Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 7. Uddannelsesordning er udstedt i forlængelse af, at der er trådt ny bekendtgørelse i kraft pr. 1. januar 2011 til erstatning for bekendtgørelse nr. 328 af 28. april Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer i forhold til den hidtil gældende uddannelsesordning. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Sundhedsservicesekretæruddannelsen er en skolebaseret uddannelse rettet mod sundhedscentre, klinikfællesskaber m.fl. inden for sundhedssektoren. Uddannelsens struktur forudsætter, at der fastlægges en individuel profil for den enkelte elev, så uddannelsen kan tilpasses de meget forskelligartede arbejdspladser inden for den private sundhedssektor og behovet på det lokale arbejdsmarked. Til inspiration for skolernes arbejde med at afdække det lokale behov kan udvalget henvise til en beskæftigelsesundersøgelse blandt sundhedsservicesekretærer gennemført af Videncenter for turisme og oplevelsesindustri, Rapporten kan hentes på Det faglige udvalg anbefaler, at skolen og det lokale uddannelsesudvalg prioriterer kontakten til det lokale arbejdsmarked i udbuddet og gennemførelsen af uddannelsen. Det er meget væsentligt at sikre en god lokal kontakt, både fordi der er tale om en skolebaseret uddannelse, og fordi der er tale om en forholdsvis ny jobprofil. Elevernes mulighed for efterfølgende at opnå beskæftigelse vil være meget afhængig af de kontakter, som eleverne kan skabe i løbet af uddannelsen. Udvalget anbefaler derfor også, at man benytter virksomhedsforlagt undervisning i løbet af uddannelsen for at hjælpe eleverne med at etablere kontakt til arbejdsmarkedet. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Da uddannelsens slutmål er rettet mod meget forskelligartede arbejdspladser, er det væsentligt ved fastlæggelse af den individuelle uddannelsesplan at tage højde for den enkelte elevs muligheder for efterfølgende at opnå beskæftigelse på det lokale arbejdsmarked. Side 1 af 6

2 Rammerne for uddannelsen gør det muligt at fastlægge såvel en meget målrettet/specifik jobprofil for den afklarede elev som en mere bred og almen profil for den uafklarede elev. For både den afklarede og den mere uafklarede elev kan der være grund til at vejlede om en mere bred profil i starten af uddannelsesforløbet med mulighed for at justere og evt. indsnævre uddannelsesplanen senere i forløbet i takt med, at eleven bliver mere afklaret omkring jobønsker og egne kompetencer. Elever med grundforløbsbevis fra en erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik Uddannelsen er placeret i den erhvervsfaglige fællesindgang Merkantil. Udvalget har dog samtidigt fastlagt, at elever, der har opnået grundforløbsbevis fra den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik har adgang til hovedforløbet, der tilrettelægges med henblik på at supplere disse elevers kompetence fra grundforløbet i forhold til slutmålene for sundhedsservicesekretæren inden for hovedforløbets 45 ugers obligatoriske undervisning. Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Hovedforløbet er skolebaseret og bør i vidt omfang gennemføres som værkstedsbaseret undervisning for at sikre den optimale udvikling af elevens kompetence i forhold til efterfølgende at opnå beskæftigelse inden for uddannelsens jobområde. Et væsentligt formål med værkstedsundervisningen er at give den enkelte elev mulighed for at udvikle og afprøve sine kompetencer i autentiske arbejdssituationer, hvor eleven får mulighed for at udvikle blandt andet de personlige kompetencer i forhold til typiske arbejdsopgaver. Det faglige udvalg anbefaler derfor, at skolen og det lokale uddannelsesudvalg ved fastlæggelse af den lokale undervisningsplan opstiller mål for anvendelsen af værkstedsundervisning, og hvordan kontakten til det lokale arbejdsmarked inddrages i undervisningen, for at give eleverne indblik i beskæftigelsesmuligheder og jobprofiler. I denne kontakt kan indgå virksomhedsforlagt undervisning med henblik på at træne elevens kompetencer i forhold til fagets mål. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Samspillet mellem de enkelte fag i forhold til uddannelsens slutmål Kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbet. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag understøtter. Side 2 af 6

3 Målet med faget Sundhedsservicesekretærens kvalitetssikring og selvevaluering er at træne eleven i at udføre sine arbejdsopgaver med en høj grad af kvalitet og sikkerhed i såvel den mundtlige som den skriftlige kommunikation. Faget skal derfor sammen med områdefaget Skriftlig kommunikation bidrage til, at eleven kan udføre relevante opgaver med en høj og ensartet kvalitet. Der skal specielt lægges vægt på elevens kompetence til at udføre skriftlig kommunikation i et fejlfrit og korrekt sprog. Målet med undervisningen i det bundne specialefag Sundhedsservicesekretær i praksis er at udvikle elevens kompetence i forhold til en række autentiske arbejdsopgaver. Målene for faget kan nås ad forskellig vej, og nedenfor er medtaget forslag til læringsaktiviteter, der kan bidrage til at nå fagets mål. Læringsaktiviteterne er baseret på autentiske arbejdsopgaver fra typiske arbejdspladser i sundhedssektoren. Læringsaktiviteter fastlægges i den personlige uddannelsesplan og undervisningen kan gennemføres værkstedsbaseret på skolen eller som virksomhedsforlagt undervisning hos en virksomhed inden for sundhedssektoren. Specialefaget Sundhedsservicesekretær i praksis skal desuden sammen med områdefagene Klinikadministration og Psykologi, kommunikation og service bidrage til at udvikle elevens personlige og sociale kvalifikationer og kompetencer, herunder evnen til at samarbejde og til at løse nye problemstillinger. Eleven skal i den skolebaserede undervisning udvikle og vise kompetencer til at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads og servicere kunder/klienter. Målene i specielt disse 3 fag afspejler derfor de krav, som en virksomhed vil stille til sine medarbejdere om adfærd i forhold til kolleger og kunder/ klienter. I forhold til kolleger lægges blandt andet vægt på samarbejdsevne og vilje til at omgås kolleger og ledere under hensyn til egne, andres og helhedens interesse, herunder behovet for aktiv vidensdeling. Eksempler på læringsaktiviteter i forhold til specialefaget Sundhedsservicesekretær i praksis Sundhedsservicesekretær i praksis Sæt x Kende Kunne Beherske Sundhedsrelaterede og praktiske arbejdsfunktioner kendskab til sammenhæng mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom 2 kendskab til betydningen af et aktivt og stimulerende miljø i forhold til sundhed 2 kendskab til betydningen af sufficient ernæring og kostsammensætning 2 kende og observere symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder fysiske, psykiske og sociale forandringer ud fra kendskab til - menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov, - kroppens opbygning og funktion, - kroppens aldringsprocesser, mv. klargøre lokaler, udstyr, instrumenter mv. udføre simple assisterende funktioner for det sundhedsfaglige personale yde personlig hjælp og assistance til klienter/kunder/borgere under iagttagelse af hensigtsmæssige arbejdsstillinger/bevægelser og under anvendelse af evt. hjælpemidler Side 3 af 6

4 yde personlig hjælp og assistance til klienter/kunder/borgere under iagttagelse af hygiejniske principper deltage i udførelse og evaluering af kunden/klientens/borgerens behov for personlig og praktisk hjælp under hensyntagen til den enkeltes vaner, behov og holdninger deltage i opgaver rettet mod at styrke og vedligeholde kunden/klienten/borgerens psykiske og fysiske sundhed (sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende tiltag) assistere ved røntgen opgaver yde førstehjælp ved ulykker og akut sygdom Administrative arbejdsfunktioner modtage og servicere klienter/kunder/borgere varetage telefonomstilling, herunder modtage og videregive telefonbeskeder varetage skranke-ekspeditioner i form af udlevering af informationsmateriale, blanketter mv. og tilsvarende modtagelse af blanketter mv. udføre simple informations- og vejledningsopgaver i forhold til kunder/klienter/borgere udarbejde følgebreve, udfylde standardskrivelser og lignende notere og opstille notater fra samtaler og kortere møder varetage postmodtagelse og forsendelse varetage indkøbs- og/eller salgsfunktioner journalisere og arkivere registrere data til indberetning/afregning (f.eks. sygesikring, kommune, forsikringsselskab) ajourføre/vedligeholde virksomhedens adressedatabaser, interne statistikker mv. administrere og koordinere virksomhedens bookinger, bestillinger, vagtplaner eller lign. registrere timer/fravær i forhold til f.eks. lønberegning og ferie udskrive og sende faktura udføre simple bogholderifunktioner, herunder kasseopgørelse, bilagshåndtering mv. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Side 4 af 6

5 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummereringen henviser til bekendtgørelsen. Præstationsstandard for faget Vejledende tid Grundfag 13,5 uger 3, 7 Arbejdsmiljø 1 uge 3, 4 Dansk E 2 uger 4, Engelsk F 2 uger 1, Erhvervsøkonomi F 2 uger 7, Grundkursus i 1. hjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge 7, Hygiejne 1,0 uge 5, Informationsteknologi D 4,0 uger 2, Sundhed 1,0 uge Områdefag 7,5 uger 1, 2, Grundlæggende sundhedsjura Begynder 1,0 uge 1, 2, 3, 5, Klinikadministration Rutineret 3,0 uger 3, 4, 6, Psykologi, kommunikation og service Begynder 1,5 uge 2, 3, 4, Skriftlig kommunikation Begynder 2,0 uger Specialefag Bundne specialefag 18,0 uger 3, 4, 5, Sundhedsservicesekretærens kvalitetssikring og Rutineret 1,0 uge selvevaluering 1, 2, 6, Sundhedsservicesekretær i praksis Rutineret 17,0 uger Valgfri specialefag 4 uger 2 Anatomi/fysiologi Begynder 1,5 uge 1, 5 Anvendelse af regneark til talbehandling AMU 0,6 uge 1, 5 Databasevedligeholdelse til jobbrug AMU 0,3 uge 2 Grundlæggende sygdomslære Begynder 2,0 uger 1, 2 Håndtering af personoplysninger AMU 0,6 uge 3, 5 Integration af administrationssystemer AMU 0,6 uge Side 5 af 6

6 3, 4 Standardisering af virksomhedens dokumenter AMU 0,2 uge 2 Sundhed og helse Begynder 2,0 uger 3, 5 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst AMU 0,6 uge Valgfag 1 uge Til afsnit 5 Bedømmelse og beviser mv. Den afsluttende praktisk prøve. Ved bedømmelsen af elevens præstation skal der lægges vægt på, at eleven ved den mundtlige eksamination kan: - redegøre for, hvordan opgavens gennemførelse planlægges, - redegøre for, hvordan opgaven rationelt og effektivt gennemføres i overensstemmelse med krav til service og kvalitet, - redegøre for, hvordan kommunikation omkring opgavens udførelse varetages ud fra en grundlæggende forståelse af nødvendigheden af en velfungerende kommunikation såvel internt i virksomheden som i forhold til kunder, samarbejdspartnere mv., samt - vurdere egen præstation omkring opgavens gennemførelse. Det lokale uddannelsesudvalg Skolen tilrettelægger og afholder forløbet af den afsluttende prøve, og det faglige udvalg vægter, at det sker i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Derfor skal skolen efter afholdelse af prøver orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte prøver med henblik på at drøfte, hvorvidt forløbet har givet anledning til at justere tilrettelæggelsen og gennemførelsen, herunder justere den lokale undervisningsplan og den heri indeholdte bedømmelsesplan. Side 6 af 6

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere