Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 26. juli 2001 om uddannelse til journalist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 26. juli 2001 om uddannelse til journalist"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 26. juli 2001 om uddannelse til journalist I medfør af 2, stk. 2, 4 og 5, stk. 3 i landstingsforordning nr. 6. af 30. oktober 1995 om uddannelse til journalist fastsættes: Kapitel 1. Styrelsen af uddannelsen 1. Ved Tusagassiornermik Ilinniarfik nedsættes et uddannelsesråd. Uddannelsesrådet består af 7 medlemmer: 1) Et medlem udpeget af Direktoratet for Uddannelse. 2) Et medlem udpeget af den grønlandske presseforening. 3) Et medlem udpeget af Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) og Kalaallit Nunaanni TV- utileqatigiit radioutileqatigiillu (FTV-R). 4) Et medlem udpeget af de landsdækkende trykte medier. 5) Leder af uddannelsen. 6) Et medlem udpeget af lærerrådet på uddannelsen. 7) Et medlem udpeget af og blandt de studerende på uddannelsen. Stk. 2. Medlemmer af Uddannelsesrådet sidder i rådet indtil den, der har udpeget vedkommende, trækker denne udpegning tilbage samt udpeger et nyt medlem. Stk. 3. Der udpeges suppleanter for alle rådsmedlemmer. Stk. 4. Uddannelsesrådet kan tilforordne personer med viden inden for særlige områder. Stk. 5. Uddannelsesrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. Uddannelsesrådet fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om nedsættelse af et forretningsudvalg. Forretningsordenen skal godkendes af Direktoratet for Uddannelse. Stk. 6. Tusagassiornermik Ilinniarfik er sekretariat for Uddannelsesrådet. 2. Uddannelsesrådet er rådgivende vedrørende Tusagassiornermik Ilinniarfik og kan afgive indstillinger til Direktoratet for Uddannelse. Stk. 2. Uddannelsesrådet godkender praktiksteder, jf. 9, stk. 2. Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse kan, efter indhentet udtalelse fra Uddannelsesrådet og Tusagassiornermik Ilinniarfik, fastsætte nærmere regler for Uddannelsesrådets virksomhed. 3. Uddannelsens leder ansættes af Landsstyret efter indstilling fra Direktoratet for Uddannelse. Faglærere og andet personale ansættes af Landsstyret efter indstilling fra Tusagassiornermik Ilinniarfik. 4. Tusagassiornermik Ilinniarfik udarbejder en studieordning for uddannelsen, der som minimum skal indeholde

2 1) indhold, lektionsantal og vejledende pensum for de enkelte fag, projektperioder og praktik samt disses placering i uddannelsesforløbet, 2) regler om aflevering af skriftlige opgaver, herunder om aflevering kan eller skal ske individuelt eller gruppevis, 3) beskrivelse af prøver i uddannelsesforløbet samt disses placering i uddannelsesforløbet, 4) beskrivelse af anvendte prøveformer, herunder antallet af deltagere i gruppeprøver, 5) oversigt over ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke prøver der gives bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået", 6) præcisering af betingelserne for at give bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået", 7) afholdelse af sygeeksamen og omprøve, 8) regler om deling og sammenlægning af hold efter antal tilmeldte studerende, 9) aflevering af erstatningsopgaver, 10) undervisningsplaner og 11) generelle fremmøderegler. Stk. 2. Studieordningen kan indeholde hjemmel for Tusagassiornermik Ilinniarfik til at dispensere fra studieordningens bestemmelser. Stk. 3. Studieordningen fremsendes til Direktoratet for Uddannelse til godkendelse. Kapitel 2. Optagelsesbetingelser 5. Tusagassiornermik Ilinniarfik optager ansøgere, der 1) har bestået en gymnasial uddannelse og 2) har bestået en optagelsesprøve, jf. 6. Stk. 2. Tusagassiornermik Ilinniarfik kan optage andre ansøgere med en anden uddannelse med relevant bogligt og praktisk indhold, såfremt betingelsen i stk. 1, nr. 2 er opfyldt. 6. Optagelsesprøven udarbejdes af Tusagassiornermik Ilinniarfik efter indstilling fra Uddannelsesrådet. Prøven skal udformes således, at den afdækker de optagelsessøgendes sans for journalistisk tænkning, almene viden om aktuelle samfundsforhold samt sproglige færdigheder. Stk. 2. Optagelsesprøven foregår samtidigt overalt, hvor der er rettidigt tilmeldte ansøgere, som opfylder de øvrige optagelseskrav, jf. 5, og efter et af Tusagassiornermik Ilinniarfik fastlagt tidsskema. Leder af uddannelsen er ansvarlig for prøvernes afholdelse. Kapitel 3. Uddannelsens indhold m.v. Uddannelsens struktur 7. Uddannelsen er normeret til 3½ år fordelt på 7 semestre, og er opbygget således: 1) 1. del indeholder teori og projektorienteret undervisning. 2) 2. del indeholder ophold på praktiksteder.

3 3) 3. del indeholder teori og projektorienteret undervisning. Tilrettelæggelse af fag og praktikperioder 8. Undervisningen på 1. del omfatter følgende fag: 1) Journalistik. 2) Sprog. 3) Medie- og kommunikationsteori. 4) Informationsret. 5) Etik. 6) Samfundsfag. Stk. 2. Undervisningen på 3. del omfatter følgende fag: 1) Journalistik. 2) Samfundsfag. 3) Sprog. Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse kan, når særlige forhold taler for det, eller som led i udviklingen af uddannelsen dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og del udgør en praktikperiode på 18 måneder. Praktikopholdet skal foregå på et radio og fjernsynsforetagende og en trykt presse. Praktikken skal almindeligvis foregå i Grønland. Stk. 2. Praktikstedet skal være godkendt af Uddannelsesrådet. Et praktiksted kan kun godkendes, hvis der er mindst én uddannet journalist beskæftiget på praktikstedet. Stk. 3. De studerende gennemfører praktikperioderne på følgende vilkår: 1) Den studerende ansøger selv et godkendt praktiksted. 2) Tusagassiornermik Ilinniarfik og praktikstedet indgår en praktikaftale. Den studerende har pligt til at deltage i arbejdet på praktikstedet i overensstemmelse med praktikaftalen. 3) Tusagassiornermik Ilinniarfik sikrer, at den studerende tildeles en ansvarlig vejleder på praktikstedet, og at der foregår en regelmæssig evaluering af praktikforløbet. Stk. 4. Dele af praktikopholdet kan afholdes som et studieophold af maksimalt 6 måneders varighed på en journalistisk arbejdsplads, en forskningsinstitution, eller en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution i eller uden for Grønland. Tusagassiornermik Ilinniarfik skal godkende studieopholdet og skal tilrettelægge forløbet i samarbejde med den studerende og studiestedet. Studieophold kan gennemføres individuelt for én studerende eller kollektivt for flere studerende. Semesteropgaver og hovedopgave 10. På 1. del udarbejder den studerende én opgave med et valgfrit emne og én opgave med frit emneog medievalg. 11. Som afslutning på uddannelsen udarbejder den studerende på 3. del en hovedopgave. Den studerende arbejder selvstændigt, men med forudgående vejledning. Der er frit emne og medievalg.

4 Studieaktivitet, oprykning, bortvisning og afbrydelse 12. Den studerende har pligt til at være studieaktiv. Stk. 2. Studieaktivitet registreres som deltagelse i den skemalagteundervisning og aflevering af opgaver. 13. Studieaktivitet, jf. 12, stk. 2, skal godkendes af leder af uddannelsen, før den studerende kan oprykke fra en del af uddannelsen til en anden, jf. dog stk. 4. Hvis den studerendes studieaktivitet ikke kan godkendes, kan leder af uddannelsen give tilladelse til, at den studerende går en del af uddannelsen helt eller delvist om. Stk. 2. For at kunne påbegynde 2. del skal den studerende mindst have opnået karakteren 6 i begge opgaver på 1. del, jf. 10, og studieaktiviteten, jf. stk. 1, skal være godkendt. Stk. 3. For at kunne påbegynde 3. del skal den studerendes deltagelse i praktikopholdene på 2. del være godkendt. Leder af uddannelsen kan dog, når særlige omstændigheder taler herfor, give tilladelse til, at 3. del kan påbegyndes, selvom et eller flere praktikophold ikke er godkendt. Stk. 4. Studerende, hvis studieaktivitet ikke er blevet godkendt, jf. stk. 1, kan anmode leder af uddannelsen om tilladelse til, at oprykning kan ske, selvom studieaktiviteten ikke er godkendt. Dispensation kan meddeles, såfremt den studerende udarbejder og afleverer en skriftlig erstatningsopgave, som er stillet af Tusagassiornermik Ilinniarfik. Opgaven skal være bedømt som tilfredsstillende inden fortsættelsen af uddannelsen. 14. Leder af uddannelsen kan beslutte, at en studerende skal bortvises fra uddannelsen såfremt den studerende 1) gentagne gange eller gennem længere tid har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 12 trods skriftlig påmindelse og efterfølgende skriftlig advarsel, 2) groft har tilsidesat institutionens almindelige regler for samvær med andre studerende eller med uddannelsens medarbejdere, 3) på grund af vedvarende sygdom, medicin eller rusmiddelmisbrug eller lignende frembyder en væsentlig risiko for andres helbred eller sikkerhed eller 4) i øvrigt har gjort sig skyldig i et forhold, der er åbenbart uforenelig med, at den studerende fortsætter uddannelsen. 15. En afbrudt uddannelse kan kun genoptages efter ansøgning om optagelse, jf. 5. Stk. 2. En uddannelse, som er midlertidig afbrudt på grund af manglende praktiksted, orlov, herunder barselsorlov og fravær på grund af dokumenteret sygdom, kan dog genoptages efter godkendelse fra leder af uddannelsen, når særlige forhold taler for det. Formålet med de enkelte fag 1. del 16. Formålet med faget journalistik er, at de studerende opnår 1) viden om elementære journalistiske emner som nyhedsreferat, nyhedsreportage, interview, feature,

5 research, baggrundsartikel og retsreferat, 2) øvelse i at anvende den journalistiske metode, 3) kendskab til begrebet nyhedskriterium, 4) kendskab til notatteknik og øvelse i at organisere researchmateriale, 5) kendskab til begrebet journalistisk integritet og til de presseetiske regler og 6) øvelse i at redigere færdige produkter. 17. Formålet med faget samfundsfag er, at de studerende opnår kendskab til samfundets struktur og processer, således at de er i stand til at analysere, problematisere og formidle information om 1) grønlandsk politik, 2) økonomi og 3) retsvæsen. 18. Formålet med faget sprog er, at de studerende opnår viden om 1) det grønlandske sprogs syntaks og morfologi, 2) kendskab til journalistikkens fortælleteknik, 3) mediesprogets normer for læsbarhed og 4) sproglige redskaber, der danner baggrund for en forståelig og vedkommende journalistik. 19. Formålet med faget medie og kommunikationsteori er at give de studerende kendskab til 1) hovedtrækkene af massekommunikationens og journalistikkens historie i og udenfor Grønland og herunder en forståelse af pressens rolle og 2) journalistiske arbejdsforhold, principper for redaktionel organisation og forståelse af forholdet mellem medierne og deres brugere. 20. Formålet med faget informationsret er, at de studerende opnår kendskab til 1) den grundlovshjemlede ytringsfrihed og ytringsfrihedens retlige grænser, herunder kriminallovens bestemmelser om krænkelse af privatlivets fred og om ærekrænkelser, samt de vigtigste ophavsretlige principper, 2) medieansvarslovens regler om medieansvar, god presseskik, genmæle og Pressenævnet og 3) offentlighedsprincipperne inden for lovgivning, forvaltning og retspleje. 21. Formålet med faget etik er, at give de studerende kendskab til 1) skrevne og uskrevne regler om god presseskik og 2) de etiske problemer og overvejelser, der er forbundet med forskellige researchmetoder. 2.del 22. Formålet med praktikken er at give de studerende indsigt i fagets arbejdsfunktioner, rutiner og tilrettelæggelse i praksis samt evne til at arbejde selvstændigt. 3. del

6 23. Formålet med faget journalistik er at give de studerende yderligere indsigt og øvelse i de journalistiske discipliner og arbejdsfunktioner, der er introduceret på uddannelsens 1. del, herunder øvelse i planlægning af medieprodukter. 24. Formålet med faget samfundsfag er, at de studerende får forståelse for en række internationale begreber, som sætter de studerende i stand til at analysere, problematisere og formidle internationale begivenheder, deres baggrund og konsekvenser. 25. Formålet med faget sprog er, at de studerende 1) får indgående kendskab til fortællemodellerne, 2) fordyber sig fagligt i teoretiske og praktiske undersøgelser af sproget som redskab herunder journalistisk, dramadokumentarisk og kreativ sprogbehandling, 3) videreudvikler de analytiske færdigheder, som blev introduceret på 1. del og 4) bliver i stand til at skrive naturligt, enkelt og forståeligt i og uden for journalistikkens traditionelle genrer. 26. Formålet med hovedopgaven er at påvise, at den studerende har tilegnet sig fagets metoder og kan arbejde selvstændigt. Kapitel 4. Uddannelsens prøver m.v. Formål med uddannelsens prøver 27. Formålet med uddannelsens prøver er at bedømme om, og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastsat for uddannelsen i forordningen, denne bekendtgørelse og studieordningen. Beståelse af prøver giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis. Definition af interne og eksterne prøver 28. Prøverne er interne eller eksterne. Stk. 2. Ved interne prøver forstås prøver, som bedømmes af en eller flere eksaminatorer. Stk. 3. Ved eksterne prøver forstås prøver, som bedømmes af en eller flere eksaminatorer og en censor, der er beskikket af Direktoratet for Uddannelse. Skriftlige prøver 29. Skriftlige prøver stilles af Tusagassionermik Ilinniarfik. Stk. 2. Prøverne er fælles for alle eksaminander. Stk. 3. Der er tilsyn ved prøverne. Stk. 4. Efter afsluttet uddannelsesforløb kan studerende forlange at få sine skriftlige besvarelser

7 udleveret. Mundtlige prøver 30. Eksaminationen forestås af den eller de lærere, der har undervist i faget, således at læreren er eksaminator. Den former sig så vidt mulig som en samtale mellem eksaminator og eksaminand, hvori censor kan deltage. Materiale, der kan tjene som yderligere dokumentation for den studerendes arbejde med faget, kan medinddrages i eksaminationen. Stk. 2. Censor og eksaminator er alene under voteringen. Eksaminanden kan efter voteringen få en begrundelse for den fastlagte karakter. Stk. 3. Såfremt den studerende har forberedelsestid, sker dette under tilsyn. Stk. 4. De mundtlige prøver er offentlige. Prøver og bedømmelser 31. Uddannelsens 1. del indeholder følgende prøver og bedømmelser: 1) Journalistik:Den studerendes deltagelse i hvert projektforløb bedømmes "bestået" eller "ikkebestået". Faget indeholder eksterne mundtlige prøver, der afholdes på baggrund af medieprodukter udarbejdet af den studerende. 2) Samfundsfag:Den studerendes deltagelse i undervisningsmodulerne grønlandsk politik, økonomi og retsvæsen bedømmes som "bestået" eller "ikke bestået". Faget afsluttes med en ekstern mundtlig prøve. 3) Sprog: Den studerendes deltagelse i undervisningsmoduler i fortælleteknik bedømmes som "bestået" eller "ikke bestået". Faget indeholder eksterne mundtlige prøver i grønlandsk sproglære. 4) Medie- og kommunikationsteori samtinformationsret og etik: Den studerendes deltagelse i fagene bedømmes hver for sig som "bestået" eller "ikke bestået". Stk. 2. Opgaverne på 1. del bedømmes på almene journalistiske færdigheder, herunder research, sprog og formidling. Stk.3. Direktoratet for Uddannelse kan, når særlige forhold taler for det, eller som led i udviklingen af uddannelsen dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og På uddannelsens 2. del foretages ved afslutning af hver praktikperiode en praktikbedømmelse, hvor den studerendes deltagelse i praktikperioden bedømmes som "godkendt" eller "ikke godkendt". Ansvarlig leder på praktikstedet foretager sammen med praktikant og Tusagassiornermik Ilinniarfik praktikvurderingen, der som minimum indeholder en bedømmelse af den studerendes fremmøde og aktive indsats i praktikperioden. Stk. 2. Ved afslutningen af en supplerende praktikperiode jf. 37 foretages bedømmelsen som beskrevet i stk. 1. Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse kan, når særlige forhold taler for det, eller som led i udviklingen af uddannelsen dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og På uddannelsens 3. del bedømmes de studerendes deltagelse i fagene, journalistik, samfundsfag og

8 sprog hver for sig som "bestået" eller "ikke bestået". Stk. 2. Hovedopgaven bedømmes ved en mundtlig ekstern prøve, hvor den studerende skal redegøre for emnevalg, arbejdsmetode og research. Bedømmelsen foretages af eksaminator, én censor samt en tilforordnet sagkyndig, jf. 42. Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse kan, når særlige forhold taler for det, eller som led i udviklingen af uddannelsen dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og 2. Tilmelding til og betingelser for deltagelse i uddannelsens prøver 34. Den studerende tilmelder sig uddannelsens prøver i kraft af optagelse til uddannelsen. 35. Studieaktivitet, jf. 12, skal være godkendt, før den studerende kan deltage i prøver i de enkelte fag. Genindstilling 36. Den studerende kan genindstille sig til prøve i hvert enkelt fag, hvor karakteren er under 6. Stk. 2. Den studerende kan kun genindstille sig 2 gange til prøve i samme fag. Stk. 3. Direktoratet for Uddannelse kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk Den studerende, hvis praktik bedømmes som ikke godkendt, har ret til at gå ikke godkendte dele om én gang. Stk. 2. Afbryder den studerende praktik i utide, og kan praktikken ikke umiddelbart fortsættes på et andet praktiksted, foretages en praktikvurdering, hvis uddannelsesinstitutionen og praktikstedet er enige om, at der er tilstrækkelig grundlag for en vurdering. I modsat fald må den studerende gå praktikperioden om. 38. Den studerende, der på grund af sygdom, der er dokumenteret ved lægeattest, eller dermed ligestillet fravær, ikke har gennemført prøver, holdes prøve efter Direktoratet for Uddannelses beslutning i hvert enkelt tilfælde, dog således at denne prøve senest finder sted, næste gang der afholdes prøver i faget. 39. Hvis den studerende ikke møder op til prøven, jf. 38, og ikke har frameldt sig prøven, betragtes prøven som ikke bestået. Eksamensstof og eksamensspørgsmål 40. Eksamensstoffet er det stof, som de studerende eksamineres i ved prøverne i de enkelte fag. Eksamensstoffet udvælges af pensum af den eller de lærere, der har undervist i faget, efter drøftelse med de studerende. Stk. 2. Eksamensspørgsmål er de spørgsmål, som danner baggrund for eksaminationen. Eksamensspørgsmål udarbejdes af den eller de lærere, der har undervist i faget.

9 Stk. 3. Såfremt der skal eksamineres i et af eksaminanden udarbejdet medieprodukt, danner medieproduktet dog baggrund for eksaminationen. 41. Eksamensstof og spørgsmål forelægges censor til godkendelse senest 4 uger før prøvens afholdelse. Stk. 2. Bemærkninger til eksamensstof og spørgsmål skal fremsættes senest 7 dage efter modtagelsen. Har Tusagassiornermik Ilinniarfik ikke herefter modtaget bemærkninger, anses censor for at have godkendt eksamensstof og spørgsmål. Stk. 3. Skal en af eksaminanden udarbejdet opgave danne baggrund for en eksamination, fremsendes opgaven til censor til gennemsyn senest 1 uge før prøvens afholdelse. Stk. 4. Skal et af eksaminanden udarbejdet medieprodukt danne baggrund for en eksamination fremsendes medieproduktet til censor til gennemsyn senest 1 uge før prøvens afholdelse. Endvidere fremsendes Tusagassiornermik Ilinniarfiks generelle kriterier for bedømmelse af medieprodukter. Censorer og sagkyndige 42. Censorer beskikkes af Direktoratet for Uddannelse. Censorer medvirker i alle fag, hvori der afholdes eksterne prøver. Stk. 2. Ved bedømmelse af hovedopgaven, jf. 33, stk. 2 udpeger Tusagassiornermik Ilinniarfik en tilforordnet sagkyndig, som besidder specialviden inden for det emne, som hovedopgaven omhandler. Den sagkyndige modtager honorar efter samme regler som en beskikket censor. 43. Censorerne skal påse 1) at kravene ved uddannelsens prøver herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i forordningen, bekendtgørelser og studieordning, 2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de for uddannelsen gældende regler og 3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning. Stk. 2. Den tilforordnede sagkyndige skal vejlede censor og eksaminator i vurderingen af om den studerendes redegørelse for faktuelle oplysninger om hovedopgavens emne er korrekte. Den tilforordnede sagkyndige deltager ikke i voteringen. Uregelmæssigheder ved afholdelse af prøver 44. Leder af uddannelsen er ansvarlig for, at afholdelse af uddannelsens prøver sker i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 2. Uregelmæssigheder ved prøvers afholdelse indberettes straks til Direktoratet for Uddannelse. 45. Leder af uddannelsen kan bortvise en eksaminand fra en prøve, såfremt 1) en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig hjælp fra andre, anvendt ikke tilladte hjælpemidler eller udgivet en andens arbejde for sit, eller 2) en eksaminand uretmæssigt har hjulpet eller forsøgt at hjælpe andre under en prøve.

10 Kapitel 5. Karaktergivning 46. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse anvendes ved bedømmelse af prøver, opgaver og lignende. Kapitel 6. Betingelser for at bestå 47. For at bestå journalistuddannelsen kræves: 1) at alle kurser og uddannelsesforløb der indgår i uddannelsen, herunder praktik, er bestået eller godkendt og 2) at alle afgivne karakterer er på 6 eller derover. Kapitel 7. Protokol og eksamensbevis 48. Leder af uddannelsen fører en protokol, hvor hver studerende har sit blad. På protokolbladet indføres den studerendes personlige data, valg af fag, attestationer, fritagelser og andre dispensationer efter bekendtgørelsen, bedømmelsen i praktik og prøvekarakterer. 49. Studerende, der har bestået Tusagassiornermik Ilinniarfik får et eksamensbevis. Beviset har en individuel tekst og en standardtekst. Stk. 2. I den individuelle tekst oplyses 1) den studerendes personlige data og dato for uddannelsens afslutning, 2) bedømmelsen i praktik og 3) bedømmelsen i hvert enkelt fag, opgaver og hovedopgave. Stk. 3. I standardteksten optages bekendtgørelsens 7, 8 og 47. Stk. 4. Eksamensbeviset udfærdiges af leder af uddannelsen på grundlag af den studerendes protokolblad. Leder af uddannelsen underskriver beviset. Stk. 5. Studerende, der afbryder uddannelsen uden at have gennemført den, kan efter anmodning få en attest for aflagte prøver og godkendt praktik. Kapitel 8. Ikrafttræden 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Studerende, der er påbegyndt normal praktikperiode før 1. december 1997, færdiggør uddannelsen efter hidtil gældende regler. Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 19. april 1999 om uddannelse af journalister.

11 Grønlands Hjemmestyre, den 26. juli Lise Lennert / Karl Kristian Olsen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger I medfør af 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 7. december 2000 om uddannelse af socialrådgivere. Kapitel 1. Styrelsen af uddannelsen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 7. december 2000 om uddannelse af socialrådgivere. Kapitel 1. Styrelsen af uddannelsen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 7. december 2000 om uddannelse af socialrådgivere I medfør af 5, stk. 2, 17, stk. 2 samt efter indhentet udtalelse fra ISI, 18, stk. 1, 20, 21, stk. 5 og 25, stk.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 12. september 1997 om den pastoralteologiske uddannelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 12. september 1997 om den pastoralteologiske uddannelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 12. september 1997 om den pastoralteologiske uddannelse I medfør af 1 og 2 i landstingsforordning nr. 2 af 6. juni 1997 om afhjælpning af præstemanglen fastsættes:

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. I medfør af, 8, stk. 4, 22, stk. 2, 27, stk. 3, 28, stk. 4, 34 stk.2, og 52, stk. 2 samt 7, stk. 3 og 12, stk.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 31. juli 2000 om den centrale læreruddannelse. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2. Uddannelsens indhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 31. juli 2000 om den centrale læreruddannelse. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2. Uddannelsens indhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 31. juli 2000 om den centrale læreruddannelse I medfør af 14, stk. 5 og 15 i landstingsforordning nr. 2 af 2. maj 1996 om uddannelse af lærere til folkeskolen fastsættes:

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen

Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen I medfør af 1 i Lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddan nelser fastsættes Kapitel 1. Uddannelsens formål.

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT AGRARØKONOM Studieaktivitet Der er mødepligt til undervisningen, og den studerende noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Der vil blive indkaldt til

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere