Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten"

Transkript

1 Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift Vejledning til udarbejdelse af regnskabsinstruks Økonomistyrelsens serie af procesvejledninger vedr. regnskabsreform i staten Den 9. september

2 1. Indledning Indledende overvejelser Ændring eller tilpasning af bogføringskredse Ledelsesbeslutninger i relation til den regnskabsmæssige opfølgning og kontrol Nye forretningsgange i regnskabsinstruksen Sammenfatning Beskrivelse af underliggende forretningsgange...8 Forretningsgang 1: Nye anskaffelser Indledning Regelgrundlag Flow-chart: Nye anskaffelser Tjekliste til regnskabsinstruks Eksempel på beskrivelse...13 Forretningsgang 2: Værdiregulering af aktiver Indledning Regelgrundlag Flow-chart: Værdiregulering af aktiver Tjekliste til regnskabsinstruks Eksempel på beskrivelse...21 Forretningsgang 3: Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter og indtægter Indledning Regelgrundlag Tjekliste til regnskabsinstruks Eksempel på beskrivelse...29 Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser Indledning Regelgrundlag Tjekliste til regnskabsinstruks Flow-chart: Feriepengeforpligtelser Eksempel på beskrivelse...36 Forretningsgang 5: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid Indledning Regelgrundlag Tjekliste: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid Flow-chart: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid Eksempel på beskrivelse...42 Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Indledning Regelgrundlag Tjekliste til en regnskabsinstruks Flow-chart: Registrering af udviklingsprojekter Eksempel på beskrivelse af forretningsgang

3 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af sin regnskabsinstruks efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Beskrivelsen af de nye forretningsgange, og regnskabsinstruksen som sådan, bygger på institutionsledelsens beslutninger om de overordnede retningslinier for regnskabsopfølgning og kontrol. Det er derfor vigtigt, at ledelsen udstikker retningslinier i forbindelse med de nye forretningsgange, foretager de nødvendige beslutninger og i øvrigt deltager aktivt i tilpasningen af instruksen. Bilaget er tænkt som et hjælpemiddel til at komme i gang med og give inspiration til beskrivelsen af de nye forretningsgange, som følger af regnskabsreformen. Der er ikke tale om en fuldstændig model for en instruks. Eksemplerne repræsenterer derfor ikke en fast skabelon, men skal tilrettes de konkrete forhold i den enkelte institution. Hvis en institution, som led implementeringen af regnskabsreformen, herudover har omlagt sin regnskabsmæssige organisering med henblik på at effektivisere regnskabsopgaverne, bl.a. ved at indgå i fællesadministrative enheder, skal dette også tænkes ind i regnskabsinstruksen. Det betyder, at forretningsgangene mellem et administrativt fællesskab og de tilsluttede institutioner skal være beskrevet i detaljer således, at det klart fremgår, hvem der har hvilke opgaver og ansvar. Endvidere kan der være særlige forhold omkring indførsel af elektroniske medier med henblik på effektivisering af salgs-, indkøbs-, registrerings- og godkendelsesprocesser, som eksempelvis elektronisk fakturering, der skal tænkes ind i tilpasningen af regnskabsinstruksen. Tilpasningen af regnskabsinstruksen til omkostningsbaserede principper kan enten ske gennem et tillæg til den eksisterende regnskabsinstruks eller gennem en omskrivning af selve instruksen. I første omgang er det vigtigste at få beskrevet de nye forretningsgange i et tillæg, så institutionen i praksis kan overgå til drift snarest muligt. I anden omgang skal selve regnskabsinstruksen omskrives. Deadline for tilpasning af regnskabsinstruks er fastsat til 1. oktober Tilpasningen kan således enten bestå i et tillæg til regnskabsinstruksen eller en decideret omskrivning af hele instruksen. Det anbefales imidlertid, at en helt ny instruks udarbejdes snarest Opbygning af supplement til PV6 Supplementet til PV6 er opbygget som en generel introduktion til en række generelle forhold, samt en række eksempler på specifikke beskrivelser af nye forretningsgange. De generelle forhold retter sig mod de indledende overvejelser, det er nødvendigt at gøre sig, og de ledelsesbeslutninger, der skal foretages, før institutionen kan tilpasse sin regnskabsinstruks på de underliggende områder. De tilhørende underliggende forretningsgange (eller tjeklister) retter sig primært mod beskrivelsen af nye forretningsgange indenfor specifikke områder, der følger af overgangen til omkostningsprincipper og som eksisterer for de fleste institutioners vedkommende. For enkelte 1 Rettet 9. september

4 institutioner vil beskrivelser af flere forretningsgange være påkrævet. Hertil kan den model, der præsenteres i dette supplement, ligeledes benyttes. Vedrørende de underliggende forretningsgange er det vigtigt, at de faglige enheder i institutionen også deltager i processen vedrørende udarbejdelse af instruksen, idet de vil blive involveret i den efterfølgende budget- og regnskabsmæssige opfølgning. 2. Indledende overvejelser De indledende overvejelser berører de forhold, som det er nødvendigt at overveje, før tilpasningen af regnskabsinstruksen kan påbegyndes, herunder: 1. Ændring eller tilpasning af bogføringskredse som følge af regnskabsreformen 2. Ledelsesbeslutninger i relation til den regnskabsmæssige opfølgning og kontrol 3. Hvilke nye forretningsgange der skal beskrives i regnskabsinstruksen Nedenfor behandles de tre punkter i nævnte rækkefølge. 2.1 Ændring eller tilpasning af bogføringskredse Inden institutionen igangsætter udarbejdelsen af regnskabsinstruksen, er det nødvendigt at overveje, om der skal ske ændringer i relation til de bogføringskredse, som institutionen har i dag. Som følge af regnskabsreformen vil visse typer af bevillinger, som institutionen modtager, ikke være omfattet af reformen og der skal derfor ske en tilpasning herfor, såfremt de f.eks. ligger i samme bogføringskreds som institutionens driftsbevilling. Økonomistyrelsen har udarbejdet en vejledning, der ligger på hjemmesiden, som beskriver de tilpasninger, som skal foretages (www.oes.dk/sw2171.asp). 2.2 Ledelsesbeslutninger i relation til den regnskabsmæssige opfølgning og kontrol I forbindelse med regnskabsreformen skal der træffes nogle beslutninger, som ledelsen skal forestå, inden de detaljerede forretningsgange tilrettelægges og indarbejdes i regnskabsinstruksen. Det skal understreges, at de detaljerede forretningsgange er afhængige af disse ledelsesbeslutninger og ikke kan fastlægges, før de er på plads. Den løbende regnskabsopfølgning og rapportering er et vigtigt led i den regnskabsmæssige kontrol. Udover beslutningen om, hvor ofte, der skal foretages periodeafslutning, er detaljeringsgraden i regnskabsopfølgningen væsentlig. De daglige forretningsgange afhænger således af en række beslutninger bl.a. omkring omfanget af den løbende periodisering, der skal foretages og de væsentlighedsbetragtninger, som skal danne grundlag for den løbende regnskabsopfølgning, rapportering og kontrol. Hertil kommer formelle krav, som ledelsen skal sikre overholdes, som eksempelvis månedsvis afstemning mellem registreringer i SKS og det lokale økonomisystem og kvartalsvis kontrol og godkendelse af, at aktiver og passiver er opgjort korrekt (se Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, samt Økonomistyrelsens skrivelse af 4. november 2004). Overholdelse af de formelle krav kræver selvsagt, at de rette oplysninger er tilgængelige. På den baggrund er der relevant at få defineret og fastlagt de regnskabsopgaver, som skal foretages i forbindelse med den løbende periodeafslutning - med øje for det ønskede detaljeringsniveau. Dette 4

5 gælder især de væsentlighedsbetragtninger, der relaterer sig til den løbende regnskabsmæssige behandling vedrørende periodeafgrænsning, periodisering af udgifter og indtægter generelt og nedskrivning mv. Mængden af regnskabsopgaver vil selvsagt begrænses af et højere væsentlighedsniveau. Hensynet til frekvensen af periodeafslutninger og detaljeringsgraden afspejles begge i tjeklisten nedenfor. I sidste instans er de to forhold et udtryk for den økonomistyring, der ønskes i institutionen. Det er således nødvendigt, at nedenstående overvejelser er gjort før de nye forretningsgange/arbejdsgange fastlægges og beskrives i regnskabsinstruksen. Tjekliste: Ledelsesbeslutninger i relation til regnskabsopgaver Generelle nye forretningsgange og kontroltiltag Hvilke periodiseringsmæssige opgaver mener ledelsen er nødvendige i relation til en retvisende løbende rapportering? Hvilket væsentlighedsniveau skal fastsættes for periodeafgrænsning og periodisering af almindelige udgifter og indtægter generelt samt hvilke kriterier for nedskrivning skal gælde? Hvilke nye kontroltiltag skal indføres nu, hvor regnskabsaflæggelse efter omkostningsprincipper beror mere på skøn og vurderinger? 2.3 Nye forretningsgange i regnskabsinstruksen I forbindelse med det omkostningsbaserede regnskab er det nødvendigt at få beskrevet og indarbejdet en række nye forretningsgange i institutionens regnskabsinstruks. Nedenstående figur 1 viser, hvilke (nye) overordnede arbejdsgange, der kan være relevante at få beskrevet for den enkelte institution. 5

6 Figur 1: Overordnede arbejdsgange: Hvilke processer kan være relevante for den enkelte institution? Centralt niveau: Ledelsesbeslutninger Fastsætter overordnede retningslinier / principper (væsentlighedsvurderinger) Fastlæggelse af periodiseringsmæssige opgaver Nye kontroltiltag Decentralt niveau: Afdelingsledelse (Budgetansvarlige) Godkender alle skøn Orienterer ledelsen Periodevis kontrol Løn/Personalekontoret Opgørelser af tidsregistrering til feriepengeforpligtelsen, over/merarbejde og flekstid Afdelinger (Aktivitetsansvarlige) Alm. inventarregistrering Køb Forbedring/vedligeholdelse / skøn Nedskrivningsvurdering / skøn Levetidsvurdering / skøn Salg, kassation, donation / skøn Lager: Køb og forbrug Registrering af udviklingsprojekter Registering af igangværende arbejder Regnskabsfunktion Registrering OBR Daglig bogføring og kontering Oprettelse af afskrivningsprofiler Håndtering af forpligtelser Foretager afstemninger Opsætning i økonomisystem Overgangen til omkostningsprincipper stiller større krav til udøvelse af skøn og vurderinger, hvilket selvsagt stiller yderligere krav til intern kontrol, herunder funktionsadskillelse mellem den, der henholdsvis disponerer, konterer og kontrollerer. Dette afspejles i figuren, hvor det centrale er sondringen mellem den aktivitetsansvarlige, budgetansvarlige og regnskabsfunktionen. Den enkelte institution må selv afgøre, hvor opgaverne løses mest effektivt, herunder hvilke opgaver, der eventuelt skal løses af et administrativt fællesskab. Da løbende budget- og regnskabsmæssig opfølgning i højere grad end tidligere vil berøre de faglige enheder i institutionen, er det vigtigt, at de inddrages i processen omkring udarbejdelse af regnskabsinstruksen. Funktionsadskillelsen indarbejdes i regnskabsinstruksen, f.eks. ved en beskrivelse i et flow-chart, hvor de aktører, som deltager i arbejdsgangen, samt deres rolle og opgaver beskrives. Når de nye forretningsgange er besluttet og beskrevet er det vigtigt, at de videreformidles til resten af institutionen, så overgangen til drift efter de nye omkostningsbaserede principper bliver reel og ikke kun formel. En udførlig beskrivelse i instruksen gennem diagrammer, skemaer og uddybende tekst kan derfor være en fordel. De nye forretningsgange, der erfaringsmæssigt forekommer hyppigst i institutionerne som følge af omkostningsbaserede regnskabsprincipper, er udvalgt nedenfor. For den enkelte institution kan der 6

7 være tale om flere beskrivelser, hvortil den model, der skitseres i dette supplement, ligeledes kan benyttes. 1. Procedure for registrering af nyanskaffelser 2. Efterfølgende værdiregulering (afskrivninger og nedskrivninger af nyanskaffelser) 3. Fastlæggelse af procedure for periodeafgrænsning og væsentlighedsvurderinger i forbindelse med periodisering af indtægter og udgifter 4. Registrering og afvikling af feriepengeforpligtelser 5. Registrering af over/merarbejde eller flekstid til afspadsering/udbetaling 6. Aktivering af udviklingsprojekter De udvalgte forretningsgange indeholder beskrivelser af arbejdsgange indenfor de enkelte områder. Beskrivelserne består af et eksempel på et flow-chart for arbejdsgangene med uddybende kommentarer og eksempler, samt en tjekliste, der angiver, hvilke forhold, der skal være beskrevet i regnskabsinstruksen. Det er hensigten, at tjeklisten udelukkende er rettet mod de nye forretningsgange og kontroltiltag, der følger af regnskabsreformen. Listen er derfor ikke fyldestgørende i relation til, hvad en fuldstændig regnskabsinstruks bør indeholde. En beskrivelse af forretningsgangen ved et flow-chart er en god ide med henblik på at kortlægge og skulle beskrive den. Et flow-chart i en regnskabsinstruks vil i mange tilfælde bidrage til at skabe overblik og give en bedre forståelse af forretningsgangene og de nye principper, som skal indføres. 2.4 Sammenfatning Denne introduktion er en indledning til en række nye forretningsgange og kontroltiltag, der følger af overgangen til omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Introduktionen retter sit primære fokus mod de ledelsesvalg, der skal træffes og besluttes, og de overvejelser, der skal gøres, før en egentlig beskrivelse af de nye forretningsgange kan udarbejdes. Følgende centrale forhold og opmærksomhedspunkter er derfor væsentlige at få fastlagt inden de detaljerede beskrivelser udarbejdes: Der skal foretages en række ledelsesmæssige beslutninger bl.a. vedrørende nye rapporter, periodeafslutning og den løbende, samt den afsluttende regnskabsgodkendelse. Disse forhold skal fastlægges, før de daglige og underliggende forretningsgange kan beskrives. Udover de direkte effekter af omkostningsbaserede regnskabsprincipper skal regnskabsinstruksen tilpasses institutionens konkrete forhold og rammer såsom indførsel af administrative fællesskaber og elektroniske medier med henblik på at effektivisere regnskabsopgaverne. Det kan være relevant med ændringer eller tilpasninger til institutionens bogføringskredse, såfremt der f.eks. ligger tilskudsmidler, som ikke er omfattet af regnskabsreformen i samme bogføringskreds som driftsbevillingen Som følge af overgangen til omkostningsbaserede principper stilles større krav til intern kontrol og funktionsadskillelse mellem den, der henholdsvis disponerer, kontrollerer og konterer, idet der skal udføres flere skøn og vurderinger i forbindelse med de regnskabsmæssige opgaver At regnskabsreglerne i ØAV er beskrevet og fulgt i regnskabsinstruksen Det er vigtigt at videreformidle og få gjort beskrivelserne af de nye forretningsgange let tilgængelige for resten af institutionen - særlig til de faglige enheder i institutionen, som berøres heraf. 7

8 3. Beskrivelse af underliggende forretningsgange Forretningsgang 1: Nye anskaffelser 1. Indledning Nærværende afsnit er rettet mod opmærksomhedspunkter og de nye arbejdsgange, der skal være på plads i institutionens regnskabsinstruks ved overgangen til nye regnskabsprincipper. Hensigten med afsnittet er primært at give inspiration til beskrivelsen af de nye forretningsgange for nye anskaffelser, der følger af reformen. Alle forhold er ikke nødvendigvis relevante for den enkelte institution, men beskrivelserne kan anvendes som inspirationskilde efter behov. I regnskabsinstruksen skal følgende procedurer ved nye anskaffelser som et minimum være på plads: Overordnede retningslinier for nyindkøb og aktivering af anskaffelser Indkøbsprocedure: Bestilling, indstilling og orientering. Bilagshåndtering: Følgesedler og fakturaer. Procedurer ved aktivering eller udgiftsføring af nyindkøb. Regnskabsmæssige rutiner vedrørende registrering, kontering og afstemning. Ledelsesmæssige beslutninger: Overordnede retningslinier Det er vigtigt, at de ledelsesmæssige beslutninger er afklaret, før de egentlige beskrivelser udarbejdes. Det er således ledelsen, der tegner de overordnede retningslinier for nyindkøb og sikrer, at skøns- og tvivlsspørgsmål er besvaret på forhånd. De resterende procedurer fremgår af nedenstående flow-chart. Det mest centrale ved overgangen til omkostningsbaserede regnskabsprincipper er, hvorvidt en ny anskaffelse skal aktiveres (balance) eller udgiftsføres (drift). Samtidig kan de regnskabsmæssige rutiner - som eksempelvis registrering - ændres som følge af reformen. Indkøbsproceduren og bilagshåndteringen er angiveligt beskrevet i instruksen forvejen, men reformen kan give anledning til at revurdere arbejdsgangene forbundet hermed. 2. Regelgrundlag Regelgrundlaget for aktivering af nyanskaffelser kan findes i ØAV-regelsættet og bør kort fremgå af regnskabsinstruksen: Indregning af aktiver: Værdiansættelse: Forbedringer og vedligeholdelse: Afskrivning: Bunkning: Registrering: 8

9 3. Flow-chart: Nye anskaffelser Nedenstående flow-chart beskriver tre faser, der består i henholdsvis indkøbsprocedure, bilagshåndtering og ikke mindst aktivering af aktiver (eller udgiftsføring). I figuren lægges vægt på funktionsadskillelsen mellem den aktivitetsansvarlige (disponent), den budgetansvarlige (kontrol) og regnskabsfunktionen (bogføring). 3.1 Indkøbsprocedure Den første fase består i indkøbsproceduren, der resulterer i en købsordre til en given leverandør. Proceduren omkring nyindkøb af varer er baseret på institutionens egne regler for orientering, indstilling og bestilling i henhold til almindelige bemyndigelser. Disse forhold er sandsynligvis på plads i forvejen, men regnskabsreformen (og andet - såsom elektronisk fakturering) kan give anledning til at revurdere og ændre indkøbsproceduren. 3.2 Bilagshåndtering Den anden fase retter sig mod bilagshåndtering, der vedrører arbejdsgangen omkring modtagelse af nyindkøbte varer og kontrol og godkendelse af følgesedler og fakturaer. Som i den første fase vedrører dette strengt taget ikke regnskabsreformen, men arbejdsgangene skal være beskrevet i den endelige regnskabsinstruks. Ved modtagelsen af en given vare skal denne kontrolleres og sammenholdes med følgesedlen. Fakturaen skal endvidere godkendes og afstemmes med følgesedlen (kontrol af om leverancen har fundet sted). Den endelige bogføring kan imidlertid først foretages, når det er afgjort, hvorvidt der er tale om aktivering af nye anskaffelser: 3.3 Aktivering eller udgiftsføring I henhold til de nye omkostningsbaserede principper skal det besluttes, om et nyindkøb skal aktiveres eller udgiftsføres. Det centrale i denne fase er, hvorvidt de formelle regler for aktivering af aktiver er opfyldt og hvordan et givent nyindkøb i så fald skal aktiveres. Der er således to muligheder: (i) Aktivering: Følgende skal være på plads: Det skal sikres, at de formelle regler for aktivering er overholdt. Med henblik på at få registreret nyindkøbet korrekt skal beslutningen om aktivering således være baseret på reglerne i ØAV (se 2. ovenfor). Det skal afgøres om nyindkøbet skal aktiveres som et selvstændigt aktiv, et bunket aktiv eller eventuelt som en forbedring af et eksisterende aktiv. I tilfælde af forbedringer skal dette registreres i anlægsmodulet i økonomisystemet. Hvis institutionen har frivillige bunker, skal forretningsgangene omkring og reglerne for disse være på plads i instruksen. Ved aktivering af nye selvstændige aktiver skal afskrivningsprofilen fastlægges ud fra gældende retningslinier og regnskabsfunktionen skal orienteres herom. (ii) Udgiftsføring Udgiftsføres som drift (evt. periodisering). 9

10 Hvis et nyindkøb ikke skal aktiveres som led i omkostningsbaserede regnskabsprincipper skal det muligvis inventarregistreres på almindelig vis i henhold til institutionens egne retningslinier. Disse retningslinier bør ligeledes fremgå af regnskabsinstruksen. Regnskabsfunktionen registrerer og bogfører i økonomisystemet efter forudgående angivelse af kontering i begge tilfælde. Det skal fremgå klart af instruksen, hvordan aktivering og udgiftsføring håndteres i praksis og dermed hvem, der ansvaret for de enkelte procedurer. Nedenstående flow-chart viser de tre faser. 10

11 Nye anskaffelser Indkøbsprocedure Bilagshåndtering Aktivering eller udgiftsføring Indstilling Orientering Bestilling af anskaffelse Modtagelse af anskaffelse Modtagelse faktura Alm. inventarregistrering Aktivitetsansvarlig Afstemning: Anskaffelse og følgeseddel Godkendelse følgeseddel Vurdering af regelsæt for aktivering Aktivering Fastlæggelse af afskrivningsprofil og angivelse af kontering Regnskabsfunktion Budgetansvarlig Godkendelse Godkendelse faktura Afstemning: Følgeseddel og faktura Udgiftsføring Oprettelse i anlægsmodul Bogføring 11

12 4. Tjekliste til regnskabsinstruks Den følgende tjekliste er primært er rettet mod de nye forretningsgange, der følger af den omkostningsbaserede regnskabsreform. Hovedpunkterne omfatter de nye kontroltiltag, der kan komme på tale i forbindelse med overgangen til drift, samt de organisatoriske forhold, der skal være på plads for at opfylde reformens regelsæt. Sidst, men ikke mindst, angives en række gode råd og anbefalinger, der forhåbentlig kan lette overgangen, herunder udfærdigelsen af en ny instruks. Som et minimum skal svarene på nedenstående spørgsmål være beskrevet i tillægget til regnskabsinstruksen. Nye kontroltiltag Organisatorisk / i praksis Hvem godkender og kontrollerer håndteringen af nyindkøb og hvor ofte foretages denne kontrol? Hvem fastsætter og ajourfører de overordnede retningslinier? Hvor ofte skal den budgetansvarlige inddrages i forretningsgangene? Skal reglerne for bestilling, indstilling, orientering og bilagshåndtering være som hidtil? Hvem træffer beslutning om, hvorvidt et nyindkøb skal aktiveres som et selvstændigt, bunket eller forbedrende aktiv - eller udgiftsføres? Hvem vurderer, om der er tale om en væsentlig forbedring og ikke blot vedligeholdelse? Hvem godkender vurderingen? Hvem fastlægger afskrivningsprofil, dvs. levetid og afskrivningsmetode for nyindkøbte aktiver? Hvis institutionen har frivillige bunker skal forholdende omkring disse være beskrevet in instruksen: Hvem har ansvaret for hvilke forhold og hvornår? Hvem godkender aktiveringen og afskrivningsprofilen? Hvem giver besked til Regnskabsfunktionen om nyindkøb, der skal henholdsvis aktiveres eller udgiftsføres i henhold til reglerne ovenfor? Hvem giver Regnskabsfunktionen besked om den nærmere kontering (forbedring af eksisterende aktiv, bunkede aktiver mv.)? Hvem foretager registrering og ajourføring i anlægsmodul etc.? Alternativt bogføres direkte i anlægskartotek via kreditormodul (Husk, at institutionen kan have opstillet interne regler for almindelig inventarregistrering. Denne inventarregistrering indebærer ikke nødvendigvis aktivering). Hvem foretager den samlede kontering? 12

13 Anbefalinger Konstruér et skema, der angiver, hvilken type aktiver institutionen har i forhold til klassifikationen, herunder bunker. Konstruér flow-charts over arbejdsgangen ved nyindkøb. Det kan stærkt anbefales at gøre det detaljeret så de enkelte bunker mv. fremgår. Lav fakturabilag, der medfølger ved fremsendelse af godkendt faktura til Regnskabsfunktionen. Det kan fremgå af bilaget, om der er tale om aktivering af selvstændige aktiver, forbedringer, bunkede aktiver mv. dvs. med angivelse den af præcise kontering. 5. Eksempel på beskrivelse Nedenstående udgør et konkret eksempel på en forretningsbeskrivelse i en instruks, hvori ovenstående spørgsmål er besvaret: Ny forretningsgang for kontering af nyanskaffelser Nye principper for kontering af anskaffelser vedrører primært følgende grupper anlægsaktiver: Købte IT-licenser Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT udstyr Instruksen indeholder ikke anskaffelser af bygninger, bygge- og IT-projekter. Anskaffelser, der skal aktiveres, værdiansættes til kostpris, hvilket omfatter købsprisen tillagt de udgifter, der er forbundet med anskaffelsen. Anskaffelser aktiveres generelt ved ibrugtagning. Der sondres mellem tre kategorier af anskaffelser, der skal aktiveres: a. Alle anskaffelser med en kostpris på kr. (ekskl. moms) eller derover og en forventet levetid på mere end et år betragtes som selvstændige aktiver og skal aktiveres med et selvstændigt anlægskort i anlægsmodulet i økonomisystemet. Selvstændige aktiver afskrives lineært over deres levetid, jf. værdiregulering af aktiver nedenfor. b. Anskaffelser, hvis kostpris er under kr. (ekskl. moms) skal aktiveres, hvis de kan tilføres en af den eksisterende bunke i XX. Denne bunke af ensartede aktiver er samlet set registreret på ét anlægskort i økonomisystemet. En anskaffelse aktiveres således ved at tilføre aktivets kostpris til bunkens samlede værdi. Bunken afskrives efter saldometoden, jf. værdiregulering af aktiver nedenfor. I XX anvendes følgende bunke: (i) Obligatorisk bunke af IT-udstyr Bunken af kontoradministrativt IT-udstyr defineres som det faste udstyr, der indgår i institutionens `IT installation. Bunken vil typisk indeholde faste PC arbejdsstationer, bærbare PC ere (i det omfang de finder anvendelse som faste arbejdsstationer), skærme, personlige printere, netværksprintere, RAM, drev, servere, scannere og andet hardware, der indgår i institutionens IT-installation. Bunken af kontoradministrativt IT-udstyr omfatter ligeledes aktiver tilknyttet institutionens IT infrastruktur, herunder switches, krydsfelter etc. I det omfang de kan værdiansættes som enkeltbestanddele og den enkelte del har en kostpris på under kr. 13

14 Inventar og andet IT-udstyr, som har en selvstændig værdi på over kr. aktiveres som selvstændige aktiver og indgår ikke i bunken. c. Anskaffelser til eksisterende aktiver aktiveres, hvis de forbedrer dette aktivs funktionalitet eller levetid og det kan påvises, at graden af målopfyldelse ved aktivets anvendelse vil forøges som følge af afholdelse af de pågældende udgifter. Ved aktivering oprettes et nyt anlægskort eller forbedringen oprettes som et underanlæg til hovedanlægget i økonomisystemet afhængigt af om forbedringen forlænger aktivets levetid eller ej. I særlige tilfælde udgør en anskaffelse over kr. (ekskl. moms) en forbedring af et eksisterende aktiv. En sådan forbedring betragtes som et selvstændigt aktiv med eget anlægskort i økonomisystemet. Ved oprettelse / nedlæggelse af nye bunker henvises til værdiregulering af aktiver. Eksisterende bunker er bindende i den forstand, at de altid skal benyttes ved tilgang af nye aktiver, der per definition kan placeres i den pågældende bunke. Ansvarsfordeling og procedure Forvaltning af anskaffelser, der skal aktiveres omfatter dels disponering og dels godkendelse af udgiftsbilag (interne og eksterne). Ansvarsfordelingen på området er som hidtil, jf. Regnskabsinstruksen kapitel 2. Som noget nyt vil der fremover blive anvendt et nyt stempel på udgiftsbilagene, hvor afdelingerne skal påføre en række nye oplysninger om anskaffelsens type og karakteristika. Stemplet, som fremover påføres alle udgiftsbilag, ser ud som følger: Delregnskab: Stedkode: Spec.nr.: Aktivering af anskaffelsen(ja/nej)?: Hvis ja Er der tale om et selvstændigt aktiv, hvor der skal oprettes et nyt anlægskort(ja/nej)?: Hvis ja Afskrivningshorisont (år): Hvis nej Angiv hvilke anlægskort anskaffelsen skal registreres under: [som hidtil] [som hidtil] [som hidtil Akt.nr.] Registrering af aktiver Som anført i regnskabsinstruksen kapitel 2 føres der fortegnelser over XXs beholdninger af aktiver til varigt brug. Bilag V indeholder en detaljeret oversigt over hvilke organisatoriske enheder, der har ansvaret for registrering og ajourføring af fortegnelser over de respektive aktiver og bunker af aktiver. 14

15 Samling af kunstværker og identificeret kulturarv m.v. er registreret, men ikke medtaget i åbningsbalancen (aktiveret). Ansvarsfordelingen i forhold til registrering af aktiver er som følger: A har ansvaret for føring af fortegnelser over inventar, transportmateriel og materiel til kontorbrug. A har dermed ansvaret for registrering af nyerhvervede aktiver af ovenstående typer og forestår ajourføring af fortegnelserne over disse. Endvidere har A ansvaret for, minimum en gang årligt, at kontrollere om værdierne er til stede og om der sker en rimelig udnyttelse af disse. B har ansvaret for føring af fortegnelser over XXs IT-hardware og standardsoftware. Fortegnelsen over IT-hardware fremsendes til den relevante budgetansvarlige, der i samråd med B løbende vurderer behovet for udskiftninger af XXs IT-hardware. C har ansvaret for føring af fortegnelse over ikke-standardsoftware i XX (produktionssystemer og eksterne systemer). Det vil sige, at C har ansvaret for registrering af nyerhvervet ikke-standardsoftware, ligesom C forestår ajourføring af disse fortegnelser. 15

16 Forretningsgang 2: Værdiregulering af aktiver 1. Indledning I det følgende redegøres for, hvordan proceduren ved værdiregulering af aktiver kan foregå. Værdiregulering omfatter afskrivning og nedskrivning. I forbindelse med afskrivninger vil være et vist overlap til køb af varer ovenfor. Under værdiregulering i nærværende afsnit er fokus dog i større grad rettet mod arbejdsgangene ved periodiske reguleringer/afskrivningskørsler, kontroller og afstemninger. Følgende skal som et minimum være på plads i regnskabsinstruksen: Overordnede retningslinier for nedskrivning og afskrivninger Forretningsgange for nye værdireguleringer Forretningsgange ved faste værdireguleringskørsler og den løbende kontrol med værdireguleringer Regnskabsmæssige rutiner vedrørende registrering, kontering og afstemning af værdireguleringer De overordnede retningslinier er blandt andet baseret på de formelle regler for henholdsvis nedskrivning og afskrivning. Det er vigtigt, at ledelsen udstikker disse overordnede retningslinier, der dels skal baseres på regelsættet, dels skal harmonere med institutionens konkrete forhold og rammer. Derudover skal skøns- og tvivlsspørgsmål afklares. Det skal fastlægges, hvor ofte, der skal foretages kontrol af, om aktiver er værdiansat korrekt - eller om der skal foretages en regulering. Der skal desuden beskrives faste procedurer for disse løbende kontroller. Der kan samtidig opstå et behov for ad hoc reguleringer, hvortil der ligeledes skal være klare retningslinier for orientering mv. Eftersom kontrol og afstemninger er centrale elementer, er det desuden vigtigt, at de regnskabsmæssige rutiner er på plads. 2. Regelgrundlag Reglerne for nedskrivninger og afskrivninger kan findes i ØAV-regelsættet og bør kort fremgå af regnskabsinstruksen: Afskrivning: Nedskrivning: 3. Flow-chart: Værdiregulering af aktiver Nedenstående flow-chart angiver en mulig arbejdsgang ved henholdsvis nedskrivning og afskrivning. Det centrale i figuren er de faste former for kontrolprocedurer, der løbende bør foretages. Det er derfor vigtigt at få klarlagt hvem, der har ansvaret for de enkelte procedurer. 1. Nedskrivning Det er vigtigt at være opmærksom på og få beskrevet følgende punkter i forbindelse med nedskrivninger: Ved væsentlig værdiforringelse af aktiver som følge af en faktisk hændelse skal det vurderes om aktivet skal nedskrives i henhold til ØAVs regelsæt herom. Nedskrivningskravet 16

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL

OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL Vejledning til OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER I NAVISION STATS ANLÆGSMODUL Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Denne vejledning giver en beskrivelse af hvad der skal registreres og hvorledes nye

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER Tiltrådt af Ledelsesteam den 17. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 6 1.1 FORMÅL...

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere