Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 201 samt 1. halvår 2012 til og med april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 201 samt 1. halvår 2012 til og med april"

Transkript

1 KMU 1. halvår 2010 Punkt Februar Nr. 10 Nr. 17 Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 201 samt 1. halvår 2012 til og med april Overskrift Orienteringspunkt Busplan 2010 Orientering vedr. Busplan 2010, opstart og endelig version. Beslutning om ekspropriation på Holbækvej 236 Byrådet besluttede d. 9. november 2009 at foretage ekspropriation til etablering af minipumpestation med tilbehør på Holbæk 236. Der har været afholdt åstedsforretning og ejerne har haft 3 uger til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Der skal derfor nu foretages endelig beslutning om ekspropriation. Marts Nr. 3 Prioritering af vedligeholdelse med begrænsede midler for offentlige kommunale legepladser Landdistriktsudvalget besluttede på den 9.juni 2009 at henvende sig til Miljø- og Teknikudvalget og bede dem kigge på prioritering af vedligeholdelse med begrænsede midler for kommunale legepladser samt kriterier for vedligeholdelse og fordeling af midler mellem land og by. Sagen blev ved en fejltagelse ikke drøftet umiddelbart efter henvendelsen. Nr. 10 Vandopland Smålandsfarvandet Miljøministeriet har i brev af 16. februar 2010 til kommunerne redegjort nærmere for vådområde- og ådalsindsatsen. Redegørelsen omhandler etablering af vandoplandsstyregrupper og udarbejdelse af vandoplandsplaner. Bilagt brevet er en oversigt over økonomifordelingen for indsatsen. Heraf fremgår det bl.a., at der mellem KL og Miljøministeriet udestår en afklaring af forholdet med fosfor-indsatsen i ådale. Disse projekter indgår derfor ikke på nuværende tidspunkt i det videre arbejde. Da Ringsted Kommunens indsats især vil omfatte sådanne projekter, er det derfor uklart, hvordan og hvornår det vil ske. Brevet fra Miljøministeriet og økonomifordelingen er vedhæftet som bilag.

2 Maj Nr. 10 Trafikplan for Ringsted bymidte - anlægsetape 1 Byrådet vedtog den 12 april 2010 Trafikplan for Ringsted bymidte sag 07/6853, og som konsekvens heraf skal der tages stilling til de konkrete anlægsarbejder, som indgår i de tiltag som har højeste prioritet i Byrådets beslutning projekt 7 mv. Projekterne omfatter: Projekt 7, Opgradering af Kaserne Parkvej og Kaserne Allé. Projekt 5, Forøgelse af kapaciteten Nordre Ringvej og Sorøvej ved udbygning af krydsene Sorøvej/Sct. Bendtsgade og Sorøvej/Jyllandsgade. Projektet er under udarbejdelse Projekt 10 og 11 (kollektiv trafik) er igangsat Projekt 4, nedgradering af Bøllingsvej, Valdemarsgade, Dagmarsgade KMU 2. halvår 2010 Juli Nr. 5 Etablering af faunapassage ved Høm Mølle Stemmeværket ved Høm Mølle udgør en spærring for faunaen i Ringsted Å. Der er 2 meters fald ved stemmeværket og den eksisterende fisketrappe giver kun passagemulighed for få fiskearter. Kommunen har derfor siden 2007 arbejdet på at forbedre passageforholdene ved møllen. Teknik- og Miljøudvalget behandlede senest sagen den 20. januar 2009, hvor der blev givet en orientering om sagens stade, og det blev besluttet at genoptage sagen i oktober Da der har været og fortsat er en række uafklarede forhold, sker dette dog først nu. Nr. 9 Vurdering af diverse kørsler Ringsted Kommune I forbindelse med budgetbehandlingen for 2010 besluttede Byrådet, at der i foråret 2010 skulle ske en vurdering af Ringsted Kommunes kommunale kørsel, hvorvidt det var muligt at samarbejde om kørslerne og benytte disse i fællesskab. I den forbindelse er Movia blevet bedt om at vurdere disse muligheder, dette er i bilag 1 af 21. maj 2010.

3 August Nr. 10 Ombygning af krydset Sorøvej-Jyllandsgade-Vestervej I trafikplanen for Ringsted bymidte er forudsat en forøgelse af kapaciteten på Nordre Ringvej - Sorøvej ved udbygning af krydset Sorøvej/Jyllandsgade/Vestervej, samt en koordinering af signalanlæg på Nordre Ringvej / Sorøvej Sct. Bendtsgade. September Nr. 8 Bevilling til Ringsted Å-sti Ringsted Å-sti er en bynær, rekreativ sti som benyttes af mange borgere til motion, rekreation og transport. I perioder med meget nedbør eller efter afsmeltning af sne og is kan dele af å-stien være oversvømmet i et omfang, så det ikke er muligt at færdes på stien. Borgere og interesseforeninger har gennem årene henvendt sig til Teknisk Forvaltning om problemer med fremkommelighed på stien. Forvaltningen har selv konstateret periodevise problemer med oversvømmelser. Ringsted Å-dal rummer et stort rekreativt potentiale for borgerne. Formidlingen af muligheder for naturoplevelser, motion og rekreation i å-dalen tænkes ind i projektet. November Nr. 9 Ekspropriation til nykloakering af Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn Ringsted Spildevand A/S skal i foråret 2011 kloakere området Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn. Det ønskes i den forbindelse at få gennemført de nødvendige rådighedsindskrænkninger mv. ved ekspropriering efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens 58 (Lov om Miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06/2010)

4 Nr. 12 Budgetrapport ultimo september 2010 Med udgangspunkt i udviklingen i årets første tre kvartaler er der udarbejdet en Budgetrapport ultimo september Budgetrapporteringen ultimo september 2010 er revideret på en række punkter for at give et bedre økonomisk overblik for Ringsted Kommune. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, samt finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. December Nr. 2 Orientering om Trafiksikkerhedsplan / Stiplan Trafiksikkerhedsplanen og Stiplanen har været i høring i perioden 6. juli til 30. september Der orienteres om efterfølgende behandling af høringssvar, samt processen i trafiksikkerhedsrådet. KMU 1. halvår 2011 Februar Nr. 8 Regelsæt for ophængning af lejlighedsplakater og bannere I maj 2010 besluttede Klima- og Miljøudvalget, at administrationen skulle udarbejde to nye regelsæt for ophængning af plakater i Ringsted Kommune. Et for ophængning af valgplakater og et for ophængning af festplakater m.v., regelsættene skulle genoptages i udvalget, når de var udarbejdet. Regelsættene fremlægges i hver sin sag. Denne sag omhandler alt andet end valgplakater. Nr. 12 Nedklassificering af veje budget 2011 I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev det vedtaget at nedklassificere en del af de offentlige veje til private fællesveje, en mulighed der ligger i nugældende Vejlovgivning. Vejloven er pt. under revision og høring, således er et af ændringsforslagene en ændring i ovenstående mulighed.

5 Nr. 13 Ekspropriation til nykloakering af Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn Byrådet har den 6. december 2010 besluttet at ekspropriere nødvendige arealer og rettigheder til kloakering i Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn (se bilag 1). I forbindelse med projekteringen er der ændret lidt i projektet. Ændringerene der er foretaget er i forhold til placering af ledninger og brønde, og det er derfor nødvendigt at ekspropriere yderligere arealer (se bilag 2). Marts Nr. 2 Orientering: Fremlæggelse af muligheder ved Funktionsudbud Asfalt Administrationen har inviteret Carl Bro til at holde et oplæg omkring funktionsudbud på asfaltområdet, for at få afdækket mulighederne samt hvad et funktionsudbud indebærer. Nr. 6 Strategi for opgradering af stoppesteder Movia har fremsendt notat om strategi for opgradering af stoppesteder i tidligere Vestsjællands og Storstrøms Amter, således at stoppestederne i den kollektive trafik får en ensartet standard, som ligner den, der bruges i de øvrige kommuner i Trafikselskabet Movias område. Nr. 7 Konsekvenser af besparelse på udelys budget 2011 I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 blev det politisk vedtaget at spare kr. på udelys. Teknisk Forvaltning har på baggrund heraf været i dialog med SEAS/NVE, som sælger lys til Ringsted Kommune. Nr. 8 Orientering: Konsekvens besparelse renhold/brænding budget 2011, 2012 I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 blev det politisk vedtaget at spare kr. i år 2011 på fejning og renhold, samt yderligere kr. i år 2012 på fejning, renhold samt brænding af ukrudt langs kantsten. April Nr. 3 Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til etablering af legepladser i landområderne.

6 Nr. 4 Anmodning om fældning/opstamning af træer i Ringsted Ådal vest for Eriksvej Teknisk Forvaltning har d. 7. januar 2011 modtaget en anmodning fra Grundejerforeningen Møllemarksgård om fældning og opstamning af kommunal bevoksning på matrikel 22a, Ringsted Markjorder. Sagen behandles politisk, da Ringsted Ådal generelt er et område med mange modsatrettede interesser således også vedrørende kommunal bevoksning. Nr. 9 Reservation af parkeringspladser til el-biler Ringsted Kommune har modtaget en henvendelse fra Better Place om tilladelse til at opstille og reservere nogle af kommunes parkeringspladser til opladningspladser for el-biler. Nr. 13 Nr. 14 Købsaftale for køb af Ringsted Kraftvarmeværket Lukket sag. Signalreguleret kryds Næstvedvej/adgangsvej til nyt P-hus - anlægsbevilling Etablering af nyt parkeringsanlæg syd for Ringsted Station, som godkendt på byrådets møde 10. januar 2011, vil medføre at den trafikale situation ved den eksisterende udkørsel fra godsterminalen ændres betydeligt. Der skal derfor etableres et signalreguleret kryds med tilhørende kanalisering. Der er nu forhandlet en endelig aftale på plads med hensyn til omkostningsfordeling og udførelse af projekt. Maj Nr. 8 Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til etablering af legepladser i landområderne.

7 Nr. 11 Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhverspark, anlægsbevilling Byrådet gav den 28. juni 2010 projekterings- og anlægsbevilling til etablering af stibro over Vestmotorvejen på baggrund af Plan- og Boligudvalgets anbefaling, som udover en anbefaling af et af fire alternativer, også indeholdt en beslutning om at istandsættelse af Fælledvej afventer en endelig licitation. Projektet er nu færdigt, og de relevante licitationer er afholdt, og skal derfor tages stilling til et revideret budget samt istandsættelsen af Fælledvej mm. Nr. 15 Orientering om restaurering af Ringsted Å Kommunen har den 3. maj 2011 påbegyndt udførslen af et restaureringsprojekt i Ringsted Å på strækningen fra Tidselbro til Motorvej E20 (se kort side 2 i Bilag). Projektet var oprindeligt planlagt til gennemførsel i november 2010, men blev udskudt på grund af sne, is og høj vandstand i åen. Projektet forventes at tage 2 3 uger at gennemføre. KMU 2. halvår 2011 Juni Nr. 2 Beslutning om ekspropriation om nykloakering af Allindemagle Huse, Brenbjergvej og omegn Lukket sag. Nr. 6 Etablering af sommercafé på Ringsted Torv nord (stadepladsarealet Nørregade Syd) Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra ejeren af Valde Take Away, Nørregade 5, Ringsted, der ansøger om tilladelse til at etablere udendørs servering på stadepladsområdet i Nørregade syd i sommer månederne. Nr. 9 Projekt flextur for unge MOVIA har fået bevilliget puljemidler til at forbedre mobiliteten for unge mennesker i landdistrikterne.

8 Nr. 3 Bestemmelser om at hunde skal føres i snor Med ændringen af Lov om hunde og dyreværnslov i juni 2010 blev det lagt over til de enkelte kommunalbestyrelser at bestemme, om der i kommunen skal fastsættes yderligere regler for om hunde skal føres i snor i nærmere bestemte områder. Før lovændringen var det politivedtægten, som fastsatte disse reguleringer. Politivedtægten for Ringsted har hidtil ikke fastsat særlig regler for at hunde skal føres i snor. De almindelige bestemmelser om at føreren af hunden skal have fuldt herredømme over den, har været gældende jf. Bekendtgørelse af lov om hunde 3 stk. 1. De nye bestemmelser kan læse i Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven, hvor 3 stk. 2 og 3 overgiver bemyndigelsen til at fastsætte indskrænkende bestemmelser til kommunalbestyrelsen. September Nr. 4 Istandsættelse af broer I 2009 har Broconsult foretaget et generaleftersyn af alle broer, Der henvises til beslutning i Byrådet den , Byrådsdagsorden den Generaleftersyn gennemføres ca. hver 5. år, og det er dette eftersyn der danner grundlag, enten for et mere omfattende eftersyn (Særeftersyn) af enkelte broer eller udvælgelse af broer til istandsættelse eller udskiftning. Økonomisk oversigt over generaleftersynet kan ses i bilag 1. Nr. 12 Formidling af fortidsminder - Ansøgning om bevilling I Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. maj 2011 blev udvalget orienteret om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, med brev den 19. januar 2011, har meddelt tilsagn om et tilskud til forbedring af friluftsfaciliteterne ved Voldstedet ved Haraldsted Sø samt informationstavler ved fortidsminder. For at kunne gennemføre projektet søges om en ind og udgiftsbevilling.

9 Nr. 15 Bestemmelser om at hunde skal føres i snor Med ændringen af Lov om hunde og dyreværnslov i juni 2010 blev det lagt over til de enkelte kommunalbestyrelser at bestemme, om der i kommunen skal fastsættes yderligere regler for om hunde skal føres i snor i nærmere bestemte områder. Da høringssvarene ikke forelå ved sagens behandling på udvalgsmødet, fremlægges sagen på ny. Oktober Nr. 2 Orientering om klimatilpasning vedr. større regnmængder Konsekvenserne af klimaforandringerne er kommet mere og mere i fokus og vil bl.a. medføre, at klimaet i Danmark vil blive vådere, varmere og mere ekstremt. Behovet for en klimatilpasningsstrategi med fokus på regn, og hvor klimaforandringerne implementeres i de langsigtede beslutninger for Ringsted Kommune er dermed blevet mere og mere aktuelt. I sagen gives en orientering om det arbejde, der er sat i gang på dette område. Nr. 5 Nr. 6 Køb af Ringsted Kraftvarmeanlæg Lukket sag. Orientering om: Trafiksikkerhedsplan 2010, Anlægsarbejder Ringsted Byråd besluttede den 12. september 2011 at frigive anlægsbevillinger til etablering af stier samt til trafiksikkerhed, herunder at Klima- og Miljøudvalget løbende orienteres om, hvilke arbejder der igangsættes.

10 Nr. 11 Deltagelse og medfinansiering af Energi-klyngecenter Sjælland i en to-årig periode Energiklyngecenter Sjælland blev etableret i efteråret 2009 på initiativ af Lolland, Kalundborg og Roskilde kommuner i samarbejde med Region Sjælland. Centret er finansieret af initiativtagerne samt Vækstforum og EU s mål 2-midler (midler der gives til at sætte gang i udvikling og vækst) Centrets formål er at modne projekter inde for energi- og klimaområdet med fokus på at reducere CO2-udledning og skabe nye arbejdspladser i Region Sjælland. November Nr. 2 Selskabsform Ringsted Varmeforsyninger Lukket sag. Nr. 3 Vedligeholdelsesaftaler på private fællesveje Ringsted Kommune har tidligere indgået nogle aftaler om at foretage vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje. Det er efterfølgende konstateret, at kommune ikke har lovhjemmel til at indgå sådanne aftaler. Nr. 4 Selandia Park nedlæggelse af vejareal Glunz & Jensen A/S ønsker at udvide deres aktiviteter omkring Selandia Park. I denne forbindelse er der udtrykt ønske om at nedlægge en del af vejarealet på den blinde vej Selandia Park således, at dette areal eventuelt kunne inddrages i udvidelserne. Nr. 5 Udkast til regulativ for jord Udkast til Regulativ for håndtering af jord forelægges hermed udvalget med henblik på at sende udkastet i offentlig høring.

11 Nr. 6 Oprensningspåbud i forbindelse med forurening fra villaolietank, Høedvej 15 På ejendommen Høedvej 15 er der i 2004 sket et udslip af olie fra villaolietanken. Kommunen udstedte først et undersøgelsespåbud og senere et oprensningspåbud. Oprensningspåbud blev anket til Miljøstyrelsen og afgjort i På nuværende tidspunkt er det nødvendigt at udstede et nyt og mere vidtgående oprensningspåbud. Forvaltningen er bemyndiget til at meddele påbud ved forurening fra villaolietanke. Men på baggrund af sagens omfang blev aftalt ved sidste politiske behandling af sagen, den 21. oktober 2008, at sagen skulle forelægges igen i forbindelse med et oprensningspåbud. Nr. 7 Nationalpark i Ringsted Siden 2005 har Roskilde og Lejre kommuner sammen med en række interessenter arbejdet for, at der udpeges en nationalpark i området. Områdets store biologiske og landskabelige værdier, sammenholdt med områdets store historiske betydning har været beskrevet og været grundstenen i forslaget, der har nydt stor opbakning såvel politisk som fra interesseorganisationerne. Forslagets geografiske afgrænsning har hidtil holdt sig indenfor de 2 kommuner. Nr. 9 Renovering af Å-sti - Forslag til ændret prioritering Byrådet besluttede i møde den 11. oktober 2010 at meddele tilsagn til en bevilling på kr. til renovering af Å-stien og formidling af oplevelsesmulighederne i ådalen. Endvidere blev det besluttet, efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, at der flyttes midler fra formidlingsområdet til en forlængelse af Å-stien mod Haralsted Sø. December Nr. 2 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Ifølge Kvalitetsstyringsloven skal ledelsen årligt foretage en evaluering af kvalitetsstyringssy-stemet på natur- og miljøområdet. Ledelsens Evaluering 2011 er vedlagt som bilag 1 og fore-lægges herved udvalget til orientering. Forvaltningen har desuden udarbejdet forslag til ny kvalitetspolitik og -mål, som forelægges udvalget til godkendelse. Forslag til kvalitetspolitik fremgår af bilag 2.

12 Nr. 3 Affaldshåndteringsplan proces, vision og målsætninger Ringsted Kommunes nye affaldshåndteringsplan skal være vedtaget senest den 31. december Planen skal træde i kraft den 1. januar 2013, og skal dække perioden 2013 til Klima- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om at forvaltningen arbejder videre med plan-processen på baggrund af det fremlagte materiale. Nr. 4 Orientering nr. 2: Trafiksikkerhedsplan 2010, Anlægsarbejder Ringsted Byråd besluttede den 12. september 2011 at frigive anlægsbevilling til etablering af stier, samt at frigive anlægsbevilling til trafiksikkerhed, herunder at Klima- og Miljøudvalget lø-bende orienteres om, hvilke arbejder der igangsættes. Udvalget blev orienteret første gang ved mødet den , og nærværende dagsor-denspunkt er orientering nr. 2. Nr. 5 Orientering om status i udvalgets sager 2010 og 2011 Udvalget har ønsket en halvårlig status for behandlede sager. Vedhæftet er en oversigt over de sager, som ikke var afsluttet ultimo 2010, samt alle behandlede sager i 2011 til og med oktober Af oversigten fremgår det, om sagerne er afsluttet eller stadig pågår. KMU 1. halvår 2012 Januar nr. 1 Godkendelse af gebyrer for tømning af olie- og benzinudskillere 2012 Der skal træffes beslutning om størrelsen af gebyrerne for 2012, for tømning af henholdsvis olie- og benzinudskillere samt sandfang fra virksomheder i Ringsted Kommune. Denne sag burde have været behandlet samtidig med sagen om gebyrer for virksomheders benyttelse af genbrugspladsen, men pga. en fejl er oplysningerne om disse gebyrer blevet sendt til kommu-nerne forholdsvis sent. Nr. 3 Arealerhvervelse i forbindelse med nyt lyskryds Næstvedvej Lukket sag

13 Nr. 4 Udstykning 42 Ringsted Kaserne - Orientering om drift og vedligeholdelse af grønne arealer Da der forholdsvis ofte stilles spørgsmål om vedligeholdelsesniveauet af grønne områder i Udstykning 42, Ringsted Kaserne, giver vi hermed en orientering. Byrådet vedtog i mødet den 16. december 2002 Bilag 1, Lokalplan nr. 129, Rammelokalplan for kasernen og Bilag 2, Kvalitetsprogram for en ny bydel ved Ringsted Kaserne. De to nævnte dokumenter indeholder rammer for de fremtidige ejerforhold af de grønne arealer på kasernen, samt beskriver intentionerne med hensyn til arealernes benyttelse, udseende og vedligeholdelse. Byrådet vedtog i mødet den 10. marts 2003 Revideret budget for udbygning af kasernen, herunder et budget på 2 mio. kr. årligt til Løbende drift og udvikling i årene 2003 til Endelig vedtog Byrådet den 11. april 2011, at de grønne fællesarealer, som oprindeligt var på-tænkt overdraget til den fælles grundejerforening, i videst muligt omfang bliver overdraget til de lokale grundejerforeninger. nr. 5 Arealerhvervelse til udskiftning af bro over Frøsmose Å på Gyrstinge Skovhuse I 2010 er der foretaget en samlet vurdering af broer i Ringsted kommune. I 2010 er der foreta-get en prioritering af de broer der er i værst tilstand, Broen over Frømose Å er en af dem. Der er givet anlægsbevilling til broen i Byrådet den Se bilag 1. Bro over Frøsmose Å er udskiftet med en ny bro. I forbindelse med udskiftning af broen er placeringen ændret, og der skal erhverves det nødvendige areal til den nye bro.

14 Nr. 6 Februar Nr. 2 Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald i høring En ny affaldsbekendtgørelse er blevet offentliggjort 31. december 2011, og tråder i kraft den 1. januar Ringsted Kommune skal derfor vedtage et revideret regulativ for erhvervsaf-fald, som senest skal gælde fra den 1. april Forslaget til regulativ for erhvervsaffald fo-relægges udvalget med henblik på at blive sendt i offentlig høring. Forslag til regulativ er ved-lagt som bilag. Istandsættelse af bro nr. 27 og 28, Foreløbig ekspropriationsbe-slutning Byrådet vedtog den 10. oktober 2011 anlægsbevilling til istandsættelse af bro nr. 27 og 28, og der skal i denne sag træffes beslutning om administrativt grundlag for erhvervelse af midlerti-dige og permanente arealerhvervelser. Nr. 3 Endeligt Regulativ for jord til vedtagelse På Klima- og Miljøudvalgets møde den 21. november 2011 blev udkast til Regulativ for jord godkendt således, at regulativet kunne sendes i offentlig høring. Regulativet forelægges nu udvalget med henblik på indstilling til Byrådet for endelig vedtagelse. Nr. 4 Vedligeholdelsesaftaler på private fællesveje Ringsted Kommune har tidligere indgået nogle aftaler om at foretage vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje. Det er efterfølgende konstateret, at kommune ikke har lovhjemmel til at indgå sådanne aftaler. Nr. 5 Orientering nr. 3, Trafiksikkerhedsplan 2010, Anlægsarbejder Ringsted Byråd besluttede den 12. september 2011 at frigive anlægsbevilling til etablering af stier, samt at frigive anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter herunder, at Klima- og Miljø-udvalget løbende orienteres om, hvilke arbejder der igangsættes. Udvalget er blevet orienteret ved mødet den 24.oktober 2011 samt den 19. december 2011, og nærværende dagsordenspunkt er orientering nr. 3.

15 Nr. 6 Proces for Vand- og Naturhandleplaner Statens Natura 2000-planer blev vedtaget den 8. december Fra og med denne dato har Ringsted Kommune et år til at vedtage en Natura 2000-handleplan for hvert af de 3 Natura 2000-områder i kommunen. Statens vandplaner blev vedtaget den 22. december 2011 efter at have været i en kort supple-rende høring. Det er nu op til kommunerne at føre statens krav om bedre vandmiljø ud i livet ved først at udarbejde en vandhandleplan og dernæst udføre indsatser til at opfylde miljømålene. For både Vand- og Naturplaner har kommunen et år til at udarbejde og vedtage handleplaner-ne, og indsatserne skal være iværksat inden udgangen af Nr. 7 Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet Udvalget er tidligere blevet orienteret om sager på fagområdet. I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle ske en løbende orientering om sager på fagområdet. Denne orientering vedrører 4. kvartal Marts Nr. 2 Høring af pendlernet 2013 I henhold til loven om trafikselskaber, skal MOVIA mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Denne plan skal ligge i forlængelse af statens jernbaneplan og skal koordinere den kollektive trafik i MOVIAs område. MOVIAs seneste trafikplan er fra Pendlernettet (tidligere Busnet 2013) skal danne grundlag for den overordnede ramme for udviklingen af den kollektive trafik i den kommende 4-årsperiode. Pendlernet er en frivillig aftale om, dele af busnettet som skal give borgerne en stabil og sammenhængende kollektiv trafik. Ringsted Kommunens svarudkast er vedhæftet som bilag 1 sammen med pendlernet bilag 2, Trafikplan synopsis bilag 3 og høringsbrev om pendlernet bilag 4. Høringssvaret gives senest 10. april 2012.

16 Nr. 3 Kollektiv trafik, bestilling af busdrift i 2013 Der skal foretages bestilling af busdrift for 2013 hos Movia senest 1. maj Da der er æn-dringer på skoleområdet i år, træder det meste af bestillingen dog allerede i kraft medio august 2012, svarende til det nye skoleårs begyndelse. Nr 4 Takster for stadepladser og udeservering Administrationen har kigget på taksterne for stadepladser i kommunen, samt mulighed for nogle takster for anvendelse af gadeareal til udeservering. KMU har (i.f.m Pølsevognen ved Haraldsted sø) givet udtryk for et ønske om nogle mere fleksible takster. I denne sag skal der træffes beslutning om takster for stadepladser og udeservering på gade-areal. Nr. 5 Behandling af sager om ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune Byrådet vedtog den 14. marts 2011 et regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune bilag 1. Administrationspraksis vedr. ophængning/opstilling af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune er på nuværende tidspunkt ikke indeholdt i regelsættet. nr. 6 Reservation af opladningspladser til el-biler Ringsted Kommune har modtaget en henvendelse fra Better Place om tilladelse til at opstille og reservere nogle af kommunens parkeringspladser til opladningspladser for el-biler.

17 April - ekstraord. nr. 2 Kvalitetsstyring - godkendelse af nye kvalitetsmål for Teknisk Forvaltning følge Kvalitetsstyringsloven skal ledelsen udarbejde kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet. I forbindelse med den igangværende proces om udvidelse af kvalitetsstyringssystemet har administrationen udarbejdet nye kvalitetsmål for hele den tekniske administration, som herved forlægges udvalget til godkendelse. Der henvises i øvrigt til sag 11/27098 af 19. december 2011 vedr. Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning. Ved behandlingen af denne sag bemyndigede Klima- og Miljøudvalget forvaltningen til at udarbejde kvalitetsmål. En tilsvarende bemyndigelse blev ikke givet af Plan- og Boligudvalget, hvorfor administrationen finder det rigtigst at forelægge spørgsmålet om kvalitetsmål for begge udvalg. En tilsvarende sag er derfor på dagsordenen på Plan- og Boligudvalget den 20. marts nr. 3 Råstofplan for Region Sjælland Region Sjælland har sendt forslag til råstofplan for perioden i høring. I Ringsted Kommune er der i planen foreslået ændringer, som imødekommer tidligere ønsker fra kommunen. Nr. 4 Orientering om høringssvar, Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet i Region Sjælland Klima- og Miljøudvalget besluttede i mødet den 24. oktober 2011 at afgive høringssvar til regionens planforslag, sagsfremstilling og beslutning kan ses her. Denne sag bliver fremlægget for at orientere udvalget om regionens svar på vores høringssvar.

18 Nr. 5 Budgetforslag Klima- og Miljøudvalget Byrådet i Ringsted Kommune har den 9. januar 2012 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget Udvalgene har haft en foreløbig drøftelse på mødet i februar, hvor administrationen præsenterede forskellige ideer og temaer for det videre arbejde. Interessenter i budgetprocessen har nu indsendt ideer, forslag og bidrag til processen. Der er indkommet i alt 17 bidrag fra interessenter. En kort beskrivelse af indholdet i bidragene samt et kort resumé af alle forslag er samlet i bilag 1. De indsendte ideer, effektiviseringsforslag og budgetønsker skal nu videreudvikles og prioriteres. På møderne i april skal udvalgene godkende endelig indstilling vedrørende effektiviserings- og ønskelisteforslag som efterfølgende sendes i høring hos interessenter og overgår til videre proces i regi af Økonomiudvalg og Byråd. På de kommende møder i marts er der således fortsat mulighed for drøftelser og overvejelser i relation til de konkrete forslag som præsenteres.

19 April - ordinært Nr. 2 Politikker og strategier på Klima- og Miljøudvalgets område Byrådet vedtog d. 14. marts 2011 en ny vision for Ringsted Kommune. Denne sætter retning på arbejdet med at udvikle kommunen. Imidlertid er der gennem en årrække vedtaget ca. 45 politikker, strategier og planer, der også sætter retning på arbejdet, men som ikke alle er i overensstemmelse med visionen, og for en rækkes vedkommende ikke længere er aktuelle, ligesom der er et vist overlap mellem flere af dem. I budget 2012 vedtog Byrådet følgende hensigtserklæring: Revision af planer, strategier og politikker som følge af Byrådets vision: Ringsted Kommune vedtog en ny vision for kommunen i Partierne ønsker, at Ringsted Kommune fremadrettet skal være kendetegnet ved en klar udviklingsretning. Visionen skal danne en rød tråd i kommunens arbejde og være pejlemærket for, hvor kommunen skal bevæge sig hen. Der udarbejdes en plan for, hvordan kommunens planer, strategier og politikker revideres som følge af visionen, og denne revision igangsættes i På den måde ønsker partierne at sikre, at visionen indarbejdes i kommunens daglige arbejde. Administrationen ønsker med denne sag at påbegynde revisionen som nævnt i hensigtserklæringen. Der forelægges en sag i hvert udvalg. Nr. 3 Plan for øget indsats på vandløbsområdet i 2012 Vandløbsområdet er fra 2012 bevilget øgede økonomiske midler, i alt kr/år. Forvaltningen fremlægger planen for brug af midlerne med henblik på at udvalget godkender den. Nr. 4 Tillæg 15 til Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 15 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005, omhandler en opdatering af de matrikler/ejendomme, som har ændret status i forhold til den gældende spildevandsplan. Derudover bliver Lokalplan 255 Boliger ud til Ådalen i Søndervang omfattet af spildevandplanen og Lokalplan 260 Erhvervsområde ved Eventyrvej giver anledning til etablering af regnvandsbassin. Tillægget forelægges med henblik på at blive sendt 8 uger i offentlig høring.

20 Nr. 5 Ændring af tilvalgsydelse i forbindelse med igangsætning af nyt affaldssystem I forbindelse med indførelse af det nye affaldssystem for enfamiliehusstande i foråret 2013, indstiller forvaltningen at ekstraydelsen Ekstra 14-dages tømning af gråt affald, som Ringsted Kommune tilbyder sine borgere i det nuværende affaldssystem, blive afskaffet. Det betyder fremover, at kun ekstraydelsen Ugetømning vil blive tilbudt. Nr. 6 Brug af valgplakater til drøftelse Udvalget besluttede i mødet den 19. marts 2012, at genoptage sagen på næste møde om behandling af sager om ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune bilag 1. På dette møde skal sagen genoptages til drøftelse sammen med regulativ for ophængning af valgplakater. Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Eventuel lukning af Mellem Broerne I Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. februar 2012 blev forvaltningen bedt om at undersøge konsekvenserne af en lukning af Mellem Broerne ved Næstvedvej for biltrafik. Kollektiv trafik, supplement til busbestilling 2013 Klima og miljøudvalget har besluttet bestilling af busdrift for 2013 med henblik på at understøtte den nye skolestruktur. Udover denne bestilling ønskede udvalget at få forelagt en økonomisk beregning af forbedringer af busserne til Benløse og Høm. Orientering om udmøntning af besparelse på vejbelysning I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 blev det besluttet, at reducerer udgifterne til vejbelysning med kroner. Orientering om ændrede takster til ny bekendtgørelse nr. 940 af 29/ om taxikørsel m.v. I udvalgsmødet den 24. oktober 2011 blev der orienteret om, at Trafikstyrelsen har vedtaget en ny bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 940 af 29/ Bekendtgørelsen trådte i kraft pr. 1. september 2011 og erstatter bekendtgørelse nr. 220 af 31/ I bekendtgørelsen fremgår de nye takster for betaling for udstedelse af tilladelser m.v. på taxiområdet, som trådte i kraft pr. 1. januar I denne sag orienteres udvalget om ændring af de nye takster gældende pr. 1. januar 2012.

21 Nr. 11 Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Delegationsplaner, i hidtidige dokumenter også kaldet bemyndigelser, findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model, som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Sagen forelægges med henblik på at få godkendt en delegationsplan for de fagområder, som hører under Klima- og Miljøudvalget. Nr. 12 Budget Klima- og Miljø Byrådet har den 9. januar 2012 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget På møderne i april skal fagudvalgene godkende endelig indstilling vedrørende effektiviserings- og ønskelisteforslag som efterfølgende sendes i høring hos interessenter og overgår til videre proces i Økonomiudvalg og Byråd.

22 Status Tidsrum Ansvarlig Ruter er udført, der mangler chaufførfaciliteter Bengerds Allé, Movia SYKL Sagen er ført til domstolene Pengene er frigivet og øremærket til legepladser i Jystrup, Ørslev og Vetterslev INA Vi venter fortsat, det er forsat uklart hvordan og hvornår det vil ske. INA

23 Realisering i gang.ombygning af kryds - Sorøvej-Jyllandsgade-Vestervej gennemført mangler evaluering SYKL Sagen er med i vores vandhandleplan og forventes at være en af de første indsatser , dog er emnet dukket om igen INA SYKL

24 Krydset er færdiganlagt. Der observeres stadig på flow og kapacitet., evaluering og 1 års gennemgang mangler Der er afholdt licitation på opgaven. Igangsætning afventer frost. Forventes afsluttet primo 2012 THS ES INA

25 SYKL Er vedtaget og revideres forår 2012 CLA

26 Tages op igen, denne er dog afsluttes. Afventer INA SYKL Trafik, vej og park arbejder på at finde de pågældende besparelser. Pengene er frigivet og øremærket til legepladser i Jystrup, Ørslev og Vetterslev

27 Forventes udført i vinteren Pengene er frigivet og øremærket til legepladser i Jystrup, Ørslev og Vetterslev

28 - dog 1 års gennemgang INA Sagen er påklaget og venter på afgørelse Café opstart forår 2012 evalueres efterår 2012 INA CLA SYKL

29 Skiltene mangler at blive sat op. BEFI Forventes afsluttet september 12 TSH JK

30 Der mangler skilte. Projektet er forsat i gang, når strategien er klar forelægges det igen BEFI INA Udvalget orienteres ved december mødet

31 INA LM INA

32 Varsling af påbud om oprensning er forlænget efter ønske fra grundejer. Afventer fortsat da grundejer har sat advokat på, som gerne vil have tid til at se på sagen Forvaltningen arbejder videre med at komme med i Naturparken INA Forventes afsluttet august 2012 JK ALD

33 Denne er erstattet af en ny procesplan da dato for affaldshåndteringsplanen er flyttet et år til Sagen har derfor været oppe senere. afsluttet afsluttet INA SYKL ALD INA SYKL

34 John SYNK

35 afsluttet INA SYNK Der fremsendes ny sag, hvor det beskrives, hvordan afvikling af aftalerne på de enkelte veje beskrives. Derudover vurderes det, om der er veje, der skal have ændret status. INA SYNK SYNK

36 Processen kører indtil årets slutning INA INA SYNK

37 - dog evaluering af skolekørsel i sept. Kommer som selvstændig sag. SYNK CLA CLA SYNK

38 ALD INA INA

39 ALD

40 Planen køre 2012 med rapportering/evaluering ALD I høring Ina INA

41 mangler at melde ud om det til borgerne afsluttet INA SYNK SYNK SYNK SYNK SYNK

42 ALD ALD

Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 201 samt 1. og 2. halvår 2012 til og med november

Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 201 samt 1. og 2. halvår 2012 til og med november KMU 1. halvår 2010 Punkt Februar Nr. 17 Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 201 samt 1. og 2. halvår 2012 til og med november Overskrift Beslutning om ekspropriation på Holbækvej

Læs mere

Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 2010-2011

Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 2010-2011 Halvårlig status over sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 2010-2011 KMU 1. halvår 2010 Punkt Januar Nr. 4 Overskrift Valg af politikområde til visions- og strategiproces-sen Der er planlagt et visions-

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2010 Mødedato: torsdag den 26-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-18:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2010 Mødedato: torsdag den 26-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-18:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2010 Mødedato: torsdag den 26-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-18:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik Kompetence- og delegation for Vej og rafik Lovområde Lov om Kommunernes Styrelse Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Lov om grundejerbidrag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø

Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Gennemgangen omfatter: Beslutninger, der direkte påvirker MTM Beslutninger, der kan påvirke eller inddrage MTM Øvrige forhold Mobilitetsfond

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale 187 Teknisk udvalg den 02. juni 2009 kl. 16.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere