Klager. J.nr UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har begået fejl ved ikke at sikre sig, at køber havde stillet garanti for eller deponeret købesummen i forbindelse med køb af klagers andelslejlighed, og om indklagede som følge heraf er erstatningsansvarlig over for klager. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 23. november 2008 en formidlingsaftale med indklagede. Der var i aftalen aftalt solgt eller gratis. Den 5. maj 2009 underskrev klager en købsaftale om salg af andelslejligheden for kr. med overtagelsesdag den 1. juli Det var i købsaftalen anført bl.a.:

2 2 Det fremgik således ikke af købsaftalen, hvor eller hvornår der skulle ske deponering af købesummen. Den 6. maj 2009 sendte indklagede den af klager underskrevne købsaftale til køber og oplyste samtidig, at administrator ville oplyse, hvor købesummen skulle deponeres. Samme dag gav indklagede meddelelse til andelsboligforeningen om, at andelslejligheden var solgt til overtagelse den 1. juli Indklagede bad foreningen give køber besked om, hvor købesummen skulle deponeres. Klager har oplyst, at han fraflyttede andelslejligheden medio juni. Den 22. juni 2009 underskrev klager en slutseddel om køb af en ny andelsbolig til overtagelse den 1. juli Den 23. juni 2009 skrev indklagede til andelsboligforeningens formand. Indklagede bad om oplysning om, hvorvidt overdragelsesaftalen var underskrevet og købesummen betalt. Parterne har oplyst, at køber aldrig betalte købesummen eller overtog lejligheden. Klager søgte advokatbistand og den 29. juli 2009 og 25. august 2009 gjorde klagers advokat erstatningskrav gældende over for køber. Advokaten anførte, at køber var erstatningsansvarlig solidarisk med indklagede. Klager har oplyst, at han forsøgte at sælge andelslejligheden til anden side, men at dette ikke lykkedes. Den 8. juni 2010 solgte andelsboligforeningen andelslejligheden for kr. Købsaftalen var udarbejdet af en anden ejendomsmægler. Den 21. juni 2010 opgjorde andelsboligforeningen sit tilgodehavende hos klager således: Boligafgift for perioden til i alt Boligafgift for perioden til i alt Rykkergebyr Porto anbefalede breve Rengøring af køleskab/fryser, vedligeholdelse af varme, udskiftning af batterier Hensættelse til afregning af varme og vand samt uforudsete udgifter Tilgodehavender i alt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr. 190,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Af andelsboligforeningens vedtægter fremgår, at overdragelsessummen skal indbetales

3 3 kontant til foreningen senest to uger før overtagelsesdagen. Det fremgår endvidere, at har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overdragelsen skal ske på. Parterne har oplyst, at der ikke er betalt noget vederlag eller andet til indklagede i forbindelse med handlen, der ikke blev gennemført på grund af købers misligholdelse. Klager har fremlagt faktura af 1. december 2010 fra sin advokat. Det fremgår af fakturaen, at klager har betalt kr. for advokatens afholdelse af møder, gennemgang af sagens dokumenter, gennemgang af dokumenter i forbindelse med tvangssalg, kontrol af 3 salgsopstillinger og købsaftale, samt korrespondance, telefonsamtaler og forhandling med andelsboligforeningens bestyrelse. Advokaten har endvidere faktureret et beløb på i alt kr. for udarbejdelse af klage til Klagenævnet og klagegebyr. Det fremgår af fakturaen, at advokaten efter omstændighederne har nedsat sit honorar til i alt kr. Klager har oplyst, at der ikke er indledt egentlige retsskridt mod køber, idet klagers forsikringsselskab ikke vil yde retshjælpsdækning, før Klagenævnet for Ejendomsformidling har afgjort sagen mod indklagede. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klager med ,50 kr. Beløbet dækker tab på salgspris kr., boligafgift kr., varmeudgift kr., advokatsalær kr. og omkostninger ved gensalg ,50 kr. Ifølge købsaftalens bestemmelser skulle købesummen deponeres senest ved sælgers underskrift og overføres til andelsboligforeningen senest pr. overtagelsesdagen. Indklagede gjorde imidlertid ikke noget for at sikre sig, at deponeringen fandt sted, ligesom indklagede ikke meddelte klager, at køber ikke have deponeret som aftalt i købsaftalen. Det hører til indklagedes pligter at påse, at der bliver deponeret som aftalt, og at sørge for, at deponeringen frigives til andelsboligforeningen, når foreningens bestyrelse har godkendt køber. Dette fremgår af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger mv., hvor 15, stk. 2, nr. 4, bestemmer, at det af standardkøbsaftalen skal fremgå, at købsprisen skal indbetales til andelsboligforeningen, når den i nr. 3 nævnte godkendelse foreligger. På overtagelsesdagen den 1. juli 2009 var klager klar til at overdrage andelslejligheden, men køber mødte ikke op, hvorfor klager kontaktede indklagede. Det viste sig, at indklagede end ikke havde sikret sig købers legitimationsoplysninger.

4 4 Klager havde købt en ny andelsbolig og var således ikke i stand til at betale på andelslejligheden. Klager iværksatte straks salgsbestræbelser for at begrænse sit tab, men det lykkedes ikke, hvorfor andelsboligforeningen tvangssolgte denne, jf. lov om andelsboligforeninger. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klager. Det hører ikke til indklagedes opgaver ved salg af andelsbolig at modtage købesummer. Indbetaling af købesum foregår altid via andelsboligforeningen eller dennes administrator. Det fremgår af købsaftalen, at der vedrørende deponering skal afventes oplysninger fra administrator. Indklagede forsøgte at sikre sig, at andelsboligforeningen havde modtaget købesummen ved den 23. juni 2009 at henvende sig til foreningen. Indklagede fik imidlertid ikke noget svar og skrev derfor til andelsboligforeningens formand, der oplyste, at købesummen først skulle betales pr. overtagelsesdagen, og dette skulle klares mellem køber og klager. Indklagede har således ikke begået fejl eller forsømmelser og dermed ikke handlet ansvarspådragende over for klager. Klager bør rette sit krav mod køber, idet det er køber, der har misligholdt købsaftalen. Desuden bestrides klagers tabsopgørelse. Det må anses for klagers risiko, at klager ikke forsøgte at sælge lejligheden til en anden køber, men blot afventede, at klager blev ekskluderet af andelsboligforeningen og lejligheden tvangssolgt. Tabet, dvs. forskellen i købesummen samt boligafgiften i liggeperioden, bør ikke lægges over på indklagede. Endvidere kan det oplyses, at klager ikke har betalt noget salær for det forgæves salg, hvorfor det er rimeligt, at klager betaler for det efterfølgende salg, idet klager jo er kommet af med lejligheden. Klagers krav bestrides således i sin helhed. Nævnet udtaler: Indklagede har i købsaftalen ikke anført, hvor og hvornår købesummen skulle deponeres. Indklagede har heller ikke i perioden fra den 6. maj til den 23. juni 2009 fulgt op på, om administrator havde oplyst køber om, hvor der skulle deponeres, og om køber havde deponeret købesummen. Det fremgår af andelsboligforeningens vedtægter pkt. 15.3, at overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen senest 2 uger før overtagelsesdagen, men

5 5 indklagede anførte i købsaftalen, at beløbet senest på overtagelsesdagen videresendes til andelsboligforeningen. Nævnet finder disse forhold alvorligt kritisable, idet indklagede herved undlod at sikre klageren, og der opstod risiko for, at handlen ikke kunne gennemføres. Indklagede har ikke bestridt klagers oplysninger om, at hun ikke gjorde klager bekendt med, at der ikke var sket deponering eller betaling. Klager var derfor heller ikke klar over dette den 1. juli 2009, hvor overtagelsesdagen indtrådte, og hvor køberen ikke havde deponeret eller betalt. Nævnet finder disse forhold alvorligt kritisable og finder tillige, at indklagede under de beskrevne omstændigheder har handlet ansvarspådragende. For så vidt angår klagers tab bemærker nævnet, at klager købte ny bolig pr. 22. juni 2009, hvilket kunne have været undgået, hvis indklagede havde opfyldt sine forpligtelser. På baggrund af klagers oplysninger finder nævnet ikke, at klager har tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt. Nævnet finder ikke, at klager har krav på at få erstattet sine omkostninger ved gensalg, idet klager ikke har haft salgsudgifter i forbindelse med den ikke gennemførte handel. Klager har dermed ikke afholdt ekstra salærudgifter i forbindelse med gensalget af lejligheden og har derfor ikke lidt noget tab på dette punkt. Nævnet tager herefter klagers erstatningspåstand til følge med et beløb på kr. Beløbet, der angår tab på provenu ved salg, boligafgift, varmeudgift og advokatsalær, er skønsmæssigt fastsat, idet det opgjorte beløb vedrørende varme efter opgørelsen fra andelsboligforeningen er et skønnet beløb og tillige angår uforudsete udgifter. Konklusion: Indklagede skal herefter betale kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 24. november 2010, til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere