Andet Afsnit. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. I. Universitetskvæsturen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andet Afsnit. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. I. Universitetskvæsturen."

Transkript

1 Andet Afsnit. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. I. Universitetskvæsturen. Under 6. November 1913 bifaldt Ministeriet, at der paa forventet Tillægsbevilling for Finansaaret , jfr. Rigsdagstidende , Tillæg A. Spalte , blev afholdt et Beløb af 208 Kr. til Forstærkelse af Døren til Kvæsturens Lokaler til Sikring imod Indbrudstyveri. At denne Sag rejstes skyldtes særligt et Andragende fra Professor H. Westergaard om, at det ovenover Kvæsturens Lokaler liggende statistiske Laboratoriums Læsestue maatte blive holdt aaben Tirsdag, Onsdag og Torsdag indtil Kl. 8 Aften. I den Anledning ønskede Kvæsturen den ovennævnte Garanti mod Uvedkommendes Adgang til dens Lokaler, og Forslaget herom blev tiltraadt af Konsistorium i en Skrivelse af 3. Oktober 1913, hvori det bl. a. udtaltes, at man ganske bortset fra den forlængede Aabningstid for Statistisk Laboratoriums Læsestue meget maatte anbefale, at Kvæsturens Kassererkontor, som i Forhold til de kontante Værdier, der paa visse Tider opbevaredes deri, lienlaa i en absolut ikke tilstrækkelig beskyttet Tilstand, sikredes saa godt som muligt mod Indbrud. II. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. a. Incllæg af elektrisk Lys i Universitetets Festsal. Paa Finansloven for blev der paa Universitetets Udgiftspost k. 2. bevilget Kr. til Indlæg af elektrisk Lys i Universitetets Festsal, jfr. Rigsdagstidende for , Tillæg B. Sp Konsistoriums Indstilling af 25. Juli 1913, i Henhold til hvilken Bevillingen blev givet, er saalydende: Efter at Konsistorium fra Prof. Høffding havde modtaget den vedlagte Skrivelse af 14. Marts d. A., hvori foreslaas, at der indlægges elektrisk Lys i Universitetets Festsal, har man fra den kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Martin Borch indhentet det vedlagte Forslag og Overslag, lydende paa 5.(500 Kr. Ved at fremsende denne Sag til det høje Ministerium skal Konsistorium udtale, at den foreslaaede Installation er i høj Grad paakrævet. Universitetets Aarbog. 65

2 Universitetet Øre samt til Fotografier af Malerierne før og efter Istandsættelsen 1,232 Kr. 80 Øre. Af de 65,088 Kr. 92 Øre afholdtes ifølge særlig Bevilling paa Finansloven for ,500 Kr. af Universitetets Udgiftspost 9. a. 2.. Hovedistandsættelser, og ifølge særlig Bevilling paa Finansloven for ,964 Kr. 92 Øre paa Kommunitetets Budget, medens Resten 5,624 Kr. blev afholdt af den ordinære Bevilling i Finansaarene til til Dekorationsarbejder paa Universitetet. Det siger sig selv, at en Dekoration som den, hvormed Universitetets Forhal er udstyret, kræver et nogenlunde regelmæssigt Eftersyn med ikke alt for mange Aars Mellemrum. At dette ogsaa var Professor Jerndorffs Mening er mig ikke blot person'ig bekendt, men fremgaar tillige af et Brev af 27. f. M. fra Professor Jerndorffs Medhjælper ved Restaureringen i , Kunstmaler Axel Johansen, til Fuldmægtig Fønss. I dette Brev har Kunstmaler Johansen givet en Fremstilling af Dekorationernes nuværende Tilstand, hvoraf det vil fremgaa, at det nu er paa Tide at give dem det første almindelige Eftersyn efter Restaureringen, og udtalt, at en Udbedring af de i den forløbne Tid fremkomne Pletter og Udslag m. v. samt et almindeligt Eftersyn vil kunne udføres for et Beløb af 2,000 Kr. Herunder er dog ikke indbefattet nogen Istandsættelse af Loftet, idet Hr. Johansen under Hensyn til de ved den store Restaurering gjorte Erfaringer mener, at det ikke kan nytte at give dette et lige saa hyppigt Eftersyn som den øvrige Dekoration..leg tillader mig derfor at foreslaa, at en saadan Udbedring i Forbindelse med et almindeligt Eftersyn af Forhallens Dekoration med Undtagelse af Loftet foretages i indeværende Sommer, og at dette Arbejde overdrages til Kunstmaler Axel Johansen, der som nævnt var Professor Jerndorffs Medhjælper ved den store Restaurering, og om hvem Jerndorff udtalte sig særdeles rosende. Jeg bemærker for en Fuldstændigheds Skyld, at der ikke er Tale om en nogensomhelst Fornyelse af Malerierne, der endnu alle staar fuldstændig klart, eller af den øvrige Dekoration, og at der derfor næppe er Anledning til at foretage nogen Henvendelse til Kunstakademiet eller andre kunstneriske Autoriteter, forinden Beslutning om Eftersynet fattes. At dette ønskes udført netop i indeværende Sommer skyldes den Omstændighed, at der jo er Udsigt til, at Kunstmaler Johansen til næste Aar og i de følgende Aar vil være optaget af Restaureringen af Thorvaldsens Museum. Med Hensyn til Udgiften 2,000 Kr. lader det sig, saafremt Arbejdet skal udføres i Sommer, allerede af den Grund vanskeligt gøre at søge Beløbet hos de sædvanlige Bevillingsmyndigheder. Jeg vilde imidlertid ogsaa, da et Eftersyn som det nu foreslaaede bør foretages med regelmæssige Mellemrum, finde det rigtigst, om Udgiften kunde afholdes af Universitetets Dekorationskonto. Denne er vel kun paa 1,200 Kr. og for indeværende Aar er der allerede disponeret over ea. 400 Kr., men denne Vanskelighed vil formentlig kunne overvindes derved, at Udgiften til Eftersynet forskudsvis afholdes af Legaternes Overskudsfonds Renter, saaledes at Dekorationskontoen i dette og de følgende Finansaar refunderer Beløbet.

3 Universitetsbygningens Forskønnelse. 517 Saafremt Konsistorium maatte bifalde det foranstaaende tillader jeg mig derfor at indstille, 1) at Dekorationerne i Universitetets Forhal med Undtagelse af Loftet i indeværende Sommer underkastes et almindeligt Eftersyn med Udbedring af de Pletter, Udslag m. v., der er fremkomne siden sidste Restaurering, 2) at dette Arbejde overdrages til afdøde Professor Jerndorffs Medhjælper, Kunstmaler Axel Johansen, og 3) at Bekostningen ved dette Eftersyn m. v., 2,000 Kr., afholdes forskudsvis af Legaternes Overskudsfonds Renter mod Refusion af Universitetets Dekorationskonto efter Konsistoriums nærmere Bestemmelse. Dette Forslag bifaldtes af Konsistorium under 2. Juli 1914, hvorefter Arbejdet fuldførtes i Løbet af Sommeren Den samlede Udgift ved Istandsættelsen blev 1,992 Kr. BO 0., hvoraf 392 Kr. BO 0. til Stillads. Under fi. Maj 1915 indsendte Kunstmaler A. Johansen til Konsistorium følgende Beretning vedrørende Dekorationerne i Universitetsforhallen. Da det vil være nødvendigt stadig at være paa det rene med, hvorledes Dekorationerne i Universitetsforhallen modstaar Tidens Tand, skal jeg, saa godt det for mig lader sig gøre, give en Beskrivelse af, hvordan Loft og Vægge viste sig ved Rensning og Udbedring i Sommeren Loftet var meget sort, og store Partier af Friser og Aftrækning skallede stærkt, som Følge deraf var det umuligt at rense det, der blev saa ikke foretaget andet ved Loftet end afsat nogle Prøver, som muligvis kan bringe Klarhed over, hvad man bør anvende næste Gang, der skal foretages Rensning og Eftersyn i Vestibulen. Disse Prøver er afsat paa Loftet til højre for det store Vindu, lige oven for Lisenen, Prøven er godt og vel tilsammen 1 Meter stor. Der er prøvet med graat og gult (dog ikke de hvide Ornamenter paa den gule Bund), Halvdelen nærmest Vinduet, er undermalet med en Blanding af Zinkhvidt udrørt i Terpentin og tilsat lidt Lak. Dagen efter er det malet færdigt med Caseinfarver. Den anden Halvdel er malet med samme Caseinfarver uden Undernialing; naturligvis blev det gamle Lag skrabet omhyggelig af. Med Hensyn til Væggene, som navnlig for oven var meget sorte, stiller det hele sig noget bedre. De lod sig forholdsvis let rense med Brød, dog maatte man være yderst varsom med de store Billeder, der var Steder, hvor Farven let vilde skalle af ved den mindste Berøring med Brødet, saa smaa Reparationer paa disse, har ikke helt kunnet undgaas. Her kom de udmærkede Fotografier godt til Nytte, som i sin Tid blev taget af Fotograf Rise, umiddelbart før og efter den store Restaurering. Paa Billedet,,Apollons og Marsyas' musikalske Væddekamp", er den blaa Luft, som var stærkt skimlet og dryssede af ved den mindste Berøring, malet om med Caseinfarve, efter at være undermalet med samme

4 518 Universitetet Blanding, som ovenfor anført til Loftsprøven. Samme Luft blev ogsaa malet om med Caseinfarve ved den store Restaurering, dog uden Undermaling. Den ny Freske Apollon og Præstinde Pytliia", som blev malet 1903 eller 1904, viste sig at holde udmærket, den er aldeles uangrebet af noget som helst, Farverne sidder godt fast. Der blev i sin Tid muret hul Mur paa dette Sted, hvilket jeg betragter som værende af stor Betydning for dets Holdbarhed. (Det er nemlig Ydermur.) 1 Felterne paa Vinduesvæggen med Oliven og Laurbærtræer er den blaa Luft ligeledes malet om med Caseinfarve og det ene Felt malet under med samme Blanding som til Loftsprøven, nemlig Feltet tilhøjre for Vinduet. Paa de forskellige Friser og Lisener har der ogsaa været nogle Reparationer, dels af Bundfarverne] og dels af selve Ornamenterne, men det har dog gennemgaaende været Smaating. De sorte Undervægge, som var stærkt skimlede, blev vasket med rent, koldt Vand, hvorved de fik sin oprindelige Klarhed. Hermed tror jeg at have beskrevet det væsentligste. IV. Universitetets Landsbykirker. Af Kontoen til Landsbykirkernes Forskønnelse er i bl. a. anvendt 592 Kr. til Tæpper til Sæby og Gandløse Kirker, 20fi Kr. til en udhugget Granitfod under Døbefonten i Faxe Kirke samt 100 Kr. til Lampetter i Værløse Kirke og 100 Kr. til en Lysekrone i Egeslevmagle Kirke. Paa Universitetets Udgiftspost k. 2., Hovedistandsættelser, er i samme Finansaar anvendt 4599 Kr til Istandsættelse af Taarnby Kirkes Kobbertag, der var blevet beskadiget ved en stærk Storm i Sommeren 1913, jfr. Rigsdagstid , Tillæå A. Sp Anledning af et Andragende fra Bestyrelsen af Filips Kirke om, at Universitetet som Ejer af Taarnby Sogns Kirketiende maatte blive tilpligtet at udrede Udgiften til Brød og Vin til Filips Kirke udbad Ministeriet sig under 19. Januar 1914 en Udtalelse fra Konsistorium, som 10. Marts s. A. med sin Tilslutning indsendte saalydende Erklæring af 31. Januar fra Kvæstor: Universitetet har som Ejer af Taarnby Sogns Kirketiende, lige siden Sundbyerne bleve udskilte fra Taarnby Sogn som et særligt Sogn under Universitetets Jordebogs Udgiftspost b. 4. Universitetets 13 Landsbykirker udenfor de egentlige Bygningsudgifter*' aarlig efter Regning godtgjort Sundby Kirke Udgiften til Brød og Vin til Nadverbrug. Efter at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i Skrivelse af 18. November til Biskoppen over Sjællands Stift havde udtalt, at det, da Nathanaels Sogn med Sundby Sogn som Mellemled er udskilt fra Taarnby Sogn, maatte paahvile Universitetet at afholde Udgiften ved Anskaffelse af Brød og Vin til Nathanaelskirken efter Regning, er ogsaa denne Udgift bleven afholdt under ovennævnte Udgiftspost efter indsendt Regning. Da Filips

5 Universitetets Landsbykirker. 519 Sogn ligeledes med Sundby Sogn som Mellemled er udskilt fra Taarnby Sogn, maa der formentlig paahvile Universitetet en tilsvarende Forpligtelse overfor Filips Kirken som overfor Nathanaelskirken til at afholde Udgiften ved Anskaffelsen af Brød og Vin til Nadverbrug, og skal man derfor foreslaa det tilskrevet Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at man fra Universitetets Side erkender at være pligtig til efter.regning at udrede Omkostningerne ved Anskaffelsen af Brød og Vin til Nadverbrug til Filips Kirken i Sundbyerne." V. Forskellige Sager, Ved Skrivelse af 17. November 1913 tillod Konsistorium Studentersangforeningen at benytte Festsalen til Afholdelse af en Koncert den 10. December s. A. Ved Skrivelse af 17. Januar 1914 meddelte Konsistorium Folkeuniversit3tsforeningen i København Tilladelse til i Universitetsannekset at lade afholde en Forelæsningsrække i Foraaret 1914 af Dr. phil. V. Nordmann. Ved Skrivelse af 23. Maj 1914 tillod Konsistorium den XVI. internationale Pressekongres at afholde sit Aabningsmøde i Festsalen den 12. Juni. Ved Skrivelse af 6. Maj 1914 tillod Konsistorium, at de Universitetet tilhørende 8 gamle Gobeliner udlaantes til Statens Museum for Kunst for at anvendes som Dekoration ved Udstillingen af fransk Malerkunst fra 7. Maj til lidt ind i Juli mod en Assurancesum af 8000 Kr. for hvert Gobelin. Under 29. Maj 1914 bifaldt Ministeriet, at Universitetets Udgiftspost k. 1., Vedligeholdelsesudgifter, for Finansaaret overskredes, mod regnskabsmæssig Forklaring, med et Beløb af 816 Kr. 69 Øre, der var medgaaet til Udbedring af Vandskade paa Universitetets Hovedbygning. Paa et Forslag fra den norske Læge P. Torgersen om en systematisk Undersøgelse af den idrætsdrivende Ungdom svarede Konsistorium 1. December 1913 i Tilslutning til Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet, at det ikke fandt tilstrækkelig Anledning for Universitetet til selv at foranstalte en saadan Undersøgelse af de studerende. 1 Anledning af, at de ved de lægevidenskabelige Instituter ved Rigshospitalet ansatte Betjente i Efteraaret 1913 var blevne afkrævede Arealskat under Et for hele den Tid indtil 31. December 1912, i hvilken de havde haft Tjenestebolig i Instituterne vedtog Konsistorium under 18. September 1913 at lade disse Beløb for Tiden indtil 31. December 1913 afholde af Legaternes Overskudsfonds Renter, jfr. Aarbog S Paa en Forespørgsel af 5. Februar 1914, fra Grosserer Vilhelm Christiansen om Universitetet vilde bidrage, eventuelt ved pekuniært Tilskud til Fiolstrædes Asfaltering, svarede Konsistorium under 26. s. M. efter at have konfereret med Overbibliotekaren, at det ikke nærede noget Ønske i den Retning. Den 13. April 1914 ansøgte Datter af den i 1864 afdøde Universitetspedel Muller, Frk. Caroline Amalie Muller, om en aarlig Understøttelse,

6 520 Universitetet Kvæstor anbefalede Forslaget under 8..Juni s. A. og under 27. s. M. indstillede Konsistorium til Ministeriet, at en dertil sigtende Bevilling blev optaget baade paa Finanslovforslaget for ug paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for Bevillingen blev optaget paa Finanslovforslaget for , men udgik ved 2den Behandling. Under 30. September 1913 kaldede Konsistorium hidtilværende Lærer ved Haderup Skole pr. Skive Chr. Larsen Thorø til Enelærer ved Ledøje Skole fra 1. Oktober s. A. at regne. Under 28. Marts 1914 kaldede Konsistorium hidtilværende Lærer ved Skjern By sk ole Jesper Søndergaard Jacobsen til Førstelærer ved Egeslevmagle Skole fra 1. April s. A. at regne. Under 28. Maj 1914 kaldede Konsistorium hidtilværende Førstelærer ved Tybjerglille Skole Claus Niels Petersen til Førstelærer ved Hvidovre Skole fra 1. Juni s. A. at regne. Under 5. August 1914 stillede Universitetsinspektøren følgende Forslag til Konsistorium om Nattevagt paa Universitetet: Til Trods for den overordentlige Brandfare, der er forbunden med Zoologisk Museums store Samlinger af Dyr i Spiritus og til Trods for, at der baade i Bygningerne paa Universitetsfirkanten og i Bygningerne ved Studiestræde (Universitetskvæsturen) opbevares betydelige Værdier, henligger disse Bygninger uden nogen Bevogtning om Natten, ligesom en Helligdagsvagt kun er etableret ved Universitetskvæsturen. At dette er en i Længden uholdbar Tilstand siger sig selv, og jeg har derfor, lige siden jeg tiltraadte Stillingen som Inspektør ved Universitetets og Kommunitetets Bygninger, ønsket at fremsætte Forslag om Etablering af en Natte- og Helligdagsvagt. Paa Grund af de ret store Udgifter, en fast og stadig Vagt vil medføre, hvad enten den etableres ved en særlig antaget Vagt eller gennem et Vagtetablissement, har jeg imidlertid hidtil holdt mit Forslag tilbage, idet jeg mente, at en Ordning af dette Forhold dels i og for sig ikke var mere paakrævet end tidligere, dels muligvis lettest lod sig gennemføre, naar Universitetsbygningerne var blevet forøgede med Laboratoriebygningen, og der saa skulde træffes en Ordning af Personalet ved denne Bygning. Under de nuværende Forhold, hvor der vel er Mulighed for. at den almindelige Sikkerhedstjeneste i København kan blive mindre effektiv end under normale Forhold, mener jeg imidlertid ikke at kunne forsvare at lade denne Sag ligge, og jeg tillader mig derfor at henlede Opmærksomheden paa de efter Forhandling med mig af A/S Vagt-Kompagniet afgivne 2 Tilbud om Nattebevogtning af Universitetsfirkanten og Universitetets Bygninger i Studiestræde og Set. Pederstræde, idet jeg for mit Vedkommende skal tilraade, at der som foreløbig Foranstaltning træffes Overenskomst med Aktieselskabet om en Bevogtning 4 Gange pr. Nat for en Betaling af 55 Kr. pr. Maaned og om Opsættelse af et Kontrolur med 12 Nøgler for en Betaling en Gang for alle af 86 Kr. Jeg skal tilføje, dels at jeg har gaaet en Kunde med Aktieselskabets Repræsentant og derved faaet konstateret, at en tilstrækkelig effektiv Bevogtning *af de to Bygningskomplekser kan udføres ved en Afpatrouillering paa J /2 r^ime hver Gang, dels at det er mig bekendt, at saavel

7 Forskellige Sager. 521 Proffessor zoologiæ som Overbibliotekaren meget ønsker Nattevagt etableret af Hensyn til den med Museets Samlinger forbundne Brandfare. Jeg henleder Opmærksomheden paa. at Bevogtningen ogsaa vil komme til at omfatte Kommunitetsbygningen, og at derfor formentlig en Del af Udgiften bør udredes af Kommunitetet. Saafremt det skulde blive anset for nødvendigt at etablere en Helligdagsvagt (fra Kl ), maa jeg antage, at en Ordning maa kunne træffes med de af Universitetets egne Folk, der har Bolig i de paagældende Bygninger, ialt 5 Betjente, saaledes at Vagten overtages af disse paa Omgang og mod en Betaling der formentlig passende kan sættes til 4 Kr. pr. Dag." I den Anledning udtalte Kvæstor sig under 8. August s. A. som følger: I Skrivelse af 5. d. M. har Konsistorium udbedt sig Universitetskvæsturens Ytringer med Hensyn til den hoslagt tilbagefølgende Skrivelse med Bilag fra Universitetsinspektør Fønss angaaende Etablering af en Natte- og eventuel Helligdagsvagt i Bygningerne paa Univereitetsfirkanten ved Frue Plads og Universitetets Bygninger ved Studiestræde og Set. Pederstræde. Saaledes foranlediget skal man udtale, at man maa være enig i det ønskelige i, at der etableres natlig Bevogtning i de paagældende Bygninger. Som Forholdene nu er, ligger disse Bygninger og de i disse indeholdte betydelige Samlinger og øvrige store Værdier faktisk ubevogtede om Natten. Ganske vist bor der i adskillige af Bygningerne forskellige ved Universitetet ansatte Funktionærer, men der paahviler ikke disse nogen Pligt til natligt Tilsyn, og de paagældende Boliger er saaledes beliggende, at alvorlige Begivenheder i Bygningerne ikke let vil blive bemærkede af Beboerne i disse Lejligheder. Det tør vistnok siges at være ret enestaaende, at Bygningskomplekser som de to heromhandlede hidtil have savnet ethvert natligt Tilsyn. Man vilde i og for sig finde det heldigst, om den paatænkte Nattebevogtning blev gennemført paa den Maade, at der ansattes en fast af Universitetet antaget Nattevagt, men en saadan Foranstaltning vil ganske vist medføre en ret stor Bekostning og maatte kræve en særlig Bevilling. Som en midlertidig Ordning vil man kunne anbefale, at der afsluttes Kontrakt med Aktieselskabet Vagtkompagniet i Overensstemmelse med det fra dette fremkomne Tilbud, saaledes at dette indtil videre overtager Bevogtningen af Bygningerne, og at denne ordnes paa den Maade, at der 4 Gange pr. Nat foretages en Afpatrouillering af samtlige de oftnævnte Bygninger, og at hver Afpatroullering varer l / 2 Time. Med Hensyn til Afholdelsen af de med Bygningernes Bevogtning om Natten forbundne Udgifter, der efter det fra Vagtkompagniet modtagne Tilbud vil andrage 55 Kr. maanedlig, skal man bemærke, at det vil være naturligt at fordele Udgiften mellem Universitetets og Kommunitetets Budgetter, idet Bygningerne hører under begge disse Institutioner, ganske vist væsentlig under Universitetet. Man skal derfor foreslaa, at 2 / 3 af Udgiften atholdes af Universitetets og '/s Kommunitetets Kasse. Udgifterne vil naturligst kunne afholdes af Universitetets Udgiftskonto k. 3., Univereiteteta Aarbog. 66

8 Universitetet Skatter og Afgifter m. v. og af Kommunitetets Udgiftskonto 7. b. 1., Skatter og Afgifter. Af disse Konti udredes allerede nu Udgiften til Forsikring mod Indbrud og til Bevogtning af Kvæsturbygningen om Søndagen. Da de paagældende Konti ere kalkulatoriske, vil Udgifterne kunne afholdes saaledes, at en eventuel Overskridelse sker mod regnskabsmæssig Forklaring. Det vil dog, hvis Natbevogtningen bliver en vedvarende Foranstaltning, være rigtigt at søge de paagældende Konti forhøjede i denne Anledning. Forsaavidt angaar det i Slutningen af Universitetsinspektørens Skrivelse rejste Spørgsmaal om Etablering af Bygningernes Bevogtning paa Søn- og Helligdage (fra Kl. 12 Middag til Kl. 10 Aften) skal man oplyse, at Kvæsturbygningen i Studiestræde allerede nu er undergivet en saadan Bevogtning ved Overenskomst med Vagtkompagniet. Udgiften til denne Bevogtning andrager c. 275 Kr. aarlig. Man vil finde det ønskeligt, at denne Bevogtning udstrækkes til samtlige Universitetets Bygninger i Komplekset ved Frueplads og til Bygningen i Set. Pederstræde. Man kan dog ikke allerede nu udtale sig om Muligheden af at lade denne Bevogtning udføre ved de af Universitetets Funktionærer, der have Bolig i de paagældende Bygninger, og man maa derfor anbefale, at dette Spørgsmaal gøres til Genstand for en nærmere Overvejelse. I Henhold til det anførte skal man tjenstligst anbefale, at det indstilles til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at det tillades, at der indtil videre etableres natlig Bevogtning af Bygningerne paa Universitetsfirkanten ved Frue Plads og af Universitetets Bygninger ved Studiestræde og Set. Pederstræde, saaledes, at de til denne Bevogtning medgaaende Udgifter, 660 Kr. aarlig og 86 Kr. en Gang for alle afholdes med 2 3 af Universitetets Udgiftspost k. 3., Skatter og Afgifter m. v. og med 1 / 3 af Kommunitetets Udgiftskonto 7. b. 1., Skatter og Afgifter." Konsistorium indstiller derefter 12. s. M., at Nattevagten etableredes og at Udgifterne afholdtes som af Kvæstor foreslaaet, og dette blev bifaldet af Ministeriet den 19. s. M. Derimod blev der ikke etableret nogen Helligdagsvagt. Ved Finansloven for bevilgedes under Kommunitetets Udgiftspost J9 et Beløb af 300 Kr., som Bidrag til Akademisk Roklub, hvorhos det ved en Anmærkning inden Linien i Finanslovens Tekst tilføjedes, at Bidraget kun blev at udbetale i de Aar, i hvilke der finder en Match Sted imellem de skandinaviske akademiske Roklubber, jfr. Aarbog S Ved Finansloven for , jfr. Rigsdagstidende , Tillæg B., Sp , blev dette Bidrag efter et af Roklubben indgivet, af Kvæstor og Konsistorium anbefalet, Andragende, forhøjet til 000 Kr., og Anmærkningen i Teksten omredigeret saaledes: >>T de Aar, i hvilke der ikke finder et Match Sted mellem de skandinaviske akademiske Roklubber, bliver kun Halvdelen af Bidraget at udbetale«. Roklubbens Andragende af 3. Juni 1913 var saalydende:»som det vil være Konsistorium bekendt, er der nu gennem en Aarrække ydet»akademisk Roklub«en Understøttelse af Kommunitetets Midler paa 300 Kr. til Deltagelse i den aarlige Kaproning mellem»studenter fra de nordiske Universiteter.

9 Forskellige Sager. 523 Dette Bidrag har været af overordentlig stor Betydning for Klubben. Den er derved blevet sat i Stand til at deltage i mange udmærkede Stævner, og Medlemmerne er kommet i Forbindelse med mange Kammerater fra de øvrige nordiske Universiteter. Ogsaa for Rosporten herhjemme har Studenterkaproningerne været af Betydning, idet de har bidraget til at Outriggerroningen har vundet Fremgang, og endelig har Studentersammenslutningen været et Foregangsled for det nordiske Roforbund, der omfatter Danmark, Finland, Norge og Sverige. Bestyrelsen for»akademisk Roklub«tillader sig at henvende sig til Konsistorium med Bon om. at Konsistorium vil anbefale, at der af Universitetets Midler, foruden de 300 Kr. til Deltagelsen i Studenterkaproningerne, maa bevilges»akademisk Roklub«det samme Beløb aarligt til Klubbens egentlige Formaal, nemlig at skaffe saa mange Akademikere som muligt Adgang til at øve Rosport.»Akademisk Roklub«befinder sig i Øjeblikket i stærk Fremgang, og den er 1111 en af de største Roklubber i Landet ( Medlemmer). I sidste Saison blev der ialt roet 4,567 Ture, hvoraf det ses, at Medlemmerne i udstrakt Grad benytter Baadene. Klubben vandt 3 Løb ved Kaproningerne i Naar Bestyrelsen, trods Klubbens Fremgang, tillader sig at henvende sig til Konsistorium med denne Ansøgning 0111 Understøttelse, saa beror det paa, at Klubben trods alt arbejder under vanskelige Forhold. Kontingentet maa nemlig af Hensyn til Medlemmernes økonomiske Stilling holdes lavt: 2 Kr. mod andre Klubber 3 og 314 Kr. pr. Maaned. Hertil kommer at Materiellet i de senere Aar er blevet fordyret i en væsentlig Grad. Klubben trænger stærkt til flere nye Baade, som det kniber stærkt med at skaffe Midlerne til. Da det i Aar var nødvendigt at faa en ny Outrigger til Studenterkaproningen, maatte der iværksættes en Indsamling mellem ældre og forhenværende Medlemmer, for at skaffe Belobet til Veje; Klubbens egne Midler kunde ikke strække til. Ogsaa Anskaffelsen af en ganske nødvendig Træningsbaad har maattet løses ved privat Initiativ. Foruden Anskaffelsen af nyt Materiel staar Klubben overfør Udvidelser og Omforandringer i Baadehuset, nødvendiggjort ved den stærke Vækst af Klubben. Naar vi fremkommer med denne Ansøgning er det i Overbevisningen 0111 den Nytte en Roklub gør mellem Studenterne. Der gives gennem Klubben Medlemmerne Adgang til gavnlig Motion ved Roning, og 0111 Vinteren Gymnastik; Klubben holder sin egen Badebaad til Medlemmernes Disposition. Dernæst er Klubben et Samlingssted for de unge Studenter 1 deres Fritid, ikke mindst 0111 Søndagene, hvor Medlemmerne foretager lange Ture til Sundets Kyster, dyrker Badning, Fodbold og anden Idræt. Den Sum, som Bestyrelsen herved tillader sig at ansøge om, vil i væsentlig Grad hjælpe til Fremme af dette Friluftsliv blandt Studenterne, til Gavn for deres Arbejde«.

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Universitetsbygningens Forskjønneise. 321 B, Enkelte Foranstaltninger, I. Universitetsbygningens Forskjønneise. r ri L Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forlial og Korridorer, hvortil der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke.

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. (Journ. Nr. 331/1916.) Under 4. November 1016 tilskrev Kirkeministeriet Konsistorium saaledes:»i Henhold til Lov om Kirkers Bestyrelse m. m.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 627 3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 4. Alle Exemplarer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923).

III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923). i III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923). Som Formænd for Studenterraadene har fungeret: 1920 21: Det samlede Studenterraad:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Universitetsbiblioteket. 1. Bibliotekskommissionens Betænkning. Under 11. Oktober 1924 tilskrev Undervisningsministeriet Konsistorium saaledes:»undervisningsministeriet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltniriger ved Universitetet og Kommunitetet. 1059 5,240 Kr., b. Hovedistandsættelse af Hvalsamlingens Lokaler 850 Kr.; 3. Mineralogisk Museum og kemisk Laboratorium: a) Installation af Vandklosetter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter. 1. Bevillingens ordinære Beløb. Paa Finansloven for 1940-41,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender 354 økonomiske Anliggender 1889 1890. og hvis Hovedbestanddel vilde blive Meddelelser om Good Templar Ordenens forskjellige Loger her i Landet og Udlandet og iøvrigt Oplysninger, der kunde have Interesse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Tredje Afsnit. Patronatsforholdet til Frue Kirke.

Tredje Afsnit. Patronatsforholdet til Frue Kirke. Tredje Afsnit. Patronatsforholdet til Frue Kirke. Den 16. April 1912 modtog Konsistorium fra den akademiske Værge for Frue Kirke, Professor, Dr. jur. Julius Lassen, følgende Skrivelse: Ved Skrivelse fra

Læs mere

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret Højskolens Personaleforhold. 253 III. Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1937 38. Fra 1. November 1937 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr.

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. Akademiske Højtideligheder. VI. Akademiske Højtideligheder. Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 21. November 1907. Talen holdtes af Professor, Dr. H. G. Zeuthen. Indbydelsesskriftet indeholdt

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

VIII. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender.

VIII. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. VIII. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. A. Universitetskvæsturen. Med Udgangen af September Maaned 1920 fratraadte Kvæsturbud Lars Andersen paa Grund af Alder og Svagelighed sin Stilling

Læs mere

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender.

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. A^ndet Afsnit, Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgørelser af enkelte Tilfælde. I. Universitetets Almanakprivilegium. Det i Aarbog

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender.

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. Andet Afsnit. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. I. Universitetskvæsturen. Under 24. September 1910 blev Kvæstor ved Universitetet og Sorø Akademi m. v. Karl G-oos udnævnt til Ridder

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe.

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe. Universitetets Almanakprivilegium. 931 til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets Størrelse; 6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 7. De Exemplarer, som ikke benyttes,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter.

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. Første Afsnit. Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. A. Universitetet.!. Bestyrelse. a. Beretning for Aaret 1925 26. Den akademiske Lærerforsamling har i 1925 26 holdt

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger.

B. Enkelte Foranstaltninger. Afleveringen af den gamle botaniske Have. 1.317 B. Enkelte Foranstaltninger. ]. Afleveringen af den sidste Rest af den gamle botaniske Have. Efter Afleveringen af de i Aarb. f. 1877 78 S. 479 83 omtalte

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere