TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Bjarne Thyregod, Tommy Frederiksen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Præsentation af projekt Børns Vilkår Den aktuelle situation på udvalgsområdet Kvalitetsrapport 2014/ It-anvendelsespolitik Tårnby Kommunes skolevæsen Ansøgning om kortere undervisningstid Endelige opgørelse af indskrivning til 0. klasse skoleåret 2016/ Tillægsbevillinger til serviceområdet SFO til fordeling af frugtpulje i Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og SFO til fordeling af uddannelsesmidler i Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2016 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Legepladspulje Ansøgning om fondsmidler Eventuelt...24 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 16/4444 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod Dagsorden godkendt 2

4 2. Meddelelser Sagsnr.: 16/4444 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ a) Skolebestyrelsesreferat fra Skelgårdsskolen af Skolebestyrelsesreferat fra Pilegårdsskolen af Skolebestyrelsesreferat fra Skottegårdsskolen af Skolebestyrelsesreferat fra Skottegårdsskolen af Skolebestyrelsesreferat fra Løjtegårdsskolen af b) Årshjul Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkt a - b tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skolebestyrelsesreferater til BSU den /16 2 Åben Nyt årshjul /16 Tiltrådt 3

5 3. Præsentation af projekt Børns Vilkår Sagsnr.: 16/4444 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Præsentation af projekt Børns Vilkår ved projektleder Mia Helleshøj og leder af familieafdelingen Ulla Henningsen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at præsentationen af projekt Børns Vilkår tages til efterretning. Tiltrådt 4

6 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet Sagsnr.: 16/4444 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Udvalget forelægges på mødet følgende notater og bilagsmateriale, der efterfølgende udsendes med referatet. Notat vedrørende antal indmeldte børn pr på 0-5 års området. Statusnotat omkring ordblindetest i Tårnby, herunder den nationale ordblindetest. Statusnotat omkring ordblindetest for tosprogede. Statusnotat omkring antallet af elever i de forskellige skoletilbud i perioden sammenholdt med antallet af skolepligtige. Notat omkring udviklingen i antallet af børn til Specialundervisning (Rådgivning og Forebyggelse) i Tårnby Kommune, herunder den økonomiske udvikling de sidste 5 år. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at drøftelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til punket: den aktuelle situation på udvalgsområdet 88601/16 Følgende notater nedenfor blev forelagt og drøftet på udvalgsmødet. Statusnotat omkring ordblindetest i Tårnby, herunder den nationale ordblindetest. Børne- og Skoleudvalget anmodede i forlængelse heraf om at få en tilbagemelding fra forvaltningen i relation til notatets indhold og fremtidige arbejde med elever med skrifts sproglige vanskeligheder. Statusnotat omkring antallet af elever i de forskellige skoletilbud i perioden sammenholdt med antallet af skolepligtige. Børne- og Skoleudvalget drøftede udviklingen på området, herunder udviklingen i antallet af elever i de forskellige skoletilbud. Forvaltningen oplyste under punktet, at der i forbindelse med behandlingen af endelig indskrivning til 0-klasser i skoleåret 2016/2017 ikke havde været en stigning af børn til privatskole. Forvaltningen oplyste endvidere, at 5

7 der var en mindre stigning af det samlede antal Tårnbybørn tilmeldt privatskole i 2015 sammenlignet med Forvaltningen tilføjede, at udvalget desværre tidligere på året havde fået et fejlagtigt tal vedrørende det samlede antal børn i 2015 tilmeldt både privatskoler, tilhørende SFO samt efterskoler til udvalget. Forvaltningen oplyste endvidere, at Tårnby Kommune over en årrække har fået mange tilflyttende familier fra f.eks. Københavns Kommune, der for manges vedkommende vælger at bibeholde deres barn/børn i allerede tilmeldte skoler, herunder også privatskoler, som således er en del af forklaringen på stigningen af børn til privatskole i Tårnby Kommune. Notat omkring udviklingen i antallet af børn til Specialundervisning (Rådgivning og Forebyggelse/PPR) i Tårnby Kommune, herunder den økonomiske udvikling de sidste 5 år. Børne- og Skoleudvalget drøftede på baggrund af den økonomiske udvikling og markante stigning af enhedsudgifterne på området mulighederne for hjemtagelse af børn, herunder at foretage justeringer af pladskapaciteten på specialområdet. Forvaltningen redegjorde endvidere for udviklingen i antallet af børn i specialtilbud holdt op imod regeringens/kls målsætning om en eksklusionsprocent på 4 %. Opgørelsen fremviser, at eksklusionsprocenten ikke har været faldende de senere år, hvorfor der således ikke er sket en stigning af børn, der er inkluderet i Tårnby Kommunes skolevæsen de senere år. Notat vedrørende antal indmeldte børn pr på 0-5 års området. 6

8 5. Kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 15/22945 Sagsansvarlig: IRO.UK Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015. Forinden udsendelse til høring i skolebestyrelserne fremlægges rapporterne hermed for Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen tilstræber med kvalitetsrapporten at give en samlet statusbeskrivelse med overblik over de vigtigste beslutninger, begivenheder og udviklingstendenser, der har præget arbejdet i skolevæsnet det sidste skoleår. Kvalitetsrapporten er udarbejdet i en version der er åben for alle. Til rapporten er et fortroligt tillæg med resultaterne af de nationale test, som ikke er tilgængelige for offentligheden, jf. lovgivning. HØRING Kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne efter fremlæggelse i Børne- og Skoleudvalget. Da de nationale test ikke er tilgængelige for offentligheden, sendes Kvalitetsrapport til høring uden tillægget. Høringsfristen er fastsat til den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forvaltningens fremlæggelse af kvalitetsrapporten tages til efterretning og efterfølgende sendes i høring til skolebestyrelserne med høringsfrist den BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport 10.klasse.docx /15 2 Åben TÅR- Kvalitetsrapport 2014/ /15 3 Åben KAG - kvalitetsrapport 2014/ /15 4 Åben SKO - kvalitetsrapport 2014/ /15 7

9 5 Åben KOR - kvalitetsrapport 2014/ /15 6 Åben LØJ - Kvalitetsrapport (3).docx /15 7 Åben NOR - Kvalitetsrapport / /15 8 Åben SKE - Kvalitetsrapport 2014/ /15 9 Åben PIL - Kvalitetsrapport 2014/ /15 10 Åben Bilag - Trivselsrapport til TÅG kvalitetsrapport 2014/ /15 11 Åben Bilag 2 - Trivselsmåling for folkeskolerne i Tårnby Kommune /15 12 Åben bilag 3 - diverse tabeller.docx /15 13 Lukket 14 Åben Kvalitetsrapport 2014/ /15 15 Åben Igangsatte indsatser og fremtidige fokusområder for udvikling af skoleområdet 88845/16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Kvalitetsrapport 2014/2015 sendes i høring med frist den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der sker opfølgning på Kvalitetsrapportens resultater og høringssvar og at forvaltningen overfor udvalget redegør for igangsatte indsatser og fremtidige fokusområder for udvikling af skoleområdet. Tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Der henvises til bilag Igangsatte indsatser og fremtidige fokusområder for udvikling af skoleområdet, herunder opfølgning på kvalitetsrapportens resultater og høringssvar. 8

10 6. It-anvendelsespolitik Tårnby Kommunes skolevæsen Sagsnr.: 15/28670 Sagsansvarlig: IRO.UK Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ I forbindelse med anmeldelse til Datatilsynet vedr. logning af elevers brug af netværk er der udarbejdet en overordnet IT-anvendelsespolitik for elever i Tårnby Kommunes skolevæsen, som alle elever og forældre skal bekendtgøres med på skolerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er blevet aktuelt at udarbejde en IT-anvendelsespolitik efter der i foråret 2015 og efterfølgende har været episoder omkring elevers misbrug af skolens computere således, at skolens og dermed Tårnby Kommunes netværk blev påvirket af dette. Det er derfor fundet nødvendigt, at der vil blive foretaget logning på skolernes itnetværk. Forældre, herunder bestyrelser på skolerne er og skal fremover af skolerne oplyses om, at der foretages logning på netadfærden på skolerne bl.a. via skolernes hjemmeside og elevintra, samt oplyses om generelle regler, herunder ITanvendelsespolitik for elever. Anmeldelse af logning af netadfærd på skolernes netværk er anmeldt til Datatilsynet. HØRING It-anvendelsespolitikken for elever i Tårnby Kommunes skolevæsen foreslås udsendt til høring i skolebestyrelserne således at sagen 2. behandles i Børne- og skoleudvalgets møde d Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne og Skoleudvalget, 1. at It-anvendelsespolitikken sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist d at sagen 2. behandles i Børne- og Skoleudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben IT-anvendlesespolitik Tårnby Kommunes Skolevæsen /15 2 Åben Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.pdf /15 3 Åben sikkerhedsregler-overordnede-regler-for-behandling-afelektroniske-data-i-taarnby-kommune-_2_.pdf /15 9

11 4 Åben ITstrategi-0-18-aarsomraadet.pdf /15 5 Åben Høringssvar 8 skoler - mangler KO 71086/16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. IT-anvendelsespolitikken for elever sendes i høring med høringsfrist den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at høringssvarene tages til efterretning og at der på mødet foretages redaktionelle ændringer med baggrund heri, og at udvalget efterfølgende godkender ITanvendelsespolitikken for elever i Tårnby Kommunes skolevæsen. Tiltrådt med redaktionelle ændringer. Bilag vedrørende IT-anvendelsespolitiken revideres og fremsendes til skolerne og publiceres på Tårnby Kommunes hjemmeside. 10

12 7. Ansøgning om kortere undervisningstid Sagsnr.: 16/5469 Sagsansvarlig: klf.bk Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Tårnbygårdsskolen ansøger om kortere undervisningstid i henhold til 16 b i Folkeskoleloven om, at der kan dispenseres for timetallet, hvis man har to lærere/medarbejdere på i flere timer ad gangen. Tårnbygårdsskolen søger om at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i skoleåret og dermed veksle understøttende timer til ekstra voksen-tid i mellemtrin- og udskolingsgrupperne. Det drejer sig om 7 grupper i det kommende skoleår. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnbygårdsskolen ansøger om reducering af timetallet for hver af deres syv klasser/gruppeordninger på skolens mellemtrin- og udskolingstrin. Ansøgningen gælder for hver af klasserne/gruppeordningerne. Følgende begrundelse for ansøgningen gælder for alle klasser/gruppeordninger: Det samlede timetal er en udfordring for skolens elever på mellem og udskolingstrinnet. Eleverne har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og typisk præget af komplekse problemstillinger primært indenfor autismespektret, børn med ADHD samt børn med socio emotionelle vanskeligheder. Eleverne udtrættes hurtigt bl.a. fordi det kræver megen kognitiv energi for dem at lære de fagfaglige færdigheder. Børnene har brug for variation, omsorg, guidning og tæt voksenopfølgning gennem en hel dag, så 30 timers faglig undervisning på mellemtrinnet og 33 timers faglig undervisning på udskolingstrinnet er det, der maksimalt kan hænge sammen for børnene. Erfaringen fra dette skoleår viser med al tydelighed, at det er det billede, som tegner sig. Det har i dette skoleår været vanskeligt at honorere den lange skoledag for en del af børnene på mellemtrinnet og på udskolingstrinnet, hvorfor det har været nødvendigt i samarbejde med forældre og Rådgivning og Forebyggelse om at afkorte den samlede undervisningstid, så de fleste har sluttet deres skoledag efter de 30 timer på mellemtrinnet og efter de 33 timer på udskolingstrinnet. Ved at afkorte varigheden af den samlede undervisningstid vil der kunne sættes endnu mere massivt ind i grupperne og yderligere understøtte den faglige udvikling på tidspunkter, hvor eleverne ikke er for trætte, således at børnene klædes bedst muligt på til tiden efter Tårnbygårdsskolen og ikke mindst, at det lykkes at indstille så mange børn som muligt til Folkeskolens prøver med et mål om at opnå mindst 11

13 karakteren 02 i dansk og i matematik, som er adgangskravet til erhvervsuddannelserne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at ansøgningen fra Tårnbygårdsskolen om kortere undervisningstid i henhold til 16 b i Folkeskoleloven imødekommes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning om kortere undervisningstid docx 44951/16 Tiltrådt 12

14 8. Endelige opgørelse af indskrivning til 0. klasse skoleåret 2016/17 Sagsnr.: 15/4778 Sagsansvarlig: IRO.UK Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2016/17, fremlægges hermed det endelige resultat. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde d at planlægge med 25 stk. 0. klasser i skoleåret 2016/17, som det var indstillet fra Børne- og Kulturforvaltningen. 25 klasser er en stigning på 3 klasser i forhold til indeværende skoleår og indstillet med baggrund i prognose over årgang 2010, som er en stor årgang, der efter prognosen ville stige fra 484 elever til 577. Det endelige resultat af indskrivningen er nu opgjort og giver imidlertid mulighed for at vurdere, hvorvidt eleverne skal fordeles i 25, 24 eller 23 stk. 0. klasser. Der er søgt skoleudsættelse for 44 børn og meddelt privatskole for 38 børn. Herudover forventes 21 børn visiteret til den specialiserede undervisning, hvilket giver 107 børn i alt, der således samlet set, nedsætter behovet for antal klasser. Opmærksomheden henledes på, at klasseantallet har betydning for det frie skolevalg, og at det fremgår af de 3 forslag hvor mange elever, der må meddeles afslag vedr. ønske om anden skole end distriktsskolen inden for kommunen. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet 3 forslag med henholdsvis 25, 24 og 23 stk. 0. klasser, som anført herunder. Fordelingen i forslag 1 med 25 klasser i alt med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,9. 51 børn har søgt anden skole end distriktsskolen inden for kommunen. Heraf kan 47 børn optages og 4 får afslag. Klasserne er fordelt således: Korsvejens skole 2, Løjtegårdsskolen 4, Nordregårdsskolen 2, Pilegårdsskolen 5, Skelgårdsskolen 5, Kastrupgårdsskolen 3 og Skottegårdsskolen 4. Fordelingen i forslag 2 med 24 klasser i alt med en gennemsnitlig klassekvotient på 22,8. Her kan 43 børn optages og 8 får afslag på ønsket om anden skole end distriktsskolen. Her er Skelgårdsskolen nedsat til 4 stk. 0. klasser. 13

15 Fordelingen i forslag 3 med 23 klasser i alt med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,8. Her kan 34 børn optages og 17 får afslag på ønsket om anden skole end distriktsskolen. Her er Skelgårdsskolen nedsat til 4 stk. 0. klasser og Skottegårdsskolen er nedsat til 3 stk. 0. klasser. Der henvises til vedlagte 3 forslag. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at de 3 forslag til antal 0. klasser for skoleåret 2016/17 drøftes, 2. at sagen sendes til Kommunalbestyrelsens behandling i januar 2015, såfremt der ændres på Kommunalbestyrelsens beslutning af om 25 klasser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Prognose elever og klasser 2016/ /15 2 Åben Forslag 1, 25 klasser - Endelige resultat af indskrivning vedr / /17 3 Åben Forslag 2, 24 klasser - Endelige resultat af indskrivning vedr / /17 4 Åben Forslag 3, 23 klasser - Endelige resultat af indskrivning vedr. 2016/ /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt jf. Børne- og skoleudvalgets anbefaling. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt jf. Børne- og skoleudvalgets anbefaling. RESUMÉ Forslag om ændret antal 0.klasser/børnehaveklasser på Skottegårdsskolens i skoleåret 2016/2017 på baggrund af færre antal børn. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen skal i forlængelse af Kommunalbestyrelses beslutning af om det samlede antal børnehaveklasser i 2016/2017 oplyse følgende. Det besluttedes, at der på Skottegårdsskolen i skoleåret 2016/2017 oprettes i alt 4 klasser af 79 børn, svarende til en klassekvotient på 19,8. Antallet af børn på Skottegårdsskolen er imidlertid siden beslutningen reduceret med 8 børn til i alt 71 børn, svarende til en klassekvotient på 17,8. Reduceringen af børn skyldes flytninger og enkelte børn, der har valgt privatskole. 14

16 På baggrund af den lave klassekvotient, også set i forhold til kommunes øvrige skoler/0.klasser og erfaringen med, at klasser med lave klassekvotienter ofte fremadrettet slås sammen til færre klasser medfører, at Forvaltningen skal foreslå at reducere antallet af 0. klasser på Skottegårdsskolen til 3, svarende til en klassekvotient på 23,7. Det skal i øvrigt oplyses, at Skottegårdsskolens på baggrund af udviklingen i antallet af børn anbefaler 3 børnehaveklasser/0.klasser. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslag om at reducere antallet af 0. klasser for skoleåret 2016/17 fra 4 til 3 på Skottegårdsskolen godkendes og anbefales overfor Økonomiudvalget, 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig beslutning. Tiltrådt. Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 9. Tillægsbevillinger til serviceområdet SFO til fordeling af frugtpulje i 2016 Sagsnr.: 16/2570 Sagsansvarlig: bzi.bk Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Tillægsbevillinger til serviceområdet SFO til fordeling af frugtpulje i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem SFO børnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af SFO pladser. ØKONOMI SFO Skolefritidsordninger Kr Kommunale specialskoler Kr I alt Kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2016 til serviceområdet SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af frugtpulje SFO.pdf 66843/16 Tiltrådt 16

18 10. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og SFO til fordeling af uddannelsesmidler i 2016 Sagsnr.: 16/2478 Sagsansvarlig: bzi.bk Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2016 til fordeling af uddannelsesmidler til institutioner på serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat i alt kr. til uddannelse på serviceområdet Daginstitutioner og klubber. Heraf fordeles de kr. direkte ud til institutionerne under serviceområdet Daginstitutioner og klubber. Derudover er der afsat i alt kr. til uddannelse på serviceområdet SFO. Hele beløbet fordeles direkte ud til institutionerne under serviceområdet SFO. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt Kr. 0 SFO Skolefritidsordninger Kr Kommunale specialskoler Kr I alt Kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2016 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi. 17

19 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af uddannelsespuljen 2016.pdf 21083/16 Tiltrådt 18

20 11. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2016 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Sagsnr.: 16/3049 Sagsansvarlig: bzi.bk Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod RESUMÉ Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevilling i 2016 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner Kr I alt Kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2016 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering 2016.pdf 22646/16 Tiltrådt. Fremsendes med anbefaling i Økonomiudvalget. 19

21 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 12. Legepladspulje 2016 Sagsnr.: 16/5435 Sagsansvarlig: bzi.bk Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender hermed ansøgning om tillægsbevilling i 2016 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til legepladser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den 1. oktober 2015 opfordrede KL kommunerne til at reducere det samlede anlægsniveau. Kommunalbestyrelsen besluttede den i anledning heraf at reducere den samlede anlægsramme for Tårnby Kommune, hvilket blandt andet indebar, at budgettet vedrørende legepladspuljen på daginstitutionsområdet blev fjernet. I forbindelse hermed ansøger Børne- og Kulturforvaltningen om en tillægsbevilling på kr. i ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr I alt Kr Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der imødekommes tillægsbevilling på kr. til legepladser på daginstitutionsområdet i at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget tog sagen til efterretning. 21

23 13. Ansøgning om fondsmidler Sagsnr.: 16/5322 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: Bjarne Thyregod RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode om godkendelse af ansøgning om fondsmidler fra Børnehaven Engmarken med henblik på finansiering af solsejl til legepladsen og anskaffelse af ladcykel til i alt kr excl. moms. Bh. Engmarken anmoder om tilladelse til at ansøge følgende fonde: Johannes Fogs Fond, Matas Miljøfond, Lauritzen Fonden, Ole Kirks Fond og Fonden for forebyggelse og fastholdelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Solsejl: Der er sidste år fældet et stort kastanjetræ på børnehavens legeplads, så børnene ikke længere har mulighed for at søge den nødvendige skygge i sommerperioden. Ladcykel: Har til formål at understøtte en af de vigtige pædagogiske praksisser i børnehaven omkring arbejdet med mindre børnegrupper. De fysiske rammer i børnehaven har naturligt begrænsede muligheder, men med børnehavens placering i et dejligt lokalmiljø nær strand, bibliotek mv. er det oplagt at relokalisere aktiviteterne og tage de mindre børnegrupper ud af huset. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning fra børnehaven Engmarken om at ansøge fondsmidler fra 5 fonde godkendes. 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgningen fra bh. Engmarken 42924/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 Udvalget tog sagen til efterretning. 23

25 14. Eventuelt Sagsnr.: 16/4444 Sagsansvarlig: SMJ.UK Afbud: Tommy Frederiksen, Bjarne Thyregod Intet. Mødet sluttede kl

26 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Skolebestyrelsesreferater til BSU den (71107/16) 2. Nyt årshjul (71705/16) 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 1. Bilag til punket: den aktuelle situation på udvalgsområdet (88601/16) 5. Kvalitetsrapport 2014/ Kvalitetsrapport 10.klasse.docx (285621/15) 2. TÅR- Kvalitetsrapport 2014/15 (293867/15) 3. KAG - kvalitetsrapport 2014/15 (282052/15) 4. SKO - kvalitetsrapport 2014/15 (283171/15) 5. KOR - kvalitetsrapport 2014/15 (283212/15) 6. LØJ - Kvalitetsrapport (3).docx (283218/15) 7. NOR - Kvalitetsrapport /15 (283589/15) 8. SKE - Kvalitetsrapport 2014/15 (283539/15) 9. PIL - Kvalitetsrapport 2014/15 (283676/15) 10. Bilag - Trivselsrapport til TÅG kvalitetsrapport 2014/15 (265302/15) 11. Bilag 2 - Trivselsmåling for folkeskolerne i Tårnby Kommune (289540/15) 12. bilag 3 - diverse tabeller.docx (291836/15) 13. (Lukket bilag) 14. Kvalitetsrapport 2014/15 (291833/15) 15. Igangsatte indsatser og fremtidige fokusområder for udvikling af skoleområdet (88845/16) 6. It-anvendelsespolitik Tårnby Kommunes skolevæsen 1. IT-anvendlesespolitik Tårnby Kommunes Skolevæsen (220608/15) 2. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.pdf (291925/15) 3. sikkerhedsregler-overordnede-regler-for-behandling-af-elektroniske-data-i-taarnbykommune-_2_.pdf (291902/15) 4. ITstrategi-0-18-aarsomraadet.pdf (291895/15) 5. Høringssvar 8 skoler - mangler KO (71086/16) 7. Ansøgning om kortere undervisningstid 1. ansøgning om kortere undervisningstid docx (44951/16) 8. Endelige opgørelse af indskrivning til 0. klasse skoleåret 2016/17 1. Prognose elever og klasser 2016/17 (85248/15) 2. Forslag 1, 25 klasser - Endelige resultat af indskrivning vedr. 2016/17 (285379/15) 3. Forslag 2, 24 klasser - Endelige resultat af indskrivning vedr. 2016/17 (289121/15) 4. Forslag 3, 23 klasser - Endelige resultat af indskrivning vedr. 2016/17 (289608/15) 9. Tillægsbevillinger til serviceområdet SFO til fordeling af frugtpulje i Fordeling af frugtpulje SFO.pdf (66843/16) 10. Tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og SFO til fordeling af uddannelsesmidler i Fordeling af uddannelsespuljen 2016.pdf (21083/16) 25

27 11. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2016 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber 1. Fordeling af sprogvurdering 2016.pdf (22646/16) 13. Ansøgning om fondsmidler 1. Ansøgningen fra bh. Engmarken (42924/16) 26

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. august 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere