effektiviseringsstrategi er der fastsat en målsætning om reduktion af kommunens sygefravær med 20 pct. inden udgangen af. Kommunens sygefravær har de seneste år overordnet ligget på ca. 6,1 procent. En reduktion med 20 procent svarer til en ændring til en samlet sygefraværsprocent på ca. 4,9 procent. Til sammenligning lå landsgennemsnittet for kommunerne på 6 procent i Budget 2010 Ved vedtagelsen af effektiviseringsforslagene for 2010 blev der indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2010 generelt i kommunen som følge af reduceret sygefravær i Samtidig blev der vedtaget et særskilt forslag om en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt i på Social- og sundhedsforvaltningens område som følge af en særskilt indsats for nedbringelse af sygefraværet. Med forslaget indarbejdes yderligere en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt som følge af en fremadrettet målrettet indsats for nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Sygefraværet i Furesø Kommune er meget varierende inden for de enkelte fagområder og også mellem institutioner og enheder på de enkelte fagområder. Der skal i den kommende budgetperiode arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefraværet overalt i kommunen, og det skal analyseres, hvor sygefraværet i første omgang kan reduceres, hvor indsatsen skal fokuseres for at opnå den bedste effekt, og hvordan enheder der allerede har nedbragt sygefraværet markant kan bruges som gode eksempler og samtidig friholdes for yderligere sparekrav. På de borgerrettede serviceområder er der i nogen udstrækning vikardækning i forbindelse med sygdom, mens dette kun i begrænset omfang gør sig gældende på øvrige områder. Det ovennævnte besparelsespotentiale vil derfor i en vis udstrækning kunne hentes på disse områder, hvor en nedbringelse af sygefraværet vil resultere direkte i reducerede vikarudgifter. For kommunens øvrige områder vil en nedbringelse af sygefraværet føre til en optimeret udnyttelse af de eksisterende personaleressourcer og på sigt mulighed for at undlade genbesættelse af stillinger uden at forringe kvalitet og service i opgavevaretagelsen. Fordelingen af besparelsen på kommunens forvaltningsområder fastlægges senere på baggrund af nærmere af analyse, men ældreområdet friholdes for yderligere besparelse, da området som nævnt har indlagt en særlig besparelse i effektiviseringsforslagene for 2010 og fremadrettet. FORSLAG TIL BUDGET - 22/32

23 Den fremadrettede indsats For at sikre den ønskede reduktion af sygefraværet i kommunen er det nødvendigt fremadrettet at arbejde målrettet med indsatsen. Reduktionen af sygefraværet skal medvirke til at sikre bedre arbejdsvilkår og arbejdsglæde hos medarbejderne, kontinuitet i serviceydelserne overfor borgerne, og til at sikre, at Furesø Kommune bliver en mere effektiv og attraktiv arbejdsplads. Derudover tilrettelægges indsatsen for at sikre at de indbudgetterede omkostningsreduktioner effektueres. Der vil fra efteråret 2010 blive iværksat en målrettet indsats på flere fronter for at opnå en reduktion af sygefraværet. Indsatsen vil bl.a. fokusere på følgende: Tilvejebringelse af værktøjer for ledelse og medarbejdere til i højere grad at håndtere og undgå sygefravær En målrettet ledelsesindsats i kommunen for at sikre en kulturændring, således at det er anerkendt og accepteret at der tales om, hvordan sygdom og sygefravær forbygges og reduceres Fokus på hvordan trivsel og sundhed på arbejdspladsen medvirker til at reducere sygefravær En kortlægning af hvad potentialet er for reduktion af sygefraværet, herunder hvor mange vikarmidler der kan spares på de forskellige forvaltningsområder Indsatsen tilrettelægges via 3 hovedspor: En indsats via midler fra Det lokale beskæftigelsesråd, der tilrettelægges med fokus på forebyggelse af sygefravær i Furesø kommunes virksomheder, herunder kommunen. Med støtte herfra arrangeres et forløb for alle kommunens ledere i efteråret 2010, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på, hvordan man tidligt opdager dårligt arbejdsmiljø/manglende trivsel og sygdom er på vej, hvordan man gennemfører den svære samtale, hvilke muligheder sygedagpengeloven giver for at fastholde medarbejdere i arbejde, og udvikling af værktøjer til arbejde med trivsel og sygefravær. En indsats via TR-midler og midler til lederudvikling, hvor indsatsen i forhold til det forebyggende og opfølgende arbejde vil blive styrket. En allerede iværksat indsats på ældreområdet Projekt trivsel skal medvirke til at afdække og reducere fraværsproblemerne i kommunens ældrepleje, der ligesom i mange andre kommuner været belastet af stor personaleudskiftning og et højt sygefravær. Det høje sygefravær betyder manglende stabilitet, og at der skal dækkes ekstra vagter. Der vil blive lagt vægt på, at indsatsen over tid primært rettes mod de forebyggende indsatser, og at alle involverede såvel medarbejdere som ledere får et ejerskab til projektet. Nedbringelse af sygefraværet vil kunne frigøre ressourcer til mere effektiv og stabil drift tillige med bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Der kan på sigt være mulighed for at reducere antallet af medarbejdere i enheder, hvor en større reduktion af sygefraværet medfører frigørelse af personaleressourcer. Dette forventes primært at ske ved ikke at genbesætte ledige stillinger. FORSLAG TIL BUDGET - 23/32

24 Kommunens sygefraværspolitik tilsigter nedbringelse af sygefraværet og sikring af et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Apha FORSLAG TIL BUDGET - 24/32

25 ØU 19 Årlig effektiviseringsramme på 2 pct. på kommunens driftsbudget Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Kvalitetsudviklingsog omstillingspulje Netto Anm.: Der er angivet et 0 for økonomiske konsekvenser af forslaget i, da de foreliggende effektiviseringsforslag til Budget er på mere end 2 pct. 2. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune skal kontinuerligt arbejde med at optimere kommunens drift. Den borgerrettede service skal optimeres, og der skal satses på forebyggelse på alle fronter, så stigningen i antallet af borgere, der har brug for kommunal service reduceres. Samtidig skal administrationen gøres så omkostningseffektiv og konkurrencedygtig som muligt. Det stiller krav til konstant fornyelse og forandringer i hele den kommunale opgaveløsning. Alle områder er i spil. Der er behov for nytænkning, fleksibilitet og forandringsparathed hos alle involverede politikere, borgere og medarbejdere. Furesø Kommune arbejder med to tilgange til effektiviseringer: 1. Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre ressourcer. Det handler her om at øge produktiviteten i kommunen. 2. Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede udgifter til borgerrettede service eller forsørgelsesudgifter med afsæt i forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale serviceopgaver. For at sikre at der i kommunen hele tiden arbejdes aktivt med effektiviseringer og produktivitetsforbedringer foreslås det, at der opsættes et mål om en årlig effektiviseringsramme på 2 pct. af den del af kommunens driftsbudget, hvor et løbende effektiviseringskrav er relevant. Dette beløb andrager for ca. 1,0 mia. kr. og effektiviseringskravet på 2 pct. er dermed på ca. 20 mio. kr. årligt. For vil de fremlagte forslag opfylde målsætningen om effektiviseringstiltag for 2 pct. Forslagene er beskrevet under de enkelte udvalg. Samlet set er der i Budget lagt op til effektiviseringsinitiativer for godt 36 mio. kr. Det foreslås endvidere, at der af indhendtede effektiviseringsgevinster afsættes halvdelen (dvs. 10 mio. kr. årligt) til en kvalitetsudviklings- og omstillingspulje. Formålet med puljen er at finansiere konkrete initiativer, som kan være med til at udvikle kvaliteten af den kommunale service samt yderlige at øge effektiviteten i kommunen. Den samlede effektivisering på 2 pct. er ikke en rammebesparelse på alle kommunens områder, men skal ses som en samlet besparelse på kommunens budget. Dette er vigtigt, da der vil være områder, hvor en effektivisering på 2 pct. ikke er mulig, samtidig med at der også er områder i kommunen, hvor effektiviseringspotentialet er større end 2 pct. Furesø Kommune har siden vedtagelsen af effektiviseringsstrategien i maj 2010 sat en række effektiviseringsinitiativer i gang for at gøre Furesø Kommune til en effektiv og moderne servicevirksomhed. Forslaget om en effektiviseringsramme på 2 pct. skal ses som en del af denne udvikling. FORSLAG TIL BUDGET - 25/32

26 3. Servicemæssige konsekvenser: Effektiviseringsforslagene forventes ikke i stort omfang at påvirke serviceniveauet i kommunen. Dog kan effekten af forslagene nogle steder være, at serviceleverancen ændres eller omlægges. 4. Personalemæssige konsekvenser: Effektiviseringsforslagene vil i nogle tilfælde have personalemæssige konsekvenser. 5. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Serviceloven Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Michael Schrøder Ulrich Schmidt-Hansen FORSLAG TIL BUDGET - 26/32

27 ØU 20 Reduceret P/L-fremskrivning Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto KL udmelder hvert år i april måned de nye pris- og lønfremskrivningsprocenter, der kan bruges som udgangspunkt for fremskrivning af lønninger og de øvrige udgifter i budgettet for de kommende 4 budgetår. I begge de tidligere kommuner valgte man gennemflere år ikke at følge de udmeldte prisfremskrivningsprocenter fra KL på visse arter. Budgetterne blev kun fremskrevet med 50 % af de udmeldte fremskrivningsprocenter. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 vedtog man at der vedr. budget 2010 kun skulle ske en 50 % fremskrivning i forhold til KL s udmelding. Det foreslås at KL s udmeldte prisfremskrivningsprocent på følgende arter vedr. budget reduceres med 50 % i forhold til det udmeldte: KL s udmelding 50 % Art 2.2 fødevarer 1,07% 0,54% Art 2.7 anskaffelser 1,92% 0,96% Art 2.9 øvrige varekøb 0,85% 0,43% Art 4.0 tjenesteydelser uden moms 1,98% 0,99% Art 4.5 entreprenør- og håndværkerydelser 1,99% 1,00% Art 4.9 øvrige tjenesteydelser med moms 1,98% 0,99% Samlet set vil dette give en årlig besparelse på ca. 4,9 mio. kr. Fremskrivningen på lønninger (art 1) samt overførsler til personer (art 5.2) reduceres ikke. En reduceret fremskrivning vil betyder at alle budgettal på ovenstående arter vil blive nedskrevet, hvorfor det på nogle område vil have servicemæssige konsekvenser, da en reduceret fremskrivning svarer til en generel rammebesparelse. Kendes ikke på nuværende tidspunkt. FORSLAG TIL BUDGET - 27/32

28 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Mq FORSLAG TIL BUDGET - 28/32

29 ØU 21 Beredskab (brandslukning) Effektiviseringer Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Netto Afledte driftsudgifter Brandberedskabet planlægges optimeret gennem en reorganisering af køretøjer og mandskab, omlægning af slukningsområderne og ved et tæt samarbejde med nabokommunerne. Det er tidligere anslået, at ændringerne på dette område vil kunne indebære en omkostningsreduktion på 1,5 millioner kr. om året. Der er efterfølgende sket reduktioner i driftsbudgetterne for og frem og derfor er potentialet for effektiviseringen også reduceret. Det endelige potentiale er først kendt, når beredskabet har været i udbud, men det forventes, at det resterende potentiale udgør i størrelsesordnen 1 mio. kr. årligt. Det årlige budget til beredskabsområdet er på 7,4 mio. kr. Ændringerne forventes ikke at have generelle servicemæssige konsekvenser, men lokalt vil der kunne opleves ændringer. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Beredskabschef Morten Jessen Skema udarbejdet af HDK FORSLAG TIL BUDGET - 29/32

30 ØU 22 -Afledte driftsudgifter vedr. anlægsudgifter IT/Digitalisering Budgetudvidelse, afledte driftsudgifter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Afhængig af Byrådets beslutning om IT anlægsinitiativer (jf. ØU 200 IT anlægsudgifter) vil der være en række afledte driftsudgifter, som det fremgår af tabel 1. Tabel 1: Afledte driftsomkostninger som følge af IT anlægsinvesteringer Aktivitet Investering i øget digital selvbetjening, herunder Umbrella og aktiviteter fra kanalstrategi Øget brug af ESDH systemet. Den forøgedes anvendelse af ESDH med flere brugere, giver forøgede driftsomkostninger til licenser, der afregnes pr. bruger DUBU digital understøttelse af sagsbehandling for udsatte børn og unge I alt Alle aktiviteter indebærer ændrede forretningsgange. Der er i aktiviteterne indbygget forøget selvbetjening for borgere og digital kommunikation mellem kommune og borgere og virksomheder. En stor del af aktiviteterne indebærer besparelser på personalesiden. Disse vil blive synliggjort ved udarbejdelse af business cases på de enkelte aktiviteter. Nogle af aktiviteterne udspringer af økonomiaftalerne og offentlige initiativer. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar IT-chef Erling Jepsen Skema udarbejdet af IT-chef Erling Jepsen FORSLAG TIL BUDGET - 30/32

31 ØU 23 Opfyldelse af arkivlovens krav om digital arkivering Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Der skal udarbejdes en lovpligtig arkiveringsversion af vores Sags og Dokumentsystem Opgaven er vurderet til at koste 1,2 mio kr. i ekstern bistand af Stadsarkivet. Beregningsgrundlag: Medio 2010, Antal sager Medio 2010, Antal dokumenter Forventet tilvækst i alt Ekstern assistance fra KMD er estimeret til mellem kr. 0,70 og kr. 1,00 pr sag/dokument, afrundet til kr Arkivering skal ske i særlige digitale formater og kan kun ske elektronisk via leverandøren, i vores tilfælde KMD. Der er ikke alternative muligheder for at udarbejde denne arkiv version. Arkivloven indeholder ikke sanktionsmuligheder, hvis vi ikke udarbejder en arkivversion. Rigsarkivet er kontrolmyndighed og kan i tilfælde af manglende overholdelse af loven udstede næser og indberetning til Tilsynet, som vil pålægge Furesø Kommune at udarbejde en arkivversion. Arkivloven Bekendtgørelse 342 af 11. marts Der er krav om at der skal arkiveres en elektronisk version af ESDH i Statens Arkiver hvert 5. år. FORSLAG TIL BUDGET - 31/32

32 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Bjarne Birkbak Skema udarbejdet af Erling Jepsen FORSLAG TIL BUDGET - 32/32

Økonomiudvalget - Drift

Økonomiudvalget - Drift ØU 1 Trykkeriet, leasingaftale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter -200-200 -200-200 Netto -200-200 -200-200 I forbindelse med genforhandling af en ny leasingkontrakt

Læs mere

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag Tværgående forslag Forslag: Reduktion af sygefravær på øvrige områder 1. Beskrivelse af forslaget Beskriv forslagets indhold: Reduktion af kommunens lønsumsrammer med 500.000 kr. i 2010 som incitament

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Økonomiudvalg - Anlæg

Økonomiudvalg - Anlæg ØU 100 IT anlægsudgifter Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 Hele 1.000 kr./ 2010-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter 4.800 3.000 3.000 3.000 Indtægter Netto

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

23. Forvaltningen - Sektor 9

23. Forvaltningen - Sektor 9 23. Forvaltningen - Sektor 9 Forvaltningens opgaver Sektor 9 omfatter primært kommunens politiske og administrative organisation. Den politiske organisation inkluderer - udover kommunalbestyrelsen - kommunens

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6 Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomiudvalg - Drift

Økonomiudvalg - Drift ØU 1 Frikøb af tillidsrepræsentanter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -250-250 -250-250 Netto -250-250 -250-250 (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Mulighedskatalog 2013-2016

Mulighedskatalog 2013-2016 Mulighedskatalog 2013- Forslag som IKKE sendes i høring A: Aktiv forebyggelse _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget 2013 og overslagsårene 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere