TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN"

Transkript

1 Til Kattegat-Komiteen Dato Juni 2016 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN

2 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN Revision 2 Dato Udarbejdet af APO, HET, STS Kontrolleret af Godkendt af STS STS Ref Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. FØLSOMHEDSBEREGNINGER AF FINANSIEL ANALYSE Forudsætninger for opstilling af den finansielle model Resultater Øvrige finansielle faktorer Vurdering af anlægsoverslag Vurdering af billettaksten på Kattegat-forbindelsen Trafikspring VURDERING AF SPAREDE INFRASTRUKTURPROJEKTER SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Metode, forudsætninger og resultater Sparet kørsel og rejsetid Brugergevinster Anlægsomkostninger Sparede anlægsomkostninger Driftsøkonomi Eksterne effekter Effekter for det offentliges nettoudgifter og arbejdsudbudseffekter Øvrige samfundsøkonomiske effekter Resultater 18

4 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 4 af INDLEDNING Transport og Bygningsministeriet udsendte i december 2015 rapporten En fast Kattegatforbindelse, Strategisk analyse, omhandlende en redegørelse for de nyeste trafikmodelberegninger med Landstrafikmodellen samt tilhørende finansielle analyser. I forlængelse af den efterfølgende politiske debat, som følge af rapportens offentliggørelse, har Kattegat-komiteen og Aarhus Kommune taget initiativ til at afholde en konference den 25. april Rambøll gennemfører, efter aftale med Kattegat-komiteen, følgende supplerende analyser med udgangspunkt i Transport og Bygningsministeriets redegørelse: Følsomhedsberegninger af de finansielle analyser, hvor der opstilles og gennemregnes et alternativt hovedscenarie Vurdering af sparede infrastrukturelle anlægsinvesteringer ved etablering af en Kattegatforbindelse Samfundsøkonomisk analyse, hvor forhold som sparet tid, kilometer og CO 2 indregnes Analyserne er udarbejdet med udgangspunkt i, hvad der kan uddrages af den strategiske analyse uden yderligere undersøgelser eller modelberegninger. Derudover bygger analyserne på en række vurderinger og skøn under overskriften hvad nu hvis for at udfolde paletten af følsomhedsberegninger.

5 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 5 af FØLSOMHEDSBEREGNINGER AF FINANSIEL ANALYSE I Transport og Bygningsministeriets strategiske analyse er der gennemført en række finansielle følsomhedsberegninger for Kattegat-forbindelsen gengivet i nedenstående figur 1: Figur 1: Oversigt over resultater af finansielle følsomhedsberegninger med alternative forudsætninger i forhold til hovedscenariet, 2015-priser. Kilde: Transport og Bygningsministeriet, strategisk analyse. Følsomhedsberegningerne er gennemført enkeltvis og ikke i en kombination som Kattegatkomiteen finder fyldestgørende, hvorfor Rambøll har opstillet en økonomisk model med mulighed for at kombinere effekterne. I forhold til de opstillede hovedscenarie i den strategiske analyse udvælges og kombineres følgende parametre i Kattegatkomiteens alternative scenarie: Parameter Strategisk analyse hovedscenarie Kattegat-komiteens hovedscenarie Anlægsoverslag 117,9 mia. kr. 117,9 mia. kr. Trafikvækst ,25 % p.a. 2,2 % p.a. Trafikvækst ,0 % p.a. 1,4 % p.a. Trafikvækst ,0 % p.a. 0,0 % p.a. Trafikspring ved åbning i % 34 % Bidrag fra Banetrafikken 1 mia. kr. 1 mia. kr. Finansieringsomkostninger (realrente) 3 % p.a. 2 % p.a. Billettakst Storebæltstakst Storebæltstakst Tabel 1: Beregningsparametre i Transport og Bygningsministeriets strategiske analyse samt forskelle i forhold til Kattegat-komiteens ændrede parametre. Forskelle er markeret med fed. De ændrede parametre er udvalgt med udgangspunkt i en gennemgang af den reelle trafikale udvikling som illustreret på figur 2 samt ud fra en vurdering af det reelle renteniveau. For perioden viser Vejdirektoratets opgørelse, en udvikling på i gennemsnit 3,2 % pr. år på motorvejsnettet alene. Udviklingen dækker over udsving fra -0,7 % pr. år i 2009 til 4,6 % i 2014.

6 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 6 af 20 For væksten frem mod år 2030 tages der udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens vækstskøn fra år 2008 på 2,2 % pr. år frem til et forventet åbningsår i Væksten vurderes helt i overensstemmelse med de sidste 15 års trafikobservationer og derfor som et passende gennemsnit. Det skal bemærkes, at Infrastrukturkommissionens vækstskøn var en ren efterspørgselsfremskrivning. Det findes imidlertid væsentligt at fastholde det forventede fremtidige vækstpotentiale i beregningerne, så kapacitetsproblemer på vejnettet ikke vil blive begrænsende for væksten i samfundet. Som et konservativt skøn antages der efter år 2030 en udfladning af væksten til 1,4 % pr. år. Figur 2: Indekseret udvikling i trafikarbejdet i Danmark fordelt på motorveje og øvrige veje for perioden Kilde: Vejdirektoratet, trafikstatistikafdelingen. I Vejdirektoratets opgørelse skal det bemærkes, at væksten i trafikudviklingen på motorvejene i nogen grad kan tilskrives udbygningen af motorvejsnettet i den betragtede periode. Der er derfor udarbejdet supplerende opstillinger af den trafikale udvikling på udvalgte centrale snit på motorvejsnettet som illustreret på figur 3.

7 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 7 af 20 Figur 3: Trafikal udvikling for perioden på centrale snit på motorvejsnettet (ÅDT). Kilde: Vejdirektoratet. På baggrund af de nuværende renteniveauer samt de seneste års udvikling i realrenten er det vurderet realistisk at benytte en realrente på 2 % pr. år i de efterfølgende finansielle følsomhedsberegninger. 2.1 Forudsætninger for opstilling af den finansielle model Den finansielle analyse tager udgangspunkt i forudsætningerne opstillet i Transport og Bygningsministeriets strategiske analyse. Disse omhandler de mest centrale emner som anlægs- og driftsomkostninger samt indtægter ved gennemførsel af Kattegat-forbindelsen. Derudover benyttes en række trafikale antagelser såsom trafiktal og trafikudvikling. Den finansielle analyse afviger derudover fra den strategiske analyse på en række parametre af mindre betydning. Dette gælder korrektionstillægget hvor der er antaget et fladt korrektionstillæg på 50 pct. Derudover er der anvendt en gennemsnittelig vækst for henholdsvis person og varebiler samt lastbiler for de enkelte tidsperioder. Sammenlignes denne analyses resultat med den tidligere udførte følsomhedsanalyse kan det dog ses, at disse antagelser ikke skaber drastiske ændringer. Resultatet af den finansielle analyse bliver vurderet ud fra, hvor stor gælden er til staten i 2070 givet projektet kun brugerfinansiers og er derfor sammenlignelig med Transport og Bygningsministeriets resultater. Som alternativ opgøres resultatet også i, hvor stort et beløb staten bliver nød til at indskyde for at projektet er tilbagebetalt gennem brugerfinansiering ved projektets afslutning i 2070.

8 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 8 af Resultater Tabel 2 viser resultatet af Kattegat-komiteens hovedscenarie, samt hvor stor effekt hver af de enkelte parametre har relativt til scenariet antaget i den strategiske analyse. Gæld efter 40 år (mia. kr.) Krævet tilskud (mia. kr.) Strategisk analyse hovedscenarie Kattegat-komiteens hovedscenarie Tabel 2: Finansiel analyse, følsomhedsscenarier. Kilde: Rambølls beregninger på baggrund af den strategiske analyse og Kattegat-komiteens forudsatte hovedscenarie. Det kan ses af tabel 2, at der i Kattegat-komiteens hovedscenarie er behov for tilskud fra staten for at projektet i 2070 kan være bruger finansieret. Gælden i 2070 vil i Kattegat-komiteens hovedscenarie være på 37 mia. kr. hvilket svarer til et krævet tilskud på 15 mia. kr. i år 2030 fra staten. Der er ikke i disse beregninger taget højde for de besparelser, der kan forventes i forbindelse med drift og kommende kapacitetsudvidelser på Storebælts-forbindelsen ligesom der heller ikke er taget højde for påvirkningen i indtægterne på Storebælts-forbindelsen. Da det kan forventes, at Kattegat-forbindelsen drives i samme regi som Storebælts-forbindelsen (Sund og Bælt), kan sådanne besparelser medtages i en samlet driftsøkonomisk vurdering. Se mere om disse besparelser i afsnit 3 om sparede infrastrukturprojekter. Med en sådan inklusion af besparelserne på Storebælts-forbindelsen, vil det beregnede tilskud blive reduceret med 8,6 mia. kr. 2.3 Øvrige finansielle faktorer Foruden en variation i den trafikale vækst samt i realrenten i forhold til den strategiske analyses hovedscenarie skal der i det følgende knyttes en kommentar til det anvendte anlægsoverslag, billetprisen og pris-elasticiteten på Kattegat-forbindelsen samt til trafikspringet. Kun vurderingen af anlægsoverslaget er indregnet i følsomhedsberegningerne for de opstillede alternativer, da det reelle niveau kan være vanskeligt at bedømme og således indeholder betydelige usikkerheder Vurdering af anlægsoverslag Anlægsoverslaget for Kattegat-forbindelsen er fortsat behæftet med en del usikkerhed da det endnu ikke er blevet detaljeret bearbejdet. I den strategiske analyse er der blevet anvendt et anlægsoverslag på den samlede Kattegat-forbindelse på i alt 117,9 mia. kr. inkl. korrektionstillæg på 50 % jf. principperne i Ny Anlægsbudgettering. Der er i den strategiske analyses følsomhedsberegninger anvendt en variation på +/-25 %, svarende til ca. +/- 30 mia. kr. Derudover er der også regnet følsomhedsberegninger på en variation i anlægsoverslaget +/- 10 % svarende til ca. +/- 12 mia. kr. Betydning på den finansielle analyse, og dermed resultatet af følsomhedsberegningerne for gælden efter 40 år, er opstillet i tabel 3:

9 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 9 af 20 Strategisk analyse hovedscenarie Kattegat-komiteens hovedscenarie Gæld efter 40 år (mia. kr.) Krævet tilskud (mia. kr.) Gæld efter 40 år (mia. kr.) Krævet tilskud (mia. kr.) Anlæg, 25 % (*) Anlæg, 10 % Anlæg, + 10 % Anlæg, + 25 % Tabel 3: Gæld efter 40 år ved variation i anlægsoverslaget, 2015-priser. Beregningerne er baseret på Transport og Bygningsministeriets strategiske analyse. (*) : Gælden forventes tilbagebetalt i år 2064, dvs. 34 år efter forventet åbning. Det ses af tabel 3 at ændring i anlægsoverslaget har stor betydning for gældsudviklingen. Kattegat-komiteens hovedscenarie er generelt lavere end hvad der er opstillet i den strategiske analyse grundet variationen i de øvrige parametre. Ved et reduceret anlægsoverslag fra 117,9 mia. kr. til 90 mia. kr. forventes en Kattegatforbindelsen at være fuldt tilbagebetalt 34 år efter åbningen ud fra Kattegat-komiteens opstillede forudsætninger. Det krævede tilskud ved etableringen sættes i tabel 3 derfor til 0. Grove anlægsoverslag viser, at det med udgangspunkt i de nuværende kendte priser for etablering af Femern Bælt-forbindelsen findes sandsynligt, at korrektionstillægget på Kattegatforbindelsen kan reduceres i forhold til de 50 %, som er anvendt i den strategiske analyse. Dette uden hensyntagen til, at etableringen af Kattegat-forbindelsen formentlig er et teknisk mindre kompliceret anlægsprojekt end Femern Bælt-forbindelsen Vurdering af billettaksten på Kattegat-forbindelsen I den strategiske analyse er der gennemført en række følsomhedsberegninger på variationen i billettaksten for at krydse Kattegat-forbindelsen med bil. Resultatet af følsomhedsberegningen er gengivet i nedenstående figur 4: Figur 4: Oversigt over betydningen på trafikmængder og billetindtægter i år 2030 ved variation i billettaksten for krydsning af Kattegat-forbindelsen, 2015-priser. Kilde: Transport og Bygningsministeriets strategisk analyse.

10 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 10 af 20 Som udgangspunkt er der i den strategiske analyse benyttet en billetpris for at kryds Kattegatforbindelsen i bil på et niveau svarende billetprisen på Storebæltsbroen. Som det fremgår, kan trafikmængden forventes at falde med ca køretøjer pr. døgn, svarende til ca. 55 %, hvis billettaksten sættes til det dobbelte af billetprisen på Storebæltsbroen. Billettaksten svarer i dette tilfælde til 480 kr. pr. vej for en personbil. Det kan umiddelbart undre, at betalingsvilligheden for krydsning af Kattegat ikke er større i Landstrafikmodellen, idet en merpris på 240 kr. ifølge FDM kun svarer til ca km kørsel alt afhængig af biltypen, som illustreret i figur 5. Figur 5: Prisen på kørsel af én kilometer i personbil baseret på en driftsperiode på fem år og km. Kilde: FDM, Motor, 1/2016. Den anvendte pris-elasticitet og betalingsvillighed i Landstrafikmodellen på krydsning af Kattegat-forbindelsen i bil vurderes at indeholde en del usikkerhed, der i negativ retning påvirker den samlede finansieringsberegning. Det vurderes således, at billetindtægterne ved ændrede takststrukturer bør kunne indbringe højere vejindtægter end de af Transport og Bygningsministeriets beregnede Trafikspring Trafikspringet er generelt vanskeligt at vurdere, hvorfor variationen heller ikke er indregnet i Kattegat-komiteens hovedscenarie. Erfaringen viser, at der er en tæt sammenhæng mellem udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) og i den trafikale udvikling, som gengivet på nedenstående figur 6. Figur 6: Sammenhæng mellem vækst i trafik og udviklingen i BNP. Kilde: Dansk Industri. I Landstrafikmodellen er der en antagelse om, at en reduceret fremkommelighed og øget trængsel på vejnettet betyder en reduceret efterspørgsel, altså at nogle ture ikke længere bliver gennemført. I givet fald har dette to konsekvenser, nemlig: At når mængden af ture reduceres, så betyder det også tilsvarende en reduktion væksten af BNP.

11 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 11 af 20 At når fremkommelighedsproblemerne løses og der skabes lavere rejsetider mellem punkt A og B (eksempelvis ved etablering af en Kattegat-forbindelse), så vil efterspørgslen på rejser og dermed mængden af ture stige igen. Des længere tid der går med en bremse på væksten som følge af fremkommelighedsproblemer, des større kan trafikspringet forventes at blive, idet der vil være en betydelig mængde opsparet potentiel vækst til stede. Der er i nærværende analyse regnet med et trafikspring på 34 pct. af den beregnede trafik over Kattegat-forbindelsen ligesom i den strategiske analyses hovedscenarie.

12 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 12 af VURDERING AF SPAREDE INFRASTRUKTURPROJEKTER I Transport og Bygningsministeriets strategiske analyse er der beregnet anlægsudgifter og driftsudgifter til en fast forbindelse over Kattegat samt en finansiering heraf. I analysen er der ikke regnet på sparede anlægsomkostninger på det øvrige vejnet efter år 2030 som følge af den nye forbindelse. Det er imidlertid relevant at opgøre de besparelser, der vil kunne opnås på det øvrige vejnet ved etableringen af en Kattegat-forbindelse. Motorvejen mellem Skanderborg og København vil få en lavere trafik og vil derfor have et mindre behov for udbygning med ekstra spor. For at beskrive dette er der udarbejdet en udbygningsplan for vejstrækningen mellem Skanderborg og København med og uden en Kattegat-forbindelse og med en årlig trafikvækst på enten 1,0 % (lav trafikvækst) eller 2,2 % (høj trafikvækst) som anbefalet af infrastrukturkommissionen. Udbygningsplanen viser hvilket år en given vejstrækning skal være udbygget med et ekstra spor for at have tilstrækkelig kapacitet. Der er regnet med at Kattegat-forbindelsen omfordeler ca køretøjer/døgn på vejstrækningen. Der er desuden regnet med, at en Kattegat-forbindelse vil medføre, at man generelt kan spare en udvidelse af vejstrækningen med ét spor på hele strækningen udover den øvrige udvidelse. Dette betyder en samlet sparet anlægsudgift til motorvejsudvidelser på ca. 24,7 mia. kr. uden de tre store broer (Vejlefjord, Lillebælt og Storebælt) jf. den udarbejdede udbygningsplan, tabel 4. Herudover vil anlæg af nye broer ved Vejlefjord, Lillebælt og Storebælt kunne udskydes i nogle år. Broer bygges ikke et spor ad gangen, men resulterer i en helt ny bro med minimum 4 spor. For de tre store broer, kan værdien af en Kattegat-forbindelse således opgøres som værdien af den resulterende udsættelse af store anlægsinvesteringer på i alt 53 mia. kr. med de rentebesparelser, dette vil indebære. Disse vil tilnærmelsesvist kunne opgøres som halvdelen af udgifterne til en ny bro svarende til sparede anlægsudgifter med en nutidsværdi på 27 mia. kr. Som nævnt under den finansielle analyse kan besparelsen vedr. Storebælts-forbindelsen medregnes som en besparelse for Sund og Bælt, mens alle sparede infrastrukturinvesteringer skal medregnes i en samfundsøkonomisk analyse. Udvidelse af E45 og andre stærkt belastede motorveje vil under alle omstændigheder skulle gennemføres inden en evt. Kattegatforbindelse står klar. Besparelsen, der medregnes i den samfundsøkonomiske analyse, er således den første investering til ét ekstra kørespor efter 2030 for hver delstrækning. Efterfølgende nødvendige udvidelser antages at ske i uændret tempo. Hvordan håndteres strækninger, som vil blive belastet yderligere af en fast Kattegatforbindelse (f.eks. Holbækmotorvejen)? På Sjælland, hvor belastningen af det eksisterende vejnet er størst som følge af etableringen af Kattegat-forbindelsen, er der som en del af det samlede anlægsoverslag for Kattegatforbindelsen indregnet etablering af ny motorvej fra forbindelsen til Regstrup (til eksisterende motorvej). På strækningen fra Kattegat-forbindelsen til Gevninge er der tilstrækkelig kapacitet til at kunne afvikle den ekstra trafik på køretøjer pr. døgn (minus den eksisterende trafik til færgerne på køretøjer). Fra Gevninge til Høje Taastrup (i alt ca. 22 km) vil trafikken fra Kattegat-forbindelsen udløse et behov for udvidelse med et ekstra kørespor i hver retning. Anlægsomkostningen er estimeret til ca. 2,2 mia. kr. men er ikke modregnet i de estimerede anlægsomkostninger.

13 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 13 af 20 For infrastrukturen i Jylland er der ikke fundet behov for vejudvidelser, der isoleret set relaterer sig til etableringen af Kattegat-forbindelsen. Strækning År Lav trafikvækst År Høj trafikvækst Sparet udbygningsomk. (mia. kr.) Skanderborg-Vejle N (*) 4,8 Vejlefjord Vejle Syd-Skærup (*) 1,1 Skærup-Fredericia ,4 Lillebælt Middelfart-Odense V ,5 Syd om Odense (*) 1,7 Odense Ø-Nyborg ,8 Storebælt Korsør-Slagelse ,7 Slagelse-Køge (*) 5,8 Køge-Solrød Syd (*) 0,5 Solrød Syd-Greve Syd (*) 1,0 Greve Syd-Hundige 2038 (*) 2032 (*) 0,4 Tabel 4: Oversigt over sparede udbygningsomkostninger efter åbningen af en Kattegat-forbindelse i år 2030 givet henholdsvis høj og lav trafikvækst. Kilde: Rambøll (*): Strækningen forventes allerede udbygget med ét ekstra spor inden åbningen af Kattegat-forbindelse i år 2030.

14 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 14 af SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Den samfundsøkonomiske analyse er udarbejdet i overensstemmelse med de forudsætninger og beregningsmetoder, der er beskrevet i Transport- og Bygningsministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet. Manualen beskriver de funktioner og transportøkonomiske enhedspriser, som anvendes i TERESA-modellen. Som grundlag for den samfundsøkonomiske analyse er der med baggrund i den strategiske analyse og gennemførte trafikmodelberegninger med Landstrafikmodellen udarbejdet en beregning på det forventede sparede tidsforbrug for bil og togrejser mellem landsdelene og det sparede trafikarbejde. Derudover er de deraf afledte miljøpåvirkninger i kraft af sparet CO 2 -udledning mv. beregnet. Reduktionerne er beregnet ud fra en række simplificerede antagelser bl.a. vedrørende rejsetiden, hvilket gør at estimaterne er forbundet med en del usikkerhed. Det overordnede formål er imidlertid at give et rimeligt, men groft, skøn på omfanget af besparelserne, der efterfølgende kan beregnes mere detaljeret på baggrund af opdaterede trafikmodelberegninger. 4.1 Metode, forudsætninger og resultater Sparet kørsel og rejsetid For at kunne estimere besparelserne i rejsetid og trafikarbejdet er det nødvendigt at bestemme dels den sparede rejsetid og afstand for de enkelte ture mellem forskellige mål i Jylland og på Sjælland, og dels antallet af ture mellem disse mål. Målene i Jylland og på Sjælland opstilles som en række større zoner, som er bestemt ud fra Vejdirektoratets gennemførte beregninger med Landstrafikmodellen og som er vedhæftet den strategiske analyse som bilag. Forskellen i rejsetid og afstand mellem de forskellige zoner i Jylland og på Sjælland, for hhv. et scenarie uden Kattegat-forbindelsen og et scenarie med Kattegatforbindelsen, antages som værende den sparede rejsetid og afstand. Der regnes således ikke med tidsbesparelser eller omfordelinger som følge af trængsel på vejnettet. Beregningerne vil således i nogen grad underestimere de reelle besparelser, hvorfor der må forventes at være tale om en konservativ beregning. Rejsetider og afstande mellem zonerne er for scenariet uden Kattegat-forbindelsen bestemt ud fra Google s rutevejledning, mens de for scenariet med Kattegat-forbindelsen er bestemt ud fra en række antagelser om rejsehastighed på de nye vejanlæg og broer. Længden og hastighedsbegrænsninger på de nye anlæg svarer til antagelserne i Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken, Vejdirektoratet, og er gengivet i nedenstående tabel 5. Strækning Længde [km] Hastighedsgrænse [km/t] Kattegatforbindelse (kyst til kyst) Hou til Aarhus Syd Hou til Horsens Røsnæs til Kalundborg Tabel 5: Anvendte længder og hastighedsgrænser for Kattegat-forbindelsen samt nye landanlæg. Antallet af ture til og fra de enkelte zoner er bestemt ud fra de trafikmængder der er aflæst på figurerne fra Landstrafikmodellen, samt ud fra en forholdsmæssig fordeling af trafikken mellem zonerne. Fordelingen af trafikken mellem zonerne er sket ud fra en antagelse om at zonerne med de største trafikmængder også tiltrækker de største trafikmængder.

15 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 15 af 20 Da tids- og afstandsbesparelserne kun skal estimeres for de eksisterende ture som også ville blive foretaget uden en Kattegat-forbindelse, beregnes disse kun for den beregnede, eksisterende trafik, hvorefter benefits for den trafik, der udgør trafikspringet opgøres særskilt. Der er regnet med i gennemsnit 1,7 personer pr. personbil, som anført i Vejdirektoratets baggrundsnotat for trafikmodelberegningerne. Tilsvarende er der i de samfundsøkonomiske beregninger regnet med fordeling på køretøjstype og turformål som beskrevet i baggrundsnotatet. Færgetrafikken er fratrukket i opgørelsen over den sparede rejselængde, idet turene i dag ikke benytter E45 og E20 over Fyn og Sjælland. Tidsgevinsten fra færgetrafikken er imidlertid indregnet i opgørelsen over tidsgevinster Brugergevinster Anlæggelsen af Kattegat-forbindelsen giver som nævnt anledning til sparet kørsel og rejsetid hvilket medregnes i den samfundsøkonomiske analyse som en brugergevinst. Netto sparet kørsel og rejsetid på baggrund af trafikprognosen værdisættes med nøgletal for kørselsomkostninger og foreslåede værdier af sparet rejsetid fra Transportministeriets nøgletalskatalog 1. Der skelnes mellem privat (bolig-arbejde/pendling), erhverv, varebil og lastbilskørsel.. Figur 7 viser udvikling i det samlede antal sparede timer og kilometer for bilkørsel for perioden Figur 7: Udvikling i det samlede antal sparede timer og kilometer for bilkørsel for perioden Værdien af trafikspringet er opgjort ud fra en traditionel forudsætning om en jævn fordeling af væksten på trafikanter, hvis gevinst ved brugen af forbindelsen varierer mellem tæt på nul og tæt på den gennemsnitlige besparelse (tid og km) for eksisterende trafikanter (den såkaldte velfærdstrekant). Trafikspringet antages at være ligeligt fordelt på transportmidler. Den samlede nutidsgevinst ved besparelser i tid og kørsel opgjort for perioden fra 2030 til 2070 fremgår af tabel 6. 1 Transportministeriet (2014): Transportøkonomiske Enhedspriser. Nøgletalskataloget er tilgængeligt på:

16 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 16 af 20 Nutidsværdi, 2015 (mio. kr.) Gevinst sparet rejsetid Gevinst sparet kørsel Gevinst vedr. trafikspringet Samlet gevinst Tabel 6: Samlet nutidsværdi ved sparet rejsetid og kørte kilometer opgjort for perioden Opgjort på baggrund af trafikprognose og Transportministeriets Nøgletalskatalog Anlægsomkostninger Anlægsomkostningerne i den samfundsøkonomiske analyse pålægges en afgiftsfaktor. Analysen foretages i markedspriser, men da anlægsomkostninger opgøres i faktorpriser (ekskl. moms) pålægges der afgifter ved brug af nettoafgiftsfaktoren, jf. Transportministeriets manual. Efter analyseperioden, dvs. i 2071, opgøres en terminalværdi for anlæg under antagelse af lineær afskrivning over analyseperioden. Terminalværdien indregnes som en samfundsøkonomisk gevinst i år 2071, og denne gevinst modregnes i de samlede anlægsomkostninger over perioden. Der antages en levetid for Kattegat-forbindelsen på 100 år Sparede anlægsomkostninger I den samfundsøkonomiske beregning modregnes de forventede sparede udbygningsomkostninger på den øvrige del af infrastrukturen som tidligere beskrevet. I beregningerne modregnes samtlige besparelser i perioden herunder også besparelser, der inkluderer besparelser ved etablering af en ny Lillebæltsbro og ny Storebæltsbro. Disse besparelser er medregnet som værdien af en udsættelse af investeringerne. Der indregnes ikke tabte brugergevinster i den samfundsøkonomiske analyse som følge af de sparede anlægsprojekter, idet disse udelukkende forholder sig til den reducerede efterspørgsel på vejnettet, som følge af overflytning til Kattegat-forbindelsen og det tilhørende vejnet. Belastningsgraden af det eksisterende motorvejsnet vil således være neutralt. Da udbygningsomkostningerne også opgøres i faktorpriser (ekskl. moms) pålægges afgifter for at etablere markedspris og igen anvendes nettoafgiftsfaktoren, jf. Transportministeriets manual. Tabel 7 viser at nettopåvirkningen på baggrund af anlægsomkostninger beløber sig til -59,1 mia. kr. Nutidsværdi 2015 (mio. kr.) Anlægsomkostninger Terminalværdi Sparede anlægsomkostninger Nettoændring i anlægsomkostninger Tabel 7: Samlede anlægsomkostninger ved af Kattegat-forbindelsen inkl. afgift på baggrund af Vejdirektoratets antagelser og Transportministeriets Nøgletalskatalog Driftsøkonomi En del af driftsomkostningerne, vedrører køb af varer og tjenesteydelser og bliver opgjort i faktorpriser (ekskl. moms). Derfor indregnes afgifter ved brug af nettoafgiftsfaktoren med henblik på at etablere markedsprisen for driftsomkostningerne, jf. Transportministeriet manual. Andelen af driftsomkostningerne, der vedrører varer og tjenesteydelser, og som derfor skal tillægges afgifter, antages at være 50 pct, idet det antages, at halvdelen går til personale og administration, som ikke er medtaget i udregningen af de resulterende afgifter. Driftsomkostningerne

17 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 17 af 20 med afgift er konstante og udgør mio. kr. årligt. Dette giver en nutidsværdipåvirkning over perioden på mio. kr Eksterne effekter Eksternaliteter i form af klima-, luftforurenings, støj og uheldseffekter, opgøres i den samfundsøkonomiske analyse som en funktion af den samlede sparede kørsel med udgangspunkt i Transport- og Bygningsministeriets nøgletalskatalog. Værdien over perioden og de beregnede nutidsværdier fremgår af nedenstående tabel 8. Det ses at de eksterne omkostninger udgør en nutidsværdipåvirkning på mio. kr. i Nutidsværdi 2015 (mio. kr.) Klimaeffekter 612 Luftforurening Støj 777 Færre uheld Samlet gevinst Tabel 8: Reducerede eksterne omkostninger som værdi over perioden og nutidsværdi på baggrund af trafikprognose og Transport- og Bygningsministeriets Nøgletalskatalog. Eksterne effekter som følge af trafikspringet er ikke indregnet i den samfundsøkonomiske analyse. Bruttonutidsværdien af disse effekter udgør 39 mio. kr. i alt for alle effekter tilsammen Effekter for det offentliges nettoudgifter og arbejdsudbudseffekter Det offentliges nettoudgifter vil blive direkte påvirket af en reduktion af det offentlige afgiftsprovenu. Hertil kommer en indirekte påvirkning gennem den såkaldte tilbageløbseffekt, hvor en påvirkning af borgernes disponible indkomster gennem en lavere udgift til transportspecifikke skatter og afgifter vil medføre en yderligere påvirkning af afgiftsprovenu gennem det forbrug, som forøget disponible indkomst giver mulighed for. Arbejdsudbudseffekterne består af arbejdsudbudsforvridningen og arbejdsudbudsgevinsten. Der er tale om afledte effekter, som opgøres årligt over hele perioden. Arbejdsudbudsforvridningen opgøres som en funktion af de offentlige nettoudgifter til etablering og drift ved anlægningen af Kattegat-forbindelsen og ændringer i det direkte afgiftsprovenu til det offentlige. Dette betyder, at en markedsforvridningseffekt givet en øget offentlig medfinansiering medregnes i den samfundsøkonomiske analyse. En ændring af det offentliges nettoudgifter påvirker skatteopkrævningen, hvilket medfører en markedsforvridning, hvor øgede skatter antages at reducere arbejdsudbuddet. Til beregning heraf anvendes skatteforvridningsfaktoren på 20 pct. fra Transportministeriets nøgletalskatalog. Arbejdsudbudsforvridningen opgøres som en funktion af det det offentliges samlede finansieringsbehov dels pga. ændret afgiftsprovenu som følge af mindsket kørsel og dels pga. tilskud til anlæg og drift inkl. tilbageløb i disponibel indkomst. Arbejdsudbudsgevinsten opgøres som en funktion af de erhvervsrejsendes sparede rejsetid og kørte kilometer, idet sparede transportudgifter og transporttid i forbindelse med erhvervskørsel og pendling antages at øge arbejdsudbuddet. Den samlede arbejdsudbudsgevinst beregnes med skatteforvridningsfaktoren på 20 pct. fra Transportministeriets nøgletalskatalog. Den samlede forvridningseffekt har en nutidsværdi på mio. kr. og den direkte provenuændring har en nutidsværdi på mio. kr.

18 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 18 af Øvrige samfundsøkonomiske effekter Udover de ovennævnte samfundsøkonomiske effekter, er der en række konsekvenser, som ikke er medregnet i analysen, men som kan forventes at have en positiv effekt på den samfundsøkonomiske værdi af Kattegat-forbindelsen. Effekterne er opstillet i det følgende: Ved etablering af Kattegat-forbindelsen opstår der en række drifts- og vedligeholdelsesbesparelser på Storebælts-forbindelsen grundet lavere slitage Sparet drift og vedligeholdelse på den eksisterende færgeforbindelse mellem Aarhus- Odden og Aarhus-Kalundborg kan modregnes og vil derfor bidrage positivt til den samfundsøkonomiske værdi. Desuden vil lavere efterspørgsel efter færgetransport resultere i lavere konsekvenser for miljøet, hvilket antages at ville have en ikke-ubetydelig effekt på den samfundsøkonomiske beregning. Kattegat-forbindelsen kan forventes at skabe lavere efterspørgsel efter flytransport og derved skabe sparede flyomkostninger ved nedlukning af flyruter. Igen kan den miljømæssige effekt forventes at være betydelig. Værdien af den vækstfremmende effekt (dynamisk effekt), som en Kattegat-forbindelse må forventes at have indregnes normalt ikke i samfundsøkonomiske beregninger, da den er vanskelig af prissætte. Et studie af Storebælts-forbindelsen viser, at de samfundsøkonomiske effekter er opgjort til ca. 10 gange anlægssummen i en periode over 50 år svarende til ca. 380 mia. kr. eller ca. 7,5 mia. kr. pr. år. Ved antagelse om, at de samfundsøkonomiske effekter fra Kattegat-forbindelsen er 50 % af Storebælts-forbindelsens, svarende til 5 gange anlægsinvesteringen, kan den samlede effekt over 50 år beregnes til ca. 600 mia. kr. eller 12 mia. kr. årligt. Tidsbesparelsen der skyldes kødannelse på motorvejsnettet mellem Aarhus og København er ikke medregnet, men forventes at have en sådan størrelse så det vil have betydning for det samlede resultat. 4.3 Resultater Tabel 9 viser hvert af de tre scenariers nettonutidsværdi, interne rente, førsteårsforrentning 2 samt nettogevinster per offentlig omkostningskrone. Beregningerne er foretaget ud fra antagelser med udgangspunkt i henholdsvis Transport og Bygningsministeriets strategiske analyse og Kattegat-komiteens opstillede forudsætninger for trafikvækst og anlægsomkostninger. 2 Førsteårsforrentningen er her defineret som netto benefit i første driftsår divideret med summen af anlægsinvesteringer indtil dette år.

19 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 19 af 20 Poster Strategisk analyse Kattegat- Komiteen Kattegat- Komiteen (lav anlægsomk.) Anlægsomkostninger Omkostninger Restværdi Sparede anlægsomkostninger I alt Driftsomkostninger Tidsgevinster Personbiler Varebiler Lastbiler Kollektiv trafik I alt Kørselsgevinst Personbiler Varebiler Lastbiler I alt Eksterne gevinster Trafikspring Andre fordele/omk Nettonutidsværdi Intern rente 2,63 % 3,94 % 5,85 % 1. årsforrentning 2,69 % 3,74 % 5,34 % Nettogevinst pr. kr. -0,82-0,06 - Tabel 9: Nettonutidsværdi (mio. kr.), intern rente, første-årsforrentning og nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone opgjort for de tre scenarieantagelser: den strategiske analyse, Kattegat-komiteen og Kattegat-komiteen med lave anlægsomkostninger. Antagelserne følger de variationer mellem scenarierne som beskrevet i tabel 1. Samlet set viser den samfundsøkonomiske analyse for Kattegat-komiteens hovedscenarie en nettonutidsværdi på -990 mio. kr. i Den største samfundsøkonomiske omkostning udgøres af anlægsomkostningerne ved etablering af Kattegat-forbindelsen. Nettoanlægsomkostningerne, hvilket omfatter anlægsomkostningerne, terminalværdien af anlæg samt sparede udvidelsesudgifter, udgør tilsammen en samfundsøkonomisk omkostning med en nutidsværdi i 2015 på mio. kr. De største samfundsøkonomiske gevinster i Kattegat-komiteens scenarier kan henføres til sparet tid og kørsel ved etablering af Kattegat-forbindelsen. Nettogevinsterne fordeler sig med mio. kr. i tidsgevinster og mio. kr. i reducerede kørselsomkostninger, i alt en samfundsøkonomisk nutidsværdi i 2015 på mio. kr. Anvendes Transport og Bygningsministeriets forudsætninger forventes en nettonutidsværdi på mio. kr. mens der med Kattegat-komiteens antagelser inkl. lave anlægsomkostninger, forventes et positivt nettonutidsværdiresultat på mio. kr.

20 Følsomhedsberegning af Kattegat-forbindelsen 20 af 20 Den samfundsøkonomiske bæredygtighed kan også beskrives med andre indikatorer end netto nutidsværdien og den interne rente. Af særlig relevans for en sammenligning af projekter kan anføres projektets benefit/cost ratio (Nutidsværdi af alle gevinster i forhold til nutidsværdi af alle omkostninger), samt nettogevinsten pr. offentlig omkostningskrone (nettonutidsværdien af projektet i forhold til nutidsværdien af de offentlige finansieringsbidrag)

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard

Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Juni 2015 Alternative finansieringsformer Notat 15 2015 Af Mogens Fosgerau Ninette Pilegaard Copyright: Forsidefoto: Udgivet af: Rekvireres: ISSN: ISBN: Hel eller delvis

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE INDHOLD 1. SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen MAJ 2016 REGION SYDDANMARK Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen SAMMENFATNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Februar 2017 Hovedkonklusioner Der er ikke tradition for at indregne forventede teknologiske fremskridt, når der foretages cost-benefitanalyser.

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund TRANSPORTMINISTERIET SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 1 1.1 Baggrund

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser Rapport Ingeniørforeningen, IDA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Introduktion 4 3 Metode 6 3.1 Justering af de tre samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen

Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen Samfundsøkonomisk analyse af ændringer i afgifter på Storebæltsbroen CVR 48233511 Marts 2015 Udgivelsesdato : 24. marts 2015 Vores reference : 22.2794.01 Udarbejdet : Martin Elmegaard Mortensen, Ute Stemmann,

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for trafikmodelberegninger...

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr.

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Region Sjælland Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland Rapport Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Analyse 8. januar 2015

Analyse 8. januar 2015 8. januar 2015 Lavere satser på Storebæltsbroen giver god mening Af Jens Hauch Aktuelt har Venstre foreslået, at der skal indføres en pendlerrabat på 40 pct. på Storebæltsbroen. Reaktionen fra regeringspartierne

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Strategisk analyse Rapport 545-2015 STRATEGISKE ANALYSER En fast Kattegatforbindelse Strategisk analyse Rapport 545-2015 Dato: December 2015 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler January 5, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Alternative finansieringsformer.

Alternative finansieringsformer. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2017 Alternative finansieringsformer. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere