Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005"

Transkript

1 Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Mission Vision Hovedopgaver Overordnede resultater Årets finansielle resultater Årets faglige resultater Øvrige resultater Forventninger til det kommende år Hovedkonti omfattet af årsrapporten Målrapportering Uddybende analyser og vurderinger Beskrivelse af projektet Industrisamfundets kulturarv Beskrivelse af udviklingsprojekter på børn og ungeområdet, udviklingsprojekt: Gentofte Uddybende analyse af Klare mål der vedrører sagsbehandlingstider for styrelsens myndighedsopgaver mv Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Omregningstabel Bevillingsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Påtegning Bilag Obligatoriske noter vedrørende personaleregnskab Noter til det omkostningsbaserede regnskab Noter til balance Noter til tilskudsfinansierede aktiviteter...27 Tabel oversigt Tabel 1: Kulturarvsstyrelsens økonomiske hovedtal for Tabel 4.A: Skematisk målrapportering...10 Tabel 4.B: Afrapportering på klare mål...15 Tabel 5: Resultatopgørelse...18 Tabel 7: Omregningstabel...19 Tabel 8: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab)...20 Tabel 9: Bevillingsafregning for Tabel 10: Akkumuleret resultat

3 1. Beretning Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Målene der afrapporteres i denne årsrapport for 2005 indgår i styrelsens resultatkontrakt for perioden Der skal som noget nyt ske en afrapporting af styrelsens Klare mål for brugerrettede opgaver Mission Kulturarvsstyrelsen er regeringens centrale styrelse for den del af kulturarven, der vedrører fortidsminder, museer, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøet. Styrelsen bidrager til udformningen og gennemførelsen af regeringens politiske målsætninger for disse områder. Kulturarvsstyrelsens opgave er at bidrage til at sikre de vigtigste vidnesbyrd fra alle tider og gøre dem vedkommende for borgerne. Kulturarvsstyrelsen bidrager til den løbende udvikling af sit ansvarsområde i dialog med styrelsens rådgivende organer. Kulturarvsstyrelsens opgave er i samarbejde med ejere, museer og lokale myndigheder at beskytte kulturarven både den stedbundne, og den del af kulturarven der indgår som en del af et museums samlinger. Styrelsen sikrer en sagsbehandling af myndigheds- og bevillingsopgaver, der er korrekt, effektiv og serviceorienteret inden for sit område, samtidig med at styrelsen kan stille betingelser, krav og give påbud som led i sin myndighedsudøvelse Vision Ultimo 2007 har Kulturarvsstyrelsen styrket kulturarvens betydning og synlighed. Borgere, museer og øvrige samarbejdspartnere og politikere har øget deres kendskab til styrelsen og fælles for brugerne er, at styrelsens indsats opleves som værdifuld og brugbar. Kulturarvsstyrelsen er en åben styrelse med høj troværdighed, der tager ansvar for opgavernes løsning og som også gerne tager nye initiativer Hovedopgaver Kulturarvsstyrelsens hovedopgaver var i 2005 følgende: Myndighedsopgaver Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer og lov om regionale faglige kulturmiljøråd. Styrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til kulturministeren og andre centrale og lokale myndigheder inden for Kulturarvsstyrelsens område. Tilskudsadministration Styrelsen yder tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Betjening af udvalg, nævn og råd Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget. Derudover sikrer styrelsen dialog og udvikling indenfor sit ansvarsområde gennem de rådgivende 3

4 organer: Fællesrådet, Det faglige råd for nyere tids Kulturhistorie, Det Kunsthistoriske faglige råd, det faglige råd for Naturhistorie, og det Arkæologiske faglige råd samt de landsdækkende og lokale bevaringsforeninger. Information og formidling Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed indenfor styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver. Udviklings- og vejledningsopgaver Kulturarvsstyrelsen sikrer den fortsatte udvikling og koordinering af databaserne: Fund og Fortidsminder, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, Kunst Indeks Danmark, Museernes Samlinger og Danske Museer Online samt medvirker til udviklingen inden for kulturarvsområdet. Der henvises i øvrigt til en nærmere beskrivelse af styrelsens opgaver i bekendtgørelse nr af 21. oktober 2004 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen Overordnede resultater Årets finansielle resultater Denne årsrapport omfatter i det omkostningsbaserede regnskab både Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger. Disse konti har hidtil været opført på én bogføringskreds i Kulturarvsstyrelsens regnskab, da det er normal regnskabskutyme at registrere aktiver/passiver på delregnskab 1. Denne praksis har ikke haft nogen betydning for aflæggelse af det udgiftsbaseret årsregnskab. Ved overgangen til omkostningsbaseret regnskab skal bogføringskredsen opdeles, før der kan udarbejdes et omkostningsbaseret regnskab alene for Kulturarvsstyrelsen. Det har derfor ikke været muligt at opstille et omkostningsbaseret regnskab alene for Kulturarvsstyrelsen i Det vil i 2006 blive klargjort, hvordan denne problemstilling håndteres hensigtsmæssigt fremover. Det udgiftsbaserede regnskab i denne årsrapport omfatter alene Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsens resultat for 2005 udgør -70,3 mio. kr. i det omkostningsbaserede regnskab, og i det udgiftsbaserede regnskab et underskud på -3,6 mio. kr., jf. tabel 1. Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat kan henføres til forskellen i de konti regnskabet omfatter samt til afskrivninger, hensættelser og anskaffelser. I forhold til det udgiftsbaserede resultat havde Kulturarvsstyrelsen i 2005 en nettoudgiftsbevilling på 64,9 mio. kr. på hovedkonto , og et akkumuleret videreførselsbeløb fra tidligere år på 10,3 mio. kr., i alt 75,2 mio. kr. Den samlede bevilling er fordelt med 37,6 mio. kr. på lønsum, og 37,6 mio. kr. på øvrig drift. Dette er inkl. bevillingstekniske omflytninger på 1,8 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum, jævnfør finansloven (ad 76). Resultatet for 2005 alene, dvs. ekskl. videreførselsbeløb fra tidligere år er, at styrelsen har et negativt lønsumsresultat på 3,1 mio. kr. svarende til 7 gennemsnitsårsværk og et negativt resultat på øvrig drift på 0,5 mio. kr. 4

5 Styrelsen har i 2005 gennemført en personaletilpasning på grund af faldende bevillinger til løn. Desuden har der i 2005 været en række vakante stillinger. Der er fra 2006 sammenhæng mellem bevilling, lønudgift og øvrig drift. Tabel 1. Kulturarvsstyrelsens økonomiske hovedtal for 2005 Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger Andre driftsposter, netto 0 Finansielle poster, netto 0 Ekstraordinære poster, netto 0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) Udgiftsbaseret resultat Driftsbevilling Anlægsbevilling 1000 kr. Indtægter (regnskab) Udgifter (regnskab) Årets udgiftsbaserede resultat, brutto Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB Indtægtsbevilling, inkl. TB 0 Udgiftsbevilling, inkl. TB 0 Årets resultat (inkl. bevillinger) Til videreførsel Balance kr. Status pr Anlægsaktiver i alt Heraf immaterielle anlægsaktiver Heraf materielle anlægsaktiver 805 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld i alt 0 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Det akkumulerede videreførselsbeløb fra tidligere år er ultimo 2005 på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der opstod et halvt års forsinkelse i projekterne som følge af den sene underskrivelse af styrelsens resultatkontrakt. Forsinkelsen forventes reduceret i løbet af resultatkontraktperioden. Det videreførte beløb knytter sig til resultatkontraktens mål samt til styrelsens flytning. De 5,7 mio. kr. af videreførselsbeløbet er i 2006 disponeret på følgende områder: Berejsning af fredede fortidsminder (1,2 mio. kr.) Industrisamfundets Kulturarv (1,6 mio. kr.) Færdigudvikling af databaser - Fund og fortidsminder (0,8 mio. kr.) Færdigudvikling af databaser Museernes samlinger (0,8 mio. kr.) Flytning, jævnfør aktstykke om H.C. Andersens Boulevard (1,0 mio. kr.) Overført lønsumsoverskud til budgetudligning (0,3 mio. kr.) De resterende 0,2 mio. kr. er overført til Kulturministeriets Administrationscenter i forbindelse med Byggesagsadministrationens overflytning. 5

6 Som følge af Finansministeriets cirkulære af 6. februar 2006 om disponering af videreførsel fra 2005 til 2006 er der primo 2006 foretaget en reduktion af videreførselsbeløbet fra 2005 til 2006, der er indregnet i tabel 1, på 0,8 mio. kr. Det er tilfredsstillende, at det er lykkedes at gennemføre den nødvendige personalemæssige tilpasning for at sikre balance på lønsummen. Det er ligeledes tilfredsstillende, at videreførselsbeløbet nedbringes planmæssigt. I tabel 2 er opstillet de udgifter og indtægter som Kulturarvsstyrelsen i øvrigt har ansvaret for. Forklaring på afvigelse mellem bevilling og regnskab kan læse i bilagsmaterialet til årsrapporten. Administrerede tilskud Øvrige administrerede udgifter og indtægter Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter (1.000 kr.) Art Hovedkonti/bevillingstype Bevil- Regnskaling Markskadeerstatninger (lovbunden) Udgifter Indtægter Arkæologiske undersøgelser Udgifter (Reservationsbevilling) Indtægter Fredede og bevaringsværdige Udgifter bygninger (Reservationsbevilling) Indtægter Restaurering af fortidsminder Udgifter 0 0 (Reservationsbevilling) Indtægter Tilskud til museer med almindelig Udgifter tilskudsordninger (Reservationsbevilling) Indtægter Tilskud til museer med særlige Udgifter tilskudsordninger mv. (Reservationsbevilling) Indtægter Diverse tilskud (Reservationsbevilling) Udgifter Indtægter Sikring af kulturværdier i Danmark Udgifter 0 78 (Reservationsbevilling) Indtægter Drift og istandsættelse af fredede Udgifter bygninger (Driftsbevilling) Indtægter Køb og salg af fredede bygninger Udgifter (Anlægsbevilling) Indtægter Årets faglige resultater Det er styrelsens vision at styrke kulturarvens betydning og synlighed og at kendskabet til styrelsens virksomhed øges. Styrelsen har eksisteret siden 2002, og de første erfaringer viser, at kulturarven og Kulturarvsstyrelsen er blevet væsentlig mere synlig. En opgørelse fra Infomedia viser, at styrelsen er nævnt i næsten dobbelt så mange avisartikler i 2005 som i 2004, og kulturarven indgår i 40 % flere artikler i 2005 end i Antal avisartikler i Infomedia, hvor henholdsvis ordene kulturarv og Kulturarvsstyrelsen indgår Kulturarvsstyrelsen Kulturarv Kilde: Resultat af søgning i Informedias avisdatabase, der dækker hovedparten af landets aviser, Som led i indsatsen for at nå målsætningen i styrelsens vision har styrelsen og departementet i resultatkontrakten aftalt følgende 7 mål for 2005: 6

7 1. Afvikling af tinglysningspukkel med 290 sager kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer, som efter aftale med departementet er nedsat til Nyberejsning af fredede fortidsminder i Sønderjyllands Amt. 4. Seminar om Industrisamfundets Kulturarv. 5. Gennemførsel af to udviklingsprojekter for børn og unge. 6. Udarbejdelse af en flerårig handlingsplan for prioritering af styrelsens kompetenceudvikling, herunder: 7. Gennemførsel af yderligere 3 projekter: Industrisamfundets Kulturarv, Vadehavs Atlas, Kulturarvs kommuner Der er 5 mål, der er 100 procent opfyldt, og 2 mål der er 75 procent opfyldt. De to mål, der ikke er helt opfyldt, er: Nyberejsning af fredede fortidsminder i Sønderjyllands Amt og gennemførsel af to udviklingsprojekter for børn og unge. Den manglende målopfyldelse for Nyberejsning af fredede fortidsminder i Sønderjyllands Amt skyldes, at det udførende museum blev forsinket i dets berejsning af fredede fortidsminder grundet den sene underskrivelse af styrelsens resultatkontrakt i Kulturarvsstyrelsen havde ikke mulighed for at indgå kontrakt med museet før resultatkontraktens underskrivelse. Forsinkelsen af projektet vil ikke få nogen indvirkning på berejsningen af fredede fortidsminder i de tilbageværende amter. Med hensyn til gennemførsel af to udviklingsprojekter for børn og unge skyldes den manglende målopfyldelse for det ene af projekterne: Børenes kommuneatlas over Gentofte, at der først i sommeren 2005 blev indgået aftale med partnerne i projektet, se uddybende beskrivelse i afsnit Det er vurderingen, at styrelsen i 2005 har arbejdet tilfredsstillende hen imod realiseringen af styrelsens vision og herunder har opfyldt resultatkontrakmålene på tilfredsstillende vis Øvrige resultater Styrelsen har i 2005 haft en stigning i antallet af afgørelser indenfor for museums-, fortidsminde- og bygningsområdet samt et mindre fald i antallet af ministersager i forhold til Tabel 3. Udvikling i antallet af sagsakter i perioden Ministersager Museer, hastesum ( 16, stk. 2) Museer, Erhvervelsessum ( 16, stk. 2) Museer, Rådighedssum ( 16, stk. 2) Fredede fortidsminder ( 29e & 29F) Arkæologiske undersøgelser ( 26 & 27) Byggesager i forbindelse med fredede bygninger ( 10 & 16) Styrelsen har som led i regeringens handlingsplan fra 2004 om Klare mål og mere åbenhed samarbejdet med Kulturministeriet om formuleringen af en række brugerrettede mål for en række af styrelsens væsentlige arbejdsopgaver. 1 Tallene for 2003 i tabel 2 er en opskrivning af datamaterialet som styrelsen har til sin rådighed, idet sagstyperne først blev tilsluttet journalsystemet , dvs. at tallene bygger på en matematisk opskrivning og ikke fysiske sagsakter 7

8 Der afrapporteres i 2005 på 9 af de 10 2 opstillede Klare mål : 5 af målene er opfyldt, 3 af målene er delvist opfyldt og 1 mål er ikke opfyldt jævnfør analyse i afsnit Den manglende målopfyldelse skyldes hovedsagligt de reducerede personaleressourcer kombineret med en stigning i antallet af sager. Styrelsen har i kraft af Kulturbevaringsplanen på Kulturministeriets område været tovholder på 5 projekter i Projekterne har haft væsentlig indflydelse på styrelsens arbejde. Det drejer sig om følgende projekter: Konservering af enestående genstande på museer, En særlig bevaringsindsats på 16 museer, Industrisamfundets kulturarv, samt Færdigudvikling af database til registrering af museernes samlinger og Elektronisk registrering af samlinger på museer. Der er indhentet et efterslæb fra 2004 vedrørende færdigudvikling af databaser, og projektet forventes afsluttet i Særskilt afrapportering for kulturbevaringsplan 2005 er fremsendt til departementet. Styrelsen offentliggjorde sammen med Fonden Realdania i september 2005 undersøgelsen Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling. Undersøgelsens resultater fik markant positiv opmærksomhed. Som opfølgning på undersøgelsen iværksatte Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania i november 2005 et projekt kaldet Kulturarvskommuner, der opfordrer de nye kommuner til at indarbejde den faste kulturarv som et strategisk element i de kommende kommuneplaner. Der er stor interesse blandt kommunerne for projektet. 54 kommuner ud af 98 indsendte en interessetilkendegivelse om at komme med i projektet. I februar 2006 blev der givet tilsagn støtte til forsøg i fire kommuner. Projektet afsluttes i Styrelsen har iværksat et pilotprojekt på bygningsrestaureringsområdet for at få belyst om ejere af fredede bygninger kan få en endnu bedre og mere smidig service, hvis sagsbehandlingen foregår lokalt nærmere bestemt på de lokale museer. Projektet indebærer, at arkitekter på Odense Bys Museer og Københavns Bymuseum forestår en del af sagsbehandlingen. Projektet afsluttes i Styrelsen afholdt arrangementet Historiens Dag i 2005, der er en del af styrelsens satsningsområde i forhold realiseringen af styrelsens vision om at styrke kulturarvens betydning og synlighed. Arrangementet vurderes som værende en stor succes, hvorfor det afholdes igen i Styrelsen har gennemført et lovovervågningsprojekt i forhold museumslovens bestemmelser på det arkæologiske område. Herudover har styrelsen været en del af sekretariatet i det af Kulturministeriet nedsatte formidlingsudvalg, hvis rapport kommer i foråret En væsentlig opgave har endvidere været gennemførsel af lovforberedende arbejde, for så vidt angår kommunalreformen. Styrelsen har iværksat en fireårig plan for restaurering af ruiner og jættestuer. Derudover har styrelsen i forbindelse med oprettelsen af Kulturministeriets Administrationscenter udskilt sin IT-funktion. Endelig er det i 2005 besluttet, at styrelsen januar 2007 flytter sammen med Biblioteksstyrelsen, Kunststyrelsen og Kulturministeriets Administrationscenter. 2 Det tiende mål Brugertilfredshed afrapporteres hver 4 år via en ekstern konsulentfirmaundersøgelse. 8

9 Styrelsens gennemførte initiativer har sammen med realiseringen af de opstillede mål i resultatkontrakten gjort, at kulturarven og styrelsen er blevet mere synlig i Samlet set har 2005 været præget af et meget højt aktivitetsniveau. I lyset af de personalemæssige justeringer må styrelsens resultater i 2005 betragtes som overordentligt tilfredsstillende. 1.5 Forventninger til det kommende år Kulturarvsstyrelsen står over for en række udfordringer, som vil være udgangspunkt for styrelsens virke i 2006: Et fortsat vigende bevillingsniveau. Der forventes en fortsat stigning i antallet af styrelsens myndighedsopgaver. Styrelsen skal forsøge, at nedbringe sagsbehandlingstiden, bl.a. ved forsøg med decentralisering og omstilling. Styrelsen skal fortsætte initiativerne med at styrke kulturarvens synlighed og betydning og være en proaktiv samarbejdspartner for minister, departement, andre myndigheder samt styrelsens øvrige interessenter, som det fx sker gennem forsøgene med Kulturarvskommuner og Historiens dag. Den forestående kommunalreform forventes både på museums- og fortidsmindeområdet at give øgede arbejdsopgaver til styrelsen i 2006 med overvejelser om fremtidig struktur på museumsområdet (bl.a. tilskud og ansvarsområder) samt overtagelsen af tilsynsopgaver på fortidsmindeområdet. Endelig forbereder styrelsen sig på flytning til nyt domicil på H.C. Andersens Boulevard. Der forventes således i 2006 et stigende krydspres på styrelsen i kraft af faldende ressourcer og øgede opgaver. Samtidig viser de opnåede resultater, at styrelsen som organisation arbejder meget effektivt og er båret af meget dedikerede medarbejdere med et højt fagligt ambitionsniveau. Den organisatoriske udvikling og omstilling forventes endeligt gennemført i 2006 med henblik på konsolidering i Hovedkonti omfattet af årsrapporten Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Kulturarvsstyrelsen Markerstatninger Arkæologiske undersøgelser Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger Fredede og bevaringsværdige bygninger Restaurering af fortidsminder Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger m.v Diverse tilskud Sikring af kulturværdier i Danmark Renovering af Gardahøjfortets facade Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger 9

10 2. Målrapportering Målrapporteringen aflægges for hovedkonto Kulturarvsstyrelsen. De øvrige hovedkonti afrapporteres i bilag 1. I styrelsens resultatkontrakt har styrelsen og departementet aftalt følgende strategiske indsatsområder for resultatkontraktperioden : En dækkende bevaringsindsats Udvikling af styrelsens databaser og anvendelse af internettet Udvikling af strategiske partnerskaber og dialog med omverden Kompetenceudvikling. Styrelsens målrapportering for 2005 omfatter 7 mål inden for tre af de fire strategiske områder. Der er for alle målene tilknyttet det timeforbrug og den ressourceandel af øvrig drift, som er registreret anvendt til formålet. Tabel 4.A: Skematisk målrapportering Område Resultatmål Resultat Målopfyldelse i % Ressourcer En dækkende bevaringsindsats i forhold til den faste kulturarv og den fysiske kulturarv på de kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museer 1/ Kulturarvsstyrelsen vil i kontraktperioden afvikle tingslysningspukkel med i alt 1000 sager fordelt med 130 sager i 2004, 290 sager i 2005, 290 sager i 2006 og 290 sager i / Kulturarvsstyrelsen vil i kontraktperioden gennemføre kvalitetsvurdering af mindst 8 museer årligt. 3/Kulturarvsstyrelsen vil i 2005 gennemføre mindst 1 seminar om temaer relateret til industrisamfundets kulturarv. På baggrund af hvert seminar udgives en rapport, der er tilgængelig på internettet. 4/ Kulturarvsstyrelsen færdiggør berejsning (registrering af fredede fortidsminder) i Sønderjyllands Amt. Kulturarvsstyrelsen har i 2005 planmæssigt nedbragt tingslysningspuklen med i alt 290 tinglysningssager. Kulturarvsstyrelsen har i 2005 gennemført 10 kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer. Mindreforbruget afspejler, at der oprindeligt var budgetteret med flere kvalitetsvurderinger. Der er afholdt et seminar og på baggrund heraf er der udgivet en rapport, der er tilgængelig på internettet. Nyberejsningen i Sønderjyllands Amt omfatter pr. 31/ i alt 702 fortidsminder. Der resterer 400 fortidsminder, som vil blive berejst i Forsinkelsen af projektet skyldes den sene iværksættelse af berejsningen, grundet resultatkontraktens sene underskrivelse. Tages den tid der var til opfyldelsen af målet (halvdelen af året) og sættes i forhold til det antal fortidsminder, der er berejst i perioden, betragtes målet som 75% opfyldt. 100% Budget: Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 942 Ø.drift: 315 kr. 100% Budget Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: Ø.drift: kr. 100% Budget: Timer: Ø.drift kr. Resultat: Timer: 1826 Ø.drift kr. 75 % Budget: Timer: 550 Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 508 Ø.drift kr. 10

11 Udvikling af strategiske partnerskaber og dialog med omverden 5/Kulturarvsstyrelsen gennemfører 2 udviklingsprojekter på børn og ungeområdet, som er evalueret og videreformidlet inden årets udgang. Historiens dag Historiens Dag løb af stablen første gang den 22. maj kulturinstitutioner og -foreninger deltog som arrangører af Historiens Dag med 667 arrangementer fordelt over hele landet. Historiens Dag har fået en god landsdækkende omtale og tiltrak besøgende. Som førstegangsarrangement er besøgstallet meget fint. I tilknytning til arrangementet udarbejdede Gyldendal/Politiken i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen to undervisningsaviser til folkeskolens mellemtrin og udskolingen. Udviklingsprojekt: Gentofte Der er i 2005 iværksat et udviklingsprojekt i Gentofte Kommune om digital formidling af den lokale kulturarv og arkitekturhistorie til børn. Projektet er organiseret som et ABM projekt, hvor Gentofte Arkiv og Bibliotek samt Øregaard Museum og Museet på Kroppedal samarbejder om at formidle viden om kulturmiljøer i Gentofte Kommune. 75% Historiens dag Budget: Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: Ø.drift.: kr. Udviklingsprojekt: Gentofte Budget: Timer: 110 Resultat Timer. 35 Styrelsen har givet tilsagn om kr. til udviklingsprojektet. Der resterer udbetaling af tilskud på ca kr. som først vil ske ved projektafslutning ultimo april Kompetenceudvikling 6/ Der gennemføres yderligere 3 projekter. Udviklingsprojektet præsenteres af Kulturminister Brian Mikkelsen og Borgmester Hans Toft den 27. april 2006 på Gentofte Hovedbibliotek. Der vil i 2006 blive evalueret på ABM-samarbejdsformen og på projektets gennemførelse, jf. uddybende beskrivelse i afsnit Kulturarvsstyrelsen har i 2005 uddannet yderligere 17 medarbejdere til projektledere. Projektlederuddannelsen er en del af styrelsens 2-årige kompetenceudviklingsprojekt: Forvandling gennem læring. Formålet med uddannelsen er at sikre projektlederkompetencer i organisationen i takt med at stadig flere og i høj grad tværgående opgaver løses i en projektorganisering. Uddannelsen er meget positivt modtaget af deltagerne. Der er igangsat en række projekter, der rækker ud over Eksempel på 3 projekter, der er gennemført i 2005: Industrisamfundets Kulturarv Vadehavs Atlas Kulturarvs kommuner. 100% Budget: Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 449 Ø.drift.: kr. 11

12 7/ Der er udarbejdet en flerårig handlingsplan for prioritering af styrelsens kompetenceudvikling. Kulturarvsstyrelsen arbejder med kompetenceudvikling på følgende 3 organisatoriske niveauer: Styrelsens kompetenceudviklingsstrategi, der fastlægger målene for kompetenceudviklingen, Kompetenceudviklingsprojektet, der giver rammerne for udvikling af de organisatoriske kompetencer, og de personlige kompetencer, Fagkontorerne, der sikrer udviklingen af de faglige kompetencer. Handlingsplan for udvikling af de organisatoriske og personlige kompetencer, der bl.a. indebærer udvikling af projektarbejde, teams og netværk, ligger i kompetenceudviklingsprojektet, som afsluttes i I 2005 har styrelsen foretaget en midtvejsevaluering af projektet, der giver et godt billede på og afsæt for den fremtidige kompetenceudvikling. Det er fundet mest hensigtsmæssigt, at handlingsplanen for udvikling af de faglige kompetencer fastlægges efter de årlige mus-samtaler for det eller de følgende år. Samtalerne gennemføres på baggrund af styrelsens strategikort, og kompetenceudviklingen opnår dermed et strategisk sigte. Der blev i årets samtaler sat fokus på bl.a. følgende: ITkompetencer, netværk, og videndeling. 100% Målet deler budget med ovenstående mål (6). Budget: Timer: 1300 Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 449 Ø.drift.: kr. 2.1 Uddybende analyser og vurderinger Kulturarvsstyrelsen har efter aftale med Kulturministeriet valgt at foretage uddybende analyser af følgende 2 resultatkontraktmål: Kulturarvsstyrelsen vil i 2005 gennemføre mindst 1 seminar om temaer relateret til industrisamfundets kulturarv. Kulturarvsstyrelsen gennemfører 2 udviklingsprojekter på børn og ungeområdet, hvor der gives en uddybning af Børneudviklingsprojektet Gentofte. Derudover foretages der en uddybende analyse af styrelsens Klare Mål, der vedrører sagsbehandlingstider for styrelsens myndighedsopgaver mv Beskrivelse af projektet Industrisamfundets kulturarv Kulturarvsstyrelsens satsningsområde Industrisamfundets Kulturarv involverer såvel indsamling og registrering som undersøgelser og bevaring af industrisamfundets kulturarv. De konkrete mål med satsningen er, at: Pege på 25 industriminder af national betydning samt at udarbejde handlingsplaner for, hvordan de bedst kan sikres. Pege på omkring 230 industriminder af regional betydning og præsentere dem i regionale oversigter Iværksætte modeltemagennemgange Skabe et overblik over industrikulturen i museernes samlinger Skabe debat om industriarvens betydning i et moderne samfund både i fagmiljøer og i offentligheden dels gennem seminarer dels gennem et større formidlingsinitiativ i

13 Det specifikke mål i resultatkontrakten er, at styrelsen i kontraktperioden årligt skal gennemføre mindst 1 seminar om temaer relateret til Industrisamfundets Kulturarv. På baggrund af hvert seminar udgives en rapport, der er tilgængelig på internettet. Styrelsen har opfyldt målsætningen i resultatkontrakten både i 2004 og 2005 idet arbejdsrapporten fra seminaret om Genanvendte Industrianlæg den 14. december 2004 blev lagt på styrelsens hjemmeside primo Den 9. maj 2005 afholdtes seminaret Modernism and Rationalization" (arbejdsrapporten er under udarbejdelse og udsendes ultimo 2006). Endelig blev der den 16. august 2005 afholdt et seminar om museernes erfaringer ved udpegningen af regionale industriminder (der udarbejdes ikke en rapport, fordi informationerne vil indgå i "Industrikulturens danmarkskort", der lægges på internettet primo 2007). Resultatet af de øvrige målsætninger med projektet beskrives nedenfor. De 25 nationale industriminder vil blive præsenteret primo 2007 som en publikation og lagt på styrelsens hjemmeside. Udpegning af de 25 industriminder sker dels på grundlag af amtslige oversigter udarbejdet i fællesskab af museumsrådene og kulturmiljørådene dels i dialog med en faglige idégruppe med repræsentanter for museerne og andre forskningsinstitutioner. Frem for at udarbejde (teoretiske) handlingsplaner for hvert industriminde overvejer styrelsen i stedet, så vidt muligt, at gribe og støtte initiativer fra ejere og planmyndigheder om konkrete bevaringsprojekter. Et eksempel er MAN B&Ws DieselHouse, som indrettes i Dieselmotorbygningen på H.C. Ørstedværket i København, og hvor der er etableret et partnerskab mellem MAN B&W Diesel og Københavns Bymuseum. Udpegningen af de 230 regionale industriminder sker på grundlag af de amtslige oversigter over industriminder, som er udarbejdet af museumsrådene og kulturmiljørådene primo Når oversigterne ses som en helhed - og som et resultat af de afholdte seminarer med museerne og kulturmiljørådene og efter samråd med den faglige idégruppe - er det blevet klart, at enkelte ændringer af udpegningerne vil være ønskelig. Disse ændringer drøftes med museumsrådene og kulturmiljørådene i løbet af 2006, samtidig med at materialet færdigbearbejdes, således at det kan præsenteres primo Frem for at publicere udpegningerne som regionale oversigter har styrelsen besluttet samlet at præsentere de regionale industriminder på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Kulturarvsstyrelsen gennemfører en modeltemagennemgang for industrisamfundets kulturarv i samarbejde med en nedsat idégruppe med eksterne repræsentanter fra Københavns Universitet, Arkitektskolen i Århus og museumsverdenen. Den første modeltemagennemgang for havne er sat i udbud den 1. februar 2006 med frist for afgivelse af tilbud den 23. marts Den elektroniske registrering af industrikulturen i museernes samlinger og overførelse til REGIN er igangsat, men udarbejdelsen af en oversigt over musernes industrihistoriske samlinger afventer, at alle museer med væsentlige samlinger inden for området er optaget i REGIN. Kulturarvsstyrelsen har bidraget til debatten om industriarvens betydning blandt andet ved afholdelse af to seminarer for fagmiljøet i 2005, og ved i 2005 at oprette et sekretariat for Industrikulturens År Sekretariatet forbereder og koordinerer en række aktiviteter bl.a. udstillinger, undervisningsmateriale og guider til lokale industrimiljøer som skal formidle industriarven. Endelig har styrelsen gennem rådighedssummen støttet en række større og mindre undersøgelser af industrikultur. 13

14 Kulturarvsstyrelsen har endnu ikke igangsat større bevaringsprojekter indenfor industrikulturen, fordi styrelsen ønsker at etablerer et overblik over bevaringsinteresserne først. Når dette er sket i 2007 i form af udpegningen af de nationale og regionale industriminder, vil der være behov for at overveje en indsats overfor udvalgte bevaringstiltag, især i tilknytning til store og komplekse anlæg Beskrivelse af udviklingsprojekter på børn og ungeområdet, udviklingsprojekt: Gentofte Der er i 2005 iværksat et udviklingsprojekt i Gentofte Kommune om digital formidling af den lokale kulturarv og arkitekturhistorie til børn. Projektet gennemføres via et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte, Kroppedal Museum og Øregaard Museum. Der er tale om et ABM-samarbejde, idet der indgår kulturarvsmateriale og faglig kompetence fra både et arkiv, et bibliotek og et museum. Kulturarvsstyrelsen har i første fase støttet projektet med kr. samt faglig dialog til modning af projektidéen. Derefter er der bevilget til gennemførelse af projektet. Der resterer udbetaling af tilskud på ca kr., som først vil ske ved projektafslutning ultimo april Projektet udvikler en hjemmeside for børn, som formidler den lokale kulturarv i Gentofte kommune. Der tages udgangspunkt i kommunens digitaliserede kulturarvsatlas med bygninger og bymiljøer. Dele af materialet fra atlasset er genanvendt i en form, der er tilpasset børnemålgruppen, men der er også integreret nyt stof, som resulterer i en bredere formidling af den lokale kulturarv. Projektets pædagogiske sigte er, at give børnene indsigt i deres lokale kulturarv på en spændende måde, der vægter oplevelse og læring og er tilpasset børnenes i forvejen udbredte anvendelse af digitale medier. Samtidig er det ambitionen med den digitale formidling at motivere børnene til at gå ud og besøge kulturarven i lokalområdet. I første omgang har man valgt at fokusere på børn i 3-5 klasse som målgruppe. Formidlingen er tilpasset Undervisningsministeriets nye trinmål om undervisning i lokalhistorie og imødekommer på flere niveauer lærernes behov for tilrettelagt undervisningsmateriale, således at projektet ubesværet kan benyttes af kommunens skoler. Til at sikre balancen mellem det faglige indhold og en appellerende formidlingsform har man valgt at tilknytte følgeforskeren Carsten Jessen fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som i en årrække har beskæftiget sig med børns brug af de nye, digitale medier. I denne forbindelse er der undervejs i projektet gennemført en række brugertest med repræsentanter for målgruppen. For yderligere at sikre hjemmesidens fremtidige anvendelse af skoleelever, rummer projektet også en intention om at bidrage til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, bibliotekarer og museumsformidlere i forhold til at anvende hjemmesiden i undervisningen. Projektet er det første af sin art i Danmark, og det er hensigten, at resultatet skal munde ud i en model, som kan anvendes af andre kommuner, der ønsker at formidle den lokale kulturarv for børn på internettet. Projektet løber frem til ultimo april 2006, hvor hjemmesiden kan findes på Hjemmesidens skabelon kan benyttes af lignende formidlingsprojekter, og samtidig er det ambitionen, at kan fungere som en portal for andre fremtidige projekter. Projektet er forsinket i forhold til den oprindelige plan. Dette skyldes, at det i den indledende projektmodningsfase var nødvendigt at skærpe projektets formidlingskoncept og at udvikle samarbejdsdimensionen yderligere. 14

15 Udviklingsprojektet præsenteres af Kulturminister Brian Mikkelsen og Borgmester Hans Toft den 27. april 2006 på Gentofte Hovedbibliotek. Der vil i 2006 blive evalueret på ABM-samarbejdsformen og på projektets gennemførelse, herunder dets generelle anvendelighed Uddybende analyse af Klare mål der vedrører sagsbehandlingstider for styrelsens myndighedsopgaver mv. Klare mål indgår som en del af regeringens effektiviseringsstrategi fra 2003 og har til formål at skabe en større orientering mod brugerne af de statslige institutioner. Målene er samtidig med til at sikre en forventningsafstemning mellem brugerne og de offentlige institutioner. Kulturarvsstyrelsen har i udvælgelsen af Klare Mål blandt andet valgt at have fokus på myndighedsopgavevaretagelsen, da den i 2004 gennemførte bruger- og interessentundersøgelse viste, at borgerne tillagde sagsbehandlingen afgørende betydning for deres vurdering af styrelsens performance. Klare mål for brugerrettede ydelser i Kulturarvsstyrelsen bestod af 10 mål, hvor der i 2005 blev målt på 9 af målene. 5 af målene var fuldt opfyldt, 3 af målene var delvist opfyldt, og et var ikke opfyldt. Tabel 4.B: Afrapportering på klare mål Målsætning Antal sager Sagsbehandlingstid i dage Tilfredsstillende Alle får svar, reaktion eller kvitteringsbrev 854 sager 6 dage Tilfredsstillende % inden for 15 dage. Delvist opfyldt % Museer, Hastesum, sagsbehandlingstid inden 14 dage fra modtagelsestidspunktet. Museer, Erhvervelsessum, sagsbehandlingstid inden 35 dage fra ansøgningsfristens udløb. Museer, Rådighedssum, sagsbehandlingstid 91 dage fra ansøgningsfristens udløb. Utilfredsstillende 0-80 % 35 sager 11 dage Tilfredsstillende % Delvist opfyldt % Utilfredsstillende 0-70 % 22 sager 23 dage Tilfredsstillende % Delvist opfyldt % Utilfredsstillende 0-70 % 160 sager 145 dage Tilfredsstillende % Delvist opfyldt % Utilfredsstillende 0-70 % 160 sager 25 dage Tilfredsstillende % Delvist opfyldt % Utilfredsstillende 0-70 % Budget:1196 sager Faktura: 611 sager Klager: 8 sager Budget: 7 dage Faktura: 5 dage Klager: 10 dage Tilfredsstillende % Delvist opfyldt % Utilfredsstillende 0-70 % dage Tilfredsstillende % Delvist opfyldt % Utilfredsstillende 0-70 % 2152 sager 34 dage Tilfredsstillende % Delvist opfyldt % Utilfredsstillende 0-70 % Tilfredsstillende 4 stjerner Delvist opfyldt 3-4 stjerner Utilfredsstillende 3 stjerner Procent/ Opfyldt 95% Opfyldt 91% Opfyldt 100% Opfyldt 0% Ikke opfyldt 84% Opfyldt Budget: 88 % Faktura: 76% Klager: 88% Delvist opfyldt 72% Delvist opfyldt 76% Delvist opfyldt Fredede fortidsminder ansøgning om dispensation. Sagsbehandlingstid inden 42 dage. Arkæologiske undersøgelser, bygherrebetalte. Budgetgodkendelse inden 14 dage. Fakturagodkendelse inden 7 dage. Klagesager afleveres til departementet inden 14 dage. Byggesager i forbindelse med fredede bygninger. Ansøgninger om tilladelser og tilskud behandles inden 56 dage. Klagersager afleveres i departementet inden 14 dage (Sagstype 121, 112). Øvrig sagspost, løbende sagsbehandlingstid inden 42 dage fra modtagelsestidspunktet. Fire stjerner i "Bedst på nettet". Kulturarvsstyrelsen er gået fra 3 til 4 stjerner. Opfyldt Det er vurderingen, at styrelsen har løst sine kerneopgaver indenfor museums-, fortidsminde- og bygningsområdet, selv om styrelsen inden for nogle områder kun delvist har opfyldt målsætningen for de Klare mål. Det skal tages med i betragtningen, at der ikke før i 2005 har været opsat mål for sagsbe- 15

16 handlingstiden, og at der i 2005 dels har været et stigende antal sager og dels mindskede personaleressourcer, når der sammenlignes med året før. I denne analyse ses der nærmere på de Klare mål, der ikke er fuldt opfyldt. Det er: Rådighedssum Arkæologiske undersøgelser Øvrig sagspost Byggesager i forbindelse med fredede bygninger. Målet om en sagsbehandlingstid for rådighedssumsansøgningerne på 91 dage svarer til tidsrummet mellem ansøgningsfristen og udsendelse af bevillingsbrev inden årsskiftet. Afgørelsen blev ikke meddelt inden årsskiftet. En del af forklaringen på dette er, at styrelsen ikke fik foretaget en endelig prioritering af de samlede indstillinger fra styrelsens faglige råd inden årsskiftet, hvilket kan forklares med et meget stort arbejdspres op imod jul/årsskiftet. En bedre balancering mellem kontorets arbejdsopgaver og ressourcer forventes at være gennemført inden sagsbehandlingen af ansøgningerne til rådighedssummen i Resultatet vedrørende sagsbehandlingstiden for arkæologiske undersøgelser kan kategoriseres som værende delvist tilfredsstillende. Den afgørende grund til at sagsbehandlingstiden er delvist tilfredsstillende er, at styrelsen i perioden 15/ / modtog 201 fakturaudkast til godkendelse. Styrelsen var lukket mellem jul og nytår, hvorfor sagsbehandlingstiden på 7 dage ikke kunne overholdes. Problemet med de mange fakturagodkendelser sidst på året er taget op med museerne med henblik på løbende fremsendelse. Den manglende målopfyldelse for byggesager i forbindelse med fredede bygninger skyldes blandt andet, at det ofte er nødvendigt at indhente supplerende oplysninger i sagerne. Denne problematik forekommer i alle større byggesager, som ofte løber over halve og hele år. Bygningskontoret vil i 2006 vejlede ejere og rådgivere om administrativ praksis og om indsendelse af nødvendigt materiale. For øvrig sagspost skyldes den ikke-tilfredsstillende sagsbehandlingstid, at det i det daglige arbejde har været nødvendigt at prioritere hastesager, som fx betjening af departementet. En del sager, der ikke er hastende, bliver derfor skubbet tidsmæssigt. Der vil i 2006 blive sat fokus på dette problem med henblik på at nå målsætningen. 16

17 3. Regnskab Denne årsrapport omfatter i det omkostningsbaserede regnskab både Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger. Det udgiftsbaserede regnskab i denne årsrapport omfatter alene Kulturarvsstyrelsen, se afsnit For øvrige hovedkonti, der henhører under Kulturarvsstyrelsens virksomhed, aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede principper. Der henvises her til bilagsmaterialet Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen mv., samt Kulturministeriets- og Økonomistyrelsens procesvejledninger. Den omkostningsbaserede del af Årsrapporten for 2005 tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Der er i regnskabet for 2005 foretaget primokorrektioner på følgende konti: Konto nr. Konto navn Beløb Erhverv. konces. mv. akk. afsk Erh.Konc. mv. - Primokor Transp.mat.-Akk. Afskr Transportmat. - primokorrektio IT-udstyr - Akk afskrivn IT-udstyr - primokorrektion Inventar - Akk. afskr Inventar - Primokorr.er Færdigg. Udv.proj. -Akk.afskr Færd. Udv.pr. -Pri.ko./Fl.bfkr Imm.udv.proj.u.opf.-Primokorr Hensættelser andet Modkonto flyt/p.korr,igangv.ar Kortf.tilg/forpl-mkto.Fl./P.k Anlæg - modkto. Flytn./P.korr Hensætt.- modkto. Flytn./pko Skyldige feriepenge Skyldigt overarbejde Feriefond / feriekonto 0 17

18 3.2. Resultatopgørelse Kulturarvsstyrelsens omkostningsbaserede resultat for 2005 udgør -70,3 mio. kr., jf. tabel 5. Af resultatopgørelsen fremgår det, at Kulturarvsstyrelsens ordinære indtægter for 2005 er opgjort til 12,3 mio. kr. efter omkostningsprincippet. Tabel 5: Resultatopgørelse Regnskab Budget 1000 kr Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser 2.363, ,36 Tilskud til egen drift 9.242, ,70 Øvrige driftsindtægter 689,00 626,99 Gebyrer 0,00 0,00 Ordinære driftsindtægter i alt , ,05 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,00 0,00 Forbrugsomkostninger 0,00 0,00 Husleje 7.756, ,43 Andre forbrugsomkostninger , ,28 Forbrugsomkostninger i alt , ,71 Personaleomkostninger Lønninger , ,05 Pension 5.336, ,53 Lønrefusion 574,41 522,71 Andre personaleomkostninger 445,22 405,15 Personaleomkostninger i alt , ,02 Andre ordinære driftsomkostninger , ,21 Af- og nedskrivninger 1.108, ,54 Ordinære driftsomkostninger i alt , ,48 Resultat af ordinær drift , ,44 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,00 0,00 Andre driftsomkostninger 0,00 0,00 Resultat før finansielle poster , ,44 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,30 0,28 Finansielle omkostninger 0,06 0,06 Resultat før ekstraordinære poster , ,22 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00 Ekstraordinære omkostninger 0,00 0,00 Årets resultat , ,22 18

19 3.3. Balance Tabel 6: Balance Balancen viser Kulturarvsstyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december Aktiver Åbningsbalance Regnskab 2005 Passiver Åbningsbalance Regnskab 2005 Anlægsaktiver: Egenkapital i alt, note , ,82 Immaterielle anlægsaktiver, note 2 Hensættelser , ,72 Færdiggjorte udviklingsprojekter Langfristede gældsposter: Erhvervede koncenssioner, patenter Prioritetsgæld m.v Udviklingsprojekter under opførelse Anden langfristet gæld 0 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 4.441, Statsgæld 0 0 Materielle anlægsaktiver, note 3 Langfristet gæld i alt 0 0 Grunde, arealer og bygninger 0 0 Kortfristede gældsposter: Infrastruktur 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser Produktionsanlæg og maskiner 0 0 Anden kortfristet gæld Transportmateriel Skyldige feriepenge Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0 Igangværende arbejder for egen Periodeafgrænsningsposter regning Materielle anlægsaktiver i alt Kortfristet gæld i alt Finansielle anlægsaktiver 0,00 0,00 Gæld i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0 0 Tilgodehavender Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Kulturarvsstyrelsen har reduceret den kortfristede gæld i 2005 med 53 procent fra 20,9 mio. kr. til 9,9 mio. kr. Dette skyldes dels de anførte primokorrektioner på 0,9 mio. kr. samt at gælden for følgende poster er minimeret: Leverandører af varer og tjenesteydelser med 2,0 mio. kr., anden kortfristet gæld med 7,6 mio. kr., og skyldige feriepenge med 1,3 mio. kr. Størstedelen af Kulturarvsstyrelsens aktiver udgøres af immaterielle anlægsaktiver (69 procent), hvoraf styrelsens databaser udgør hovedparten, jf. tabel Omregningstabel Omregningstabel mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab fremgår af tabel 7 nedenfor. Tabel 7: Omregningstabel Årets omkostningsbaserede resultat i kr Afskrivninger Afskaffelser Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse /- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) Årets nettoudgifter Har efter aftale med KUMADM fjernet -220,18 t. kr.. vedr. korrektion på forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver. Økonomistyrelsen er adviseret om problemet. 19

20 Omregningstabellen omfatter for omkostningsbaserede regnskab både Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger. Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene Kulturarvsstyrelsen, se afsnit Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat kan henføres til forskellen i de konti regnskabet omfatter samt til afskrivninger, anskaffelser, hensættelser, igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse, regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde), og korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver. Således indgår anskaffelser udelukkende i det udgiftsbaserede regnskab, mens afskrivninger og hensættelser udelukkende indgår i det omkostningsbaserede regnskab. Regulering i personaleomkostninger kan henføres til reduktion i den skyldige rådighedsforpligtigelse, jævnfør tabel Bevillingsregnskab Nedenstående tabel viser årets driftsregnskab summeret for alle Kulturarvsstyrelsens underkonti på hovedkonto Tabel 8: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab) Regnskab 2004 Budget 2005 Regnskab 2005 Difference Budget 2006 Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling, netto Resultat, netto Note: Summen kan afvige på decimaler på grund af afrunding. Som det fremgår af ovenstående tabel 8, har styrelsen haft et merforbrug på 3,6 mio. kr. Styrelsen har ultimo 2005 et videreførselsbeløb på 5,9 mio. kr. Videreførselsbeløbet fra tidligere år nedbringes altså planmæssigt, og er primo 2006 opgjort til 5,7 mio. kr., og skal i 2006 anvendes til færdiggørelsen af opgaverne, der er beskrevet i afsnittet 1.4 overordnede resultater. Indtægter Bruttobevægelsen på indtægtssiden kan primært henføres til, at regnskabet for diverse driftsindtægter er lavere end budgetteret. Af indtægterne på 11,8 mio. kr. stammer 2,8 mio. kr. fra almindelig virksomhed og 9,0 mio. kr. fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter jævnfør bilag. Udgifter De samlede udgifter var i ,5 mio. kr., hvor lønudgifterne udgjorde 57 % og øvrige driftsudgifter udgjorde 43 %. Der har i 2005 været en nedbringelse af videreførselsbeløbet, hvor man på lønsummen har haft et merforbrug på 3 mio. kr., og et merforbrug på øvrig drift på 0,5 mio. kr. Specifikation af årets omkostningsbaserede indtægter- og udgifter fremgår af resultatopgørelsen tabel 5. 20

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Assens Revisionskontor

Assens Revisionskontor Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere