! "!!"! # $% $&' !!+ ROSKILDE MUSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "!!"! # $% $&' !!+ ROSKILDE MUSEUM"

Transkript

1 !! "!!"! # $% $&' #!! $ ( ) *!!+!!,. -. / 0(!! ROSKILDE MUSEUM 1 1) "

2 Indhold Resumé..3 Indledning.3 Undersøgelsens baggrund.4 Administrative data..4 Topografi, terræn og undergrund.4 Udgravningens forløb..5 Målesystem - Horisontalt Vertikalt...6 Dokumentation og metode..6 Undersøgelsens resultater Grubehuse Treskibede langhuse Felt Felt Detektorfund.19 Konklusion...19 Fundliste Fotoliste Tegningsliste 2

3 Resumé Forud for et anlægsarbejde foretog Roskilde Museum i sommeren 2013 en arkæologisk udgravning indenfor et areal på cirka 4500 m 2. Herved afdækkedes spor efter en bebyggelse bestående af fem treskibede langhuse, samt ni grubehuse. Samlet set dateres bebyggelsen til årh. e. Kr. Fire af de fem langhuse og de ni grubehuse tolkes som tilhørende samme bebyggelse. De to længste langhuse tolkes som hovedhuse og dateres typologisk til henholdsvis yngre germansk jernalder og vikingetid. De to korteste huse tolkes som driftsbygninger tilhørende hovedhusene. To typer grubehuse forekom. Genstande fra grubehusene daterer de mindre cirkulære grubehuse til yngre germansk jernalder og de større rektangulære til det 10. årh. e. Kr. Grubehusene bevidner en bebyggelse i flere faser, der gennem en 400-årig periode, er flyttet rundt i det pågældende område. Indledning Frederikssund i ved Roskilde Fjord, er en relativt ny by, som har sine aner i et færgested, der lå syd for den nuværende Kronprins Frederiks Bro, der siden 1935 har forbundet Nordøstsjælland med Hornsherred. Arkæologisk set er Frederikssund interessant, fordi området viser spredt tilstedeværelse af mennesker fra mesolitikum og frem. Fundene er dog sparsomme, særligt fra tiden før 1300, hvor skriftlige kilder angiver tilstedeværelsen af et færgested i området. Færgestedet betjente den daværende driftige købstad Slangerup 7 km øst for det nuværende, centrale Frederikssund. I umiddelbar nærhed af færgestedet lå flere landsbyer som Ude Sundby, Oppe Sundby og Bonderup, hvis stednavne alle vidner om tidlig middelalderlig oprindelse. Den nuværende Frederikssund Kirke, beliggende nord for det daværende Ude Sundby, viser da også bygningselementer fra 1100-tallet. Ligeledes er kirken i landsbyen Oppe Sundby bygget i tallet. Gravpladsen Tollemosegård, beliggende nordøst for Frederikssund er benyttet fra midten af 600-tallet frem til cirka år 1000 e.kr. Det antages derfor, at der har været bosættelser fra vikingetid i området omkring Frederikssund, hvis placering før aktuelle undersøgelse var uklar. I 1500-tallet blev færgestedet konverteret til en kongelig ladeplads. Først i 1600-tallet opstod den egentlige by, i det købmændene fra Slangerup flyttede til området ved ladepladsen, men byen bestod i mange år kun af en enkelt gade. Frederikssund fik først sit navn i 1650, opkaldt efter den daværende konge, Frederik d. III. Frederikssund overtog købstadsrettighederne fra Slangerup i Fra midten af 1800-tallet til i dag er der sket en kraftig ekspansion af byen i alle retninger,

4 men særligt i nordlig og sydlig retning fra den daværende ladeplads. Ekspansionen har blandt andet indlemmet landsbyen Ude Sundby og er ved sin igangværende udvidelse mod syd ved at indlemme landsbyen Oppe Sundby. Undersøgelsens baggrund Med baggrund i Frederikssund Kommunes lokalplan nr. 001 Forslag til et boligområde i Sydbyen etape 3 og 4, rekvirerede Frederikssund Kommune en arkæologisk forundersøgelse af et område (Matr. Nr. 4au) syd for Frederikssund, hvor der er planlagt udstykning af byggegrunde. Forundersøgelsen konstaterede flere grubehuse, samt et langhus beliggende i det centrale og nordlige område af prøvegravningen. På baggrund af disse resultater var det nødvendigt at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Administrative data Roskilde Museum udarbejdede et udgravningsbudget, der blev godkendt af Kulturstyrelsen i skrivelse d. 23. maj 2013 og af bygherre d. 31. maj Sagens omkostninger blev i henhold til museumslovens 27, stk. 4 afholdt af bygherren, som i dette tilfælde var Frederikssund Kommune. Sagens korrespondancer og originaldokumentation opbevares på Roskilde Museum under journalnummer ROM 3089 Sydbyen IV. I Kulturstyrelsen har sagen journalnummer /ROM Topografi, terræn og undergrund Det højeste sted i Frederikssund er kirkens grund, som ligger 17,5 m over havet. Mod vest falder terrænet jævnt mod fjorden. Det undersøgte område ligger i et spredt bebygget område i det sydlige Frederikssund, cirka 500 meter fra fjorden. I dag er der ikke udsyn til fjorden på grund af en nyere affaldsdeponering, der ligger mellem det undersøgte område og fjorden. Undersøgelsesområdet ligger omkring 8-10 m.o.h. Det højeste sted ligger i kote 10, som befinder sig i den nordligste del af felt 1. Terrænet falder jævnt mod syd med cirka 1,5 m. Koten på det højeste punkt i felt 2 er 9 m, +

5 som befinder sig i den vestlige del af feltet. Terrænet falder jævnt med cirka 70 cm mod nord, mod syd og øst med cirka 1,25 m. Nordvest for felt 1, samt vest for felt 2, er landskabet let forhøjet i forhold til det undersøgte område. Ellers er terrænet relativt jævnt, før det 150 m før fjorden skråner ned mod denne. Muldtykkelsen er varierende mellem 30 og 70 cm. Undergrunden består primært af let leret sand, men let sandet ler forekommer visse steder. Undergrundens farve spænder fra gråhvid over de gulbrune nuancer til rødbrun. Området står i græs, men har været pløjet indtil for få år siden. Udgravningens forløb Udgravningen forløb fra den 3. juni til den 28. juni Ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse ved Roskilde Museum var museumsinspektør Palle Østergård Sørensen (PØS), afløst af museumsinspektør Jens Molter Ulriksen (JU) grundet ferie. Begge deltog på skift ved muldafrømning og derefter lejlighedsvis i udgravningen. Daglig udgravningsleder og beretningsansvarlig var stud.mag. Katrine Ipsen Kjær (KIK). Deltagende i udgravningen var ligeledes stud.mag. Marion Ree (MR) og museumsmedarbejder Niels K.W. Nielsen (NKW). Stud.mag. Jonas Jæger deltog i udgravningen fra den 20. juni til den 28. juni og stud.mag. Anne Sofie Jørgensen (SJ) deltog den 19. og den 20. juni. Udgravningsfelterne, samt de relaterede jordbunker blev detektorafsøgt gentagne gange af amatørarkæolog Kurt Villumsen fra Græse og David Burkhall. Frivillige amatørarkæologer fra Arkæologigruppen Frederikssund deltog i udgravningen to dage om ugen gennem hele udgravningen. Disse var Knud Sørensen, Steen Nielsen, Hans Herman Jensen, Børge Rask Larsen, Birgit Hougaard, Bodil Hansen og Bent Thyge Johansen. Opmåling med GPS blev foretaget af museumsinspektør Cille Krause. Maskinkraft blev leveret af vognmand Kaj Kjær i form af en 28 tons gravemaskine på bælter med 2 m bred rabatskovl. Skurmateriel blev leveret af GSV Materieludlejning A/S, Ishøj. Et Åbent Hus arrangement løb af stablen d. 27. juni 2013, hvor 64 meget interesserede gæster deltog. 3

6 Målesystem Horisontalt På det nordlige udgravningsfelt, felt 1, udlagdes et traditionelt målesystem bestående af koordinatsystem opsat med jernsøm med udgangspunkt i x/y 100/700, orienteret retvinklet i forhold til verdenshjørnerne og stigende mod henholdsvis nord og øst. Koordinatsystemet blev med målebånd udlagt ved hjælp af pythagoras ud fra en centralt placeret hovedlinje. Hovedlinjen blev georefereret med GPS i Euref 89 UTM zone 32. Det lokale målesystem blev overført med GPS til det sydlige felt 2 og samtidig blev målesystemet udlagt ved hjælp af GPS på felt 2. Vertikalt I den nordøstlige del af felt 1 blev et fixpunkt oprettet på et til lejligheden anbragt jernrør i målesystemet (76,4/689,4). Fixpunktet blev indmålt med GPS i DVR 90 og dermed georefereret. Fix-punktet stod i kote 9,79 m. På felt 2 blev der ligeledes oprettet et fix-punkt i den østlige del af feltet (100,6/564), der blev indmålt med GPS. Fix-punktet på felt 2 stod i kote 9,23 m. Dokumentation og metode Ud fra prøvegravningens resultater blev der udpeget to områder, der skulle undersøges nærmere. I udgravningens første seks dage blev muldafrømningen med maskine foretaget på de to felter, som til sammen udgjorde cirka 4500 m 2 (Felt 1: ca m 2, felt 2: ca m 2 ). De kulturhistoriske fyldskifter, der kunne iagttages i fladen, blev indridset med skovl og markeret med bambuspinde. På baggrund af det udlagte målesystem blev fladen tegnet i hånden på milimeterkvadreret tegnefolie i målestoksforhold 1:50. Tegningerne blev efterfølgende digitaliseret ved hjælp af tegneprogrammet AutoCad og GIS-programmet MapInfo. Hele fladen blev nivelleret med udgangspunkt i de indmålte fixpunkter på de respektive felter. Anlæg med relevans i forhold til konstruktioner blev undersøgt. Grubehusene, anlæg i relation til grubehusene og stolpehullerne i langhusene blev snittet, primært med skelske. Grubehusene blev gravet i kunstige 10 cm niveauer, for efterfølgende bedre at kunne rekonstruere eventuelle funds placering i hvilke lag. Nedrammede pæle fra vægge i grubehuse blev alle registreret i fladen, men blev selektivt udgravet og beskrevet. Øvrige stolpehuller blev snittet med spade. Fyldet fra 4

7 henholdsvis grubehuse, stolpehuller i relation hertil og stolpehuller fra øvrige huse blev soldet med maskestørrelsen en halv til en centimeters net. Der blev udtaget jordprøver fra de tagbærende stolper tilhørende hus 8, hus 9 og hus 11. Fra hus 10 blev jordprøver udtaget fra de to vestligste tagbærende stolpesæt, i det resten af huset først blev fritlagt efter endt udgravning. Jordprøver blev ligeledes udtaget fra bundlagene i grubehusene hus 3, hus 4, hus 5, hus 6, hus 7, hus 12 og hus 13, samt fra de tagbærende stolper i alle grubehuse. Jordprøverne blev efterfølgende flotteret på museet, samt undersøgt med en magnet for vidnesbyrd om metalforarbejdning. Makrofossiler er tildelt fundnummer og magasineret sammen med øvrige fund. Der blev ikke udtaget jordprøver fra bundlaget i hus 1 og hus 2, i det der kun resterede tre til fire cm af disse. Fundene fra grubehusene blev i de fleste tilfælde indmålt tredimensionelt. Profilsnit blev dokumenteret ved tegning i målestoksforhold 1:10 på milimeterkvadreret tegnefolie. Detailtegninger blev tegnet i målestoksforhold 1:20, ligeledes på milimeterkvadreret tegnefolie. Udvalgte anlæg blev fotograferet med digitalkamera. Disse optagelser er lagret i Roskilde Museums digitale fotoarkiv Cumulus. Erkendte anlæg blev oplistet og nummereret med A-nr. (A1-A606). Fladetegninger blev fortløbende nummereret med T-nr (T1-T28), detailtegninger med DT-nr. (DT1- DT8) og snittegninger med ST-nr. (ST1-ST16). Fundnumre blev først tildelt ved efterbearbejdningen (X1-X126). Felterne, og de fremkomne jordbunker i forbindelse med felterne, blev afsøgt med detektor. Efter udgravningens afslutning blev felt 1 udvidet med cirka 80 m2 i østlig retning, for at afdække et ved udgravningen delvist fremkommet langhus. Udvidelsen blev foretaget i forbindelse med tilbagelægning af muld på de undersøgte områder. Denne udvidelse blev udført under opsyn af museumsinspektør Jens M. Ulriksen. De heraf fremkomne anlæg blev ved samme lejlighed registreret ved indmåling med GPS. Anlæggene blev ikke udgravet. Undersøgelsens resultater Der blev ved udgravningen registreret i alt 604 anlæg, der fordeler sig således: 384 stolpehuller, 28 gruber, 9 grubehuse, 142 nedrammede pæle, 11 fyldskifter og 3 kulturlag. 21 anlæg udgik. Af de 5

8 384 stolpehuller kunne 69 erkendes at indgå i konstruktioner som enten tagbærende stolper, væg-, indgangs- eller støttestolper. Der fandtes i alt fem langhuse, samt ni grubehuse. Samtlige erkendte huskonstruktioner blev nummereret i erkendt rækkefølge med fortløbende arabiske tal. Grubehuse Ni grubehuse var placeret spredt over det undersøgte område. Hus 1, hus 2 og hus 3 var placeret på en nord-sydgående række i den nordvestlige del af felt 1. Hus 4 og hus 5 lå midt i feltet og hus 6 og hus 7 lå i den sydøstlige del af felt 1. Hus 12 og hus 13 lå henholdsvis i det sydvestlige og nordøstlige del af felt 2. Ingen grubehuse overlejrede hinanden stratigrafisk. To typer af grubehuse forekom på det undersøgte område. De cirkulære mindre grubehuse (Hus 1, hus 2, hus 3, hus 4 og hus 6) og de rektangulære større grubehuse (Hus 5, hus 7, hus 12 og hus 13). De cirkulære grubehuse havde en diameter mellem 2,4 og 3,0 m. De rektangulære grubehuse var mellem 3,34 og 4,7 m lange og mellem 2,87 og 4,0 m brede. Grubehusene var bevaret i dybder mellem 3 og 28 cm. Fyldet var homogent og intet gulvlag kunne erkendes. Husene var alle konstruerede med en nedgravet flad bund og en tagbærende stolpe i hver gavl på nær hus 6, hvor bare den vestlige, tagbærende stolpe fandtes. Her var en større pæl placeret i et område, hvor en tagbærende stolpe ville være forventelig. Derfor foreligger sandsynligheden, at denne pæl har fungeret som den østlige tagbærende stolpe. Generelt ses ingen udskiftninger af de tagbærende stolper i grubehusene. Vægforløb, der blev udgjort af nedrammede pæle var bevaret i fire af de ni grubehuse. Ingen væggrøfter sås i forbindelse med grubehusene. I hus 1, hus 2 og hus 3 fremkom under fladen i den nordlige del af grubehuset en oval nedgravning (A513, A481, A419), som var dybere nedgravet end grubehuset. Disse nedgravninger var mellem 54 og 68 cm lange og mellem 23 og 28 cm dybe. Nedgravningerne havde ujævne sider og en ujævn, flad bund. Fyldet var homogent og, på nær en mørkere nuance, identisk med grubehusets fyld. Den systematiske forekomst af disse gruber antyder en bevidst placering foretaget i grubehusets funktionstid. Formålet med gruberne er uklart. I grubehusene på Vestervang i Kirke Hyllinge (ROM 2384) fandtes ligeledes gruber under fem af 21 grubehuse, hvis funktion ligeledes er uklart. At gruberne ikke var en fast del af grubehuskonstruktionen antyder, at de ikke har været nødvendige i alle grubehuse. En mulig årsag hertil er, at gruberne har haft en sammenhæng med aktiviteter, der har været anderledes, end aktiviteter foretaget i grubehuse uden disse gruber. En anden mulighed er at gruberne, som på denne lokalitet kun findes i de mindre cirkulære grubehuse, har haft funktion som mandehuller, hvor en person har kunnet stå oprejst i

9 forbindelse med udførelsen af et specifikt arbejde. I de større grubehuse har samme arbejde kunnet udføres uden en dertil nedgravet grube. Kronologisk er de store rektangulære grubehuse yngre end de små cirkulære, hvilket fundet af to fibler fra det 7. århundrede i A84, samt fundet af et lerkar fra 900-årene i A346 bekræfter. Tolkningen af gruberne kan således være bestemt af typen af udførte arbejder, men den kan også være betinget af en kronologisk udvikling i grubehusene, hvor grubehusets tiltagende størrelse har gjort en sådan grube unødvendig. I tre af de fire større rektangulære grubehuse fandtes der centralt i bunden af grubehuset en samling af sten, hvor stenene i hus 13 var både brændte og ubrændte. Funktionen af disse stensamlinger er uklar. Treskibede langhuse Der blev i alt fundet fem langhuse. Alle befandt sig på felt 1. Alle langhusene var orienteret Ø-V. Kun hus 8 og hus 9 lå så tæt, at samtidighed kan udelukkes. To af langhusene var længere end de andre. Hus 9 s totale længde var 17,8 m og husets totale bredde var 7,6 m. Da huset havde bevarede støttestolper hele vejen rundt, er målet udtryk for husets eksakte længde og bredde. Længdemålene for øvrige langhuse på pladsen repræsenterer målet på den tagbærende konstruktions længde, idet ingen komplet vægkonstruktion var bevaret på disse huse. Den tagbærende konstruktion i det andet langhus (hus 10), målte 18,2 m. Tværspændet og længdemålene mellem de enkelte tagbærende stolpesæt, indikerede at det østligste sæt i huset manglede. De afstandsmæssige systematiske mål i hus 10, antydede at husets tagbærende konstruktion i alt har været 21,5 m. Tværspændet i de tagbærende sæt indikerede, at huset havde haft et krumt vægforløb. Hus 8 og hus 11 var begge små huse på henholdsvis 9 m og 10,74 m, som antages at have været økonomibygninger, tilhørende jernalderbebyggelsen i området. I den vestlige del af felt 1 lå endnu et treskibet langhus, som ikke blev afdækket i den vestligste ende grundet beplantning, der afventes ryddet. Fire sæt tagbærende stolper blev afdækket. Stolper fra den nordlige og sydlige væg var delvist bevaret. En mulig indgang fandtes i den nordvestlige del af væggen. Spændet mellem de tagbærende stolper var gennemsnitligt større end lokalitetens øvrige huse. Husets eksakte bredde var 7 m.

10 Felt 1: Hus 1, Grubehus. T3, ST14, DT8 Anlægsnumre: 46, 511,512,513,535. En ujævn cirkulær grube, hvoraf kun få centimeter af bundlaget eksisterede (A46: 2,4 x 2,75 x 0,03 m), nedgravet i let leret undergrundssand. De tagbærende stolper (A511 og 512) stod med en indbyrdes afstand på 2,2 m, orienteret NØ-SV. De tagbærende stolper stod trukket lidt ud til den syddøstlige side af grubehuset. Ingen tagbærende stolper var at finde i den nordvestlige del af grubehuset, hvorfor A511 og A512 har været de eneste tagbærende stolpehuller i anlægget. I den nordlige del af grubehuset fremkom en oval nedgravning (A513) to til otte cm under fladen gravet 23 cm ned i undergrunden med orienteringen Ø-V. Nedgravningen havde ujævne sider præget af dyreaktivitet, samt en ujævn bund. Under A513, fremkom 15 cm under overfladen af den ovale nedgravning, én enkelt nedrammet pæl (A535). Fund: Bopladskeramik, brændt ler, forstenet søpindsvin. Datering: Yngre jernalder. Hus 2, Grubehus T2,3,4,5, ST14, DT6 Anlægsnumre: 45, 477, 478, 479, 480, 481. En ujævn cirkulær grube, hvor kun få centimeter af bundlaget eksisterede (A45: 2,55 x 2,25 x 0,03 m), nedgravet i let leret undergrundssand. De tagbærende stolper (A477 og A481) stod med en indbyrdes afstand på 2,4 m, orienteret NØ-SV. Lige nord for A477 fremkom et stolpehul (A480) gravet 9 cm ned i undergrunden. A480 var ikke sammenlignelig med de tagbærende stolper, hverken i fyld eller øvrige udseende, hvorfor det vurderes at A480 ikke er en del af grubehuskonstruktionen. I den nordlige del af grubehuset fremkom en oval nedgravning (A481) én "

11 til otte cm under fladen af grubehuset, gravet 27 cm ned i undergrunden med orienteringen Ø-V. Nedgravningen havde skrå sider og ujævn bund. I den sydlige del af grubehuset fremkom ligeledes en ujævn cirkulær nedgravning (A478) som var fire cm dyb. Fyldet i dette anlæg var identisk med fyldet i den ovale nedgravning (A481). Fund: 3 stk. bopladskeramik, tabletformet tenvægt i sandsten. Datering: Yngre germansk jernalder/tidlig vikingetid. Hus 3, Grubehus T5, ST4, DT2 Anlægsnumre: 84, 418, 419, 420. En ujævn cirkulær grube med rundede sider og flad bund (A84: 2,8 x 2,55 x 0,14 m), nedgravet i let leret sand. De tagbærende stolper (A418 og A420) stod med en indbyrdes afstand på 2 m, orienteret NØ-SV. I den nordlige del af grubehuset, trukket lidt mod vest, fremkom en oval nedgravning (A419) 12 cm under grubehusets flade, gravet 28 cm ned i undergrunden, med orienteringen NØ- SV. Nedgravningen havde lige sider, afrundet mod bunden og ujævn rundet bund. Fund: Oval pladefibel, rektangulær pladefibel, to stk. keramikskår/bopladskeramik, brændte og ubrændte dyreknogler. Datering: 7. årh. Hus 4, Grubehus T16, ST6+7, DT3 Anlægsnumre: 297, 573, 574. En ujævn cirkulær grube, hvor der var et hak ind i den østlige side (A297: 2,35 x 2,35 x 0,2 m). Grubens vestlige tagbærende stolpe (A573) udgjorde den vestlige side af grubehuset i profilen, den østlige side er rundet. Grubens bund var ujævn flad. Grubehuset var gravet ned i let leret sand. De tagbærende stolper (A573 og A574) stod med en indbyrdes afstand på 2 m, orienteret NØ-SV. ""

12 Fund: 2 stk. glasperler, bopladskeramik, lerklining, dyreknogler. Datering: Yngre jernalder. Hus 5, Grubehus T10, 11, 12, ST5, DT1 Anlægsnumre: 152, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445. En ujævn, tilnærmelsesvis rektangulær grube, med en rundet og en skrå side, samt en ujævn flad bund (A152: 3,60 x 2,87 x 0,22 m), nedgravet i undergrundssand. De tagbærende stolper (A443 og A444) stod med en indbyrdes afstand på 3,2 m, orienteret Ø-V. Centralt i bunden af grubehuset lå en samling af op til 15 cm/diameter store sten. I nordsiden af grubehuset forekom 4 til 16 cm under grubehusets flade en ubrudt række af nedrammede pæle (A439, A438, A437, A436, A435, A433, A432, A431, A430, A429, A428). I grubehusets vestlige, sydlige og østlige side fremkom der langs kanten af grubehuset enkelte spredte nedrammede pæle (A440, A441, A442, A424, A425, A426, A427) 4 til 18 cm under toppen af grubehusets fyld. Fund: Dyreknogler, hvæssesten i skifer, bopladskeramik, søm, brændt ler, flintafslag. Datering: Yngre jernalder. Hus 6, Grubehus T20, ST10, 11, DT5 Anlægsnumre: 335, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 514, 515, 567, 568, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 589. En ujævnt cirkulær grube med ujævne sider og ujævn bund (A335: 3,0 x 3,0 x 0,14 m), nedgravet i leret sand. Den vestlige tagbærende stolpe (A515) fremkom tydeligt tre cm under fladen af grubehuset, hvor imod den østlige tagbærende stolpe ikke kunne findes, trods intensiv søgning. I den nordøstlige del af grubehuset var en cirkulær plamage 6 til 12 cm under grubehusets flade. Det "2

13 er uklart, om der er tale om en nedgravning lig de ovale nedgravninger A513, A481, A419 i henholdsvis hus 1, hus 2 og hus 3. A473 blev snittet, men snit og fyld er ikke dokumenteret. I den nordvestlige, sydvestlige og sydøstlige side i kanten af grubehuset fremkom en til dels ubrudt række nedrammede pæle (A576, A577, A514, A579, A580, A581, A567, A568, A582, A583, A568, A569, A574). I den nordøstlige side fandtes en enkelt nedrammet pæl (A475), men i dette område forekom nedrammede pæle ikke i en systematisk anlagt række. Til gengæld forekom der inde i den nordøstlige kvadrant af grubehuset en samling nedrammede pæle (A470, A471, A472, A476), hvor A471 var placeret, hvor en tagbærende stolpe kunne være forventelig. A471 var både bredere og længere (13 x 46 cm) end øvrige nedrammede pæle i grubehuset. I en nord-syd gående linje centralt i grubehuset forekom ligeledes nedrammede pæle (A589, A588, A587, A586, A591, A592, A585, A584). Fund: Bopladskeramik og dyreknogler. Datering: Yngre jernalder. Hus 7, Grubehus T20, ST8, DT4 Anlægsnumre: 337, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 571, 572. En ujævnt rektangulær grube med rundede til lige sider og ujævn bund (A337: 3,7 x 3,2 x 0,15 m), nedgravet i let leret sand. De tagbærende stolper (A447 og A448) stod med en indbyrdes afstand på 3,3 m, orienteret VSV-ØNØ. Centralt i grubehusets bund lå en samling op til 20 cm/diameter store sten. Langs kanten af grubehuset fremkom nedrammede pæle (A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A461, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531), hvoraf A527, A528 og A529 var placeret samlet, trukket ind i grubehuset, væk fra kanten af grubehuset. Centralt i grubehuset fremkom flere usystematisk placerede nedrammede pæle (A462, A463, A464, A465, A571, A572, A532, A533, A534). "

14 Fund: Bopladskeramik, flintafslag, dyreknogler. Datering: Yngre jernalder. Hus 8, Treskibet langhus T2,5, ST3 Anlægsnumre: 37, 72, 34, 71, 62, 63. Hus 8 lå i den nordlige del af felt 1, lige vest for hus 9. Huset havde tre sæt tagbærende stolper. Huset var orienteret Ø-V. Længdeafstanden mellem de tagbærende sæt var 4,22 og 4,9 m (målt fra nedgravningens centrum). Tværspændet mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,6 og 3,28 m (målt fra nedgravningens centrum), hvor det korteste spænd forekom i det østligste sæt. Da hverken gavl eller vægstolper var bevaret, kan husets oprindelige længde og bredde ikke afgøres. Længden på den tagbærende konstruktion er 9 m. De tagbærende stolper var bevaret i en dybde af 7-33 cm. Fund: Udefinerbar bronzeklump. Er under konservering. Datering: Typologisk dateret til yngre jernalder. Hus 9, Treskibet langhus T1,6, ST1,2 Anlægsnumre: - Støttestolper: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 13, 14, 92, 94, 101, 102, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 16, 17, 18, 575, 19 - Væg: 18, 17, 16, 11, 100, - Indgang: 11?, 12?, 101, Tagbærende stolper: 88, 92, 98, 104, 417, 127, 345, 126, 129, 124 Huset lå i den nordøstlige del af felt 1, lige øst for hus 8. Huset havde fire sæt tagbærende stolper, hvor de yderste sæt i begge ender indgik i husets lige afskårne gavl. Huset var orienteret Ø-V. "+

15 Længdeafstanden mellem de tagbærende sæt var mellem 4,9 og 5,5 m, med den korteste afstand i de to vestligste sæt. Tværspændet mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,3 og 2,8 m, hvor det korteste spænd forekom i det vestligste sæt. To af de tagbærende stolper var blevet udskiftet. Støttestolper var bevaret hele vejen rundt om huset i en afstand af 2,0 til 2,8 m fra de tagbærende stolper. Ingen af disse var skråtstillede i snittet, men vurderes ud fra afstanden til de tagbærende stolper, at have været støttestolper frem for vægstolper. Få vægstolper var bevaret. I den sydvestlige del af huset var en indgang markeret ved to indtrukne stolper (A101, A106). Ved udgravningen tolkedes der ligeledes en indgang overfor denne i den nordvendte væg (A11, A12). Sandsynligheden foreligger, at disse stolper i stedet er en del af støttestolpe/væg konstruktionen. Husets fulde længde var 17,8 m (målt fra de yderste tagbærende sæts centrum). Husets bredde var 7,6 m. De tagbærende stolper var bevaret i en dybde af 9 til 23 cm. Fund: Datering: Typologisk dateret til årh. Hus 10, Treskibet langhus T12,15, ST15 Anlægsnumre: 177, 184, 178, 182, 600, 601, 602, 603, 604, 605. Hus 10 lå i den centrale del af felt 1 i den østlige side. Huset havde fem sæt tagbærende stolper (de ovenfor nævnte anlægsnumre). Huset var orienteret Ø-V. Længdeafstanden mellem de tagbærende sæt var mellem 3,34 og 5,5 m (målt fra nedgravningens centrum), hvor der var kortest mellem det første og andet sæt i den vestlige ende. Tværspændet mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,1 m og 3,1 m, hvor den korteste afstand var i det vestligste sæt og den længste afstand i det tredje sæt fra vest (målt fra nedgravningens centrum). Det vestligste sæt var således trukket ind mod hinanden i forhold til de øvrige sæt. Målene indikerede, at huset har haft et let buet vægforløb, men ingen vægstolper var bevaret til at bekræfte dette. Målene viste samtidig, at det østligste sæt mangler, men da anlægsarbejdet ikke berørte tilstøde arealer, kunne der ikke rømmes yderligere muld af. Længden på den del af huset der er afdækket er 18,2 m (målt fra det vestligste sæts centrum til det østligste sæts centrum). Da afstandene mellem de afdækkede tagbærende stolpesæt virker systematiske, antages det at husets tagbærende konstruktion i sin fulde længde har været 21,5 "3

16 m. Da hverken gavle eller vægge er bevaret, kan husets oprindelige længde og bredde ikke afgøres. De tagbærende stolper var bevaret i en dybde på 19 til 38 cm. Fund Datering: Typologisk datering til sen yngre germansk jernalder/vikingetid. Hus 11, Treskibet langhus T19, ST4 Anlægsnumre: 316, 317, 320, 321, 323, 324, 329. Hus 11 lå i den sydligste del af felt 1. Huset havde tre sæt tagbærende stolper. Huset var orienteret Ø-V med en svag afvigelse mod nord. Længdeafstanden mellem de tagbærende sæt var 4,83 og 5,7 m (målt fra nedgravningens centrum). Tværspændet mellem stolperne i de enkelte sæt var mellem 2,75 og 3,24 (målt fra nedgravningens centrum), hvor det korteste spænd forekom i de to østligste sæt. Da hverken væg eller gavlstolper var bevaret, kan husets oprindelige længde og bredde ikke afgøres. Længden på den tagbærende konstruktion var 10,74 m. Det østligste sæt var trukket lidt mod nord. De tagbærende stolper var bevaret i en dybde af 8 til 34 cm. Fund: Datering: Typologisk dateret til yngre jernalder. Hus 14, Treskibet langhus T12,13,16, ST6,7 Anlægsnumre: 277, 258, 289, 266, 285, 267, 194, 175 Hus 14 lå i den vestlige del af felt 1. Huset havde fire sæt tagbærende stolper. A266, som her angives som det andet nordlige stolpehul fra vest, blev ved udgravningen angivet som grube. I snittet er siderne lige, afrundet mod bunden og bunden er ujævn. Selvom fyldet var ensartet i hele anlægget gør anlæggets form det muligt, at anlægget skal tolkes som to stolpehuller. Alternativt skal A266 tolkes som en yngre grube, der har fjernet et tagbærende stolpehul i hus 14. Huset var "4

17 orienteret ØNØ-VSV. Længdeafstanden mellem de tagbærende stolper var mellem de tre østligste sæt 3,3 og 3,78 m. Det vestligste sæt lå med større afstand til de øvrige tagbærende sæt, hvilket var 5,18 m. Huset er ikke fuldt afdækket mod vest. Feltet blev ikke udvidet i denne retning grundet beplantning, der afventes ryddet. Tværspændet mellem stolperne var mellem 3,0 og 3,5 m, hvor det korteste tværspænd forekom i de to østligste sæt. Den nordligste væg var delvist bevaret og enkelte stolper i den sydlige væg var bevaret. Begge vægges stolpehuller antager et noget rodet vægforløb. En mulig indgang i den nordlige væg var mellem A2254 og A236. Huset var 7 m bredt fra væg til væg. De tagbærende stolper var bevaret i en dybde af cm. Huset er ikke fuldt afdækket, grundet afventning af beplantning vest for huset. Fund: Datering: Typologisk dateret til jernalder, evt. ældre jernalder. Felt 2 Hus 12, Grubehus T22, ST7,12, DT7 Anlægsnumre: 346, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 365, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 849, 890, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 561, 560, 570, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599. En cirkulær grube, hvis form ændrede sig til rektangulær ved fremkomst af nedrammede pæle, med let ujævne skrå/let rundede sider, samt en ujævn flad til let afrundet bund (A346: 4,0 x 4,7 x 0,28). De tagbærende stolper (A482 og A536) stod med en indbyrdes afstand på 4,0 m, orienteret ØNØ- VSV. Hele vejen rundt i kanten af grubehuset var der 12 til 25 cm under grubehusets flade nedrammede pæle (A483, A484, A485, A486, A487, A487, A488,A 849, A890, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A555, A556, A557, A558, A570, A590, A591, A592, A593, A594. Nedrammerne A503, A504, "5

18 A505, A506, A507, A508, A660, A561, A595, A596, A597, A598 og A599 var placeret usystematisk i grubehusets centrale del. Grubehuset var omkranset af en enkelt række stolpehuller (A365, A348, A349, A350, A351, A352, A356 og A355), der stod med en indbyrdes afstand på 0,9 til 1 m med en afstand til grubehuset mellem 0,3 og 1,0 m. Disse stolpehuller formodes at have været en stolpebygget konstruktion, der har omgivet grubehuset. I den nordøstlige side af grubehuset forekom ingen af disse stolpehuller, hvilket kunne indikere indgangen til grubehuset. Fund: Et helt lerkar, dyreknogler, bopladskeramik, brændt ler, flint afslag, konisk tenvægt i sekundært anvendt klæbersten, jernkniv, randskår af klæberstenskar med omløbende fure, hvori en klinknagle sad. Datering: 10. årh. Hus 13, Grubehus T26, ST9 Anlægsnumre: 391, 392, 466. En kvadratisk grube med ujævne sider og ujævn bund (A391: 3,34 x 2,25 x 0,2 m). De tagbærende stolper stod med en indbyrdes afstand på to meter, orienteret Ø-V, hvor den østlige stolpe var trukket en kende mod nord. Centralt i unden af grubehuset forekom en samling brændte og ubrændte sten af op til cirka 10 cm/diameter. Fund: Bopladskeramik, brændt ler. Datering: Yngre jernalder. Andre anlæg Felt 2 A403, Grube En cirkulær grube med skrå til rundede sider afsluttende i en let tilspidset afrundet bund (217 cm/diameter, 74 cm dyb). I fladen var A403 sammenlignelig med de cirkulære grubehuse. Anlæggets profilsnit blev efter registrering rykket længere ind i anlægget for at afsøge eventuelle "

19 stolpehuller. Ingen stolpehuller fremkom. Dette sammen med profilens karakter afkræftede at A403 var et grubehus, men i stedet skal tolkes som værende en grube. Snittet i gruben viste en til dels lagdelt opfyldning, der kan indikere at anlægget har stået åbent i længere tid. Ingen daterende oldsager fandtes i gruben. Detektorfund I jordbunkerne omkring udgravningsfeltet blev en forgyldt Terslevfibel-imitation i bronze fundet. Fiblen dateres sædvanligvis til 10.- eller og første halvdel af 11. årh. e.kr. Konklusion På det undersøgte område fandtes spor af bebyggelsesaktivitet fra yngre germansk jernalder og vikingetid, samt en hustomt formodentlig fra ældre jernalder. Bebyggelsen fra yngre jernalder omfattede fire treskibede langhuse og ni grubehuse. Det antages, at de længste langhuse, hus 9 og hus 10 har været hovedhuse, hvor imod de mindre huse, hus 8 og hus 11 har været driftsbygninger, tilknyttet hovedhusene. Sandsynligheden for at hovedhusene ikke har været samtidige indikeres af, at hus 8 ligger meget tæt på hus 9 og derfor repræsenterer to forskellige faser i bebyggelsen. Af de ni grubehuse kan hus 3 dateres til det 7. årh. på baggrund af fundet af to fibler. Hus 12 kan dateres til det 10. årh. ud fra fundene i huset. Denne datering bekræftes af husets grundform. Ud over bebyggelsen fra yngre jernalder fandtes et treskibet langhus, der typologisk muligvis kan dateres til ældre jernalder. En nærmere datering af huset er ikke muligt grundet en ufuldstændig afdækning af huset. Jernalderbebyggelse er ikke rigt repræsenteret i området i og omkring Frederikssund. Fundbilledet kan til dels skyldes Frederikssunds tilblivelseshistorie, hvor byen særligt siden 1960 erne er ekspanderet. I den forbindelse er det ikke sikkert, at kulturhistoriske fyldskifter er blevet registreret. Et kvalificeret bud på hvor yderligere jernalderbebyggelse muligvis kunne findes, er i området omkring Oppe Sundby og særligt nord og øst for Oppe Sundby kirke, hvor området endnu ligger ubebygget hen. "

20 Litteratur: nd/sj%c3%a6lland_-_byer/frederikssund Hansen, T. E., D. K. Mikkelsen og S. Hvass 1991: Landbebyggelse i i 7. århundrede. I: Mortensen, P. og B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2, Høier, H. 2011: Newly discovered settlements frem the Pre-Roman Iron Age in the Vemmelev Area. I: Boye, L. (red.): The Iron Age on Zealand. Status and Perspectives. The Royal Society of Northern Antiquities. Jensen, J. 2004: Danmarks Oldtid. Yngre Jernalder og Vikingetid 400 e. Kr e. Kr. Jørgensen, L. og A. Nørgård Jørgensen 1997: Nørre Sandegård Vest. A Cemetery from the 6th-8th Centuries on Bornholm. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Ulriksen, J. 1998: Anløbspladser. Besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e. Kr. 2

21 Udgravningen markeret på 4cm kort 2"

22 Udgravningens placering i forhold til højdekurver. Det urolige relief til venstre er en kunstig bakke. 22

23 Oversigtsplan over udgravningsfelterne Det nordligste felt er felt 1. På oversigtsplanen er de ni grubehuse markeret med blåt. 2

24 Hus 8 og Hus 9 på felt 1 Gul markering: Hus 8. Rød markering: Hus 9. 2+

25 Hus 10, Hus 11 og Hus 14 på felt 1 Grøn markering: Hus 10. Turkis markering: Hus 11. Sort markering: Hus

26 Hus 12, Grubehus Rød: Grubehusets omrids og stolpehullerne i konstruktionen rundt om grubehuset. Blå: Anlæg der fremkom under grubehusets overflade. De største er de Ø-V orienterede tagbærende stolper. De små cirkulære anlæg er nedrammede pæle, der har udgjort grubehusets væg. Rød stjerne: Angiver fundenes placering i grubehuset. 24

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Beretning for arkæologisk undersøgelse af VISSEGÅRD Gershøj Sogn

Beretning for arkæologisk undersøgelse af VISSEGÅRD Gershøj Sogn Beretning for arkæologisk undersøgelse af VISSEGÅRD Gershøj Sogn ROM 2522 Stednr. 02.06.02. 9 VISSEGÅRD Bebyggelse Yngre jernalder/vikingetid Matr.nr. 3e af Gershøj By Gershøj Sogn Volborg herred Københavns

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr. 2009-7.24.02/VMÅ-0008

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn Beretning for arkæologisk forundersøgelse af BAUNEGÅRDSVEJ kunstgræsbane Jyllinge Sogn ROM 2820 Stednr. 020407-58 BAUNEGÅRDSVEJ Prøvegravning Hustomter, yngre jernalder Matr.nr. 16a, Jyllinge By Jyllinge

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr

Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 905 A Tværvej, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Stednr.13.01.10 Forår 2005 Inge Kjær Resume: Forud for byggemodning af 7600 m 2 beliggende

Læs mere

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 Bygherrerapport nr. 27, 2007 André Matthissen, November

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Beboelse ved Lejre Ådal i bronzealder og jernalder

Beboelse ved Lejre Ådal i bronzealder og jernalder Beboelse ved Lejre Ådal i bronzealder og jernalder Kulturhistorisk rapport til Banedanmark for den arkæologiske undersøgelse ROM 2924 HULE MØLLE Udarbejdet af Sofie Laurine Albris ROSKILDE MUSEUM 800,0

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II Bygherrerapport Udgravning af gruber og hustomter fra jernalder og vikingetid/tidlig middelalder samt hegns- og grøftanlæg fra germansk jernalder/vikingetid. Sagsinfo SMS1018A Vium Hankanlæg, Vium Mølle

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund

Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund Fig. 1. Foto af udgravningsfelt set fra øst. Af Veronica Liv Johansen 1 Indledning Forud for anlæggelsen af

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr Udgravningsberetning SJM 596 k3 SJM 596 Østre Industri I+II, Tjæreborg By, matr. nr. 20n, Tjæreborg sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Stednr. 190513-120. FF nr. 224056. Beretning for to mindre forundersøgelser

Læs mere

Brinken II, Mogenstrup

Brinken II, Mogenstrup Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning NÆM 2004:122 B KUAS FOR 2003-2122-0700 Næstved Museum 2005 Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning J.nr. NÆM 2004:122 B; KUAS FOR 2003-2122-0700 Sted.nr.

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff Skævingegård Bygherrerapport over den arkæologiske undersøgelse på matr. 13m. Skævinge By, Skævinge Gennemført fra d. 13. august til d. 24. august 2007 (NFHA2758) Af: Esben Aarsleff Bygherrerapportens

Læs mere

PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED.

PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED. PRØVEGRAVNINGSRAPPORT FOR UNDERSØGELSERNE PÅ EN DEL AF MATR.NR. 1a OG 2a, STENBÆKSHOLM, FODBY SOGN, Ø. FLAKKEBJERG HERRED. ALMAGERGÅRD II (NÆM 1998:114 = 1995:134) NÆSTVED GOLFBANE, ETAPE 2/I (Sydvest-del)

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Kogestensgruber og jernalderbebyggelse i Vindinge.

Kogestensgruber og jernalderbebyggelse i Vindinge. Kogestensgruber og jernalderbebyggelse i Vindinge. Kulturhistorisk rapport til KSE Ejendomme ApS Udarbejdet af Anne Kirstine Vestergaard ROSKILDE MUSEUM Fig. 1. Det udgravede område i forlængelse af Stålmosevej

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport

Arkæologisk forundersøgelse Rapport Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3271 Søndre Fælledvej, Tørring. Privat skovrejsning. Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 7h Sted-SBnr.: 160607-113

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr.

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr. Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup 13-14 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 342 og 343 1. Indledning...4 2. Landskabet...5 3. Udgravningens metode...5

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup

Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup Af Lisbeth Gernager Langkjær Landsbyerne St. Valby og Ågerup ligger vest for Roskilde Fjord. Mellem de to landsbyer, på det hidtil opdyrkede

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ).

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ). SVM 052 Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr. 040320 (KUAS j.nr 2003-2122- 0640). Prøvegravning af areal med bebyggelsesspor fra bronze- eller jernalder og spor efter højryggede agre

Læs mere

FHM 5144 Fuglekærvej - Kolt. Matr. nr. 1g, 1m, 16a Lemming by, Kolt KUAS jour. nr /FHM-0022 Bygherrerapport for prøvegravning

FHM 5144 Fuglekærvej - Kolt. Matr. nr. 1g, 1m, 16a Lemming by, Kolt KUAS jour. nr /FHM-0022 Bygherrerapport for prøvegravning FHM 5144 Fuglekærvej - Kolt Matr. nr. 1g, 1m, 16a Lemming by, Kolt KUAS jour. nr. 2009-24.7.02/FHM-0022 Bygherrerapport for prøvegravning Prøvegravning af 4,3 ha stort område i forbindelse med Århus Kommunes

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere