Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling af universitetsstuderendes studievaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling af universitetsstuderendes studievaner"

Transkript

1 Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling af universitetsstuderendes studievaner Kim J. Herrmann, forskningsmedarbejder, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet. Berit Lassesen, adjunkt, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet. Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 K. J. Herrmann et al. Anna Bager, ph.d.- studerende, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universi- tet. Torben K. Jensen, centerleder, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universi- tet. Baggrund Mange universitetsuddannelser udbyder studieteknikkurser eller henviser studerende til private kursusudbydere. Kurserne er velbesøgte, og de stu- derende er overvejende tilfredse. Den stigende fokus på studieteknik er dog ikke uproblematisk, og derfor er det på tide at diskutere, hvad der kende- tegner kvalitet i udvikling af de studerendes studiekompetencer. I denne artikel præsenteres et koncept for en studiekompetencedag som Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet, har udviklet. De pædagogi- ske valg bag kurset præsenteres og diskuteres, og erfaringerne evalueres. Når man starter på en videregående uddannelse, står man over for nye måder at til- egne sig viden på. Man skal overskue store mængder stof, og traditionelt placeres ansvaret for indlæring hos de studerende. Langt det meste læring finder sted og skal finde sted når undervisere og studerende ikke er sammen. Herved adskiller universitetet sig fra dét, de fleste studerende har været vant til som elever på ung- domsuddannelserne, hvor en stor del af læringsaktiviteterne foregår i timerne, når elever og lærere er sammen. At være universitetsstuderende stiller derfor store krav til den studerendes evne til at strukturere og organisere egen læring. Mange studiestartere er ikke bevidste om den ændrede rolle og udvikler uhensigts- mæssige studievaner. Dette ses ofte ved slutningen af første semester, hvor mæng- den af ulæste tekster tynger. De virkeligt motiverede, nye studerende har ofte store forventninger til deres studium og kaster sig over fagets kerne fra første dag, men selv en meget motiveret studerende risikerer at løbe sur i uddannelsen, hvis ikke der etableres gode studievaner fra start. Det er dog på ingen måde en let opgave at hjælpe de studerende til at etablere gode studievaner gennem kurser i studieteknik:

2 Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling [at undervise i studieteknik] is inevitably generic provided by study skills special- ists, and cannot be equally suitable across a wide range of subject areas. Students will therefore look to departmental staff to provide the more specific advice they need. However, university teachers often find difficulty in providing such advice, so help must then be sought from educational developers who can provide the necessary ad- vice. (Entwistle, 2009, s. 162). Entwistle beskriver i ovenstående citat den helt centrale udfordring for undervisere i studieteknik, nemlig at god og hensigtsmæssig studiepraksis er forankret i fagets indhold, dets metode, normer og værdier. Kurser i studieteknik må nødvendigvis bevæge sig ud over det generiske og forholde sig til studiepraksis på fagets præmis- ser. I denne artikel beskrives konceptet for et kursus i studieteknik, som siden 2010 har været tilbudt fagene på School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Først beskrives den forskning, som de seneste fyrre år har undersøgt sammenhæn- gen mellem studiestrategier og studerendes oplevelser af læringsmiljøet. Ydermere inddrages teorier om disciplinære forskelle og deres betydning for studiekompeten- cer. Dette følges af en redegørelse for de bærende pædagogiske principper for dagen, hvorefter konceptet for studiekompetencedagen beskrives i detaljer. Der redegøres kort for praktiske erfaringer med konceptet, og i artiklens sidste del diskuteres, hvorvidt konceptet og dets bærende principper kan overføres til andre fagområder. Studievaner og perception af læringsmiljøet Studerende på videregående uddannelser skal kunne forstå, anvende og forholde sig kritisk til fagenes teori, empiri og metode og dette på et niveau, som er accepteret inden for den videnskabelige genre. Dette involverer i mange tilfælde brugen af komplekse kognitive processer, og gennem flere årtier er der blevet forsket i de uni- versitetsstuderendes læreprocesser og motivation. Ud af denne forskning er vokset begrebet læringsstrategi, der beskriver et kvalitativt aspekt ved læring og handler om, hvordan den studerende oplever og organiserer sit læringsarbejde. De to kontra- sterende typer af strategier er blevet kendt som henholdsvis overfladestrategi, hvor den studerende tilegner sig (ofte) store mængder af informationer uden at forstå be- tydningen af disse (Ramsden, 1992) og dybdestrategi, hvor den studerende er motive- ret af en ægte præference for, og evne til, at fordybe sig i emnet og forstå den under- liggende struktur i undervisningsmaterialet (Biggs, 2012). Læringsstrategier og studievaner er reaktioner på det undervisningsmiljø, de stude- rende lærer i. Dette ligger i begrebets relationelle natur (Ramsden, 1992). De stude- rendes læreprocesser og valg af læringsstrategier hænger i høj grad sammen med de studerendes tidligere erfaringer (fx fra gymnasiet), deres opfattelse af de nuværende

3 situationelle faktorer (underviserens engagement, undervisningsformatet og indhol- det af dette) og deres oplevelse af de institutionelle faktorer så som eksamensformer og bedømmelseskriterier. Constructive alignment Disse forskningsresultater viser, at studerende ikke er prædestinerede til bestemte studievaner eller studiestrategier, men at universitetet og i særdeleshed underviserne har et vist spillerum i forhold til at påvirke de studerendes studievaner. Ikke ved at ændre de studerende, men ved at ændre den læringssituation, som de studerende oplever (Prosser & Trigwell, 1999). Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 K. J. Herrmann et al. Biggs (2012) har fremsat den påstand, at et effektivt læringsmiljø kræver overens- stemmelse (constructive alignment) mellem læringsmål, undervisningsaktiviteter og bedømmelseskriterier. Hvis læringsmålet for eksempel er, at de studerende efter endt undervisningsforløb skal kunne relatere begreber og anvende deres viden på cases, vil det ikke være kohærent med en eksamensform, hvor de studerende ude- lukkende skal svare på korte redegørende spørgsmål. I dette tilfælde ville eksamens- formen modarbejde læringsmålene. Nyere forskning tyder på, at oplevelse af align- ment i undervisningen hænger positivt sammen med dybdelæring og negativt sam- men med overfladelæring (Entwistle, 2009; Parpala et al., 2013). Fagenes indre logik Vi skal imidlertid også være opmærksomme på, at gode studievaner og hensigts- mæssige læringsstrategier kommer forskelligt til udtryk alt efter fagenes indhold. Derfor har forskere i de forløbne år i stigende grad undersøgt betydningen af fagdi- sciplinernes særlige praksisser (ways of thinking and practicing). Det er væsentligt set i relation til studiekompetencer, fordi: Disciplines provide particular lenses or frameworks through which to explore, un- derstand and act upon the world. They can be conceived as tools of learning [ ], each characterized by certain ways of thinking, procedures and practices that are characteristic of its community. (Kreber, 2009, s. 16). Et eksempel på forskelle indlejret i fagenes kerne er, at et identificeret mål for histo- riestuderende er at lære at forstå, hvordan historien konstrueres gennem historie- skrivningen, og hvorfor det er særlig vigtigt at distancere sig fra egne fordomme, når man fortolker historisk materiale, mens det i biologi er et mål at lære, at metoden til at afdække videnskabelig evidens er væsentligere end selve indholdet, da indholdet hele tiden forældes af nye forskningsresultater (Entwistle, 2009). Sådanne indre lo- gikker findes i alle fag og er ofte uudtalte, hvilket kan gøre det svært for de stude- rende at blive fortrolige med faget. I dette lys handler studiekompetencer ikke så meget om at lære en bestemt teknik men snarere om at blive udlært i fagets praksis, herunder i arbejdet mellem timerne.

4 Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling Dagens bærende principper Den efterhånden omfattende forskningslitteratur om studiestrategier, perception, alignment og fagenes indre logikker må nødvendigvis få konsekvenser for organise- ringen af et kursus om studiekompetencer. Derfor bygger studiekompetencedagen på en række bærende principper. For det første, at et oplæg om studieteknik fra udefrakommende eksperter ikke bør stå alene. Nogle temaer så som planlægning af hverdagen, organisering af læsegrup- per mv. går igen på alle fag, men hvad, der konstituerer god studiepraksis, er lige så afhængigt af faget og fagets metoder. Et kursus i studiekompetencer bliver nødven- digvis nødt til at forholde sig til faget i så vidt et omfang, som det er muligt. Af dette følger for det andet, at et kursus i studieteknik ikke alene bør adressere de studerende men også underviserne. Underviserne er repræsentanter for faget, lige som det er underviserne, der fastsætter læringsmål, organiserer læringsaktiviteter, og bedømmer eksamener. Mange velmente råd om studieteknik og dybdelæring vil være forgæves, hvis eksamen belønner overfladelæring, hvis der ikke er overens- stemmelse mellem mål og aktiviteter, eller hvis intentionen bag de didaktiske valg ikke er klart kommunikeret. For det tredje bør studiekompetencedagen i sig selv være et eksempel på god univer- sitetspædagogisk praksis, dvs. et eksempel på, hvordan man, selv på uddannelser med store årgange, kan motivere de studerende til at arbejde aktivt med det faglige stof før, under og efter undervisningen. Ligeledes bør dagen også demonstrere, hvordan denne aktivering med stor fordel kan understøttes ved brug af e- læring. Implementering af disse tiltag er beskrevet nedenfor. School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Aarhus School of Business and Social Sciences har cirka studerende fordelt på syv institutter. Fakultetet udbyder en række uddannelser, der på trods af en sam- fundsfaglig fællesnævner har et meget forskelligt fagligt indhold. Hvert år optages flere tusinde nye studerende på uddannelser så som Økonomi, Psykologi, Stats- kundskab, Jura, Erhvervskommunikation mv. Ud over de disciplinære forskelle er studenterpopulationen bl.a. som resultat af forskelle i kvalifikationskrav meget forskellig fra fag til fag. Studiemiljøundersøgelserne fra 2007 og igen 2011 dokumenterede en række udfor- dringer i studiemiljøet på fakultetet set fra et universitetspædagogisk perspektiv. Mange studerende var i tvivl om, hvad læringsmålene var, og mange fandt det uklart, hvad bedømmelseskriterierne var til eksamen. Yderligere dokumenterede undersøgelsen, at flertallet af studerende fandt det meget svært at få feedback på

5 studiearbejdet (Aarhus Universitet, 2011). Det var på foranledning af disse tal, at studiekompetencedagen blev efterspurgt, og i dag afholdes der hvert år ni studie- kompetencedage. Beskrivelse af studiekompetencedag Målet for dagen er 1) at synliggøre de udfordringer, man står overfor som studeren- de og give viden om, hvad der belønnes på universitetet; 2) at udbrede kendskab til og opbygning af hensigtsmæssige studievaner; 3) at fremme konstruktivt samarbejde de studerende imellem; 4) at synliggøre de didaktiske valg bag tilrettelæggelsen af undervisningen. Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 K. J. Herrmann et al. En væsentlig pædagogisk pointe med den faglige dag er, at de studerende skal ar- bejde aktivt og formaliseret i mindre grupper med det sigte at opnå gensidig feed- back, fælles forståelse af faglighed og forventninger til fremtidige aktiviteter. Dagens program veksler mellem fælles aktiviteter i form af korte forelæsninger og oplæg samt arbejde i mindre grupper. Dagen indledes med en introduktion om de generelle udfordringer og forventninger, som de studerende kommer til at møde i et akade- misk uddannelsesforløb. I løbet af dagen får deltagerne endvidere mulighed for at mødes med et panel af erfarne medstuderende for at diskutere studievaner, ligesom de får mulighed for at møde undervisere fra første semester og høre disse fremlægge deres faglige og pædagogiske valg med efterfølgende mulighed for at stille spørgs- mål til disse. Materialer Som materiale til brug for forberedelse af dagen henvises til passager fra Studiehånd- bogen (Jørgensen et al., 2011). Passagerne adresserer fire temaer: Læsning, notattek- nik, læsegruppearbejde og gode studievaner. I teksten forklares og beskrives tema- erne indgående, ligesom der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan gribe opgaven med fx notatteknik eller strukturering af læsning an i praksis. Det skriftlige materiale har et omfang på cirka 40 sider, som de studerende bliver bedt om at forbe- rede dele af inden dagen. Forberedelse De studerendes forberedelse til studiekompetencedagen er beskrevet i en læringssti, som lægges på universitetets e- læringsplatform. De studerende bliver inddelt i grupper bestående af fire personer og på forhånd bedt om at forberede et af de fire ovenstående temaer. Udover at brugen af e- læring sikrer, at hver enkelt studerende på forhånd er oplyst om, hvilket tema de skal arbejde med på dagen, giver dette desuden deltagerne mulighed for at arbejde på egne præmisser i forhold til mulig- heder og behov. De studerende skal endvidere bruge læringsstien til at publicere deres egne og læsegruppens overvejelser om fremtidig praksis og det faglige udbytte af dagen.

6 Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling Program Dagen begynder med en forelæsning, som forestås af en af CUL s forskere. Temaet for denne forelæsning er mere overordnet, hvad der anses for at være god studie- praksis på universitet, men tager også som regel udgangspunkt i universitetets stu- diemiljøundersøgelse og resultaterne for den specifikke uddannelse. Herefter fortsætter dagens program ude på holdene, hvor én af holdenes studenter- undervisere styrer afviklingen af de næste programpunkter. Først sættes de stude- rende til at diskutere den litteratur og de videoer, som de har beskæftiget sig med som forberedelse til dagen. Efter en opsamling af de vigtigste punkter arbejder de studerende med, hvordan de kan anvende denne viden i deres egen studiepraksis. Hver læsegruppe får til opgave at skrive et kort dokument og uploade det til e- læringsplatformen. Dokumentet skal indeholde tre konkrete punkter, hvor læse- gruppen har tænkt sig at ændre studiepraksis. Tabel 1. Program for studiekompetencedag Tid Aktivitet Sted 9.00 Studielederen byder velkommen Aulaen 9.15 Forelæsning: Hvad ved vi om læring, et godt læ- ringsmiljø og organisering af undervisning? Pause holdene går til mindre lokaler med stu- denterunderviser Gruppearbejde om god studieteknik Frokost 1. Runde: Personer, der hjemmefra har sat sig særlig grundigt ind i samme tema, sætter sig sammen, drøfter pointerne og producerer et ark med ho- vedpunkter. 2. Runde, omgruppering til faste læsegrupper: Hver studerende præsenterer pointerne fra 1. runde for sin læsegruppe. 3. Opsamling. Hver læsegruppe producerer en sammenfattende tekst som uploades til AULA Mindre lokaler Besøg af panel af ældre studerende: Hvad gør I, hvad fungerer for jer? Kort plenumdiskussion: Hvilke spørgsmål kun- ne I tænke jer at stille underviserne om den må- de, undervisningen tilrettelægges og udføres på? Pause vi går over i Aulaen Aulaen Hvorfor gør vi, som vi gør? Underviserne be- grunder de valg, der ligger bag organiseringen af undervisningen Lærerne i krydsild: Hvorfor skal vi? Studerende stiller spørgsmål til undervi- serne om de pædagogiske valg Afslutning

7 Efter en frokost mødes holdet igen til en paneldiskussion, hvor ældre medstuderen- de fortæller om deres erfaringer og studiepraksis, og hvor de førsteårsstuderende kan stille spørgsmål. Studiekompetencedagen afsluttes med en fælles session, hvor de studerende møder underviserne for fagene på første semester. Hver underviser har 5 minutter til at fremlægge et eller flere centrale pædagogiske valg i undervis- ningsforløbet. Herefter kan de studerende stille underviserne spørgsmål. Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 K. J. Herrmann et al. Praktiske erfaringer og evaluering af dagen Studiekompetencedagen blev først udviklet og udbudt i 2010 og har undergået for- andringer i takt med de erfaringer, som er gjort gennem de forløbne tre år. Mange introduktioner til studieteknik for nye studerende lægges i begyndelsen af semeste- ret. Studiekompetencedagen er derimod placeret i november måned, hvilket er tre måneder henne i studieforløbet. At lægge dagen senere på semesteret har to fordele: For det første undgås det, at dagen drukner i alle de nye indtryk, som de studerende i forvejen skal forholde sig til ved studiestart. For det andet sikres det, at de stude- rende har erfaringer, som de kan relatere materialet til, samt at de studerende på dette tidspunkt vil have etableret en praksis, som de kan forholde sig kritisk og konkret til. Dagen er dog lagt så tilpas tidligt, at den ikke falder sammen med eksamensperio- den. Selve kurset er billigt forstået på den måde, at der gøres brug af studiernes egne ressourcer, og at den eneste større udgift er løn til studenterundervisere. Men hvad angår organiseringen af kurset særligt i etableringsfasen er der brug for god tid. Der skal holdes møder med underviserne, studenterunderviserne skal orienteres om deres rolle på dagen, der skal etableres læringsstier, de studerende skal orienteres grundigt mv. Dagen har affødt en del empiriske data i form af en evalueringsrapport (byggende på feedback fra 23 studiegrupper), de studerendes uploadede planer for fremtidig stu- diepraksis samt udtalelser fra studieledere (Cultivate, 2013). Disse kilder giver et billede af de studerendes oplevelse og udbytte af dagen. De studerende er overvejende tilfredse med dagen. Temaerne (notatteknik, læsning, planlægning og samarbejde) opleves relevante, og man kan ved at læse de planer, som de studerende uploader til e- læringsplatformen, se, at de studerende især er optaget af planlægningen af hverdagen og samarbejdet med læsegruppen. Dette dre- jer sig fx om at etablere faste rutiner, lave ugeplaner, og finde læsepladser, hvor de studerende har ro til at arbejde og ikke distraheres. For nogle studerende handler planerne også om at højne selvdisciplinen, adskille arbejde og fritid og at kunne holde fri med god samvittighed. Typiske planer for læsegruppearbejdet er eksplicite- ring og forventningsafstemning i forhold til ambitionsniveau, mødekultur, fælles og individuelt ansvar og konstruktiv feedback.

8 Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling De studerende er meget glade for at møde panelet af ældre studerende, lige som den afsluttende debat med de undervisningsansvarlige bliver værdsat. Studielederne for- tæller, at den afsluttende debat gav underviserne indblik i de studerendes oplevelser af undervisningen, lige som den gav underviserne en lejlighed til at signalere inte- resse for de studerende og åbenhed omkring de pædagogiske valg og overvejelser. Diskussion og anbefalinger I takt med at en større og mere heterogen gruppe af studerende optages på landets universiteter, bliver behovet for udvikling af de studerende studiekompetencer sta- digt mere påtrængende. I denne artikel har vi beskrevet en studiekompetencedag, sådan som den foregår på uddannelser under School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Vi har selv lånt ideer og materialer andre steder fra, og på sam- me måde vil vi invitere til, at man efterligner eller lader sig inspirere af vores kon- cept. Et sådant kursus vil selvfølgelig skulle modificeres alt efter, hvor det implementeres. Vi har udviklet kurset inden for rammerne af et samfundsvidenskabeligt fakultet, og pædagogiske erfaringer og valg rejser ikke uhindret over faggrænserne. Alligevel vurderer vi, at rammen for studiekompetencedagen og de bærende pædagogiske ideer kan anvendes bredt, netop fordi konceptet integrerer generel studieteknik med fagets egne præmisser. Rammen for studiekompetencedagen hviler på forudsætninger, som vi mener, bør gælde generelt for kurser i studieteknik. For det første, at studieteknikkurser bør forholde sig til og integrere fagets egne måder at tænke og praktisere på for at hjælpe studerende med at afkode fagets indre logikker. Vi har set eksempler på privat ud- budte kurser i studieteknik, som lægger så meget vægt på memoteknik og hurtig- læsning, at studerende kunne få det indtryk, at en universitetsuddannelse (kun) går ud på at lære en masse stof udenad. Undervisning i studieteknik, som er afkoblet fra faget risikerer at overse selve kernen i faget, hvilket vil sige de praksisser og måder at tænke på, som er karakteristiske for netop dette fag. I værste fald kan de velmente råd stå i direkte modsætning til fagets mål. Den anden bærende ide er, at kurser i studieteknik bør rette sig mod studerende såvel som undervisere. Som forskere og undervisningsudviklere har vi kun begrænset ind- sigt i selve fagets indhold. Underviserne er derimod bærere af fagets praksis og fa- gets værdier. Det er underviserne, der med formuleringen af læringsmål, valg af un- dervisningsaktiviteter og bedømmelse af eksamener rammesætter de studerendes læring og dermed også har den mest direkte indflydelse på den studiepraksis og de læringsstrategier, som de studerende i sidste ende vælger. Det er dermed også un- derviserne, der har den største gennemslagskraft og legitimitet over for de studeren- de.

9 Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 K. J. Herrmann et al. Det er vores erfaring, at der er brug for en meget klar forventningsafstemning, hvad angår fordeling af roller og ansvar. Ofte bliver vi nødt til at forklare, hvorfor det er nødvendigt at også underviserne møder op til en dag om de studerendes studieva- ner. Studieteknik opfattes af nogle undervisere som generisk det vil sige som noget, der ikke har med selve faget at gøre og blandt nogle undervisere trives åbenbart den uheldige forestilling, at studievaner er noget, de studerende slet og ret har. Forskningen viser imidlertid, at studiestrategier ikke er uforanderlige, og at studie- strategier blandt andet påvirkes af de studerendes oplevelser af læringsmiljøet. Det er vigtigt at forstå, at uhensigtsmæssige studievaner ikke nødvendigvis er udtryk for dovenskab, irrationalitet eller manglende motivation (selv om det nogle gange er til- fældet). Studerende handler meningsfuldt i overensstemmelse med undervisnings- miljøet, som de oplever det - for eksempel hvad de studerende tror, der forventes af dem. Studiekompetencedagen er med til at synliggøre den mulige diskrepans mel- lem undervisernes intention med læringsmiljøet og de studerende faktiske oplevelser af læringsmiljøet, og i de tilfælde, hvor diskrepansen afdækkes, gives både undervi- sere og studerende grundlag for at ændre praksis. At inddrage underviserne har også en anden fordel: Nemlig at dagen ud over at handle om hensigtsmæssig studiepraksis i lige så høj grad kommer til at handle om hensigtsmæssig undervisning. Det falder nogle undervisere svært at redegøre for de didaktiske valg, og dagen er en oplagt mulighed for at diskutere og i nogle tilfælde også hjælpe underviserne til at se begrundelserne for den måde, faget er organise- ret på. I de tilfælde, hvor begrundelserne er manglende eller uhensigtsmæssige, giver det mulighed for at diskutere, om undervisningen kan indrettes på en bedre måde. På et mere overordnet plan er studiekompetencedagen således en god lejlighed til at diskutere universitetspædagogik med underviserne ude på fagene. Vi betragter først og fremmest dagen som en målrettet og struktureret samtale stude- rende imellem og mellem studerende og undervisere. Den universitetspædagogiske enheds opgave er at iscenesætte denne samtale, så den bliver konkret og konstruktiv. Kim Jesper Herrmann er cand.scient.pol. med en ph.d.- grad i Social Sciences and Business fra Aarhus Universitet med særligt fokus på samfundsfagenes didaktik. Han har siden 2007 været tilknyttet Cen- ter for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet. Hans primære forskningsinteresser er studeren- des læringsstrategier, studentercentreret undervisning og samspillet mellem undervisere og studeren- de. Berit Lassesen er adjunkt, ph.d. på Center for Undervisning og Læring og forsker primært i forhold, der vedrører studerende på de videregående uddannelser - herunder motivationsfaktorer og forhold i øvrigt, der har betydning for de studerendes etablering af læringsstrategier. Anna Bager er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Hun har siden 2007 været tilknyttet Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet. Fra 1. februar 2013 har hun været ph.d.- studerende samme sted. Hun forsker i universitetsunderviseres opfattelse af undervisning og læring i

10 relation til deres fag. Anna Bager har tillige arbejdet med Aarhus Universitets studiemiljøundersøgel- ser i både 2007 og Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling Torben Kristian Jensen er centerleder for Center for Undervisning og Læring. Udover ledelses- og udviklingsopgaver underviser han ph.d.- vejledere på Business and Social Sciences samt adjunkter fra hele Aarhus Universitet. Litteratur Aarhus Universitet (2011). Studiemiljø2011: Rapporterne 1-7, Aarhus Universitet. Til- gængelig: (tilgået ). Cultivate (2013). Faglige dage om studieteknik giver nye studerende gode vaner, 3. udgave, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet. Tilgængelig: (tilgået ). Biggs, J. (2012). What the student does: Teaching for enhanced learning, Higher Edu- cation Research & Development, 31(1), Entwistle, N. (2009). Teaching for Understanding at University: Deep Approaches and Dis- tinctive Ways of Thinking, Basingstoke: Palgrave- Macmillan. Jørgensen, P., Rienecker, L. & Pipa, T. (2011). Studiehåndbogen: for studiestartere på vi- deregående uddannelser, 2. udg., Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kreber, C. (2009). The University and its Disciplines, London: Routledge. Parpala, A., Lindblom- Ylänne, S., Komulainen, E. & Entwistle, N. (2013). Assessing students experiences of teaching- learning environment and approaches to learning: Validation of a questionnaire in different countries and varying con- text, Learning Environment Research, 16(2), Prosser, M. & Trigwell, K. (1999). Understanding Learning and Teaching: The Experience in Higher Education, Buckingham: SRHE and Open University Press. Ramsden, P. (1992). Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge.

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård Pædagogisk kursus for instruktorer 2012 1. gang Dorte Ågård Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? Nogen der skal i gymnasiepraktik eller på Det rullende Universitet? Sæt jer fag-

Læs mere

INSPIRATIONSDAG OM STUDIEINTENSITET

INSPIRATIONSDAG OM STUDIEINTENSITET INSPIRATIONSDAG OM STUDIEINTENSITET 22. SEP. 2016 Hvad taler vi om? Antallet af timer den studerende bruger på at deltage i undervisning samt antallet af timer den studerende bruger på studierelaterede

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 1. gang Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Torsdag d. 24. januar 12-15 Læreprocesser

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Læringsmål. og læringsudbyttebeskrivelse

Læringsmål. og læringsudbyttebeskrivelse Læringsmål og læringsudbyttebeskrivelse Formiddagens program Anne Mette Mørcke Lektor i sundhedsvidenskabelig fagdidaktik ved Center for Medicinsk Uddannelse Studieleder, lægeuddannelsen Aarhus Universitet

Læs mere

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring.

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. De studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab ansvaret for at principperne realiseres

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Præsentationsrunde Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Mandag d. 20. januar

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

DIGITALISERING AF EVALUERING

DIGITALISERING AF EVALUERING DIGITALISERING AF EVALUERING Intern uddannelsesdag om educational-it Aarhus Universitet, 8. oktober 2015 DIGITALISERING AF UNDERVISNING PÅ BSS 1. Implementering af Blackboard i 2013 1. 1.200 undervisere,

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Effektiv holdundervisning

Effektiv holdundervisning Effektiv holdundervisning Kim Jesper Herrmann og Anna Bager-Elsborg Effektiv holdundervisning en håndbog for nye undervisere på universitetsniveau Kim Jesper Herrmann og Anna Bager-Elsborg Effektiv holdundervisning

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Tekstfeedbackspillet i brug

Tekstfeedbackspillet i brug Tekstfeedbackspillet i brug!? META- FEEDBACK 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læringsudbytte af peer-feedback...4 Peer-feedback bygger på følgende principper...5 Peer-feedback i undervisningen...6 Tekstfeedbackspillets

Læs mere

Eksamensformer hvordan evaluerer vi?

Eksamensformer hvordan evaluerer vi? Eksamensformer hvordan evaluerer vi? Program Introduktion, ABL Eksempler PER ABL JBB KLK (ved ABL) JRT diskussion i grupper (og kaffe/kage ;-) Opsamling Hot Spot, 11. sep. 2013 2 Eksamen Evaluering og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Fra forskning til undervisning

Fra forskning til undervisning Fra forskning til undervisning Nana Quistgaard og Christina Frausing Binau Du falder over en nyhed... Forskere på DTU Miljø har udviklet en ny metode til rensning af vand, der vil betyde en kraftig reduktion

Læs mere

Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent

Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi SDU: Sundheds-videnskab

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Thomas R.S. Albrechtsen & Claus Michelsen Center for Naturvidenskabernes og

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME AUGUST 2015 Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 Svanemøllens Kaserne 2100 København Ø Kontakt: Dekanat, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk 1. udgave august 2015 INDHOLD

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Forskningsbasering og anvendelsesorientering: begrebsforståelser og kompetencemål

Forskningsbasering og anvendelsesorientering: begrebsforståelser og kompetencemål Forskningsbasering og anvendelsesorientering: begrebsforståelser og kompetencemål Forskningspolitisk årsmøde Videnskabernes Selskab 22. marts 2011 Hanne leth Andersen RUC Forskningsbasering vs. anvendelsesorientering

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder for

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

studieordningerne Oplæg på DUN-konference 30. maj 2011 Signe Skov, uddannelseskonsulent Uddannelse og Studerende E-mail: sskov@hum.ku.

studieordningerne Oplæg på DUN-konference 30. maj 2011 Signe Skov, uddannelseskonsulent Uddannelse og Studerende E-mail: sskov@hum.ku. Skrivekompetence i studieordningerne Oplæg på DUN-konference 30. maj 2011 Signe Skov, uddannelseskonsulent Uddannelse og Studerende E-mail: sskov@hum.ku.dk 1 Dias 1 Organisatoriske niveauer i forbindelse

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 1. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK 06 GUST 2014 PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Var undervisningen faglig interessant? Set som helhed, hvad var fagets største styrke? Nævn gerne flere. Det høje faglige

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?...

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?... INDHOLD Brug bogen godt forord til 2. udgave... 5 DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15 Studiestart... 17 Det er fedt at studere!... 17 Fra gymnasiet til videregående uddannelser profession studerende...

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING PÅ DPU

KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING PÅ DPU KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING PÅ DPU Hvad er Kollektiv Akademisk Vejledning? Flere studerende, som skriver på forskellige opgaver/projekter, Integrere og skabe en dynamik mellem forskellige perspektiver

Læs mere