knyttet Haand. Hagerup og jeg senere skulde trække, altsaa uden tungt som Dagen før. Efter at have kørt en Times Tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "knyttet Haand. Hagerup og jeg senere skulde trække, altsaa uden tungt som Dagen før. Efter at have kørt en Times Tid"

Transkript

1 sorrvx eubladin' 18. AARGANG Nr. 2 Februar 1933 SO R A N E R -B R Æ EN D A G B O G S O P T E G N E L S E R AF H E N N IN G B IST R U P paa denne Strækning Cap H elgoland Teufelcap indtil Teltpladsen tungt, dyb og løs Sne, men da de to grønlandske Slæder begge havde Ski under, gik det saa temmelig godt. H undene var flinke, men var, da vi stoppede, allerede træ tte (paa G rund af det tunge Føre) og det var G runden til at vi stoppede op. Brugte Snebriller for en Sikkerheds Skyld, selv om det maaske ikke var stræ ngt nødvendigt. Ved en Isskodse saa vi Spor af Bjørn. 16. April. A fgang Kl. c. 9. Føret var tungt og holdt sig tungt hele D agen meget dyb Sne, det gik mig til Tider op til Knæet. H undene trak godt, men blev hur* tig træ tte i det slette Føre, saa vi maatte holde Hvil fire Gange. Kl. ca. 4% stoppede vi ved en stor Isskodse ef* ter at have kørt ca. 25 Kilom. Ved denne Isskodse synes der at have været Legeplads for Bjørneunger. Skodsen var ganske oversaaet med Bjørnespor, baade af gamle 15. April A fgang fra Skibet ved 10*Tiden F. M. og unge. D et syntes at have været 2 Ugers U nger med sammen med H agerup og i Følge med Jam er, Tobias og en Moder. Tidligere paa D agen passerede vi Sporet af Hendrik. Kørte det ene Spand eller rettere seks af en l«aars Bjørn. Sporene var ikke ret store, som en stor knyttet Haand. Jarner s H unde forspæ ndt vor Nansen=Slæde (som 17. April. Afgang ved 9V2=Tiden. Føret daarligt Hagerup og jeg senere skulde trække, altsaa uden tungt som Dagen før. Efter at have kørt en Times Tid H unde). V ed 12/Tiden stoppede vi lidt for at træ kke fik vi Øje paa to Bjørne et Stykke Vej borte ved en Is* Vejret, noget forbi Cap Helgoland (efter at have kørt ca. 15 Kilom). Føret hertil godt, men noget ujævnt. Fort* skodse. Tobias læssede sin Slæde af og han og H endrik kørte med tom Slæde efter dem. Skodsen var ca. 4 Ku satte derpaa til Kl. ca. 4, da vi stoppede efter at have kørt 34 Kilom. e. O dom eter (Distancem aaler). Føret var lometer borte. Jagten gik som sædvanligt, 2 af H undene I A pril M aj iaar er der gaaet 25 A ar, siden n u væ rende K om m andørsk aptajn H en n in g B istrup som D eltager i Dan«m arkæ kspeditionen til G rø n lan d s N o rd ø stk y st, d er foretoges i A arene u n d er Ledelse af L. M yliusæ richsen, paa en Slæderejse i E kspeditionens 2. F o raar paa G rø n la n d fik Lejlighed til bl. a. at kortlæ gge den Bræ, som h an gav N av n et S o r a n e r < B r æ e n vel det nordligste M inde, der er sat vor gamle Skole og soransk Pietet af en af dens S ønner. K om m andørsk aptajn B istrup h ar glæ det S oranersb ladet ved at ville m eddele os nogle U d d rag af sin D agbog fra denne vanskelige og interessan te Rejses første Dage de giver et levende In dtryk af, hvorledes en saadan Rejse a rter sig. T il O rientering er vedføjet en K ortskitse, som viser Soraner» Bræ ens B eliggenhed sam t en T egning af Forf. af selve B ræ en, udført den 17. M aj 1908 til O pm aalingsbrug. V i giver n u Or«det til H enning B istrup:

2 10 S O R A N E R -B L A D E T 18. AARG. NR. 2 stoppede Bjørnene, der begge blev skudt. Det var en Han» og Hun*Bjørn, begge meget smaa, der øjensynligt holdt sammen for at parre... Maverne var fyldte med nylig spiste Sælhunde; heraf har en været en ganske ung Sælhund, thi Skindet var hvidt (Isblink). Da vi mente, at Bjørnene var skudt, kørte Jarner med tom Slæde hen for at hjælpe til med Transporten. Da var den ene Bjørn endnu ikke helt død, og Jarner maatte fange den af med et Skud. Det var Hanbjørnen, der havde været saa sejglivet; Tobias havde skudt sine Pa* troner op paa de to Bjørne. Hanbjørnen skal have været meget»kamapok«(d. v. s. vred), da dens Mage blev skudt og gentagne Gange angrebet Tobias og Hendrik efter at deres Ammunition var sluppet op for dem. Hun* dene fik en ordentlig A ffodring, vi M ennesker ligesaa! 18. April. Afgang i Morges ved 9*Tiden. Føret var nederdrægtigt tungt indtil ca. 5 Kilom. af Cap Peschel; først her imellem alle Isfjældene fik vi nogenlunde godt Føre. Rundt Cap Peschel og et godt Stykke ned Syd over havde vi blank Is. Hundene trak godt, Bjørne* kødet havde øjensynligt hjulpet paa dem. Vi saa en ra* sende Mængde Bjørnespor Syd for Teufelcap store, mellem og ganske smaa. 19. April. Paaskesøndag. I Dag har vi taget den med Ro, vi har jo ikke saa langt til Besselbay, og Føret er jo rimeligvis godt med blank Is hele Vejen. Desuden blæser det en Del, hvad ikke er saa heldigt paa det glatte Føre. Mine Tanker har i Dag vandret hjemad til Danmark, til Venner og Familie, naturligvis er en god Del af dem bievne heroppe i Grønland, d. v. s. de er fløjne til Vest* grønland til Forældre og Søskende. Det er underligt at tænke paa, her ligger vi paa et øde Sted omgiven af Is og Fjæld til alle Sider og hjemme gaar man i Kirke og samles i Kredse af gode Venner mon nogen tæn* ker paa os heroppe i Dag? Her er Paaskedag som alle de andre Dage i Ugen; vi kan ikke gøre nogen Forskel, thi vi maa rejse og kan ikke helligholde Søndagene, men maa tage disse som det kan falde... Afgang fra Telt* pladsen ved ll*tiden og Ankomst til Depotet (i Bessel* bay) ved 2*Tiden. Føret var for saa vidt godt som det var Blankis hele Vejen, men da det blæste meget stærkt, sad jeg i Frygt for Blikket paa vor Slæde, thi vi kørte sidelæns det meste af Vejen... Depotet var besøgt af Bjørne, der havde spredt Kasserne til alle Sider uden dog at have gjort dem videre Skade. Kort efter at have slaaet Telt og drukket en Kop The med haardt Brød til, gik de to Grønlændere (Tobias og Hendrik) og jeg op paa Øens Top for at se paa Omegnen. Lidt senere kom Jarner til. Jeg saa da to Bjørne, som de tre kørte ud efter med 2 Slæder. De skød Hannen (middelstor), men H unnen undslap. Tobias er ked over, at hans H und»dragonen«endnu ikke er vendt tilbage, den forfølger endnu den undvegne Hunbjørn, han er bange for, at den skal blive borte. Vi fik en finere Paaskemiddag idag: Bouillon, kogt paa Bjørnehjærte, Bjørnehjærte med M akaroni, opbrast i Smør, Pærer, Kaffe og Cigar. 20. April. 2. Paaskedag.»Dragonen«kom i Løbet af Natten, og Tobias var meget glad derover. Benyttede Formiddagen til at gøre klar til Afmarch (for Hage* rup s og mit Vedkommende med en Slæde, som vi selv skulde trække) og lagde igen ved Depotet en Sæk med Tøj, vi ikke vilde have med foreløbig og deponerede en Slædekasse med Proviant efter at have udtaget, hvad vi vilde bruge til Besselbay og Fjorden indenfor (dette gjordes for at lette Slæden saa meget som muligt). Var til Afskedsgilde hos Jarner og fik en Budding (Minut* budding!) i flydende Tilstand samt Kaffe og Cigarer. Afgang Kl. 12. Trak ca. 3.5 Kilom. i godt Føre og tel* tede saa ved en Isskodse, der laa et kort Stykke Vej fra den 0 paa hvilken jeg agter at tage Station (for at m aale). En Opgørelse af, hvad vi havde paa Slæden, og Vægten deraf ser saaledes ud: 1 Sejldugstelt med Teltstænger Kilo 2 Soveposer Slædekasse med Proviant K lunssæ kke... 5 Kasse med Skaffegrejer og Primus Geværer... 5 Theodolit med Stativ Petroleum Forskelligt... 5 Ialt ca. 120 Kilo H ertil har jeg bemærket: Med Slæde regner jeg, at vi foreløbig trækker smaa 150 Kilo; det gik godt med det gode Føre, men bliver det daarligt? 21. April. (Paa G rund af Storm har vi ligget over, og Eftermiddagsstemningen giver sig i Dagbogen føl* gende Udslag:) Hvor er det rædsomt kedeligt at ligge over i Teltet uden at kunne komme af Sted. Det blæser saa meget, at det slet ikke kan nytte, vi prøver paa at flytte os. Vi har forsøgt at fordrive Tiden med at læse og snakke og spille Deliriums*seks og treds. I det uen* delige kan man ikke blive ved med at køre op med gamle M inder... N u»steller«hagerup (Nordm and) til Aftenmad, vi skal have Suppekød og Lobescowes til Aften og The ovenpaa. Vort Telt er noget luftigt, men det holder da altid det værste ude, og naar vi hol* der os i vore Soveposer, gaar det saa nogenlunde bravt. Jeg skal imidlertid ikke trætte Læseren med den sta* dige Gentagelse af Rejsens Dagligliv. Vi trak ind i den ret lange Fjord, Besselfjord, og ud igen uden større Begivenheder udover lidt Træthed,tynd Mave o. 1. og fortsatte derpaa, efter nu at have kortlagt den sydligste Del af vort Arbejdsfelt, nordefter. A f Dagbogens Blade kan jeg se, at ogsaa Fuglelivet begynder at røre paa sig; vi har forgæves gjort Jagt paa nogle Ryper, og Ravne har ladet deres umelodiske Stemmer høre. Den 3. Maj havde vi en lille Bjørneoplevelse, som jeg skal fortælle efter Dagbogen: Vi havde Besøg af 2 Bjør* ne, straks vi slog Telt, men skød dem ikke, da vi ingen Brug havde for dem, og nødig til ingen N ytte vilde dræbe Dyrene. De var forøvrigt meget morsomme at iagttage og lod paa ingen M aade til at være bange for os. Først kom den ene henimod os de horte tydelig* vis sammen, men fulgtes ikke ad jeg raabte til den et Par Gange, men det generede den ikke synderligt. Den kom stadigt nærmere. Ved en Revne i Isen vendte den sig og snusede rundt den havde øjensynligt faaet Færten af eet eller andet, saa gik den igen henimod os. For at skræmme den, skød jeg et Skud lige for Næsen af den, men først da Hagerup med vilde Fagter og et vældigt Vræl foer imod den, vendte den sig om og sprang i fuld Grisegalop ud over Isen, hvor den dog snart slog over i sit vante Trav. Lidt efter kom den anden; den fulgte nøjagtig i den førstes Spor, foretog ganske den samme M anøvre ved Revnen, gik videre,

3 18. AARG. NR. 2 SO R A N E R -B L A D E T 11 lagde heller ikke Mærke til os, men da den kom til det. Sted, hvor den anden vendte om, vendte den ogsaa rundt (uden at vi havde gjort nos get) og fulgte i den førstes Spor udover Isen. 7. Maj. Snespurve hører vi nu daglig, og det er en hel Fornøjelse at høre deres muntre Kvidren, det er lige» frem hjemligt, som hørte man vore egne grimme Graas spurve derhjemme om For* aaret Maj var det og er det u, da endnu min Fødselsdag, men den skulde det A ar faa sin Betydning ved, at jeg i min Dagbog for første Gang benyttede N avnet Soraner- Bræen paa en vældig Isflod, som, hvad man ser af nedens staaende beskedne Skitse, vælter sig fra Indlandsisen ned mellem Randfjældene. Denne Bræ havde aldrig før været beskuet af europæiske Øjne; derimod fandt vi Spor af eskimoiske Teltringe, der tydede paa, at nu uddøde Eskimoer i fjærne Tider har færdedes inde mellem de mange Øer og antagelig ved Bræens Kant fanget Sæler og Bjørne... Dagbogen siger: Vi ligger paa en Græs«og Lyngplet, hvor Sneen er saa godt som helt afsmeltet (d. v. s. afdampet), men endnu har jeg ingen Smeltevandspytter set. Jeg tænker mig, der staar intet derom i Dag» bogen, at vi to, Hagerup og jeg, ene Mennesker midt i den vilde N atur ret af H jærtet har nydt dette, atter at kunne ligge udstrakt paa selve Jorden. Vor hidtidige Leje havde været Sne, som ogsaa er blødt at ligge paa, men ligesaa ofte var det den haardfrosne Jord med maaske en Sten eller anden haard Knold op i Ryggen. Vi har nydt Udsigten ind over Bræen, den hvide Is«flom, schatteret i blaa og grønne Farver, der stod godt mod Himlens klare blaa og Fjældets stærke brune med de hvide Snepletter. Jeg tænker mig, at Navnet, jeg gav denne smukke Bræ, i Tankerne førte mig tilbage til de lykkelige Drengeaar i Sorø, hvis Ingemannske N atur var saa forskelligt fra den, der her omgav mig, men hvis friske og fornøjelige Drengeliv vel har gjort sit til, at man som Mand fik Lyst og Villie til at give sig ud paa en saadan Færd som Danmark=Ekspeditionen. D et var mig dengang en stor Glæde at kunne opdage nyt Land og paa dette prente det højtelskede Soraners Navn, og det er mig endnu efter de mange Aars Forløb en stadig Glæde at se det staa paa Kortet som et Vidne om, at een af Academia Sorana s gamle Drenge var med til at undersøge og kortlægge nyt Land, og til at knytte det sidste Led i en Ring af videnskabelige Uns dersøgelser, som danske Forskere til forskellige Tider har smedet rundt G rønlands barske Kyster. Vætter eiu-. RodeO il.tchts & ^?% Tv.urt Ikap ;> Hestef iden. jpft(élf/en R o a n b u.it Orgelpib crr e,7m pbtstjtd Stormbiuft Kap Helf/olandp Vs J'aasken asset ^kap Carl Ritt er ): \ ^Kap Bcurmann Depotskæ r el 'm m s (> Soraner-Bræen s Omgivelser. JSytlcnhilontc t Øksebladet ^ Kap Bismarck JiRcKoldewej ih SLaroussitt Ka}> itiristia n Kap AreJttft Foraaret var draget ind i Landet, hør hvad jeg skriver den 17. Maj: I N at kunde vi ikke sove, nogen af os. Vi havde jo ikke trukket saa langt og vi var derfor ikke trætte nok. Men fri mig for et Spektakel der var Snespurvene legede Tagfat omkring Teltet og i det Fjerne var der een eller flere Ravne og en Falk, der udstødte nogle skingrende, hvinende Toner saa højt oppe i Diskanten, at ens Hoved var ved at sprænges... Jeg kom til at tænke paa Rudyard Kipling og hans Bes skrivelse af en Foraarsnat i Junglen i den Tid, da Dyrene søger deres Mage og ikke har andet i Tanke... Dagen efter trak vi bort fra Soraner*Bræen. Den Dag: Drak for første Gang i A ar Smeltevand i en lille Stens revne fyldt med Grus og Sand. Ingen, der ikke selv har prøvet det, forstaar, hvor lifligt en saadan Drik smager, efter at man i maanedsvis kun har kunnet faa Vand ved at smelte Sne eller, naar man er heldig, et Stykke Is. N u gik det hjemad, men først skulde vi paa Vejen, Hagerup og jeg, udføre Rejsens»clou«, at bestige det ca. 800 m høje Teufelcap, fra hvis Top vi vilde faa og ogsaa fik en ubeskrivelig pragtfuld Oversigt over Doves Bugt, Store KoldeveysØ og Landet Syd over helt ned til Haystack. Fra denne M aalestation lykkedes det at knytte DanmarksEkspeditionens Maalinger omkring Danmarks Havn med de tyske Maalinger op til Haystack. Ja, Foraaret var sandelig kommet herop; jeg husker hvorledes vi en Dag, med 15 G raders Frost, sad i Sol=

4 12 S O R A N E R -B L A D E T 18. AARG. NR. 2 siden af Teltet, med alt Tøjet af paa nær Benklæderne og badede os i den varme Sol, jeg husker det pragtfulde Landskab, som vi havde for Øje, og som Achton Fris og Aage Berthelsen har foreviget i deres skønne Male» rier deroppe fra, jeg husker, hvorledes Solens Straaler tilbagekastedes fra Sneens Krystaller og ramte vore Øjne som skarpe Spyd, men det var en farlig Tid, hvor det gjaldt om at passe paa sine Øjne, hvad jeg snart skulde erfare. Hagerup og jeg besteg Teufelcap den 21. Maj. Vi naaede Toppen, tungt belæssede som vi var, med Op» maalingsapparater, efter en 4 Timers Klatretur op ad Fjældets Side. U nder Arbejdet med at maale og tegne glemte jeg rent at tage mine Snebriller paa, og dette i Forbindelse med en ubehagelig Blæst og halvvaad som jeg var af at vade i Sneen til højt op paa Laarene, gjor» de, at da jeg vaagnede næste Morgen, mærkede jeg at jeg var bleven sneblind og det er en Oplevelse, som jeg ikke vil ønske min værste Fjende. Det føles som var Øjnene fyldt med fint Salt og det mindste Lysind» tryk gør ondt som bare Pokker. Det var ikke behageligt og saa havde vi endda 8 å 10 danske Mil at tilbage» lægge til Skibet i Danmarks Havn. Men hjem skulde vi; der var derfor intet andet at gøre end at gaa hjem i blinde og paa Ski og det gik udmærket. Heldigvis havde vi i vor Medecinkasse nogle Cocaintabletter, som med en lille Pensel førtes ind under Øjelaagene og hvilken Velsignelse var det saa ikke, saa længe de vir» kede. Mine Kammerater, som ikke var paa det rene med, hvormange Tabletter de turde give mig, satte mig paa Ration af tre om Dagen i Mellemtiden var jeg ikke god at komme nær. Den 3. Juni var vi vel hjemme igen i vort lune Skib»Danm ark«i Danm arks Havn. Soraner-Bræen, tegnet af Henning Bistrup den 17. Maj ET BREV FRA HERMAN BANG TIL FRØKEN JULIE DAMKIER I Juli 1875 forlod H erm an Bang Sorø efter tre A ars Skole» gang med Studentereksam en og som H oldets Duks, og tre A ar efter har han paany væ ret paa Besøg paa den gamle Skole, denne G ang som G æ st i»bogtrykkergaarden«ved K losterporten hos O ldfruen, F ru A. C. D amkier, og hendes D atter, Frøken Julie, der vel var ni A ar ældre end H erm an Bang, m en sikkert har væ ret hans Baldam e paa Skoleballerne. Som T ak for udvist G æ stfrihed har han nogle Dage efter at være kom m et tilbage til K øbenhavn, hvor han siden Juni 1877 var A lum ne paa W alkendorfs Kollegium i St. Peder» stræde (til 1879), tilskrevet Frøken D am kier det nedenfor gengivne Brev, der af hende har væ ret opbevaret som en Re» likvie og n u ejes af K ontorchef Kaj Damkier, som har tilladt Soraner»Bladet at gengive det. Brevet er paa flere M aader væ rdifuldt og særdeles karak» ieristisk for dets A fsender, der paa dette Tidspunkt, 21 A ar gammel, allerede var slaaet ind paa sin journalistiske Bane og bl. a. skrev»correspondancer«til»jyllandsposten«, hvor de fremkom under Fællestitlen»Sm aabreve fra Kjøbenhavn«, mærkede med en liggende H alvm aane, hentet fra det V aaben, der tildeltes den i 1777 adlede Justitsraad og Kammeradvokat O luf Lundt Bang (en B roder til H erm an Bangs ikke adlede Farfar), og hvorm ed H erm an B ang senere yndede at pynte sine V isitkort og Bøger. N aar han i B revet omtaler en saadan K orrespondance, som han ønsker at F ru Damkier maa have godt af, sigtes der utvivlsomt til den, der findes i»jyllands» posten«for O nsdag d. 24. Juli 1878 (den foregaaende stod i N um m eret for d. 10. Juli, den følgende i N ummeret for d. 1. A ugust), og indledes saaledes:»d et er Varm en, der giver K øbenhavnerlivet dets K arakter for Ø jeblikket. M en det er ogsaa m eget varm t. En Korrespon«dance fra København maa i disse D age nødvendigvis blive en K orrespondance fra Tivoli og K ysten. Tivolis og derigjennem hele Byens H elt er Msll. G odard; hun har i Befolkningens G unst afløst og overfløjet K ejserprinsen [Prins Loulou, Na» poleon III s S øn], og hendes U held har gjort hende mere berøm t end det mest glimrende H eld vilde have formaaet«o.s.v. M il. G odard var en Luftskipperske, der i Sommeren 1878 jævnligt foretog Opstigninger fra Tivoli (og engang imellem blev dyppet dygtigt i Ø resund), sidste G ang den 24. Juli, da B allonen blev om trent ødelagt ved en Nød»Nedstigning i Stran» den udfor K ongelunden. K øbenhavns datidige Provinsialisme maales godt ved selv en H erm an Bangs dybe Interesse for Tivoli, hvor han, arriveret fra Sorø med A ftentoget, straks maa ind og»kommer midt under Forestillingen paa Plainen«, der i Juli 1878 begyndte Kl. 7% og bød paa O ptræden af At» leterne, B rødrene Cinquevalli, Søstrene Blanche, Leontine og N athalie Foucart samt A ndré S. C onradi med»den levende Pyram ide«. A f de Tivoligæster, han næ vner som typiske for»labanerne ved C oncertsalen«kan m an ved Hjælp af Køben» havns Vejviser for 1878 vist identificere et Par: Tandlæge A. W. Read, Kongens N ytorv 242, og stud. polit. F. P. Brix (en Søn af Professoren ved»efterslæ gten«), der i 1879 absol» verede sin statsvidenskabelige Eksam en; H r. N ybølle er mu» ligt K ontrollør ved Kasino J. P. N ybølle og Mr. G reen maaske cand. phil. A. Green, der boede hos sin Fader, Rentier J. A. G reen i H yskenstræ de 23 som m an ser: alle K øbenhavnere med K. M en maaske er der kun T ale om»h r. G røn og H r. Rød«skønt dette egentlig ikke ligner H erm an Bang, Realisten, der yndede at operere m ed Virkeligheder. Selv har han i Brevet, som i Stil og Tone aldeles svarer til hans samtidige Københavner»Breve til det jyske Blad, nydt at opstille Hovedstadens, Tivolis»Fordærvelse«og hektiske Leben i M odsætning til den»stille Eksistens«, han da alle» rede havde Blik for, som han nylig selv havde iagttaget paa nærm este Hold, og hvortil hans U ngdom sveninde, Frøken Julie, stadig var henvist. V i ved ikke, hvilke Følelser han har næ ret for hende den ni A ars A ldersforskel skal man ikke lægge V ægt paa for hans Vedkom m ende, der allerede som ganske ung foretrak de ældres Selskab for det jævnaldrende og som kan have drevet ham netop til denne Rejse til Sorø, hvis Resultat han i Brevet gør tydeligt op med at»det svundne vender aldrig tilbage bag os Forhaabninger, der er skuf» fede, foran os Forhaabninger, der skal skuffes«. Eller er det urimeligt at antage, at den vordende Forfatter af»ved Vejen«har haft sin sære Fornøjelse netop af at op» leve K ontrasten mellem en hedt gærende Hovedstad, hans Paris indtil da, og den lille Provinsby, hvor alt stod stille og var ved det gamle og at oplives af Spændingen mellem disse

5 18. AARG. NR. 2 S O R A N E R -B L A D E T 13 M odsætninger? Paa denne M aade faar Brevet til hans for» rige SorøsBaldame han skriver jo netop ikke til hendes M odet (som han for en Fejls Skyld i Slutningen af Brevet gør til hendes T ante!) sin Betydning som U dtryk for Spændingens U dløsning, der hos ham selvfølgelig maatte give sig et litteræ rt U dslag. Thi man aner, at Brevet ikke er skrevet uden B agtanke om, at det gerne kunde trykkes hvad nu altsaa ogsaa sker, om end først efter mere end et halvt A arhundredes Forløb. hgo. Man lo, man talte, man skiltes, man mødtes, man drak, man flanerede. Og over disse Skarer, flanerende, spad* serende, leende, kritiserende, letsindige, letfærdige, drøm» mende og vaagende, ødelæggende og ødelagte, Gassens Skjær, dette Lys, der synes at være opfundet for at gjøre det falmede friskt og det hæslige skjønt, som synes mére at skjule end at aabenbare, mere at til» dække og at indhylle end at oplyse. Sorø var ikke mere. Hvis jeg skal blive til noget, maa det være i denne Luft. M an dør maaske af denne Atmosfære af Gas, Sved, Par» fiimer, A ande og Vindunst, men man lever i den. Naturligvis er der intet skét i denne korte Tid. Derfor slutter jeg nu med en hjertelig Hilsen til Deres Tante [sicl] og forbliver Deres rigtig hengivne Herman B. Det her gengivne Portræ t af H erm an Bang er fotograferet af H. F. H ansen i Sorø netop i de Dage, da H. B. opholdt sig der i Sommeren 1878, hvor han bl. a. har sluttet Ven» skab med A arets Dimittender. Paa Fotografiets Bagside har han skrevet:»johan H arhoff, venlig E rindring om dine aller» første Studenterdage fra H. B.«Ejeren er altsaa K ontorchef J. H arhoff, M edlem af Soransk Sam funds Bestyrelse, der ven» ligst har stillet Fotografiet til Soraner»Bladets Raadighed. NATURAM FURCA PELLAS E X - Herman Bang K jøbenhavn d: De har rimeligvis været uretfærdig imod mig, kjære Frøken Damkjer, og tænkt, at jeg allerede var helt færdig med Sorø og mine soranske Erindringer. Men i saafald har De taget Fejl. Sagen er, at Dagen igaar gik med at udarbejde et Par Correspondancer, af hvilke jeg haaber, Deres Moder imorgen maa have godt af den ene. Først nu kan jeg derfor takke Dem og gjennem Dem Deres M oder, for al den hjertelige Venlighed, De saa redebon og saa elskværdigt viste mig, og som gjorde mig Opholdet i Sorø saa kjært, at det var med Sorg, jeg skiltes fra Klosterporten og min Servante. Desuden var mit Ophold i Sorø en af disse Rastdage i Livet, hvor ligesom Livet holder inde og stanser men vi maa atter gaa ud i Kampene og Arbejdets Dage følger paa Hvi«lens. Det maa jo være saaledes, men om Natten, naar vi drømmer, og om Dagen, naar vi lukker Øjnene for at hvile et M inut, da vender Erindringen om de stille Dage tilbage, og vort Hjerte, der kjæmper, slaar læng» selsfuldt mod det, der svandt, og som aldrig vil vende tilbage. Thi det svundne vender aldrig tilbage foran os altid det uvisse, bag os Erindringen, bag os Forhaab» ninger, der er skuffede, foran os Forhaabninger, der skal skuffes: voila tout! Jeg gik lige over i Tivoli, hvor jeg kom midt under Forestillingen paa Plainen. De samme Labaner ved Con* certsalen, de samme Damer paa Promenaden, de samme Spørgsmaal og de samme Svar. Det var igaaraftes, jeg havde spadseret her: jeg havde slet ikke været borte. Hr. Brix spadserede med H r. Nybølle og Mr. Green med Mr. Read akkurat som igaar og de havde ikke engang faaet nye D ragter. Saa blev Gassen tændt. S A N G V E D S O R A N E R F E S T E N D E N 26. N O V E M B E R 1932 Mel. Du er rig, du er dejlig, o syd - K ammerat fra vor fortid, hallo! kan du høre en stemme, der kalder gennem nutidens megen rabalder, gennem båt-båt og jaz og yo-yo? Skønt du er en agtværdig figur og har svært ved at kaste monduren - lyt dog efter det kald fra naturen, fra din drengetids kåde natur! Kan du huske, hvor livet var rigt, men at ungdommens friskhed gik fløjten, mens du voksed i bredden og højden indtil nu, du har måne og gigt! Er du blevet lidt sær, hvad? og sur - prøv så bare et hop over muren, vend tilbage en stund til naturen - vend tilbage til Sorøs natur! Kan du mindes, hvor den var dig kær med dens søer og skove og marker, så du vraged friserede parker og fornuftigt beklippede træ r. Har du glemt det? Vist ej, din filur! bagom alt, hvad du skylder dressuren, har du ofte set langt til naturen, til den unge og glade natur!

6 14 SO R A N E R -B L A D E T 18. AARG. NR. 2 Har du glemt - nej såmænd har du e j! hvor et blåøjet smil var en lykke, og at verden du blæste et stykke for et eventyrs yndige leg! Ja, nu smiler du som en augur! N ej, men sæt at du prøvede kuren - for et blåøjet smil fra naturen er af ganske uskyldig natur! siddende, til han d. 25. Januar 1910 tog sin Afsked fra 1. April at regne og ledsagedes ud af Statens Tjeneste med Kongens allerhøjeste Paaskønnelse af hans Em* A k, du gamle honnette soldat fra mor Sorøs berømte brigade, vær endnu engang med blandt de glade - selv om glæden er højst moderat! Det kan hænd s, hvis du slap af dit bur, selv om der gik et skår af glasuren, hvis du tyde igen til naturen, - at du genfandt din gamle natur! Kammerat fra det ældgamle Soer, som er gæst her ved ungdommens gilde, tro mig kun, det er ikke tor silde, du er yngre endnu end du tror! Giv de snærende vaner et fur, glem kritiken og blæs på censuren, vend tilbage igen til naturen, - vend tilbage til Sorøs natur! 377- TO DØDSFALD A M T M A N D, K A M M E R H E R R E J O H A N H O P P E * 23. N ovem ber 1841, f 30. Januar Natten til den 30. Januar afgik Soransk Samfunds ældste Medlem, fhv. Amtmand, Kammerherre Jo* han Hoppe, ved Døden i sit Hjem paa Østerbro i Kø* benhavn. Johan Christoffer Hoppe var født d. 23. November 1841 i Reykjavik som Søn af daværende Stiftamtmand paa Island, senere i Sorø, Kammerherre Thorkil Abra* ham Hoppe og H ustru Juliane Vilhelmine v. Benzon; han var saaledes den ældste af de tre Brødre Hoppe, der alle kom i Sorø Skole de to yngre, Christian Benzon, født 1844 (Ejer af Pallisbjerg, Direktør for vest«og sønderjysk Kreditforening) i 1853, og Carl Hartvig, født 1846 (Ejer af Toftholm i Holbæk Amt og Fader til Soraneren Thorkil Frederik H oppe) i Selv kom Johan Hoppe i Akademiets Skole i 1851 og udgik med Studentereksamen i 1859 som sit Holds Duks. I 1864 blev han juridisk Kandidat og derefter gik hans slagne Vej gennem Under* og Overøvrigheds* kontorer (Antvorskov Birk og Odense A m t), General* direktoratet for Skattevæsenet og Indenrigsministeriet, hvor han 1868 blev Assistent, 1878 Fuldmægtig og 1880 Kontorchef, til Amtmandsposten i Randers (udnævnt 26. Febr. 1885, fra 1. April s. A. at regne), der var ble* vet ledig ved den gamle Soraner, Excellencen Mathias Rosenørns Afgang i Januar s. A.; han havde været Amtmand der siden H er blev ogsaa Johan Hoppe Johan Christoffer Hoppe. bedsvirksomhed. I 1885 var han bleven Ridder af Dan* nebrog, i 1888 Kammerherre, i 1892 Dannebrogsmand, i 1894 Kommandør af 2. og i 1905 af 1. Grad af Danne* brog. Først efter sin Afgang indgik Kammerherre Hoppe Æ gteskab med Frøken Alvilda Jensen, der overlever ham sammen med Æ gteparrets eneste Barn, en Søn, som er Søløjtnant. Amtmand Hoppe faar ved sin Død det smukke Skudsmaal, at han med megen Dygtighed varetog Ger* ningen som Amtmand.»H ans udprægede Interesse for og Kyndighed i kommunale Spørgsmaal gjorde ham for* trinlig egnet til Bestridelsen af dette Embede«, hedder det i en Nekrolog i»berl. Tid.«for 31. Januar;»han var en dygtig og.myndig Administrator, en erfaren og sikker Varetager af de kommunale og økonomiske An* liggender, der hørte ind under hans ressort.«meget lille af Statur som Amtmand Hoppe var, nød han Godet af en Fysik, der lod ham føle sig frisk og rørig til de allersidste Aar, da Syn og Hørelse begyndte at svigte. Efter sin Afsked foretog han derfor bl. a. en Rejse til Sydamerika, hvor han besøgte sin Sorø*Kam* merat, Konsul A. D. v. Biilow i St. Paolo, og selv som M and langt over»støvets A ar«regnede han en Italiens* rejse med Bestigning af Vesuv som noget selvfølgeligt. H an var en trofast Soraner og omfattede sin gamle Skole og M inderne fra Sorø med megen Hengivenhed. * KGL. SKOVRIDER J. F. AM M ITZBØLL * 23. September 1857, f 24. Januar Den 24. Januar døde fhv. kgl. Skovrider Johannes Frederik Ammitzbøll stille og roligt i sit Hjem i Sorø, noget over 75 A ar gammel. I Soraner*Bladet for Oktober 1927, 12. Aargang No. 10, blev der udførligt gjort Rede for Skovrider Am*

7 18. AARG. NR. 2 SO R A N E R -B L A D E T 15 mitzbøls lange og fortjenstfulde forstlige Virksomhed, siden 18% som Skovrider for Sorø Akademis 1. Di* strikt, til han ved Opnaaelsen af det fyldte 70 A ar trak sig tilbage til nogle Aars velfortjente Otium. De, der ønsker nærmere Oplysninger om den gamle Skov«riders vita og om det gode Omdømme, han nød mel«lem sine Standsfæller, henvises derfor til den nævnte Artikel, der bl. a. indeholder kgl. Skovrider A. Holtens Hyldest til sin afgaaende Kollega. Den 29. Januar begravedes Skovrider J. F. Ammitz«bøll paa Sorø nye Kirkegaard efter en smuk Minde«højtid i Sorø Kirke, hvor, efter Sognepræst Balslevs Tale, Sangerinden Fru Nora Elés henrivende lyse So«pran lød fra Orgelpulpituret i de rørende og rene To«ner til Paul G erhardts gamle trohjertede Aftensang: N u hviler M ark og Enge. En talrig Skare af den af«dødes Venner havde fyldt Kirken, deriblandt en Mæng«de Forstmænd, der bar hans Kiste, indhyllet i et Danne«brogsflag, til Kirkens Udgang. den skrider som bekendt med mindst halv F art af den nor«male paa en sur Regnvejrsdag. D er blev gabet og der blev bandet, Piberne pulsede, og der sm aaskændtes, én griber i sin Fortvivlelse en gammel Avis, en Sorø Avis, der var komm en som Indpakning om et Par forsaalede Støvler, og finder der en gammel Malle«Artikel, som udtrykte Tvivl om, at nogen af de berømte 44 fra 1880 endnu var i Live. D et affødte et vældigt M alleskænderi, som endte med, at vi ved fælles H jælp affattede en lang, m ed alle mulige Tro«værdighedsdetailler forsynet, men fuldstæ ndig opdigtet Beret«ning om, hvorledes nylig to unge M ennesker fra en Baad havde set nogle utvivlsomme M aller paa et nærm ere angivet Sted i Sorø Sø, ja endog havde faaet et af U hyrerne i deres N æ t, hvorfra den im idlertid desværre atter var sluppen ud. Regntimerne randt og Søndagen svandt, medens Beretningen blev affattet og udpyntet og affilet. A nonym t blev den sendt ind til en Sorø Avis, og vi havde den store G læde, at den blev optaget og interesseret kom m enteret ikke alene i den paagældende Avis, men i en Række andre Aviser, endog saa vidt jeg erindrer i en Hovedstadsavis. V i havde en Succes, som næ sten gjorde os betænkelige, men ikke et K uk kom ud om Samm enhængen at holde M und absolut og ubetinget for«stod man i al Fald den G ang blandt D rengene. M it næste og sidste M øde med en»m alle«, dog ikke Fisken men Pigen, var som ung Student i en nu forsvunden Knejpe i Tivoli, hvor der optraadte et tysk Tyrolerselskab, som gjorde stor Lykke, og som altid ud paa A ftenen serverede»a uf V erlangen: M allé!«en bedrøvelig, men højst grinagtig Vise om en Pige, der hed M allé og endte med at blive»verriickt«. H un blev derved saa populæ r i vor K reds, at en af os flere A ar igennem stedse producerede sine mer og m indre navn«lig m indre gode Lejlighedsviser under N avnet K øbenhavn, Februar Malle. INDENFOR KLOSTERPORTEN Johannes Frederik Ammitzbøll. Skovrider Ammitzbøll efterlader sig Enke, Fru Val«gerda Ammitzbøll født Bojesen, og en Søn, tidligere Sekretær i Soransk Samfund, cand. polyt. Jan Ammitzs bøll. hgo. M ALLEN AK, MALLEN! H vor løber Tiden dog med os og hvor næ r er U ngdom m ens Sorø Dage dog alligevel i Erindringen! Læsningen af O hiks A rtikel om M allen i Sorø Sø gør en D rengestreg fra min Side lyslevende i min Erindring. D a jeg i 1880 kom ind i Skolen, var de 44 M aller netop udsatte, og de optog Sindene stæ rkt; der blev i de følgende A ar snakket meget M alle, og ubekræftede Beretninger ver«serede mellem D rengene og dukkede stadig med Mellemrum op i Aviserne om M øder med, ja endog om Fangst af den berøm te Malle. En sur og gusten, m ørk N ovembersøndag, vistnok i 1883, sad vi en Del G utter sam men paa et af V ærelserne paa Gym«nasiet og kedede os gudsjamm erligt. Regnen øsede ned, og Ti«G rundet paa manglende Tid har det væ ret mig um uligt før nu at kunne tage til Genmæle mod den af 5. N. A ndersen i Soraner«Bladet for N ovem ber 1932 saa elskværdigt formu«lerede U ndervisning i den Sjælstilstand hos III G erne sidste A ar, der bevirkede, at de opsagde B a 1 d u r H uldskab og T roskab for ikke senere paa A aret at blive tvunget til at be«græde hans D ød med tørre Taarer. T urde det ikke være en lidt tyndbenet M otivering? M on m an ikke snarere kommer Sandheden nærm ere ved aabent og ærligt at indrømme, at hos sidste A ars III G ere manglede i en forbløffende udpræget G rad det Sammenhold og den Fællesfølelse, som er saa nød«vendig for at faa B aldur til at gaa en Saison igennem uden dræbende Eksplosioner af nogen A rt? B aldurs Idé er gennem sund og huses ikke i»en svag og sygelig Skabning«. D en kræver blot at blive baaret frem til Virkeliggørelse af en homogen Masse, ikke af Enere eller Kli«ker, der træ kker hver sin Vej i Læsset. Idealet har vi ikke naaet i A ar det være saare langt fra men vi har dog opnaaet at faa B aldur til at gaa glat til idag, kun en sjælden G ang krydret af den Slags smaa Vulkan«udbrud, som blot er Tegn paa, at M edlemmerne ikke er gaaet i Dvale. Julesoldet fortab under de mest harm oniske og vellykkede Form er, som tænkes kunde og er ikke netop Julesoldet en Prøvesten for M edlemmernes Sammenhold og Evne til i Fæl«lesskab at være en saadan Opgave voksen? I A ar bestod den i at skaffe 11 indbudte Lærere og 70 M edlemmer en Følelse af Velvære og Tryghed m ed H ensyn til Gym nasiasters Duelig«

8 16 S O R A N E R -B L A D E T 18. AARG. NR. 2 hed til at sætte noget større i Scene uden M islyde af nogen A rt. S. N. ønsker at faa Bulletiner om Baldurs Færd. H ans Krav kommer saa meget mere tilpas, som Baldur efter Jul under Hagen Hasselbalchs Ledelse kan prale med U nderholdning af to paa hver sit Sæt saa celebre G æster som Skuespiller C h r. Gottschalk og Professor K u h r. D en charmesprud» lende C hristian diverterede os Fredag d. 20. Jan. m ed et flun» kende nyt Program, der strakte sig fra det mest indsm igrende og vemodige som»alle K lokker bringer fjernt«og til det herligste F an d en iv o ld sk e som»k unz von K oblenz«og»tre Røvere fra R old«. Program m et var hentet dels fra de fem danske Kom ponister K uhlau, Gade, Heise, W eyse og Hart» m ann, dels fra de to store V isedigtere D rachm ann og H ans H artvig Seedorf Pedersen. K an m an forlange det bedre? Ikke at forglemme A kkom pagnatøren H r. Schnedler»Meyer, der ro» bede sig som en djævleblændt Klaverbetvinger. H an spillede Romance og Etude af Sibelius for en m aabende Forsamling. M ens saaledes B aldurs»hum.«fik, hvad det med Billighed kunde forlange og mere til, betød næste U ges M øde en Re» naissance for»æst.«, som alligevel nok er det af Trekløveret, der ved de ordinæ re M øder forsømmes mest. O nsdag d. 25. talte Prof. K uhr om Spørgsm aalet: H vad er K unst? I Erken» delse af min Ringhed skal jeg ikke forsøge at kom m entere. Intet revolutionerende er forefaldet paa A kadem iet. Skole» bestyrer Bunde fra N yborg har holdt Foredrag om en Cykle» tur til G ræ kenland, der havde saa meget mere Interesse, som A kadem iets nuvæ rende R ekordindehaver af Lispund, H ans Jørgensen, deltog deri i Sommerferien og kom hjem betydelig slankere end han drog ud Fejlen er dog genoprettet siden. Influenzaens sorte Spøgelse har ikke vist sig i Sorø endnu. For at forhale eller om muligt helt at undgaa Epidemiens Komme har al Rejse været forbudt til K øbenhavn. Ogsaa V andballet har m aattet opsættes og venter til d. 4. M arts med at løbe af Stabelen. Sorø, d. 12. Februar GAMLE SORANERE P. From H ansen. G rosserer W. Røper*Petersen, Medlem af Grosserer»Socie» tetets R epræ sentantskab og siden 1924 Medlem af den kom» munale V ælgerforenings Forretningsudvalg, er som Repræsen» tant for G rossisthandelen opstillet som en af den borgerlige Fælleslistes K andidater ved B orgerrepræ sentantvalget i Køben» havn den 9. M arts. Læge A rn o ld Skovgaard, Ø lstykke, var den 28. Januar saa uheldig at vælte med sin C ykel og forslaa sig meget alvorligt. H an bræ kkede det ene Laarben, paadrog sig svære Læsioner over hele K roppen og blev ilde tilredt i A nsigtet. A m bulancen bragte ham til Frederikssund Sygehus, hvor der stilledes vor afholdte K am m erat et længere Sygeleje i Udsigt. Vi sender ham vore bedste Ø nsker om god Bedring. Soransk Sam funds Form and, Stabslæge, D r. med. Gordon N orrie, der siden 1928 har været Form and for D ansk medi» cinskshistorisk Selskab, har ønsket at fratræde denne Stilling. Selskabet har derefter udnæ vnt ham til Æ resm edlem og har i denne A nledning tilvejebragt en Oversigt over Stabslægens litterære Produktion, der næ sten udelukkende har bevæget sig paa faglige O m raader. Fortegnelsen over disse T ryk udviser det forbløffende Tal af ialt 163 Titler, nemlig indenfor Medi» cinalhistorien 73, hvoraf 14 Bøger, indenfor O ftalm ologien 54, deraf 3 Bøger, og under R ubrikken forskelligt 36 A rbejder, heraf 7 Bøger. Enkelte af disse N um re er endda m eget om» fangsrige, saaledes Det kgl. Sundhedskollegiums Forhandlin» ger, der er samlede og udgivne af Stabslægen for A arene I Fortegnelsen er set b ort fra Referater af den skan» dinaviske oftalmologiske Litteratur i udenlandske Tidsskrifter som af den danske oftalm ologiske Litteratur i N ordisk medi» cinsk A rkiv samt de talrige A rtikler af oftalmologisk, hy» giejnisk og medicinal»historisk Indhold i begge U dgaver af Salm onsens Leksikon m. m. a. Et sm ukt indbundet Eksem plar af Fortegnelsen blev over» rakt Stabslægen ved sidste M øde i Medicinsk»historisk Selskab og maa straks suppleres m ed en A fhandling i»hospitals» tidende«for 1933 om N ogle Blindhedsaarsager. Men det bliver sikkert ikke den sidste Tilføjelse, der maa gøres i O versigten over vor uhyre flittige Form ands litterære Virksomhed! V ed Ebbe H amm erichs K om ponistaften Mandag d. 27. Febr., Kl. 20, i H ornung & M øllers K oncertsal opføres for første G ang i København en Soranersuite. D e enkelte Satser har lo» vende T itler: Soldaterkorpset Frikvarter Foraar Ferie! Stud. mag. Chr. Balslev fratræ der fra 1. M arts som Soransk Samfunds Sekretær og afløses indtil videre af cand. juris Svend Clausen. SORANER-AFTNERNE Til A arets 3. Soraner»Aften den 2. Februar havde baade de fortrinlige gule Æ rter med Flæsk og Pandekager samt K ontorchef O lriks med det første Punkt paa A ftenens Program vel afstemte C auseri om Sorø i 1890 erne sam let en talrig Kreds Soranere af alle A argange, der øjensynligt ikke kedede sig. N æste Soraner»Aften, den 4. i Sæsonen, holdes T orsdag den 2. M arts paa samme Tid og Sted og med samme Program» inddeling. A ftenens Foredrag, der ledsages af Lysbilleder, hol» des denne G ang af M useum sinspektør, Dr. phil. Poul N ørlund, hvis Foredrag har den lovende, højst aktuelle Titel: F ra det rigtige Erik den Rødes Land«. O m Programmet, se Bagside» annoncen. DE 200 RASKE GAMLE SORANERES STIPENDIUM Stipendiet gives, saavidt M idlerne strækker, til soranske Rus» ser og Eks»Russer, der i Løbet af de 14 første Dage af M arts kan indsende deres A nsøgning til Sorø Skoles R ektor. A nsøgningerne maa indeholde de samme O plysninger om Studium m. v. som A nsøgninger om Universitetslegater. Bestyrelsen for Stipendiet opfordrer paa det mest indtræn» gende deres ældre og yngre K am m erater til at huske paa, at de ved at yde det beskedne B idrag 10 Kr. om A aret som er Stipendiets G rundlag (efter Reglen: mange Bække smaa o. s. v.) skaber M ulighed for at støtte de yngste Kam» m erater. M ange af disse ser m ed Føje hen til Studiehjæ lp ad denne Vej i de første vanskelige Universitetsaar. Bestyrelsen bestaar for T iden foruden af Soransk Sam» funds Form and og Sorø Skoles Rektor af kgl. T ranslatør Th. Hilarius=Kalko og Ingeniør C. V. Schou, Store Kirke» stræde 3. Sidstnævnte er Stipendiets Kasserer. REDAKTION: Sølvgade 40, cand. juris. OLRLK. EKSPEDITION: Classensgade 48, AXEL B. JACOBSEN Øbro 2068 u

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Regnspoverne paa Heden

Regnspoverne paa Heden Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Og nu kom Mikkel ud. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Og nu kom Mikkel ud. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere