Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005"

Transkript

1 Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Mission Vision Hovedopgaver Overordnede resultater Årets finansielle resultater Årets faglige resultater Øvrige resultater Forventninger til det kommende år Hovedkonti omfattet af årsrapporten Målrapportering Uddybende analyser og vurderinger Beskrivelse af projektet Industrisamfundets kulturarv Beskrivelse af udviklingsprojekter på børn og ungeområdet, udviklingsprojekt: Gentofte Uddybende analyse af Klare mål der vedrører sagsbehandlingstider for styrelsens myndighedsopgaver mv Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Omregningstabel Bevillingsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Påtegning Bilag Obligatoriske noter vedrørende personaleregnskab Noter til det omkostningsbaserede regnskab Noter til balance Noter til tilskudsfinansierede aktiviteter...27 Tabel oversigt Tabel 1: Kulturarvsstyrelsens økonomiske hovedtal for Tabel 4.A: Skematisk målrapportering...10 Tabel 4.B: Afrapportering på klare mål...15 Tabel 5: Resultatopgørelse...18 Tabel 7: Omregningstabel...19 Tabel 8: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab)...20 Tabel 9: Bevillingsafregning for Tabel 10: Akkumuleret resultat

3 1. Beretning Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Målene der afrapporteres i denne årsrapport for 2005 indgår i styrelsens resultatkontrakt for perioden Der skal som noget nyt ske en afrapporting af styrelsens Klare mål for brugerrettede opgaver Mission Kulturarvsstyrelsen er regeringens centrale styrelse for den del af kulturarven, der vedrører fortidsminder, museer, fredede og bevaringsværdige bygninger samt kulturmiljøet. Styrelsen bidrager til udformningen og gennemførelsen af regeringens politiske målsætninger for disse områder. Kulturarvsstyrelsens opgave er at bidrage til at sikre de vigtigste vidnesbyrd fra alle tider og gøre dem vedkommende for borgerne. Kulturarvsstyrelsen bidrager til den løbende udvikling af sit ansvarsområde i dialog med styrelsens rådgivende organer. Kulturarvsstyrelsens opgave er i samarbejde med ejere, museer og lokale myndigheder at beskytte kulturarven både den stedbundne, og den del af kulturarven der indgår som en del af et museums samlinger. Styrelsen sikrer en sagsbehandling af myndigheds- og bevillingsopgaver, der er korrekt, effektiv og serviceorienteret inden for sit område, samtidig med at styrelsen kan stille betingelser, krav og give påbud som led i sin myndighedsudøvelse Vision Ultimo 2007 har Kulturarvsstyrelsen styrket kulturarvens betydning og synlighed. Borgere, museer og øvrige samarbejdspartnere og politikere har øget deres kendskab til styrelsen og fælles for brugerne er, at styrelsens indsats opleves som værdifuld og brugbar. Kulturarvsstyrelsen er en åben styrelse med høj troværdighed, der tager ansvar for opgavernes løsning og som også gerne tager nye initiativer Hovedopgaver Kulturarvsstyrelsens hovedopgaver var i 2005 følgende: Myndighedsopgaver Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer og lov om regionale faglige kulturmiljøråd. Styrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til kulturministeren og andre centrale og lokale myndigheder inden for Kulturarvsstyrelsens område. Tilskudsadministration Styrelsen yder tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Betjening af udvalg, nævn og råd Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget. Derudover sikrer styrelsen dialog og udvikling indenfor sit ansvarsområde gennem de rådgivende 3

4 organer: Fællesrådet, Det faglige råd for nyere tids Kulturhistorie, Det Kunsthistoriske faglige råd, det faglige råd for Naturhistorie, og det Arkæologiske faglige råd samt de landsdækkende og lokale bevaringsforeninger. Information og formidling Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed indenfor styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver. Udviklings- og vejledningsopgaver Kulturarvsstyrelsen sikrer den fortsatte udvikling og koordinering af databaserne: Fund og Fortidsminder, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, Kunst Indeks Danmark, Museernes Samlinger og Danske Museer Online samt medvirker til udviklingen inden for kulturarvsområdet. Der henvises i øvrigt til en nærmere beskrivelse af styrelsens opgaver i bekendtgørelse nr af 21. oktober 2004 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen Overordnede resultater Årets finansielle resultater Denne årsrapport omfatter i det omkostningsbaserede regnskab både Kulturarvsstyrelsen og Drift og istandsættelse af fredede bygninger. Disse konti har hidtil været opført på én bogføringskreds i Kulturarvsstyrelsens regnskab, da det er normal regnskabskutyme at registrere aktiver/passiver på delregnskab 1. Denne praksis har ikke haft nogen betydning for aflæggelse af det udgiftsbaseret årsregnskab. Ved overgangen til omkostningsbaseret regnskab skal bogføringskredsen opdeles, før der kan udarbejdes et omkostningsbaseret regnskab alene for Kulturarvsstyrelsen. Det har derfor ikke været muligt at opstille et omkostningsbaseret regnskab alene for Kulturarvsstyrelsen i Det vil i 2006 blive klargjort, hvordan denne problemstilling håndteres hensigtsmæssigt fremover. Det udgiftsbaserede regnskab i denne årsrapport omfatter alene Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsens resultat for 2005 udgør -70,3 mio. kr. i det omkostningsbaserede regnskab, og i det udgiftsbaserede regnskab et underskud på -3,6 mio. kr., jf. tabel 1. Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat kan henføres til forskellen i de konti regnskabet omfatter samt til afskrivninger, hensættelser og anskaffelser. I forhold til det udgiftsbaserede resultat havde Kulturarvsstyrelsen i 2005 en nettoudgiftsbevilling på 64,9 mio. kr. på hovedkonto , og et akkumuleret videreførselsbeløb fra tidligere år på 10,3 mio. kr., i alt 75,2 mio. kr. Den samlede bevilling er fordelt med 37,6 mio. kr. på lønsum, og 37,6 mio. kr. på øvrig drift. Dette er inkl. bevillingstekniske omflytninger på 1,8 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum, jævnfør finansloven (ad 76). Resultatet for 2005 alene, dvs. ekskl. videreførselsbeløb fra tidligere år er, at styrelsen har et negativt lønsumsresultat på 3,1 mio. kr. svarende til 7 gennemsnitsårsværk og et negativt resultat på øvrig drift på 0,5 mio. kr. 4

5 Styrelsen har i 2005 gennemført en personaletilpasning på grund af faldende bevillinger til løn. Desuden har der i 2005 været en række vakante stillinger. Der er fra 2006 sammenhæng mellem bevilling, lønudgift og øvrig drift. Tabel 1. Kulturarvsstyrelsens økonomiske hovedtal for 2005 Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger Andre driftsposter, netto 0 Finansielle poster, netto 0 Ekstraordinære poster, netto 0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) Udgiftsbaseret resultat Driftsbevilling Anlægsbevilling 1000 kr. Indtægter (regnskab) Udgifter (regnskab) Årets udgiftsbaserede resultat, brutto Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB Indtægtsbevilling, inkl. TB 0 Udgiftsbevilling, inkl. TB 0 Årets resultat (inkl. bevillinger) Til videreførsel Balance kr. Status pr Anlægsaktiver i alt Heraf immaterielle anlægsaktiver Heraf materielle anlægsaktiver 805 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld i alt 0 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Det akkumulerede videreførselsbeløb fra tidligere år er ultimo 2005 på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der opstod et halvt års forsinkelse i projekterne som følge af den sene underskrivelse af styrelsens resultatkontrakt. Forsinkelsen forventes reduceret i løbet af resultatkontraktperioden. Det videreførte beløb knytter sig til resultatkontraktens mål samt til styrelsens flytning. De 5,7 mio. kr. af videreførselsbeløbet er i 2006 disponeret på følgende områder: Berejsning af fredede fortidsminder (1,2 mio. kr.) Industrisamfundets Kulturarv (1,6 mio. kr.) Færdigudvikling af databaser - Fund og fortidsminder (0,8 mio. kr.) Færdigudvikling af databaser Museernes samlinger (0,8 mio. kr.) Flytning, jævnfør aktstykke om H.C. Andersens Boulevard (1,0 mio. kr.) Overført lønsumsoverskud til budgetudligning (0,3 mio. kr.) De resterende 0,2 mio. kr. er overført til Kulturministeriets Administrationscenter i forbindelse med Byggesagsadministrationens overflytning. 5

6 Som følge af Finansministeriets cirkulære af 6. februar 2006 om disponering af videreførsel fra 2005 til 2006 er der primo 2006 foretaget en reduktion af videreførselsbeløbet fra 2005 til 2006, der er indregnet i tabel 1, på 0,8 mio. kr. Det er tilfredsstillende, at det er lykkedes at gennemføre den nødvendige personalemæssige tilpasning for at sikre balance på lønsummen. Det er ligeledes tilfredsstillende, at videreførselsbeløbet nedbringes planmæssigt. I tabel 2 er opstillet de udgifter og indtægter som Kulturarvsstyrelsen i øvrigt har ansvaret for. Forklaring på afvigelse mellem bevilling og regnskab kan læse i bilagsmaterialet til årsrapporten. Administrerede tilskud Øvrige administrerede udgifter og indtægter Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter (1.000 kr.) Art Hovedkonti/bevillingstype Bevil- Regnskaling Markskadeerstatninger (lovbunden) Udgifter Indtægter Arkæologiske undersøgelser Udgifter (Reservationsbevilling) Indtægter Fredede og bevaringsværdige Udgifter bygninger (Reservationsbevilling) Indtægter Restaurering af fortidsminder Udgifter 0 0 (Reservationsbevilling) Indtægter Tilskud til museer med almindelig Udgifter tilskudsordninger (Reservationsbevilling) Indtægter Tilskud til museer med særlige Udgifter tilskudsordninger mv. (Reservationsbevilling) Indtægter Diverse tilskud (Reservationsbevilling) Udgifter Indtægter Sikring af kulturværdier i Danmark Udgifter 0 78 (Reservationsbevilling) Indtægter Drift og istandsættelse af fredede Udgifter bygninger (Driftsbevilling) Indtægter Køb og salg af fredede bygninger Udgifter (Anlægsbevilling) Indtægter Årets faglige resultater Det er styrelsens vision at styrke kulturarvens betydning og synlighed og at kendskabet til styrelsens virksomhed øges. Styrelsen har eksisteret siden 2002, og de første erfaringer viser, at kulturarven og Kulturarvsstyrelsen er blevet væsentlig mere synlig. En opgørelse fra Infomedia viser, at styrelsen er nævnt i næsten dobbelt så mange avisartikler i 2005 som i 2004, og kulturarven indgår i 40 % flere artikler i 2005 end i Antal avisartikler i Infomedia, hvor henholdsvis ordene kulturarv og Kulturarvsstyrelsen indgår Kulturarvsstyrelsen Kulturarv Kilde: Resultat af søgning i Informedias avisdatabase, der dækker hovedparten af landets aviser, Som led i indsatsen for at nå målsætningen i styrelsens vision har styrelsen og departementet i resultatkontrakten aftalt følgende 7 mål for 2005: 6

7 1. Afvikling af tinglysningspukkel med 290 sager kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer, som efter aftale med departementet er nedsat til Nyberejsning af fredede fortidsminder i Sønderjyllands Amt. 4. Seminar om Industrisamfundets Kulturarv. 5. Gennemførsel af to udviklingsprojekter for børn og unge. 6. Udarbejdelse af en flerårig handlingsplan for prioritering af styrelsens kompetenceudvikling, herunder: 7. Gennemførsel af yderligere 3 projekter: Industrisamfundets Kulturarv, Vadehavs Atlas, Kulturarvs kommuner Der er 5 mål, der er 100 procent opfyldt, og 2 mål der er 75 procent opfyldt. De to mål, der ikke er helt opfyldt, er: Nyberejsning af fredede fortidsminder i Sønderjyllands Amt og gennemførsel af to udviklingsprojekter for børn og unge. Den manglende målopfyldelse for Nyberejsning af fredede fortidsminder i Sønderjyllands Amt skyldes, at det udførende museum blev forsinket i dets berejsning af fredede fortidsminder grundet den sene underskrivelse af styrelsens resultatkontrakt i Kulturarvsstyrelsen havde ikke mulighed for at indgå kontrakt med museet før resultatkontraktens underskrivelse. Forsinkelsen af projektet vil ikke få nogen indvirkning på berejsningen af fredede fortidsminder i de tilbageværende amter. Med hensyn til gennemførsel af to udviklingsprojekter for børn og unge skyldes den manglende målopfyldelse for det ene af projekterne: Børenes kommuneatlas over Gentofte, at der først i sommeren 2005 blev indgået aftale med partnerne i projektet, se uddybende beskrivelse i afsnit Det er vurderingen, at styrelsen i 2005 har arbejdet tilfredsstillende hen imod realiseringen af styrelsens vision og herunder har opfyldt resultatkontrakmålene på tilfredsstillende vis Øvrige resultater Styrelsen har i 2005 haft en stigning i antallet af afgørelser indenfor for museums-, fortidsminde- og bygningsområdet samt et mindre fald i antallet af ministersager i forhold til Tabel 3. Udvikling i antallet af sagsakter i perioden Ministersager Museer, hastesum ( 16, stk. 2) Museer, Erhvervelsessum ( 16, stk. 2) Museer, Rådighedssum ( 16, stk. 2) Fredede fortidsminder ( 29e & 29F) Arkæologiske undersøgelser ( 26 & 27) Byggesager i forbindelse med fredede bygninger ( 10 & 16) Styrelsen har som led i regeringens handlingsplan fra 2004 om Klare mål og mere åbenhed samarbejdet med Kulturministeriet om formuleringen af en række brugerrettede mål for en række af styrelsens væsentlige arbejdsopgaver. 1 Tallene for 2003 i tabel 2 er en opskrivning af datamaterialet som styrelsen har til sin rådighed, idet sagstyperne først blev tilsluttet journalsystemet , dvs. at tallene bygger på en matematisk opskrivning og ikke fysiske sagsakter 7

8 Der afrapporteres i 2005 på 9 af de 10 2 opstillede Klare mål : 5 af målene er opfyldt, 3 af målene er delvist opfyldt og 1 mål er ikke opfyldt jævnfør analyse i afsnit Den manglende målopfyldelse skyldes hovedsagligt de reducerede personaleressourcer kombineret med en stigning i antallet af sager. Styrelsen har i kraft af Kulturbevaringsplanen på Kulturministeriets område været tovholder på 5 projekter i Projekterne har haft væsentlig indflydelse på styrelsens arbejde. Det drejer sig om følgende projekter: Konservering af enestående genstande på museer, En særlig bevaringsindsats på 16 museer, Industrisamfundets kulturarv, samt Færdigudvikling af database til registrering af museernes samlinger og Elektronisk registrering af samlinger på museer. Der er indhentet et efterslæb fra 2004 vedrørende færdigudvikling af databaser, og projektet forventes afsluttet i Særskilt afrapportering for kulturbevaringsplan 2005 er fremsendt til departementet. Styrelsen offentliggjorde sammen med Fonden Realdania i september 2005 undersøgelsen Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling. Undersøgelsens resultater fik markant positiv opmærksomhed. Som opfølgning på undersøgelsen iværksatte Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania i november 2005 et projekt kaldet Kulturarvskommuner, der opfordrer de nye kommuner til at indarbejde den faste kulturarv som et strategisk element i de kommende kommuneplaner. Der er stor interesse blandt kommunerne for projektet. 54 kommuner ud af 98 indsendte en interessetilkendegivelse om at komme med i projektet. I februar 2006 blev der givet tilsagn støtte til forsøg i fire kommuner. Projektet afsluttes i Styrelsen har iværksat et pilotprojekt på bygningsrestaureringsområdet for at få belyst om ejere af fredede bygninger kan få en endnu bedre og mere smidig service, hvis sagsbehandlingen foregår lokalt nærmere bestemt på de lokale museer. Projektet indebærer, at arkitekter på Odense Bys Museer og Københavns Bymuseum forestår en del af sagsbehandlingen. Projektet afsluttes i Styrelsen afholdt arrangementet Historiens Dag i 2005, der er en del af styrelsens satsningsområde i forhold realiseringen af styrelsens vision om at styrke kulturarvens betydning og synlighed. Arrangementet vurderes som værende en stor succes, hvorfor det afholdes igen i Styrelsen har gennemført et lovovervågningsprojekt i forhold museumslovens bestemmelser på det arkæologiske område. Herudover har styrelsen været en del af sekretariatet i det af Kulturministeriet nedsatte formidlingsudvalg, hvis rapport kommer i foråret En væsentlig opgave har endvidere været gennemførsel af lovforberedende arbejde, for så vidt angår kommunalreformen. Styrelsen har iværksat en fireårig plan for restaurering af ruiner og jættestuer. Derudover har styrelsen i forbindelse med oprettelsen af Kulturministeriets Administrationscenter udskilt sin IT-funktion. Endelig er det i 2005 besluttet, at styrelsen januar 2007 flytter sammen med Biblioteksstyrelsen, Kunststyrelsen og Kulturministeriets Administrationscenter. 2 Det tiende mål Brugertilfredshed afrapporteres hver 4 år via en ekstern konsulentfirmaundersøgelse. 8

9 Styrelsens gennemførte initiativer har sammen med realiseringen af de opstillede mål i resultatkontrakten gjort, at kulturarven og styrelsen er blevet mere synlig i Samlet set har 2005 været præget af et meget højt aktivitetsniveau. I lyset af de personalemæssige justeringer må styrelsens resultater i 2005 betragtes som overordentligt tilfredsstillende. 1.5 Forventninger til det kommende år Kulturarvsstyrelsen står over for en række udfordringer, som vil være udgangspunkt for styrelsens virke i 2006: Et fortsat vigende bevillingsniveau. Der forventes en fortsat stigning i antallet af styrelsens myndighedsopgaver. Styrelsen skal forsøge, at nedbringe sagsbehandlingstiden, bl.a. ved forsøg med decentralisering og omstilling. Styrelsen skal fortsætte initiativerne med at styrke kulturarvens synlighed og betydning og være en proaktiv samarbejdspartner for minister, departement, andre myndigheder samt styrelsens øvrige interessenter, som det fx sker gennem forsøgene med Kulturarvskommuner og Historiens dag. Den forestående kommunalreform forventes både på museums- og fortidsmindeområdet at give øgede arbejdsopgaver til styrelsen i 2006 med overvejelser om fremtidig struktur på museumsområdet (bl.a. tilskud og ansvarsområder) samt overtagelsen af tilsynsopgaver på fortidsmindeområdet. Endelig forbereder styrelsen sig på flytning til nyt domicil på H.C. Andersens Boulevard. Der forventes således i 2006 et stigende krydspres på styrelsen i kraft af faldende ressourcer og øgede opgaver. Samtidig viser de opnåede resultater, at styrelsen som organisation arbejder meget effektivt og er båret af meget dedikerede medarbejdere med et højt fagligt ambitionsniveau. Den organisatoriske udvikling og omstilling forventes endeligt gennemført i 2006 med henblik på konsolidering i Hovedkonti omfattet af årsrapporten Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Kulturarvsstyrelsen Markerstatninger Arkæologiske undersøgelser Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger Fredede og bevaringsværdige bygninger Restaurering af fortidsminder Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger m.v Diverse tilskud Sikring af kulturværdier i Danmark Renovering af Gardahøjfortets facade Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger 9

10 2. Målrapportering Målrapporteringen aflægges for hovedkonto Kulturarvsstyrelsen. De øvrige hovedkonti afrapporteres i bilag 1. I styrelsens resultatkontrakt har styrelsen og departementet aftalt følgende strategiske indsatsområder for resultatkontraktperioden : En dækkende bevaringsindsats Udvikling af styrelsens databaser og anvendelse af internettet Udvikling af strategiske partnerskaber og dialog med omverden Kompetenceudvikling. Styrelsens målrapportering for 2005 omfatter 7 mål inden for tre af de fire strategiske områder. Der er for alle målene tilknyttet det timeforbrug og den ressourceandel af øvrig drift, som er registreret anvendt til formålet. Tabel 4.A: Skematisk målrapportering Område Resultatmål Resultat Målopfyldelse i % Ressourcer En dækkende bevaringsindsats i forhold til den faste kulturarv og den fysiske kulturarv på de kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museer 1/ Kulturarvsstyrelsen vil i kontraktperioden afvikle tingslysningspukkel med i alt 1000 sager fordelt med 130 sager i 2004, 290 sager i 2005, 290 sager i 2006 og 290 sager i / Kulturarvsstyrelsen vil i kontraktperioden gennemføre kvalitetsvurdering af mindst 8 museer årligt. 3/Kulturarvsstyrelsen vil i 2005 gennemføre mindst 1 seminar om temaer relateret til industrisamfundets kulturarv. På baggrund af hvert seminar udgives en rapport, der er tilgængelig på internettet. 4/ Kulturarvsstyrelsen færdiggør berejsning (registrering af fredede fortidsminder) i Sønderjyllands Amt. Kulturarvsstyrelsen har i 2005 planmæssigt nedbragt tingslysningspuklen med i alt 290 tinglysningssager. Kulturarvsstyrelsen har i 2005 gennemført 10 kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer. Mindreforbruget afspejler, at der oprindeligt var budgetteret med flere kvalitetsvurderinger. Der er afholdt et seminar og på baggrund heraf er der udgivet en rapport, der er tilgængelig på internettet. Nyberejsningen i Sønderjyllands Amt omfatter pr. 31/ i alt 702 fortidsminder. Der resterer 400 fortidsminder, som vil blive berejst i Forsinkelsen af projektet skyldes den sene iværksættelse af berejsningen, grundet resultatkontraktens sene underskrivelse. Tages den tid der var til opfyldelsen af målet (halvdelen af året) og sættes i forhold til det antal fortidsminder, der er berejst i perioden, betragtes målet som 75% opfyldt. 100% Budget: Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 942 Ø.drift: 315 kr. 100% Budget Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: Ø.drift: kr. 100% Budget: Timer: Ø.drift kr. Resultat: Timer: 1826 Ø.drift kr. 75 % Budget: Timer: 550 Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 508 Ø.drift kr. 10

11 Udvikling af strategiske partnerskaber og dialog med omverden 5/Kulturarvsstyrelsen gennemfører 2 udviklingsprojekter på børn og ungeområdet, som er evalueret og videreformidlet inden årets udgang. Historiens dag Historiens Dag løb af stablen første gang den 22. maj kulturinstitutioner og -foreninger deltog som arrangører af Historiens Dag med 667 arrangementer fordelt over hele landet. Historiens Dag har fået en god landsdækkende omtale og tiltrak besøgende. Som førstegangsarrangement er besøgstallet meget fint. I tilknytning til arrangementet udarbejdede Gyldendal/Politiken i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen to undervisningsaviser til folkeskolens mellemtrin og udskolingen. Udviklingsprojekt: Gentofte Der er i 2005 iværksat et udviklingsprojekt i Gentofte Kommune om digital formidling af den lokale kulturarv og arkitekturhistorie til børn. Projektet er organiseret som et ABM projekt, hvor Gentofte Arkiv og Bibliotek samt Øregaard Museum og Museet på Kroppedal samarbejder om at formidle viden om kulturmiljøer i Gentofte Kommune. 75% Historiens dag Budget: Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: Ø.drift.: kr. Udviklingsprojekt: Gentofte Budget: Timer: 110 Resultat Timer. 35 Styrelsen har givet tilsagn om kr. til udviklingsprojektet. Der resterer udbetaling af tilskud på ca kr. som først vil ske ved projektafslutning ultimo april Kompetenceudvikling 6/ Der gennemføres yderligere 3 projekter. Udviklingsprojektet præsenteres af Kulturminister Brian Mikkelsen og Borgmester Hans Toft den 27. april 2006 på Gentofte Hovedbibliotek. Der vil i 2006 blive evalueret på ABM-samarbejdsformen og på projektets gennemførelse, jf. uddybende beskrivelse i afsnit Kulturarvsstyrelsen har i 2005 uddannet yderligere 17 medarbejdere til projektledere. Projektlederuddannelsen er en del af styrelsens 2-årige kompetenceudviklingsprojekt: Forvandling gennem læring. Formålet med uddannelsen er at sikre projektlederkompetencer i organisationen i takt med at stadig flere og i høj grad tværgående opgaver løses i en projektorganisering. Uddannelsen er meget positivt modtaget af deltagerne. Der er igangsat en række projekter, der rækker ud over Eksempel på 3 projekter, der er gennemført i 2005: Industrisamfundets Kulturarv Vadehavs Atlas Kulturarvs kommuner. 100% Budget: Timer: Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 449 Ø.drift.: kr. 11

12 7/ Der er udarbejdet en flerårig handlingsplan for prioritering af styrelsens kompetenceudvikling. Kulturarvsstyrelsen arbejder med kompetenceudvikling på følgende 3 organisatoriske niveauer: Styrelsens kompetenceudviklingsstrategi, der fastlægger målene for kompetenceudviklingen, Kompetenceudviklingsprojektet, der giver rammerne for udvikling af de organisatoriske kompetencer, og de personlige kompetencer, Fagkontorerne, der sikrer udviklingen af de faglige kompetencer. Handlingsplan for udvikling af de organisatoriske og personlige kompetencer, der bl.a. indebærer udvikling af projektarbejde, teams og netværk, ligger i kompetenceudviklingsprojektet, som afsluttes i I 2005 har styrelsen foretaget en midtvejsevaluering af projektet, der giver et godt billede på og afsæt for den fremtidige kompetenceudvikling. Det er fundet mest hensigtsmæssigt, at handlingsplanen for udvikling af de faglige kompetencer fastlægges efter de årlige mus-samtaler for det eller de følgende år. Samtalerne gennemføres på baggrund af styrelsens strategikort, og kompetenceudviklingen opnår dermed et strategisk sigte. Der blev i årets samtaler sat fokus på bl.a. følgende: ITkompetencer, netværk, og videndeling. 100% Målet deler budget med ovenstående mål (6). Budget: Timer: 1300 Ø.drift: kr. Resultat: Timer: 449 Ø.drift.: kr. 2.1 Uddybende analyser og vurderinger Kulturarvsstyrelsen har efter aftale med Kulturministeriet valgt at foretage uddybende analyser af følgende 2 resultatkontraktmål: Kulturarvsstyrelsen vil i 2005 gennemføre mindst 1 seminar om temaer relateret til industrisamfundets kulturarv. Kulturarvsstyrelsen gennemfører 2 udviklingsprojekter på børn og ungeområdet, hvor der gives en uddybning af Børneudviklingsprojektet Gentofte. Derudover foretages der en uddybende analyse af styrelsens Klare Mål, der vedrører sagsbehandlingstider for styrelsens myndighedsopgaver mv Beskrivelse af projektet Industrisamfundets kulturarv Kulturarvsstyrelsens satsningsområde Industrisamfundets Kulturarv involverer såvel indsamling og registrering som undersøgelser og bevaring af industrisamfundets kulturarv. De konkrete mål med satsningen er, at: Pege på 25 industriminder af national betydning samt at udarbejde handlingsplaner for, hvordan de bedst kan sikres. Pege på omkring 230 industriminder af regional betydning og præsentere dem i regionale oversigter Iværksætte modeltemagennemgange Skabe et overblik over industrikulturen i museernes samlinger Skabe debat om industriarvens betydning i et moderne samfund både i fagmiljøer og i offentligheden dels gennem seminarer dels gennem et større formidlingsinitiativ i

13 Det specifikke mål i resultatkontrakten er, at styrelsen i kontraktperioden årligt skal gennemføre mindst 1 seminar om temaer relateret til Industrisamfundets Kulturarv. På baggrund af hvert seminar udgives en rapport, der er tilgængelig på internettet. Styrelsen har opfyldt målsætningen i resultatkontrakten både i 2004 og 2005 idet arbejdsrapporten fra seminaret om Genanvendte Industrianlæg den 14. december 2004 blev lagt på styrelsens hjemmeside primo Den 9. maj 2005 afholdtes seminaret Modernism and Rationalization" (arbejdsrapporten er under udarbejdelse og udsendes ultimo 2006). Endelig blev der den 16. august 2005 afholdt et seminar om museernes erfaringer ved udpegningen af regionale industriminder (der udarbejdes ikke en rapport, fordi informationerne vil indgå i "Industrikulturens danmarkskort", der lægges på internettet primo 2007). Resultatet af de øvrige målsætninger med projektet beskrives nedenfor. De 25 nationale industriminder vil blive præsenteret primo 2007 som en publikation og lagt på styrelsens hjemmeside. Udpegning af de 25 industriminder sker dels på grundlag af amtslige oversigter udarbejdet i fællesskab af museumsrådene og kulturmiljørådene dels i dialog med en faglige idégruppe med repræsentanter for museerne og andre forskningsinstitutioner. Frem for at udarbejde (teoretiske) handlingsplaner for hvert industriminde overvejer styrelsen i stedet, så vidt muligt, at gribe og støtte initiativer fra ejere og planmyndigheder om konkrete bevaringsprojekter. Et eksempel er MAN B&Ws DieselHouse, som indrettes i Dieselmotorbygningen på H.C. Ørstedværket i København, og hvor der er etableret et partnerskab mellem MAN B&W Diesel og Københavns Bymuseum. Udpegningen af de 230 regionale industriminder sker på grundlag af de amtslige oversigter over industriminder, som er udarbejdet af museumsrådene og kulturmiljørådene primo Når oversigterne ses som en helhed - og som et resultat af de afholdte seminarer med museerne og kulturmiljørådene og efter samråd med den faglige idégruppe - er det blevet klart, at enkelte ændringer af udpegningerne vil være ønskelig. Disse ændringer drøftes med museumsrådene og kulturmiljørådene i løbet af 2006, samtidig med at materialet færdigbearbejdes, således at det kan præsenteres primo Frem for at publicere udpegningerne som regionale oversigter har styrelsen besluttet samlet at præsentere de regionale industriminder på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Kulturarvsstyrelsen gennemfører en modeltemagennemgang for industrisamfundets kulturarv i samarbejde med en nedsat idégruppe med eksterne repræsentanter fra Københavns Universitet, Arkitektskolen i Århus og museumsverdenen. Den første modeltemagennemgang for havne er sat i udbud den 1. februar 2006 med frist for afgivelse af tilbud den 23. marts Den elektroniske registrering af industrikulturen i museernes samlinger og overførelse til REGIN er igangsat, men udarbejdelsen af en oversigt over musernes industrihistoriske samlinger afventer, at alle museer med væsentlige samlinger inden for området er optaget i REGIN. Kulturarvsstyrelsen har bidraget til debatten om industriarvens betydning blandt andet ved afholdelse af to seminarer for fagmiljøet i 2005, og ved i 2005 at oprette et sekretariat for Industrikulturens År Sekretariatet forbereder og koordinerer en række aktiviteter bl.a. udstillinger, undervisningsmateriale og guider til lokale industrimiljøer som skal formidle industriarven. Endelig har styrelsen gennem rådighedssummen støttet en række større og mindre undersøgelser af industrikultur. 13

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen Årsrapport 2011 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2011 Redaktion: Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 Ansvarsfraskrivelse:

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Journalnummer: 15/00054 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere