NeoTherm Basis V 00-6 Kære bruger Tillykke med valget af dette kvalitetsprodukt i NeoTherm serien. Vi er stolte over at kunne præsentere et system, hv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NeoTherm Basis V 00-6 Kære bruger Tillykke med valget af dette kvalitetsprodukt i NeoTherm serien. Vi er stolte over at kunne præsentere et system, hv"

Transkript

1 8-D-0-00 Rev.. NeoTherm Basis 00-6 NeoTherm Basis systemöversikt / NeoTherm Basis systemöversikt NeoTherm Basis V NeoTherm Basis 0V AB AM 000 AB AM 000 AB TM 000 AB TM 000 AB 00-6 AB RM 000 AB AB RM 000 AB 000- AB 00- AB PL 000 AB PL 000 NeoTherm Basis Trådløs NeoTherm Basis 0-0V AB TM 000 AB TM 000 AB 06-6 AB 06- AB PL 000 AB 0-6 MONTERINGSVEJLEDNING (DK) MONTERINGSANVISNING (S) NeoTherm Basis V AB 00-6 VVS nr

2 NeoTherm Basis V 00-6 Kære bruger Tillykke med valget af dette kvalitetsprodukt i NeoTherm serien. Vi er stolte over at kunne præsentere et system, hvor det er lykkedes at forene både funktionalitet og design. Bäste Användare Tack för att du valde vår kvalitetsprodukt i NeoTherm serien. Vi är stolta över att kunna presentera ett system, där både funktion och design är mycket väl utvecklat. Nyskabelsen omfatter: Praktisk opbygning Let at bruge Optimering for let installation Let at servicere Første klasses temperaturregulering Denna ny utveckling omfattar: Praktisk uppbyggning Lätt att använda Optimerad för en lätt installation Servicevänligt Första klassens temperaturreglering Et tysk fremstillet kvalitetsprodukt En tysk kvalitetsprodukt Index Betjäningsvägledning... Byte av säkring... Driftspänning...6 Felsökning... Förpackningsinnehåll... Garanti... Igångkörning... Insticks-/klämförbindelser...0 Installation av Basis...8- Kontrollampor... Ledningstvärsnitt...6 Montage, DIN-skena...7 Montage, Vägg-...7 Mått och vikt...6 NeoTherm Basis V... NeoTherm System... Produktbeskrivning... Programmering av värmezoner... Pumpmodul...8 Pumpmodul, anslutning av...9 Rumstermostater, max antal...6 Säkerhet...6 Säkerhetsklasser...6 Teknisk data...6 Temperaturreglering... Termomotorer, anslutning av... Termomotorer, max antal...6 TermomotorModul...7 TermostatModul...7 TimerModul...8 Täthetsklass...6 Upphovsrättigheter...

3 Indeks / Index NeoTherm Basis V 00-6 Indeks Betjeningsvejledning... Beskyttelsesklasse...6 Driftspænding...6 Fejlfinding... Garanti...0 Igangsætning... Indstiks-/klemforbindelser...0 Installation af Basis...8- Kontrollamper... Ledningstværsnit...6 Montage, DIN-skinne...7 Montage, Væg-...7 Mål og vægt...6 NeoTherm Basis V... NeoTherm System... Ophavsrettigheder...0 Pakkeindhold... Produktbeskrivelse... Programmering af varmezoner... Pumpemodul...8 Pumpemodul, tilslutning af...9 Rumtermostater, maks antal...6 Sikkerhed...6 Sikring, skift af... Tekniske data...6 Temperaturregulering... Termomotorer, maks antal...6 Termomotorer, tilslutning af... TermomotorModul...7 TermostatModul...7 TimerModul...8 Tæthedsklasse...6 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt... NeoTherm System V... Produktbeskrivelse... Leveranceoversigt... Sikkerhed...6 Sikkerhedsinstruktion...6 Monteringsvejledning...7 Montering på væg...7 Montering på montageskinne...7 Tilslutning af rumtermostater...8- Tilslutning af transformer...9 Tilslutning af termomotorer... Betjeningsvejledning... Igangsætning... Funktionsindikatorer... Programstyret opvarmning... Udskiftning af sikring... Fejlfinding... Tekniske data...6 Udbygningsmoduler Tilslutning af PumpeModul...9 Appendix...0 Copyright...0 Garanti...0 Indeks... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... NeoTherm System V... Produktbeskrivning... Förpackningsinnehåll... Säkerhet...6 Säkerhetsinstruktioner...6 Monteringsanvisning...7 Montering på vägg...7 Montering på montagskena...7 Anslutning av rumstermostater...8- Anslutning av transformater...9 Anslutning av termomotorer... Funktionsbeskrivning... Igångkörning... Funktionindikatorer... Programvald uppvärmning... Utbyte av säkring... Felsökning... Teknisk data...6 Utbyggnadsmoduler Anslutning av PumpModul...9 Appendix... Copyright... Garanti... Index...

4 Oversigt / Översikt NeoTherm System V NeoTherm Basis V 00-6 NeoTherm systemet består af NeoTherm Basis, NeoTherm rumtermostater og NeoTherm termomotorer såvel som forskellige udvidelsesmoduler. NeoTherm V muliggør en praktisk og præcis temperaturregulering i forskellige opvarmningszoner i byggeriet. NeoTherm systemet er velegnet til både nybyggeri og modernisering af lejligheder, enfamilieshuse, kontorbyggeri, erhvervsejendomme, sportshaller m.m. Systemet byder på enkel installation, høj sikkerhed og høj komfort. NeoTherm systemet består av NeoTherm Basis, NeoTherm rumstermostater och NeoTherm termomotorer såväl som olika utbyggnadsmoduler. NeoTherm V möjliggör en praktisk och precis temperaturreglering i olika uppvärmingszoner i anläggningen. NeoTherm systemet är välegnat till både nybygge och renovering av lägenheter, villor, kontorsbyggnader, industrier, sportshallar m.m. Systemet erbjuder en enkel installation, hög säkerhet och komfort. NeoTherm Basis V AC AB 00-6 Netspænding 0 V AC Nätspänning 0 V AC V Maks. 6 NeoTherm rumtermostater Max. 6 NeoTherm rumstermostater V UdvidelsesModul TermomotorModul PumpeModul (se side 7/8) UtbyggnadsModul TermomotorModul PumpModul (se sida 7/8) TimerModul (se side 8) TimerModul (se sida 8) Maks. termomotorer strømløs lukket Max. termomotorer strömlös stängd 8 Menu Res ok Upphovsrättigheter & Garanti Upphovsrättigheter Denna maunal är underlagt Copyright bestämmelserna. Manualen eller delar härav får ej utan skriftligt samtycke från fabrikanten, kopieras, reproduceras, förkortas, översättas eller på annat sätt utgivas varken elektronisk eller i tryck. Informationerna i denna manual är noga efterprövat och utarbetat efter existerande vetande. Fabrikanten avsäger sig vart ansvar för evt. fel som saknas i denna manual. Inte i något tillfälle vill fabrikanten kunnas ställas till ansvar för skador som uppkommit direkt eller indirekt som följd av evt. fel eller avsaknad i denna manual, ej heller om en sådan möjlig skada är omtalt. Som följd av fortsatt produktutvekling, förbehåller fabrikanten sig rätt till, närsomhelst utan föregående varsel, att göra ändringar i denna manual samt i de produkter den beskriver. Copyright 00 Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH Museumsstrasse a D-89 Salzgitter / Salder Tyskland Garanti NeoTherm Basis leveras med års garanti. Möhlenhoff Wärmetechnik garanterar mot material- och produktfel i en period på år, gällande från leveringstidspunkten från Möhlenhoff Wärmetechnik eller från en auktoriserad Möhlenhoff importör. För behandling av en garantisak krävs där dokumentation för leveringstidspunkten. Denna garanti gäller ej skador uppståt som följd av skadeslöshet, oakutoriserade ändringar eller delar där är monterat utan skriftlig tillåtelse från Möhlenhoff Wärmetechnik. Denna garanti träder ej i kraft om produkten är skadad på grund av olycka, missbehandling, missbruk eller fel användning, eller som följd av reparation av produkten utförts av andra än Möhlenhoff Wärmetechnik. Möhlenhoff Wärmetechnik kan ej ställas till ansvar för driftsförluster, mist besparing eller annan uppståd skada som följd av användning eller oangelägenheter av denna produkt. Detta inkluderar skada på egendom och i det omfång lagen tillåter, skador på personer. Denna garanti ersätter alla andra garantibestämmelser, härunder garanti för försäljningsmöjligheter och ägnat till ett bestämt föremål. Vissa länders lagregler tillåter ej frånsägelse av ansvar. I dessa tillfälle träder ovannämnda bestämmelser ej i kraft. I dessa tillfälle vill det gällande landets lagregler vara gällande. Garantin gäller endast denna produkt.

5 Basis V Basis V AB 00-6 Appendiks / Appendix Ophavsrettigheder & Garanti NeoTherm Basis V 00-6 Ophavsrettigheder Denne maunal er underlagt Copyright bestemmelserne. Manualen eller dele heraf må ikke uden skriftlig samtykke fra fabrikanten kopieres, reproduceres, forkortes, oversættes eller på anden måde udgives hverken elektronisk eller på tryk. Informationerne i denne manual er nøje efterprøvet og udarbejdet efter eksisterende viden. Imidlertid frasiger fabrikanten sig ethvert ansvar for evt. fejl og mangler i denne manual. I intet tilfælde vil fabrikanten kunnes drages til ansvar for skader der er opstået direkte eller indirekte som følge af evt. fejl eller mangler i denne manual, ej heller hvis en sådan mulig skade er omtalt. Som følge af fortsat produktudvikling, forbeholder fabrikanten sig ret til, til enhver tid uden foregående varsel, at lave ændringer i denne manual samt i de produkter den beskriver. Copyright 00 Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH Museumsstrasse a D-89 Salzgitter / Salder Tyskland Garanti NeoTherm Basis leveres med års garanti. Möhlenhoff Wärmetechnik garanterer mod materiale- og produktfejl i en periode på år, gældende fra leveringstidspunktet fra Möhlenhoff Wärmetechnik eller fra en autoriseret Möhlenhoff importør. For behandling af en garantisag kræves der dokumentation for leveringstidspunktet. Denne garanti dækker ikke skader opstået som følge af skødesløshed, uautoriserede ændringer eller dele der er monteret uden skriftlig tilladelse fra Möhlenhoff Wärmetechnik. Denne garanti træder ikke i kraft hvis produktet er beskadiget på grund af ulykke, mishandling, misbrug eller forkert anvendelse, eller som følge af reparation af produktet udført af andre end Möhlenhoff Wärmetechnik. Möhlenhoff Wärmetechnik kan ikke drages til ansvar for drifttab, mistet besparelse eller anden opstået skade som følge af brugen eller uanvendeligheden af dette produkt. Dette inkluderer skade på ejendom og i det omfang loven tillader, skader på personer. Denne garanti erstatter alle andre garantibestemmelser, herunder garanti for salgsmulighed og egnethed til et bestemt formål. Visse landes lovgivning tillader ikke fralæggelse af ansvar. I disse tilfælde træder ovennævnte bestemmelser ikke i kraft. I disse tilfælde vil det pågældende lands lovgivning være gældende. Garantien gælder kun dette produkt. 0 Produktbeskrivelse / Produktbeskrivning Enkelt og fejlfrit forbinder NeoTherm Basis V rumtermostaterne med termomotorerne. NeoTherm Basis V er beregnet for tilslutning af 6 rumtermostater og maks. termomotorer. Systemet kan monteres direkte på væggen eller på en montageskinne i varmefordelingsskabet. Den enkle og brugervenlige montageteknik - gennem farvekodede og skrueløse montageklemmer, minimerer installationstiden. Ledningsaflasteren og klemmerne, sikrer en god og stabil forbindelse. Kontrollamperne informerer om den aktive tilstand for termostaterne, netspændingen og sikringen. Modulsystemet muliggør en nem udbygning af NeoTherm systemet til det aktuelle behov. F.eks. giver NeoTherm Timermodulet mulighed for automatisk temperatursænkning i de to opvarmningszoner. Enkelt och säkert förbinder NeoTherm Basis V rumstermostaterna med termomotorerna. NeoTherm Basis V är beräknat för anslutning av 6 rumstermostater och max. termomotorer. Systemet kan monteras direkt på väggen eller på en montagskena i ett fördelaskåp. Denna enkla och användarvänliga montageteknik - genom färgkodade och skruvlösa montagklämmor, minimerar installationstiden. Ledningsavlastaren och klämmorna, säkrar en god och stabil förbindelse. Kontrollamporna informerar om dett aktiva tilståndet för termostaterna, nätspänningen och säkringen. Modulsystemet möjliggör en enkel utbyggnad av NeoTherm systemet till det aktuella behovet. t.ex. ger NeoTherm Timermodul möjlighet för automatisk temperatursänkning i dom två uppvärmningszoner. Pakkeindhold / Förpackningsinnehåll NeoTherm Basis V med transformer ( stk.) NeoTherm Basis V med transformater ( st.) Skruer ( stk.) Skruvar ( st.) Afstandsstykker ( stk.) Distansrör ( st.) Montagevejledning (stk.) HANDBUCH USER MANUAL Monteringsanvisning (st.) Reduktionsstykker (7 stk.) Förminskningsset (7 st.)

6 Sikkerhed / Säkerhet Sikkerhedsinstruktion / Säkerhetsinstruktion NeoTherm Basis V 00-6 NeoTherm Basis V er en intelligent enhed til individuel rumtemperaturregulering. NeoTherm Basis kan anvendes sammen med de øvrige systemprodukter (termomotorer, rumtermostater, etc.) i ethvert boligbyggeri såvel som byggerier til andre formål. Ombygning og ændringer af dette udstyr er kun tilladt med fabrikantens tilladelse. Fabrikanten hæfter ikke for eventuelle skader opstået ved forkert anvendelse af systemet. NeoTherm Basis og tilbehør, må kun repareres af en af fabrikken godkendt reparatør. Aut. Installatør Installation af elektriske apparater må kun udføres af aut. installatører i henhold til gældende lovgivning i det pågældende land. Læs denne monteringsvejledning grundigt igennem før installation af NeoTherm Basis. Fabriken forbeholder sig ret til tekniske ændringer. Fare Før åbning af NeoTherm Basis skal stikket til nettet altid frakobles. Til rengøring af enhederne må der kun bruges en tør klud. Rengør aldrig med vand eller anden form for væske (sprit, acetone etc.) Nødtilsfælde Træk omgående stikket ud af stikkontakten. Symboler Tip! Vigtig information Tips der letter installationen NeoTherm Basis V är en intelligent enhet till inviduell rumstemperaturreglering. NeoTherm Basis kan användas samman med de övriga systemprodukterna (termomotorer, rumstermostater, etc.) i vart och ett bostadsprojekt såväl som byggnader till andra ändamål. Ombyggnad och ändringar av denna utrustning är endast tillåten med fabrikantens tillstånd. Fabrikanten påtar sig inte ansvar för eventuella skador som uppkommit vid felaktigt användning av systemet. NeoTherm Basis och tillbehör, får endast repareras av en av fabriken godkänd reparatör. Aukt. Installatör Installation av elektriska apparater får endast utföras av aukt. installatörer enligt gällande lag i det aktuella land. Läs denna monteringsanvisning noggrant igenom före installation av NeoTherm Basis. Fabriken förbehåller sig rätten till tekniska ändringar. Varning För öppning av NeoTherm Basis skall spänningen alltid frånkopplas. För rengörning av produkterna får endast användas en torr trasa. Rengör aldrig med vatten eller annan form för vätska (sprit, aceton e.t.c.) Nödsituation Drag omgående kontakten ut av vägguttaget. Symboler Tip! Viktig information Råd för att underlätta vid installationen 6 Tilslutning af PumpeModul / Anslutning av PumpModul Tilslutning af PumpeModul Anslutning av PumpModul maks. 6 max. 6 V V 0V AC maks. max. ekstraudstyr extra tillbehör V V 0V AC V V 9

7 0V AC Power Fuse (T AH) 6 TimerModul AB TM 000 / TimerModul AB TM 000 NeoTherm Basis V 00-6 Indstiksmodul Digitalur med to kanaler til programmering af opvarmningsperioder. Gangreserve ca. 0 t. Enkel betjening ved hjælp af integreret LCD-display. Omstilling til sommer-/vintertid kan programmeres. Mål i mm: H 6, B 7, L 6 Insticksmodul Digitalur med två kanaler till programmering av uppvärmningsperioder. Gångreserv ca. 0 tim. Enkel betjäning med hjälp av integrerat LCD-display. Omställning till sommar-/vintertid kan programmeras. Mått i mm: H 6, B 7, L Menu Res ok PumpeModul AB PL 000 / PumpModul AB PL 000 Indstiksmodul PumpeModul med spændingsfri relækontakt. Valg af funktion ved hjælp af jumper. Variabel ekstra løbetid. Kontaktspænding: V d.c./0 V a.c., A Mål i mm: H 70, B 7, L 88 Insticksmodul PumpModul med spänningsfri rälekontakt. Val av funktion med hjälp av jumper. Variabel extra körtid. Kontaktspänning: V d.c./0 V a.c., A Mått i mm: H 70, B 7, L 88 V Tilkoblingsdiagram side 9 Anslutningsdiagram sidan 9 8 Installationsvejledning / Monteringsanvisning Vægmontage / Väggmontag OPEN TOP Ø,mm 8mm 8mm 0V AC Power Fuse (T AH) 0V AC 6 Heizprogramm C Heizprogramm C 0V AC 6 Heizprogramm C Heizprogramm C Det transparente dæksel tages af ved at dreje de to monteringsskruer / omgang. Overdelen fjernes ved at dreje de fire skruer / omgang. Montér underdelen direkte på væggen. Montage af underdel med afstandsstykker der tillader kabelføring bag enheden. Det transparenta locket tages av genom att vrida de två monteringsskruvarna / varv. Överdelen borttages genom att vrida de fyra skruvor / varv. Montera underdelen direkt på väggen. Montag av underdel med distansrör tillåter kabeldragning bak enheten. Montage på DIN-skinne / Montag på DIN-skena Ø,mm 0V AC Heizpro Enkel montage på monteringsskinnen (EN 00) evt. i varmeanlæggets fordelerskab. Monteringsskinnen fastgøres med de medfølgende skruer. Underdelen klikkes på monteringsskinnen. Tip! For afmontering. Åben clipsene med en skruetrækker. Enheden kan derefter løftes af skinnen. Enkelt montag på monteringsskenan (EN 00) evt. i värmeanläggningens fördelarskåp. Monteringsskenan fastgöres med de medfölgande skruvor. Underdelen klickas på monteringsskenan. För demontering. Öppna clipsen med en skruvmejsel. Enheten kan därefter lyftas av skenan. 7

8 9 6 0 ok De elektriske installationer skal foretages af en autoriseret el-installatør i henhold til de gældende nationale regler og forskrifterne fra det lokale forsyningsselskab. Ved anvendelse af et -leder NYM kabel er rækkefølgen af de enkelte ledere som vist nedenfor Pas på ikke at forveksle de to sorte ledere, da det så ikke vil være muligt at kontrollere temperaturen Elektriska installationer skall utföras av en auktoriserad el-installatör efter de gällande lands regler och föreskrifter från det lokala energibolag. Vid använadande av en -ledare NYM kabel är ordningsföljden av enkelledaren som vissas nedanför Pass på så inte dom två svarte ledarna förväxlas, då är det inte någon möjlighet att kontrollera temperaturen Driftspænding N Driftspänning N blå blå sort svart Driftspænding L Driftspänning L gul-grøn gul-grön Installation af NeoTherm Rumtermostater / Installation av NeoTherm Rumstermostater For at undgå at skulle bytte rundt på varmezonerne senere er det vigtigt, at rumtermostaterne fordeles rigtigt, så rummene tilknyttes det korrekte varmeprogram. For programmering af varmezoner se side. För att undvika att byta runt på värmezonerna senere är det vigtigt, att rumstermostaterna fördelas riktigt, så rummen utnyttjar det korrekta värmeprogram. För programmering av värmezoner se sidan. Kontaktudgang Kontaktutgång brun brun sort svart Temperatursænkning Temperatursänkning V AC Lad varmeprogram C styre f.eks. stue og spisestue Regler Regler Roomstat Heizprogramm Heating Zone Låt värmeprogram C styra t.ex vardagsrum och matrum Raum Room Regler Heizprogramm C Regler Heizprogramm C V AC 6 TimerModul-varmeprogram C TimerModul-värmeprogram C Lad varmeprogram C styre f.eks. badeværelse og køkken Låt värmeprogram C styra t.ex badrum och kök Regler NeoTherm Basis V 00-6 Notér rumfordelingen på vedlagte etiket, og anbring den på et synligt sted. Notera rumsfördelingen med medlevererad ettiket, och klistra den på ett synligt ställe. Regler TimerModul-varmeprogram C TimerModul-värmeprogram C Regler 6 8 mellem brun/gul-grøn ( ) mellan brun/gul-grön ( ) 6 7 Menu Res 8 mellem blå/gul-grøn ( ) mellan blå/gul-grön ( ) Komfortabel programmering af opvarmningsperioder ved hjælp af TimerModul (side ). Komfortabel programmering av uppvärmningsperioder med hjälp av TimerModul (sidan ). Udvidelsesmoduler / Utbyggnadsmoduler TermostatModul AB RM 000 / TermostatModul AB RM 000 Indstiksmodul Til udvidelse af Basis med rumtermostater (rum). Op til termomotorer kan forbindes til hver tilføjet rumtermostat. Det maksimale antal termomotorer på i alt i hele systemet, må ikke overskrides. TermostatModulet fungerer sammen med varmeprogram C. Mål i mm: H 70, B 7, L 88 Insticksmodul Till utbyggnad av Basis med rumstermostater (rum). upp til termomotorer kan förbindas till var tillkommen rumstermostat. Det maximala antalet termomotorer är i hela systemet, detta får ej överskridas. TermostatModulen fungerar tillsammans med värmeprogram C. Mått i mm: H 70, B 7, L 88 TermomotorModul AB AM 000 / TermomotorModul AB AM 000 Indstiksmodul Til udvidelse af eksisterende rumtermostater (rum) med op til ekstra termomotorer pr. rumtermostat. Indstilling foretages med jumpere. Det maksimale antal termomotorer på i alt i hele systemet, må ikke overskrides. Mål i mm: H 70, B 7, L 88 Insticksmodul Till utbyggnad av existerande rumstermostater (rum) med upp till exstra termomotorer per. rumstermostat. Inställning företages med jumpare. Det maximala antalet termomotorer är i hela systemet, detta får ej överskridas. Mått i mm: H 70, B 7, L 88 7

9 Tekniske Data / Teknisk Data Tekniske Data / Teknisk Data NeoTherm Basis V 00-6 NeoTherm Basis V Alle data gælder for Basis V uden udvidelses-moduler Vigtigt! Antallet af termomotorer må ikke overstige, selv ikke med et TermomotorModul monteret. NeoTherm Basis V All data gäller för Basis V utan utbyggnads-moduler Vigtigt! Antalet av termomotorer får ej överstiga, ej heller med ett TermomotorModul monterat. AB 00-6 / VVS nr Driftsspænding 0 V / V AC Maks. effekt 0 W Sikring T A Maks. antal NeoTherm rumtermostater 6 Maks. antal NeoTherm termomotorer Muligt antal programmerbare varmezoner Mål i mm (H/B/L) 70 / 7 / 0 Vægt.700 g Beskyttelsesklasse II Tæthedsklasse IP 0 Omgivelsestemperatur 0 til 0 C Opbevaringstemperatur - til 60 C Luftfugtighed max. 80% ) Anvendeligt ledningstværsnit: stiv ledning 0,, mm blød ledning ),0, mm ) ikke kondenserende ) Termomotorer leveres fra fabrikken med muffer monteret på ledningsenderne. AB 00-6 / VVS nr Driftsspänning 0 V / V AC Max. effekt 0 W Säkring T A Max. antal NeoTherm rumstermostater 6 Max. antal NeoTherm termomotorer Möjligt antal programmerbara värmezoner Mått i mm (H/B/L) 70 / 7 / 0 Vikt.700 g Säkerhetsklass II Täthetsklass IP 0 Omgivelsetemperatur 0 till 0 C Uppbevaringstemperatur - till 60 C Luftfuktighet max. 80% ) Användbart ledningstvärsnitt: Styv ledning 0,, mm Mjuk ledning ),0, mm ) ej kondenserande ) Termomotorerna leveras från fabriken med muffar monterat på ledningsändarna Forbehold for tekniske ændringer / Förbehåll för tekniska ändringar 6 Transformer tilslutning / Transformater anslutning NeoTherm Basis V skal altid tilsluttes en separat afbryder. NeoTherm Basis V skall alltid anslutas med separat brytare. Giv agt Strømmen skal være afbrudt før installationen påbegyndes Varning Strömmen skall alltid vara bruten, innan installationen V AC Heizprogramm C Montér transformeren på underdelen Montera transformatern på underdelen V AC Heizprogramm C Pres kablet fra transformeren i kabelaflasteren og placér ledningerne i sporene Pressa kablen från transformatern i kabelavlastaren och placera ledningarna i spåren Installation af rumtermostater / Installation av rumstermostater Korrekt kabelføring af forsyningsspændingen. Korrekt dragning av kablen. 0 0 mm Fjern 0 mm af yderkappen på kablet ( x,) og afisolér 0 mm af ledningerne. Disse mål skal overholdes! Læg kablet i så isoleringen passer med kabelaflasteren. Tilpas rækkefølgen af ledningerne og tryk dem ned i sporene Korrekt placering af ledninger fra rumtermostaterne. Skala 0 mm av skyddshöljet på kablen ( x,) och avisolera 0 mm av ledningerna. Dessa mått skall hållas! Lägg kablen i så isoleringen passar med kabelavlastaren. 9 Tillpassa ordningsföljden av ledningarna och tryck dem ner i spåren. Korrekt placering av ledningar från rumstermostaterna.

10 NeoTherm Basis V 00-6 Montering af tilslutningsenhed / Montering av anslutningsenhet V Kontrollér at kærvretningen på skruerne er korrekt Check ledningernes placering i sporene under påsætning af tilslutningsenheden. Fastgør enheden ved at dreje skruerne / omgang Kontrollera att spårrättningen på skruvarna är korrekt Kontollera ledningernas placering i spåren under påsättning av anslutningsenheten. Indstiks- / klemforbindelser / Insticks- / klämmförbindelser Fastgör enheten med att vrida skruverna / varv Ledningstværsnit Ledningerne, der skal sættes i indstiks- / klemforbindelserne på NeoTherm Basis, skal have følgende tværsnit: stive ledninger: 0,, mm bløde ledninger:,0, mm Termomotorernes ledninger er fra fabrikken monteret med muffer og disse kan umiddelbart anvendes. Ledningstvärsnitt Ledningarna, där skall monteras i insticks-/ klämmförbindelserna på NeoTherm Basis, skall vara med fölgande tvärsnitt: styva ledningar:0,, mm mjuka ledningar:,0, mm Termomotorernas ledningar är från fabriken monterat med muffar och dessa kan användas omedelbart Ledningsenderne stikkes i klemforbindelserne. Bemærk klemforbindelsernes farvemarkering. Ledningsändarna stickes i klämmförbindelserna. Observera klämmförbindelsernas färgmärkning. Tip! Ved montering af bløde ledninger åbnes klemmen ved hjælp af en skruetrækker, hvorefter ledningen sættes i. Vid montering av mjuka ledningar öppnas klämman med hjälp av en skruvmejsel, varefter ledningen sättes i. Klemmen åbnes ved hjælp af en skruetrækker, hvorefter ledningen kan trækkes ud. Klämman öppnas med hjälp av en skruvmejsel, varefter ledningen kan dragas ut. 0 Fejlfinding Bemærk! Før montagearbejde skal strømmen afbrydes Driftsindikator lyser ikke Defekt sikring, indikator lyser Funktionsindikator for rumtermostater lyser ikke Kontroller ledningen til nettilslutning Er HFI-relæ og sikringer slået til? Slå spændingen fra, afmontér termomotorerne (husk rækkefølgen). Sæt ny sikring i. Er rumtermostaten sat på maks. temperatur Sikringen springer ikke Sikringen springer igen Hvis ja: rumtermostaten er evt. defekt check kablet Hvis nej: sæt rumtermostaten på maks. funktionsindikatoren skal nu lyse Kontroller termomotorer, Kontroller ventiler og evt. vandudslip. Kontroller rumtermostaterne og forbindelsen til disse. Felsökning Observera! Före montagearbetet skall strömmen vara bruten Driftsindikator lyser ej Defekt säkring, indikator lyser Funktionsindikator för rumstermostater lyser ej Kontrollera ledningen till nätanslutningen Är HFI- rälet och säkringen tillslagen? Bryt spänningen, demontera termomotorerna (kom ihåg ordningsföljden). Sätt en ny säkring i. Är rumstermostaten satt på max. temperatur Säkringen springer ej Säkringen springer igen Om ja: rumstermostaten är evt. defekt kontollera kablen Om nej: sätt rumstermostaten på max. funktionsindikatoren skall nu lysa Kontrollera termomotorer, Kontrollera ventiler och evt. läckage. Kontrollera rumstermostaterna och förbindelsen till dessa.

11 Skift af sikring / Utbyte av säkring NeoTherm Basis V 00-6 Power Fuse (T A) Defekt sikring Anlægget skal kontrolleres af en fagmand. Defekt säkring Anläggningen skall kontrolleras av en fackman. Træk sikringsholderen ud (opad). Tryck säkringshållaren ut (uppåt). Ekstra sikring i dækslet. Extra säkring i locket. TOP Udskift sikringen, type T A. Utbytt säkringen, type T A. Dækslet skal vende korrekt, når det påsættes igen. Locket skall vändas korrekt, när det monteras igen. Tilslutning af rumtermostater og transformer / Anslutning av rumstermostater och transformater Der kan makimalt tilsluttes 6 rumtermostater til NeoTherm Basis. Ved montering af UdvidelsesModul (side ) kan der tilsluttes yderligere rumtermostater. Där kan maximalt anslutas 6 rumstermostater till NeoTherm Basis.Vid montering av UtbyggnadsModul (sidan ) kan där anslutas ytterligare st. rumstermostater. Der må makimalt tilsluttes termomotorer til en NeoTherm Basis V selv ved udvidelse med TermomotorModul må dette antal ikke overskrides. Ledningerne fra rumtermostaterne isættes Ledningarna från rumstermostaterna monteras Isæt ledningerne fra transformeren Sätt i ledningarna från transformatern. Tilslutning af termomotorer / Anslutning av termomotorer Korrekt tilslutning af rumtermostater til NeoTherm Basis. Korrekt anslutning av rumstermostater till NeoTherm Basis. Där får maximalt anslutas termomotorer till en NeoTherm Basis V även vid utbyggnad med TermomotorModul får detta antal ej överskidas. Ledningerne sættes i aflasteren, således at ledningskappen slutter ved aflasterens overkant. Ledningarna sättes i avlastaren, således att ledningshöljet ligger till vid avlastarens överkant. Ledningsenderne stikkes i klemforbindelserne. Bemærk klemforbindelsernes farvemarkering. Ledningsändarna stickes i klämmförbindelserna. Observera klämmförbindelsernas färgmarkering. I en NeoTherm Basis V kan der højest tilsluttes termomotorer pr. rumtermostat. Udvidelse kan ske med termomotormodul ( side ) I en NeoTherm Basis V kan där högst anslutas termomotorer per. rumstermostat. Utbyggnad kan ske med termomotormodul ( sidan )

12 Menu ok Res Betjeningsvejledning / Betjäningsvägledning Igangsætning / Igångkörning NeoTherm Basis V 00-6 V 0V Korrekte forbindelser til NeoTherm Basis Påsæt beskyttelseskappen. Retningen på skruekærven skal være parallel med huset. Fastgør dækslet ved at dreje de to skruer / omgang. NeoTherm Basis er nu klar til brug. Strømmen tilsluttes (netstikket fra transformeren sættes i en stikdåse). Korrekt förbindelser till NeoTherm Basis Montera skyddskåpan. Rättningen på skruvspåret skall vara parallelt med huset. Kontrollamper / Kontrollampor Fastgör locket medatt vrida de två skruvar / varv. NeoTherm Basis är nu klar till användning. Strömmen anslutes (kontakten från transformatern sättes i ett vägguttag). Power Fuse (T A) Power Fuse (T A) Kontrollampen lyser når strømmen er tilsluttet Kontrollampan lyser när strömmen är tillslagen Sikringsindikator lyser når sikringen er defekt. Anlægget skal efterses af en fagmand. Säkringsindikator lyser när säkringen är defekt. Anläggningen skall kontrolleras av en fackman. Funktionsindikator lyser når rumtermostaten aktiverer termomotoren. Funktionsindikator lyser när rumstermostaten aktiverar termomotoren. Programmeringsmuligheder / Programeringsmöjligheter Varmeprogram med TimerModul Ved tilslutning af et TimerModul med kanaler kan opvarmnings- og temperatursænkningsperioderne i varmeprogram C og C styres automatisk og uafhængigt af hinanden. Värmeprogram med TimerModul Vid anslutning av en TimerModul med kanaler kan uppvärmnings- och temperatursänkningsperioderna i värmeprogram C och C styras automatisk och oavhängigt av varandra. Varmeprogram C Värmeprogram C Varmeprogram C Värmeprogram C C C Flerzone varmeprogram Styret af uafhængige rumtermostater med urfunktion Flerzone värmeprogram Styrs av oavhängiga rumstermostater med urfunktion Varmeprogram C Värmeprogram C Varmeprogram C Värmeprogram C Enkeltzone varmeprogram Styret af én rumtermostat med urfunktion. Forbindelsesstikket (ekstra tilbehør) sættes i stikket i enden af NeoTherm Basis, hvorved varmezonerne C og C forbindes. Uret i rumtermostaten styrer nu alle rumtermostaterne. Enkeltzone värmeprogram Styrs av en rumstermostat med urfunktion. Förbindelsessticket (extra tillbehör) sättes i sticket i gavlen av NeoTherm Basis, och värmezonerna C och C förbindes. Uret i rumstermostaten styr nu alla rumstermostaterna. Enkeltzone styring Enkelzone styrning Programforbindelse AB PS 000 (ekstra tilbehør) Programförbindelse AB PS 000 (extra tillbehör)

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Forberedelse af varmekabel for direkte tilslutning Art. nr. 19806416 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15 För anslutning

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 946-6-00 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere.

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. HOMEtronic Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. OVERBLIK... 3 HOMETRONIC-SYSTEMET... 3 ZONEREGULATOR... 3 RUMFØLER... 4 FREMGANGSMÅDE VED INSTALLATION... 4 SÅDAN ANVENDES DEN

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Vådrumsgodkendt ventilator og varmeflytter

Vådrumsgodkendt ventilator og varmeflytter Vådrumsgodkendt ventilator og varmeflytter Brugs- og monteringsanvisning Importør i Danmark VIGTIGT! Læs denne anvisning igennem inden installering og anvendelse. Ventilatoren er beregnet til fast installation,

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere