1. ANSØGTE TILLADELSER, DISPENSATIONER MM VILKÅR GENERELLE BESTEMMELSER GRUNDLAG FOR TILLADELSEN...20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. ANSØGTE TILLADELSER, DISPENSATIONER MM VILKÅR GENERELLE BESTEMMELSER GRUNDLAG FOR TILLADELSEN...20"

Transkript

1

2 Kalundborg Kommune Indholdsfortegnelse Plan, byg & miljø Indholdsfortegnelse 1. ANSØGTE TILLADELSER, DISPENSATIONER MM RÅSTOFLOVEN VANDFORSYNINGSLOVEN MILJØBESKYTTELSESLOVEN VEJLOVEN PLANLOVEN VVM-BESTEMMELSERNE NATURA 2000 OMRÅDER VILKÅR VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN VILKÅR I HENHOLD TIL VANDFORSYNINGSLOVEN VILKÅR I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVEN VILKÅR I HENHOLD TIL VEJLOVEN GENERELLE BESTEMMELSER GRUNDLAG FOR TILLADELSEN ANSØGNINGENS INDHOLD UDTALELSER KOMMUNENS BEHANDLING AF SAGEN LANDSPLANDIREKTIVET (DEN TIDLIGERE REGIONPLAN) FORHOLD TIL ANDRE LOVGIVNINGER GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING GENEREL KLAGEVEJLEDNING RÅSTOFAFGØRELSEN RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL VANDFORSYNINGSLOVEN RÅSTOFTILLADELSEN I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVEN RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL VEJLOVEN RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL PLANLOVEN (VVM) RÅSTOFAFGØRELSEN I HENHOLD TIL NATURA 2000 OG HABITATDIREKTIVET ORIENTERING BILAG...33 Side 2 af 33

3 Kalundborg Kommune Ansøgte tilladelser Plan, byg & miljø Tilladelsen gives i medfør af nedenstående love og vilkår i perioden indtil 15. april Ansøgte tilladelser, dispensationer mm. 1.1 Råstofloven På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven 1, giver Kalundborg Kommune tilladelse til årlig indvinding af m 3 sand, grus og sten, heraf m 3 under grundvandsspejlet på i alt ca. 38 ha, der er angivet på vedlagte deklarationsrids. Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens 10, som beskrevet under kapitel 2. Tilladelsen er betinget af, at kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse og Miljøkonsekvensvurdering godkendes. 1.2 Vandforsyningsloven Kalundborg Kommune giver tilladelse efter vandforsyningsloven 2 til indvinding fra den gravede grusgravssø af op til m 3 vand pr. år til grusvask, samt til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte indvindingsmængde under grundvandsspejlet. Der gives desuden tilladelse til indvinding af op til m 3 vand til bekæmpelse af støvflugt. Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet i kapitel 2.2. I forbindelse med monitering af det sekundære grundvandsspejl, som beskrevet i vilkår 2.2.3, giver Kalundborg kommune tilladelse til at udføre op til 3 moniteringsboringer jf. tillæg til bestemmelserne i borebekendtgørelsen 3. Et moniteringsprogram der beskriver udførelse og monitering skal godkendes af Kalundborg Kommune før etableringen af boringerne. 1.3 Miljøbeskyttelsesloven Kalundborg Kommune giver tilladelse til udledning af vand fra grusvask til et nedsivningsanlæg/sø 4 Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under kapitel Jf. lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 af lov om råstoffer, 7, stk. 1 og 8. 2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007 af lov om vandforsyning m.v.., 26 3 Bekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 4 Jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse 28 Side 3 af 33

4 Kalundborg Kommune Ansøgte tilladelser Plan, byg & miljø 1.4 Vejloven Kalundborg Kommune meddeler tilladelse 5 til, at der etableres overkørsel til Kaldredvej i indvindingsperioden. Vilkår er beskrevet under afsnit Planloven VVM-bestemmelserne Kalundborg Kommune har vurderet, at anlæggets dimension og placering danner grundlag for at der udarbejdes en VVM-redegørelse 6. Se mere under afsnit Natura 2000 områder Kalundborg Kommune har vurderet, at da projektet ligger i umiddelbar nærhed af habitatområde nr.137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, er der en mulighed for at projektet kan have en indvirkning på området. Det er derfor besluttet, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område 7. Konsekvensvurderingen viser, at selve råstofindvindingen ikke vurderes at få væsentlige negative effekter på områdets plante- og dyreliv, da gravearbejdet under vandspejl ikke vurderes at påvirke vandstanden i habitatområdet. Tværtimod vurderes projektet på lang sigt at få en samlet positiv effekt på områdets biologiske interesser. Disse vil blive særligt markante ved gennemførelsen af en efterbehandlingsplan som sikrer tilstedeværelsen af en varieret topografi på land og i søer og at efterbehandlingen giver plads til arealer med tilbageværende næringsfattigt overfladejord, stejle skrænter med mulighed for nedskridning af materiale mv. Disse arealer vil kunne danne basis for etablering af næringsfattige naturtyper, som i dag er meget pressede naturtyper i det danske landskab. Det vurderes heller ikke at selve gravearbejderne med gravning under grundvandsspejl vil få væsentlige hydrologiske konsekvenser på tilstødende arealer i habitatområdet. Oplysningsboks 1 Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens 11. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne 5 Jf. lov nr. 671 af 19. august 1999 af lov om offentlige veje, 70 og 71 6 Jf. Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 7 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 7 og 8. Side 4 af 33

5 Kalundborg Kommune Ansøgte tilladelser Plan, byg & miljø for tilladelsen viser sig urigtige, eller ændres væsentligt. Side 5 af 33

6 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø 2. Vilkår 2.1 Vilkår efter råstofloven Før indvindingen påbegyndes Underretning Der skal gives meddelelse til kommunen om indvindingens påbegyndelse og afslutning. Oplysningsboks 2 Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet Underretning om muldafrømning Hvis indvinder ikke ønsker de arkæologiske interesser afklaret gennem en prøveundersøgelse, skal indvinder 4 uger før muldafrømning underrette Kalundborg og omegns Museum om datoen for arbejdets iværksættelse Grave- og efterbehandlingsplan Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan. Planen skal udarbejdes af ansøger, og skal godkendes af kommunen inden gravningen påbegyndes. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese biologiske og landskabelige interesser. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis kommunen senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det Sikkerhedsstillelse Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes. Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund af nedenstående til kr. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed på kr./ha ved efterbehandling til sø og kr./ha ved efterbehandling til landareal (pr. 1. januar 2007). Sikkerhedsstillelsen skal indeholde oplysninger om, at beløbet reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på Side 6 af 33

7 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, såfremt det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer. Sikkerheden skal stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller kautionsforsikring. Oplysningsboks 3 Når afgørelsen er endelig, foranlediger Kalundborg Kommune, at der på ejendommen tinglyses en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Når tilladelsen er udløbet og efterbehandlingen godkendt jf. råstoflovens 10 aflyses deklarationen med undtagelse af forbudet mod gødskning og sprøjtning af arealerne samt vilkårene om skelgennemgravning. Efterbehandling af gravearealet, skal udføres i overensstemmelse med deklarationen. Afgiften for tinglysningen er for tiden kr. I henhold til 10, stk. 5 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er godkendt af kommunen Råstofindvindingen Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe som er 1/2 m i diameter Kommunen kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materialers kvalitet undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af kommunen i hvert enkelt tilfælde Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Kommunen kan forlange at få sådanne attester tilsendt Dræn Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende. Side 7 af 33

8 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Graveafstande Vejledende graveafstand Med en gravedybde på f.eks. 7 meter under terræn og et anlæg på 1 : 5 skal graveafstanden fra den ydre grænse være: gravning over grundvandsspejlet: Go = e + (½ x D x A) = 2 + (½ x 7 x 5) = 19,5 meter gravning under grundvandsspejlet: Gu = e + (D x A) + 12 = 2 + (7 x 5) + 12 = 49 meter Se i øvrigt afsnit for mere information. Ovenstående beregningsmetode skal anvendes ved beregning af afstande til skel Blivende periferiskråninger Mod vest, grænsende mod matr. 4a og Storemose Å udføres blivende periferiskråning med et anlæg på gennemsnitligt 1 : 5 varierende mellem 1 : 4 og 1 : 6. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra skel. Mod øst, grænsende mod Wilhelmshøjvej udføres blivende periferiskråning med et anlæg på gennemsnitligt 1: 3 varierende mellem 1 : 2 og 1 : 4. Hvor hastighedsgrænsen på vejen er 40 km/t påbegyndes efterbehandlingen 2 m fra vejens kronekant og hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t påbegyndes efterbehandlingen 6 m fra vejens kronekant. Mod Bregningegårdens arealer udføres blivende periferiskråning med et anlæg på gennemsnitligt 1 : 5 varierende mellem 1 : 4 og 1 : 6. Efterbehandlingen påbegyndes 2 m fra skel. Mod syd, grænsende mod Kaldredvej udføres blivende periferiskråning med et anlæg på gennemsnitligt 1: 3 varierende mellem 1 : 2 og 1 : 4. Hvor hastighedsgrænsen på vejen er 40 km/t påbegyndes efterbehandlingen 2 m fra vejens kronekant og hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t påbegyndes efterbehandlingen 6 m fra vejens kronekant. Mod nord, mod grænsen for det regionale graveområde udføres blivende periferiskråning med et gennemsnitligt anlæg 1 : 5 varierende mellem 1 : 4 og 1 : 6. Skråningsforløbet skal så vidt muligt tilpasses landskabet som falder svagt i en øst-vestgående retning Skelregulering/bortgravning af skel Afstand til vej Afstand til vej og skråningsanlæg mod vej skal som minimum opfylde Vejdirektoratets regler som er beskrevet i afsnit 2.3. i "Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land" og desuden i i henhold til grave- og efterbehandlingsplanen. Side 8 af 33

9 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Indskiftning Indskiftning kan kun ske efter skriftlig aftale med kommunen. Se mere om indskiftning i afsnit Arkæologi og geologi Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til Kalundborg og omegns Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg eller KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, telefon , eller Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan kommunen forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde Støj og støv Udsendelse af støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, Lr, må ved beboelse og sommerhuse i nedenstående tidsrum ikke overstige: mandag til fredag i tidsrummet db(a), hvor der inden for det regionale graveområde findes samlinger af helårsbebo-elser 60 db(a) ved fritliggende beboelseshuse inden for det regionale graveområde 45 db(a) ved helårsbeboelser og sommerhuse beliggende uden for det regionale graveområde mandag til fredag kl , og lørdage kl db(a) hvor der indenfor graveområdet findes samlinger af helårsbeboelser 55 db(a) ved fritliggende helårsbeboelser inden for det regionale graveområde 40 db(a) uden for graveområdet Pligt til støjmåling/støjberegning Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Kalundborg Kommune, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af kommunen. Side 9 af 33

10 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Udførelse af støjberegning Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes. Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse Støv Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg Driftstider Normale driftstider Normale driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Mandag til fredag kl , dog ikke helligdage. Normale driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område: Mandag til fredag kl , dog ikke helligdage Tilladelige driftstider Afvigelser fra de Normale driftstider er kun muligt i kortere perioder indenfor de nedenfor anførte tilladelige driftstider, og kun med accept fra Kalundborg Kommune. Tilladelige driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Mandag til fredag kl , dog ikke helligdage. Tilladelige driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område: Mandag til fredag kl , dog ikke helligdage. Lørdag kl , dog ikke helligdage. Side 10 af 33

11 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Forebyggelse mod forurening Brændstoftanke Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres indenfor det godkendte graveområde anbringes i aflåselige lukkede containere, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. Den alternative løsning skal godkendes af tilsynet. Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt efter Olietankbekendgørelsen Tankning og parkering af kørende materiel Tankning samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal Tankning i grusgraven Ovennævnte vilkår gælder ikke for langsomt kørende materiel samt svært flytbart materiel som anvendes i grusgraven. For denne type materiel gælder følgende: Maskinen skal have monteret en diesel sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank. Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken som skal være som beskrevet i vilkår Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret. Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes når tanken er fuld Olie- og kemikaliespild Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten 9. 8 Bekendtgørelse nr. 729 af 14 juni 2007 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap Der henvises til bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald 61 og 63. Side 11 af 33

12 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Affald Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet Skiltning Da grusgraven er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, skal der ved alle adgangsveje opstilles et skilt med følgende tekst: GRUSGRAV I DRIKKEVANDSOMRÅDE Denne grusgrav ligger i et vandindvindingsområde for drikkevand. Aflæsning og udspredning af affald og forurenende stoffer, f.eks. olie og kemikalier er derfor forbudt. I tilfælde af forureningsuheld skal beredskabet alarmeres omgående ring Kalundborg Kommune Skiltet skal have målene: H: 40 x B: 60 cm, være med gul bund og sorte bogstaver Skiltet skal være vejrbestandigt og være monteret på en galvaniseret stålrørsstander Returjord Der må ikke uden dispensation tilføres hverken forurenet eller ren jord til råstofgrave Efterbehandling Etapevis efterbehandling Gravningen skal udføres i etaper som vist i grave- og efterbehandlingsplanen.der må højst være aktivitet i 3 etaper af gangen og efterbehandlingen skal være påbegyndt i én etape før der påbegyndes indvinding i en ny etape. Kalundborg Kommune skal underrettes før der påbegyndes indvinding i en ny etape. 10 Jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 af lov om forurenet jord 52. Side 12 af 33

13 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Hver etape må højst have et areal på 3 ha Afslutning Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør Behandlingsanlæg m.m. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør Gennemgravning af skel Såfremt der senere vil blive foretaget råstofindvinding på en af naboejendommene, skal der af landskabelige hensyn træffes nærmere aftale med de pågældende ejere og kommunen om regulering, eventuel bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. I givet fald skal der fastsættes nærmere herom i Graveog efterbehandlingsplanen Overvågning af overfladevand Retablering af målestation i Bregninge Å nær tilløbet for Storemose Å og monitering af denne, skal indgå i moniteringsprogrammet beskrevet i afsnit Vilkår i henhold til Vandforsyningsloven Registrering af vandmængde Den oppumpede vandmængde skal registreres. Registreringen skal foretages ved hjælp af timetæller på pumpen eller en anden metode, der giver tilsvarende eller bedre nøjagtighed. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målingen af den oppumpede vandmængde skal foregå på en anden måde. De registrerede data skal indberettes til Kalundborg Kommune hvert år inden d. 10. januar. Hvis der anvendes timetæller, skal der udføres en måling, som viser den samlede pumpeinstallations aktuelle kapacitet udtrykt i m 3 pr. time Grundvandssænkning Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning Overvågning af grundvandsstand For at overvåge og sandsynliggøre, at grusgravningen ikke vil medføre sænkninger på mere end det tilladte, skal råstofindvinder opstille et moniteringsprogram. I programmet skal indgå to moniteringsboringer og en reference boring. Referenceboringen skal placeres således, at den under alle omstændigheder ikke vil påvirkes af råstofindvindingen. Side 13 af 33

14 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Moniteringsboringen/erne skal placeres, hvor der ikke er anden vandindvinding, da dette vil mindske muligheden for at vurdere grusgravningens eventuelle bidrag til en grundvandssænkning. Kommunen skal godkende moniteringsprogrammet, som skal tage højde for vilkårene i afsnit Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at vandstanden falder mere i moniteringsboringen/erne end i referenceboringen skal råstofindvinderen dokumentere at faldet i vandstanden i rigkæret ikke skyldes grusgravningen. Hvis faldet i vandstanden pejleboringen/erne ikke kan skyldes eksterne faktorer, skal grusgravningen under grundvandsspejlet ophøre, indtil vandstanden har stabiliseret sig over det ønskede niveau. I moniteringsprogrammet skal det beskrives hvilken type logger der anvendes Pejling af grundvandsstanden Vilkårene for pejling i brøndene er følgende: Vandspejlet i moniteringsboringer og referenceboring skal pejles automatisk med en datalogger, som indstilles til at måle mindst 1 gang dagligt. Data fra dataloggeren i moniteringsboringer og referenceboring tømmes og indberettes til tilsynsmyndigheden den første uge i hver måned året rundt. I perioden 1. april 30. september skal data fra dataloggeren i moniteringsboringer og referenceboring desuden tømmes og indberettes til tilsynsmyndigheden i ugen efter d. 15. i hver måned i perioden. I sæsoner hvor der er særlige forhold gældende, f.eks. en lang tørkeperiode kan Kalundborg Kommune bestemme at frekvensen af indberetninger fra moniteringsboringer og referenceboring ændres. For at kommunen kan vurdere ændringer i grundvandsstanden skal der samtidig med indberetning af pejlinger fra moniteringsboringerne, leveres en beskrivelse af hvor der er gravet (gravefront) siden sidste pejling samt den aktuelle gravedybde under grundvandsspejl. I de grusgravssøer der opstår som følge af gravning under grundvandsspejlet opsættes pejlestander til aflæsning af vandspejlet. Pejlestanderen skal senest være opsat når søen har et areal på 0,5 ha. Standeren indmåles i DNN. Koten for overfladen af eventuelle grusgravssøer måles den første uge i hver måned året rundt af indvinder og indberettes til tilsynsmyndigheden samtidigt med pejleresultaterne. Hvis vandspejlet i moniteringsboringerne falder med mere end i referenceboringerne, kan tilsynsmyndigheden bestemme, at grusgravningen under grundvandsspejlet skal ophøre, til grundvandsstanden har retableret sig. Data fra dataloggeren skal indberettes som kote for grundvandsstanden. For at data fra dataloggeren skal kunne omregnes til kote for grundvandsstanden, skal der desuden opsættes en barologger, således at data kan korrigeres for lufttrykkets påvirkning. Ved opsætning og tømning af loggere skal der pejles fra pejlepunktet til vandoverfladen med håndpejl. Målingen indberettes sammen med de øvrige data. Dette er nødvendigt for at omregne trykmå- Side 14 af 33

15 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø lingen til nedstik og kan tage højde for det tilfælde at loggeren ikke sættes i samme niveau efter tømning. Tømning, omregning og indberetning af data fra loggerne skal udføres at et firma eller en person, som har de nødvendige færdigheder, og som er godkendt af Kalundborg kommune Udførelse af boring Forerørene skal forsegles med bentonit eller lignende på hele strækningen fra 2 meter under terræn til bund af boringen, bortset fra filterintervallet med et tillæg på 1 meter på hver side af filteret. Boringen skal sættes i det øverste gruslag, som skal udnyttes til råstofindvinding. Boringen må maksimalt nå ned til morænelerlaget, som danner bund for råstofforekomsten. Morænelerlaget, som danner bund for grusforekomsten, må ikke gennembores. Hvis lerlaget anbores skal bunden støbes med bentonit til toppen af morænelerlaget Boringen filtersættes således at niveauet for det frie grundvandsmagasin kan overvåges hele året. Boringen skal have en dimension som muliggør både manuel pejling og pejling ved hjælp af datalogger Boringen skal udføres at et firma eller en person, som har de nødvendige færdigheder, og som er godkendt af tilsynsmyndigheden Prøvepumpning med tilbagepejling Boringerne skal renpumpes Udledning af grundvand Det vand, som pumpes op i forbindelse med renpumpning, skal udledes til en af kommunen godkendt recipient i graveområdet. Udledningen skal ske efter iltning over risletrappe, stenkiste eller lignende Boringernes overbygning 1. Det skal forhindres, at overfladevand kan strømme nærmere til boringen end 1,50 meter. Det omliggende terræn skal derfor reguleres, så der ud til en afstand af 2 meter fra overbygningen bliver et fald væk fra denne. 2. Når borearbejdet er afsluttet, skal der etableres et fast pejlepunkt, som anvendes under pejlinger. Pejlepunktet skal markeres eller beskrives. 3. Boringen skal forsynes med et fugtbestandigt skilt med boringens DGU nummer. 4. Boringen skal som minimum afsluttes med et aflåseligt dæksel 5. Boringen skal fysisk sikres mod påkørsel med en 1 meter betonring Indberetning om udførte boringer Ved borearbejdets start skal brøndboreren rekvirere et DGU-nr. hos GEUS. Alle vand- og jordprøver samt anden dokumentation skal referere til dette DGU-nr. Side 15 af 33

16 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø Senest 3 måneder efter boringen er udført, skal følgende materiale indsendes til Kalundborg Kommune, Team Miljø & Jord, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg: 1. Kopi af borejournal til GEUS. 2. Kote for rovandspejl ved etablering 3. Oplysning om koten på det faste målepunkt. 4. Udfyldt lokaliseringsskema med UTM koordinater Tidsfrister Pejlingerne igangsættes umiddelbart efter etablering af boringen, således, at der foreligger pejleserie for mindst 10 uger, når grusgravning under grundvandsspejlet i graveområdet påbegyndes. Boringen skal sløjfes i forbindelse med efterbehandling af råstofgraven med mindre andet aftales med Kalundborg Kommune. 2.3 Vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven Skyllevand Skyllevand fra grusvaskeprocessen skal udledes til sø via et bundfældningsbassin. Der må hverken før, under- eller efter vaskeprocessen tilsættes skyllevandet stoffer, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Bundfældningsbassinet skal placeres således, at der ikke opstår gener for omkringboende. 2.4 Vilkår i henhold til Vejloven Adgang til graveområdet Til og frakørsel skal ske via overkørsel som vist på deklarationsridset se bilag A Vilkår for etablering af overkørsel Tilladelsen til overkørsel til kommunevejen Kaldredvej gives på følgende betingelser, at: overkørslen, hvor denne ligger i offentligt areal (rabatten), opbygges på god og bæredygtig underbund med minimum 20 cm bundgrus og 30 cm Stabilt grus, 160 kg/m2 GAB I / 50 kg/m2 8 å AB, Kalundborg Kommune ingen udgifter har i forbindelse med etableringen af overkørslen, den fremtidige drift og vedligehold af overkørslen er Kalundborg Kommune uvedkommende, fjernelsen af overkørslen er Kalundborg Kommune uvedkommende og sker når anlægget ikke er i drift mere, der rettes henvendelse til de ledningsejere, der måtte have ledningsanlæg nedgravet i rabatten, tab af materialer fra råstofgraven på Kaldredvej skal undgås enten via vaskefaciliteter eller fejning - om nødvendigt flere gange dagligt, Side 16 af 33

17 Kalundborg Kommune Vilkår Plan, byg & miljø grusvejen ved tilslutning til kommunevejen skal udføres med en 25 m asfalteret belægning for herved at formindske støvgener og lette vejens renholdelse. Anden fast belægning kan også anvendes f.eks. belægningssten Kørsel væk fra Kaldredvej Transporten væk fra det regionale graveområde skal foregå af kørerute som beskrevet i tillæg 21 til kommuneplan for Bjergsted kommune. Der skal udarbejdes et særskilt projekt for gennemførelsen af vejprojektet inkl. tilslutning til Kalundborgvej og/eller Frederiksberg Finansiering af ny kørevej Etableringen af det i vilkår beskrevne vejforløb skal finansieres af brugerne af vejstrækningerne. Ovennævnte projekt skal indeholde en udgiftsfordeling brugerne imellem Efter afsluttet indvinding Tilkørselsvejen skal fjernes efter at grusgraven er efterbehandlet, dog senest 1 år efter indvindingens ophør. Hvis der på sigt viser sig mulighed for, at vejen efter afsluttet indvinding kan indgå i et stisystem kan ovennævnte vilkår bortfalde Side 17 af 33

18

19 Kalundborg Kommune Generelle bestemmelser Plan, byg & miljø Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse. Gebyr for vandindvinding Indehaveren af en vandindvindingstilladelse hvor der indvindes grundvand, er forpligtet til at betale et gebyr, som fastsættes på baggrund af den tilladte indvindingsmængde. Der betales dog ikke gebyr for den indirekte vandindvinding som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet. Der betales heller ikke gebyr af en tilladelse til at indvinde overfladevand, herunder vand fra eksisterende eller nyetableret sø til vaskning af grus. Side 19 af 33

20 Kalundborg Kommune Grundlag for tilladelsen Plan, byg & miljø 4. Grundlag for tilladelsen 4.1 Ansøgningens indhold Ansøgningsskema af 19. juni Ejendommen består af matrikel nr. 4a, Bregninge by, Bregninge, Kalundborg Kommune Det ansøgte graveareal udgør ca. 38 ha, og er vist på vedlagte deklarationsrids. Der forventes årligt produceret m 3 grus, sand og sten, heraf m 3 under grundvandsspejlet. Vandspejlet ligger 3-6,5 m under terræn Det forventes at indvinding vil foregå til 6 8 m under terræn Arealet skønnes at have en stenprocent på Den påtænkte anvendelse er til tilslag til asfalt samt betontilslagsmaterialerne sand til fremstilling af klasse A beton og sten til fremstilling af klasse P beton Diverse kortbilag Side 20 af 33

21 Kalundborg Kommune Grundlag for tilladelsen Plan, byg & miljø 4.2 Udtalelser Kalundborg og omegns museum Museet har ikke registreret nogle konkrete interessepunkter på det ansøgte område, men ønsker at blive kontaktet i god før muldafrømning i de enkelte graveafsnit. Vilkår tager højde for dette. Oplysningsboks 4 Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens 27. Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumslovens 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse Partshøring Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer: Ejers navn Ejers adresse Postdistrikt Mogens Peter Echberg Petersen Asnæs Skovvej Kalundborg Bregninge Vandværk Bregningevej 8 A 4593 Eskebjerg Lilian Alma Simonsen Gammelrand Svebølle Solvej Majbrit Ledgaard Sørensen Kaldredvej Eskebjerg Klaus Elmkvist Andersen Kaldredvej Eskebjerg Birgitte L. & Bjørn R. Jakobsen Kaldredvej Eskebjerg Ketty Nielsen Kaldredvej Eskebjerg Å Dyveke R Olsen Kaldredvej Eskebjerg Henrik Toft & Birgitte Herborg Kaldredvej Eskebjerg Ole, Dan og Ingrid Jensen Kaldredvej Eskebjerg Knud Nielsen Kaldredvej Eskebjerg Ib & Kirsten Thomsen Kaldredvej Eskebjerg Claus Hjerrild Petersen Kalundborgvej Eskebjerg Bregninge Præstegård Kalundborgvej Eskebjerg Charlotte Sandø Madsen Kalundborgvej Svebølle Klaus Robert Sandø Simonsen Præstebrovej Gislinge Michael Sandø Simonsen Skolelodden Svebølle Benny og Conny Thestrup-Jørgensen Vilhelmshøjvej Eskebjerg Karin Marie Ebbehøj Vilhelmshøjvej Eskebjerg Steen Hansen Vilhelmshøjvej Eskebjerg Michael Søren Meyer Vilhelmshøjvej Eskebjerg Der er indkommet nedenstående indlæg i høringsfasen. Kommunens kommentarer fremgår med kursiv. Side 21 af 33

22 Kalundborg Kommune Grundlag for tilladelsen Plan, byg & miljø Gammelrand Skærvefabrik A/S Følgende punkter ønskes ændret/tilføjet: Tankning i grusgraven Ovennævnte vilkår gælder ikke for langsomt kørende materiel samt svært flytbart materiel som anvendes i grusgraven. For denne type materiel gælder følgende: Maskinen skal have monteret en diesel sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank. Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken som skal være som beskrevet i vilkår Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret. Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes når tanken er fuld. Kalundborg Kommune: Vilkåret er brugt tidligere i andre lignende tilladelser og indsættes derfor også i denne Overvågning af grundvandsstand Vi forudsætter at overvågningen med de tre boringer kan udføres som et fælles projekt med indvinderen på Kaldredgården. Kalundborg Kommune: Det vil kun være en fordel. Såfremt der er længere pause i indvinding under GVS kan der være mulighed for at afbryde indberetningerne. Kalundborg Kommune: Som udgangspunkt kan dette ikke komme på tale, da det er vigtigt at have kontinuerte data. Men det må bero på en konkret vurdering. 2.4 Vilkår for dispensation efter Naturbeskyttelsloven 1. linie: bortgravning af de to søer ( der er ikke to søer på det ansøgte område ) Kalundborg Kommune: Der er tale om en administrativ fejl at dette har sneget sig ind. Er slettet i nærværende tilladelse Adgang til overkørsel Bilag B. ændres til bilag A Kalundborg Kommune: Der er tale om en mindre administrativ fejl. Er slettet i nærværende tilladelse Vilkår for etablering af overkørsel 2. linie: Der tilføjes belægningssten som alternativ til asfalt. Kalundborg Kommune: Dette vurderes at være ok. Vilkåret er ændret i henhold til dette. Side 22 af 33

23 Kalundborg Kommune Grundlag for tilladelsen Plan, byg & miljø Desuden har Kalundborg Kommune tilføjet afsnit , "Overvågning af overfladevand" på baggrund af afsnit i " Tillæg nr. 21 til Kommuneplan "Grusgravning på Bregningegårdens arealer vest for Bregninge". Side 23 af 33

24 Kalundborg Kommune Kommunens behandling af sagen Plan, byg & miljø 5. Kommunens behandling af sagen 5.1 Landsplandirektivet (den tidligere regionplan) Gravearealet er beliggende i Bjergsted Regionale Graveområde, som ifølge det landsplandirektiv, som har erstattet Regionplan for Vestsjællands Amt, er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. Det regionale graveområde skal efterbehandles til naturformål og til rekreative interesser. 5.2 Forhold til andre lovgivninger Oplysningsboks 5 Kalundborg Kommune skal hermed gøre opmærksom på bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 11 Bekendtgørelsen forbyder ødelæggelse af reder og ynglesteder med æg eller yngel, samt indsamling af æg. Desuden fremgår det, at i perioden: 1. februar 21. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes. 1. februar 31. august må rovfugles og uglers redetræer, samt hule træer med spættehuller ikke fældes. 1. april 31. august må digesvalereder ikke ødelægges Påvirkning af grundvand og overfladevand I tillæg nr. 21 til Bjergsted Kommuneplan er indvindingens påvirkning af grund- og overfaldevand beskrevet indgående. Konklusionen er, at indvindingen ikke påvirker grund- og overfladevand Beskyttet natur Der er på det ansøgte område ikke registreret natur omfattet af naturbeskyttelseslovens Konsekvensvurdering af Natura 2000 områder I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og kommuneplantillæg nr. 21 til Bjergsteds Kommuneplan " Grusgravning på Bregningegårdens arealer vest for Bregninge" er der udført en konsekvensvurdering som findes som bilag til denne redegørelse. I konsekvensvurderingen vurderes det, at habitatområde nr. 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å ikke påvirkes. Dette er vurderet på baggrund af teoretiske beregninger samt Miljøstyrelsens generelle vurdering af, at grusindvinding under grunsvandsspejlet ikke påvirker omgivelserne. Som en yderligere foranstaltning, baseret på forsigtighedsprincippet kræver Kalundborg kommune desuden at grundvandsspejlet moniteres. Se afsnit Bekendtgørelse nr. 152 af 20. februar 2004, 4 og 5. Side 24 af 33

25 Kalundborg Kommune Kommunens behandling af sagen Plan, byg & miljø Byggeloven Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til Bygningsreglement 2008 kap Ansøgning skal indsendes til: Kalundborg Kommune Team Byg & Bolig Klosterparkvej Kalundborg Støj Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. Støjniveauet måles som det energiækvivalente, korrigerede, A- vægtede lydtryksniveau, Lr. Kalundborg Kommune finder dog, at støjvejeledningens tidsperioder bør fraviges, da de i højere grad er knyttet til byområder end til det åbne land. Støjgrænsen bør således være lavere sidst på eftermiddagen og lørdag formiddag. De tilladelige støjbelastninger er fastsat således: Mandag til fredag Støjbelastningen må ikke overstige 55 db(a) i tidsrummet fra kl , Støjbelastningen må ikke overstige 45 db(a) i tidsrummet fra kl Støjbelastningen må ikke overstige 45 db(a) i tidsrummet fra kl Lørdag Støjbelastningen må ikke overstige 45 db(a) i tidsrummet kl Graveafstande og periferiskråninger Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler. Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold. Side 25 af 33

26 Kalundborg Kommune Kommunens behandling af sagen Plan, byg & miljø S E a Go Terrænhøjde til nærmeste punkt i linien S c b F D Gu GVS + 1m GVS e Periferiskråning Sikkerheds- og lavvandszone Anlæg 1:5, skal udføres i friktionsmaterialer, 5 m bredt over vand og 8 m under vand. Principskitse for graveafstande og periferiskråninger På skitsen er S graveområdets ydre grænse, jf. deklarationsridset. Go mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning over grundvandsspejlet (GVS). Gu mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning under GVS. e afstanden fra skellinien S til efterbehandlingslinien E (normalt 2 m). D gravedybden regnet vandret fra S indtil 1 m over højeste GVS (grundvandsstand). A periferiskråningens anlæg. Go = e + (½ x D x A) Gu = e + ( D x A ) + 12 Formlen er udarbejdet med det formål, at der altid skal være materialer nok til at efterbehandle skråningerne. A er et udtryk for skråningens hældning. For eksempel er anlæg 3 det samme som hældning 1:3, og måles som 3 dele vandret i forhold til 1 del lodret. For at skabe bevægelse og variation i landskabsbilledet, ønkes en bølget periferiskråning, som eksempelvis i en anlæg 3 skråning kan variere mellem hældning 1:2 og 1:4. Da alle periferiskråninger tager sit udgangspunkt i efterbehandlingslinien E, opnås tillige, at en linie dannet af skråningens fodpunkter F også får et bølget forløb. Såfremt der graves under GVS, vil skråningsfodens bølgede forløb bevirke, at søbredden også får et forløb med mange næs og vige. Mængden a udfylder b, som vist på ovenstående principskitse. Mængden c kan kun indvindes i forbindelse med såkaldt indskiftning. Side 26 af 33

27 Kalundborg Kommune Kommunens behandling af sagen Plan, byg & miljø Efterbehandling påbegyndes generelt 2 m fra graveområdets ydre grænse, og blivende periferiskråninger skal, hvor andet ikke er præciseret, udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3, varierende mellem 1: 2 til 1: Indskiftning Ved indskiftning forstås indvinding af materiale fra feltet b, a og c, (se ovenstående principskitse) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven i feltet c og b. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig. Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse, skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen, og kan indskiftes i: Blivende periferiskråninger over grundvandsspejlet - medmindre andet er fastsat i vilkår. Blivende periferiskråninger over og under grundvandsspejlet - skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen. Grusgravssøer fra grusgrave med en historik uden synlige eller skjulte forureningskilder, - som f.eks. asfaltproduktion, genbrugsvirksomhed, jordhotel etc. - og skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen Sikkerheds- og lavvandszone Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1: 5, som skal udføres af friktionsmaterialer, 5m over- og 8 m under grundvandsspejlet. Søbreddens længde gøres længst muligt med mange næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af, eller beklædes med hverken overjord eller muld. 5.3 Grave- og efterbehandlingsplan Grave- og efterbehandlingsplanen giver et vejledende overblik over hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle. På grund af, at grusbranchen følger samfundsudviklingen er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Mht. efterbehandlingsplanen så er den ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af hvordan den lokale forekomst er placeret. Nærværende efterbehandlingsplans hovedprincip er, at der efterbehandles til et varieret sølandskab. Der lægges stor vægt på, at skabe den bedst mulige løsning mht. højspændingsledningerne som krydser området og der etableres et stiforløb så Bregninge by får stiforbindelse igennem hele området til det tilstødende område ved Kaldredgården. Side 27 af 33

28 Kalundborg Kommune Kommunens behandling af sagen Plan, byg & miljø 5.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt 12. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 1, punkt 19 og 20, som medfører, at hvis: Det ansøgte graveareal er større end 25 ha., Der skal indvindes i en periode på mere end 10 år og arealet er beliggende uden for et i en endelig vedtaget regionplan (nu landsplandirektiv) eller råstofplan udpeget råstofindvindingsområde. Så skal der udarbejdes VVM-redegørelse. På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at anlæggets art, dimension og placering danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 12 Jf. Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 28 af 33

29 Kalundborg Kommune Offentliggørelse og klagevejledning Plan, byg & miljø 6. Offentliggørelse og klagevejledning 6.1 Generel klagevejledning Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 15. april 2009 ved annonce i de lokale ugeaviser samt på kommunens hjemmeside. En eventuel klage over denne afgørelse skal være skriftlig. Klagefristen for denne råstoftilladelse er onsdag d. 13. maj 2009 kl Klager til Naturklagenævnet Kommunen vil videresende klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og vedlægge sagens akter. Du vil modtage kopi af kommunens brev. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende dig en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Hvis du vil indbringe Naturklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at Naturklagenævnets afgørelse er meddelt Klager til Miljøklagenævnet Kommunen vil videresende klagen til Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og vedlægge sagens akter. Du vil modtage kopi af kommunens brev. Hvis du vil indbringe Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter at Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt. 6.2 Råstofafgørelsen Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Klagen stiles til Naturklagenævnet, men indsendes til Kalundborg Kommune, som videresender klagen med de bemærkninger klagen giver anledning til 13, jf. råstoflovens Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 13 Jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21 juni 2007 af lov om råstoffer Side 29 af 33

30 Kalundborg Kommune Offentliggørelse og klagevejledning Plan, byg & miljø Klageberettigede Adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning. 6.3 Råstofafgørelsen i henhold til Vandforsyningsloven Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. Klagen stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Kalundborg Kommune, som videresender klagen til med de bemærkninger klagen giver anledning til 14. En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning Klageberettigede Afgørelsens adressat Embedslægeinstitutionen Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter 21, jf. 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser. Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning. 6.4 Råstoftilladelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. Klagen stiles til Miljøklagenævnet, men indsendes til Kalundborg Kommune, som videresender klagen med de bemærkninger klagen giver anledning til 15. En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet Klageberettigede Afgørelsens adressat Embedslægeinstitutionen Kommunalbestyrelsen Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 14 Jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007 af lov om vandforsyning m.v., kapitel Jf. lov bekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse, kapitel 11. Side 30 af 33

Tilladelse til råstofindvinding

Tilladelse til råstofindvinding Tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 1a, 1d, 22, 23, 24 og 25a, Kaldred by, Bregninge, Kalundborg Kommune - indtil 1. maj 2019. Sagsnummer: 326-2007-26325 Ansøger: Indvinder: Ejer: Thomas Jull

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding

Tilladelse til råstofindvinding Tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 5a, Gammelrand, Bregninge og 1k, Bregninge by, Bregninge, Kalundborg Kommune - indtil 11. februar 2018 Sagsnummer: 326-2013-55158 Ansøger: Indvinder: Ejer:

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding

Tilladelse til råstofindvinding Tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 3, Løgtved By, Viskinge, Kalundborg Kommune - indtil 1. juli 2016. Sagsnummer: 326-2010-54224 Ansøger: Indvinder: Ejer: Colas Danmark A/S Fabriksparken 40

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding

Tilladelse til råstofindvinding Tilladelse til råstofindvinding på del af matrikel nr. 1-sx Ellinge Hgd., Højby, Odsherred Kommune indtil 31. december 2020 Sagsnummer: 306-2013-7309 Ansøger: Indvinder: Ejer: Nordvestsjællands Sten og

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner - i forbindelse med råstofindvinding

Udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner - i forbindelse med råstofindvinding Udarbejdelse af grave- og efterbehandlingsplaner - i forbindelse med råstofindvinding Version 5 august 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Generelt... 3 2.1 Indledning... 3 2.2 Planens

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej Nørre Snede

NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej Nørre Snede Regionshuset Horsens NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej 16 8766 Nørre Snede Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på

Læs mere

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej 16 7330 Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Boringens placering Boringen

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

TILLADELSE TIL RÅSTOFINDVINDING TIL OMYA A/S

TILLADELSE TIL RÅSTOFINDVINDING TIL OMYA A/S TILLADELSE TIL RÅSTOFINDVINDING TIL OMYA A/S på matrikel nr.19h, 21a-e-e-f-g, 34a-f, 35b, 36a Sigerslev by, Store Heddinge, Stevns Kommune indtil 30.juni 2033 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev.

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev. #split# PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN Sindholtvej 55 9381 Sulsted Plan og Miljø Dato: 13-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-15-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding

Tilladelse til råstofindvinding Tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 1a Grøntved Overdrev, Tølløse, Holbæk Kommune - indtil 31/12 2014. Sagsnummer: 12/39976 Ansøger: Indvinder: Ejer: Christian Schulin Zeuthen, Sophienholmvej

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Råstoftilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på del af matr. nr. 3ø, Davinde By, Davinde, Odense Kommune

Råstoftilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på del af matr. nr. 3ø, Davinde By, Davinde, Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Entreprenør, Jørn Nielsen Korsagervej 11 5220 Odense SØ Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå Regionshuset Viborg Gert Svith A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Rugvænget 38 8500 Grenå Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nre.4a og 4h

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene. Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene. Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling JELLING GOLFKLUB Jelling Skovvej 2 7300 Jelling Sendt på mail: mail@jellinggk.dk 8. september 2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling Vejle Kommune giver dig hermed

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen Dir.tlf.: 43 59 12 78 Email: tmc@htk.dk

Læs mere

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2 Dansk Miljørådgivning Ved: Hans-Henrik Clausen Vejlevej 163 6000 Kolding Plan og Miljø Dato: 31. marts 2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-35-14 Sagsbeh.: Gitte Gro Poulsen Lokaltlf.: 9945 5501 Ny Rådhusplads 1

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Boretilladelse til 3 moniteringsboringer

Natur, Miljø og Trafik Boretilladelse til 3 moniteringsboringer H. LUNDBECK A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Den 28. juni 2017 Natur, Miljø og Trafik Boretilladelse til 3 moniteringsboringer Odsherred Kommune giver her tilladelse til at H. Lundbeck A/S kan etablere 3 moniteringsboringer

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Att.: Jonas Gerding Iversen HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted. David Frederiksen Roligheden 6 4100 Ringsted Sendt på mail: daf@ebteknik.dk Landzonetilladelse til at opføre læskur på ejendommen matr.nr. 12d Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Roligheden 6, 4100 Ringsted.

Læs mere

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev.

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. Jan Lundsby Lundøvej 115 Svenstrup 7840 Højslev 26. oktober 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. AnlægsID:

Læs mere

Vilkårstillæg for eksisterende tilladelse af 30. juni 2014 til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Dagerød Grusgrav

Vilkårstillæg for eksisterende tilladelse af 30. juni 2014 til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Dagerød Grusgrav Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød DAGERØD GRUSGRAV APS STÆREMOSEN 16 3250 GILLELEJE Telefon 38665000 Direkte 38665680 Mail raastoffer@regionh.dk Web www.regionh.dk Sagsnr.: 08007876

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra grundvandsfødt sø til vask af råstoffer samt nedsivningstilladelse

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra grundvandsfødt sø til vask af råstoffer samt nedsivningstilladelse Side 1/4 Sanggaard I/S Bartholinsvej 1 7500 Holstebro Dato: 30-06-2016 Sagsnr.: 13.02.01-P19-10-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15,

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, Hans Peter Jensen Høgelundvej 44 Langelund 7323 Give Sendt på mail: hans.peter.jensen2@mvb.net 17-05-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, 7323 Give Vejle Kommune giver dig

Læs mere

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Att.: Ulrich Thue Jacobsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15.

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15. TEKNIK OG MILJØ Pension Lyng Timlundvej 44 7270 Stakroge Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8101 bjgtj@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-24-15

Læs mere

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort i

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Pernille Vilhelmsen Jesper Ingemann Hansen Hydevadvej 3 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11. august 2016 Sagsnr.: 15/25315 Ejendomsnr.: 8956 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring, Årupvej 20, 8722 Hedensted, matr. nr. 3a, Årup, Hedensted

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring, Årupvej 20, 8722 Hedensted, matr. nr. 3a, Årup, Hedensted Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-8-16

Læs mere

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513 Regionshuset Viborg Kroghs A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på ejendommen matr.

Læs mere