Nye forældelsesregler 1/1 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye forældelsesregler 1/1 2008"

Transkript

1 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 3 EKSTRA april Juridisk artikel Nye forældelsesregler 1/ FORFATTER advokat BRIAN NYGAARD OSWALD Indledning Den 1. januar 2008 skete der en markant ændring i den gældende forældelseslovgivning. De to generelle forældelseslove (Danske Lov fra 1683 og 1908-forældelsesloven) ophæves, og der indføres i stedet en ny forældelseslov. Derudover ændres en lang række loves forældelsesbestemmelser, herunder erstatningsansvarsloven, forsikringsaftaleloven, skatteforvaltningsloven, retsplejeloven mv. Reglerne medfører generelt bl.a. en markant forkortelse af forældelsesfristerne, således at fordringer langt hurtigere end tidligere vil ophøre med at eksistere, hvilket bl.a. stiller større krav til udlejere og administratorer. Denne artikel gennemgår kort den nye forældelseslov.... fortsættes side 3 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Nye forældelsesregler 1/ Nyt fra myndighederne Udkast til bekendtgørelse - Energimærkning... 5 Diverse Honorarer til huslejenævnsmedlemmer... 5 Rapport om boligmarkedet - SBI-rapport om den private udlejningssektor Spørgsmål til ministeren Spm. angående GI, herunder formålet med, at lejerforeningerne modtager tilskud fra GI?... 6 Grundejernes Domssamling GD 2008/15 B - Etablering af mobilsug, gæsterum, vindfang m.v. og diverse facadearbejder var forbedring GD 2008/16 Ø - Internetside med annoncer fra udlejere og boligsøgende mod betaling var ikke en overtrædelse af dusørreglen GD 2008/17 V - Krav om tilbagebetaling af leje indbragt for boligretten uden huslejenævnsbehandling. Afvisning GD 2008/18 B - Andelsbolig. Andels - haver bundet af opsigelse af andelslejlighed, selvom overdragelsesaftale med køber endnu ikke var underskrevet... 9 GD 2008/19 B - Andelsbolig. Hverken sælger eller A/B var bundet af sælgers opsigelse af andelslejlighed og det efterfølgende afgivne købstilbud på lejlighed. Lejlighed solgt til ny højere pris til samme køber. Deponering af forskel i købesum GD 2008/20 Ø - Afvisning af begæring om udsættelse. L havde et modkrav på grund af skimmelsvamp GD 2008/21 Ø - Lægdommer var ikke inhabil. Økonomidirektør i koncern med lejemål på Strøget GD 2008/22 Ø - Andelsbolig. A/B kunne godt sælge andelslejlighed til højere andelskrone, end den der var gældende, da lejlighed blev ledig efter dødsfald. A/B købte lejlighed af andelshavers dødsbo Skattehjørnet Moms og udlejning af fast ejendom nyere afgørelser Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008 1

2 Faste forkortelser i Huset Jura 17. årgang nr. 3 EKSTRA april 2008 ISSN Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark Redaktør Kristin Jonasson, ansvarshavende I redaktionen Kristin Jonasson Mogens Dürr Timmy Lund Redaktion Nørre Voldgade 2, 4. sal 1358 København K Telefon: Telefax: Girokonto: Hjemmeside: Huset Jura udkommer otte gange om året Huset Jura og Huset udsendes gratis til alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark. Ikke-medlemmer kan tegne et samlet årsabonnement på Huset Jura og Huset for 705 kr., inkl. moms. ABL ABLL Aftl. EJL ELL ERL GA GD H HAN KL L LL ML Rpl TL U V Ø Andelsboligloven Lov om leje af almene boliger Aftaleloven Ejerlejlighedsloven Erhvervslejeloven Erhvervslejeregulerings lov en (ophævet 1. januar 2000) Grundejernes administrative afgørelser Grundejernes domssamling Højesteret Huslejeankenævnsafgørelse Konkursloven Lejer Lejeloven Boligreguleringsloven Retsplejeloven Tinglyningsloven Udlejer Vestre Landsret Østre Landsret Abonnement Egon Petersen Ejendomsforeningen Danmark Telefon: Grundejernyt Layout Anita T. Damkier Hansen Ejendomsforeningen Danmark Økonomiske nøgletal Prisudvikling (Indeks 2000 = 100) Procentvis ændring Tryk Datagraf Auning AS Redaktionen er afsluttet den 18. marts 2008 Forbrugerprisindeks februar 2007/2008 = 113,6 / 117,1 3,1 % Nettoprisindeks februar 2007/2008 = 114,7 / 118,6 3,4 % Husleje februar 2007/2008 = 118,7 / 121,5 2,4 % Effektiv rente/ydelsesprocent 1) 10-årige realkreditlån 3. marts 2008 = 4,4 % / 13,1 % 20-årige realkreditlån 3. marts 2008 = 5,2 % / 8,7 % 30-årige realkreditlån 3. marts 2008 = 5,4 % / 7,3 % 30-årige A-lån i GI 3. marts 2008 = 4,5 % / 6,1 % 30-årige B-lån i GI 2) 3. marts 2008 = 2,5 % / 4,7 % Nationalbankens udlånsrente 3) 7. juni 2007 = 4,25 % A- og B-lån i GI kan også optages som 10- eller 20-årige. 1) Inkl. bidrag, ekskl. engangsomkostninger i forbindelse med låneoptagelsen. 2) Grundejernes Investeringsfond yder kun lån af denne type til bevaringsværdige ejendomme. 3) Rentesatser anvendes ved beregning af morarentesatser efter rentelovens 5. Morarentesatser svarer til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar/juli med tillæg af 7%. Tallene bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik, Nykredit og egne beregninger. 2 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

3 Juridisk artikel Nye forældelsesregler 1/ Juridisk artikel fortsat fra forsiden Hovedreglerne i den nye forældelseslov Loven er bygget op således, at der er en (hoved)regel, som alle fordringer omfattes af, medmindre andet følger enten af andre love eller af andre bestemmelser i forældelsesloven. Hovedreglen bestemmer, at: - Fordringer forældes 3 år efter forfaldstidspunktet. Er der fastsat løbedage indenfor hvilken betaling anses rettidig, begynder de 3 år først at løbe fra udløbet af disse. - Denne forældelsesfrist kan suspenderes, hvis kreditor ikke kendte eller burde kende debitor eller sit krav. - Uanset hvor længe denne suspension varer, så kan forældelsen ikke vare længere end 30 år for fordringer i forbindelse med personskade eller miljøskade, og 10 år for andre fordringer dette kaldes en absolut frist. Det er således værd at bemærke, at de tidligere regler om forældelse på 5 år hhv. 20 år er blevet forkortet markant. En udlejers krav på betaling fx af en flytteopgørelse, der forfalder den 5. januar 2009, vil således forældes med udgangen af den 5. januar Bemærk at hver fordring forældes hver for sig dvs. hver månedlig husleje forældes fx hver for sig fra forfaldsdagen. Med forfaldsdagen menes det tidligste tidspunkt, hvor en fordring kan kræves betalt; dette tidspunkt kan godt være tidligere end den dag, hvor en faktura fx forfalder. I forældelsesloven er opremset en række forskellige fordringer, hvor forældelsesfristen på de 3 år er fraveget, hvilket fx gælder domme og gældsbreve, hvor forældelsesfristen er 10 år. Suspension af fristen Forældelsesfristen bliver dog suspenderet, hvis kreditor ikke var bekendt med - og ikke burde være bekendt med kravet eller debitor. At forældelsesfristen suspenderes vil sige, at begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen udskydes. Eksempel: Hvis en udlejer har et krav mod lejer, fordi lejeren har smadret lejligheden, begynder forældelsesfristen som udgangspunkt at løbe den dag, hvor kravet kunne kræves betalt, dvs. ved misligholdelsen eller det tidspunkt, hvor et sådant krav ifølge lov eller aftale kan kræves betalt. Suspensionsreglen gør dog, at begyndelsestidspunktet udskydes til den dag, hvor udlejeren vidste dette eller burde vide til lejlighedens tilstand. Kreditor kan derfor ikke blot sidde og trille tommelfingre, men skal fx forfølge de informationskilder, han har til rådighed. Har udlejer fx en konkret mistanke om, at lejemålet er misligholdt, må han i det omfang lovgivningen og lejekontrakten tillader det undersøge det nærmere, idet forældelsen ellers begynder at løbe. Afbrydelse af forældelsesfristen Kreditor har mulighed for at afbryde forældelsesfristen, så han ikke blot skal affinde sig med at fordringen forældes. I forældelsesloven sondres der mellem egentlig afbrydelse og foreløbig afbrydelse. Ved egentlig afbrydelse begynder der at løbe en ny forældelsesfrist. Eksempler på egentlig afbrydelse er anlæggelse af retssag, fremsendelse til fogedretten for foretagelse af udlæg, eller at debitor anerkender kravet. Med foreløbig afbrydelse løber der ikke en ny frist. I stedet får man som kreditor en tillægsfrist dvs. en ekstra chance om man vil på 1 år til at foretage en egentlig afbrydelse. Eksempler på foreløbige afbrydelser er, at man påbegynder forhandlinger med debitor, eller at man har indgivet en konkursbegæring mod debitor, som ikke er blevet taget til følge. I disse situationer har man 1 år ekstra til at foretage en egentlig afbrydelse, såsom at udtage stævning eller få debitors erkendelse af gælden. Hvad gør man hvis debitor forsvinder? I praksis sker det nogle gange, at debitor pludselig bliver væk. Det kan være, at personen ikke længere er at træffe på den adresse man har, at han flytter til udlandet eller helt er gået under jorden fx uden folkeregisteradresse. Forældelsesloven giver kreditor en tillægsfrist på 1 år fra det tidspunkt, hvor han vidste eller burde vide, hvor debitor opholder sig. Indenfor dette år kan kreditor så foretage en egentlig afbrydelse af forældelsesfristen. Bestemmelsen ændrer således ikke ved at forældelsesfristen som udgangspunkt er 3 år, men giver blot en tillægs- Brian Nygaard Oswald Brian Nygaard Oswald er of counsel advokat hos Advokatgruppen, med speciale i forældelse, samt inkasso/retssager. Brian skriver bøger derom, og udkommer bl.a. med bøgerne Forældelse i Praksis - generel del og Inkassosager i Praksis (3. udg.) til foråret 2008 hos DJØF s Forlag. Derudover er Brian en hyppigt anvendt underviser, og underviser udover for Ejendomsforeningen Danmark bl.a. for IBC Euroforum, JUC, Advokatsamfundet mv. Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008 3

4 Juridisk artikel frist på 1 år indenfor hvilket forældelsen tidligst kan indtræde. Overgangsregler De to gældende generelle forældelsesloven (1908 loven hhv. Danske Lov ), bliver som nævnt ophævet den 1/1-2008, og den nye forældelseslov gælder som udgangspunkt for alle fordringer; også fordringer som er stiftet før den 1/ For at undgå denne meget bratte overgang er det bestemt, at fordringer stiftet før den 1. januar 2008 og som ikke allerede er forældet inden den 1/ omfattes af nogle særlige overgangsregler. Kort skitseret vurderer man først, om fordringen efter både de nye og gamle regler forældes inden den 1/ Er svaret til dette ja, så bestemmer overgangsreglerne, at man så vælger den seneste af de to dage. Er svaret derimod nej, skal man finde ud af, om forældelsen efter den nye forældelseslov forældes senere end den 1/ Er dette tilfældet, så er det den pågældende dato, som er forældelsesfristen. Er det ikke tilfældet, så forældes fordringen den 1/ Eksempel: En lejerestance forfalden til betaling den 5/ De gamle regler bestemmer, at fordringen forældes den 5/1-2012, mens de nye regler bestemmer, at fordringen forælder den 5/ Overgangsreglerne bestemmer, at forældelsen så indtræder den 1/ Eksempel: En dom fra 1/ De gamle regler bestemmer, at fordringen forældes den 1/6-2026, mens de nye regler bestemmer, at fordringen forælder den 1/ Overgangsreglerne bestemmer, at forældelsen så indtræder den 1/ Bruge overgangsreglerne se den grafiske opstilling nedenfor. Fravigelse af reglerne Loven kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for debitor. Med forudgående menes forudgående for forældelsesfristens begyndelse, dvs. før forfaldsdagen. Loven kan heller ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for en forbruger-kreditor, når debitor er en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv. Man kan således fx ikke lave standardbetingelser i en kontrakt med en lejer, hvor der fx står at forældelsesfristen er 5 år for udlejers krav mod lejeren. Man må i øvrigt, som det fremgår, godt efterfølgende indgå alle de aftaler, man vil naturligvis med respekt af fx de almindelige aftaleretlige ugyldighedsregler. Eksempel: En lejerestance forfalden til betaling den 5/ De gamle regler bestemmer, at fordringen forældes den 5/1-2010, mens de nye regler bestemmer, at fordringen forælder den 5/ Overgangsreglerne bestemmer, at forældelsen så indtræder den 5/ Når man skal vurdere, hvornår en fordring som er stiftet før den 1. januar 2008 forældes, skal man således: 1. Finde ud af hvad forældelsesfristen er efter de gamle regler. 2. Finde ud af hvad forældelsesfrisen er efter forældelsesloven. Kursus i forældelsesreglerne Ejendomsforeningen Danmark holder kursus i de nye forældelsesregler den 30. april 2008 se mere på ejendomsforeningen.dk/kurser. Fordringen er forældet denne dato Fordringen forældes den seneste af de to datoer Fordringen forældes efter de nye regler Ja Ja Ja Fører de gamle regler til forældelse inden den 1/1 2008? Nej Forældes fordringen inden Nej Fører de nye regler til Nej den 1/ efter både de forældelse senere end nye og gamle regler? den 1/1 2011? Fordringen forældes den 1/ Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

5 Udkast til bekendtgørelse Energimærkning Energistyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning i høring hos bl.a. Ejendomsforeningen Danmark. Udkastet til bekendtgørelse indeholder en række nye regler om certificeringsordningen for energikonsulenter, men i øvrigt ikke ændringer som får direkte betydning for ejere af ejendomme, som skal energimærkes. Ejendomsforeningen Danmark har afgivet et kort høringssvar til Energistyrelsen. Høringssvaret kan læses på www. ejendomsforeningen.dk MD Honorarer til huslejenævnsmedlemmer I forbindelse med afholdelsen af Ejendomsforeningen Danmarks årlige orienteringsmøde for medlemmerne af Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møen og Bornholm blev der indhentet oplysninger om honoreringen af huslejenævnsmedlemmerne i en række af de sjællandske huslejenævn. Oplysningerne er anført i tabellen. Huslejenævn Honorar Sagsmængde/mødeaktivitet Roskilde kr. pr. måned/ kr. årligt Helsingør 100 kr. pr. sag Møde hver måned, ca sager pr. møde Vordingborg kr. årligt 11 møder, ca.100 sager årligt Som det fremgår, er der fortsat betydelige forskelle på honoreringen af huslejenævnsmedlemmer. Ejendomsforeningen Danmark håber, at medlemmerne af huslejenævnene på baggrund af disse tal kan få indledt forhandlinger med de respektive kommuner om forhøjelse af honorarerne, således at der i højere grad ydes honorarer, som modsvarer den nødvendige arbejdsindsats. MD Lolland Sorø Ringsted kr. pr. møde/ kr. årligt 376 kr. pr. møde/ kr. årligt 360 kr. pr. møde/ kr. årligt 8 møder, ca. 100 sager årligt 10 møder, ca. 75 sager 10 møder, ca sager årligt Rapport om boligmarkedet SBI-rapport om den private udlejningssektor Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet to rapporter om den private udlejningssektor. Rapporterne er udarbejdet på grundlag af et forskningsprojekt om sektoren, og i rapporterne behandles en lang række emner vedrørende bl.a. driften af udlejningsejendomme, ejere af udlejningsejendommene og lejere i udlejningsejendomme. Rapporterne indeholder således bl.a. nærmere oplysninger om - efterspørgslen efter udlejningsboliger - motiver til investering i private udlejningsboliger - strategier for drift og udlejning af boliger - årsager til køb og salg af ejendomme - økonomi ved drift af udlejningsejendomme - huslejereguleringens betydning for driften af udlejningsejendomme - behovet for forbedring og vedligeholdelse af udlejningsejendomme - de private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet Herudover indeholder rapporterne en række statistiske oplysninger om sammensætningen af boligmassen i Danmark, befolkningssammensætningen i den private udlejningssektor samt om boligomsætning og botider. Rapporterne er på ca. 160 sider i alt, og den kan downloades fra MD Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008 5

6 Spm. angående GI, herunder formålet med, at lejerforeningerne modtager tilskud fra GI? Folketingets boligudvalg har den 13. december 2007 forespurgt velfærdsministeren om følgende (BOU alm. del, spm. 17): Ministeren bedes redegøre for det overordnede formål med Grundejernes Investeringsfond og oplyse, hvilke overordnede regler, der gælder for indbetaling til og udbetaling fra Grundejernes Investeringsfond, herunder hvilke ændringer der er sket heri siden 2001, og hvilke større konsekvenser det har/har haft for indbetalerne. Ministeren bedes desuden oplyse, om det er korrekt at diverse lejerforeninger modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond og i givet fald redegøre for formålet med dette. Velfærdsministeren svarede den 21. februar 2008 følgende: Grundejernes Investeringsfond løser en række lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. Fonden administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter. Grundejernes Investeringsfond blev oprettet som et led i boligforliget fra Formålet med fonden var, at den skulle administrere den del af de såkaldte normaliseringsforhøjelser, som i en periode skulle bindes i fonden og herefter udbetales over en årrække. I 1981 og 1983 blev der indført regler om, at ejere af udlejningsejendomme i regulerede kommuner skal indbetale en del af det beløb, som skal afsættes til vedligeholdelse, til Grundejernes Investeringsfond. Samtidig blev der indført tilsvarende regler om, at ejere af udlejningsejendomme i uregulerede kommuner skal indbetale beløb til forbedringer i ejendommen. Disse beløb er samlet set af mindre betydning, og denne ordning vil derfor ikke indgå i redegørelsen. Efter gennemførelsen af disse ændringer, er en af fondens væsentligste formål at administrere de lovpligtige bindingsbeløb, herunder påse at beløbene indbetales og forestå udbetalingen. Bindingspligten gælder i dag for ejere af udlejningsejendomme opført før 1970 med flere end 6 beboelseslejligheder og omfatter ca boliger. Gennem de seneste 10 år har Grundejernes Investeringsfond endvidere ydet tilskud på omkring 100 mio. kr. til udviklingsprojekter med det formål at skabe bedre og billigere metoder og produkter til bygningsrenovering samt at informere herom. Endelig gennemfører Grundejernes Investeringsfond en række supplerende opgaver i relation til vedligeholdelse og forbedring. Efter boligreguleringslovens regler er det kun en del af den samlede afsætning til vedligeholdelse, som ejeren skal indbetale til Grundejernes Investeringsfond. Det er dog en forudsætning for at få udbetalt beløb fra fonden, at den del af afsætningen, som ejeren selv administrerer, er opbrugt. Ejeren skal derfor årligt aflægge et vedligeholdelsesregnskab for det samlede afsætningsbeløb under ét. For hvert år skal der indbetales et beløb, som opgøres for den pågældende ejendom. Inden beløbet indbetales, fratrækkes en evt. negativ saldo på vedligeholdelseskontoen fra tidligere år samt de udgifter, ejeren har afholdt til vedligeholdelse i årets løb. Det overskydende beløb indbetales herefter til Grundejernes Investeringsfond. Med hensyn til udbetaling fra vedligeholdelseskontoen følger det af reglerne i boligreguleringsloven, at der kan fradrages beløb, som er anvendt til ejendommens vedligeholdelse. Som udgangspunkt kan der derfor ikke fradrages beløb, som er anvendt til forbedringer. Kun i de tilfælde, hvor beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne tilslutter sig, kan der fradrages beløb, som er anvendt til forbedring. Der er ikke siden 2001 sket ændringer i overnævnte grundlæggende regler om indbetaling til og udbetaling fra en vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond. Det er korrekt, at både lejer- og udlejerorganisationer modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond. Denne ordning blev indført ved en lovændring i 1993 og fremgår af boligreguleringslovens 61. Herefter kan fonden indenfor en årlig ramme på 3 mio. kr. af sin egenkapital yde tilskud til oplysning, kurser og informationsvirksomhed for ejere og lejere. Tilskuddene ydes efter nærmere retningslinier, der er fastsat af Grundejernes Investeringsfonds bestyrelse. Karen Jespersen/ Kirsten á Rogvi TIL 6 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

7 GD 2008/15 B LL ML 27 Etablering af mobilsug, gæsterum, vindfang m.v. og diverse facadearbejder var forbedring U etablerede mobilsug, vindfang, gæsterum og cykel- og barnevognsparkering i sin ejendom. U gennemførte samtidig arbejder på ejendommens facader og altangange, som bl.a. forbedrede udsynet og lysindfaldet. Alle arbejder var forbedring, men der skulle dog fradrages bl.a. 1/4 af udgifterne til mobilsug som sparet vedligeholdelse. I maj 2006 varslede U forbedringsforhøjelse for en række forbedringsarbejder, herunder etablering af mobilsug til renovationen og viceværtrum samt gæsterum. U havde beregnet forbedringsforhøjelsen til 99 kr. pr. m 2, men U havde begrænset forhøjelsen til 81 kr. pr. m 2. Da L 1-56 fremsatte indsigelse imod varslingen, blev sagen indbragt for huslejenævnet, der godkendte 75 % af udgiften til etablering af mobilsug som forbedring. Huslejenævnet godkendte endvidere, at etablering af gæsterum, vindfang ved indgangen til bygningen og viceværtrum var forbedring. Afgørelsen blev indbragt for boligretten af L 1-56 med påstand om bl.a., at U skulle anerkende, at der ikke kunne gennemføres en forbedringsforhøjelse. Under sagen forklarede U bl.a., at tilbygningen af vindfanget gjorde det muligt at etablere et fællesrum i forbindelse med indgangene, at vindfanget var opvarmet med gulvvarme, og at det gav en mere behagelig indgang til vaskerummet, der før tilbygningen foregik via en mørk kældergang. U forklarede endvidere, der var lugtgener i stueetagen fra containerne, at der var et gæsterum i ejendommen før renoveringen, men at dette var uden eget bad og toilet, samt at det nye gæsterum med eget bad og toilet var placeret, hvor der før var skralderum. U forklarede endelig, at viceværtrummet var etableret, fordi der før renoveringen ikke var noget kontor eller andre faciliteter til viceværten, der brugte sin egen lejlighed som kontor. Boligretten udtalte:.to voterende bemærker vedrørende vindfang - at etableringen af vindfanget har medført en forbedring af ejendommens indgangsforhold og adgangsforhold til faciliteter i stueetagen, f.eks. vaskerum, hvilket må antages at øge brugsværdien for ejendommens lejere. Udgiften hertil kan derfor godkendes som forbedringsforhøjelse. vedrørende skraldesug - at det efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at der før etableringen af skraldesuget var lugtgener i stueetagen som følge af den centrale opbevaring af affaldscontainere og nedkastede skraldeposer, der ramte ved siden af containerne. Disse voterende lægger videre til grund, at etableringen af skraldesuget har elimineret disse lugtgener, og at L 1-56 endvidere på grund af etableringen af skraldesuget fortsat kan benytte affaldsskakterne på de enkelte etager. På denne baggrund medfører etableringen af skraldesuget en forøgelse af brugsværdien, der berettiger til forhøjelse af huslejen. Disse voterende er dog enige med Huslejenævnet i, at der i den afholde udgift til skraldesuget skal fratrækkes et beløb for sparede vedligeholdelsesomkostninger, og at dette beløb skønsmæssigt kan ansættes til 25 % af udgiften. vedrørende gæsterummet - at renoveringen af gæsterummet, der kan lejes af L 1-56, medfører en øget brugsværdi for disse, hvorfor udgiften hertil kan godkendes som forbedringsforhøjelse. vedrørende viceværtrummet - at viceværtrummet forbedrer arbejdsforholdene for viceværten og håndværkere i ejendommen, hvilket må antages at øge brugsværdien for L Udgiften hertil kan derfor godkendes som forbedringsforhøjelse. vedrørende fjernelse af betonbrystning, opsætning af galvaniseret stålværn, etablering af lys i stålværn og nye glasdore på østfacaden - at de anførte arbejder har medført en modernisering af østfacaden, hvorved udsynet fra de enkelte etager, lyset på etagerne og belysningen er blevet forbedret. Samlet set medfører disse arbejder en forøgelse af brugsværdien for L 1-56, hvorfor udgiften hertil kan godkendes som forbedringsforhøjelse. Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008 7

8 Grundejernes Domssamling vedrørende montering af nye skærme mellem lejligheder på vestfacade og ved sydlejligheder - at monteringen af de nye skærme udgør en forøgelse af brugsværdien for L 1-56, idet L 1-56 nu er afskåret fra, at andre lejere kan færdes på deres altan. At nogle lejere selv havde opsat skærme kan ikke føre til en ændret afgørelse. Disse voterende finder derfor, at udgiften kan godkendes som forbedringsforhøjelse. Disse voterende finder endvidere, at udgiften til nye skærme ved sydlejligheder alene kan belaste disse lejemål. vedrørende ny cykel/barnevognsbygning - at det efter de afgivne forklaringer kan lægges til grund, at cykel- og barnevognsparkeringen er blevet forøget og forbedret ved opførelsen af den nye bygning. Disse voterende finder, at brugsværdien for L 1-56 herved er blevet forøget. Disse voterende er enige med Huslejenævnet i, at der i den afholde udgift, skal fratrækkes et beløb for sparede vedligeholdelsesomkostninger, og at dette beløb skønsmæssigt kan ansættes til 25 % af udgiften. En voterende bemærker vedrørende samtlige de udførte arbejder De anførte arbejder kan ikke antages at medføre en forøgelse af brugsværdien for L 1-56, hvorfor den samlede udgift ikke kan godkendes som forbedringsforhøjelse. Denne voterende bemærker særligt, at ejendommen er udstykket i ejerlejligheder, og at udgifterne til renoveringen alene må antages at øge ejendommens værdi. Dom afsagt den 1. februar 2008 af Retten i Århus (sag nr. BS 2-852/2007). MD GD 2008/16 Ø LL 6 Internetside med annoncer fra udlejere og boligsøgende mod betaling var ikke en overtrædelse af dusørreglen T drev en internetside med boligannoncer og annoncer for boligsøgende. Annoncerne var frit tilgængelige, men mod betaling kunne udlejere og boligsøgende få adgang til nogle af oplysningerne i annoncerne tidligere end andre. Internetsiden var ikke en overtrædelse af dusørreglen, og T blev frifundet. Et selskab, T, drev en annoncetjeneste på internettet via en hjemmeside. På hjemmesiden var der annoncer fra udlejere og boligsøgende. Annonceoplysningerne var frit tilgængelige, men de første 14 dage fra annoncens indrykning var kontaktoplysningerne i annoncen låst eller lukkede. Efter de 14 dage var kontaktoplysningerne frit tilgængelige for alle. Ved køb af en boligsøgeannonce på hjemmesiden, fik en boligsøgende imidlertid straks adgang til kontaktoplysningerne og den boligsøgende fik dermed et forspring på 14 dage i forhold til andre personer. Betalingen fra boligsøgende lå mellem 195 kr. og 395 kr. Det var som udgangspunkt gratis for udlejerne at annoncere på hjemmesiden, men udlejerne havde mulighed for at få kontaktoplysningerne offentliggjort straks mod betaling af 149 kr. I 2007 rejste anklagemyndigheden en straffesag imod D for overtrædelse af LL 6, stk. 1 med påstand om en bøde på kr. Byretten udtalte: Det tiltalte selskab driver en virksomhed på internettet, hvor boligsøgende mod betaling af enten 195 kr. eller 395 kr., som angivet i anklageskriftet kan oprette en boligsøgeannonce, og hvor udlejere gratis kan indrykke annoncer om ledige boliger. Boligsøgende med boligsøgeannoncer opnår den fordel i forhold til andre, at de i de første 14 dage efter indrykningen af en boligannonce kan rette henvendelse til udlejere ved hjælp af dennes kontaktoplysninger. Boligsøgende med boligsøgeannoncer opnår desuden adgang til nogle ekstra funktioner på internessiden, herunder opbevaring af oplysninger, ligesom der indgår en mulighed for gratis forlængelse af boligsøgeannoncen. Boligsøgeannoncerne kan uden videre ses af alle. Efter en samlet vurdering er der efter rettens opfattelse ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for at lade T s virksomhed være omfattet af dusørforbuddet i LL 6, stk. 1. Der lægges herved gægt på, at virksomhedens primære aktivitet er salg af annoncer, og at den derved ikke principielt adskiller sig fra virksomhed med salg 8 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

9 af annoncer i andre medier. Endvidere overstiger prisen, de boligsøgende skal betale, efter det foreliggende ikke prisen for tilsvarende annoncer i andre medier. Som følge af det anførte frifindes tiltalte. Østre Landsret stadfæstede dommen. Dom afsagt den 10. september 2007 af Retten i København (SS /2007). Dom afsagt den 14. januar 2008 af Østre Landsret (5. afd. a.s. nr. S ). MD GD 2008/17 V LL 106 og 107 ML 39 og 43 Krav om tilbagebetaling af leje indbragt for boligretten uden huslejenævnsbehandling. Afvisning En fremlejetager krævede en del af sin lejebetaling tilbagebetalt fra fremlejegiver. Da fremlejegiver ikke ville tilbagebetale lejen, indbragte fremlejetager sit krav direkte for boligretten. Sagen blev afvist, da kravet skulle behandles af huslejenævnet som 1. instans. FLG fremlejede pr. 5. januar 2000 sin lejlighed til FLT for en månedlig leje på kr., hvilket var en højere leje, end FLG betalte til sin udlejer. På et tidspunkt opdagede FLT, at hun betalte en leje, som var højere end FLG s leje, og hun krævede derfor en del af sine lejebetalinger tilbagebetalt. Dette nægtede FLG, og den 31. januar 2006 fraflyttede FLT lejligheden. FLT anlagde sag imod FLG den 3. maj 2006 og nedlagde påstand om, at FLG skulle betale ,25 kr. til FLT. FLG nedlagde påstand om frifindelse. FLT s krav havde ikke forinden været forelagt for huslejenævnet. Boligretten gav FLT medhold i sit krav, men FLG ankede afgørelsen til landsretten og nedlagde påstand om afvisning af sagen, subsidiært frifindelse. Landsretten udtalte: Tvister om lejefastsættelse efter LL afgøres af huslejenævn efter LL 106, nr. 1. Det samme må derfor gælde lejefastsættelse efter ML 29 c, der henviser til LL kap. VIII. Da sagen ikke har været behandlet af huslejenævnet, kan sagen ikke behandles af boligretten, jf. herved LL 107, stk. 1. Det kan ikke føre til et andet resultat, at FLT for boligretten har udformet sin påstand som et tilbagesøgningskrav. Dom afsagt den 22. december 2006 af Retten i Esbjerg (BS 4-303/2006). Dom afsagt den 14. januar 2008 af Vestre Landsret (VL B ). MD GD 2008/18 B ABL AFTL AFTL 39 Andelsbolig. Andelshaver bundet af opsigelse af andelslejlighed, selvom overdragelsesaftale med køber endnu ikke var underskrevet En andelshaver opsagde ved brev brugsretten til sin andelslejlighed og meddelte administrator af A/B, at hun ønskede at sælge lejligheden, hvilket i så fald skulle ske i henhold til A/B s vedtægter. A/B solgte forholdsvist hurtigt lejligheden til en person på den interne venteliste, men forinden andelshaver som sælger underskrev overdragelsesaftalen, fortrød hun med angivelse af ikke at ville sælge til den udbudte pris eller tidspunkt. Andelsværdien i A/B stod overfor en stor stigning på den førstkommende generalforsamling. A/B valgte at fastholde andelshaveren på dennes opsigelse, og anlagde sag mod andelshaver med krav om, at hun anerkendte, at andelslejligheden var opsagt til fraflytning til et nærmere angivet tidspunkt. A/B fik medhold heri, da der allerede var fundet en køber til andelslejligheden, og købers accept af at ville købe, forpligtede efter rettens opfattelse A/B til at fastholde andelshavers opsigelse. A/B kunne således som følge heraf ikke acceptere andelshaverens tilbagekaldelse af dennes opsigelse, hvorfor hun var bundet heraf. En andelshaver (AH) i en A/B opsagde sin lejlighed ved brev af 15. december 2005 til fraflytning den 28. februar I A/B s vedtægter var anført følgende om opsigelse: Opsigelse Andelshaveren kan alene udtræde af foreningen efter reglerne i om overførelse af andel med 2 måneders varsel pr. førstkommende første. AH fandt efter opsigelsen ud af, at andelskronen stod overfor en markant stigning, og hun trak derfor opsigelsen tilbage. I mellemtiden havde en person fra den interne venteliste accepteret at købe lejligheden til den udbudte pris. Administrator nægtede på vegne af A/B at acceptere tilbagekaldelsen af opsigelsen. Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008 9

10 Grundejernes Domssamling til en lejlighed, og foreningen, hvorfor GD 2008/19 B foreningen har en retlig interesse i at ABL føre nærværende sag, og dermed er rette ABL 5 sagsøger. Sagen mellem (køber) og AH Andelsbolig. Hverken sælger eller A/B blev afvist på grund af manglende fremsendelse var bundet af sælgers opsigelse af af replik. Sagen blev derfor ikke andelslejlighed og det efterfølgende af- behandlet i realiteten. Herefter ses der givne købstilbud på lejlighed. Lejlighed ikke at være noget grundlag for at afvise solgt til ny højere pris til samme køber. nærværende sag, hvorfor AH s påstand Deponering af forskel i købesum herom ikke tages til følge. AH opsagde den 15. december 2005 sin andel i A/B til En andelshaver (AH) opsagde til administrator fraflytning den 28. februar Den 19. sin andelslejlighed. Administrator januar 2006 udsendte administrator på udsendte lejlighedstilbud til et antal A/B s vegne tilbud til alle på byttelisten personer på A/B s venteliste, og nr. 3 på i henhold til vedtægternes 14. Den 23. listen ønskede at købe. Forinden salgsaftalen januar 2006 accepterede (køber) tilbuddet blev underskrevet, meddelte sælger, overfor administrator. at hun ikke ønskede at sælge til den Da tilbuddet om overdragelse af angivne pris og det angivne tidspunkt. andelen har været bestemmende for Lejligheden blev efter en afholdt generalforsamling, AH nægtede at sælge og flyttede derfor (køber) senest den 23. januar 2006, hvor hvor andelskronen steg ikke formelt fra andelen, selvom dette han accepterede tilbuddet, har A/B også markant, udbudt på ny til en pris, der var skete fysisk omkring 1. februar fra denne dato været forpligtet til at sikre, kr højere end den første pris. Køber af andelen anlagde sag mod AH at der kunne ske overdragelse af andelen Samme person på ventelisten ønskede at med krav om, at hun skulle acceptere til (køber) pr. den 1. marts A/B har købe, hvilket skete. Efter købet anlagde den indgåede aftale. Køber trak senere derfor fra den 23. januar 2006 endvidere køber sag mod såvel sælger som A/B, med denne sag tilbage/afleverede ikke processkrift ikke været berettigede til at acceptere en krav om tilbagebetaling af merprisen i sagen rettidigt. Da AH ikke ville eventuel tilbagekaldelse af AH s opsigelse på kr , således at hun kun skulle anerkende, at hun ikke længere kunne af sin andel. betale den pris, som lejligheden først blev råde over andelslejligheden, anlagde A/B har således været berettiget og udbudt til. Retten frikendte såvel sælger A/B sag mod hende med påstand om, at forpligtet til at afvise den tilbagekaldelse som A/B med henvisning til, at sælgers hun skulle anerkende, at brugsretten til af opsigelsen, som AH fremsendte til opsigelse og A/B s besked til personerne lejligheden var behørigt opsagt, hvorfor administrator den 6. februar på ventelisten om, at lejlighed kunne hun skulle fraflytte denne. AH gjorde AH er herefter overfor A/B bundet af erhverves, ikke var bindende for sælger, så under sagen dels gældende, at A/B slet opsigelsen af 15. december 2005, således længe endelig salgsaftale ikke var indgået ikke kunne sagsøge hende, da tvisten var at andelslejligheden kan overdrages mellem køber og sælger, jf. vedtægterne. mellem hende og køber, og dels at køber i henhold til vedtægternes 14 pr. 1. A/B havde været berettiget til at depo- ikke havde fastholdt sagen mod hende, marts 2006, hvorfor A/B får medhold i sin hvorfor spørgsmålet var afsluttet i retligt påstand. regi efter AH s opfattelse. ( ) Byretten gav A/B medhold i, at AH var Thi kendes for ret: bundet af sin opsigelse af brugsretten Afvisningspåstanden tages ikke til til andelslejligheden, hvorfor hun skulle følge. sælge sin andelslejlighed til den udbudte Sagsøgte, (AH) tilpligtes at anerkende, pris til det angivne tidspunkt. Dette skete at AH s medlemskab af A/B og brugsret med begrundelsen: til andelslejligheden beliggende ( ) er opsagt Det fremgår af vedtægterne for A/B, med bindende virkning med brev af at foreningens formål er at eje og administrere 15. december 2005, således at andelslej- ejendommen, og at medlemmerne ligheden kan overdrages i henhold til A/ overtager brugsretten til og flytter ind i B s vedtægter 14 pr. 1. marts en bolig i foreningens ejendom. Spørgsmålet om opsigelse af medlemskab og Dom afsagt den 11. januar 2008 af Københavns brugsret til andelslejligheden er derfor Byret (BS 01-14A 7003/2006) et mellemværende mellem den andelshaver, TIL der opsiger sin andel og brugsret 10 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

11 nere forskelsbeløbet på kr , indtil der var klarhed mellem køber og sælger, om hvem der var berettiget til dette. En andelshaver opsagde i december 2006/ januar 2007 sin andelslejlighed i A/B overfor A/B s administrator. I januar 2007 blev der udsendt lejlighedstilbud til ca. 20 personer på A/B s venteliste med dels en anslået prisangivelse for andelen, og dels en anmodning om at vende tilbage, hvis man ønskede at overtage andelen. Prisen var på dette tidspunkt anslået til kr i ren andelsværdi. I A/B blev man i foråret 2007 klar over, at andelsprisen ville stige markant, som følge af de høje offentlige ejendomsvurderinger, og de personer, som var i gang med at sælge, blev orienteret herom. Sælger trak bl.a. på det grundlag sin opsigelse tilbage. Efter A/B s ordinære generalforsamling, hvor andelskronen som forventet steg markant, satte sælger lejligheden til salg på ny, nu til kr , altså en forskel i prisen på kr i forhold til første gang lejligheden blev udbudt. Den konkrete køber fik igen via ventelisten tilbudt lejligheden, og accepterede også denne gang at købe. Dette skete ved salgsaftale af 22. maj Efter overtagelsen gjorde køber gældende overfor såvel A/B som sælger, at hun havde betalt kr for meget for andelslejligheden, idet sælger måtte være bundet af sin første opsigelse af lejligheden fra december 2006/januar Køber anlagde herefter sag an mod sælger og A/B med krav, at de skulle anerkende, at sælger var bundet af sin første opsigelse og dermed anerkende, at det var den oprindelige pris på kr , som var den rette. Sælger bestred dette, og angav, at hun først var bundet i det øjeblik, at hun havde indgået en salgsaftale med køber. Da der var tvist om, hvem beløbet på kr tilkom, valgte A/B at deponere dette i henhold til deponeringsloven, indtil sagen var afgjort. Byretten gav såvel sælger som A/B medhold i, at der ikke forelå en aftale om salg af andelslejligheden, førend en salgsaftale var underskrevet af både køber og sælger i henhold til A/B s vedtægter. Køber kunne derfor ikke kræve det deponerede beløb udbetalt til sig, hvorefter sælger var berettiget hertil. A/B havde handlet korrekt ved at deponere forskelsbeløbet. Sælger var alene berettiget til de renter af forskelsbeløbet, som deponeringen havde givet anledning til. Dette skete med begrundelsen: Det følger forudsætningsvist af lovgivningen om andelsboliger og vedtægterne, at en andelshaver har ejendomsret til en brøkdel af foreningens ejendom. Med de begrænsninger, der er fastsat i vedtægterne og lovgivningen, kan andelshaveren herefter sælge den hende tilhørende andel, dvs. ejendomsretten til en brøkdel af foreningens ejendom og den tilhørende brugsret til en bestemt bolig. A/B ses ikke at have overtaget ejendomsretten til (sælgers) andel og kan derfor ikke anses som sælger af andelen. Uanset overskriften lejlighedstilbud findes A/B efter formuleringen af brevet i øvrigt, der ikke angiver endelige beløb for værdien af forbedringer og huslejens størrelse, sammenholdt med formuleringerne du/i vil kunne overtage den og Sæt kryds... Jeg/vi ønsker denne lejlighed, heller ikke udadtil at have afgivet et tilbud om salg. Det findes at måtte have stået (køber) klart, at der ikke var tale om et egentligt tilbud om salg. De sagsøgte (A/B og sælger) vil herefter være at frifinde for de af sagsøgeren (køber) nedlagte påstande l og 2. Vedrørende den af (sælger) over for A/B nedlagte påstand om betaling af procesrente af det deponerede beløb på kr. fra den 15. juni 2007 bemærkes, at overdragelsessummen ifølge vedtægtens 11, stk. 2, skal indbetales til A/B, som herefter efter nærmere angivne fradrag skal afregne provenuet først til eventuelle rettighedshavere og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Det fremgår af sagen, at A/B i hvert fald den 4. juni 2007 var bekendt med et udkast til stævning fra (køber). Det lægges til grund, at det af stævningsudkastet fremgik, at (køber) agtede at påstå A/B dømt til at tilbagebetale kr. Samtidig var det A/B bekendt, at (sælger) ønskede beløbet udbetalt. Der findes herefter at have været begrundet tvivl om, hvem der var rette fordringshaver. Årsagen hertil findes endvidere ikke i det væsentlige at skyldes A/B s formulering af det såkaldte lejlighedstilbud. A/B findes herefter at have været berettiget til med frigørende virkning at deponere det omtvistede beløb, hvorfor A/B frifindes for den af (sælger) nedlagte påstand om betaling af procesrente af det deponerede beløb. Dom afsagt den 4. marts 2008 af Københavns Byret (BS 25A-4814/2007). TIL Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/

12 Grundejernes Domssamling GD 2008/20 Ø ELL 69 RPL 597 Afvisning af begæring om udsættelse. L havde et modkrav på grund af skimmelsvamp U havde begæret L udsat ved en umiddelbar fogedforretning på grund af en betydelig betalingsmisligholdelse. Der var skimmelsvampvækster i lejemålet, og L krævede derfor erstatning for et ødelagt varelager. L havde sandsynliggjort, at han havde et modkrav, og fogedsagen blev derfor afvist. Efter at U havde ophævet L s lejemål på grund af en betalingsmisligholdelse på ca kr., anmodede U fogedretten om at udsætte L af lejemålet. L gjorde gældende, at U s anmodning om udsættelse skulle afvises, idet L gjorde gældende, at lejemålet var mangelfuldt på grund af forekomster af skimmelsvamp. L gjorde gældende, dels at det var uklart i hvilket omfang L var forpligtet til at betale leje, dels at L havde et erstatningskrav på grund af skader på varelageret forårsaget af skimmelsvampforekomsterne. L fremlagde bl.a. et påbud fra Arbejdstilsynet om, at omfanget af skimmelsvamp i kælderen i lejemålet skulle undersøges. Det blev endvidere oplyst under sagen, at L kulancemæssigt havde fået tilbudt en erstatning på kr. fra et forsikringsselskab for varelageret, men at L havde afslået dette tilbud. Både U og L fremlagde rapporter om forekomsten af skimmelsvamp i lejemålet, og U hævdede, at konklusionen i hans rapport var, at der ikke var skimmelsvamp i lejemålet ud over det sædvanlige. Fogedretten udtalte: Der er mellem parterne enighed om, at der er skimmelsvamp i lejemålet, samt at varelageret i et eller andet omfang er beskadiget som følge heraf. De fremlagte rapporter vedrørende lejemålet, jf. bilag 3, 9, D og E, konkluderer alle, at der er skimmelsvampevækst i lejemålet. L har i skrivelser af henholdsvis maj og juni 2007, jf. bilag 2 og 4, meddelt U, at medarbejderne bliver syge af at opholde sig i lejemålet, og at lejemålet ikke kan anvendes, og har derfor anmodet om en bekræftelse på, at der ikke skal betales husleje, så længe lejemålet er uanvendeligt. På dette grundlag finder fogedretten, at L har sandsynliggjort at have et erstatningskrav vedrørende beskadiget varelager, som vil kunne anvendes til modregning i huslejen. Fogedretten finder det endvidere sandsynliggjort, at der foreligger mangler ved lejemålet, der kan påvirke anvendelsen af lejemålet i ikke ubetydelig grad. En vurdering af dette forhold er en forudsætning for at vurdere, om der foreligger betalingsmisligholdelse og om betingelserne for en umiddelbar fogedforretning derfor er til stede. Sagen, der er anlagt som en sag om betalingsmisligholdelse, skal således reelt afgøres på baggrund af en vurdering af L s indsigelser. Da indsigelserne har en sådan karakter, at de ikke er egnede til at blive afgjort i fogedretten, finder fogedretten det betænkeligt at fremme sagen. Fogedretten afviste herefter sagen. Østre Landsret stadfæstede fogedrettens kendelse. Kendelse afsagt den 22. november 2007 af Retten i Odense (FS 10744/2007). Kendelse afsagt den 21. januar 2008 af Østre Landsret (17. afd. kære nr. B ). MD GD 2008/21 Ø ELL 13 RPL 61 Lægdommer var ikke inhabil. Økonomidirektør i koncern med lejemål på Strøget En lægdommer var ikke inhabil i en sag om lejefastsættelsen i et erhvervslejemål på Strøget, selvom D var økonomidirektør i en koncern, som selv havde erhvervslejemål på Strøget. Under en boligretssag om lejefastsættelsen for et erhvervslejemål på Strøget i København opstod der tvist om, hvorvidt én af dommerne, D, var inhabil. U gjorde gældende, at D var inhabil i medfør af RPL 61, fordi D var ansat som økonomidirektør i et selskab, som var en del af en større legetøjskoncern, som havde flere butikslejemål på Strøget. U gjorde gældende, at D derfor ville have en interesse i at holde lejeniveauet nede. L gjorde gældende, at D ikke var inhabil og henviste bl.a. til, at de fleste lejerudpegede lægdommere og formentlig alle udlejerudpegede lægdommere i så fald ville være inhabile. Boligretten udtalte: Det forhold, at D er ansat som økonomidirektør hos., som er en del af.-koncernen, som er lejer af lejemål beliggende på..finder retten ikke i sig selv er ensbetydende med, at 12 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

13 D derved har nogen personlig interesse i lejeniveauet på Strøget, hverken direkte eller indirekte. Retten finder således ikke, at der er oplyst omstændigheder, der er egnet til at rejse tvivl om D s fuldstændige upartiskhed. Østre Landsret stadfæstede kendelsen. Kendelse afsagt den 26. november 2007 af Københavns Byret (BS 32C-2336/2007). Kendelse afsagt den 18. januar 2008 af Østre Landsret (9. afd. kære nr. B ). MD GD 2008/22 Ø ABL ABL 5 Andelsbolig. A/B kunne godt sælge andelslejlighed til højere andelskrone, end den der var gældende, da lejlighed blev ledig efter dødsfald. A/B købte lejlighed af andelshavers dødsbo En andelshaver (AH) købte en andelslejlighed af A/B, som A/B forinden havde købt af en afdød andelshavers dødsbo. Forinden salget til AH, men efter A/B s eget køb, var andelskronen i A/B som følge af skift af vurderingsprincip fra den offentlige ejendomsvurdering til valuarvurdering steget, hvilket medførte en stigning i AH s købspris på ca. kr AH anlagde sag mod A/B med krav om betaling af denne merpris, og byretten gav hende medhold. Landsretten frikendte A/B, da andelskronen, og dermed købsprisen var lovlig på overdragelsestidspunktet. Herudover fandt landsretten ikke, at AH kunne påberåbe sig, at bestyrelsen på vegne af A/B ikke havde overholdt vedtægterne i relation til salg af lejligheden hurtigst muligt efter dødsfaldet. Lejligheden havde stået tom i 1 år efter dødsfaldet, men idet AH ikke var medlem af A/B forinden overdragelsen, kunne AH ikke påberåbe sig, at vedtægterne var overtrådte angående hurtigheden af salget. Hun kunne heller ikke på andet grundlag anfægte prisen for andelen, hvorfor A/B blev frifundet for AH s krav. En andelshaver døde i foråret Af hensyn til de efterladte pressede A/B ikke på for, at andelen blev tømt og sat til salg, som den ellers skulle i henhold til vedtægternes 16 og 22 lydende som følger: 16 Dør en andelshaver, har dennes ægtefælle, registrerede partner eller den som i mindst de to seneste fulde år har haft fælles husstand med andelshaveren, ret til at fortsætte medlemskabet og brugen af den dertil knyttede lejlighed. Såfremt ægtefællen eller den registrerede partner ikke ønsker dette, har han/hun ret og pligt til efter reglerne i 15, at indstille, hvem der skal overtage andelen. Medlemmet eller hans/hendes bo hæfter jf. 5 overfor foreningen for betaling af boligafgift og alt øvrigt, indtil en ny andelshaver har overtaget andelen. ( ). Lejligheden/lokalerne skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den første i den måned, der indtræder næst efter 3 månedersdagen fra dødsfaldet. Er der ingen ny andelshaver indtrådt forinden finder 22 anvendelse. ( ). FREMGANGSMÅDEN: 22 Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed/ lokaler indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen foretaget i strid med bestemmelser herom, bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage andel og lejlighed/lokaler og de vilkår overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted Først 1 år efter dødsfaldet blev lejligheden endelig ryddet, og som følge af, at en købers begrænsede muligheder for at gøre mangler gældende overfor dødsboet, besluttede A/B at købe andelen af dødsboet. Primo april 2005 tilbød AH at købe andelen til en anslået pris på kr , medio april 2005 steg prisen for denne til kr , som følge af ændret vurderingsprincip i A/B. A/B forespurgte AH, om hun fortsat ville købe andelen, hvilket blev bekræftet af denne. Efter købet ville A/B, efter AH s krav herom, ikke anerkende at skulle tilbagebetale denne difference, hvorfor AH anlagde sag mod A/B med krav om beløbets betaling. Byretten gav AH medhold i, at hun havde betalt en for høj pris for andelslejligheden / lidt et tab ved at have købt til en for høj pris. Dette skete med begrundelsen: Det er ubestridt, at AH før X s (den tidligere andelshaver) død i marts/ april 2004 var optaget på venteliste hos A/B, samt at der efter X s (den tidligere andelshaver) død gik næsten et år, før lejligheden var ryddet. På baggrund af Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/

14 Grundejernes Domssamling forklaringerne lægger retten til grund, at baggrunden for boets forsinkelse med hensyn til at rydde lejligheden var sygdom og praktiske vanskeligheder. Retten lægger videre til grund, at A/B s bestyrelse i vidt omfang accepterede denne forsinkelse i hvert fald til dels ud fra et ønske om at vise medmenneskelige hensyn til X s (den tidligere andelshaver) mor. På baggrund af forklaringerne lægger retten videre til grund, at bestyrelsen i januar 2005 begyndte at overveje at ændre værdiansættelsen for A/B. Den 6. februar 2005 besigtigedes X s (den tidligere andelshaver) lejlighed, og boet blev ved skrivelse af 7. februar 2005 opfordret til at rydde lejligheden. Bestyrelsen accepterede dog fortsat, frem til april 2005, at lejligheden ikke blev ryddet. Der blev foretaget vurdering af lejligheden ved vurderingsmand den 17. marts 2005, hvorefter AH ved skrivelse af 28. marts 2005 fik meddelelse om, at der var ledige lejligheder i A/B. Samtidig blev den eventuelle prisstigning som følge af den ændrede værdiansættelse varslet over for A/H. Den 3. april 2005 afleverede boet nøglen. Ved generalforsamlingen den 19. april 2005 vedtoges den ændrede værdiansættelse, hvorefter AH ved overdragelsesaftale den 8. maj 2005 overtog lejligheden. Endelig kan det lægges til grund, at A/B s bestyrelse på et uoplyst tidspunkt i foråret 2005 erhvervede lejligheden fra boet til en uoplyst pris. Da AH købte lejligheden, stod A/B således som sælger. A/H har gjort gældende, at hun har lidt et tab, der kan opgøres til lejlighedens værdistigning, som opstod efter generalforsamlingens beslutning om ændring af værdiansættelsen af foreningens ejendom. Hun har videre gjort gældende, at A/B s bestyrelse har handlet ansvarspådragende og derved påført hende dette tab. A/B har gjort gældende, at A/B alene stod som formidler af salget og på intet tidspunkt har optrådt som ejer af lejligheden. Det har imidlertid været ubestridt under sagen, at A/B stod som sælger af lejligheden og har modtaget værdistigningen som indtægt. Retten finder derfor, at A/B ved salget har optrådt som ejer af lejligheden. Retten finder videre, at bestyrelsens handlinger i forløbet skal bedømmes samlet, uanset at bestyrelsen først i forløbet har optrådt som bestyrelse og senere har optrådt i egenskab af ejer. A/H har bevisbyrden for, at hun har lidt et tab. Det er ubestridt, at lejligheden før generalforsamlingen havde en lavere værdi, og at det forhold, at den først blev solgt efter generalforsamlingen, bevirkede, at AH måtte betale den højere pris for lejligheden. Det er videre ubestridt, at værdistigningen ved salget efter generalforsamlingen kom A/B til gode. Retten finder, at det skyldtes forhold, som kan henregnes til bestyrelsen, at lejligheden først blev udbudt til salg på et tidspunkt, hvor en handel først kunne træde i kraft efter generalforsamlingen. Bestyrelsen har derved uanset at den også varetog medmenneskelige hensyn til X s (den tidligere andelshaver) efterladte forsømt sine forpligtelser til som bestyrelse/ sælger af lejligheden loyalt at sikre et salg inden for en rimelig frist. Retten har ved vurderingen heraf også lagt vægt på, at der efter vedtægternes 16, stk. 3, og 22 er fastsat en frist på 3 måneder for afhændelse af en lejlighed, der skal udbydes til salg. AH har dermed løftet bevisbyrden for, at hun har lidt et tab, som kan henregnes til A/B som ansvarspådragende. A/B har gjort gældende, at såfremt lejligheden var udbudt til salg før generalforsamlingen, ville AH ikke have kunnet erhverve den, idet en køber på den interne venteliste ville have købt den. Retten finder imidlertid ikke, at A/B har løftet sin bevisbyrde herfor. På den baggrund finder retten, at AH må gives medhold i sin påstand, således at A/B til AH skal betale ,25 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. ( ) Landsretten ændrede byrettens afgørelse til, at A/B havde været berettiget til at sælge til den andelskrone, der var gældende på overdragelsestidspunktet til trods for, at A/B da solgte til en højere pris, end hvad lejligheden var værd, da den blev ledig efter en nu afdød andelshaver. Dette skete med følgende begrundelse: Det er ubestridt, at AH s erhvervelse af brugsretten til andelslejligheden i A/B skete til den på overtagelsestidspunktet den 1. juni 2005 lovlige andelskroneværdi. Landsretten lægger til grund, at årsagen til, at salget først blev gennemført efter den på generalforsamlingen i april 2005 forhøjede værdiansættelse af andelsboligen, i hvert fald blandt andet var, at A/B s bestyrelse ikke håndhævede den i foreningens vedtægter fastsatte frist for, hvornår ledige andele skulle udbydes til salg i forbindelse med andelshaverens 14 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

15 ret til at overtage andelen på et tidligere tidspunkt eller til en anden pris end den, der lovligt kunne opnås, da hun overtog andelen, tages A/B s påstand til følge. ( ) Thi kendes for ret: Indstævnte, AH, skal til appellanten, A/B, betale ,90 kr. med tillæg af procesrente fra den 13. april ( ) Tidsskrift: Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen Ø. dødsfald. AH, der først blev medlem af A/B i forbindelse med overtagelsen af brugsretten til lejligheden, kan imidlertid ikke over for A/B påberåbe sig vedtægternes indhold vedrørende forhold, som fandt sted, før hun selv blev omfattet af vedtægterne. Herefter, og da AH heller ikke på andet grundlag har godtgjort en Dom afsagt den 8. marts 2007 af Retten på Frederiksberg (sag anlagt den 8. november 2005). Dom afsagt den 26. september 2007 af Østre Landsret (19. afd. a.s. nr. B ). TIL Ejendomsviden nyt kursuskatalog for efteråret 2008 Denne måned følger Ejendomsforeningen Danmarks kursuskatalog for efteråret 2008 med Huset Jura. Kursusudbuddet i efteråret er præget af mange nyheder på vores efteruddannelseskurser: - Ejendomsforsikring - Betalinger udover lejen i erhvervslejemål - Brush-up/nyhedskursus boliglejeret og foreningsret - Beboerrepræsentation et overblik over rettigheder og pligter - Ejerforeninger praktisk håndtering Se kataloget eller Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/

16 Skattehjørnet Moms og udlejning af fast ejendom nyere afgørelser FORFATTTER DORTHE LASSEN, KPMG Moms har stor betydning for prisfastsættelsen ved udlejning af fast ejendom. Både med hensyn til spørgsmålet om momsen direkte skal belaste lejen og spørgsmålet om fradragsret. Salg af fast ejendom er momsfrit, og udlejning af fast ejendom er som udgangspunkt også momsfri. Lejer skal altså som udgangspunkt ikke betale moms på lejen, men til gengæld har udlejer heller ingen momsfradragsret. De momsudgifter, som udlejer afholder f.eks. i forbindelse med opførelse af fast ejendom til udlejning, er altså endelige. Der er imidlertid mulighed for at opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom til andet end boligformål. I så fald skal der moms på lejen, men udlejer kan til gengæld fratrække moms på ejendommen. Kan lejer trække momsen af lejen fra, er frivillig registrering klart den bedste løsning. Men selvom lejer ikke har nogen momsfradragsret, vil det alligevel ofte være fordelagtigt for parterne, hvis udlejer får en frivillig registrering, fordi han så samtidigt får momsfradragsret. Skattehjørnet redigeres af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen, som har nedsat en redaktionsgruppe bestående af: Senior Tax Manager, cand.merc.jur Kristian Nørskov Stidsen VAT Manager Dorthe Lassen Senior VAT Manager Heidi Lundsgaard Tax Partner Hans Henrik Bonde Eriksen Fordi momsen spiller så stor en økonomisk rolle, er der ofte afgrænsningsproblemer og dermed sager med SKAT. Også det seneste års tid har der været flere momssager af betydning for ejendomsområdet. Her gennemgås kort enkelte af de væsentligere. Udlejning af hotellejligheder har trukket en stribe afgørelser med sig på det seneste. Mens udlejning af fast ejendom er momsfri, gælder dette ikke udlejning inden for hotelsektoren eller sektorer med tilsvarende virkning. Som momsfri udlejning anses efter fast praksis sommerhusudlejning. Ved afgrænsningen mellem sommerhusudlejning og udlejning inden for hotelsektoren har der tidligere været lagt afgørende vægt på matrikuleringen, så selvstændigt matrikulerede sommerboliger har været anset for sommerhuse. I den praksis, som nu er fastlagt af Skatterådet, har selvstændig matrikulering ikke altid afgørende betydning. Selvom ferielejligheder er særskilt matrikulerede (særskilt ejerlejlighedsnummer), skal udlejningen ske med moms, når udlejningen sker på hotellignende vilkår. Hotellignende vilkår indebærer, at udlejer i forbindelse med udlejningen tillige tilbyder andre tjenesteydelser, som mulighed for servering. Hvis udlejningen derimod ikke sker på hotellignende vilkår, er udlejningen også momspligtig, men kun hvis hotellejlighederne ikke er særskilt matrikulerede. Skatterådet har endvidere fastslået, at ejere af hotellejligheder heller ikke kan blive frivilligt registreret for udlejning af fast ejendom, medmindre ejeren fuldstændigt har fraskrevet sig retten til at bruge ferielejligheden selv. Det er dog tvivlsomt, om Skatterådets afgrænsning mellem sommerhusudlejning og hotellignende udlejning er i overensstemmelse med EU-retten. Landsskatteretten forventes inden for de nærmeste måneder at tage stilling til Skatterådets afgrænsning. Udlejning af parkeringspladser er ligesom udlejning inden for hotelsektoren momspligtig. Momspligten gælder dog ikke udlejning, der sker i tilknytning til momsfri udlejning af en beboelseslejlighed. Der har været uklarhed om den momsmæssige behandling af andelsboligforeningers udlejning af parkeringspladser til andelshavere. SKAT har således været af den opfattelse, at denne udlejning skal sidestilles med momsfri udlejning til lejere. Landsskatteretten har imidlertid truffet afgørelse om, at en andelsboligforenings udleje af parkeringspladser til andelshavere er momspligtig, fordi andelshavere ikke kan sidestilles med lejere. Landsskatteretten har også taget stilling til spørgsmålet om momsreguleringsforpligtelsen i forbindelse med ombygning af lejede lokaler. Det har tidligere været usikkert, om en sådan ombygning udgør et særskilt investeringsgode, og om lejer ved afsætning heraf til en ny lejer skal opgøre en reguleringsforpligtelse. Landsskatteretten har nu bestemt, at ombygning af lejede lokaler skal anses for et investeringsgode, underlagt reguleringsforpligtelse for lejeren. Endelig kan det nævnes, at Skatterådet ligeledes inden for det seneste års tid har fastslået, at optionsaftaler på køberet til fast ejendom er momsfritaget som levering af fast ejendom. Får man derfor som udlejer ejendomme på hånden og betaler for denne køberet, skal man altså ikke betale moms heraf. 16 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 3 EKSTRA/2008

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Miljøskadeloven påbud til udlejere

Miljøskadeloven påbud til udlejere huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 7 oktober 2008 7 Juridisk artikel Miljøskadeloven påbud til udlejere FORFATTER JURIDISK KONSULENT LARS TOP RUD-PETERSEN, EJENDOMSFORENINGEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 4 Diverse Gratis BBR-meddelelser frem til juni 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at BBR-registeret skal omlægges til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere