Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Protokol kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt Bodil Kornbek Jan Kaspersen Birgitte Hannibal Ib Carlsen Henrik Brade Johansen Jens Timmermann Henrik Bang Curt Købsted Mette Hoff Karsten Lomholt Dorthe la Cour Finn Riber Rasmussen Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Henriette Breum Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1. Budgetforslag behandling af forslaget 2. Tilpasning af aktivitetsområder til den justerede administrative organisation 3. LUKKET SAG. Ejendomssag Side 2 af 14

3 Kommunalbestyrelsen Sag nr Budgetforslag behandling af forslaget Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til Budget fandt sted den 15. september Kommunalbestyrelsen (KMB) besluttede at oversende forslaget til 2. behandling med de foreslåede ændringer samt med det indgåede budgetforlig, der blev indgået den 15. september. A. 1. behandlingen den 15. september 2014 Det materiale, der lå til grund for 1. behandlingen den 15. september, bestod af: 1. Det administrative budgetforslag Politiske beslutninger efter udsendelse af budgetforslaget (incl. resultaterne af 2. anslået regnskab 2014), som blev oversendt fra ØK-mødet den 8. september, jf. det sagen vedlagte bilag 1 3. Budgetforliget af 15. september 2014 indgået af alle partier, bortset fra Enhedslisten, jf. det sagen vedlagte bilag 2. Ad 1. Det administrative budgetforslag. Det administrative budgetforslag er resultatet af følgende budgetforudsætninger: 1. de af kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014 vedtagne effektiviseringsforslag på 1 % i 2015 og konsekvenserne for overslagsårene 2. en nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,5 prm. pr. år, i alt 2,0 prm. over de 4 budgetår, dvs. en grundskyldspromille i 2015 på 22, værdien af effektiviseringsrammen på yderligere 1 % pr. år i 2016 og i 2017 samt i 2018, som skal besluttes og udmøntes i de kommende års budgetforhandlinger 4. en politisk afsat pulje i hvert af årene , svarende til det råderum, der dannes som følge af den politiske aftale. Det kræver dog, at de yderligere indlagte effektiviseringsrammer, jfr. pkt. 3, bliver omsat til konkrete budgetreduktioner i årene uudmøntet bufferpulje på årligt 5,1 mio. kr., der er en videreførelse af budgetaftalen for konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens beslutninger til og med 26. juni 2014 Side 3 af 14

4 7. uændret udskrivningsprocent på 23,7 8. DUT-reguleringer, jfr. Kommuneaftalen af 3. juni Økonomi- og indenrigsministeriets tilskudsudmelding af 30. juni 2014, f.s.v.a baseret på statsgaranti i skøn over skatteniveau og tilskud samt udligning, baseret på KL s tilskudsmodel pr. primo juli Derimod er konsekvenserne af halvårsregnskabet for 2014 ikkeindarbejdet i "budgetforslagsbogen", da der afventede en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 4. september, jf. nedenfor under bilag 1: ændringer til det administrative budgetforslag Hovedtallene i Budgetforslag er gengivet i nedenstående tabel. Der henvises i øvrigt til side 8 i det trykte budgetforslag. Resultatopgørelse Mio. kr Indtægter , , , ,8 Driftsudgifter 3.067, , , ,9 Pris- og lønstigninger - 57,3 115,4 173,9 Renter 1,4 0,5-0,3-1,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -103,9-72,8-82,8-111,4 Anlægsvirksomhed 198,5 89,9 89,6 100,9 Pris - og lønstigninger - 1,0 1,7 2,7 Ejendomssalg -36,4-30,0-10,0 - Årets resultat 58,3-11,9-1,5-7,8 Fortegn: + = udgifter, - = indtægter Finansieringsoversigt Mio. kr Årets resultat -58,3 11,9 1,5 7,8 Låneoptagelse 12,9 27,0 3,0 3,0 Øvrige finansforskydninger -43,3-41,5-15,7-16,0 Afdrag på lån -32,4-42,1-32,8-33,2 Ændring i likvid beholdning * -121,0-44,7-43,9-38,4 Likvid beholdning ultimo året 81,7 36,9-7,0-45,4 Gnsn. kassebeholdning 211,7 166,9 123,0 84,6 * Fortegn: + = forøgelse af kassebeholdningen, - = træk på kassebeholdningen Ad 2. Ændringer til budgetforslaget, godkendt oversendt til 2. behandlingen, jf. det sagen vedlagte "bilag 1" KMB godkendte ved 1. behandlingen, at der blev indarbejdet ændringer vedrørende 2. anslået regnskab 2014 og øvrige beslutninger som følge af kommunalbestyrelsesmødet den 5. september De samlede konsekvenser af det administrative budgetforslag samt ændringerne i bilag 1 fremgår af nedenstående tabel: Side 4 af 14

5 Mio. kr Finansieringsover-/underskud - 121,0 44,7 43,9 38,4 Budgetforslag Konsekvenser af halvårsregnskab 13,1 52,1 24,0 15,2 Konsekvenser af øvrige politiske 32,0 4,7 6,2 7,5 beslutninger m.m. Ændringer i alt 45,1 56,8 30,2 22,7 Korrigeret finansieringsover-/underskud - 166,1 101,5 74,1 61,1 Budgetforslag incl. bilag 1 Likvid beholdning ultimo året 94,8-6,8-80,9-142,0 Gnsn. kassebeholdning 224,7 123,2 49,1-12,0 Fortegn: - = overskud, + = underskud Ad 3. Budgetforliget indgået den 15. september 2014, jf. det sagen vedlagte "bilag 2" Resultaterne af det budgetforlig, der blev indgået den 15. september mellem alle kommunalbestyrelsens partier, bortset fra Enhedslisten, og som KMB ved 1. behandlingen godkendte oversendt til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel: Mio. kr Udgangspunkt: Korrigeret finansieringsover- 166,1 101,5 74,1 61,1 /underskud - Budgetforslag incl. bilag 1 Konsekvenser af budgetforliget ,9-2,5-12,5-51,0 NY saldo for finansieringsover-/underskud 87,2 99,0 61,6 10,1 efter indgåelse af forlig (jf. bilag 2) Likvid beholdning ultimo året 173,7 74,7 13,1 3,0 Gnsn. kassebeholdning 303,7 204,7 143,1 133,0 Fortegn: - = overskud, + = underskud B. Udgangspunktet for 2. behandling af budgetforslaget: Udover det administrative budgetforslag (jf. pkt. 1) med ændringer (jf. pkt.2) og budgetforliget af 15. september 2014 (jf. pkt. 3) er der følgende yderligere materiale som udgangspunkt for 2. behandlingen: 1. Yderligere ændringer efter 1. behandlingen den 15. september 2014 Der er ikke indkommet yderligere ændringsforslag fra de politiske partier inden fristens udløb mandag den 22. september. 2. Udkast til hensigtserklæringer Forligspartierne har i forbindelse med budgetforliget drøftet et antal yderligere hensigtserklæringer for den kommende budgetperiode. Udkast til hensigtserklæringer fremgår af det sagen vedlagte "bilag 3". Forvaltningen vil efterfølgende komme med oplæg til proces for udmøntningen heraf inden udgangen af Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for 2015 Budgetforslaget for 2015 er som nævnt ovenfor baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. For overslagsårene er der anvendt skøn fra KL s tilskuds- og udligningsmodel. Side 5 af 14

6 Tilskuds- og udligningsmodellen viser, at kommunen netto har en gevinst ved selvbudgettering på 6,2 mio. kr. i 2015 sammenlignet med statsgarantivalget. Vurderingen af gevinsten skal dog ske på baggrund af en langt række usikkerhedsfaktorer, jfr. det sagen vedlagte "bilag 4". 4. Servicerammen Økonomi- og Indenrigsministeriet har åbnet for adgangen til at budgettere med reserver, jf. lov nr. 381 af 17. april Med virkning fra budget 2014 kan der således på en nyoprettet funktion Generelle reserver optages op til 1 pct. af de budgetterede nettoudgifter til service i den enkelte kommune. Den nyoprettede funktion afløser dermed den kutyme, der har været i mange kommuner med at budgettere med "buffere" for på den måde at sikre sig imod overskridelse af servicerammen. Med budgetaftalen samt ændringerne til budgetforslag er der et råderum på ca. 30 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der af det resterende råderum afsættes en generel reserve på 1 pct. af de budgetterede nettoudgifter, idet finansieringen budgetteres under balanceforskydninger (0-løsning). Herved sikres kommunen mod eventuelle udsving i f.eks. overførslerne størrelse mellem regnskabsårene. 5. Kirkeskattepct. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. Dette finansieringsbehov sættes i forhold til udskrivningsgrundlaget for medlemmer af folkekirken. Skatteprocenten skal beregnes på grundlag af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune vælger at benytte denne model. På baggrund af de indmeldte tal er procenten beregnet til 0,61 pct. i 2015, hvilket er en nedsættelse i forhold til 2014 (0,62 pct.), jf. det sagen vedlagte bilag Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2015 Der er i budgetforslaget indarbejdet takster, der svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag , jf. Takstoversigten side 207. I det sagen vedlagte "bilag 6", takstoversigt, er der ikke foretaget ændringer i forhold til budgetforslagets takster, da ingen af ændringerne i bilag 1-2 giver anledning til takstændringer. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at Side 6 af 14

7 1. hensigtserklæringerne i tilknytning til budgetforliget indgår 2. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag 3. kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,61 pct. i resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget incl. budgetforliget af 15. september 2014, som angivet i afsnit A.3 ovenfor, indgår 5. takstbladet anvendes 6. råderummet optages op til 1 pct. af de budgetterede udgifter, idet finansieringen budgetteres under balanceforskydninger (0-løsning). Økonomiudvalget den 29. september 2014 Ad. 1 Budget-at er (hensigtserklæringer) fastlægges nu som udvalgstemaer og indgår ikke i selve budgettet. Ad. 2 Anbefales. Ad. 3 Anbefales. Ad. 4 Anbefales. Ad. 5 Anbefales. Ad. 6 Anbefales. Jan Kaspersen (C) og Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014 Ad. 2-6 Godkendt med 20 stemmer. 1 (Ø) stemte imod. Bilagsfortegnelse 1. Bilag 1 Ændr. til adm.bf Bilag 2 Budgetaftale Bilag 3 Udkast til hensigtserklæringer B Side 7 af 14

8 4. Bilag 4 Statsgaranti,selvbudg Bilag 5 Kirkeskat Bilag 6 Takstoversigt Budget Side 8 af 14

9 Kommunalbestyrelsen Sag nr Tilpasning af aktivitetsområder til den justerede administrative organisation Sagsfremstilling Med ønske om at styrke den politiske betjening og skabe mere robuste fagområder blev kommunens administrative organisation justeret i foråret Ændringerne berørte kun i mindre grad de store velfærdsområder, medens opgaverne i de hidtidige to stabssekretariater og på sundheds-, kultur-, idræts- og fritidsområdet blev fordelt på en ny måde. Nedlæggelsen af Center for Sundhed og Kultur betød, at kultur-, idræts- og fritidsområdet blev samlet i Center for Kultur og Jura, medens sundhedsområdet blev delt mellem Center for Træning og Omsorg (nu Center for Sundhed og Omsorg) og Center for Social Indsats. I Styrelsesvedtægtens 16 og 17 er den politiske udvalgsfordeling af hhv. sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet fastlagt. Den administrative organisationsjustering har imidlertid ikke ført til behov for ændringer i forhold til styrelsesvedtægten og dermed fastlæggelsen af, hvordan opgaverne fordeler sig mellem de politiske udvalg. For bedst muligt at understøtte den politiske betjening peger forvaltningen dog på en ændring af visse aktivitetsområder i budgettet. Begrebet "aktivitetsområder" anvendes for den opdeling af driftsvirksomheden, der er fastlagt i budgettet. De nuværende aktivitetsområder understøtter i dag - i størst mulig omfang - en sådan sammenhæng. Den justerede administrative opdeling af sundhedsområdet udfordrer imidlertid sammenhængen på Social- og Sundhedsudvalgets område. På den baggrund peger forvaltningen på, at Sundhed nedlægges som selvstændigt aktivitetsområde fra Budget , således, at aktivitetsinddelingen afspejler den nye administrative organisering. Forslaget er illustreret i "Forvaltningens forslag til ændrede aktivitetsområder under Social- og Sundhedsudvalget", jf. det sagen vedlagte materiale (bilag). Ud over den justerede organisering af sundhedsområdet har organisationsjusteringen betydet, at ansvaret for de boligsociale midler er flyttet fra Center for Sundhed og Kultur til Center for Social Indsats. Der er tale om en årlig bevilling på 0,5 mio. kr., som udløber med udgangen af Side 9 af 14

10 2015. For at understøtte sammenhængen mellem de politiske udvalg og den administrative organisation, peger forvaltningen på, at området i 2015 flyttes fra Kultur- og Fritidudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Det bemærkes, at det boligsociale område ikke er nævnt eksplicit i styrelsesvedtægten. Økonomiske konsekvenser Forslaget indebærer omfordeling af 0,5 mio. kr. i 2015 vedrørende de boligsociale midler fra Kultur- og Fritidsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Ændringen af aktivitetsområderne inden for Social- og Sundhedsudvalget vil blive indarbejdet i det trykte Budget Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. Sundhed nedlægges som selvstændigt aktivitetsområde under Social- og Sundhedsudvalget fra Budget De boligsociale midler i 2015 flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Økonomiudvalget den 29. september 2014 Anbefales. Jan Kaspersen (C) og Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014 Godkendt. Bilagsfortegnelse 1. Forslag til ændrede aktivitetsområder under SSU fra B Side 10 af 14

11 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 1 - Side -1 af 1 Ændringer til administrative budgetforslag Mio. kr Finansieringsover-/underskud Budgetforslag ,0 44,7 43,9 38,4 248,0 Konsekvenser af pol. beslutninge/tekniske ændringer 45,1 56,8 30,2 22,7 154,9 2. anslået regnskab 2013 i alt 13,1 52,1 24,0 15,2 heraf Drift 10,7 12,6 12,6 13,2 heraf Anlæg 27,4 22,7 7,7 0,4 heraf Ejendomssalg -24,2 17,5 4,3 2,0 heraf Renter og finansiering -0,8-0,7-0,6-0,5 Byggesagsgebyrer 2,3 2,3 2,3 2,3 Kolonihavetakster 0,1 0,1 0,1 0,1 Ny lov om trafikselskaber 1,1 2,2 3,3 Ejendomskøb - Driftsplads 19,0 Ejendomskøb - Firskovvej 10,0 Skønnet effekt af ændringer (pris, rente) 0,7 1,2 1,7 1,9 Finansieringsover-/underskud Budgetforslag efter ændringer. 166,1 101,5 74,1 61,1 402,9 Mio. kr Finansieringsover-/underskud korr ,1 101,5 74,1 61,1 402,9 (+=underskud, -=overskud) Likviditet Likvid beholdning primo 260,9 94,8-6,8-80,9 Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B ,1-101,5-74,1-61,1 Likvid beholdning ultimo 94,8-6,8-80,9-142,0 Gns. 224,8 123,2 49,1-12,0

12 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 2 - Side -1 af 4 Budgetaftale mellem C, V, A, F, B, O, I A Mio. kr Finansieringsover-/underskud Budgetforslag ,0 44,7 43,9 38,4 248,0 Konsekvenser af pol. beslutninge/tekniske ændringer 45,1 56,8 30,2 22,7 154,9 2. anslået regnskab 2014 i alt 13,1 52,1 24,0 15,2 heraf Drift 10,7 12,6 12,6 13,2 heraf Anlæg 27,4 22,7 7,7 0,4 heraf Ejendomssalg -24,2 17,5 4,3 2,0 heraf Renter og finansiering -0,8-0,7-0,6-0,5 Byggesagsgebyrer 2,3 2,3 2,3 2,3 Kolonihavetakster 0,1 0,1 0,1 0,1 Ny lov om trafikselskaber 1,1 2,2 3,3 Ejendomskøb 19,0 Ejendomskøb 10,0 Skønnet effekt af ændringer (pris, rente) 0,7 1,2 1,7 1,9 B Finansieringsover-/underskud Budgetforslag efter ændringer. 166,1 101,5 74,1 61,1 402,9 Finansieringsforslag mm. -78,9-2,5-12,5-51,0-145,0 Finansieringsmuligheder -83,3-20,2-28,7-20,7-153,0 Politisk pulje (1 pct.) -11,0-14,4-14,7-14,3 Pulje til politisk udmøntning B ,1-5,1-5,1-5,1 1 Skattepulje (alene 50% af pulje til nedsættelse) -3,9-2,6-2,6-1,3 2 Anlægsforskydninger m.m (se specifikation) -63,3 1,9-6,3 Politiske prioriteringer 30,8 17,0 16,0-24,1 39,8 Kvindekrisecenter - flytning 5,0-3,0 Hjerneskadekoordinator (oversendt sag) 0,42 0,42 0,42 0,42 UU-Nord (BUU september 2014) -0,5-0,7-0,2-0,2 Bortfald af boligsociale midler (afsat dobbelt i budget) -0,3-0,3-0,3-0,3 Anlægspulje nedbringes til 100 mio i 2017 og ,3-18,0 3 Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb 10,0 30,0 30,0 Ophør med "Betalt parkering" (oversendt sag) Model C fra TMU 10. juni ,75 0,6 0,6 0,6 Fjernelse af takster for udeservering 0,25 0,25 0,25 0,25 Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer 0,5 3,0-0,3-1,0 Velfærdsteknologi (tværkommunalt samarbejde) 1,0 1,0 1,0 1,0 4 Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, anslyser og større projekter 2,5 2,5 5 Byliv og turisme 0,25 0,25 0,25 0,25 Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse" -0,1-0,1-0,1-0,1

13 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 2 - Side -2 af 4 Mio. kr Styrket indsats overfor sårbare børn 1,5 1,5 1,0 1,0 Øget antal sagsbehandlere - voksen-området 1,0 1,0 1,0 1,0 7 Færre sager på voksenområdet ( ses i sammenhæng m. øget antal sagsbehandlere) -0,75-0,75-1,5 Gældsafvikling - fremrykning (til primo 2015) 10,0-10,0 Konsekvens for ydelser -1,1-1,1 Bortfald af forældreuddannelse til alle førstegangsfødende -0,3-0,5-0,5-0,5 8 Reduktion i fremskrivning af budgetter -7,0-7,0-7,0 Bortfald af Voucher-ordningen (ældremad) -0,045-0,045-0,045-0,045 Kanalvejs-"regnestykke" -12,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Kanalvejsprovenu -37,3 Byudvikling, lysmaster, rostadion 25,3 6,0 6,0 Allerede indarbejdet i BF ,6-4,5-4,5-2,0-24,7 Byudvikling Virum, Sorgenfri, Lyngby -9,1 Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse -4,5-4,5-4,5-2,0 Skønnet effekt af ændringer (pris, rente) -0,8-0,8-1,3-4,2-7,0 C Finansieringsover- (-) / -underskud (+) Scenarie B ,2 99,0 61,6 10,1 257,9 Mio. kr Finansieringsover-/underskud korr ,1 101,5 74,1 61,1 402,9 Finansieringsforslag -78,9-2,5-12,5-51,0-145,0 Finansieringsover-/underskud 87,2 99,0 61,6 10,1 257,9 (+=underskud, -=overskud) Likviditet Likvid beholdning primo 260,9 173,7 74,7 13,1 Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B ,2-99,0-61,6-10,1 Likvid beholdning ultimo 173,7 74,7 13,1 3,0 Gns. 303,7 204,7 143,1 133,0

14 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 2 - Side -3 af 4 Noter til udvalgte punkter: 1. Skattepulje Ved højere tildeling fra skattepuljen reserveres de ekstra midler som bufferpulje i budgettet. 2. Anlægsforskydninger Mio. kr Anlægsforskydninger -73,2 10,8 62,4 0,0 0,0 Idrætsby - institutioner afsat -32,1-7,6-39,7 Idrætsby - nu forventet 15,0 16,0 8,7 39,7 Tandplejen - "lille klinik" -16,4-9,3-25,7 Tandplejen - nu forventet 10,9 11,7 3,1 25,7 Rådhus -50,6-10,6-61,2 Rådhus - nu forventet 10,6 50,6 61,2 Energirenovering-lån - Rådhus flyttes 9,9-9,9 0,0 Driftskonsekvens - rådhus flytning 3,6 3,6 7,2 I alt -63,3 14,4 56,1 0,0 7,2 Anlægspulje 0-12,5-62,4-74,9 Anlægsforskydninger m.m. -63,3 1,9-6,3 0,0-67,7 3. Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb Der er i første halvår gennemført et bygningseftersyn med henblik på at kvalificere behovet for genopretning af vedligeholdelsesniveauet jf. i øvrigt sag forelagt for Økonomiudvalget i maj Der skønnes på det grundlag behov for en ramme til genopretning af vedligeholdelsesstandarden i størrelsesordenen 70 mio. kr. Der afsættes 10 mio.kr. i 2015 og 30 mio.kr. årligt i 2016 og 2017 med henblik på genopretning idet der indenfor rammen er mulighed for at samtænke midlerne til genopretningen med det moderniseringsbehov, der også er konstateret jf. Bascon-analysen. Det øvrige behov for modernisering forudsættes samtænkt med space management analyser og vurderes i øvrigt nærmere, når afrapportering af pilot-projektet i Lundtofte foreligger. 4. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter Der afsættes 2,5 mio.kr. årligt i 2015 og 2016 til at styrke analyseprojekter, der kan understøtte effektiviseringsarbejdet. Den politiske aftale om en effektivisering på 1% årligt i budgetperioden forudsætter, at der nu sættes fokus på større tværgående projekter, der også ser på strukturen i den kommunale organisation. Midlerne kan f.eks. anvendes til: Analyse og gennemførelse af strukturforandringer på skole- og dagtilbudsområdet Gennemførelse af større indkøbs- og IT-projekter Kvalitetssikring af grundlaget for hjemtagelse af dækningsafgift og grundskyld Projektledelse af øvrige større projekter. Møde i Kommunalbestyrelsen d

15 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 2 - Side -4 af 4 5. Byliv og turisme Under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget placeres en årlig pulje på kr. m.h.p. turisme. De resterende kr. årligt reserveres til byliv og fordeles mellem relevante fagudvalg (Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget), når konkrete projekter er udarbejdet. 6. Styrket indsats overfor sårbare børn øget antal sagsbehandlere på voksenområdet Der afsættes en ramme på 2,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 2 mio. kr. årligt fra 2017 til en styrket indsats på børne- og voksenområdet. Det forudsættes at der heraf afsættes ca. 1,5 mio. kr. i 2015 og 2016 og 1 mio. kr. fra 2017 til en forbedret indsats overfor sårbare børn, herunder for at forebygge anbringelser. Det skal ske dels via en forebyggende indsats ude på skoler og dagtilbud og dels en styrket indsats i forvaltningen. Den resterende 1 mio. kr. afsættes til at permanentgøre den midlertidige opnormering af antallet sagsbehandlere på voksenområdet, der blev besluttet i forbindelse med budget Det skal bidrage til at fastholde den bedre og tættere opfølgning og at sager, hvor foranstaltningerne ikke længere er nødvendige eller hensigtsmæssige, hurtigere kan lukkes. 7. Færre sager på det sociale område Det forventes, at den styrkede sociale indsats over en periode kan bidrage til færre udgifter til de forskellige foranstaltningstyper konkret 0,75 mio.kr. på voksenområdet i 2016 og 2017 og 1,5 mio. kr. fra 2018 fordelt på både børne- og voksenområdet. 8. Reduktion i fremskrivning af budgetter Fremskrivningen af alle enheders og institutioners budgetter nedskrives. Teknisk tages der udgangspunkt i en lavere fremskrivning af KL s lønskøn svarende til at fremskrivningen i budgetforslaget reduceres fra ca. 2% til ca. 1,5% Implementeringen sker decentralt og kan omfatte både løn og øvrig drift. For en skole af en gennemsnitlig størrelse betyder det en reduktion i fremskrivningen på ca kr. i 2016 set i forhold til et samlet budget på ca. 44 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige mindreforbrug pr. skole ca. 0,9 mio. kr. i 2013 (ekskl. uforbrugte lockout-midler). For et dagtilbud af en gennemsnitlig størrelse betyder det en reduktion i fremskrivningen på ca kr. i 2016 set i forhold til et samlet budget på ca. 4,9 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige mindreforbrug pr. dagtilbud ca kr. i For et områdecenter af en gennemsnitlig størrelse betyder det en reduktion i fremskrivningen på ca kr. i 2016 set i forhold til et samlet budget på ca. 46 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige mindreforbrug pr. plejehjem 0,2 mio. kr. i Møde i Kommunalbestyrelsen d

16 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 3 - Side -1 af 1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Den 23. september 2014 Bilag 3 Udkast til hensigtserklæringer Forligspartierne har besluttet: at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august. at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn. at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger. at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet. at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi. at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger. at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen. at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver. at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre tolærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal. at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet. Møde i Kommunalbestyrelsen d

17 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 4 - Side -1 af 6 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Økonomi og Personale BILAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGET Journalnr. : Dato... : Skrevet af : stb / N O T A T om Selvbudgettering eller statsgaranti i ) ANBEFALING Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranti i Begrundelse: valg at statsgaranti giver budgetsikkerhed dels i 2015, hvor kommunens provenu fra indkomstskatten og størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbene fastlåses til de statsgaranterede beløb, dels i 2018, hvor der ikke foretages nogen efterregulering af den hjemtagne 2015-indkomstskat og de beregnede 2015-tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag og folketal for hele landet, hovedstadsområdet og LTK. den beregnede selvbudgetteringsgevinst for 2015 på 6,2 mio. kr. er meget usikker. KL s tilskuds- og udligningsmodel bygger på statens/kl s vækstskøn, der historisk set har vist sig at være usikre / for optimistiske. Herved opstår der usikkerhed om udskrivningsgrundlaget for hele landet, hovedstadsområdet og LTK og dermed efterfølgende LTK s faktiske udgifter til tilskuds- og udligningssystemet, jævnfør afsnit 2. kommunernes valg mellem selvbudgettering og statsgaranti er meget følsomt overfor ændringer i vækstskønnene for hele landet selv små ændringer medfører store ændringer i fordelagtigheden af et givent valg af enten selvbudgettering eller statsgaranti. forskellen mellem det statsgaranterede folketal (54.808) og forvaltningens prognosticerede folketal pr. 1. januar 2015 (54.739) er 66. Dette er en beskeden afvigelse set i forhold til de tidligere års valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. valg af selvbudgettering er mere risikofyldt i disse år, hvor meget få eller ingen kommuner vælger selvbudgettering. Kommunernes samlede tab ved valg af selvbudgettering indgår i balancetilskudsberegningen. Tabet fordeles til kommunerne i forhold til deres andel af landets folketal. Er der få kommuner, som taber på valget af selvbudgettering, er beløbet som indgår i balancetilskudsberegningen selvfølgelig langt mindre end en situation, hvor mange kommuner taber på valget af selvbudgettering. I de år, hvor få kommuner taber på selvbudgettering, kompenseres den enkelte taberkommune derfor kun med et beskedent beløb via balancetilskudsberegningen pga. fejlvalget. Møde i Kommunalbestyrelsen d Side 1 af 6

18 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 4 - Side -2 af 6 2) BEREGNET GEVINST PÅ 6,2 MIO. KR VED SELVBUDGETTERINGS AF 2015 Tilskuds- og udligningsmodellen viser p.t., at kommunen netto har en gevinst ved selvbudgettering på 6,2 mio.kr. i 2015 sammenlignet med statsgarantivalget Beløb i mio. kr. Statsgaranti (1) Selvbudgettering (2) Forskel (2) (1) Indkomstskatteprovenu , ,9-63,4 Tilskud og udligning 352,2 412,6 60,4 Efterregulering vedr i ,0-3,2-3,2 Nettoprovenu , ,5-6,2 Beregningsparametre for 2015 Statsgaranti (1) Selvbudgettering (2) Forskel (2) (1) Folketal pr. 1. januar *) Udskrivningsgrundlag , ,2 307,3 Skatteprocent 23,7 23,7 0,0 Grundværdier , ,1-122,8 - = indtægter + = udgifter *) Betalingskommunefolketal dvs. ikke CPR-folketallet. Til CPR-folketallet tillægges 110 personer, som bor i andre kommuner, men hvor LTK har betalingsforpligtigelsen I budgetforslag 2015 blev selvbudgetteringsgevinsten beregnet til 7,3 mio. kr. ud fra LTK s 2012-udskrivningsgrundlag. Nyeste beregning baseret på LTK s 2013-udskrivingsgrundlag, hvor knap 99 procent af selvangivelserne er lignet, giver en lidt lavere gevinst på 6,2 mio. kr. Regeringen/KL har primo september 2014 sænket deres vækstskøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag fra 2013 til 2015 med samlet set 0,9 procent. Regeringen/KL kommer ikke i den nærmeste fremtid med nye vækstskøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Vurderingen af gevinsten på 6,2 mio. kr. skal ske på baggrund af følgende faktorer: 2.1 Kommunens skønnede skatteprovenu i 2015 er usikkert pga. af usikkerhed om væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til Regeringens/KL s skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag fra senest kendte udskrivningsgrundlag til budgetårets faktiske udskrivningsgrundlag rammer nemlig historisk set sjældent rigtigt. Regeringens/KL s forventede og faktiske vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag Vækst i pct. Budget til 2011 Budget til 2012 Budget til 2013 Budget til 2014 Budget til 2015 Forventet vækst ved budgetlægningen 11,3 4,4 8,3 6,9 4,1 Faktisk vækst 9,9 4,6 5,0 4,1 *)? Forskel -1,4 0,2-3,3-2,8? *) Skønnet vækst Møde i Kommunalbestyrelsen d Side 2 af 6

19 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 4 - Side -3 af LTK s bloktilskudsandel er meget usikker (med andre ord: LTK s nettoudgifter til tilskuds- og udligningssystemet er usikre), idet lave vækstskøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag medfører, at en større del af bloktilskuddet anvendes til finansieringen af landsudligningen, mens høje vækstskøn har den modsatte konsekvens. Usikkerheden vedrørende bloktilskudsandelen til fordeling efter folketal Beløb i mia. kr Forventet beløb ved budgetvedtagelsen 17,3 17,3 17,7 21,3 19,4 14,0 18,1 12,7 12,3 11,6 11,2 Endeligt beløb 13,3 3,9 15,8 24,4 20,4 15,4 *) 17,6 *)???? Forskel -4,0-13,4-1,9 3,0 1,0 1,4 *) -1,1 *)???? *) P.t. skønnet endelige beløb For hver 1 mia. kr. bloktilskuddet nedsættes (fordelt efter folketal) mister LTK i 9,7 mio. kr. i bloktilskud. Effekten er omvendt ved en bloktilskudsforhøjelse på 1 mia. kr. 2.3 Statsgarantiens folketal for hele landet, hovedstadsområdet og de enkelte kommuner kan afvige fra de endeligt opgjorte folketal for budgetåret. Ændringer i disse folketal påvirker den beregnede gevinst i KL s tilskuds- og udligningsmodel. For den enkelte kommune er det statsgaranterede folketal blot en noget mekanisk fremskrivning af det senest kendte folketal pr. 1. januar fremskrevet med statens skøn for landsudviklingen. Denne regnemetode tager altså ikke kommunespecifikke hensyn så som bl.a. den forventede boligudbygning i kommunen. Konsekvensen heraf kan være store forskelle mellem statsgarantiens folketal for budgetåret og kommunens eget prognosticerede folketal. Sammenligning af det statsgaranterede folketal og det faktisk folketal i LTK pr. 1. januar i budgetåret Folketal Statsgaranti LTK s faktiske folketal *) Forskel *) LTK s prognosticerede betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2015 LTK s høje folketal (på grund af høj nettotilflytning og nybyggeri) set i forhold til de statsgaranterede folketal er hovedforklaringen på tabene ved valg af statsgaranti i årene 2010 til 2012, jævnfør afsnit 5. I 2013 og 2014 giver de foreløbige tal LTK en gevinst ved valg af satsgaranti. I beregningen af selvbudgetteringsgevinst for 2015 er det forudsat, at folketallet pr. 1. januar 2015 svarer til det prognosticerede folketal i seneste befolkningsprognose fra marts 2014 tillagt 110 udenbysborgere. Folkeregistrets opgørelse den 18. september 2014 viser, at betalingskommunefolketallet (54.858) p.t. ligger 119 over det forventede antal pr. 1. januar Dvs. p.t. overstiger LTK s betalingskommunefolketal det statsgaranterede folketal med 53 borgere. Møde i Kommunalbestyrelsen d Side 3 af 6

20 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 4 - Side -4 af 6 Erfaringsmæssigt indeholder kommunens folketal på nuværende tidspunkt mange studerende, som har glemt at melde fraflytning fra kommunen efter endt studie. Folkeregistret opfanger disse fejl i tiden frem mod årsskiftet. 3) KOMMUNERNE HAR I DE SENERE ÅR FORLADT SELVBUDGETTERING PGA. DEN STORE USIKKERHED OM VALGETS ENDELIGE KONSEKVENSER Mange kommuner har i de senere år fravalgt selvbudgettering pga. af de usikre forudsætninger vedrørende den beregnede selvbudgetteringsgevinst og usikkerheden om størrelsen på efterreguleringen 4 år efter budgetvedtagelsen. År Hvor mange kommuner valgte selvbudgettering? ? 2009-valget mellem selvbudgettering og statsgaranti illustrerer denne pointe; idet regeringens/kl s usikre vækstskøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag i kombination med valget af selvbudgettering udløste meget store negative efterreguleringer 4 år efter budgetvedtagelsen til de selvbudgetterende kommuner. I de år hvor statens/kl s vækstskøn for budgetåret efterfølgende viser sig at være meget for optimistiske, er det særligt katastrofalt at være en selvbudgetterende kommune. Har en kommune nemlig et sådan år valgt selvbudgettering, og det efterfølgende viser sig, at væksten i udskrivningsgrundlaget har været overvurderet, har kommunen ikke blot hjemtaget et for højt indkomstskatteprovenu, men udgifterne til / indtægter fra landsudligningen er undervurderet / overvurderet tillige med en overvurdering af bloktilskudsandelen. Resultatet af denne kædereaktion er negative efterreguleringer af indkomstskatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene. Disse for nogen dyrt købte erfaringer siden 2009 har i kombination med den fortsatte usikkerhed om varigheden af den økonomiske krise og renteudviklingen ført til, at stadig flere kommuner har forladt selvbudgettering af budgetåret. Er der kun få kommuner der vælger selvbudgettering i et givent år, er dette valg ekstra risikabelt, nemlig mere præcist i de situationer, hvor valget efterfølgende viser sig at være forkert. De selvbudgetterende kommunernes tab ved valg af selvbudgettering indregnes nemlig i opgørelsen af kommunernes balancetilskud. Er der få kommuner, som taber penge på valget af selvbudgettering, indgår selvfølgelig kun et mindre beløb i balancetilskudsberegningen. Herved bliver beløbet til fordeling efter folketal relativt mindre sammenlignet med en situation, hvor mange kommuner har tabt penge på valget af selvbudgettering. Møde i Kommunalbestyrelsen d Side 4 af 6

21 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 4 - Side -5 af 6 4) FØLSOMHEDEN I LTK S SELVBUDGETTERINGSGEVINST Neden for er vist eksempler på følsomheden i den beregnede gevinst ved selvbudgettering, hvis forudsætningerne ændrer sig. Tabellen viser, at udsving i forudsætningerne vedrørende landets udskrivningsgrundlag er det forhold, som har den største effekt vedrørende gevinsten/tabet af et givent valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Følsomheden i størrelsen af LTK's selvbudgetterings gevinst Beløb i mio. kr. - = merindtægt / gevinst + = merudgift / tab Beløbsmæssig konsekvens LTK's selvbudgetteringsgevinst hvis regeringens/kl's vækstskøn i årene holder for både LTK og hele landet... -6,2 Hvad nu hvis analyse: Hvad er selvbudgetteringsgevinsten i 2015 inklusiv ændringen? LTK's vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2015 ligger 1,0 pct. under forudsatte vækstskøn... 2,5-3,7 LTK's vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2015 ligger 1,0 pct. over forudsatte vækstskøn... -2,5-8,7 Landets vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2015 ligger 1,0 pct. under regeringens/kl s forudsatte vækstskøn 13,9 7,7 Landets vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2013 til 2015 ligger 1,0 pct. over regeringens/kl s forudsatte vækstskøn -13,9-20,1 LTK s udskrivningsgrundlag i 2015 ligger 100 mio. kr. under det p.t. forudsatte grundlag i ,1-4,1 LTK s udskrivningsgrundlag i 2015 ligger 100 mio. kr. over det p.t. forudsatte grundlag i ,1-8,3 100 borgere færre i LTK med en gennemsnitlig skattepligtig LTKindkomst... 3,5-2,7 100 borgere ekstra i LTK med en gennemsnitlig skattepligtig LTKindkomst... -3,5-9,7 Bloktilskuddet nedsættes med 1 mia. kr. i ,7-10,1 Bloktilskuddet forhøjelse med 1 mia. kr. i ,7 3,5 Ovenstående oversigt skal læses således, at hvis ændringerne i oversigten er dobbelt så store er tabene / gevinster ligeså dobbelt så store. Af tabellen øverst side 3 fremgår det, at regeringen/kl ved budgetlægningen af Budget 2011, 2013 og 2014 var for optimistiske med deres skøn. Således lå den faktiske vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag i gennemsnit henholdsvis 2,5 pct. under den ved budgetlægningen skønnede vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag. Så fejlskøn for en 2-årig periode på 1 pct. eller mere forekommer. Hvis f.eks. den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget i både LTK og hele landet ligger 1 pct. under det forventede i perioden er LTK s selvbudgetteringsgevinst på 6,2 mio. kr. forvandlet til et tab på 9,8 mio. kr. (-6,2 + (2,5 + 13,5)). Omvendt, hvis den faktiske vækst i perioden ligger 1 pct. over den nu forventede vækst, vil gevinsten stige til 22,2 mio. kr. Møde i Kommunalbestyrelsen d Side 5 af 6

22 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 4 - Side -6 af 6 5) SELVBUDGETTERING OG STATSGARANTI: DE HISTORISKE VALG Hvor stor forskel der kan være mellem en budgetteret gevinst i KL s tilskuds og udligningsmodel og den faktiske gevinst illustreres af oversigten nedenfor. I 2007 og 2008 valgte LTK selvbudgettering, idet de budgetterede gevinster var på hhv. 32,4 mio. kr. og 23, 8 mio. kr. Efterfølgende er disse gevinster pga. af for optimistiske forventninger over væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag blevet vendt til tab på hhv. 2,2 og 48,6 mio. kr. Så selv store forventede gevinster ved budgetlægningen kan altså forvandles til store tab, hvis forudsætningerne for gevinsten ændrer sig ved den endelige opgørelse. Omvendt gav valget af statsgaranti i 2009 en gevinst på 135,9 mio. kr. mod en budgetteret gevinst ved budgetvedtagelsen på 37,2 mio. kr. Igen fordi væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag blev overvurderet af regeringen/kl ved kommunernes budgetvedtagelse. Samlet set har LTK p.t. vundet netto 198,7 mio. kr. (vundet 388,3 mio. kr. og tabt 189,6 mio. kr.) siden ordningen med valg mellem selvbudgettering og statsgaranti blev indført i Oversigt over LTK s årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Beløb i mio. kr. - = gevinst + = tab År Valg Budgetteret gevinst Faktisk gevinst Forskel 1996 Statsgaranti -14,1-15,8-1, Statsgaranti -17,0-7,2 9, Statsgaranti 0,3 14,5 14, Selvbudgettering -4,0-20,8-16, Selvbudgettering 0,0-36,1-36, Selvbudgettering -8,7-32,1-23, Selvbudgettering -17,5-8,2 9, Selvbudgettering 0,0 56,6 56, Statsgaranti -20,6-53,3-32, Statsgaranti -1,5-28,8-27, Selvbudgettering -21,1-4,5 16, Selvbudgettering -32,4 2,2 34, Selvbudgettering -23,8 48,6 72, Statsgaranti -37,2-135,9-98, Statsgaranti -6,1 22,4 28, Statsgaranti 26,1 21,0-5, Statsgaranti 13,5 24,3 10, Statsgaranti *) 3,1-24,1-27, Statsgaranti **) 16,6-21,5-38,1 I alt -144,4-198,7-54,3 *) Foreløbigt tal **) Meget foreløbigt tal Møde i Kommunalbestyrelsen d Side 6 af 6

23 Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 5 - Side -1 af 1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi- og Personale J. nr BILAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGET KIRKESKAT UDSKRIVNING Udskrivningsgrundlaget for 2015 kan afhængigt af kommunalbestyrelsens beslutning beregnes således: kr. A. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat 2015, jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding i juli B. Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (76,78% medlemmer af folkekirken) På baggrund af indsendt overslag fra Kongens Lyngby Provsti over udgifter til menighedsrådene samt meddelelse fra Kirkeministeriet om landskirkeskatten, er kirkeskatten for 2015 beregnet ved ovenstående beregningsgrundlag. Nedenstående oversigt viser beregningen af kirkeskatten for 2015 ved en kirkeskat på 0,61% med udgangspunkt i henholdsvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (A), selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (B). Beregning af kirkeskat 2015 Beregningsgrundlag kr. A Statsgaranteret B Selvbudgetteret Skatteprovenu (0,61%) Udgifter (stiftsøvrighed, menighedsråd m.m.) Indtægter udgifter (netto) Opsamlet overskud (-) / underskud (+) ultimo Overskud (-)/underskud (+) (ult.15) KONKLUSION: A. Statsgaranti Valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (A) ved en kirkeskat på 0,61%, vil betyde et overskud i 2015 på kr., som dog forøges af et forventet opsamlet overskud ultimo 2014 på kr., således at der bliver et samlet overskud på kr. ved udgangen af Kirkeskatteprocenten bør nedsættes til 0,61 % ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. B. Selvbudgettering Anvendelse af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag (B) ved en kirkeskat på 0,61% vil betyde et overskud i 2015 på kr., som dog forøges af et forventet opsamlet underskud ultimo 2014 på kr., således at der bliver et samlet overskud på kr. En eventuel nedsættelse af kirkeskatten til 0,60% vil resultere i et samlet overskud på kr. Kirkeskatteprocenten bør nedsættes til 0,60% ved valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Møde i Kommunalbestyrelsen d

24 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling af forslaget Bilag 6 - Side -1 af 10 BILAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2015 TAKSTOVERSIGT LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

25 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 1af forslaget Bilag 6 - Side -2 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer: Voksenmaterialer: Bibliotekets fotokopiautomater: Dage over tiden 1-7 dage 5,00 5, dage 30,00 30,00 Hjemkaldelse 30 dage - 100,00 100,00 Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag Dage over tiden 1-7 dage 20,00 20, dage 60,00 60,00 Hjemkaldelse 30 dage - 200,00 205,00 Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag Pr. kopi A4 Sort/hvid 2,00 2,00 Farve 5,00 5,00 Brugerbetaling for særlige ydelser Fotokopier, kopier fra CD-rom, Internet, mikrofilm Pr. stk. 2,00 2,00 Inkl. moms Ekspeditionsgebyr: 55,00 55,00 Gebyr for fotokopier, der tilsendes pr. post eller telefax Stadsbiblioteket Bibliotekssalen Lokale foreninger Pr. udlejning 1.260, ,00 Andre foreninger do , ,00 Andre brugere do , ,00 Ekskl. moms KULTUR Sophienholm Entreindtægt: Årskort 135,00 135,00 Voksne Pr. billet 65,00 65,00 Børn u/16 år do. Gratis Gratis Pensionister do. 55,00 55,00 Studiekortindehavere do. 55,00 55,00 Grupper over 20 deltagere Pr. deltager 55,00 55,00 Medlemsskab - Sophienholms Venner: Enlige Pr.årsabonnem. 260,00 260,00 Par på samme adresse do. 370,00 370,00 Studerende/pensionister do. 185,00 185,00 Pensionistpar på samme adresse do. 310,00 310,00 IDRÆT Center for Arealer og Ejendomme har kompetence til at ændre på svømmehallens takster med op til 50 %'s nedslag i forbindelse med periodevise kampagnetilbud. I det omfang takstnedsættelserne viser sig/skønnes at indebære en mindreindtægt i budgetåret i forhold til det budgetterede, skal spørgsmålet om taksterne størrelse dog på ny forelægges for kommunalbestyrelsen. Lyngby svømmehal Personer over 16 år Pr. billet 33,00 35,00 Inkl. sæbe og sauna 10 rabatbilletter 263,00 270,00 20 rabatbilletter 430,00 440,00

26 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 2af forslaget Bilag 6 - Side -3 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Firma-/grupperabat Min. 100 stk. 50 % rabat af grundpris pr. billetter billet Pensionister og efterlønsmodtagere Pr. billet 20,00 25,00 Adgang mod forevisning af 10 rabatbilletter 126,00 130,00 gyldig dokumentation 20 rabatbilletter 226,00 230,00 ½ års kort 400,00 410,00 1 års kort 663,00 680,00 Personer under 16 år Pr. billet 20,00 25,00 Inkl. sæbe og sauna 10 rabatbilletter 126,00 130,00 20 rabatbilletter 226,00 230,00 Leje af håndklæde Pr. gang 20,00 25,00 Babysvømning Pr. halvår 561,00 575,00 Ekskl. entrebillet Børnesvømning do. 561,00 575,00 do. Voksensvømmeundervisning do. 561,00 575,00 do. Vandgymnastik do. 442,00 450,00 do. Svømmeundervisning, 40 min. do. 663,00 675,00 do. Vandaerobic 40 min. do. 663,00 675,00 do. Vandaerobic, pensionist do. 561,00 575,00 do. Tør vandmassage Pr. gang (10 min.) 20,00 25,00 do. Helsekabine med lysterapi Pr. gang 20,00 25,00 do. Særlig udleje 1 bane Pr. time 249,00 255,00 Plus indgang Svømmehallen do , ,00 do. Springbassin Pr. ½ time 359,00 365,00 do. Svømmehallen (inkl. 1 livredder) Pr. time 2.790, ,00 Udlejning uden for åbningstiden Svømmehal ved Fuglsanggårdsskolen Personer over 16 år (1/2 år) Pr. abonnement 485,00 500,00 Kortene gælder til en Personer over 16 år (1/1 år) do. 826,00 850,00 ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum Personer under 16 år (1/2 år) do. 265,00 275,00 (se hjemmeside: Personer under 16 år (1/1 år) do. 464,00 480,00 virumsvoemmehal.ltk.dk) Pensionister (1/2 år) do. 265,00 275,00 Forevisning af pens.kort Pensionister (1/1 år) do. 464,00 480,00 do. Morgensvømning: Personer over 16 år (1/2 år) do , ,00 Mellem kl og 8.00 Personer over 16 år (1/1 år) do , ,00 do. Personer under 16 år (1/2 år) do. 852,00 875,00 do. Personer under 16 år (1/1 år) do , ,00 do. Pensionister (1/2 år) do. 852,00 875,00 Mellem kl og 8.00 Pensionister (1/1 år) do , ,00 do. Særlig udleje Svømmehallen Pr. time 1.343, ,00 Udlejning i åbningstiden Svømmehallen (inkl. 1 livredder) do , ,00 Udlejning uden for åbningstiden

27 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 3af forslaget Bilag 6 - Side -4 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Idrætsanlæg Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK: 2.103,00 0,00 Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller Andre lejere: Ikke kommercielle uddannelsesinstitutioner mm. Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.: Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23, enkeltbooking Pr. time 1.222,00 500,00 Herudover (kl. 23-8), enkeltbooking do ,00 750,00 Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23, 1/2 og 1/1 års booking 300,00 Herudover (kl. 23-8), 1/2 og 1/1 års booking 450,00 Lokaler til styrketræning, gymnastik, boksning, skydning og bordtennis mv. Pr. time 334,00 345,00 Kl. 7-23, mindst 4 timer Keglebaner Pr. bane/time 249,00 255,00 do. Idrætsanlæg Kommerciel udlejning Idrætshaller mellem kl Pr. dag , ,00 Herudover (kl.23-8) Pr. time 2.297, ,00 Mødelokale (20-40 pers.) mellem kl. 8-23, enkeltbooking Pr. bookning 1.070, ,00 Inkl. leje af AV-udstyr Store mødelokale til flere end 40 pers.(sponsor Lounge, Pr. bookning 3.197, ,00 Inkl. leje af AV-udstyr Restaurationslokale/forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale 1+2+3), enkeltbooking Mødelokale (20-40 pers.). 1/2 og 1/1 års booking Pr. bookning 662,50 Inkl. leje af AV-udstyr Store mødelokale til flere end 40 pers.(sponsor Lounge, Pr. bookning 1.987,50 Inkl. leje af AV-udstyr Restaurationslokale/forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale 1+2+3), 1/2 og 1/1 års booking Leje af a/v-udstyr Pr. bookning 225,00 0,00 Indeholdt i ovenstående leje Særlig udleje Fodboldbane Pr. 2 timer 1.191,00 300,00 Inkl. Omklædningsrum 304,00 0,00 Kunststofbaner Pr. 2 timer 1.507,00 300,00 Inkl. Omklædningsrum 304,00 0,00 Atletikstadion Pr. 2 timer 1.398,00 Inkl. redskaber og 300,00 omlædningsrum 4 petanquebaner Pr. time 310,00 300,00 Inkl. Kugler Tennisbane Pr. time 255,00 260,00 Inkl. omklædningsrum FRITID Musikskole Førskole (de små): Baby Rytmik (hold á 12 ugers varighed) Pr. rate 490,00 490,00 * Sæsonen går fra 1/9 og Familie Rytmik (hold á 12 ugers varighed) do. 490,00 490,00 strækker sig over 36 uger. Sæsonbetalingen deles i Forskole: 3 lige store rater. De Rytmik (0. klasse) do. 490,00 490,00 anførte takster gælder fra Rytmik (1. klasse) do. 490,00 490,00 1. september Taksterne fastholdes på 2014 Musikhold for klasse niveau mhp. at sænke Musikhold (2 elever i 30 min. 3-6 elever i 50 min.) do. 955,00 955,00 elevbetalingen.

28 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 4af forslaget Bilag 6 - Side -5 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Instrumentalundervisning solo: do. Eneundervisning (25 minutter ugentlig) 1.585, ,00 do. Leje af instrument 380,00 380,00 do. Sammenspil: Musikskolens instrumentalelever do. Gratis Elever, der kun deltager i sammenspil 430,00 430,00 Improvisation og kompositionsensemble (50 min.) 955,00 955,00 do. Billedkunstundervisning 1.025, ,00 Udlejning Kommerciel lokaleudlejning Ny Lyngbygård: Salen do , ,00 Virum skole: Festsalen do , ,00 Trongårdsskolen: Skoletorvet do , ,00 Engelsborgskolen: Teatersal do , ,00 Gymnastiksale på skoler do , ,00 Fuglevad Vandmølle do , ,00 Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca m² uden særlige faciliteter do. 979,00 995,00 Lokale foreninger Ny Lyngbygård: Hele salen do. 608,00 620,00 Stor sal do. 407,00 415,00 Lille sal do. 280,00 285,00 Virum skole: Festsalen do , ,00 Trongårdsskolen: Skoletorvet do , ,00 Engelsborgskolen: Teatersal do , ,00 Gymnastiksale på skoler do. 608,00 620,00 Fuglevad Vandmølle do. 608,00 620,00 Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca m² uden særlige faciliteter do. 207,00 210,00

29 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 5af forslaget Bilag 6 - Side -6 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Foreninger fra andre kommuner Ny Lyngbygård: Hele salen do , ,00 Stor sal do , ,00 Lille sal do , ,00 Gymnastiksale på skoler do , ,00 Fuglevad Vandmølle do , ,00 Diverse mødelokaler: do. 742,00 755,00 Lokaler i størrelsesordenen ca m uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLER Skolefritidsordning Plads pr. termin 1.913, ,00 Der er 11 terminer Lejrskole (kostpenge) Pr. døgn 76,00 77,00 Modersmålsundervisning Pr. måned 336,00 342,00 Betaling i 10 måneder DAGTILBUD Dagpleje Plads pr. termin 3.075, ,00 Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer Vuggestuer og småbørn i børnehuse do , ,00 Børnehaver do , ,00 Institutioner med særlige takster: Rudolf Steiner Børnehaven do , ,00 41,5/49 tid. **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri Rudolf Steiner Udebørnehave do , ,00 35/49 tid. KLUBBER Fritidsklub Plads pr. termin 1.295,00 991,00 Der er 11 terminer. Taksten er reduceret som følge af reduceret åbningstid ved skolereformen samt ændret ledelsesstruktur. Ungdomsklub Pr. plads 200,00 200,00 Der er 11 terminer SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET TRÆNING OG OMSORG Madservice Varm mad 48,75 49,75 Hovedret* 10,65 11,00 Biret Kold/frossen mad 48,75 49,75 Hovedret* 10,65 11,00 Biret Plejecentre

30 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 6af forslaget Bilag 6 - Side -7 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Servicepakke Pr. måned 4.291, ,00 Fuld servicepakke* - Heraf: - Morgenmad do. 710,00 724,00 * Taksten reguleres til den - Middagsmad + eftermiddagskaffe do , ,00 maksimale egenbetaling jf. lovg. - Aftensmad + aftenskaffe do , ,00 - Mad i alt do , ,00 - Toiletartikler do. 161,00 164,00 - Rengøringsartikler do. 86,00 88,00 - Vask af eget tøj do. 286,00 292,00 - Vask af leje og linned m.v do. 299,00 305,00 - Vinduespudsning do. 63,00 64,00 - Omsorgstandpleje do. 39,50 40,00 Tilvalgsydelser Formiddagsmåltid Pr. måned 229,00 234,00 Biret do. 229,00 234,00 Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning Døgntakst Pr. dag 138,00 121,00 Formiddagsmåltid do. 7,60 7,75 Biret do. 7,60 7,75 Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber Pr. kørsel tur/retur 26,35 27,00 SUNDHED Genoptræningscentret Udlejning af terapibassin Pr. time 521,00 531,00 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE Kapeller Kistemodtagelse og opbevaring 365,00 368,00 Fremvisning 365,00 368,00 Fremvisning på lørdage Dobbelt takst Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård 420,00 425,00 Store kapel på Lyngby Parkkirkegård 605,00 612,00 Tillæg for benyttelse af kapel lørdag Dobbelt takst Gravkastning mv. Kommunens beboere: Voksne og børn over 5 år Alm. dybde Pr. grav 3.270, ,00 Tillæg ekstra dybde do. 584,00 590,00 Børn under 5 år do. 547,00 552,00 Urnebegravelse do. 547,00 552,00 Grøn kant på graven Gratis Tillæg for begravelser fredag efter kl Dobbelt Dobbelt og for begravelser på lørdage takst takst Begravelser fra andre kirker og kapeller senere end kl om fredagen, og kl. 14:30 på andre hverdage Efter forbrug

31 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 7af forslaget Bilag 6 - Side -8 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Andre kommuners beboere: Dobbelt Dobbelt Ovennævnte ydelser takst takst Kistebæring Kommunens beboere: Udbæring fra kirke eller kapel, 6 mand 2.686, ,00 do., fredag efter kl og lørdage Dobbelt Dobbelt takst takst Gravsteder Kommunens beboere (Kistegravsteder) pr.m 2 /år 58,00 59,00 Kommunens beboere (Urnegravsteder) do. 116,00 118,00 Særligt udlagte Særlig Særlig gravsteder takst takst Andre kommuners beboere: Dobbelt Dobbelt Personer, der har erhvervet Ovennævnte ydelser takst takst gravsted, mens de havde bopæl i LTK, har ret til fornyelse på samme vilkår som beboere i LTK Anlæg og vedligeholdelse Særlig Særlig takst takst Særlige ydelser ud over almindeligt Særlig Særlig forekommende foreteelser takst takst Gebyr for forsent indbetaling 100,00 100,00 Bådpladser ved Lyngby Sø Bådpladsleje Pr. sæson 1.200, ,00 Inkl. moms Bådpladsleje (pensionister) do. 600,00 612,00 do. TRAFIKANLÆG MV. Renholdelse mv. Fortovsfejning Pr. m/år 378,00 386,00 Inkl. moms Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement do. 61,00 62,00 do. på private fællesveje Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade Pr. m 2 /sæson 1.967,00 Udgår Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone Pr. m 2 /år 1.967,00 Udgår Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone do ,00 Udgår Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner Pr. ejendom/år 660,00 673,00 Inkl. moms med selvopsugende fejemaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m) Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner Pr. m/år 49,00 50,00 do. med selvopsugende fejemaskine Etageejendomme Oprensning af vejbrønde med slamsuger Pr. ejendom/ år 43,00 44,00 Minimumsgebyr 50 kr. Oprensning af vejbrønde med slamsuger Pr. m/år 3,50 3,60 Minimumsgebyr 50 kr. Etageejendomme

32 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 8af forslaget Bilag 6 - Side -9 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Parkeringslicenser Beboerlicens Pr. år 873,00 Udgår Erhvervslicens do ,00 Udgår Periodekort pr. år do ,00 Udgår Periodekort pr. dag Pr. dag 30,00 Udgår Gebyr for brevforsendelse og/eller personlig henvendelse Pr. gang 51,00 Udgår Parkeringstakst Pr. time 10,00 Udgår Momsfri. 1. time gratis Råden over pladsen foran Lyngby Rådhus Pr. dag 2.026, ,00 Administrationsgebyr ved råden af pladsen Pr. arrangement 182,00 186,00 Gebyret udgør 9 pct. af foran Lyngby Rådhus taksten pr. dag. Leje af cirkuspladser Pr. gang 2.500, ,00 ØK beslutning Salg af juletræer - Almindeligt salg Pr. år , ,00 - Geelshaven, Frederiksdalsvej do , ,00 Leje af kommunens arealer til arrangementer Pr. arrangement 510,00 520,00 Momsfri Leje af kommunens arealer til arrangementer do , ,00 af kommerciel karakter Biavl Pr. år 1.050, ,00 Arealleje NATUR OG MILJØ Rottebekæmpelsesgebyr 0 / 00 af ejendoms- 0,013 0,013 Momsfri. Opkræv. halvårligt værdien/år med ejendomsskatten. Jordflytningsgebyr: Husholdninger Pr. Husholdning/år 9,00 9,00 Momsfrit. Opkræves halvårligt. Virksomheder Pr. Virksomhed/år 143,00 146,00 Momsfrit. Opkræves årligt. ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATION Billedlegitimationskort til unge Pr. kort 150,00 150,00 Vedtaget af KMB Erindringsskrivelser (med udpantningsret) Pr. rykkerbrev 250,00 250,00 Dog ikke 1. erindringsskrivelse vedr. parkeringsafgift Erindringsskrivelser (uden udpantningsret) Pr. rykkerbrev 100,00 100,00 For huslejer opkræves følgende rykkergebyrer Beboelseslejemål Pr. rykkerbrev 266,00 271,00 * 2012 niv. Reguleres årligt Erhvervslejemål Pr. rykkerbrev 148,00 151,00 + 2% af det skyldige beløb over kr. *

33 Møde i Kommunalbestyrelsen d Punkt nr. 1 - Budgetforslag behandling 9af forslaget Bilag 6 - Side -10 af 10 TAKSTOVERSIGT TAKSTOVERSIGT Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Takster/gebyrer fastsat af KMB: Gebyrer for byggesagsbehandling mv. Anmeldelser og byggetilladelser (alle typer byggeri) Pr. time 654,00 1. forhåndsdialog er gebyrundtaget Simple konstruktioner - Anmeldelser 1.621,00 - Byggetilladelser Pr. m 2 50,50 Minimumsgebyr kr. Enfamiliehuse - Anmeldelser 1.621,00 - Byggetilladelser do. 101,00 Minimumsgebyr kr. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet - Anmeldelser 1.621,00 - Byggetilladelser indtil m2 do. 50,50 Minimumsgebyr kr. - herefter do. 10,00 Andre faste konstruktioner - Anmeldelser 1.621,00 - Byggetilladelser indtil m2 do. 25,25 Minimumsgebyr kr. - herefter do. 7,00 - Byggetilladelser - mobilantenner Minimumsgebyr kr. - Byggetilladelser - legepladser Minimumsgebyr kr. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - Anmeldelser 1.621,00 - Byggetilladelser indtil m2 do. 101,00 Minimumsgebyr kr. - herefter do. 56,00 Midlertidig ibrugtagningstilladelse Udgår p.g.a. nyt takstsystem 5 pct. af hovedgebyret Dispensation/særlig tilladelse efter byggeloven (herunder bygningsreglementet) såfrem det ansøgte arbejde i øvrigt ikke kræve anmeldelse eller byggetilladelse Minimumsgebyr kr. Større høringer efter planloven. Gebyret kan Pr. brev 101,00 103,00 Minimumsgebyr kr. kun opkræves ved byggerier større end 250 m 2 Maksimumsgebyr kr. og med en højde på over 8,5 meter og ved høringer på mere end 10 breve. Administrationsgebyr affald erhverv do. 640,00 Genbrugsstation Personbil do ,00 Genbrugsstation Kassevogn do ,00 Genbrugsstation Ladvogn do ,00 Dagrenovation Pr. sæk/år 901, L Container Pr. år 901, L Container do , L Container do , L Container do , L Container do ,00 Særafhentning Pr. gang 125,00 Afventer takster Haveaffald Abonnement/år 452,00

34 Punkt nr. 2 - Tilpasning af aktivitetsområder til den justerede administrative organisation Bilag 1 - Side -1 af 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Økonomi og Personale Journalnr. : Dato... : Skrevet af : TPMA /3219 N O T A T om Forvaltningens forslag til ændrede aktivitetsområder under Social- og Sundhedsudvalget For at understøtte målet om god politisk betjening, anbefaler Forvaltningen en nær sammenhæng mellem de politiske udvalgs aktivitetsområder og den administrative organisation. Figuren herunder illustrerer såvel den nuværende aktivitetsopdeling som forvaltningens foreslåede opdeling under Social- og Sundhedsudvalget: Forvaltningen foreslår at nedlægge aktivitetsområde Sundhed og fordele områdets indhold i forhold til den nye administrative organisering. Fordelingen kan illustreres således: Møde i Kommunalbestyrelsen d Side 1 af 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 05-10-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Takster/gebyrer fastsat af KMB Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget 2014 2015. Firma-/grupperabat Min. 100 stk. 50 % rabat af grundpris pr.

Takster/gebyrer fastsat af KMB Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget 2014 2015. Firma-/grupperabat Min. 100 stk. 50 % rabat af grundpris pr. 222 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer: Voksenmaterialer: Bibliotekets fotokopiautomater: Dage over tiden 1-7 dage 5,00 5,00 8-30 dage 30,00

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Takster/gebyrer fastsat af KMB Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Sort/hvid 2,00 2,00 Farve 5,00 5,00

Takster/gebyrer fastsat af KMB Enhed Kroner Kroner Bemærkninger Budget Budget Sort/hvid 2,00 2,00 Farve 5,00 5,00 260 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer: Voksenmaterialer: Bibliotekets fotokopiautomater: Dage over tiden 1-7 dage 5,00 10,00 8-30 dage 30,00

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene

Læs mere

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 214 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013 pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 246 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK Bibliotekets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere